Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1282 af 14/9 2022.

I medfør af § 32, stk. 1 og 6, § 39, stk. 2, § 45, stk. 3, § 49, stk. 2, § 50 og § 52 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019, § 39, nr. 4, § 47, stk. 1, og § 182 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 22. maj 2022, § 88, stk. 5, og § 100 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 10. februar 2022, § 13 a, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021, som ændret ved lov nr. 371 af 28. marts 2022, § 12 a, stk. 6, i lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 12. februar 2021, og § 6, stk. 3, i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 11. september 2022, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet og udlændinge- og integrationsministeren, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Afsnit I – Generelle bestemmelser

Kapitel 1 – Anvendelsesområde og landsdækkende registre

Anvendelsesområde for det fælles it-baserede datagrundlag

§ 1. Data indsamles af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med udgangspunkt i § 32, stk. 1, § 38, stk. 2, og §§ 53 og 54 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., hvori det fremgår, at beskæftigelsesministeren etablerer et fælles it-baseret datagrundlag samt et statistisk datavarehus til brug for forvaltningen af den arbejdsmarkedsrettede lovgivning, samt måling af resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen og at data kan samkøres i kontroløjemed.

Stk. 2. Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus anvendes ved forvaltningen af følgende love og tilhørende bekendtgørelser:

1) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) Lov om sygedagpenge.

4) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

5) Lov om aktiv socialpolitik.

6) Lov om fleksydelse.

7) De beskæftigelsesrettede dele af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

8) Lov om seniorjob.

9) Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

10) Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

11) Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

12) Lov om skattenedslag for seniorer.

13) Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere.

14) Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.

15) Lov om social pension.

16) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

17) Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

18) Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

19) Lov om en skattefri seniorpræmie.

20) Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse grupper.

Stk. 3. Oplysninger i det fælles it-baserede datagrundlag kan bruges til følgende:

1) Administrative formål, herunder fastlæggelse af borgernes rettigheder og pligter efter lovgivningen, administration af forsørgelsesydelser, opfølgning på jobsøgning, visitationsgrupperinger og visitationskategoriseringer, sygedagpengekategorisering, tilrettelæggelse og opgørelse af indsatsen over for de forskellige målgrupper, udarbejdelse af »Min Plan« og uddannelsesplaner efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år, uddannelsespålæg, rehabiliteringsplaner, aftale om opfølgning, jf. lov om sygedagpenge, sagsbehandling, herunder af visitation og tilsyn, og anden forvaltning af lovgivningen, jf. stk. 1 og 2.

2) Understøttelse af selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder.

3) Kontrol, jf. § 32, stk. 1, §§ 53 og 54 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

4) Analyse, statistik og forskning.

Landsdækkende registre

§ 2. For at sikre en koordineret indsats i forhold til borgeren på tværs af kommuner, arbejdsløshedskasser og andre aktører etablerer beskæftigelsesministeren, som en del af det fælles it-baserede datagrundlag et landsdækkende register omfattende følgende:

1) Tilmeldinger i jobcentrene som jobsøgende.

2) Afmeldinger.

3) Visitationsgrupper.

4) Sygedagpengekategorier.

5) Fraværsperioder.

6) Andre tværgående grupperinger i arbejdsmarkedslovgivningen.

7) Oplysninger registreret på Jobnet.

8) Oplysninger om jobsøgning.

9) »Min Plan« for alle grupper, der kan få en indsats i jobcenteret.

10) Tilbud og andre tilsvarende aktiviteter, der indgår i »Min Plan«.

11) Jobordrer som jobcentret eller arbejdsløshedskassen registrerer og eventuelt deler med andre jobcentre og arbejdsløshedskasser, jf. kapitel 37.

Til toppen

Kapitel 2 – Indberetning, udveksling, datagenopretning, tilslutningsaftaler m.v.

Pligt til indberetning

§ 3. Offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører, der medvirker i forvaltningen af arbejdsmarkedsrettede ordninger, har pligt til at registrere og indberette oplysninger om følgende:

1) Arbejdsmarkedsforhold.

2) Virksomheders og borgeres deltagelse i arbejdsmarkedsrettede ordninger.

3) Beskæftigelsesindsatsen over for borgere.

4) Relevante, tværfaglige og helhedsorienterede aktiviteter og indsatser på det uddannelsesmæssige og social- og sundhedsrettede område.

5) Borgeres overgang til job, uddannelse og andre forsørgelsesordninger.

6) Ydelsesforløb og andre data.

7) Oplysninger om jobsøgning.

Stk. 2. De nærmere regler om pligt til registrering og indberetning af disse oplysningstyper fremgår af kapitel 4 – 35, 37 – 46 og 48 – 58.

Udveksling af oplysninger

§ 4. Der kan mellem uddannelsesinstitutioner, arbejdsløshedskasser, ATP, Udbetaling Danmark, Seniorpensionsenheden og følgende ministerier med tilhørende styrelser m.fl. udveksles nødvendige oplysninger, jf. § 45, stk. 1 og 3, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.:

1) Beskæftigelsesministeriet.

2) Udlændinge- og Integrationsministeriet.

3) Social- og Ældreministeriet.

4) Uddannelses- og Forskningsministeriet.

5) Børne- og Undervisningsministeriet.

6) Sundhedsministeriet.

7) Justitsministeriet.

8) Regionerne.

9) Kommunerne.

10) Skattemyndighederne.

11) Det Centrale Personregister.

12) Det Centrale Virksomhedsregister.

13) Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Datagenopretning

§ 5. Hvis en kommune eller en arbejdsløshedskasse ikke overholder de regler, der er fastsat om indberetning af data m.v., kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, efter forudgående dialog og samarbejde med kommunen eller arbejdsløshedskassen, iværksætte foranstaltninger til genopretning af data.

Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan stille krav om, at kommunen eller arbejdsløshedskassen inden for en fastlagt frist udarbejder en konkret handlingsplan for genopretning af data.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan pålægge kommunen eller arbejdsløshedskassen at medvirke til, at handlingsplanen udbygges ved inddragelse af ekstern bistand, kommunens eller arbejdsløshedskassens revision eller anden bistand.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efter forudgående høring af kommunen eller arbejdsløshedskassen træffe beslutning om indhold og frister i handlingsplanen for datagenopretningen.

Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan pålægge en kommune eller en arbejdsløshedskasse at anvende et it-system, der opfylder de krav, som de statslige beskæftigelsesmyndigheder stiller til kvalitet, form, indhold og hyppighed af indberetningen m.v.

Tilslutningsaftale og webservices

§ 6. For de områder, hvor indberetningen eller læsningen af oplysninger sker via webservice, skal der indgås en tilslutningsaftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og den dataansvarlige aftager. I tilslutningsaftalen fastlægger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de nærmere vilkår for webserviceløsningen, herunder aftagerens garanti for it-sikkerhed, grænsefladebeskrivelser, webstandarder, test før ibrugtagning m.v.

Stk. 2. Den enkelte dataansvarlige aftager vælger selv, om denne anvender én eller flere databehandlere i kommunikationen med det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 3. Indberetninger og læsning af oplysninger skal entydigt identificere den person og den dataansvarlige aftager, der foretager indberetningen eller læsningen. Identifikationen skal fremgå i webservicekaldet. Ved indberetninger eller læsninger, der sker automatisk, er det alene den dataansvarlige aftager og indberettende eller læsende system, der skal fremgå.

Stk. 4. Når anden aktør læser eller indberetter oplysninger på vegne af kommunen eller jobcentret skal såvel den dataansvarlige aftager som CVR-nr. på anden aktør fremgå i webservicekaldet.

Stk. 5. For de områder, hvor indberetningen sker via browserbaseret adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings portaler, skal der indgås en tilslutningsaftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og den dataansvarlige aftager. I tilslutningsaftalen fastlægger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de nærmere vilkår for anvendelsen.

§ 7. Den dataansvarlige aftager af de udviklede webservicer afholder selv alle udgifterne hertil, herunder udgifter til test, udarbejdelse af dokumentationen, support og lignende udgifter.

Manglende overholdelse af betingelserne for tilslutning og de nærmere specifikationer vedrørende webservicer

§ 8. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan lukke for den dataansvarlige aftagers adgang til at læse, registrere og modtage data via webservicer, jf. § 6, hvis den dataansvarlige ikke overholder betingelserne for tilslutning og de nærmere specifikationer vedrørende webservicer.

Ændringer og udskiftning af kommunens og arbejdsløshedskassens administrative systemer

§ 9. Ved ændringer eller udskiftning af kommunens og arbejdsløshedskassens administrative systemer, som kan have systemmæssig betydning for datakvaliteten, skal der ske underretning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest 40 arbejdsdage, inden ændringen idriftsættes. Hvis kommunen eller arbejdsløshedskassen overgår til et system, der ikke tidligere er testet i forhold til kommunikationen til det fælles it-baserede datagrundlag, skal der ske underretning senest 60 arbejdsdage, inden ændringen påtænkes idriftsat.

Stk. 2. Hvis underretningen, jf. stk. 1, sker senere end 40 henholdsvis 60 arbejdsdage inden ændringens planlagte idriftsættelse, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsætte kommunens eller arbejdsløshedskassens ændring eller udskiftning, således at ændringen eller udskiftningen først kan finde sted efter nærmere drøftelse og indtil 40 henholdsvis 60 arbejdsdage efter underretningen på det teknisk først mulige tidspunkt.

Adgang til testmiljøer

§ 10. It-leverandører, der udvikler og vedligeholder applikationer, der understøtter den dataansvarliges sagsbehandling m.v., jf. § 1, kan få adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings testmiljøer.

Stk. 2. It-leverandører, der for den pågældende applikation har en dataansvarlig kommune, en anden myndighed eller en arbejdsløshedskasse som kunde, kan opnå adgangen, når den pågældende kunde har indgået en tilslutningsaftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 3. It-leverandøren kan behandle oplysninger om personnummer.

Stk. 4. Den dataansvarlige myndighed eller arbejdsløshedskasse er ansvarlig for, at it-leverandøren som databehandler for den dataansvarlige overholder Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen), databeskyttelsesloven og regler fastsat i medfør heraf. It- leverandørens behandling af personoplysninger på vegne af den pågældende dataansvarlige myndighed eller arbejdsløshedskasse skal være reguleret af en databehandleraftale i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 3.

§ 11. It-leverandører, der er ved at udvikle en applikation, men som endnu ikke har en dataansvarlig offentlig myndighed eller arbejdsløshedskasse som kunde, kan opnå adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings testmiljøer, når it-leverandøren har indgået en tilslutningsaftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. It-leverandøren er dataansvarlig for anvendelse af oplysningerne i testmiljøerne.

Stk. 3. It-leverandøren kan behandle oplysninger om personnummer.

Stk. 4. It-leverandøren er ansvarlig for at overholde databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 5. Oplysningerne må ikke anvendes til andre formål end fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og behandlingen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de vilkår, der fremgår af tilslutningsaftalen, jf. stk. 1.

Til toppen

Afsnit II – Dataområder vedrørende kommuner og jobcentre

Kapitel 3 – It-understøttelse af selv- og ombooking af møder m.v. i jobcentret

§ 12. Jobcentret skal it-understøtte selv- og ombooking således, at kommunens borgere via Jobnet kan booke og ombooke samtaler med mindre:

1) Jobnet eller det fælles it-baserede datagrundlag er utilgængeligt på grund af servicevinduer i disse systemer.

2) Jobnet, det fælles it-baserede datagrundlag eller jobcentrets system til understøttelse af selv- og ombooking er omfattet af systemnedbrud.

3) Der er tale om andre helt særlig situationer som f.eks. kabelbrud eller nedbrud i fællesoffentlige komponenter.

Stk. 2. Jobcentret kan stille andre systemer til rådighed for selv- og ombooking som supplement til selv- og ombooking via Jobnet.

Stk. 3. Indkaldelser og selvbookinger, der foretages med understøttelse i det system jobcentret anvender, jf. stk. 1 og 2, indberettes efter kapitel 5.

Stk. 4. Kommunikationen mellem jobcentrets system til understøttelse af selv- og ombooking og det fælles it-baserede datagrundlag sker via webservices, jf. §§ 6-8 og 55.

Stk. 5. Når kommunen udskifter system til understøttelse af selv- og ombooking, underretter kommunen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 9.

Stk. 6. Jobcentret stiller first- og second level support til rådighed til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings visitering af sagsbehandler- og borgerhenvendelser, hvor det vurderes nødvendigt, at jobcentrets leverandør varetager brugersupport eller indgår i analyse eller fejlrettelse.

§ 13. Jobcentret skal understøtte, at der altid er ledige tider, så borgere via Jobnet selv kan

1) booke samtaler og vælge samtaleform, jf. § 33, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dog ikke jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og arrangementer i jobcentrene,

2) ombooke samtaler, som jobcentrene har indkaldt til, dog ikke jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og

3) booke jobsamtaler inden for de frister som jobcentrene udsteder, jf. § 21.

Til toppen

Kapitel 4 – Jobcentrets registrering og indberetning af målgrupper m.v. og ved til- og afmelding som arbejdssøgende

Registrering og indberetning af kontaktgrupper

§ 14. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger om hvilke personer, der er omfattet af de i § 15 nævnte kontaktgrupper m.v.

Stk. 2. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger vedrørende til- og afmelding som arbejdssøgende.

§ 15. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 1 (a-dagpengemodtagere).

2) Kontaktgruppe 2: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 2 og 3 (kontanthjælpsmodtagere der ikke er omfattet af introduktionsprogrammet).

3) Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens § 16, stk. 2. Udgået pr. 1. juli 2016 – der må ikke ske nyregistreringer af denne kontaktgruppe.

4) Kontaktgruppe 4: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 10, og som modtager revalideringsydelse (revalidender).

5) Kontaktgruppe 5: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 10, og som deltager i et forrevalideringsforløb (forrevalidender).

6) Kontaktgruppe 6: Personer som er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015. Udgået pr. 5. januar 2015 – der må ikke ske nyregistreringer af denne kontaktgruppe.

7) Kontaktgruppe 7: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 9, og som modtager ledighedsydelse.

8) Kontaktgruppe 8: Personer, der ikke modtager offentlig forsørgelsesydelse (bortset fra SU) og som har en sag i jobcenteret, herunder personer, som ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende.

9) Dimittender: Personer, der ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende i karensperioden før de kan få arbejdsløshedsdagpenge, og som registreres i kontaktgruppe 8.

10) Kontaktgruppe 10: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 9, og som efter gammel eller ny ordning er ansat i et fleksjob eller modtager støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 126 eller § 136.

11) Kontaktgruppe 11: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 8 (personer, der som led i et ressourceforløb modtager af ressourceforløbsydelse).

12) Kontaktgruppe 12: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 4 og 5 (modtagere af uddannelseshjælp).

13) Kontaktgruppe 13: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 7 (personer, der som led i et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse, eller er i et ansættelsesforhold under jobafklaringsforløbet).

14) Kontaktgruppe 14: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 11 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister).

15) Kontaktgruppe 15: Personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til. Personer, der ansættes på fuld tid og ikke samtidig modtager f.eks. supplerende dagpenge eller kontanthjælp.

16) Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 13 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse).

17) Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr.12 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven). Omfatter også personer, der efter afsluttet selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram fortsat har ret til danskuddannelse, jf. integrationslovens § 16, stk. 10.

18) Kontaktgruppe 18: Selvforsørgede flygtninge og familiesammenførte udlændinge (integrationslovens § 2, stk. 2-4) omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, der ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og ikke er i beskæftigelse, jf. integrationslovens § 16, stk. 4, jf. § 23, stk. 6. Kontaktgruppen omfatter også SU-modtagere eller personer som forsørges af andre eller sig selv f.eks. pga. formue.

19) Kontaktgruppe 19: Indvandrere (integrationslovens § 2, stk. 6) omfattet af introduktionsforløbet (integrationslovens § 24 c), og som ikke er omfattet af kontaktgruppe 18.

20) Kontaktgruppe 20: Beskæftigede, der modtager indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 161, kap. 25 eller 28 eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge og familiesammenførte udlændinge (pligt til danskuddannelse efter integrationslovens § 16, stk. 4, jf. § 21 eller § 16, stk. 7).

21) Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 23 (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen – voksenelev).

22) Kontaktgruppe 22: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap 22 (personer, der er ansat som jobrotationsvikar).

23) Kontaktgruppe 23: Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob).

24) Kontaktgruppe 24: Personer (fra beskæftigelse) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 6 (Personer fra beskæftigelse, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge).

25) Kontaktgruppe 25: Personer (fra ledighed) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 6 (Personer fra ledighed, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge).

26) Kontaktgruppe 26: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 2 og 3, der modtager overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik som jobparat eller som aktivitetsparat, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

27) Kontaktgruppe 27: Personer omfattet af integrationslovens § 2, stk. 2 (flygtninge) samt § 2, stk. 3 (familiesammenførte udlændinge til en flygtning), der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet efter integrationslovens § 16, stk. 1.

28) Kontaktgruppe 28: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6, nr. 4, der modtager overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik som er åbenlyst uddannelsesparat, som øvrig uddannelsesparat eller som aktivitetsparat.

29) Kontaktgruppe 29: Personer omfattet af integrationslovens § 2, stk. 4 (andre familiesammenførte udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationslovens § 16, stk. 2, der modtager overgangsydelse efter integrationsloven).

§ 16. Oplysninger om hvilken kontaktgruppe, en person er omfattet af, skal registreres og indberettes samme dag personen omfattes af kontaktgruppen.

Stk. 2. Når en person ikke længere modtager ydelse eller ikke længere er omfattet af en af de i § 15 nævnte grupper registreres og indberettes dette senest på hændelsesdagen, det vil sige den sidste dag personen modtager ydelsen eller er omfattet af en af de nævnte grupper. Hvis hændelsen først kommer til kommunens kendskab efter hændelsesdatoen, skal kommunens registrering og indberetning finde sted på den dato kommunen får dette kendskab med angivelse af den faktiske hændelsesdato.

Stk. 3. Registrering og indberetning efter stk. 1 og 2 foretages af den forvaltning (ydelsescenteret eller jobcenteret), der først får kendskab til hændelsen.

Stk. 4. Ved første henvendelse med anmodning om kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse sker registreringen i det fælles it-baserede datagrundlag med henblik på kommunikationen med ydelsescenteret.

Stk. 5. Hvis der er forskel på en persons opholdskommune og bopælskommune, skal opholdskommunen ændre myndighedstilknytningen i det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 6. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med kontaktgrupper:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for registrering.

3) Kontaktgruppen.

4) Startdato for at personen er omfattet af kontaktgruppen.

5) Slutdato, hvis en person ophører med at være omfattet af en kontaktgruppe.

6) Hændelsesdatoen, dvs. den dato, hvor personen faktisk blev omfattet af kontaktgruppen. Hændelsesdatoen registreres, hvis denne dato afviger fra registreringsdatoen.

Stk. 7. Oplysninger om skift til og afgang fra kontaktgruppe 1, 13, 23 og 25 videregives til borgerens arbejdsløshedskasse.

Tilmelding som arbejdssøgende og registrering som ansøger eller modtager af kontant- eller uddannelseshjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

§ 17. Tilmelding som dagpengemodtager registreres af personen selv digitalt via Jobnet, eller personen kan anmode jobcenteret eller arbejdsløshedskassen, jf. § 19 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, om at foretage denne registrering i det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 2. Tilmelding eller registrering som ansøger af kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse registreres af personen selv digitalt via Jobnet, eller personen kan anmode jobcenteret om at foretage denne registrering i det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 3. Tilmelding eller registrering som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse registreres og indberettes af jobcenteret eller ydelsescenteret i det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 4. For ansøgere og modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, der skifter visitationsgruppe, skal jobcenteret registrere til- og afmelding efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med tilmelding:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for registrering.

3) Tilmeldekategorien.

4) Startdato for tilmeldingen.

5) Ledighedsgrad.

6) Stillingsbetegnelser på job som personen søger job som.

7) Der kan registreres et alias til stillingsbetegnelsen.

Stk. 6. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med afmelding:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for afmelding. Afmelding kan finde sted på registreringsdatoen og op til 30 dage frem i tid. Afmelding kan dog registreres af jobcentret eller arbejdsløshedskassen op til 60 dage frem i tid, hvis personen er registreret som værende omfattet af mindre intensiv indsats.

3) Årsag til afmelding.

Stk. 7. Den registrerede tilmelding vises for borgeren på Jobnet. Registrerede stillingsbetegnelser, jf. stk. 5, nr. 6, indgår i borgerens ’Jeg søger job som’, der kan opdateres af borgeren i tilknytning til dennes registrering og opdatering af cv-oplysninger på Jobnet.

Stk. 8. Jobcenterets visitation af personen kan registreres i tilknytning til registrering af tilmeldingen eller efterfølgende.

Stk. 9. Oplysninger om tilmeldte jobsøgende videregives til Danmarks Statistik og oplysning om til- og afmelding som dagpengemodtager eller dimittend videregives til borgerens arbejdsløshedskasse.

Til toppen

Kapitel 5 – Jobcentrets registrering og indberetning vedrørende indkaldelser til samtaler, frister m.v.

Registrering og indberetning af indkaldelser

§ 18. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger, der vedrører indkaldelser til jobsamtaler og andre individuelle samtaler samt møder med mødepligt.

Stk. 2. Jobcenterets it-system skal indrettes således, at det kan modtage borgerens angivelse af at have set indkaldelsen samt borgerens eventuelle opdatering af mødedato.

Stk. 3. Jobcenterets it-system skal indrettes således, at det kan modtage oprettelser og opdateringer af indkaldelser via det fælles it-baserede datagrundlag.

§ 19. Der skal foretages registrering og indberetning af følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1 og dimittender (personer, der ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende i karensperioden før de kan få arbejdsløshedsdagpenge, og som registreres i kontaktgruppe 8, tilmeldekategori 5).

2) Kontaktgruppe 2 - 7 og 10 – 29 samt øvrige personer, der ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende og som registreres i kontaktgruppe 8.

§ 20. Ved alle indkaldelser registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato, start og sluttidspunkt for samtalens eller opfølgningens afholdelse.

3) Samtale- eller opfølgningsformen (om borger deltager personligt, digitalt, telefonisk m.v.).

4) Samtale- eller opfølgningstypen (jobsamtale, opfølgningssamtale m.v.).

5) Samtale- eller opfølgningssted (lokation).

6) Personens kontaktmuligheder i forbindelse med samtalen.

7) Adressen hvor samtalen afholdes, hvis der er tale om en samtale med personligt fremmøde.

8) Ved telefonmøde, hvor borgeren skal ringe til jobcentret, oplyses det telefonnummer, som borgeren skal ringe på.

9) Titel og beskrivelse af mødet.

10) Navn på den medarbejder, der skal stå for samtalen eller mødet.

11) Angivelse af, om ombooking er mulig.

12) Eventuel periode for ombooking.

13) For jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats angives status for arbejdsløshedskassens deltagelse.

Stk. 2. Indkaldelsen registreres og indberettes i umiddelbar forlængelse af registreringen i jobcenterets it-system.

Stk. 3. Hvis en indkaldt samtale eller et indkaldt møde aflyses, flyttes eller på anden måde ændres, registreres og indberettes dette i umiddelbar forlængelse af registreringen i jobcenterets it-system.

Stk. 4. Anmodninger om tidlig opfølgning registreres og indberettes som en persongruppemarkering. Der anvendes persongruppemarkeringen: Tidlig opfølgning - fast track.

Stk. 5. For personer omfattet af § 19, nr. 1, videregives oplysningerne til borgerens arbejdsløshedskasse.

Stk. 6. Indkaldelser og selvbookede samtaler vises for borgeren på Jobnet.

Registrering og indberetning af frister for selvbooking af samtaler

§ 21. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger om frister for selvbooking af jobsamtaler for personer i kontaktgruppe 1, dog ikke jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Oplysningerne videregives til borgerens arbejdsløshedskasse.

§ 22. Jobcenteret kan registrere og indberette frister for selvbooking af jobsamtaler for personer i kontaktgrupperne 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28 og 29 og frister for selvbooking af opfølgningssamtaler for personer i kontaktgrupperne 6, 24 og 25.

§ 23. Der skal registreres og indberettes frister, ændringer af frister samt annulleringer af frister med følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Frist for booking af jobsamtalen.

Stk. 2. Den aktuelle frist vises for borgeren på Jobnet.

Indberetning af oplysninger om arbejdsløshedskassens deltagelse i jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med dagpengemodtagere

§ 24. Jobcentrene registrerer og indberetter oplysninger om, at den ledige ikke ønsker arbejdsløshedskassen med til næste jobsamtale efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Oplysningerne videregives til borgerens arbejdsløshedskasse.

Til toppen

Kapitel 6 – Jobcentrets registrering og indberetning vedrørende afholdte samtaler og visitation m.v.

Pligt til registrering og indberetning

§ 25. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger, der vedrører samtaler afholdt af jobcenteret samt oplysning om hvilken visitationsgruppe en person er omfattet af, jf. §§ 4 - 6 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Der skal indberettes samtaler:

1) I henhold til kapitel 7 og 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) Øvrige samtaler med personer omfattet af § 15, bortset fra samtaler med personer i kontaktgruppe 6, 24 og 25, der registreres og indberettes efter kapitel 9.

Stk. 3. Oplysninger om en afholdt samtale skal så vidt muligt registreres og indberettes samme dag, som samtalen er afholdt.

Stk. 4. Ved fejlregistreringer af afholdte samtaler skal jobcenteret indberette en berigtigelse til registreringen. Ved indberetning af berigtigelser registreres også en kommentar om årsagen til berigtigelsen.

§ 26. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds: Kontaktgrupperne 1 - 5, 7 - 8, 10 - 23 og 26 - 29.

Oplysninger, der skal registreres og indberettes

§ 27. Ved alle samtaler registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for samtalens afholdelse.

3) Samtaletypen.

4) Samtaleformen (om borger deltager personligt, digitalt, telefonisk m.v.).

5) For jobsamtaler, jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationssamtaler: Aftalen mellem personen og jobcenteret om det fortsatte kontaktforløb m.v. efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 41, stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2,, samt en særlig indsats efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 41, stk. 1, 2. pkt. Alle aftaler, der er forpligtigende for borgeren fremadrettet, skal fremgå af aftalen for den senest afholdte samtale af ovennævnte typer.

6) For fleksjobopfølgningssamtaler: Aftalen mellem personen og jobcenteret om det fortsatte kontaktforløb m.v. efter § 121 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

7) For jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Status for arbejdsløshedskassens deltagelse.

8) For andre samtaletyper: Eventuelle praktiske aftaler om det videre forløb bortset fra aftaler og planer omfattet af kapitel 10. Aftaler, der er forpligtende for borgeren, må ikke fremgå af disse samtaletyper.

9) For personer i kontaktgruppe 2, 3, 12, 17 og 26-29: Resultatet af visitationsvurderingen i form af visitationsgruppen, hvis visitationsvurderingen resulterer i en anden visitationsgruppe end den senest registrerede.

10) Deltagere i samtalen med angivelse af navn og rolle (a-kassekonsulent, mentor, støtte-/kontaktperson, bisidder, partrepræsentant, handicaphjælper, tolk eller anden deltager) og formen for deltagelsen (personligt, telefonisk, brev, digitalt, andet møde direkte på arbejde, videokonference).

Stk. 2. Visitationsgruppen har virkning fra registreringsdatoen.

Stk. 3. Anmodninger om tidlig opfølgning registreres og indberettes som en persongruppemarkering. Der anvendes persongruppemarkeringen: Tidlig opfølgning - fast track.

Stk. 4. For personer i kontaktgruppe 1 registreres, hvis jobcentret vurderer, at cv-oplysningerne ikke længere er fyldestgørende.

Stk. 5. For personer i kontaktgruppe 1 videregives oplysningerne om jobsamtaler, jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, anden samtale, informationsmøde uden mødepligt og informationsmøde med mødepligt til borgerens arbejdsløshedskasse.

Stk. 6. De registrerede afholdte samtaler vises for borgeren på Jobnet.

§ 28. Ved første henvendelse med anmodning om hjælp i jobcenteret registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for samtalens afholdelse.

3) Samtaletypen.

4) Samtaleformen (om borger deltager personligt, digitalt, telefonisk m.v.).

5) Eventuelle aftaler mellem personen og jobcenteret.

Stk. 2. Ved den første visitation eller ved ændringer i en persons visitation registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for visitationen.

3) Visitationskategorien.

Til toppen

Kapitel 7 – Jobcentrets registrering og indberetning af cv-godkendelsesstatus

§ 29. Kommunen har pligt til at indberette, at den arbejdssøgende har indlagt fyldestgørende oplysninger vedrørende den pågældendes arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund m.v. (cv-oplysninger) i henhold til kapitel 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 30. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds: Personer i kontaktgrupperne 2, 3, 7, 12 og 25 – 29, der er visiteret jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate.

Stk. 2. For personer i kontaktgruppe 2, 3, 7, 12 og 25 – 29, der er visiteret aktivitetsparate eller uddannelsesparate, kan der ske indberetning.

§ 31. For hver person indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Godkendelsesstatus for cv-oplysningerne.

