Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1589 af 23/12 2022.

I medfør af § 192 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 22. maj 2022, og § 55 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1294 af 20. september 2022, fastsættes efter bemyndigelse:

Ret til erhvervsuddannelse gennem jobrotation for voksne med erfaring

§ 1. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter private og offentlige arbejdsgivere har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse, når en beskæftiget som led i en jobrotation deltager i en erhvervsuddannelse uden grundforløb og praktikforløb (euv1) efter lov om erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren samtidig modtager tilskud til den beskæftigedes løn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 150, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der ikke kan betales jobrotationsydelse, hvis den beskæftigede deltager i en erhvervsuddannelse.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 25. november 2019 til og med den 31. december 2022.

Stk. 5. Jobrotationsforløb, der er påbegyndt senest den 31. december 2022, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Jobrotationsvikariat med længere varighed og kortere forudgående ledighed

§ 2. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre, hvorefter personer omfattet af målgruppen for jobrotationsvikarer i § 151, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan ansættes som vikarer i op til 9 måneder, hvis personen i en forudgående periode på mindst 3 måneder før ansættelsen har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., jf. regler fastsat i medfør af lovens § 10, stk. 2. De øvrige betingelser for jobrotation skal være opfyldt.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

1) § 151, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter en person, der ansættes som vikar, i en forudgående periode på mindst 6 måneder før ansættelsen skal have modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., jf. regler fastsat i medfør af § 10, stk. 2, i loven.

2) § 151, stk. 2, 1. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter den person, der ansættes som vikar, højst kan være ansat i en periode på 6 måneder.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2022 og gælder for jobrotationsvikariater, der påbegyndes i denne periode.

Stk. 4. Personer, der har påbegyndt et jobrotationsvikariat som led i forsøget senest den 31. december 2022, kan færdiggøre vikariatet, selvom det har slutdato efter dette tidspunkt.

Forsøg med varighed af virksomhedspraktik til udsatte unge

§ 3. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner, som indgår i forsøget ”NExTWORK”, kan fravige kravet om varigheden af virksomhedspraktik for personer omfattet af § 6, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) Sønderborg Kommune.

2) Horsens Kommune.

3) Vejle Kommune.

4) Kalundborg Kommune.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer, at for personer omfattet af § 6, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke er åbenlyst uddannelsesparate, kan et tilbud om virksomhedspraktik have en varighed, der udgør op til 13 uger, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud.

Stk. 3. For personer omfattet af stk. 2, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 61, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2020 til og med den 31. oktober 2023.

Forsøg med voksenlærlingeordningen med bl.a. udvidet målgruppe

§ 4. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre med tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forsøget indebærer, at den forudgående periode, som er fastsat i lovens § 155, stk. 1, nr. 2, hvor ledige skal have modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., i forsøgsperioden skal være på mindst 3 måneder.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 155, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. august 2020 til og med den 31. december 2022, og gælder for uddannelsesaftaler påbegyndt senest den 31. december 2022, og hvor arbejdsgiver har søgt om tilskud inden den 31. december 2022.

Forsøg med virksomhedspraktik op til 8 uger for dimittender

§ 5. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre, hvorefter jobcenteret kan give tilbud om virksomhedspraktik med en varighed på op til 8 uger til personer, der modtager dagpenge på dimittendvilkår, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det er en forudsætning, at

1) personen som minimum har gennemført en kort videregående uddannelse,

2) personen ikke efter endt uddannelse har været i ordinær beskæftigelse inden for det pågældende faglige område, og

3) arbejdsopgaverne i praktikken ligger inden for områder, hvor personen kan bringe færdigheder opnået under uddannelsen i anvendelse.

Stk. 2. Forsøget indebærer for personer omfattet af stk. 1 en fravigelse af § 61, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at et tilbud om virksomhedspraktik kan have en varighed på op til 4 uger.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 16. maj 2021 til og med den 16. november 2022.

Stk. 4. Tilbud om virksomhedspraktik på op til 8 uger, som er påbegyndt senest den 16. november 2022, kan færdiggøres, selvom tilbuddet har slutdato efter dette tidspunkt.

