Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune

Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 705 af 8/6 2017.

§ 1

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 10. juni 2015, som ændret ved § 23 i lov nr. 1871 af 29. december 2015, § 3 i lov nr. 300 af 22. marts 2016, § 7 i lov nr. 380 af 27. april 2016 og § 2 i lov 665 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder danskuddannelse, jf. § 3, til udlændinge, der er fyldt 18 år og

1) har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller

2) har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i kommunen.

Stk. 2. Udlændinge under 18 år, der i øvrigt opfylder betingelserne i stk. 1, kan deltage i danskuddannelse, når kommunalbestyrelsen ikke anser det for muligt eller rimeligt at henvise dem til andet relevant undervisningstilbud, jf. dog § 2 b.

Stk. 3. Følgende grupper af danske statsborgere sidestilles med udlændinge, jf. stk. 1:

1) Herboende grønlændere og færinger over 18 år, som af særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund.

2) Danske statsborgere over 18 år, der på grund af langvarigt ophold i udlandet ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund, herunder personer, der er født af danske forældre med bopæl i udlandet.«

2. I § 2 a, stk. 4, ændres »§ 2, stk. 1 og 5-7,« til: »§ 2 f, stk. 2-4,«.

3. § 2 c ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 2 c. Ved en integrationskursist (I-kursist) forstås i denne lov en flygtning eller en familiesammenført, der henvises til danskuddannelse som led i et integrationsprogram efter integrationslovens § 16, herunder

1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8,

2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1,

3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b,

4) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1 eller 2, eller

5) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 e.

§ 2 d. Ved en selvforsørgerkursist (S-kursist) forstås i denne lov en udlænding, der henvises til danskuddannelse som led i et introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 c, herunder

1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a,

2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, jf. dog § 2 b, §§ 9 j-9 l eller 9 p,

3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 4,

4) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 d,

5) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f,

6) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, på grund af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er omfattet af nr. 3-5, eller med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9 m eller 9 n,

7) en udlænding, som uden at være omfattet af nr. 8 har fast, lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens § 1, eller

8) en udlænding, som har ophold her i landet i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v.

Stk. 2. Ved en selvforsørgerkursist (S-kursist) forstås i denne lov desuden grænsependlere, der tilbydes danskuddannelse i medfør af § 2 a.

§ 2 e. For I-kursister omfatter tilbud om danskuddannelse undervisning i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at I-kursister, som ikke har påbegyndt eller afsluttet danskuddannelsen inden for uddannelsesperioden, jf. stk. 1, fortsat skal have tilbud om danskuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder I-kursister, som på grund af sygdom, barsel m.v. i en periode ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse, undervisning i en periode svarende til det tidsrum, hvor de har været afskåret fra at benytte sig af tilbuddet. Kommunalbestyrelsen tilbyder endvidere danskuddannelse efter 1. pkt. til udlændinge, der er eller har været i ustøttet beskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, hvis udlændingens beskæftigelse og forhold i øvrigt har indebåret, at udlændingen i en periode ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse.

Stk. 4. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilbud om danskuddannelse efter stk. 3.

§ 2 f. For S-kursister omfatter tilbud om danskuddannelse undervisning i op til 3½ år inden for en 5-årig periode, som regnes fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen. Danskuddannelse efter 1. pkt. gives inden for rammerne af et klippekort, jf. § 6 a.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at S-kursister, som ikke har påbegyndt eller afsluttet danskuddannelsen inden for uddannelsesperioden, jf. stk. 1, eller ikke har påbegyndt eller har opbrugt klippekortet, jf. § 6 a, fortsat skal have tilbud om danskuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder danskuddannelse efter § 2 e, stk. 3, til S-kursister, der på grund af alvorlig og langvarig sygdom i en periode ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse.

Stk. 4. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilbud om danskuddannelse efter stk. 3.«

4. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Danskuddannelsernes struktur, indhold og tilrettelæggelse«.

5. § 3, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Danskuddannelsen skal indeholde undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark.«

6. I § 3, stk. 2, udgår »efter §§ 2, stk. 2, og § 2 c, stk. 3,«.

7. I § 3 indsættes efter stk. 6 som nye stykker:

»Stk. 7. Danskuddannelsens første og andet modul tilrettelægges med særlig vægt på opnåelse af mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

Stk. 8. Danskuddannelsen kan tilrettelægges med fælles undervisningsforløb på tværs af de tre danskuddannelser og på tværs af moduler, når udbyderen af danskuddannelse skønner det fagligt eller pædagogisk hensigtsmæssigt.«

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 9-11.

8. I § 4 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Danskuddannelse for I-kursister udgør gennemsnitligt maksimalt 15 timer pr. uge beregnet inden for det igangværende modul.

Stk. 4. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om timeloftet, herunder om adgang til at fravige timeloftet og beregning af loftet.«

9. I § 5, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 3«.

10. Overalt i loven udgår »eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning«.

11. § 5, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

12. § 6, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Udlændinge- og integrationsministeren fører tilsyn med udbydernes indplacering af udlændinge på danskuddannelse og modul.«

13. I § 6, stk. 6, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-3 og 5«.

14. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. S-kursister tilbydes danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Antallet af klip, som tildeles den enkelte kursist, fastsættes på baggrund af udbyders indplacering af kursisten på danskuddannelse og modul, jf. § 6, stk. 3. Der kan højst tildeles seks klip svarende til 3½ års danskuddannelse.

Stk. 2. Klippekortet er gyldigt i 5 år fra det tidspunkt, kursisten kan påbegynde undervisningen. Det første klip aktiveres samtidig hermed, dog tidligst når kursisten er indplaceret på danskuddannelse og modul, jf. § 6, stk. 3.

Stk. 3. Et klip løber frem til afslutningen af klippets gyldighedsperiode, uanset om kursisten deltager i undervisningen. Et klip udløber dog, når kursisten består modultesten for det modul, hvor den pågældende er indplaceret.

Stk. 4. Når et klip udløber, aktiveres i umiddelbar forlængelse heraf automatisk et nyt klip, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. En S-kursist har ret til at udskyde starttidspunktet for danskundervisningen eller holde pause efter en bestået modultest, hvis kursisten hurtigst muligt og forud for undervisningens start har oplyst den udbyder af danskuddannelse, som kursisten er henvist til, herom.

Stk. 6. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om klippekortet, herunder om de enkelte klips gyldighedsperiode og om fremgangsmåden for at udsætte starttidspunktet for danskundervisningen eller holde pause efter en bestået modultest.«

15. I § 8 udgår »og 2«.

16. Overalt i loven udgår »og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning«.

17. To steder i § 10, stk. 2, udgår »arbejdsmarkedsrettet danskundervisning eller«.

18. I § 10 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Når en gældende driftsaftale, jf. stk. 1, nr. 2-4, udløber, skal kommunalbestyrelsen sende opgaven i udbud, jf. udbudsloven, medmindre kommunalbestyrelsen selv udbyder danskuddannelsen, jf. stk. 1, nr. 1.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

19. I § 13, stk. 1, udgår », jf. dog § 15«.

20. I § 13 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen og udbyderen af danskuddannelse, jf. § 10, stk. 2-4, kan aftale differentierede modultakster, herunder for undervisning, der finder sted på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

21. § 13, stk. 6, ophæves.

22. I § 14, stk. 2, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

23. I § 14 indsættes som stk. 4-6:

»Stk. 4. Udbydere af danskuddannelse opkræver S-kursister et depositum på 1.250 kr., når kursisten henvises til et modul på danskuddannelsen, jf. § 6, stk. 1. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse for udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j.

Stk. 5. Kursisten kan få depositummet tilbagebetalt, når kursisten har afsluttet det modul, kursisten er henvist til.

Stk. 6. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om depositum efter stk. 4 og 5, herunder om opkrævning og tilbagebetaling.«

24. § 15 ophæves.

25. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelserne kan uden forudgående samtykke fra den, som oplysningen vedrører, indhente de oplysninger fra udbyderne, der er nødvendige for at varetage deres opgaver efter denne lov. Udbyderne kan uden forudgående samtykke fra den, som oplysningen vedrører, indhente de oplysninger fra en anden udbyder, der er nødvendige for at varetage deres opgaver efter denne lov.«

26. I § 18, stk. 3, indsættes efter »kursisternes«: »og prøvedeltagernes«.

27. I § 18 a, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 5« til: »§ 2 e, stk. 3«.

28. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Kommunalbestyrelserne i hver region indgår mindst hvert fjerde år en rammeaftale om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge efter denne lov inden for regionen.

Stk. 2. Rammeaftalen skal offentliggøres og sendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 3. Udlændinge- og Integrationsministeriet fastsætter nærmere regler om rammeaftalerne, herunder om krav til aftalernes indhold og om tidsfrister for indgåelse af aftalerne.«

§ 2

I integrationsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, § 4 i lov nr. 296 af 22. marts 2016, § 2 i lov nr. 300 af 22. marts 2016 og § 2 i lov nr. 380 af 27. april 2016 og senest ved § 1 i lov nr. 665 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Indkvartering på midlertidige opholdssteder kan alene ske i en anden kommune, såfremt der foreligger en aftale herom mellem den ansvarlige kommunalbestyrelse og kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor opholdsstedet er beliggende.«

2. § 21, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 21 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Tilbud om danskuddannelse kan som led i integrationsprogrammet have en varighed på op til 5 år fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen, og kan maksimalt udgøre gennemsnitligt 15 timer om ugen, jf. § 4, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fravige timeloftet efter stk. 3 efter de regler, som udlændinge- og integrationsministeren fastsætter herom i medfør af § 4, stk. 4, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.«

4. § 24 d affattes således:

»§ 24 d. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af § 24 c henvise den pågældende til danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Tilbud om danskuddannelse kan som led i introduktionsforløbet have en varighed på op til 5 år fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen. § 21, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der får tilbudt et introduktionsforløb.«

5. I § 45, stk. 4, 2. pkt., ændres »73.000 kr.« til: »36.053 kr.«

6. § 45, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Staten refunderer i introduktionsperioden, jf. § 24 c, stk. 4, 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud efter §§ 23 a og 23 b, som gives som led i et introduktionsforløb, jf. § 24 c, stk. 2, nr. 2, jf. § 24 f, og til støtte ydet til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion, jf. § 24 g.«

§ 3

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 329 af 24. marts 2017, som ændret ved lov nr. 431 af 3. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »integrationslovens kapitel 4-5,«: »kommunale indtægter i form af grundtilskud og tilskud til uledsagede mindreårige flygtninge efter integrationslovens kapitel 9,«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, 14, 19 og 24, § 2, nr. 5 og 6, og § 3, nr. 1, og § 2 f i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2018.

§ 5

Stk. 1. Udlændinge, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden er indplaceret på et modul, færdiggør det igangværende modul i overensstemmelse med fagbeskrivelserne i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 28. juni 2016 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. udstedt i medfør af den hidtil gældende § 3, stk. 9, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Følgende S-kursister har ret til danskuddannelse, i op til 3 år efter at den pågældende første gang kunne påbegynde danskuddannelsen, jf. dog stk. 3 og 4:

1) S-kursister, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden deltager i en danskuddannelse.

2) S-kursister, som i perioden fra lovens ikrafttræden og frem til den 1. januar 2018 henvises til en danskuddannelse.

3) S-kursister, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden modtager tilbud om 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning i højst 1 år og 6 måneder, og som i forbindelse med lovens ikrafttræden indplaceres på en danskuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder S-kursister, jf. stk. 2, som på grund af sygdom, barsel m.v. i en periode ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse, undervisning i en periode svarende til det tidsrum, hvor de har været afskåret fra at benytte sig af tilbuddet. Kommunalbestyrelsen tilbyder endvidere danskuddannelse efter 1. pkt. til udlændinge, der er eller har været i ustøttet beskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, hvis udlændingens beskæftigelse og forhold i øvrigt har indebåret, at udlændingen i en periode ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at S-kursister, jf. stk. 2, som ikke har påbegyndt eller afsluttet danskuddannelsen inden for uddannelsesperioden, fortsat skal have tilbud om danskuddannelse.

Stk. 5. For S-kursister, som den 1. januar 2018 har påbegyndt en danskuddannelse, finder § 1, nr. 2, § 2 f i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. som affattet ved § 1, nr. 3, og § 1, nr. 14, anvendelse ved henvisning til et nyt modul.

Stk. 6. For flygtninge, som kommunen har anvist et midlertidigt opholdssted i en anden kommune inden den 1. juli 2017, har § 2, nr. 1, virkning fra og med den 1. januar 2018.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen