Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om dataindberetninger af visse ydelser på ældreområdet

Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1394 af 5/10 2022.

I medfør af § 84, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Generelle bestemmelser

Anvendelsesområde og indberetningspligt

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse i forbindelse med, at kommunalbestyrelsens kan indberette oplysninger til Sundhedsdatastyrelsen om indsatser for borgere i alderen 18 år og derover efter §§ 83, 83 a, 84 og 86 i lov om social service.

Stk. 2. Indberetningsretten påhviler handlekommunen. Ved handlekommune forstås i denne bekendtgørelse den kommune, der har pligt til at yde den hjælp, som indberetningen vedrører.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i handlekommunen er ansvarlig for at sikre, at de indberettede oplysninger efter § 1 er retvisende, og at oplysningerne indberettes rettidigt efter de angivne frister i bekendtgørelsen.

§ 2. Sundhedsdatastyrelsen er datamodtager af de indberettede oplysninger.

Stk. 2. De indberettede oplysninger kan alene behandles med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Behandlingen af oplysningerne skal være nødvendig for udførelsen af undersøgelserne.

Sikring af datakvalitet

§ 3. Sundhedsdatastyrelsen kan kræve, at kommunalbestyrelsen skal bidrage til at validere og kvalitetssikre de indberettede oplysninger, ved at kommunalbestyrelsen endeligt godkender oplysningerne, så det sikres, at oplysningerne er retvisende. Kommunalbestyrelsen har pligt til at reagere på en eventuel henvendelse fra Sundhedsdatastyrelsen inden for 4 uger.

Stk. 2. Sundhedsdatastyrelsen skal sikre, at kommunalbestyrelserne har en smidig adgang til kvalitetssikring af indberettede oplysninger.

Stk. 3. Sundhedsdatastyrelsen kan kræve, at fejlbehæftede indberetninger korrigeres, så de indberettede oplysninger er retvisende.

Stk. 4. Hvis der konstateres fejl i kommunens registrerings- eller indberetningspraksis, kan Sundhedsdatastyrelsen kræve dette udbedret.

Varsling ved ændring af indberetningskrav

§ 4. Ved ændring af krav til kommunalbestyrelsernes leverancer, herunder krav til leveranceform eller leveranceformat, skal Sundhedsdatastyrelsen orientere kommunalbestyrelserne herom senest 6 måneder, inden ændringen idriftsættes. Denne orientering foretages via en nyhed på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. Herudover sendes et varslingsbrev til kommunerne og alle kendte systemleverandører.

Indberetning af oplysninger og krav til dataleveranceform og dataleveranceformat

§ 5. Hvis kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger efter denne bekendtgørelse, skal de indberettes elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen.

Stk. 2. Indberetning af oplysninger skal overholde de til en hver tid gældende krav til dataleveranceform og dataleveranceformat, som Sundhedsdatastyrelsen fastlægger i den til enhver tid gældende indberetningsvejledning om indberetningskrav til individbaserede oplysninger om den kommunale ældrepleje (kravspecifikationer), som offentliggøres på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Til toppen

Kapitel 2 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om udvalgte ydelser til voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 1 i bilag 1, om indsatser for enhver person, der er visiteret til eller visiteres til en ydelse efter:

1) § 83 i lov om social service.

2) § 83 a i lov om social service.

3) § 84 i lov om social service.

4) § 86 i lov om social service.

§ 7. Oplysningerne efter § 6 skal indberettes månedligt og senest 14 dage efter månedens afslutning.

§ 8. Allerede registrerede oplysninger i henhold til § 6 for perioden 1. januar 2022 til bekendtgørelsens ikrafttrædelse kan indberettes i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2022.

Til toppen

Bilag 1 – Indberetning af oplysninger om visse ydelser på ældreområdet, jf. kapitel 2

Kommunalbestyrelser kan indberette de i tabel 1 oplistede oplysninger vedr.

§ 83 om personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice

§ 83 a om kortvarende og tidsafgrænsende rehabiliteringsforløb

§ 84 om afløsning eller aflastning samt midlertidigt ophold

§ 86 om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse samt om hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder

 

 

 

i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

 

 

 

 

Tabel 1

 

 

Oplysning

 

 

Indhold

 

 

Kommuneidentifikation og organisatorisk tilhørsforhold

 

 

SOR-koder

 

 

 

 

Person identificering

 

 

Borgerens CPR-nummer

 

 

Ydelse eller tilbud efter lov om social

 

 

Oplysninger (herunder metadata) om;

 

 

service

 

 

tilstand, (information om funktionsevnetilstande; FSIII-kode og funktionsniveau)

mål, (information om forventede tilstande angivet ved funktionsniveau)

borgervurdering, (information om ”betydning” og ”udførelse”, vedr. funktionsevnetilstande inden for hjemmeplejen)

planlagt indsats, (indsatser, der er visiteret og bevilget til borgeren)

leveret indsats, (information om indsatser, der er leveret ved en enkelt kontakt)

tilstandsområde, (information vedrørende tilstandsområde)

kontakt, (information om planlagte opfølgningsdatoer på tilstande)

opfølgning, (information om strukturerede opfølgningsresultater)

datotid

Til toppen