Til toppen

Kapitel 8 – Jobcentrets registrering og indberetning af fravær og fritagelser m.v.

Registrering og indberetning

§ 32. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger om fravær og fritagelser, der følger af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om integration af udlændinge i Danmark, lov om repatriering og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 33. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds: Kontaktgrupperne 1 - 8 og 10 - 29.

§ 34. Årsager til fravær eller fritagelse skal registreres og indberettes for hver af kontaktgrupperne og øvrige grupperinger i henhold til bilag 1. Årsager til fravær eller fritagelse, der fremgår af bilag 2, kan indberettes for hver af kontaktgrupperne og øvrige grupperinger i henhold til dette bilag.

Stk. 2. Registrering og indberetning skal finde sted samme dag, som årsagen til fraværet kommer til kommunens kendskab eller godkendelse af fritagelsen finder sted.

Stk. 3. For hver person indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Fraværstypen.

3) Eventuel årsagstype.

4) Startdato for fraværet – for en sygemelding angives her første sygedag.

5) Slutdato for fraværet – for en sygemelding angives her sidste sygedag.

6) Anmeldelsesdatoen.

7) Kommentar fra sagsbehandleren.

8) For en sygemelding for personer omfattet af kontaktgruppe 1 og dimittender angives endvidere ledighedsgraden.

Stk. 4. Ved fejlregistreringer af fravær og fritagelser skal jobcenteret indberette en berigtigelse til registreringen. Ved indberetning af berigtigelser registreres også en kommentar om årsagen til berigtigelsen.

Stk. 5. Visse fraværstyper, jf. bilag 3, vises for borgeren på Jobnet.

Stk. 6. Visse fraværstyper, jf. bilag 3, videregives til personens arbejdsløshedskasse til brug for administrationen af dagpenge m.v.

Til toppen

Kapitel 9 – Kommunens registrering og indberetning af opfølgningssamtaler m.v. for sygedagpengemodtagere, sygedagpengevisitationskategorier og anmodning om tidlig opfølgning

§ 35. Der skal foretages registrering og indberetning om kontaktgrupperne 6, 24 og 25, jf. dog stk. 2 - 6.

Stk. 2. Anmodninger om tidlig opfølgning registreres og indberettes som en persongruppemarkering, jf. stk. 3 - 6. Der anvendes persongruppemarkeringen: Tidlig opfølgning - fast track.

Stk. 3. Ved sygemelding fra ustøttet beskæftigelse registreres personen i kontaktgruppe 8 (tilmeldte uden ydelse), hvis personen endnu ikke er registreret i kontaktgruppe 24.

Stk. 4. Ved sygemelding fra et fleksjob (kontaktgruppe 10) forbliver personen i den eksisterende kontaktgruppe, indtil sygedagpenge bevilges.

Stk. 5. Ved sygemelding fra et seniorjob (kontaktgruppe 23) forbliver personen i den eksisterende kontaktgruppe, indtil sygedagpenge bevilges.

Stk. 6. Ved sygemelding fra ledighed, forbliver personen i den eksisterende kontaktgruppe, indtil sygedagpenge bevilges.

§ 36. For hver afholdt opfølgning registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Dato for afholdelse af opfølgningssamtale eller anden opfølgning.

4) Opfølgningsform (om borger deltager personligt, digitalt, telefonisk m.v.), herunder opfølgning uden kontakt med den sygemeldte (standby).

5) Sygedagpengevisitationskategori, hvis kategorien i forbindelse med opfølgningen er ændret i forhold til det senest registrerede.

6) Eventuelle aftaler om det videre forløb bortset fra aftaler og planer omfattet af kapitel 10. Alle aftaler, der er forpligtigende for borgeren eller jobcenteret fremadrettet, skal fremgå af aftalen for den seneste opfølgning.

Stk. 2. Oplysninger om en afholdt opfølgning skal så vidt muligt registreres og indberettes samme dag, som samtalen er afholdt.

Stk. 3. Ved fejlregistreringer af afholdte samtaler skal jobcenteret indberette en berigtigelse til registreringen. Ved indberetning af berigtigelser registreres også en kommentar om årsagen til berigtigelsen.

§ 37. Opfølgningssamtaler og andre samtaler vises for borgeren på Jobnet.

Til toppen

Kapitel 10 – Kommunens registrering og online indberetning og modtagelse af »Min Plan«, uddannelsespålæg, kontrakt efter integrationsloven, beskæftigelsesforanstaltninger, krav til jobsøgning, status m.v.

§ 38. Kommunen har pligt til at registrere og indberette oplysninger vedrørende »Min Plan«, aftaler med sygedagpengemodtagere i kategori 2 om jobmål og beskæftigelsesindsats, uddannelsespålæg, mentorstøtte, personlig jobformidler for personer i ressourceforløb, beskæftigelsesforanstaltninger, læse-, skrive- og regnetest, øvrige indsatser m.v., herunder uddannelse, efter følgende bestemmelser:

1) Kapitlerne 7, 8, 11 – 14, 18 – 20, 22, 23 og 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) §§ 30 og 192 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) §§ 21 og 23 a - 23 d i integrationsloven.

4) § 48 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Seneste aftale indgået ved en jobsamtale, jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fleksjobopfølgningssamtale, integrationssamtale, rådighedssamtale og cv-samtale indgår i »Min Plan«, jf. § 28, stk. 1, § 31, stk. 1, og § 83, stk. 1.

Stk. 3. Kommunen indberetter oplysninger vedrørende rehabiliteringsplanens indsatsdel, jf. § 45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 5 i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. Tilbud og aktiviteter inden for det beskæftigelsesmæssige, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og sociale område, der indgår i rehabiliteringsplanen, indberettes efter § 40, stk. 4 - 12.

Stk. 4. Kommunen har pligt til at indberette oplysninger, der vedrører tilskud til hjælpemidler m.v. i henhold til kapitel 27 og 28 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 24 a, stk.2, i integrationsloven og kapitel 6 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Stk. 5. Kommunen har pligt til at indberette oplysninger om krav til jobsøgning for personer, der visiteres jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, jf. § 39, stk. 3.

Stk. 6. Kommunen har pligt til at modtage oplysningerne i stk. 1, hvis en borger fra personkredsen efter § 41 flytter til kommunen.

Stk. 7. Kommunen kan vælge at anvende »Min Plan«, når der skal udarbejdes og følges op på en kontrakt efter integrationsloven, jf. § 20 a i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven). Hvis kommunen vælger, at anvende »Min Plan«, skal kommunen ud over de oplysninger, der fremgår af indeværende kapitel, registrere og indberette de oplysninger, der fremgår af den aktuelt gældende bekendtgørelse om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 8. Hvis kommunen vælger at danne udskrift til borgeren af »Min Plan« og/eller beskæftigelsesforanstaltninger fra eget it-system frem for den løsning, der stilles til rådighed af STAR, skal udskriften indeholde de samme oplysninger, der fremgår for borgeren på Jobnet. I en frikommune, hvor kommunen er fritaget for at udarbejde »Min Plan«, kan kommunen tilføje yderligere oplysninger, når borgeren samtidig vejledes herom.

§ 39. Der skal registreres og indberettes oplysninger om foranstaltninger for følgende personkreds: Kontaktgrupperne 1 - 8 og 10 - 29.

Stk. 2. For foranstaltninger registreres og indberettes en eller flere løbende status og en afsluttende status, jf. § 51, stk. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Status vises for borger på Jobnet.

Stk. 3. Der skal registreres og indberettes oplysninger om krav til jobsøgning for følgende personkreds:

1) Jobparate kontanthjælpsmodtagere i kontaktgruppe 2.

2) Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere i kontaktgruppe 12.

3) Jobparate overgangsydelsesmodtagere i kontaktgruppe 26.

4) Jobparate selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere i kontaktgruppe 27.

5) Åbenlyst uddannelsesparate overgangsydelsesmodtagere i kontaktgruppe 28.

6) Jobparate overgangsydelsesmodtagere i kontaktgruppe 29.

§ 40. For »Min Plan« (Tekniske typer: Jobplaner, aftale om opfølgning (aftale med sygedagpengemodtagere i kategori 2), plan uden plantype samt rehabiliteringsplaners indsatsdel) indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

4) Registrerende sagsbehandler og registrerende jobcenter.

5) Unik nøgle.

6) Dato for oprettelse eller revision.

7) Dato for registreringen i sagsbehandlingssystemet (indberetningssystemet).

8) Jobmål.

9) Planbeskrivelse, herunder en kort overordnet beskrivelse af, hvad der skal til, for at borgeren kommer tættere sit jobmål samt evt. aftalt opfølgning i forløbet, jf. dog stk. 2.

10) Status for planen.

11) Planversion.

Stk. 2. Der indberettes ikke planbeskrivelse for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, jobparate overgangsydelsesmodtagere, jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og ledige fleksjobvisiterede.

Stk. 3. For uddannelsesplaner (herunder uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 30) indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

4) Registrerende sagsbehandler og registrerende jobcenter.

5) Unik nøgle.

6) Dato for oprettelse eller revision, herunder for afgivelse af ny frist.

7) Dato for registreringen i sagsbehandlingssystemet (indberetningssystemet).

8) Uddannelsesmål for personer på trin 2 - 3.

9) Jobmål for dagpengemodtagere under 25 år og uden en kompetencegivende uddannelse registreres og indberettes som en del af planbeskrivelsen.

10) Baggrund og planbeskrivelse samt aftalt opfølgning.

11) Fristdato som borgeren er pålagt.

12) Borgerens kommentar til trinnet.

13) Sagsbehandlerens kommentar.

14) Det aktuelle trin af uddannelsespålægget:

a) I trin 1: Uddannelsesønsker, som personen bør arbejde videre med.

b) I trin 2: Valg af uddannelsessteder.

c) I trin 3: Optagelsesstatus.

d) I trin 4: Pålæg om at påbegynde og gennemføre en konkret uddannelse.

15) Status.

16) Planversion.

17) Senest ved modtagelse af besked om optagelse på studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse registreres:

a) Der vurderes ikke at være støttebehov.

b) Der vurderes at være faglige støttebehov.

c) Der vurderes at være sociale, personlige eller helbredsmæssige støttebehov.

d) Et eller flere støttebehov er dokumenteret.

e) Borgeren har øvrige støttepersoner tilknyttet.

f) Kontaktperson og kontaktoplysninger i jobcentret som uddannelsesinstitutionen kan kontakte.

g) Om jobcenteret gerne vil kontaktes af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 4. For alle beskæftigelsesforanstaltninger indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

4) Registrerende sagsbehandler og registrerende jobcenter.

5) Dato for registreringen i sagsbehandlingssystemet (indberetningssystemet).

6) Hændelsesdatoen, dvs. hvornår den begivenhed, der forårsagede registreringen faktisk fandt sted.

7) Aktivitetsudbyder/virksomhed ved CVR- og P-nummer.

8) Unik nøgle for den enkelte foranstaltning (kursus, løntilskudsansættelse m.v.).

9) Startdato for den enkelte foranstaltning.

10) Slutdato for den enkelte foranstaltning.

11) Angivelse af aktivitetens aktuelle status, hvis denne er »annulleret« eller »afbrudt«.

12) Hvis der er angivet status for en foranstaltning, skal årsag til status og bemærkning til status/årsag angives.

13) Gennemsnitligt ugentligt timetal og minuttal for den enkelte foranstaltning.

14) Bevillingsramme (økonomisk ramme m.v.).

15) Forsørgelsestype kan indberettes.

16) Afholdelsessted.

17) Kontaktinformation til udbyder/virksomhed.

18) Beskrivelse af tilbuddet.

Stk. 5. For virksomhedsrettede foranstaltninger indberettes endvidere følgende oplysninger:

1) Type af virksomhedsrettede tilbud (jobordretype).

2) Stillingsbetegnelse på den foranstaltning personen deltager i.

3) Om der er tale om et rådighedsafprøvende tilbud.

4) For ansættelse med løntilskud, voksenelever og jobrotation kan timetilskudssats indberettes.

Stk. 6. For kursusforløb (vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt øvrige kursus- og uddannelsesindsatser) og læse-, skrive- og regnetest indberettes endvidere følgende oplysninger:

1) Titel på kursus eller læse-, skrive- og regnetest.

2) Kursustype (afholdelseskategori).

3) Uddannelsestype – DUN/AMU, hvis en sådan findes.

4) For kursusforløb: Identifikation af kurset.

5) Oplysninger om evt. praktik i forløbet.

6) Om der er tale om et rådighedsafprøvende tilbud.

Stk. 7. For mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indberettes endvidere CVR-nr. og P-nr. på den virksomhed, hvor mentoren er ansat, og følgende oplysninger:

1) Målet med mentorstøtten.

2) Navn og kontaktoplysninger for mentoren.

3) Beskrivelse af hvilke opgaver mentoren skal bistå med.

4) Timetallet for mentorstøtten.

Stk. 8. For personlig jobformidler til personer i ressourceforløb, jf. § 113 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, indberettes endvidere CVR-nr. og P-nr. på den virksomhed, hvor den personlige jobformidler er ansat, og følgende oplysninger:

1) Navn og kontaktoplysninger for jobformidleren.

2) Jobformidlerens rolle og opgaver.

3) Konkrete aftaler mellem borger og jobformidler.

4) Timetallet for jobformidleren.

Stk. 9. For hjælpemidler indberettes endvidere følgende oplysninger:

1) Hjælpemiddel type.

2) Om hjælpemidlet er til lån eller til eje.

3) Pris på hjælpemidlet (indberettes ved eje og ved første udlån).

Stk. 10. For tilskud til personlig assistance indberettes endvidere følgende oplysninger:

1) Personlig assistance type.

2) Antal personlige assistenter.

3) Timepris.

4) Andre udgifter.

Stk. 11. For sociale aktiviteter og indsatser indberettes endvidere:

1) Typen af social indsats.

2) Titel på den sociale indsats.

Stk. 12. For helbredsmæssige indsatser efter sundhedsloven og lov om social service indberettes endvidere:

1) Typen af helbredsmæssig indsats efter sundhedsloven og lov om social service.

2) Titel på den helbredsmæssige indsats.

Stk. 13. Når personen flytter til en anden kommune, videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger til tilflytningskommunen om personens aktuelle »Min Plan« (jobplan, uddannelsespålæg, aftale med sygedagpengemodtagere i kategori 2, rehabiliteringsplanens indsatsdel, kontrakt efter integrationsloven), igangværende og aftalte fremtidige beskæftigelsesforanstaltninger samt aftaler indberettet efter § 27, stk. 1, § 28, stk. 1, og § 85, stk. 1.

Stk. 14. For borgere omfattet af en helhedsorienteret plan, jf. § 46 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er der ikke pligt til at indberette planbeskrivelse efter stk. 1, nr. 9.