Forsøg med virksomhedspraktik i op til 8 uger for langtidsledige seniorer

§ 6. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre, hvorefter jobcenteret kan give tilbud om virksomhedspraktik med en varighed på op til 8 uger til langtidsledige personer, der er omfattet af § 6, nr. 1 og 2, og § 6, nr. 12, som er jobparate, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en forudsætning, at personen ved tilbuddets påbegyndelse opfylder følgende betingelser:

1) Personen skal være fyldt 50 år.

2) Personen skal i en forudgående periode på mindst 12 måneder have modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v. Reglerne om opgørelse af forudgående perioder i § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 4 og 5, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Forsøget indebærer for personer omfattet af stk. 1 en fravigelse af § 61, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at et tilbud om virksomhedspraktik kan have en varighed på op til 4 uger.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2021 til og med den 31. december 2022.

Stk. 4. Tilbud om virksomhedspraktik på op til 8 uger, som er påbegyndt senest den 31. december 2022, kan færdiggøres, selvom tilbuddet har slutdato efter dette tidspunkt.

Forsøg med suspension af referenceperioden for seks ugers jobrettet uddannelse

§ 7. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre og a-kasser, hvorefter den normale referenceperiode på henholdsvis 6 og 9 måneder, der gælder for 6 ugers jobrettet uddannelse, suspenderes. Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan herefter benyttes i hele dagpenge- eller ledighedsydelsesperioden, efter udløbet af de første 5 ugers ledighed (karensperioden), jf. § 48, stk. 2, 1. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af § 48, stk. 2, 2. pkt., nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 3 i bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige og § 1, stk. 2, 1. pkt., i bekendtgørelse om fleksjob m.v. om, at jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for en referenceperiode.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2021 til og med den 31. december 2022.

Stk. 4. Personer, der er påbegyndt et kursus senest den 31. december 2022, kan færdiggøre dette, selvom kurset har slutdato efter dette tidspunkt.

Forsøg med ret til realkompetencevurdering (RKV) til faglærte

§ 8. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre, hvorefter personer omfattet af § 6, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er fyldt 30 år, og som har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger, en erhvervsuddannelse, har ret til tilbud om en realkompetencevurdering.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af § 93, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at et tilbud om realkompetencevurdering alene er en ret til personer, hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2021 til og med den 31. december 2022.

Stk. 4. Tilbud om realkompetencevurdering, som er påbegyndt senest den 31. december 2022, kan færdiggøres, selvom tilbuddet har slutdato efter dette tidspunkt.

Forsøg med arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse

§ 9. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner deltager i forsøget ”Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse”, der som slutmål har at hjælpe unge med kognitivt handicap videre i beskæftigelse efter afsluttet uddannelsesforløb i forsøgsprojektet:

1) Københavns kommune.

2) Aarhus kommune.

3) Esbjerg kommune.

4) Gentofte kommune.

5) Vejen kommune.

6) Skanderborg kommune.

7) Ishøj kommune.

8) Tårnby kommune.

9) Brøndby kommune.

Stk. 2. Målgruppen er

1) aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, omfattet af § 6, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og

2) unge under 30 år, der er i ressourceforløb, omfattet af lovens § 6, nr. 8.

Stk. 3. Det er en betingelse, at personerne omfattet af stk. 2 har afsluttet et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i løbet af de fire år, der går forud for påbegyndelse af et 2-årigt uddannelsesforløb efter § 91, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Kommunerne kan efter en individuel vurdering fravige varighedsbegrænsningen for praktikforløb under hele uddannelsesforløbet efter § 91, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Kommunen kan undlade at give aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere et uddannelsespålæg efter § 30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller en indsats efter § 105, stk. 1-3, i loven i 3 måneder forud for påbegyndelsen af det 2-årige uddannelsesforløb. Herudover fritages den unge for kontaktforløbet efter § 27 og § 31 i loven i de første 18 måneder af uddannelsesforløbet.

Stk. 6. Det er en betingelse, at jobcenteret holder jobsamtaler med aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere efter § 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra afslutning af STU til start på uddannelsesforløbet. Herudover er det en betingelse, at jobcenteret informeres, hvis uddannelsesstedet vurderer, at der er risiko for frafald. I disse tilfælde skal jobcenteret kunne indkalde den unge til samtale i jobcenteret. Det er tillige en forudsætning, at der foretages en anden form for opfølgning under uddannelsesforløbet, f.eks. ved at uddannelsesstedet holder kontakt med jobcenteret.

Stk. 7. Personer i ressourceforløb er omfattet af reglerne om kontaktforløb i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forsøgsperioden. Jobsamtaler under kontaktforløbet kan ske telefonisk, digitalt eller pr. brev, når personen deltager i den 2-årige forsøgsuddannelse, jf. lovens §§ 31 a og 33. Det er herudover en betingelse, at kommunen vurderer, at et tilbud om den 2-årige forsøgsuddannelse er det beskæftigelsesrettede tilbud, der bedst kan hjælpe personen tættere på arbejdsmarkedet, herunder beskæftigelse i et fleksjob.

Stk. 8. Efter afslutning af uddannelsesforløbet fritages deltagere fra kravene i § 116, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at fleksjob først kan tilbydes, når alle relevante tilbud efter loven samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.

Stk. 9. Det er en betingelse, at deltagerne opfylder de øvrige betingelser for at få fleksjob, herunder den grundlæggende betingelse om en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Stk. 10. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af §§ 27, 30, 31, § 91, stk. 1 og 2, § 116, stk. 3, og § 105, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 11. Bestemmelserne i stk. 1-10 finder fortsat anvendelse for deltagere i forsøget, der flytter til en anden kommune, under forudsætning af tilflytterkommunens accept.

Stk. 12. Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2024.

Forsøg med udvidelse af målgruppen for uddannelsesløftet

§ 10. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner gennemfører forsøg med udvidelse af målgruppen for uddannelsesløftet efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) Aalborg kommune.

2) Hjørring kommune.

3) Brønderslev kommune.

4) Jammerbugt kommune.

5) Rebild kommune.

6) Morsø kommune.

7) Frederikshavn kommune.

Stk. 2. Kommunerne kan gennemføre forsøg med udvidelse af målgruppen, så yderligere følgende dagpengemodtagere omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan få tilbud om en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft efter lovens § 96:

1) Dagpengemodtagere, der har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger, en erhvervsuddannelse, hvor uddannelsen har været anvendt i de seneste 5 år. Det er en betingelse, at der er lægelig dokumentation for, at dagpengemodtageren ikke længere kan anvende sin tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet.

2) Dagpengemodtagere, der har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 96, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 1. april 2020 til den 31. december 2023.

Stk. 5. Et tilbud, der er påbegyndt senest den 31. december 2023, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Forsøg med mere fleksibilitet i indsatsen for sygemeldte i Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Helsingør Kommune

§ 11. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Helsingør Kommune gennemfører forsøg, hvor kommunen alene skal inddrage rehabiliteringsteamet i sager, hvor en sygemeldt overgår til jobafklaringsforløb, når kommunen vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 109, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber i Aabenraa Kommune fra den 1. april 2019 til og med den 31. december 2021 og fra den 7. januar 2022 til og med den 31. december 2023, i Haderslev Kommune og Sønderborg Kommune fra den 1. februar 2020 til og med den 31. december 2021 og fra den 7. januar 2022 til og med den 31. december 2023 og i Helsingør Kommune fra den 1. oktober 2020 til og med den 31. december 2021 og fra den 7. januar 2022 til og med den 31. december 2023.

Forsøg med mere fleksibilitet ved behandling i rehabiliteringsteamet i Sønderborg Kommune

§ 12. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Sønderborg Kommune gennemfører forsøg, hvor kommunen kan forelægge en sag for rehabiliteringsteamet uden at rekvirere en attest med praktiserende læges vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, hvis de øvrige helbredsoplysninger, der foreligger hos kommunen, efter kommunens vurdering kan danne grundlag for rehabiliteringsteamets vurdering af sagen.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 44, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v., for så vidt angår kravet om, at rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde den praktiserende læges vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. februar 2020 til den 31. december 2021 og fra den 1. juni 2022 til og med den 31. december 2023.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2498 af 10. december 2021 om forsøg på beskæftigelsesområdet ophæves.

Til toppen