Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler for forskellige målgrupper

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr. 9098 af 10/2 2022.

Indledning

Denne vejledning omfatter pligt til selvbooking for visse målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Pligt til selvbooking for sygedagpengemodtagere er ikke omfattet af denne vejledning.

Fra 1. januar 2021 gælder ud over pligt til selvbooking for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, jobparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelsesparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet og personer i jobafklaringsforløb også regler om pligt til selvbooking for:

– Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

– Aktivitetsparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet

– Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate

– Uddannelsesparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate

– Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

– Aktivitetsparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet

– Personer i ressourceforløb

– Fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse

– Personer i revalideringsforløb

Pligt til selvbooking omfatter jobsamtaler efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dagpengemodtagere har derudover pligt til at selvbooke rådighedssamtaler i arbejdsløshedskassen.

Reglerne om jobsamtaler i kontaktforløbet og pligt til selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret findes i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og kapitlerne 4 og 6 b i lov om aktiv socialpolitik. Reglerne om rådighedssamtaler og pligt til selvbooking af disse findes i § 62 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., men er ikke nærmere beskrevet i denne vejledning. De nærmere regler om selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret findes i bekendtgørelser med tilhørende vejledninger.

Reglerne er nærmere udmøntet i følgende bekendtgørelser:

– Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

– Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

– Bekendtgørelse om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse uden for introduktionsprogrammet eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate

– Bekendtgørelse om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse uden for introduktionsprogrammet eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som aktivitetsparate

Denne vejledning beskriver primært pligt til selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret for de omfattede målgrupper. Herudover er der under punkt 1 en beskrivelse af kontaktforløbet for de omhandlede målgrupper henholdsvis inden for de første 6 måneders ledighed og efter de første 6 måneders ledighed. Under nogle af punkterne er de særlige regler i det fælles intensiverede kontaktforløb for dagpengemodtagere beskrevet.

Til toppen

1. Kontaktforløbet

1.1. Jobsamtaler i kontaktforløb

Inden for de første 6 måneders ledighed består kontaktforløbet i jobcenteret af mindst 4 individuelle, personlige jobsamtaler med jobcentret. For dagpengemodtagere er der endvidere to jobsamtaler, som arbejdsløshedskassen deltager i, medmindre personen ikke ønsker, at arbejdsløshedskassen deltager, jf. nærmere under pkt. 1.1.1.3.

Ledighed opgøres forskelligt alt efter, hvilken målgruppe personen er omfattet af. Reglerne om, hvordan ledighed opgøres fremgår af § 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For dagpengemodtagere opgøres ledighed som sammenlagt ledighed. For de øvrige målgrupper, som denne vejledning handler om, som har pligt til selvbooking, dvs. kontanthjælpsmodtagere1) uddannelseshjælpsmodtagere2), personer i jobafklaringsforløb, personer i ressourceforløb, fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse og personer i revalideringsforløb, opgøres ledighed som sammenhængende ledighed.

Der er ikke fastsat regler om, hvor lang tid der må gå mellem hver jobsamtale. Det er således op til jobcenteret at tilrettelægge jobsamtalerne under hensyn til, at personen skal have en rimelig frist til selvbooking af jobsamtalerne. Fristen skal dog være minimum 8 dage, jf. nedenfor under afsnit 2.2. Er der i særlige tilfælde behov for, at borgeren møder til jobsamtale med en frist, der er kortere end 8 dage, skal jobcenteret indkalde vedkommende. Det kan fx være i et tilfælde, hvor der med kort varsel åbner sig en mulighed for at give tilbud om ansættelse med løntilskud, og hvor jobcenteret har behov for at holde en jobsamtale med personen, inden tilbud afgives, eller i en situation, hvor jobcenteret får en jobordre, som skal besættes med kort varsel, og hvor jobcenteret i den anledning gerne vil tale med en person, som passer til profilen.

Når de første 6 måneder af kontaktforløbet er gået, aftaler den enkelte og jobcenteret det videre kontaktforløb. Det vil sige, at den enkelte person og jobcenteret bliver enige om, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at tale sammen igen. Derudover holdes jobsamtaler, når jobcentret vurderer, at der er behov herfor, og den enkelte ledige har ret til en jobsamtale, hvis personen beder om det. Behovet for jobsamtaler kan variere fra person til person og i forhold til, hvilken målgruppe personen tilhører.

Det er således i højere grad op til den enkelte sagsbehandler og personen at fastlægge et kontaktforløb, der understøtter, at kontakten med jobcenteret er meningsfuld og tilpasset personens behov, så den enkelte kan få hjælp til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.

Efter de første 6 måneders ledighed er der således ikke fastsat minimumskrav til jobsamtaler i kontaktfor løbet. Det vil være op til den enkelte og jobcentret at vurdere behovet for jobsamtaler.

1.1.1. Særligt om samtalernes form

Indtil 1. januar 2022 er alle jobsamtaler blevet afholdt ved personligt fremmøde, dog med mulige undtagelser for førtidspensionister, revalidender og personer i tilbud. Ved personligt fremmøde forstås, at jobsamtalen skal holdes ved personligt fysisk fremmøde med en ansat fra jobcenteret. Der er ikke herved taget stilling til, hvor jobsamtalen holdes.

Fra den 1. januar 2022 kan borgerne efter 6 måneders ledighed selv vælge, hvilken form en samtale i jobcenteret eller arbejdsløshedskassen skal have. Der sondres hermed mellem mulige samtaleformer før og efter 6 måneders ledighed.

Den nye § 31 a gælder for samtaleformer før 6 måneders ledighed, og svarer til den gamle § 33. Der er ikke tiltænkt ændringer i praksis omkring samtaleform for samtaler indtil 6 måneders ledighed.

Det fremgår af den nye § 33, stk. 1, at borgeren efter 6 måneders ledighed selv kan vælge samtaleform og i udgangspunktet bestemme, om der skal være personligt fremmøde, en telefonisk samtale eller en digital samtale over video. Personen kan ikke vælge, at samtalen skal holdes pr. brev. Dog kan jobsamtaler for personer på barsel holdes pr. brev, hvis personen anmoder herom, jf. nedenfor.

Når § 33, stk. 1 nævner, at borgeren kan vælge ”Personligt digitalt fremmøde” betyder det som hidtil, at der vil være krav om, at der er en direkte billed- og lydforbindelse ved jobsamtalen (video). Personen får dermed en individuel ret til som hovedregel at bestemme formen på jobsamtaler efter 6 måneders ledighed.

Det fremgår dog af § 33, stk. 2, 1. pkt., at jobcenteret ud fra en konkret vurdering kan beslutte, at samtalen skal holdes ved personligt fremmøde (fysisk fremmøde), såfremt jobcenteret vurderer, at der er behov for ændre borgerens beslutning. Det vil være i de tilfælde, hvor jobcentret vurderer, at den valgte form ikke bidrager positivt til borgerens mulighed for job og uddannelse. Jobcenteret kan dermed ud fra en konkret vurdering beslutte at ændre personens ønskede samtaleform fra telefonisk eller video til personligt fremmøde (fysisk fremmøde), såfremt jobcenteret f.eks. vurderer, at der er behov for personligt fremmøde, således at personen kan vejledes på bedste vis, og man i dialog kan drøfte og planlægge den videre indsats, herunder hvis der skal igangsættes længerevarende uddannelses- eller aktiveringsforløb. Det kan også være i tilfælde, hvor der er tvivl om personens rådighed.

Det fremgår af § 33, stk. 2, 2 pkt., at jobsamtaler for personer på barsel efter § 27, stk. 2 skal holdes telefonisk, digitalt eller pr. brev, hvis personen anmoder herom. Reglen svarer til den tidligere § 33, stk. 4 og der er ikke tiltænkt nogen ændring i praksis. Kontaktforløbet for en sygemeldt kan også fortsat foregå uden kontakt til personen, hvis der er tale om alvorlig sygdom, jf. §33, stk. 3.

Ifølge § 33, stk. 4, kan arbejdsløshedskassen som hidtil vælge at deltage ved personligt digitalt fremmøde i den fælles jobsamtale efter § 32, stk. 2, medmindre personen anmoder om, at arbejdsløshedskassen deltager ved personligt fremmøde (fysisk fremmøde) sammen med personen.

Formuleringen ”medmindre personen anmoder om, at arbejdsløshedskassen deltager ved personligt fremmøde sammen med personen” er valgt for at undgå den situation, at personen bestemmer, at arbejdsløshedskassen skal deltage ved fysisk fremmøde, mens personen selv har bestemt at deltage digitalt eller telefonisk efter hovedreglen i §33, stk. 1.

1.1.1.2. Særligt om selvbooking i forhold til samtalernes form

Der er ikke tiltænkt ændringer i personens forpligtelse til at selvbooke samtaler efter indførelse af de nye muligheder for personen til selv at vælge samtaleform efter 6 måneders ledighed.

Når borgeren i dag selvbooker et møde i jobcenteret, kan borgeren vælge mellem de mødetyper og de ledige tider, som det enkelte jobcenter stiller til rådighed.

I forhold til understøttelse af valg af ønsket mødeform i forbindelse med selvbooking vil det lige som i dag være jobcentrene, der løbende skal sørge for, at der er relevante mødetyper og tider til rådighed for borgernes selvbooking af job- og opfølgningssamtaler.

1.1.1.3. Særligt for dagpengemodtagere

For dagpengemodtagere holdes en cv-samtale i arbejdsløshedskassen inden for de første 2 uger efter tilmeldingen som jobsøgende inden kontaktforløbet i jobcenteret påbegyndes. Cv-samtalen i arbejdsløshedskassen er således ikke en del af kontaktforløbet efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udover, at der skal holdes mindst 4 jobsamtaler med jobcentret, skal der med en dagpengemodtager inden for de første 6 måneders ledighed holdes 2 fælles jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen som udgangspunkt deltager i den første fælles jobsamtale, og arbejdsløshedskassen forudsættes at deltage i den anden fælles jobsamtale. Den første fælles jobsamtale holdes senest, når personen har været ledig i 3 måneder. Arbejdsløshedskassen deltager i denne, hvis arbejdsløshedskassen ud fra en helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation finder, at personen har behov herfor, eller hvis jobcenteret eller personen anmoder herom. Den anden fælles jobsamtale holdes tidligst, når personen har været ledig i 3 måneder og senest, når personen har været ledig i 6 måneder. Jobcenteret vælger inden for de angivne intervaller, hvilke 2 jobsamtaler arbejdsløshedskassen skal deltage i.

Efter de første 6 måneders ledighed skal der holdes en fælles jobsamtale senest efter 16 måneders ledighed, hvor jobcenteret tilbyder en intensiveret indsats. Arbejdsløshedskassen kan vælge at deltage i de fælles jobsamtaler ved personligt digitalt fremmøde (videosamtale), medmindre dagpengemodtageren anmoder om, at arbejdsløshedskassen deltager ved personligt fremmøde. Dagpengemodtagere kan også fravælge, at arbejdsløshedskassen deltager i en fælles jobsamtale.

Det samlede antal jobsamtaler for dagpengemodtagere inklusiv de 2 fælles jobsamtaler er mindst 6 inden for de første 6 måneders ledighed.

Til toppen

2. Selvbooking af jobsamtaler

2.1. Selvbooking af jobsamtaler

Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere3), uddannelseshjælpsmodtagere4), personer i jobafklaringsforløb, personer i ressourceforløb, fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse og personer i revalideringsforløb skal som udgangspunkt selv booke jobsamtaler. Formålet med selvbooking er at skabe større medindflydelse og ansvar hos ledige for deres eget forløb. Selvbooking er medvirkende til at give borgerne mere fleksibilitet, fx når de skal have samtalen til at passe sammen med deltidsjob, lægeaftaler eller transport til jobcentret.

Dog indkalder jobcenteret kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere til den første jobsamtale. Det skyldes, at den første jobsamtale for disse personer skal holdes senest 1 uge efter første henvendelse til kommunen om hjælp. Udover, at jobcenteret indkalder til jobsamtale pr. brev, digitalt eller fysisk, kan en jobsamtale anses for indkaldt, hvis jobcenteret f.eks. holder jobsamtalen med det samme, når personen henvender sig til kommunen om hjælp, eller hvis personen får indkaldelsen til jobsamtalen i hånden i forbindelse med henvendelsen til kommunen.

Jobcenteret indkalder også personer, der fritaget eller frataget ret og pligt til samtaler. Der henvises til afsnit 2.11.

Derudover indkalder jobcenteret dagpengemodtagere til de fælles jobsamtaler med arbejdsløshedskassen. Jobcenteret skal indkalde til de fælles jobsamtaler med arbejdsløshedskassen, som har en egen samtaletype i de administrative systemer (Fælles jobsamtale med dagpengemodtager). Denne jobsamtaletype skal anvendes ved indkaldelse til fælles jobsamtaler uanset, om arbejdsløshedskassen i praksis deltager eller ej. Det vil sige også selv om dagpengemodtageren måtte have fravalgt arbejdsløshedskassens deltagelse i den fælles jobsamtale. Disse jobsamtaler kan ikke selvbookes.

Endelig kan jobcenteret undtagelsesvist indkalde til en jobsamtale i en situation, hvor der er behov for en jobsamtale med kort varsel, dvs. med et varsel på mindre end 8 dage. Denne mulighed gælder i forhold til alle målgrupper. Det kan fx være i en situation, hvor der med kort varsel opstår en mulighed for jobcenteret til at afgive et virksomhedsrettet tilbud.

2.2. Fastsættelse af fristen for selvbooking

 

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

 

 

§ 44. Personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7 og 8, personer omfattet af § 1, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 1, nr. 10, har inden for en frist på mindst 8 dage, som vises på Jobnet, pligt til digitalt selv at booke jobsamtaler efter § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobsamtalen skal holdes senest en uge efter bookingfristens udløb. Pligten til selv at booke jobsamtale gælder uanset, om jobsamtalen skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

 

 

Jobcenteret skal til en person i målgruppen for pligt til selvbooking give en frist for booking af en jobsamtale, som jobcenteret fastsætter længden af. Fristen skal være mindst 8 dage, og den vises på Jobnet, hvor borgeren har pligt til at holde sig orienteret. For at understøtte at den enkelte person bliver opmærksom på en frist til selvbooking, er det muligt at tilmelde sig en sms og/eller mail-service. Det betyder, at der samtidig med oprettelse af en frist til selvbooking sendes sms- og mail-service til personer, der er tilmeldt dette i form af en sms og/eller en mail og et par gange herefter afhængig af, hvor lang fristen er. Men uanset sms- eller mail-service er det den enkelte persons ansvar at holde sig orienteret på Jobnet. Fra udløb af fristen for booking skal der være 7 dage til, at jobsamtalen senest skal være holdt.

Det er af hensyn til jobcenterets mulighed for at tilrettelægge jobsamtalerne, at der skal være 7 dage fra udløb af fristen for selvbooking, til jobsamtalen senest skal holdes.

Ved fastsættelse af fristen skal jobcenteret iagttage ferieperioder mv. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.15.

Pligten til at booke en jobsamtale er uafhængig af samtaleformen, det vil sige uafhængig af, om jobsamtalen skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

2.3. Selvbooking inden for den ordinære frist

For at have flest mulige tider at vælge imellem bør personen booke sin jobsamtale i god tid forud for ud løb af fristen. Er der ikke nogen ledige tider at vælge imellem, skal personen kontakte jobcenteret, som har mulighed for at udstille flere tider eller at forlænge fristen for booking. Forlænges fristen skal dette registreres i de kommunale fagsystemer.

Kommer personen ikke i kontakt med jobcenteret før udløb af bookingfristen, skal jobcenteret tage stilling til konsekvensen for retten til ydelse, jf. dog afsnit 2.3.1. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.5.

2.3.1. Særligt for dagpengemodtagere

Hvis en dagpengemodtager ikke kommer i kontakt med jobcenteret før bookingfristens udløb, bliver vedkommende afmeldt som jobsøgende. Afmelding har virkning fra og med dagen efter udløb af fristen.

Dagpengemodtageren skal hurtigst muligt gentilmelde sig, da det kan få betydning for retten til dagpenge, at vedkommende er afmeldt som jobsøgende. Tilmelder dagpengemodtageren sig som jobsøgende samme dag, afmeldingen har virkning fra, får afmeldingen ingen konsekvenser for retten til dagpenge.

Om booking af jobsamtale i forbindelse med gentilmelding henvises i øvrigt til afsnit 2.5.

2.4. Ombooking

 

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

 

 

§ 44.

 

Stk. 4. Personen har mulighed for at ombooke en jobsamtale inden for fristen til selvbooking i det omfang, der er ledige tider. Jobcentret kan af hensyn til planlægningen af jobsamtaler beslutte, hvornår ombooking af en jobsamtale senest skal ske således, at eventuel ombooking sker i rimelig tid forud for, at jobsamtalen skal holdes.

 

 

Når en person har booket en tid til jobsamtale, er det muligt at ombooke denne i det omfang, der er ledige tidspunkter. Jobcenteret kan begrænse adgangen til ombooking af hensyn til planlægningen ved at beslutte, at ombooking af en jobsamtale skal ske i rimelig tid forud for, at jobsamtalen skal holdes. 

2.5. Konsekvens af manglende selvbooking inden for fristen for kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Jobcentret skal i deres fagsystemer have en administrativ procedure, hvor der løbende følges op på, om der er ledige personer, der ikke har en frist for booking af næste samtale eller har en planlagt samtale.

Booker en person, som har pligt til selv at booke jobsamtaler digitalt, ikke en jobsamtale inden for fristen til selvbooking, har jobcenteret pligt til at vurdere, om personen fortsat opfylder betingelserne for ydelsen ved at udnytte sine arbejdsmuligheder eller for modtagere uddannelseshjælp ved aktivt at deltage i den individuelt tilrettelagte uddannelsesrettede indsats. Dagpengemodtagere afmeldes dog uden videre som jobsøgende ved manglende booking ved udløb af fristen, jf. ovenfor under afsnit 2.3.1.

Derudover vil personen den første gang, vedkommende går på Jobnet efter udløb af fristen, blive mødt med krav om at booke en jobsamtale. Personen får i den forbindelse mulighed for at vælge et begrænset antal tider inden for de nærmeste dage. Personen vil, i forbindelse med, at jobcenteret henvender sig til personen om den manglende booking inden for fristen, blive gjort opmærksom på, at personen skal gå på Jobnet og booke en jobsamtale. Jobcenteret kan også vælge at give en ny frist til selvbooking.

Vurderer kommunen, at personen, bortset fra dagpengemodtagere, ikke har en rimelig grund til at undlade at booke en jobsamtale inden for fristen, skal personen have foretaget fradrag i ydelsen med en dagssats for de dage, der går fra, at personen senest skulle have booket jobsamtalen digitalt og frem til, at personen booker en jobsamtale digitalt eller genopretter kontakten til jobcenteret.

De rimelige grunde, jf. § 13, stk. 7 og 8, i lov om aktiv socialpolitik, finder anvendelse for de målgrupper, der har pligt til at selvbooke jobsamtaler, det vil sige kontanthjælpsmodtagere5), uddannelseshjælpsmodtagere6), personer i jobafklaringsforløb, personer i ressourceforløb, fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse og personer i revalideringsforløb. Det betyder, at en person, som har haft en rimelig grund til at undlade at booke en jobsamtale digitalt, ikke skal have en sanktion. De rimelige grunde er bl.a. sygdom, barsel m.v., jf. de til enhver tid gældende bekendtgørelser og vejledninger om rådighedsforpligtelsen mv. til lov om aktiv socialpolitik. Kommunen skal også altid foretage en konkret vurdering af, om der er andre forhold end de rimelige grunde, der kan begrunde, at personen ikke skal stå til rådighed, fx alvorlige psykiske lidelser.

Fradraget i ydelsen foretages for den dag, hvor jobsamtalen skulle have været booket, uanset om personen booker jobsamtalen dagen efter fristen.

Om dagpengemodtagere henvises i øvrigt til afsnittene 2.5.1. og 2.7.

2.5.1. Særligt for dagpengemodtagere

 

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

 

 

§ 27.

 

Stk. 2. Jobcenteret afmelder en person omfattet af § 1, nr. 1, der ikke booker en jobsamtale inden udløb af fristen for booking, jf. § 44, stk. 1. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter fristen for booking.

 

 

En dagpengemodtager, der ikke booker en jobsamtale inden for fristen, afmeldes som jobsøgende i jobcenteret med virkning fra og med dagen efter udløb af fristen.

Efter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og rådighedsbekendtgørelsen er det en betingelse for at modtage dagpenge, at man er tilmeldt som jobsøgende. I visse situationer kan der dog dispenseres for den manglende tilmelding.

Det er dagpengemodtagerens a-kasse, der træffer afgørelse om retten til dagpenge, herunder konsekvenserne af manglende tilmelding som jobsøgende.

2.6. Fremmøde i jobcenteret før eller efter udløb af bookingfristen

Hvis en person, der har pligt til at selvbooke jobsamtaler, på eget initiativ møder op på jobcenteret før eller efter udløb af bookingfristen og beder om en jobsamtale, kan der umiddelbart gennemføres en jobsamtale, hvis det passer for jobcenteret. Baggrunden for dette er, at en sådan aftale kan sidestilles med selvbooking, når personen fysisk møder op og beder om en jobsamtale og denne gennemføres, idet det ikke giver mening, at personen skal gå hjem og booke en aftale for at møde op igen. Tilsvarende mulighed gælder, hvis personen er i tilbud og telefonisk kontakter jobcenteret og i den forbindelse beder om en jobsamtale, eller hvis en jobcentermedarbejder møder på virksomheden, hvor personen er i tilbud. Jobcenteret skal sikre sig, at personen er bekendt med, at der holdes en jobsamtale, og at vedkommende er forpligtet af de aftaler, der indgås mv. Jobcenteret bør desuden afdække årsagen til, at personen retter henvendelse til jobcenteret med henblik på at afklare, om personen har behov for yderligere støtte for selv at kunne booke jobsamtaler, eller om der - efter anmodning fra personen - er grundlag for at fritage personen for selvbooking. Det kan fx være tilfældet, hvis vedkommende opfylder betingelserne for at blive fritaget, men ikke tidligere har villet anmode herom.

På samme måde kan der gennemføres en jobsamtale med det samme, hvis parterne er enige om det i en situation, hvor en dagpengemodtager møder op på jobcenteret i forbindelse med afmelding på grund af manglende booking inden for fristen. Jobcenteret skal samtidig sikre, at dagpengemodtageren bliver tilmeldt igen.

Jobcenteret skal registrere, når en jobsamtale er holdt. Herefter kan jobcenteret fastsætte en ny frist for booking af næste jobsamtale eller iværksætte tiltag, fx ved at yde hjælp til en person, der kan have svært ved at finde ud af selvbookingsystemet, så manglende it-kundskaber ikke hindrer, at personen selv kan booke jobsamtaler. Fastsætter jobcentret en ny frist, bliver den eksisterende frist lukket. Om mulighederne for at blive fritaget for pligten til at selvbooke henvises der i øvrigt til afsnit 2.11.

2.7. Krav til booking ved gentilmelding efter afmelding eller hvor en frist for booking er overskredet

2.7.1. Dagpengemodtagere

 

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

§ 30.

 

Stk. 3. Personer omfattet af § 1, nr. 1, som er afmeldt på grund af manglende booking af en jobsamtale, jf. § 27, stk. 2, eller hvor fristen for booking er overskredet i en periode, hvor personen er afmeldt af andre årsager, skal, for at en gentilmelding får virkning, ved gentilmeldingen booke en samtale til afholdelse inden for 10 dage regnet fra gentilmeldingen. Det gælder dog ikke, hvis der fra tidspunktet for afmelding er gået 3 måneder eller mere.

 

Stk. 4. Personer omfattet af § 1, nr. 1, som er tilmeldt af jobcenteret eller arbejdsløshedskassen, og som ikke har fået en frist ved gentilmeldingen, jf. stk. 1, skal booke en samtale første gang efter gentilmeldingen, hvor personen er på Jobnet.

 

 

Når en dagpengemodtager gentilmelder sig på Jobnet.dk efter at have været afmeldt på grund af manglende booking af jobsamtale inden for fristen eller er afmeldt af andre grunde, og fristen for selvbooking er udløbet i perioden, bliver dagpengemodtageren mødt med krav om at booke en jobsamtale, før tilmeldingen er gennemført. Dagpengemodtageren får mulighed for at vælge et begrænset antal tider inden for de nærmeste dage. Dette benævnes som ”straksbooking”.

Er der ikke nogen ledige tider at vælge for dagpengemodtageren, bliver vedkommende tilmeldt, uden at der bookes en jobsamtale. Første gang dagpengemodtageren går på Jobnet efter gentilmeldingen, præsenteres vedkommende for at skulle booke en jobsamtale. Det sker ved, at dagpengemodtageren får mulighed for at vælge et begrænset antal tider indenfor for 10 dage.

Der henvises til afsnit 2.9 for de tilfælde, hvor der er gået 3 måneder eller mere fra tidspunktet for afmelding.

Tilmelder jobcentret en dagpengemodtager, som har været afmeldt på grund af manglende booking af jobsamtale inden for fristen, vil dagpengemodtageren tilsvarende på Jobnet blive præsenteret for at skulle booke en jobsamtale.

Jobcenteret skal derfor følge op på, at dagpengemodtageren booker en jobsamtale inden for et rimeligt tidsrum. Jobcentret skal således i deres fagsystemer have en administrativ procedure, hvor de løbende følger op på, om der er ledige personer, der ikke har en frist for booking af næste jobsamtale eller har en planlagt jobsamtale.

2.7.2. Jobparate kontanthjælpsmodtagere, jobparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet

Når jobparate kontanthjælpsmodtagere, jobparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet gentilmelder sig på Jobnet.dk efter at have været afmeldt f.eks. pga. sygdom, og de har en frist, der er overskredet, bliver de mødt med krav om at booke en jobsamtale ved at vælge et begrænset antal tider inden for de nærmeste dage. Dette benævnes som ”straksbooking”.

2.7.3. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate og aktivitetsparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate

Når aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate og aktivitetsparate overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate har en frist, der er overskredet, bliver de mødt med krav om at booke en jobsamtale ved at vælge et begrænset antal tider inden for de nærmeste dage. Dette benævnes som ”straksbooking”.

2.8. Jobcenteret eller a-kassen har tilmeldt personen

 

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

§ 18. Tilmeldingen som jobsøgende kan ske på Jobnet eller ved personligt fremmøde på jobcenteret, jf. dog stk. 2-5, og § 19.

 

Stk. 2. En person skal tilmeldes som jobsøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor personen har bopæl (folkeregisteradresse), jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Stk. 3. Ved personligt fremmøde kan tilmeldingen foretages på ethvert jobcenter i landet.

 

Stk. 4. Personen kan af jobcenteret få tilladelse til at tilmelde sig som jobsøgende telefonisk hos jobcenteret den første ledighedsdag, hvis personen er forhindret i at tilmelde sig som jobsøgende,

 

fordi personen arbejder på deltid eller søger et bestemt arbejde i jobcenterets åbningstid, eller personen i øvrigt af særlige grunde er forhindret i at møde personligt frem.

 

Stk. 5. For personer, der indgår i en arbejdsfordeling efter reglerne i bekendtgørelse om ud betaling af dagpenge, sker tilmeldingen ved, at arbejdsgiveren anmelder over for jobcenteret, hvilke ansatte i virksomheden der er omfattet af arbejdsfordelingen. Tilmeldingen foretages af jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende.

 

§ 19. En person kan i stedet for tilmelding hos jobcentreret vælge at tilmelde sig ved personligt fremmøde hos sin arbejdsløshedskasse, hvis arbejdsløshedskassen tilbyder denne service til sine medlemmer.

 

§ 30. Ønsker en jobsøgende, som er blevet afmeldt på ny at stå tilmeldt, skal personen tilmelde sig efter reglerne i §§ 17-23, jf. dog stk. 2 og 3. Er afmeldingen sket på grund af jobcenterets fejl, skal jobcenteret tilmelde personen på ny.

 

Stk. 2. Personer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, samt personer omfattet af § 1, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og som er blevet afmeldt på grund af sygdom, skal raskmelde sig på Jobnet. Når en person raskmelder sig, bliver personen automatisk gentilmeldt på Jobnet. Personen modtager en elektronisk kvittering som dokumentation for gentilmeldingen.

 

Stk. 3. . . .

 

Stk. 4. Personer omfattet af § 1, nr. 1, som er tilmeldt af jobcenteret eller arbejdsløshedskassen, og som ikke har fået en frist ved gentilmeldingen, jf. stk. 1, skal booke en samtale første gang efter gentilmeldingen, hvor personen er på Jobnet.

 

 

Er en dagpengemodtager, jobparat kontanthjælps- eller overgangsydelsesmodtager uden for introduktionsprogrammet, eller en åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager afmeldt på grund af sygdom, er det et krav, at vedkommende raskmelder sig via selvbetjening på Jobnet. Når personen raskmelder sig, bliver vedkommende gentilmeldt via Jobnet. Hverken jobcenter eller a-kasse kan således i denne situation gentilmelde personen. Raskmelder vedkommende sig i jobcenteret eller a-kassen (mulighed for dagpengemodtagere), på trods af reglerne om, at det skal ske på Jobnet, registrerer jobcenteret eller a-kassen i forbindelse med raskmeldingen, hvis personen skal tilmeldes (igen). Er det tilfældet, bliver personen også tilmeldt. Første gang personen går på Jobnet efter gentilmeldingen, præsenteres vedkommende for at skulle booke en jobsamtale på tilsvarende vis som beskrevet under afsnit 2.7.

I tilfælde, hvor en dagpengemodtager er afmeldt på grund af manglende overholdelse af fristen for selvbooking, og hvor det er a-kassen eller jobcenteret, der efterfølgende gentilmelder dagpengemodtageren, er vedkommende ikke blevet præsenteret for at skulle booke en jobsamtale. Det betyder, at første gang dag pengemodtageren går på Jobnet efter gentilmeldingen, præsenteres dagpengemodtageren for at skulle booke en jobsamtale på tilsvarende vis, som beskrevet under afsnit 2.7.

2.9. Forældelse af frist for booking

 

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

§ 30.

 

Stk. 3. Personer omfattet § 1, nr. 1, som er afmeldt på grund af manglende booking af en jobsamtale, jf. § 27, stk. 2, eller hvor fristen for booking er overskredet i en periode, hvor personen er afmeldt af andre årsager, skal, for at en gentilmelding får virkning, ved gentilmeldingen booke en samtale til afholdelse inden 10 dage regnet fra gentilmeldingen. Det gælder dog ikke, hvis der fra tidspunktet for afmelding er gået 3 måneder eller mere.

 

 

2.9.1. Tre-måneders forældelse af bookingfrist

Det følger af § 30, stk. 3, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at for dagpengemodtagere forældes en frist for booking, hvis der ved gentilmeldingen er gået 3 måneder eller mere fra tidspunktet fra afmelding.

Dagpengemodtagere genoptager kontaktforløbet ved gentilmelding "hvor de slap", og det er derfor relevant i forhold til dagpengemodtagere at tage stilling til, hvor længe en frist til booking af en jobsamtale skal være aktiv i systemet. Forældelsen på 3 måneder fra afmelding som jobsøgende af frist til selvbooking skyldes, at en dagpengemodtager, der har været afmeldt gennem længere tid f.eks. på grund af beskæftigelse, ikke ved gentilmelding skal mødes med et krav om ”straksbooking”.

2.9.2. Dagpengemodtagere, som er afmeldt i 3 måneder eller mere

Dagpengemodtagere, der tilmelder sig jobcentret 3 måneder efter afmelding eller senere, skal have en ny frist for selvbooking af jobcenteret, medmindre jobcenteret vil indkalde til en fælles jobsamtale.

Jobcentret finder de relevante dagpengemodtagere ved at trække lister via fagsystemerne. Det kan være ud fra kriterier om, at det er dagpengemodtagere, som hverken har booket en jobsamtale eller har en frist for booking.

2.9.3. Dagpengemodtagere, som er afmeldt i mindre end 3 måneder

Dagpengemodtagere, som tilmelder sig mindre end 3 måneder fra tidspunktet for afmelding, og hvor der i systemet har været en frist for booking af en jobsamtale, som ikke er blevet annulleret, bliver mødt med krav om ”straksbooking” som betingelse for, at gentilmeldingen slår igennem. Disse dagpengemodtagere booker derfor som hovedregel med det samme en tid til jobsamtale i jobcenteret. Der henvises til punkt 2.7.

Er der i øvrigt tale om en dagpengemodtager, som gentilmelder sig på et tidspunkt, hvor jobcenteret skal indkalde til næste jobsamtale, fordi det er en fælles jobsamtale med arbejdsløshedskassen, har vedkommende ikke en frist til at selvbooke, som bliver aktiv ved gentilmelding. En sådan dagpengemodtager skal udsøges, og jobcenteret indkalder til jobsamtale.

2.9.4. Forældelse af frist for booking for øvrige målgrupper

Kontanthjælpsmodtagere7), og uddannelseshjælpsmodtagere8), starter forfra i kontaktforløbet, hvis de i en periode på 1 måned eller mere ikke har fået ydelse. Disse målgrupper skal derfor ikke mødes med en frist for selvbooking ved tilmelding på ny som ledig. Fristen forældes for disse grupper ultimo måneden efter fristdatoen. Jobcenteret indkalder personer i disse målgrupper til første jobsamtale senest 1 uge efter første henvendelse til kommunen om hjælp.

Personer, der modtager ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb, personer, der modtager ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse og personer i ressourceforløb er ikke tilmeldt jobcenteret som jobsøgende.

2.10. Bookingfrister ved fritagelse fra rådighed og henvist arbejde

 

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

§ 44.

 

Stk. 3. For personer, der er fritaget fra at være aktivt jobsøgende og fra at stå til rådighed for henvist job efter § 56, i denne bekendtgørelse og § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal jobcenteret på anden vis end på Jobnet skriftligt meddele personen, at personen har fået en frist for booking af jobsamtale, som er gjort tilgængelig på Jobnet, og at personen skal booke en jobsamtale inden udløb af denne frist.

 

 

En person, der er fritaget fra at være aktivt jobsøgende og fra at stå til rådighed for henvist job, skal fortsat deltage i jobsamtaler.

I en sådan situation skal jobcenteret skriftligt meddele fristen for selvbooking til personen på anden måde end på Jobnet.

2.11. Afgørelse om at fritage eller fratage ret og pligt til selvbooking

2.11.1. Fritagelse

I forhold til pligten til selvbooking har jobcenteret mulighed for efter anmodning at fritage personer i målgruppen fra denne pligt i tilfælde, hvor jobcentret konkret vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for personen selv at booke jobsamtaler. Fritagelsen kan gives i tilfælde, hvor personen har meget ringe it-kundskaber, betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller hvis vedkommende har en betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse. En person kan eksempelvis have meget ringe it-kundskaber i tilfælde, hvor vedkommende fx aldrig har brugt en computer og ikke kan finde ud af at bruge en mobiltelefon (smartphone) og derfor har behov for et kursus, som opkvalificerer personens digitale færdigheder, inden pågældende evt. kan pålægges selvbooking.

Derudover kan en person fritages, hvis afholdelse af jobsamtale er betinget af særlige lokaliteter eller af en tolk, medmindre personen ikke ønsker at blive fritaget.

Det kan f.eks. være en ledig kørestolsbruger, der hører til et jobcenter, hvor kun et bestemt lokale kan benyttes til jobsamtale, fordi der ikke er adgang for kørestolsbrugere til de øvrige mødelokaliteter i jobcenteret. Det stiller nogle særlige krav til logistikken i jobcenteret og kan derfor begrunde, at kørestolsbrugeren bliver fritaget fra at selvbooke således, at jobcenteret får mulighed for at styre mødeplanlægningen i forhold til denne ledige.

I disse tilfælde er der ikke umiddelbart krav om, at jobcentret træffer en formel afgørelse. Jobcenteret skal i sagsbehandlingssystemet notere, at vedkommende er fritaget og om begrundelsen herfor. Er borgeren uenig i fritagelsen, skal jobcenteret træffe en afgørelse og dermed opfylde de formelle krav til en afgørelse, herunder skriftlighed, begrundelse og klagevejledning mv. Vejledning af borgeren om pligten til selv at booke samtaler samt sagsskridt med henblik på fritagelse bør ske i forbindelse med den almindelige opfølgning. Vejledningen skal ske på en sådan måde, at den er tilpasset den enkeltes situation, således at borgeren får mulighed for at anmode om fritagelse for selvbooking, såfremt borgeren vurderer, at der er grundlag herfor.

Borgere, der er fritaget for selvbooking skal ikke vejledes om de ydelsesmæssige konsekvenser ved manglende selvbooking. I stedet kan samtalen adressere borgerens behov for opkvalificering af de basale digitale færdigheder, hvilket kan bidrage til, at borgeren på sigt får mulighed for selv at kunne booke jobsamtaler. Vejledningen bør dog adressere, at borgeren fortsat skal møde til de samtaler, som borgeren indkaldes til, og ved udeblivelse uden rimelig grund, skal borgeren sanktioneres.

Jobcenteret indkalder borgere til jobsamtale, der ikke selv skal booke, fordi de er fritaget fra selvbooking efter § 45. Indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med § 46 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats9).

2.11.2. Fratagelse

Jobcentret kan i særlige tilfælde fratage en person retten til selv at booke jobsamtaler med den konsekvens, at personen i stedet indkaldes til jobsamtaler. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor vedkommende gentagne gange booker på en anden måde end aftalt. Det kan også være tilfælde, hvor retten til at booke jobsamtaler vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten. Det kan f.eks. være et tilfælde, hvor personen har et forbud mod fremmøde, eller at politiet skal deltage ved samtalen.

Fratagelse af retten til at selvbooke er en afgørelse, og jobcentret skal derfor ved fratagelse af retten til at selvbooke opfylde de formelle betingelser om krav til afgørelser herunder skriftlighed, begrundelse og klagevejledning m.v.

Jobcenteret indkalder borgere til jobsamtale, der ikke selv skal booke, fordi de er frataget retten til selvbooking efter § 35 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med § 46 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats9).

2.12. Dokumentation for manglende tider

 

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

§ 26. Ved afmelding underretter jobcenteret personen om afmelding og om muligheden for eventuel gentilmelding, herunder som tilmeldt uden ydelse, jf. § 30. Dette gælder dog ikke afmelding efter § 28.

 

 

Er der ikke ledige tidspunkter til selvbooking af en jobsamtale, får personen besked i dialogen (i indbakken i beskedmodulet) på Jobnet om at kontakte jobcenteret.

Er der ikke ledige tider, skal personen henvende sig til jobcenteret telefonisk eller på anden vis. Jobcenteret kan reagere ved at lægge flere samtaletidspunkter ud eller udskyde fristen for booking. Hvis en person fx forsøger at booke en jobsamtale den dag, hvor fristen udløber, men efter jobcenterets åbningstid, må personen henvende sig til jobcenteret ved fx at sende en mail til jobcenteret om problemet og henvende sig dagen efter, når jobcenteret har åbent. Dermed kan personen ved jobcenterets hjælp få booket en jobsamtale og kan gentilmelde sig. Afmeldingen får dermed ikke nogen konsekvenser for udbetalingen af ydelser.

2.12.1. Særligt for dagpengemodtagere

En dagpengemodtager, som ikke booker en samtale inden for bookingfristen, bliver afmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret. En dagpengemodtager, der er blevet afmeldt, skal straks tilmelde sig igen.

En dagpengemodtager, der bliver afmeldt får et afmeldebrev fra jobcenteret, hvoraf det fremgår, at vedkommende er blevet afmeldt, muligheden for gentilmelding, og at det kan få betydning for udbetalingen af ydelser, hvis vedkommende ikke tilmelder sig igen.

Derudover bør det fremgå af afmeldebrevet, hvad der er årsag til afmeldingen. Afmeldebrevet fungerer som en del af dokumentationen i en efterfølgende sag om afmelding på grund af manglende tider.

Om forløbet ved gentilmelding henvises til afsnit 2.7.

2.13. Gruppemøde efterfulgt af individuel jobsamtale

2.13.1. Individuel jobsamtale

Selv om en person får en frist til at booke en individuel jobsamtale, er der ikke noget i bestemmelserne om det individuelle kontaktforløb, der er til hinder for, at personer i målgruppen selvbooker et gruppemøde med efterfølgende individuel jobsamtale. Det er en betingelse, at den individuelle jobsamtale opfylder indholdskravene i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, og jobcenteret skal registrere samtalen som en jobsamtale.

Der skal også være en vis tidsmæssig sammenhæng mellem gruppemødet og den individuelle jobsamtale, således at personen f.eks. ikke booker et møde, som tidsmæssigt er fastsat til at foregå i tidsrummet mellem kl. 10-15, hvor den fælles del er i starten af mødet, hvorefter personen skal sidde og vente i længere tid på at komme til den individuelle samtale. Mødet skal således være tilrettelagt, så det overholder principperne for god forvaltningsskik.

2.13.2. Fælles jobsamtaler med arbejdsløshedskassen

Fælles jobsamtaler med arbejdsløshedskassen skal jobcenteret indkalde til. Disse jobsamtaler er ikke omfattet af reglerne om obligatorisk selvbooking. Det gælder også, selvom dagpengemodtageren måtte have fravalgt arbejdsløshedskassens deltagelse, eller hvis arbejdsløshedskassen har vurderet, at der ikke er behov for dens deltagelse efter reglerne herom. Der henvises til punkt 1 om kontaktforløbet.

Det forhold, at arbejdsløshedskassen i det enkelte tilfælde ikke deltager i første fælles jobsamtale, fordi dagpengemodtageren har fravalgt det, aktiverer således hverken pligt til eller mulighed for selvbooking af denne jobsamtale.

Mødet skal registreres som ”Fællessamtale med A-kassedeltagelse” med markering af, at arbejdsløshedskassen ikke deltager.

2.14. Driftsforstyrrelser

Hvis driftsforstyrrelser eller systemnedbrud på Jobnet medfører, at det ikke er muligt at booke en jobsamtale inden udløb af fristen, vil en dagpengemodtager blive afmeldt som jobsøgende.

Hvis en ydelsesmodtager i kontanthjælpssystemet er forhindret i at booke en jobsamtale inden udløb af fristen på grund af driftsforstyrrelser eller systemnedbrud, har vedkommende en rimelig grund til ikke at have opfyldt sin forpligtelse efter loven. Vedkommende skal således ikke sanktioneres herfor, jf. bl.a. bestemmelserne om rimelige grunde i § 13, stk. 7 og stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik.

Meddelelse om driftsforstyrrelser fremgår af https://star.dk/it, og det står eventuelt på Jobnet.

I tilfælde af systemnedbrud vil jobcenteret i sagens natur ikke kunne forhindre afmeldelse ved fristoverskridelse.

Dagpengemodtageren får i forbindelse med en afmelding brev bl.a. om, at vedkommende er afmeldt, og at afmelding kan få konsekvenser for retten til dagpenge, fordi man skal være tilmeldt for at kunne få dagpenge. Derudover bør årsagen til afmelding fremgå af afmeldebrevet.

Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om retten til dagpenge, hvis en dagpengemodtager i en periode ikke har været tilmeldt. Efter § 6 i bekendtgørelse om rådighed, kan der ikke udbetales dagpenge, hvis en dagpengemodtager ikke er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret. Efter bestemmelsen kan arbejdsløshedskassen dog dispensere for den manglende tilmelding, hvis afmeldingen skyldes jobcenteret, f.eks. fordi dagpengemodtagere ikke har kunnet booke en samtale på dagen for bookingfristen, fordi systemet til at booke har været ude af drift på dagen, og hvis dagpengemodtageren ikke i øvrigt har kunnet afværge/afhjælpe den manglende tilmelding. Der henvises til § 6 i bekendtgørelse om rådighed med tilhørende vejledning, herunder ændringsbekendtgørelser/vejledninger:

Bekendtgørelse om rådighed: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1172

Vejledning til bekendtgørelse om rådighed: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10077

2.15. Selvbooking og jobsamtaler i forbindelse med ferie og sygdom mv.

 

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

§ 49. Personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7, 8, og personer omfattet af § 1, nr. 9, som modtager ledig hedsydelse, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis de ikke står til rådighed for henvist job, deltagelse i tilbud eller samtaler på grund af arbejde, sygdom, deltagelse i kurser eller af anden grund.

 

Stk. 2. Personer omfattet af § 1, nr. 1, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis de ikke har pasningsmulighed uden for institutionens åbningstid for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje.

 

Stk. 3. Personer omfattet af § 1, nr. 1-5, nr. 7 og 8, som har optjent ret til betalt ferie efter ferieloven eller ferie med feriedagpenge, har ret til at holde ferien, når jobcenteret modtager meddelelse herom senest 2 uger før, ferien skal holdes, og der ikke allerede i ferieperioden er fastsat møder, henvist til job eller afgivet tilbud m.v., som personen har pligt til at deltage i. Er der mindre end 2 uger til ferien, kan jobcenteret godkende ferien, hvis afholdelsen ikke modvirker beskæftigelsesindsatsen for personen. En person kan holde optjent ferie på enkelte dage, når jobcenteret modtager meddelelse herom, og der de pågældende dage ikke er fastsat møder, afgivet tilbud m.v. eller henvist til job, som personen har pligt til at deltage i.

 

Stk. 4. Personer, der deltager i tilbud om ansættelse med løntilskud, skal også give meddelelse om sygdom og ferie til arbejdsgiveren.

 

Stk. 5. Personer, der er visiteret til et fleksjob, og som modtager ledighedsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp eller overgangsydelse uden for introduktionsprogrammet, har pligt til straks at give jobcenteret besked om sygdom, hvis sygdommen forhindrer personen i at påbegynde et fleksjob eller deltage i tilbud.

 

 

Når jobcenteret giver en frist for selvbooking af en jobsamtale, skal jobcenteret iagttage 8-dagesfristen, jf. ovenfor under afsnit 2.2., herunder eventuelle meddelelser om ferie og perioder med 6 ugers jobrettet uddannelse mv. Det er en betingelse for, at jobcenteret skal tage hensyn til ferie, at denne er meddelt 2 uger før, ferien holdes.

Det forhold, at der f.eks. er ferie i fristperioden, betyder ikke, at jobcenteret ikke kan udstede en frist for booking af en jobsamtale, som udløber f.eks. dagen efter feriens afslutning.

Jobcenteret skal bare være opmærksom på, at personen ikke har pligt til at booke i ferieperioden.

Overskrides fristen for booking i en ferieperiode, vil personen efter feriens afslutning blive mødt med et krav om ”straksbooking” første gang, vedkommende logger på Jobnet.

En dagpengemodtager, der overskrider fristen, afmeldes og skal ved gentilmelding booke en jobsamtale for at gennemføre tilmeldingen. De øvrige målgrupper bliver ikke afmeldt ved overskridelse af fristen, men vil blive bedt om at booke en jobsamtale første gang, vedkommende logger på Jobnet.

Når en person, der er jobsøgende, sygemelder sig og meddeler dette til jobcenteret, bliver automatisk afmeldt på grund af sygdom, bortset fra personer ansat med løntilskud. Afmeldte personer vil ved raskmelding blive mødt med krav om "straksbooking" ved gentilmeldingen, hvis fristen for booking er overskredet i sygdomsperioden.

Udebliver personen fra jobsamtalen, registrerer jobcenteret udeblivelsen og sætter en ny frist.

2.16. Selvbooking af andre samtaler end jobsamtaler

 

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

§ 15. Jobcenteret kan iværksætte særlige aktiviteter, der medvirker til at jobsøgende finder job, og arbejdsgivere rekrutterer arbejdskraft, jf. § 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Stk. 2. Personer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, og personer omfattet af § 1, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har pligt til at møde til særlige aktiviteter på eller arrangeret af jobcenteret, hvis jobcenteret indkalder vedkommende skriftligt og personligt.

 

Stk. 3. Kommunen skal fastsætte nærmere retningslinjer for muligheden for støtte til befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning.

 

 

Ud over jobsamtaler kan der være andre typer samtaler eller aktiviteter, som personer i målgruppen for pligt til selvbooking enten kan eller skal møde op til.

Jobcenteret har mulighed for at indkalde til sådanne andre samtaler end jobsamtaler eller aktiviteter.

Vil jobcenteret give en personen mulighed for selv at booke en anden samtale eller aktivitet – med mødepligt – må jobcenteret skrive til personen, at denne har mulighed for at booke samtalen og samtidig gøre opmærksom på, at hvis personen ikke selvbooker, vil vedkommende blive indkaldt til den pågældende samtale eller aktivitet.

Til toppen

3. Vejledningspligt om selvbooking

 

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

§ 44…

 

Stk. 2. Det er en betingelse for pligt til selvbooking, at personen forinden er blevet vejledt om selvbooking og om konsekvenserne af manglende selvbooking. Arbejdsløshedskassen vejle der personer omfattet af § 1, nr. 1, om pligt til selvbooking.

 

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

 

§ 7. Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen vejlede medlemmet om digitale pligter på Job net og a-kassens digitale selvbookingsystem og om, hvilke konsekvenser det har for retten til dagpenge, hvis medlemmet ikke overholder pligterne på Jobnet og a-kassens digitale selvbookingsystem, herunder frister, jf. stk. 2-3.

 

Stk. 2. A-kassen skal vejlede om:

 

1) Pligten til at gøre sig bekendt med frister for selvbooking på Jobnet og med mødeindkaldelser, tilbud mv. i den offentlige digitale postløsning (borger.dk eller e-Boks) eller i almindelig brevpost.

 

2) Pligten til at selv at booke samtaler med jobcenteret, anden aktør og a-kassen.

 

3) At medlemmet bliver afmeldt i jobcenteret, hvis medlemmet ikke selv booker en samtale inden for den fastsatte frist.

 

4) Muligheden for at blive fritaget for pligten til selvbooking.

 

Stk. 3.

 

 

En person, der er omfattet af pligt til selvbooking af jobsamtaler skal være vejledt om selvbooking og om konsekvenserne af manglende selvbooking af en jobsamtale. Det betyder, at en person, der er fritaget for eller har fået frataget retten til selv at booke jobsamtaler, ikke skal vejledes om selvbooking og om konsekvenserne af manglende selvbooking af en jobsamtale.

Arbejdsløshedskassen vejleder egne medlemmer om pligt til selvbooking af jobsamtaler. Jobcenteret vejleder øvrige målgrupper, som er omfattet af pligt til selvbooking.

Når en dagpengemodtager bliver ledig, skal arbejdsløshedskassen således informere om pligten til selvbooking af jobsamtale med jobcenteret eller hos anden aktør via/på Jobnet. Der henvises til vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede.

Til toppen

4. Frikommuner

Frikommuner, som har forsøg med kontaktforløbet, følger setup’et for selvbooking, hvis de vælger at give frist til selvbooking af jobsamtaler.

Til toppen

Noter

1) Kontanthjælpsmodtagere omfatter: Jobparate og aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år, og jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

2) Uddannelseshjælpsmodtagere omfatter: Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, om som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

3) Kontanthjælpsmodtagere omfatter: Jobparate og aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år, og jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven

4) Uddannelseshjælpsmodtagere omfatter: Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, om som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven

5) Kontanthjælpsmodtagere omfatter: Jobparate og aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år, og jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven

6) Uddannelseshjælpsmodtagere omfatter: Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, om som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven

7) Kontanthjælpsmodtagere omfatter: Jobparate og aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år, og jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven

8) Uddannelseshjælpsmodtagere omfatter: Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, om som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven

9) Med bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, der træder i kraft 1. januar 2021, ændres »§ 46a« til: »§ 46, stk. 2 og 3«.

Til toppen