Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 173 af 20/2 2017.

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 16 a, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 6 og 7.

2. I § 21 f, stk. 1, ændres »§ 74 b, stk. 1, nr. 3,« til: »§ 75, stk. 1, nr. 4,«.

3. § 26 a, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»En person, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan i op til 6 uger deltage i jobrettet uddannelse i form af kurser inden for en bestemt erhvervsgruppe. Kurser inden for de mulige erhvervsgrupper fremgår af en positivliste, jf. stk. 8.«

4. I § 26 a, stk. 2, indsættes efter »Uddannelsen«: »kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed, og den«.

5. I § 26 a, stk. 3, 1. pkt., ændres: »uddannelse« til: »kurser«, og 2. pkt. ophæves.

6. § 26 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Uanset stk. 2 kan en person, der er omfattet af stk. 1 og har påbegyndt et kursus eller et uddannelsesforløb inden for en erhvervsgruppe i en opsigelsesperiode, ved ledighedens indtræden fortsætte med kurset eller uddannelsesforløbet som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag, forudsat at det kan tages som jobrettet uddannelse.«

7. I § 26 a, stk. 8, 2. pkt., ændres »og uddannelsesforløb det er muligt at deltage i« til: »inden for den valgte erhvervsgruppe den ledige kan vælge mellem«.

8. I § 33 a indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Beskæftigelsesministeriet udarbejder til brug for perioden fra den 1. marts 2017 til og med den 31. december 2019 en landsdækkende liste over erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelserne med de største rekrutteringsudfordringer.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

9. I § 64, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 31, 5. pkt.,« til: »§ 31, stk. 1, 4. pkt.,«.

10. § 73 b, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»En person, der er visiteret til fleksjob, kan i op til 6 uger deltage i jobrettet uddannelse i form af kurser inden for en bestemt erhvervsgruppe. Kurser inden for de mulige erhvervsgrupper fremgår af en positivliste, jf. § 26 a, stk. 8.«

11. I § 73 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Uddannelsen kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed, og den skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Det er dog muligt for en person, der har påbegyndt et kursus eller et uddannelsesforløb inden for en erhvervsgruppe i en opsigelsesperiode, at fortsætte med kurset eller uddannelsesforløbet som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første dag med ledighedsydelse. Det er en forudsætning, at det kan tages som jobrettet uddannelse.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

12. I § 98 e, stk. 1, nr. 1, litra a, og nr. 2, litra a, ændres »5 år, eller« til: »5 år,«.

13. I § 98 e, stk. 1, nr. 1, indsættes efter litra a som nyt litra:

»b) har været ledig i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder, hvis personen har en uddannelse som nævnt i litra a og den uddannelse, der er indgået uddannelsesaftale om, er inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft, jf. stk. 3, eller«.

Litra b bliver herefter litra c.

14. I § 98 e, stk. 1, nr. 2, indsættes efter litra a som nyt litra:

»b) har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder, hvis personen har en uddannelse som nævnt i litra a og den uddannelse, der er indgået uddannelsesaftale om, er inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft, jf. stk. 3, eller«.

Litra b bliver herefter litra c.

15. I § 98 e, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »arbejdskraft«: », jf. stk. 3«, og 2. pkt. ophæves.

16. I § 98 e indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder to gange om året en liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

17. § 98 e, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Dette er ikke til hinder for udbetaling af tilskud til en arbejdsgiver, der modtager økonomisk bonus til eleven efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 624 af 8. juni af 2016 og lov nr. 1718 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 48 a indsættes efter »hidtidige dagpengesats«: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 48 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Et medlem, der påbegynder et tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra den 1. marts 2017 til og med den 31. december 2019, modtager uanset stk. 1 dagpenge med et beløb svarende til medlemmets hidtidige dagpengesats, jf. §§ 47 og 70, hvis uddannelsen fremgår af en liste udarbejdet efter § 33 a, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

3. I § 75 i indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for medlemmer, der er omfattet af § 48 a, stk. 2.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2017, jf. dog stk. 2 og § 4.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af § 16 a, stk. 8, § 33 a, stk. 5, § 73 b, stk. 6, og § 98 e, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 16 a, stk. 7, § 33 a, stk. 6, § 73 b, stk. 7, og § 98 e, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 4

Stk. 1. § 1, nr. 3-7, 10 og 11, finder ikke anvendelse for personer, som har søgt om eller fået godkendt ret til 6 ugers jobrettet uddannelse før den 1. marts 2017. For disse personer finder de hidtil gældende regler anvendelse, indtil de på ny opnår ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter gældende regler. Personer, der alene har søgt om, men ikke har fået godkendt et kursus eller et uddannelsesforløb efter de hidtil gældende regler i §§ 26 a og 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan dog vælge ikke at fastholde ansøgningen.

Stk. 2. § 1, nr. 17, finder ikke anvendelse på tilskud i form af en økonomisk præmie eller bonus, som arbejdsgivere efter anmodning i 2017 får udbetalt efter § 7, stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og forskellige andre love. For sådanne tilskud finder det hidtil gældende § 98 e, stk. 4, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fortsat anvendelse.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen