Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 509 af 26/4 2022.

I medfør af § 30, stk. 6, i lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for fastsættelse af forholdsmæssige kommunetal til brug for fordeling af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

§ 2. Udlændingestyrelsen fastsætter de forholdsmæssige kommunetal for 10.000 personer ad gangen, som meddeles opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og som forventes fordelt i 2022.

§ 3. Udlændingestyrelsen fastsætter de forholdsmæssige kommunetal på baggrund af opgørelsesmetoden i stk. 2-7.

Stk. 2. Ved beregningen af det forholdsmæssige kommunetal beregnes den enkelte kommunes fordelingsandel. Fordelingsandelen for den enkelte kommune opgøres som kommunens procentvise andel af den samlede befolkning i Danmark. Det forholdsmæssige kommunetal for den enkelte kommune beregnes som de således beregnede fordelingsandele ganget med det samlede antal personer, der skal fordeles, jf. § 2.

Stk. 3. Befolkningen opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner pr. 1. januar 2021.

Stk. 4. Ved opgørelserne efter stk. 3 medtages de personer, der henregnes til folketallet i den enkelte kommune.

Stk. 5. Når Udlændingestyrelsen udmelder en ny fordeling, jf. § 2, korrigeres det forholdsmæssige kommunetal for den enkelte kommune for forskellen mellem det faktiske antal visiterede personer til kommunen ved den tidligere fordeling og det tidligere udmeldte forholdsmæssige kommunetal, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Udlændingestyrelsen kan ved fastsættelsen af de forholdsmæssige kommunetal fravige beregningen, jf. stk. 2, under hensyn til særlige integrationsmæssige forhold i de enkelte kommuner.

Stk. 7. Udlændingestyrelsen har uanset stk. 2 mulighed for at beslutte, at et antal personer, som meddeles opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, fordeles til en eller flere kommuner på baggrund af kommunens egne ønsker ud over den forholdsmæssige andel. Kommunen kan give meddelelse herom til Udlændingestyrelsen forud for styrelsens fastsættelse af de forholdsmæssige kommunetal, og fordelingen vil herefter ske forud for fastsættelsen af de forholdsmæssige kommunetal og blive udmeldt samtidig med udmeldelsen af de forholdsmæssige kommunetal. Kommunens ønsker skal udfærdiges skriftligt og underskrives på vegne af kommunalbestyrelsen. Forud for udmelding af en ny fordeling efter stk. 5, kan Udlændingestyrelsen korrigere for indkomne kommuneønsker inden de nye forholdsmæssige kommunetal fastsættes.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. april 2022 og har virkning for fordeling i 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 327 af 16. marts 2022 om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, ophæves.

Stk. 3. De forholdsmæssige kommunetal for de første 10.000 personer, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 327 af 16. marts 2022 om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, finder dog anvendelse indtil den 15. maj 2022. Udlændingestyrelsen kan i denne overgangsperiode i forbindelse med den konkrete afgørelse om visitation til en kommune fordele personer i henhold til både de forholdsmæssige kommunetal, jf. § 2, i bekendtgørelse nr. 327 af 16. marts 2020 og de forholdsmæssige kommunetal, jf. § 2 i denne bekendtgørelse.

Til toppen