Stk. 15. For status indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

4) Registrerende sagsbehandler og registrerende jobcenter.

5) Unik nøgle.

6) Typen af status (løbende status eller afsluttende status).

7) Status.

Stk. 16. For krav til jobsøgning registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

4) Der indberettes endvidere mindst én af følgende oplysningstyper:

a) Stillingsbetegnelser som personen skal søge job indenfor.

b) Geografisk område som personen skal søge job indenfor.

c) Øvrige krav til personens jobsøgning.

§ 41. Oplysninger vedrørende foranstaltninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. skal registreres og indberettes, når »Min Plan« (jobplanen, uddannelsespålægget, aftalen med sygedagpengemodtagere i kategori 2 om jobmål og beskæftigelsesindsats og rehabiliteringsplanen), krav til jobsøgning samt beskæftigelsesforanstaltninger afgives til borgeren.

Stk. 2. Stk. 1 anvendes også ved ændringer og revision.

Stk. 3. Oplysninger vedrørende foranstaltninger efter kapitel 20 (fleksjob) og kapitel 22 (jobrotationsvikarer) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal registreres og indberettes, når ansættelsen aftales. For fleksjob og jobrotationsvikarer angives hændelsesdatoen som datoen for ansættelsesaftalens indgåelse.

Stk. 4. Oplysninger vedrørende foranstaltninger efter kapitel 23 (voksenlærlinge-ordningen) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal registreres og indberettes, når jobcentret har godkendt ansøgningen om tilskud. For voksenlærlinge angives hændelsesdatoen som datoen for uddannelsens påbegyndelse.

Stk. 5. Hvis der sker ændringer i oplysninger indberettet efter stk. 1-4, skal registrering og indberetning ske samme dag eller senest dagen efter, at ændringen er kommet til jobcenterets kendskab. Herunder hvis en ændring af start- eller slutdato betyder en ændring i det gennemsnitlige ugentlige timetal (for det samlede forløb).

§ 42. Nødvendige data på individniveau videregives til den pågældende persons arbejdsløshedskasse og til andre offentlige myndigheder, jf. kapitel 2, herunder Danmarks Statistik.

Stk. 2. Data for personer under 25 år, som er omfattet af § 40, kontaktgruppe 2-6, videregives til Børne- og Undervisningsministeriets fælles datagrundlag med henblik på forvaltning af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, herunder til kontrolforanstaltninger, jf. § 45, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Der videregives følgende informationer:

1) Cpr.nr.

2) Foranstaltning.

3) Start- og slutdato for de enkelte foranstaltninger.

Stk. 3. Data for personer født mellem 1. januar 1946 og 31. december 1952, som er beskæftiget med løntilskud helt eller delvist i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2016, videregives til ATP og skattemyndighederne med henblik på beregning af skattenedslag for seniorer, jf. § 16, stk. 1, nr. 6, i lov om skattenedslag for seniorer. Der videregives følgende informationer:

1) Cpr.nr.

2) Start- og slutdato for de enkelte foranstaltninger.

Stk. 4. Data om personer i kontaktgruppe 7 og 10 videregives til Udbetaling Danmark, jf. § 4 i lov om fleksydelse. Der videregives følgende informationer:

1) Cpr.nr.

2) Dato for visitation til fleksjob.

3) Kontaktgruppe.

§ 43. Data for personer omfattet af § 6, nr. 1, 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt modtagere af overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, og som har fået et uddannelsespålæg, videregives til Børne- og Undervisningsministeriets ungedatabase. Der videregives følgende informationer:

1) Cpr.nr.

2) Ved oprettelse af abonnement: Ønsket startdato for underretninger fra ungedatabasen.

3) Ved ophør af abonnement: Slutdato for underretninger fra ungedatabasen.

Stk. 2. Ved modtagelse af besked om optagelse på uddannelse videregives for personer omfattet af § 6, nr. 1, 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som har fået et uddannelsespålæg, følgende oplysninger til Børne- og Undervisningsministeriets ungedatabase til brug for videregivelse til den uddannelsesinstitution, hvor personen er optaget på en uddannelse:

1) CPR-nr.

2) Støttebehov m.v. registreret af jobcentret, jf. § 40, stk. 3, nr. 17, litra a – d.

3) Oplysninger om borger har en støtteperson eller en mentor, jf. § 40, stk. 3, nr. 17, litra e.

4) Kontaktperson i jobcentret, jf. § 40, stk. 3, nr. 17, litra f.

Stk. 3. For personer, hvor der er oprettet et abonnement, videregives via det fælles it-baserede datagrundlag hændelser fra Børne- og Undervisningsministeriets ungedatabase til personens jobcenter om optagelse, risiko for frafald, afbrydelse og gennemførelse på uddannelsen. Jobcenteret har pligt til at modtage disse hændelser.

Til toppen

Kapitel 11 – Kommunens registrering og indberetning af oplysninger om vurderinger og afgørelser om rådighed og sanktioner

§ 44. Kommunen har pligt til at registrere og indberette oplysninger om administrationen af reglerne om rådighed og sanktioner for ansøgere og modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og ressourceforløbsydelse, herunder ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb.

§ 45. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Personer omfattet af lov om aktiv socialpolitik, §§ 13 - 13 c, eller §§ 36 - 43.

2) Personer omfattet af lov om aktiv socialpolitik, §§ 69 - 69 f.

3) Personer omfattet af lov om aktiv socialpolitik, § 69 k - 69 q.

Stk. 2. Der skal tillige registreres og indberettes oplysninger om ægtefællen til en person omfattet af stk. 1, nr. 1, i det omfang, ægtefællen også rammes af en sanktion på baggrund af kommunens afgørelse efter reglerne som nævnt i stk. 1, nr. 1.

§ 46. Kommunen skal indberette følgende oplysninger fra udbetalingssystemerne:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Hvilken afgørelse, der er truffet.

4) Årsagen til, at kommunen har truffet afgørelsen.

5) Dato for afgørelsen.

6) Kommunens afgørelse vedrørende en eventuel ægtefælle til en person, der er omfattet af personkredsen i § 45, stk. 1, nr. 1.

7) Hvilken periode, sanktionen vedrører.

§ 47. For personkredsen, der er nævnt i § 45, stk. 1, nr. 1, skal kommunen desuden indberette følgende oplysninger fra de administrative systemer i jobcenteret:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Hændelsen, der er årsag til, at kommunen har vurderet personens rådighed.

4) Dato for hændelsen.

5) Resultatet af kommunens rådighedsvurdering, herunder afgørelsen om, at personen ikke skal have en sanktion.

6) Dato for resultatet af rådighedsvurderingen.

Til toppen

Kapitel 12 – Kommunens registrering og indberetning af oplysninger om koordinerende sagsbehandlere, personlige jobformidlere m.v.

Registrering og indberetning af koordinerende sagsbehandlere m.v.

§ 48. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger om følgende:

1) Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler, jf. § 36, § 44, stk. 3, og § 46, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 13 d, stk. 4, i lov om sygedagpenge.

2) Personlig jobformidler, jf. § 47, stk. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Jobcentret kan indberette andre typer af sagsbehandlere.

Stk. 3. Udskrivningskoordinatorer indberettes som mentorstøtte efter kapitel 10.

Stk. 4. Oplysninger om personlige jobformidler til personer i ressourceforløb indberettes efter kapitel 10.

Stk. 5. Oplysninger om følgende typer videregives til borgerens arbejdsløshedskasse:

1) Personlig jobformidler.

2) Min sagsbehandler i jobcentret.

3) Beskæftigelsessagsbehandler.

4) Kontaktperson i a-kassen.

5) Primær sagsbehandler.

§ 49. Der skal foretages registrering og indberetning om kontaktgrupperne 1 - 2, 11 - 13 og 24 - 29.

§ 50. Der registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Sagsbehandler m.v. type, jf. § 48.

3) Navn på sagsbehandleren m.v.

4) E-mail kan indberettes.

5) Telefonnummer kan indberettes.

6) Startdato for tilknytning af sagsbehandler m.v. til personen.

7) Slutdato kan indberettes.

8) Bemærkningsfelt til visning for personen kan indberettes.

9) Bemærkningsfelt til visning for sagsbehandler kan indberettes.

Stk. 2. De indberettede oplysninger, jf. stk. 1, nr. 2-5, vises for borgeren på Jobnet.

Til toppen

Kapitel 13 – Registrering og indberetning af henvisninger til anden aktør

§ 51. Kommunen har pligt til at registrere og indberette oplysninger om henvisninger til anden aktør for personer omfattet af § 15.

Stk. 2. For hver person indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) CVR-nr. på anden aktør.

4) Produktionsenhedsnummer på anden aktør.

5) Henvisningsperiodens startdato.

6) Henvisningsperiodens slutdato.

Stk. 3. For personer omfattet af kontaktgruppe 1 videregives oplysninger om henvisninger til anden aktør til personens arbejdsløshedskasse.

Stk. 4. Henvisningsperioderne og virksomhedsnavnet for anden aktør vises for borgeren på Jobnet.

Til toppen

Kapitel 14 – Registrering og indberetning af helbredsmæssige begrænsninger

§ 52. Kommunen har pligt til at registrere og indberette oplysninger om helbredsmæssige forhold, der har betydning for formidlingen af job.

Stk. 2. Der skal foretages registrering og indberetning for personer i:

1) Kontaktgruppe 2, 3, 26 og 29, der er visiteret jobparate.

2) Kontaktgruppe 12 og 28, der er visiteret åbenlyst uddannelsesparate.

Stk. 3. Der kan foretages registrering og indberetning for personer i øvrige kontaktgrupper m.v. omfattet af § 15.

Stk. 4. Registrerede oplysninger om medlemmer af en arbejdsløshedskasse videregives til det enkelte medlems arbejdsløshedskasse.

Til toppen

Kapitel 15 – Registrering, formål og indberetningsmetode

Løbende registrering

§ 53. De i § 16, stk. 6, § 17, stk. 5 og 6, §§ 20, 23, 24, 27, 28, 31, 34, 36, 40 - 43, 46, 47 og 50 -52 omhandlede data skal løbende registreres elektronisk i kommunens administrative systemer, således at registreringerne er i overensstemmelse med bevillings- og udbetalingsoplysningerne for de pågældende personer.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor hele eller dele af beskæftigelsesindsatsen er overdraget til en anden aktør eller en anden del af den kommunale forvaltning end jobcenteret, har kommunen ansvaret for, at registreringer, som jobcenteret eller kommunen har pligt til at foretage efter denne bekendtgørelse, foretages.

Formål

§ 54. Oplysningerne i afsnit II anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administrative formål, understøttelse af selvbetjeningsløsninger, kontrol og analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Registrering og indberetningsmetode

§ 55. Data skal registreres på en sådan måde, at data kan overføres i elektronisk form til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indberetningen til det fælles it-baserede datagrundlag sker via den it-funktionalitet, som stilles til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal for oplysninger omfattet af kapitel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 og 14 anvendes ved at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6 - 8.

Stk. 3. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal for oplysninger omfattet af kapitel 11 anvendes ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Til toppen

Afsnit III – Dataområder vedrørende arbejdsløshedskasserne

Kapitel 16 – Indberetning af medlemstilgang, medlemsafgang m.v.

§ 56. Arbejdsløshedskassen skal for egne medlemmer indberette oplysninger om medlemstilgang og medlemsafgang.

Stk. 2. Nødvendige oplysninger om medlemskab videregives til:

1) Borgerens jobcenter.

2) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

3) Styrelsen for It og Læring.

4) Danmarks Statistik.

5) Udbetaling Danmark.

6) Anden arbejdsløshedskasse i forbindelse med ansøgning om optagelse i denne anden arbejdsløshedskasse.

§ 57. Ved optagelse af et nyt medlem registrerer og indberetter arbejdsløshedskassen hændelsesdato for optagelse af medlemmet. Ved overflytning af et medlem fra en anden arbejdsløshedskasse registrerer arbejdsløshedskassen, hvortil medlemmet er overflyttet, hændelsesdato for optagelse af medlemmet.

Stk. 2. Ved medlemstilgang, herunder ved overflytning fra en anden arbejdsløshedskasse, registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Hændelsesdato for optagelse som medlem i arbejdsløshedskassen henholdsvis hændelsesdato for overflytning fra en anden arbejdsløshedskasse (datoen kan ikke være fremtidig).

3) Forsikringskategori.

4) A-kassekode og -afdeling for indberettende arbejdsløshedskasse.

5) Dato for dagpengeret kan indberettes.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen indberetter, når medlemmet skifter forsikringskategori eller flyttes til en anden a-kasseafdeling.

Stk. 4. Ved fejlregistrering af medlemstilgang tilbagekalder den arbejdsløshedskasse, der har registreret medlemstilgangen, registreringen af medlemstilgang.

Stk. 5. Arbejdsløshedskassen kan ved registrering og indberetning af en begrundelse indhente oplysninger om et kommende medlems aktuelle medlemskab af en arbejdsløshedskasse.

Stk. 6. Oplysninger om aktuelt medlemskab vises for borgeren på Jobnet. Oplysninger om aktuelt medlemskab og oplysninger om dato for dagpengeret vises for borgeren på Borger.dk.

§ 58. Ved medlemsafgang registrerer og indberetter arbejdsløshedskassen, dog ikke hvis medlemmet overflyttes til anden arbejdsløshedskasse, følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Hændelsesdato for ophør af medlemskab i arbejdsløshedskassen.

3) Årsag til ophør af medlemskab i arbejdsløshedskassen.

Til toppen

Kapitel 17 – Arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af tilmelding og afmelding m.v.

§ 59. Arbejdsløshedskassen tilmelder dagpengemodtagere som jobsøgende efter reglerne i § 17, stk. 1 og 5.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen afmelder dagpengemodtagere som jobsøgende efter reglerne i § 17, stk. 6.

Stk. 3. Oplysninger om til- og afmelding videregives til borgerens jobcenter og til Danmarks Statistik.

Stk. 4. Den registrerede tilmelding vises for borgeren på Jobnet.

§ 60. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1.

2) Dimittender, der står tilmeldt som arbejdssøgende (i kontaktgruppe 8, tilmeldekategori 5).

§ 61. Når dimittender begynder at modtage arbejdsløshedsdagpenge skal arbejdsløshedskassen sikre, at personen er registreret som dagpengemodtager med tilmeldekategorien dagpengemodtager.

Til toppen

Kapitel 18 – Arbejdsløshedskassernes opgørelse og indberetning af tællere

Personkreds

§ 62. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter løbende, jf. stk. 2, tællere, jf. § 100 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om følgende kreds af personer, der er indplaceret i en dagpengeperiode, jf. bekendtgørelse om dagpengeperioden, og som forbruger af deres ret til dagpenge for den aktuelle måned eller den måned opgørelsen vedrører, når de enkelte tællere opgøres:

1) Dagpengemodtagere i kontaktgruppe 1.

2) Personer der modtager feriedagpenge.

3) Personer der modtager sygedagpenge fra ledighed.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om følgende tællere:

1) Indplacering.

2) Referenceperiode.

3) Dagpengesats.

4) Forbrug af ret til dagpenge.

5) Forventet og faktisk udløb af ret til dagpenge.

6) Beskæftigelseskonto.

7) Timer til genoptjening af retten til dagpenge (herefter genindplaceringskonto).

8) Forbrug af supplerende dagpenge.

9) Karenstæller.

10) Afholdt karens.

11) Afkortning af dagpengeperiode.

Stk. 3. Der opgøres, registreres og indberettes oplysninger om de enkelte tællere, jf. §§ 64 – 74.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassens it-system skal være indrettet således, at indberetningen finder sted umiddelbart efter arbejdsløshedskassens opgørelse af tællerne.

Stk. 5. Hvis en arbejdsløshedskasse opdaterer tællere for et tidligere medlem, indberettes de opdaterede tællerværdier til det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 6. Arbejdsløshedskassens it-system skal være indrettet således, at det kan modtage besked fra det fælles it-baserede datagrundlag om tællere, der er opdateret af medlemmets tidligere arbejdsløshedskasse, jf. stk. 5.

Stk. 7. Hvis en indberetning er en fejlrettelse til tidligere indberetninger, indberettes:

1) Berigtigelseskommentar, som indikerer, at indberetningen er en fejlrettelse til tidligere indberetninger. Der kan være tale om en automatisk genereret kommentar eller en manuelt registreret kommentar.

2) Dato og tidspunkt for start på den periode, hvor der har været indberettet fejlbehæftede oplysninger.

Stk. 8. Ved fejlindberetninger af tællere på medlemmer, hvor arbejdsløshedskassen utilsigtet har indberettet tællere eller tællerværdierne er fejlbehæftede, indberetter arbejdsløshedskassen, hvis de indberettede oplysninger skal slettemarkeres.

Stk. 9. Indberetning af tællere i tilknytning til medlemsoverflytning til en anden arbejdsløshedskasse, jf. stk. 5, betragtes ikke som en fejlindberetning.

Ensartet opgørelsesgrundlag

§ 63. Tællerne opgøres i overensstemmelse med reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. med tilhørende administrative bestemmelser.

Oplysninger om de enkelte tællere

Indplacering

§ 64. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om indplaceringsdato, jf. § 154, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Ved alle indberetninger af indplaceringsdato indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Indplaceringsdato og antal timer med dagpengeret ved indplaceringen.

3) Typen af indplacering:

a) Ordinær dagpengeperiode.

b) Forlænget dagpengeperiode (ved optjening af timer).

c) COVID-19 forlængelse.

4) For den ordinære dagpengeperiode om indplaceringen sker på grundlag af indkomst, opfyldelse af beskæftigelseskrav (løntimer) eller uddannelse.

5) For den ordinære dagpengeperiode i situationer, hvor indplaceringen sker på grundlag af indkomst:

a) Om indplaceringen er sket på grundlag af automatiseret sagsbehandling på grundlag af oplysninger i indkomstregisteret eller skattemyndighedernes registre med oplysninger om selvstændig virksomhed.

b) Om indplaceringen er sket manuelt fordi optjeningsgrundlaget indeholder anden løndokumentation, EU/EØS-indkomst, indkomst fra ikke-EU/EØS-lande eller indkomst fra selvstændig virksomhed.

6) For den ordinære dagpengeperiode i situationer, hvor indplaceringen sker på grundlag af opfyldelse af beskæftigelseskrav:

a) Om indplaceringen er sket på grundlag af automatiseret sagsbehandling på grundlag af oplysninger i indkomstregisteret eller skattemyndighedernes registre med oplysninger om selvstændig virksomhed.

b) Om indplaceringen er sket manuelt fordi optjeningsgrundlaget indeholder anden dokumentation for beskæftigelse, EU/EØS-beskæftigelse, beskæftigelse i ikke-EU/EØS-lande eller beskæftigelse i selvstændig virksomhed.

7) Det kan endvidere indberettes, hvis indplaceringen er sket

a) ved konvertering i tilknytning til 1. juli 2017 og med en indplaceringsdato, der ligger før 1. juli 2017, eller

b) på baggrund af indkomst forud for medlemskabsperiode i forbindelse med COVID-19-kompensationsordninger.

8) For den forlængede dagpengeperiode, at grundlaget er personens beskæftigelseskonto.

9) Seneste medregnede indberetning fra arbejdsgiver m.fl. til indkomstregisteret, der indgår i opgørelsesgrundlaget (dato for arbejdsgiverens m.fl. indberetning).

10) Tidspunkt for arbejdsløshedskassens indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen af indplaceringsdatoen.

11) Opgørelsesdato.

12) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

13) Om der er tale om en ny indplacering eller opdatering af en tidligere indberettet indplacering.

Referenceperiode

§ 65. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om udløb af referenceperioden.

Stk. 2. Ved alle indberetninger af referenceperiode indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) For den ordinære dagpengeperiode: Dato for referenceperiodens udløb.

3) I perioden med forlængede dagpenge indberettes: Slutdato på referenceperiode i forlænget dagpengeperiode.

4) Typen af indplacering: Ordinær dagpengeperiode eller forlænget dagpengeperiode.

5) Seneste medregnede indberetning fra arbejdsgiver m.fl. til indkomstregisteret, der indgår i opgørelsesgrundlaget (dato for arbejdsgiverens m.fl. indberetning).

6) Tidspunkt for arbejdsløshedskassens indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen.

7) Opgørelsesdato.

8) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Stk. 3. Oplysninger om forventet udløb af referenceperioden vises for borgeren på Borger.dk.

Dagpengesats

§ 66. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om dagpengesats.

Stk. 2. Ved alle indberetninger af dagpengesats indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dagspengesats pr. måned.

3) Dagpengesats pr. time.

4) Dato som satsen gælder fra.

5) Satstype:

a) Nyberegning.

b) Fast sats, dimittend.

c) Fast sats, aftjent værnepligt eller ansættelse på værnepligtslignende vilkår.

d) Genberegning efter fast sats som dimittend, værnepligtig m.v., jf. bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

e) Genberegning pga. ændring i forsikringsstatus.

f) Genberegning ved genindplacering.

g) Fast dagpengesats pga. selvstændig virksomhed.

6) Tidspunkt for indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen.

7) Opgørelsesdato.

8) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Stk. 3. Oplysninger om dagpengesats pr. måned vises for borgeren på Borger.dk.

Forbrug af ret til dagpenge

§ 67. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om forbrug af retten til dagpenge.

Stk. 2. Ved alle indberetninger om forbrug af retten til dagpenge indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Antal forbrugte dagpengetimer.

3) Antal resterende timer med ret til dagpenge.

4) Måned som forbruget er opgjort til og med.

5) Opgørelsesdato.

6) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Stk. 3. Oplysninger om antal resterende timer med ret til dagpenge vises for borgeren på Borger.dk.

Forventet og faktisk udløb af retten til dagpenge

§ 68. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om dato for tidligste ophør af dagpengeret, jf. § 154, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen indberetter oplysninger om dato for faktisk ophør af ret til dagpenge, når denne er indtruffet og arbejdsløshedskassen har opgjort denne.

Stk. 3. Ved alle indberetninger om ophør af dagpengeret indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for ophør af dagpengeret og angivelse af, om det er det forventede, tidligste tidspunkt for ophør af dagpengeret eller den faktiske ophørsdato.

3) Årsag til ophør af dagpengeret:

a) Forbrug af dagpenge.

b) Referenceperiodens udløb.

c) Personen når folkepensionsalder.

d) Ophør af medlemskab af a-kasse.

4) Tidspunkt for indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen.

5) Opgørelsesdato.

6) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Beskæftigelseskonto

§ 69. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om personens beskæftigelseskonto.

Stk. 2. Ved alle indberetninger om personens beskæftigelseskonto indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Løntimesaldo.

3) Forventet tidspunkt for forældelse af medregnede løntimer.

4) Startdato for beskæftigelseskontoen.

5) Potentiel antal timer med forlængede dagpenge (faktor 1:2).

6) Forlænget referenceperiode i den forlængede dagpengeperiode (faktor 1:3).

7) Timer forbrugt af beskæftigelseskontoen.

8) Seneste medregnede indberetning fra arbejdsgiver m.fl. til indkomstregisteret, der indgår i opgørelsesgrundlaget (dato for arbejdsgiverens m.fl. indberetning).

9) Tidspunkt for indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen.

10) Opgørelsesdato.

11) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Timer til genoptjening af dagpengeret

§ 70. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om personens genindplaceringskonto.

Stk. 2. Ved alle indberetninger om personens genindplaceringskonto indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Timesaldo.

3) Antal løntimer, der mangler for, at personen kan opnå ret til genindplacering.

4) Frist for præstation og indberetning af løntimer til brug for genindplacering.

5) Startdato for genindplaceringskontoen.

6) Seneste medregnede indberetning fra arbejdsgiver m.fl. til indkomstregisteret, der indgår i opgørelsesgrundlaget (dato for arbejdsgiverens m.fl. indberetning).

7) Tidspunkt for indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen.

8) Opgørelsesdato.

9) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Forbrug af retten, forlængelse af retten og generhvervelse af retten til supplerende dagpenge

§ 71. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person, der modtager eller har modtaget supplerende dagpenge inden for de sidste 104 uger, oplysninger om personens forbrug af supplerende dagpenge. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter endvidere oplysninger om optjening af forlængelse af retten til supplerende dagpenge og om optjening af generhvervelse af retten til supplerende dagpenge.

Stk. 2. Ved alle indberetninger om personens forbrug af supplerende dagpenge indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Forbrugte antal uger med supplerende dagpenge inden for de sidste 104 uger.

3) Kalenderuge som forbruget er opgjort til og med.

4) Opgørelsesdato.

5) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

6) Startuge for retten til 30 ugers supplerende dagpenge.

Stk. 3. Dato for faktisk udløb af retten til supplerende dagpenge indberettes, når datoen er nået.

Stk. 4. Indberetning af hvilke uger, der har forbrugt af retten til supplerende dagpenge indberettes jf. § 98, stk. 1, nr. 9.

Stk. 5. Ved alle indberetninger om personens optjening til mulig forlængelse af retten til supplerende dagpenge indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Antal uger som personen har optjent til mulig forlængelse.

3) Grundlag for optjening af ret til forlængelse af retten til supplerende dagpenge:

a) Værdi af den indberettede optjening opgjort som ugeindberetninger.

b) Værdi af den indberettede optjening opgjort som månedsindberetninger.

c) Angivelse af om der optjenes i perioder som er uger, 14-dages perioder, måneder eller selvstændig erhvervsvirksomhed.

d) Optjeningsdato og forældelsesdato for den enkelte indberetning.

4) Kalenderuge som optjeningen er opgjort til og med.

5) Opgørelsesdato.

6) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Stk. 6. Der indberettes endvidere startuge for retten til forlængelse af retten til supplerende dagpenge, når der er truffet afgørelse om forlængelsen.

Stk. 7. Ved alle indberetninger om personens optjening af mulig generhvervelse af retten til supplerende dagpenge indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Antal uger som personen har optjent til mulig generhvervelse.

3) Grundlag for optjening af ret til mulig generhvervelse af retten til supplerende dagpenge:

a) Værdi af den indberettede optjening opgjort som ugeindberetninger.

b) Værdi af den indberettede optjening opgjort som månedsindberetninger.

c) Angivelse af om der optjenes i perioder som er uger, 14-dages perioder, måneder eller selvstændig erhvervsvirksomhed.

d) Optjeningsdato og forældelsesdato for den enkelte indberetning.

4) Kalenderuge som forbruget er opgjort til og med.

5) Opgørelsesdato.

6) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Stk. 8. Arbejdsløshedskassen indberetter oplysninger efter stk. 5 og 6, når arbejdsløshedskassen har opgjort forbruget af supplerende dagpenge og har konstateret, at forbruget er mindst 22 uger inden for de seneste 104 uger.

Karenstæller

§ 72. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om personens karenstæller.

Stk. 2. Ved alle indberetninger om personens karenstæller indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Antal løntimer, der mangler for, at personen kan undgå karens i indeværende 4 måneders periode for opgørelse af karens.

3) Antal løntimer i indeværende karensperiode.

4) Startdato på indeværende karensperiode.

5) Forventet slutdato på indeværende karensperiode.

6) Nummer på karensperiode.

7) Opgørelsesdato.

8) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Afholdt karens

§ 73. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om personens afholdte karens, jf. § 72.

Stk. 2. Ved udløbet af hver 4-månedersperiode og ved træk af karensbeløb indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for evt. afgørelse om karens.

3) Karensbeløb (beløb før skat), der trækkes i udbetalingen af dagpenge.

4) Den kalendermåned, hvor karensbeløbet trækkes i udbetalingen af dagpenge.

5) Nummer på karensperiode.

6) Opgørelsesdato.

7) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Afkortning af dagpengeperiode

§ 74. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om afkortning af personens dagpengeperiode.

Stk. 2. Ved alle indberetninger om afkortning af personens dagpengeperiode indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for afgørelse om afkortning.

3) Bortfaldsdato: Seneste dato for afkortning, jf. bekendtgørelse om dagpengeperioden § 11, stk. 3, sidste pkt.

4) Eksekveringsdato, når den kendes.

5) Tidspunkt for indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen.

6) Opgørelsesdato.

7) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Videregivelse

§ 75. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver oplysninger indberettet efter kapitel 18 til personens jobcenter og til Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved skift af arbejdsløshedskasse videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering endvidere oplysningerne til personens nye arbejdsløshedskasse.

Til toppen

Kapitel 19 – Tællere på Jobnet og i arbejdsløshedskassernes egne selvbetjeningsløsninger

Visning af tællere på Jobnet

§ 76. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udstiller oplysninger fra følgende tællere på Jobnet for personer omfattet af § 62:

1) Indplaceringsdato, jf. § 64. Der vises følgende oplysningstyper:

a) Indplaceringsdato.

b) Typen af indplacering.

2) Referenceperiode, jf. § 65. Der vises følgende oplysningstype: Referenceperiodens slutdato.

3) Forbrug af retten til dagpenge, jf. § 67. Der vises følgende oplysningstyper:

a) Antal forbrugte dagpengetimer.

b) Antal resterende timer med ret til dagpenge.

c) Måned som forbruget er opgjort til og med.

4) Forventet tidspunkt for ophør af dagpengeret, jf. § 68. Der vises følgende oplysningstype: Dato for forventet opgør af dagpengeret.

5) Beskæftigelseskonto og timer til genoptjening, jf. §§ 69 og 70. Der vises følgende oplysningstyper:

a) Løntimesaldo.

b) Potentiel antal timer med forlængede dagpenge.

c) Antal løntimer, der mangler for at personen kan opnå ret til genindplacering.

6) Supplerende dagpenge, jf. § 71. Der vises følgende oplysningstype:

a) Forbrugte antal uger med supplerende dagpenge inden for de seneste 104 uger.

b) I hvilke måneder forbruget af uger med supplerende dagpenge er placeret inden for de seneste 104 uger.

c) Antal uger som personen har optjent til mulig forlængelse af retten til supplerende dagpenge, grundlaget for optjening af denne ret samt antallet af forbrugte uger af denne ret (i form af godkendte uge- 14 dages- og månedsindberetninger).

d) Antal uger som personen har optjent til mulig generhvervelse af retten til supplerende dagpenge og grundlaget for optjening af denne ret (i form af godkendte uge- 14 dages- og månedsindberetninger).

7) Karensperioder, jf. § 72. Der vises følgende oplysningstyper:

a) Antal løntimer, der mangler for, at personen kan undgå karens i indeværende 4 måneders periode for opgørelse af karens.

b) Forventet slutdato på indeværende karensperiode.

Stk. 2. Tællerne vises afhængigt af personens indplacering og dagpengeforbrug for den ordinære eller for den forlængede dagpengeperiode.

Stk. 3. Oplysninger om tælleren for supplerende dagpengeforbrug vises for personer, der modtager eller har modtaget supplerende dagpenge.

Visning af tællere i arbejdsløshedskassens selvbetjeningsløsning

§ 77. Den enkelte arbejdsløshedskasse skal i sin medlemsvendte selvbetjeningsløsning som minimum vise de oplysningstyper (tælleroplysninger), som vises på Jobnet, jf. § 76, eller fra arbejdsløshedskassens selvbetjeningsløsning linke eller tydeligt henvise til visningen på Jobnet.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal indberette tælleroplysningerne til det fælles it-baserede datagrundlag i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. kapitel 18, inden de vises i arbejdsløshedskassens egen selvbetjeningsløsning, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis arbejdsløshedskassen på grund af fejl eller driftsforstyrrelser i det fælles it-baserede datagrundlag ikke kan indberette tælleroplysninger hertil.

Straksopgørelse af tællere

§ 78. Personer, der er indplaceret i en dagpengeperiode, jf. bekendtgørelse om dagpengeperioden, men som ikke aktuelt forbruger af deres ret til dagpenge, skal i arbejdsløshedskassens medlemsvendte selvbetjeningsløsning kunne anmode om en straksopgørelse af de tællere, der vises på Jobnet, jf. § 76.

Stk. 2. Tællere opgjort efter stk. 1 indberettes efter kapitel 18 og vises for personen på Jobnet. Tællerne kan endvidere vises for personen i arbejdsløshedskassens medlemsvendte selvbetjeningsløsning, jf. § 77, stk. 1.

§ 79. For personer, der kan anmode om en straksopgørelse af tællere, jf. § 78, vises på Jobnet et dybt link til den side i arbejdsløshedskassens medlemsvendte selvbetjeningsløsning, hvor der kan bestilles en straksopgørelse af tællere.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen underretter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om det dybe link, der skal vises på Jobnet, og om ændringer hertil.

Til toppen

Kapitel 20 – Arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af indkaldelser til samtaler m.v.

Registrering og indberetning af indkaldelser til cv-samtaler og rådighedssamtaler og fravalg af deltagelse i jobsamtaler i jobcentret

§ 80. Arbejdsløshedskassen har pligt til at registrere og indberette oplysninger, der vedrører indkaldelser til cv-samtaler og rådighedssamtaler. Tilsvarende gælder for de samtaler som et medlem selv booker via arbejdsløshedskassens selvbetjeningsløsninger.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassens it-system skal administreres og være indrettet således, at der altid kan bookes rådighedssamtaler inden for de frister, som arbejdsløshedskassen har givet til personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 1 (a-dagpengemodtagere).

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter for hver person a-kassens eventuelle fravalg af deltagelse i den første jobsamtale efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i jobcentret. Efter registrering af den afholdte samtale, ved ny indplacering i periode med ret til dagpenge og ved overgang til medlemskab af en anden arbejdsløshedskasse nulstilles fravalget af det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter oplysninger om, at den ledige ikke ønsker arbejdsløshedskassen med til næste jobsamtale efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 81. Der skal foretages registrering og indberetning om kontaktgruppe 1.

§ 82. Ved alle indkaldelser, herunder selvbookinger, registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato og tidspunkt for samtalens afholdelse.

3) Samtale- eller opfølgningstypen (cv-samtale, rådighedssamtale m.v.).

4) Samtale- eller opfølgningssted (lokation).

5) Samtale- eller opfølgningsformen (om borger deltager personligt, digitalt, telefonisk m.v.).

6) Deltagere i samtalen med angivelse af navn og rolle, når deltagerens navn kendes.

7) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Stk. 2. Indkaldelsen registreres og indberettes i umiddelbar forlængelse af registreringen i arbejdsløshedskassens it-system og senest samme dag som indkaldelsesbrevet udskrives, sendes til den digitale postkasse eller den dag, hvor det gives eller på anden måde sendes digitalt til personen. Samtaler personen selv har booket indberettes i umiddelbar forlængelse af registreringen i arbejdsløshedskassens it-system og senest den dag samtalen er selvbooket.

Stk. 3. Hvis en indkaldt eller selvbooket samtale eller et indkaldt eller selvbooket møde aflyses, flyttes eller på anden måde ændres, registreres og indberettes dette i umiddelbar forlængelse af registreringen i arbejdsløshedskassens it-system og senest samme dag, som aflysnings- eller ændringsbrevet udskrives, sendes til den digitale postkasse eller den dag, hvor det på anden måde gives, meddeles eller sendes digitalt til personen. Ved aflysning af en samtale eller et møde registreres og indberettes årsagen til aflysningen.

Stk. 4. De indberettede oplysninger vises indtil samtaletidspunktet for borgeren på Jobnet.

Stk. 5. Oplysningerne videregives til borgerens jobcenter.

Til toppen

Kapitel 21 – Arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af afholdte samtaler om rådighed og om cv-oplysninger (cv), cv’ets godkendelsesstatus, udkast til »Min Plan« og krav til jobsøgning

Registrering og indberetning af afholdte cv-samtaler, rådighedssamtaler, cv-godkendelsesstatus m.v.

§ 83. Arbejdsløshedskassen har pligt til at registrere og indberette oplysninger, der vedrører cv- og rådighedssamtaler afholdt af arbejdsløshedskassen.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen har pligt til at registrere og indberette oplysninger om udkastet til »Min Plan«, som er påbegyndt ved cv-samtalen.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen har pligt til at registrere og indberette oplysninger om krav til jobsøgning.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassen har pligt til at registrere og indberette oplysninger om cv-godkendelsesstatus.

Stk. 5. Oplysningerne efter stk. 2 og 3 registreres og indberettes så vidt muligt samme dag, som udkastet og krav til jobsøgning er udfærdiget. Oplysninger efter stk. 4 om cv-godkendelsesstatus indberettes så vidt muligt samme dag som cv'et vurderes.

Pligt til indberetning

§ 84. Der skal foretages registrering og indberetning om personer i kontaktgruppe 1.

Stk. 2. Oplysninger om en afholdt samtale skal så vidt muligt registreres og indberettes samme dag, som samtalen er afholdt.

Stk. 3. Ved fejlregistreringer af afholdte samtaler skal arbejdsløshedskassen indberette en berigtigelse til registreringen. Ved indberetning af berigtigelser registreres også en kommentar om årsagen til berigtigelsen.

Oplysninger, der skal registreres og indberettes

§ 85. For alle afholdte samtaler registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato og klokkeslæt for afholdelse af samtalen.

3) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

4) Samtale- eller opfølgningstypen (cv-samtale, rådighedssamtale m.v.).

5) Samtale- eller opfølgningsformen (om borger deltager personligt, digitalt, telefonisk m.v.).

6) For cv-samtaler: Aftaler med personen på baggrund af cv-samtalen.

7) For rådighedssamtaler: Rådighedsvurdering og aftaler på baggrund af samtalen.

8) Deltagere i samtalen med angivelse af navn og rolle (mentor, støtte-/kontaktperson, bisidder, partrepræsentant, handicaphjælper, tolk eller anden deltager) og formen for deltagelsen (personlig, telefonisk, video etc.).

Stk. 2. Afholdte cv-samtaler og rådighedssamtaler og aftaler fra disse vises for personen på Jobnet.

Stk. 3. Oplysningerne videregives til personens jobcenter.

§ 86. Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter cv-godkendelsesstatus.

Stk. 2. Oplysningerne videregives til personens jobcenter.

§ 87. For udkastet til »Min Plan« registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

3) Forslag til jobmål.

4) Forslag til plan og begrundelse for planen.

Stk. 2. Udkast til »Min Plan« vises for personen på Jobnet.

Stk. 3. Udkast til »Min Plan« videregives til personens jobcenter.

Stk. 4. Kommunen har pligt til at modtage og behandle oplysninger om udkast til »Min Plan«.

§ 88. For krav til jobsøgning registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

3) Stillingsbetegnelser som personen skal søge job indenfor.

4) Geografisk område som personen skal søge job indenfor.

5) Øvrige krav til personens jobsøgning, herunder krav til omfanget af personens jobsøgning og antallet af jobansøgninger som personen skal oploade.

6) At formålet med jobsøgningen er at personen hurtigst muligt kommer i ordinær beskæftigelse.

7) Hvor personen kan finde de stillinger, der skal søges.

Stk. 2. Krav til jobsøgning vises for personen på Jobnet.

Stk. 3. Oplysningerne videregives til personens jobcenter.

Til toppen

Kapitel 22 – Arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af fravær og fritagelser m.v.

§ 89. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1.

2) Dimittender, der står tilmeldt som arbejdssøgende (kontaktgruppe 8, tilmeldekategori 5).

Stk. 2. Årsager til fravær skal for egne medlemmer registreres og indberettes for hver af grupperne i stk. 1 i henhold til bilag 1 for så vidt angår følgende:

1) Sygemelding (sygdom – sygemelding).

2) Barsel (max 14 dage).

3) Midlertidigt fuldtidsarbejde.

4) Borgerligt ombud.

Stk. 3. Der kan endvidere registreres oplysninger om:

1) Manglende pasningsmulighed uden for institutionens åbningstid.

2) Manglende pasningsmulighed inden for institutionens åbningstid.

3) A-dagpengemodtager modtager hjælp fra kommunen (f.eks. supplerende kontanthjælp).

4) Uddannelse under pulje til uddannelsesløft.

Stk. 4. Registrering og indberetning skal finde sted samme dag, som årsagen til fraværet kommer til arbejdsløshedskassens kendskab, med mindre personen selv har registreret fraværet via Jobnet eller jobcentret har registreret det.

Stk. 5. Oplysningerne, jf. stk. 2 og stk. 3, nr. 1, 2 og 4, vises for borgeren på Jobnet.

Stk. 6. Oplysningerne, jf. stk. 2 og 3, videregives til borgerens jobcenter.

Til toppen

Kapitel 23 – Arbejdsløshedskassens indberetning af oplysninger om dokumentation i jobloggen af jobsøgningsaktiviteter

§ 90. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds, der dokumenterer jobsøgning i arbejdsløshedskassens digitale joblog:

1) Kontaktgruppe 1.

2) Dimittender, der står tilmeldt som arbejdssøgende (kontaktgruppe 8, tilmeldekategori 5).

3) Andre medlemmer af arbejdsløshedskassen, der registrerer i jobloggen.

§ 91. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller en joblog på Jobnet til rådighed for arbejdsløshedskasserne, som de har pligt til at bruge og til at understøtte således, at borgere via Jobnet selv kan registrere egne jobsøgningsaktiviteter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer omfattet af § 90 kan dog dokumentere jobsøgningsaktiviteter i arbejdsløshedskassens digitale joblog, såfremt arbejdsløshedskassens digitale joblog er indrettet således, at indberetning til det fælles it-baserede datagrundlag automatisk finder sted, når borgeren registrerer oplysningerne om allerede gennemført og fremtidig, planlagt jobsøgning. De af medlemmet registrerede oplysninger skal automatisk indberettes til og gemmes i det fælles it-baserede datagrundlag og først derefter i arbejdsløshedskassens eget it-system.

Stk. 3. Borgerens registreringer i jobloggen vises for borgeren på Jobnet uanset om borgeren har registreret oplysningerne om jobsøgning i arbejdsløshedskassens selvbetjeningsløsning eller på Jobnet.

Stk. 4. Oplysningerne om jobsøgning videregives til borgerens jobcenter og borgerens arbejdsløshedskasse.

Stk. 5. Når borgere omfattet af § 90 skifter til en anden arbejdsløshedskasse, videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysningerne i § 92 til den arbejdsløshedskasse, borgeren skifter til.

§ 92. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med dokumentation af jobsøgning i jobloggen på Jobnet eller i arbejdsløshedskassens digitale joblog:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for registrering af oprettelse og opdatering af log.

3) Angivelse af om der er tale om jobsøgning eller anden aktivitet.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med jobsøgningslog:

1) Angivelse af hvor langt personen er i jobsøgningsprocessen (»Ikke søgt«, »Søgt« og »Samtale«).

2) Dato for søgning af job (valgfri når job ikke er søgt).

3) Angivelse af om jobbet er fuldtid eller deltid.

4) Ved deltid: Angivelse af timetal pr. uge.

5) Stillingsbetegnelse eller arbejdsområde på det job som personen opretter i jobloggen.

6) Virksomhedsnavn.

7) Virksomhedsadresse (valgfri).

8) Virksomhedens beliggenhed, herunder

a) virksomhedens postnummer (hvis postnummeret er kendt),

b) område, hvor jobbet søges (hvis postnummeret er ukendt), eller

c) land, hvor jobbet søges (hvis det ikke er i Danmark).

9) Virksomhedens by.

10) Navn på kontaktperson (valgfri).

11) Virksomhedens telefonnummer eller virksomhedens e-mail adresse (valgfrit).

12) Hvordan er jobbet fundet (uopfordret, opslået stilling eller gennem netværk).

13) Hvordan er jobbet søgt (digitalt, telefonisk eller personligt).

14) Datoen for ansøgningsfrist (valgfri).

15) Borgerens uploadede ansøgning i PDF format, når den forefindes.

16) Borgerens uploadede cv i PDF format, når det forefindes.

17) Reference til stillingsannonce på Jobnet (valgfri).

Stk. 3. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med registrering og opdatering af anden aktivitetslog:

1) Hvilken type aktivitet.

2) Aktivitetsnavn.

3) Virksomhedens postnummer.

4) Virksomhedens by.

5) Navn på kontaktperson (valgfri).

6) Virksomhedens telefonnummer eller virksomhedens e-mail adresse (valgfri).

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sletter uploadede dokumenter, jf. stk. 2, nr. 15 og 16, og pdf-udgaver af stillingsannoncer tilknyttet jobloggen 4 år efter dokumentet senest er opdateret.

§ 93. Udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling af den fælles joblog på Jobnet afholdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Arbejdsløshedskasserne afholder hver især udgifterne til integration m.v. til den fælles joblog på Jobnet.

Til toppen

Kapitel 24 – Registrering og indberetning af oplysninger om lån i forbindelse med pulje til uddannelsesløft

§ 94. Der skal foretages registrering og indberetning om personer i kontaktgruppe 1.

Registrering og indberetning ved lånets oprettelse

§ 95. Der skal foretages registrering og indberetning for personer, som har underskrevet et lånedokument, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft.

Stk. 2. For hver person registreres og indberettes følgende oplysninger, når lånedokumentet er underskrevet af personen:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

3) Forvente start- og sluttidspunkt for uddannelsen.

4) Dato for arbejdsløshedskassens afgørelse om tildeling af lånet.

5) Det underskrevne lånedokument.

Registrering og indberetning ved lånets overdragelse til Udbetaling Danmark

§ 96. For hver person registreres og indberettes følgende oplysninger, når lånet skal overdrages fra arbejdsløshedskassen til Udbetaling Danmark, jf. tidsfristen i § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

3) Dato for uddannelsens afslutning, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft.

4) Arbejdsløshedskassens afgørelse om opgørelse af lånet, jf. § 7, stk. 3, i bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft.

5) Hovedstol, jf. § 7, stk. 3, i bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft.

6) Renter i uddannelsesperioden, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft.

7) Arbejdsløshedskassens eventuelle id på lånet.

§ 97. Oplysninger indberettet efter § 95, stk. 2, og § 96 videregives til Udbetaling Danmark til brug for administration af tilbagebetaling af lån.

Til toppen

Kapitel 25 – Indberetning af oplysninger om udbetalte arbejdsløshedsdagpenge, EØS-dagpenge, efterløn, feriedagpenge, uger med forbrug af supplerende dagpenge og frivilligt ulønnet arbejde m.v.

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og EØS-dagpenge samt uger med forbrug af supplerende dagpenge

§ 98. Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter for hver dagpengemåned oplysninger om udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge, når dagpengene er beregnet og senest i tilknytning til indberetningen til indkomstregisteret. For hver person indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) År og måned, der indberettes oplysninger for.

3) Antal timer, der udbetales dagpenge for i den pågældende måned.

4) Antal dagpengetimer, der forbruges i den pågældende måned.

5) Antal dagpengetimer, der er omfattet af karantæne i den pågældende måned.

6) Fradrag i kr. for udbetalt elevløn i den pågældende måned.

7) Øvrige fradrag i dagpenge og belægninger:

a) Datoer for dage med øvrige fradrag og belægninger.

b) Årsag til fradrag.

c) Antal timer med fradrag m.v., jf. litra a og b, for det enkelte fradrag eller belægning.

8) Samlet antal timer med frivilligt ulønnet arbejde (summen af antal timer med og uden fradrag) i den måned, der indberettes for.

9) Uger, der har forbrugt af retten til supplerende dagpenge.

10) Hvis der i den dagpengemåned, der indberettes oplysninger for ikke er afsluttede uger, der forbruger af retten til supplerende dagpenge, indberettes dette.

11) Dagpengesats (månedssats), der er anvendt ved den måned, der indberette oplysninger for.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter oplysninger om perioder med EØS-dagpenge, når EØS-perioden er udstedt i PDU2. For hver person indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Start- og slutdato for perioden med EØS-dagpenge.

3) Land, hvor personen modtager EØS-dagpenge.

Stk. 3. Ved fejlindberetninger og andre opdateringer af indberettede oplysninger indberetter arbejdsløshedskassen hvilke oplysninger, der skal slettemarkeres, og de nye korrekte eller opdaterede oplysninger. Hvis en indberettet periode med EØS-dagpenge afbrydes før den indberettede slutdato for perioden, indberettes en opdatering med oplysning om afbrydelsesdato og afbrydelsesårsag.

Stk. 4. Personens tidligere og aktuelle arbejdsløshedskasse har adgang til de indberettede oplysninger.

Stk. 5. Oplysninger om antal timer, der udbetales dagpenge for i den pågældende måned, jf. stk. 1, nr. 3, og fradrag for deltidsbeskæftigelse og fritidsaktivitet, jf. stk. 1, nr. 7, videregives til personens jobcenter.

Ret til efterløn og efterlønspræmie samt udbetaling af efterlønspræmie

§ 99. Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter oplysninger om ret til efterløn, ret til efterlønspræmie og om udbetaling af efterlønspræmie. For hver person indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Oplysninger om efterlønsbevis:

a) Dato for udstedelse af efterlønsbevis.

b) Forsikringskategori på tidspunktet for udstedelse af efterlønsbevis.

c) Beregningsgrundlag i kr.

d) Beregnet årlig efterløn i kr.

3) Overgang til efterløn:

a) Dato for overgang til efterløn.

b) Typen af efterløn.

c) Satstype for efterløn.

4) Afgang fra efterløn:

a) Dato for afgang fra efterløn.

b) Årsag til afgang fra efterløn.

5) Udbetaling af efterlønspræmie og reguleringer hertil:

a) Dato for udbetaling af efterlønspræmie.

b) Antal arbejdstimer, der indgår i beregningen af efterlønspræmier.

c) Antal udbetalte præmieportioner.

Stk. 2. Ved fejlindberetninger indberetter arbejdsløshedskassen hvilke oplysninger, der skal slettemarkeres, og de nye korrekte oplysninger.

Stk. 3. Personens tidligere og aktuelle arbejdsløshedskasse har adgang til de indberettede oplysninger.

Stk. 4. Oplysninger om dato for overgang til efterløn, jf. stk. 1, nr. 3, videregives til personens jobcenter. Oplysninger om dato for overgang til efterløn, jf. stk. 1, nr. 3, og data for afgang fra efterløn, jf. stk. 1, nr. 4, videregives til Udbetaling Danmark til brug for administrationen af Tidlig pension.

Udbetaling af efterløn

§ 100. Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter oplysninger om udbetaling af efterløn, når efterlønnen er beregnet og senest i tilknytning til indberetningen til indkomstregisteret. For hver person indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) År og måned, der indberettes oplysninger for.

3) Antal timer, der udbetales efterløn for i den pågældende måned.

4) Efterlønssats pr. time efter fradrag for pension.

5) Fradrag i efterløn (kr. pr. måned).

6) Dage med fradrag i efterløn:

a) Datoer for dage med fradrag.

b) Årsag til fradrag.

c) Antal timer med fradrag, jf. litra a og b, for den enkelte årsag til fradrag.

7) Indberetningsdato.

8) Samlet antal timer med frivilligt ulønnet arbejde (summen af antal timer med og uden fradrag) i den måned, der indberettes for.

Stk. 2. Ved fejlindberetninger indberetter arbejdsløshedskassen hvilke oplysninger, der skal slettemarkeres, og de nye korrekte oplysninger.

Stk. 3. Personens tidligere og aktuelle arbejdsløshedskasse har adgang til de nødvendige indberettede oplysninger.

Feriedagpenge

§ 101. Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter oplysninger om udbetaling af feriedagpenge, når feriedagpengene er beregnet og senest i tilknytning til indberetningen til indkomstregisteret. For hver person indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Ferieår der indberettes for.

3) Feriedagpengesats.

4) Start- og slutdato for perioden med feriedagpenge.

5) Antal dage med feriedagpenge i ferieperioden.

Stk. 2. Ved fejlindberetninger indberetter arbejdsløshedskassen hvilke oplysninger, der skal slettemarkeres, og de nye korrekte oplysninger.

Stk. 3. Personens tidligere og aktuelle arbejdsløshedskasse har adgang til de nødvendige indberettede oplysninger.

Til toppen

Kapitel 26 – Registrering og indberetning af helbredsmæssige begrænsninger

§ 102. Arbejdsløshedskassen har pligt til at registrere og indberette oplysninger om helbredsmæssige forhold, der har betydning for formidlingen af job.

Stk. 2. Der foretages registrering og indberetning for personer i kontaktgruppe 1.

Stk. 3. Oplysningerne videregives til personens jobcenter.

Til toppen

Kapitel 27 – Anvendelse og indberetningsmetode

Anvendelse

§ 103. Oplysningerne i afsnit III anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administrative formål, understøttelse af selvbetjeningsløsninger, kontrol og analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Registrering og indberetningsmetode

§ 104. Data skal registreres på en sådan måde, at data kan overføres i elektronisk form til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indberetningen til det fælles it-baserede datagrundlag sker via den it-funktionalitet, som stilles til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal for oplysninger omfattet af kapitlerne 16 - 18, § 78 og kapitlerne 20 – 23, 25 og 26 anvendes ved at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6 - 8.

Stk. 3. Oplysninger omfattet af kapitel 25 registreres og indberettes via bi.star.dk.

Stk. 4. For udkastet til »Min Plan« registreres og indberettes oplysningerne både som tekst og som XML-dokument.

Til toppen

Afsnit IV – Andre a-kasse indberetninger

Kapitel 28 – Indbetaling af efterlønsbidrag

§ 105. Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter årligt oplysninger om indbetalingen af efterlønsbidrag. Følgende oplysninger indberettes:

1) Identifikationsoplysninger for personer.

2) Markering af indbetaling af efterlønsbidrag.

3) Markering af bidragsfri periode.

4) Markering af pause i indbetalingsperioden.

Stk. 2. Oplysningerne indberettes én gang årligt på sikker mail. Opgørelsesdatoen er 1. september.

Stk. 3. Data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse-, statistik- og forskningsformål.

Til toppen

Kapitel 29 – Arbejdsløshedskassers indberetning af oplysninger vedrørende tab af dagpenge, karantæner og arbejdskrav

§ 106. Arbejdsløshedskasserne registrerer og indberetter oplysninger vedrørende karantæner og arbejdskrav, tab af dagpenge m.v.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes:

1) Karantæne på grund af selvforskyldt ledighed - pålagt 3 ugers karantæne for egen opsigelse af arbejde (id 86).

2) Karantæne på grund af selvforskyldt ledighed - pålagt 3 ugers karantæne for afskedigelse (id 87).

3) Arbejdskrav på grund af gentagelsesvirkning - opsagt arbejde uden en gyldig grund (id 88).

4) Arbejdskrav på grund af gentagelsesvirkning - afskediget fra arbejde af en grund der væsentligst skyldes medlemmet selv (id 89).

5) Karantæne - Uagtsomhedssanktion for ved uagtsomhed med urette modtaget ydelse fra a-kassen (id 90).

6) Karantæne - Sanktion på 74 timers effektiv karantæne. Ydelse med urette og forsøg på svig (id 91).

7) Karantæne - Svigsanktion (id 92).

8) Karantæne - Sanktion på 7,4 timer effektiv karantæne pga. for sent betalt kontingent (id 93).

9) Karantæne - Medlemmet er til rådighed, men har 3 ugers karantæne på grund af afslag på arbejde (id 17).

10) Karantæne og arbejdskrav pålagt for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud (id 49).

11) Arbejdskrav pålagt på grund af selvforskyldt ledighed på grund af afslag på arbejde 2 gange inden for 12 måneder (id 55).

12) Arbejdskrav pålagt som følge manglende jobsøgning (id 51).

13) Arbejdskrav pålagt som følge af forbehold for sæsonarbejde, en bestemt arbejdsgiver m.v. (id 52).

14) Arbejdskrav pålagt som følge af manglende vilje til at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet (id 59 – under ”Andet” anføres ”Manglende vilje”).

15) Tab af dagpenge ”så længe” som følge af udeblivelse fra samtale eller aktivitet hos a-kassen (id 76).

16) Tab af dagpenge ”så længe” som følge af, at medlemmets CV ikke er godkendt senest 2 uger efter tilmelding (id 74).

17) Tab af dagpenge ”så længe” som følge af uoplyst vedvarende adresseændring (id 64).

18) Arbejdskrav på grund af manglende evne - pålagt krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder (id 94).

19) Tab af dagpenge ”så længe” på grund af manglende evne (id 95).

20) Medlemmet står ikke til rådighed "så længe" på grund af manglende vilje (id 61).

21) Medlemmet står til rådighed efter udeblivelse fra samtale eller aktivitet (id 71).

22) Medlemmet står ikke til rådighed efter udeblivelse fra samtale eller aktivitet, arbejdskrav (id 75).

23) Karantæne – pålagt 3 ugers karantæne for manglende jobsøgning i en given måned (id 96).

Stk. 3. Oplysningerne indberettes ved at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6-8.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassen har pligt til at berigtige indberetningerne, hvis de er registreret ved en fejl eller med et urigtigt indhold.

Stk. 5. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til tilsyn samt analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 32 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 30 – Indberetning af oplysninger fra arbejdsløshedskasser der er omfattet af bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser

§ 107. Arbejdsløshedskassen registrerer, hvilke medlemmer der deltager i forsøget. Det skal ske, når arbejdsløshedskassen konstaterer, at et medlem har optjent eller genoptjent retten til dagpenge, jf. bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen registrerer, når et medlem udgår af forsøget, jf. bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser.

§ 108. Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter oplysninger til det fælles it-baserede datagrundlag om følgende fravær, der påbegyndes, mens medlemmer er i forsøgsperioden:

1) Uddannelse.

2) Ferie med feriepenge, feriedagpenge m.v.

3) Deltidsbeskæftigelse (20 timer eller mere/uge).

4) Jobrettet uddannelse (deltid).

5) Jobrettet uddannelse (fuldtid).

6) På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger).

7) På vej på pension (inden for 6 uger).

8) På vej i job (inden for 6 uger).

9) Barsel inden for 6 uger.

10) Vejrlig eller materialemangel.

11) På vej på erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse (inden for 6 uger).

Stk. 2. Reglerne i § 89 om registrering og indberetning finder tilsvarende anvendelse.

§ 109. Arbejdsløshedskassen registrerer i »Min Plan« aktiviteter og indsatser og jobmål, som medlemmet får i forsøgsperioden. Arbejdsløshedskassen indberetter jobmål sammen med krav til jobsøgning.

Stk. 2. Reglerne i § 40, stk. 4 og 6, om registrering og indberetning finder tilsvarende anvendelse for arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af indsatser og aktiviteter.

§ 110. Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter indkaldelser til jobsamtaler og selvbookede jobsamtaler, som foretages i perioden. Reglerne i § 82 finder tilsvarende anvendelse ved indberetning af indkaldelser til jobsamtaler og selvbookede jobsamtaler.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter de afholdte jobsamtaler, der afholdes i perioden. Reglerne i § 85 finder tilsvarende anvendelse ved indberetning af afholdte jobsamtaler. For jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats angives om jobcenteret deltog.

§ 111. Oplysningerne indberettes ved at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6-8.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen har pligt til at berigtige indberetningerne, hvis de er registreret ved en fejl eller med et urigtigt indhold.

Stk. 3. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til kontrol samt analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 31 – Indberetning af oplysninger om udstedelse af eksportdokument PD U2, om udenlandske forsikrings- og beskæftigelsesperioder, der danner grundlag for en udbetaling af en ydelse fra a-kassen og om a-kassernes kontrol for dobbeltforsørgelse v

Kapitel 31 – Indberetning af oplysninger om udstedelse af eksportdokument PD U2, om udenlandske forsikrings- og beskæftigelsesperioder, der danner grundlag for en udbetaling af en ydelse fra a-kassen og om a-kassernes kontrol for dobbeltforsørgelse ved brug af data fra FerieKonto.

Udstedelse af eksportdokument PD U2

§ 112. Arbejdsløshedskassen indberetter data for hvert eksportdokument, som a-kassen udsteder. For hver person indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Oplysninger om statsborgerskab samt bopæl.

3) Start- og slutdato for perioden med EØS-dagpenge.

4) Land, hvor personen modtager EØS-dagpenge.

5) Dimittend.

6) Dispensation.

7) Oplysninger om ophør.

8) Antal dage med EØS-dagpenge.

9) EØS-Dagpenge.

10) A-kassens bemærkninger.

11) Oplysninger vedr. fejludbetalinger, svig og uagtsomhed.

12) Oplysninger fra SED U010 og U016.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen indberetter oplysningerne i stk. 1 via bi.star.dk i modulet PDU - PD U2 EØS.

Stk. 3. Ved fejlindberetninger og andre opdateringer af indberettede oplysninger, indberetter arbejdsløshedskassen de nye korrekte eller opdaterede oplysninger.

Stk. 4. Personens aktuelle arbejdsløshedskasse har adgang til de indberettede oplysninger.

Stk. 5. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til tilsyn og kontrol med a-kassernes administration, samt til analyse, statistik- og forskningsformål, jf. §§ 32, 38 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forsikrings- og beskæftigelsesperioder, der danner grundlag for en udbetaling af en ydelse fra a-kassen

§ 113. Arbejdsløshedskassen indberetter oplysninger om forsikrings- og beskæftigelsesperioder, som er optjent i udlandet og som danner grundlag for en udbetaling af en ydelse fra a-kassen. For hver person med udenlandske forsikrings- og beskæftigelsesperioder indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Oplysninger om statsborgerskab samt bopæl og arbejdsland.

3) Forventet indplaceringsdato.

4) Optjeningsland.

5) Dokumentation.

6) Indtægt.

7) Løntimer.

8) Selvstændig virksomhed.

9) Start- og slutdato for perioderne.

10) SEDU020 sendt til STAR.

11) Samlet beløb – brutto.

12) Indberetning afsluttet.

13) Refusionsperiode.

14) Ydelser.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen indberetter oplysningerne i stk. 1 via bi.star.dk i modulet AKU – Udenlandske arbejds- og forsikringsperioder.

Stk. 3. Ved fejlindberetninger og andre opdateringer af indberettede oplysninger, indberetter arbejdsløshedskassen de nye korrekte eller opdaterede oplysninger.

Stk. 4. Personens aktuelle arbejdsløshedskasse har adgang til de indberettede oplysninger.

Stk. 5. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til tilsyn og kontrol med a-kassernes administration, samt til analyse, statistik- og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

A-kassernes kontrol for dobbeltforsørgelse ved brug af data fra FerieKonto.

§ 114. Arbejdsløshedskassen indberetter halvårligt oplysninger kontrollen for dobbeltforsørgelse ved brug af data fra FerieKonto. Følgende oplysninger indberettes:

1) A-kasse.

2) Periode.

3) Type.

4) Indberetningsdato.

5) Antal kontrollerede medlemmer.

6) Antal kontrolsager.

7) Antal fejludbetalinger.

8) Antal uafsluttede sager.

9) Tilbagebetalingsbeløb.

10) Efterbetalingsbeløb.

11) Kasseansvar.

12) Oplysninger om sanktioner.

13) Antal beskeder til Feriekontoret.

14) Bemærkninger.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen indberetter oplysningerne i stk. 1 via bi.star.dk i modulet FER Feriekontokontrol.

Stk. 3. Ved fejlindberetninger og andre opdateringer af indberettede oplysninger, indberetter arbejdsløshedskassen de nye korrekte eller opdaterede oplysninger.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til kontrol med a-kassernes administration, samt til analyse, statistik- og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Afsnit V – Digital kommunikation mellem jobcentre og arbejdsløshedskasser

Kapitel 32 – Formål

§ 115. Formålet med den digitale kommunikation mellem jobcentre og arbejdsløshedskasser er, understøttelse af a-kassernes administration af dagpenge og dagpengeregler m.v. og jobcentrets og a-kassens varetagelse af beskæftigelsesindsatsen.

Til toppen

Kapitel 33 – Digital kommunikation fra jobcentre til arbejdsløshedskasser

§ 116. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette hændelser og oplysninger, som er nødvendige for arbejdsløshedskassens administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. § 180 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel 24 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 117. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1.

2) Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes i et fleksjob, jf. dog stk. 2.

3) Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes som led i en uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (voksenlærlinge), jf. dog stk. 2.

4) Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes i jobrotation, jf. dog stk. 2.

5) Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes i et seniorjob, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. For medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes efter stk. 1, nr. 2-4, skal der alene ske registrering og indberetning efter § 41, stk. 3 og 4, og § 42.

Stk. 3. For medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes efter stk. 1, nr. 5, skal der alene ske registrering og indberetning ved medlemmets til- og afgang til kontaktgruppe 23, jf. § 15, nr. 23.

§ 118. For hændelser, der fremgår af §§ 144 - 148 samt §§ 151 – 153 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registrering og indberetning ske samme dag eller senest dagen efter, at hændelsen har fundet sted.

Stk. 2. For hændelser, der fremgår af §§ 149 og 150 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registrering og indberetning ske samme dag eller senest dagen efter jobcentret har modtaget underretning fra et tilbudssted eller uddannelsessted.

§ 119. For hændelser, hvor en person omfattet af § 116 udebliver fra, afslår eller ophører i et tilbud, indberettes efter kapitel 10 og der sendes særskilt besked om hændelsen fra det fælles it-baserede datagrundlag til arbejdsløshedskassen.

Stk. 2. Hændelser, hvor en person omfattet af kontaktgruppe 1 udebliver en eller flere dage fra et tilbud efter kapitel 11, 13 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som pågældende er begyndt på, sendes i særskilt besked fra det fælles it-baserede datagrundlag til arbejdsløshedskassen.

§ 120. For hændelser, der fremgår af §§ 144 – 148 og §§ 151 – 153 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal der indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Hændelsesdatoen.

4) Hændelsestypen.

5) Eventuel årsag for hændelsen.

6) Eventuel uddybende kommentar til hændelsen i fritekst.

Stk. 2. For hændelser vedrørende henvisninger af personer med henblik på ansættelse i ordinær beskæftigelse, ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik eller nytteindsats, skal der ud over oplysningerne efter stk. 1, indberettes følgende:

1) Identifikationsoplysninger for virksomheden.

2) Oplysninger om jobbet.

Stk. 3. Når personen flytter til en anden kommune, videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger til tilflytningskommunen om fraflytningskommunens henvisninger.

§ 121. Jobcenterets it-system skal være indrettet således, at indberetning automatisk finder sted, når den faktiske hændelse eller oplysning registreres korrekt i det it-system, der anvendes til sagsbehandlingen.

Stk. 2. Jobcenteret har pligt til at berigtige, herunder tilbagekalde, negative underretningspligtige hændelser, hvis de er registreret ved en fejl eller med et urigtigt indhold.

§ 122. De i § 116 omhandlede data skal løbende registreres elektronisk i kommunens administrative systemer, således at registreringerne er i overensstemmelse med bevillings- og udbetalingsoplysningerne for de pågældende personer.

§ 123. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administrative formål, understøttelse af selvbetjeningsløsninger, kontrol og analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Data på individniveau videregives til den pågældende persons arbejdsløshedskasse og andre offentlige myndigheder, herunder Danmarks Statistik.

§ 124. Data skal registreres på en sådan måde, at data kan overføres i elektronisk form til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indberetningen til det fælles it-baserede datagrundlag sker via den it-funktionalitet, som stilles til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal anvendes ved at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6 - 8.

Til toppen

Kapitel 34 – Arbejdsløshedskassens anvendelse af digital kommunikation til udveksling af oplysninger mellem arbejdsløshedskasser, det fælles it-baserede datagrundlag og jobcentre

§ 125. Arbejdsløshedskassen har pligt til registrere og indberette oplysninger efter § 181 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 154 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om egne medlemmer til brug for opdatering af det fælles it-baserede datagrundlag samt til brug for jobcenterets administration efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 2. Oplysningerne skal registreres og indberettes samme dag, som oplysningen kommer til arbejdsløshedskassens kendskab eller foreligger som en afgørelse truffet i arbejdsløshedskassen.

§ 126. Arbejdsløshedskassen har pligt til at modtage og behandle:

1) Oplysninger om egne medlemmers status i det fælles it-baserede datagrundlag, herunder oplysninger om jobcenterets indberetninger efter kapitel 5 og 6 af indkaldelser til jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt afholdte samtaler.

2) Jobcenterets underretninger efter kapitel 25 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) Andre aktørers underretninger efter § 5 i bekendtgørelse om andre aktører.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassens it-system skal være indrettet således, at et medlemmets »Min Plan« kan vises for sagsbehandlere i kassen.

Stk. 3. Ved medlemstilgang og når et medlem tilmeldes som arbejdssøgende har arbejdsløshedskassen pligt til at hente oplysninger fra det fælles it-baserede datagrundlag, som ikke er gemt i arbejdsløshedskassens it-system og som skal anvendes fremadrettet i sagsbehandlingen, om:

1) Kontaktgrupper og til- og afmelding som jobsøgende, jf. kapitel 4 og 17.

2) Jobcentrets indkaldelser, jf. kapitel 5.

3) Samtaler afholdt af jobcenteret, jf. kapitel 6.

4) Tilbud om virksomhedsrettede aktiviteter og om vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 10 og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

5) Oplysninger om medlemmer, der deltager i jobrotation eller ansættes i et fleksjob eller som voksenlærlinge, jf. kapitel 10.

6) Oplysninger om CV- og rådighedssamtaler, jf. kapitel 21.

7) Oplysninger om udkast til Min plan, jf. kapitel 21.

8) Oplysninger om krav til jobsøgning, jf. kapitel 21.

9) Oplysninger om fravær og fritagelser, jf. kapitel 8 og 22.

10) Oplysninger om dato for overgang til tidlig pension, dato for afgørelse om tidlig pension, dato for ophør af tidlig pension og dato for afgørelse om udbetaling af kompensationsbeløb, jf. kapitel § 149.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassen har pligt til at berigtige, herunder tilbagekalde, besvarelsen af negative underretningspligtige hændelser, hvis de er registreret ved en fejl eller med et urigtigt indhold.

§ 127. Oplysninger efter dette kapitel udveksles elektronisk via den it-funktionalitet, som stilles til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal anvendes ved at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6 - 8.

Til toppen

Kapitel 35 – Digital kommunikation vedrørende syge- og raskmeldinger for borgere, der bevilges sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

§ 128. Kommunen har pligt til at indberette, modtage og behandle følgende oplysninger om syge- og raskmeldinger fra det fælles it-baserede datagrundlag vedrørende borgere, der bevilges sygedagpenge:

1) Første sygedag.

2) Sidste sygedag.

3) Hvis anmeldelsen sker fra jobcenteret: Anmeldelsesdato for en syge- eller raskmelding.

4) Registreringsdato for en syge- eller raskmelding.

5) Den unikke nøgle for den enkelte sygemelding (UUID), herunder ved flere sygefravær hos samme arbejdsgiver.

Stk. 2. For personer, der er bevilget ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb indberettes raskmeldinger, herunder delvise raskmeldinger.

§ 129. Indberetning efter § 128, stk. 1, foretages online ved bevillingen af sygedagpenge. Såfremt der ikke er oplyst en sidste sygedag, foretager kommunen samtidig opslag i det fælles it-baserede datagrundlag for at modtage evt. indberettede oplysninger efter § 128.

Stk. 2. Ved opslag efter stk. 1 afleverer kommunens it-system en unik nøgle (UUID) for fraværsforholdet i det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 3. Hvis der ikke ved opslaget efter stk. 2 allerede foreligger en raskmelding, modtager kommunens it-system efterfølgende automatisk besked, når der registreres en raskmelding i det fælles it-baserede datagrundlag.

§ 130. Den digitale kommunikation med det fælles it-baserede datagrundlag efter dette kapitel sker via den it-funktionalitet, som stilles til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal anvendes ved at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6 - 8.

Stk. 3. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administrative formål, understøttelse af selvbetjeningsløsninger, kontrol og analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Afsnit VI – Virksomhedsdata

Kapitel 36 – Formål

§ 131. Formålet med indberetning af virksomhedsdata er, at understøtte match mellem arbejdsgivere og ledige jobsøgende m.v.

Til toppen

Kapitel 37 – Registrering, indberetning, opdatering og deling af jobordrer vedrørende ustøttede job og indretning af it-systemer

Jobordrer og formidlinger vedrørende ustøttede job

§ 132. Jobcentret skal kunne registrere, indberette og opdatere jobordrer vedrørende ustøttede job og deres status til det fælles it-baserede datagrundlag på vegne af en arbejdsgiver således, at jobordrerne inkl. status kan deles med andre jobcentre og med arbejdsløshedskasserne.

Stk. 2. Jobcentret skal kunne modtage og behandle jobordrer vedrørende ustøttet beskæftigelse som arbejdsgivere registrerer og opdaterer i selvbetjeningsløsningen Jobnet for Arbejdsgivere (JobAG), herunder fra arbejdsgivere i andre kommuner.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen kan vælge, om den vil kunne registrere, indberette og opdatere jobordrer vedrørende ustøttede job og deres status til det fælles it-baserede datagrundlag på vegne af arbejdsgivere således, at jobordrerne kan deles med jobcentre og med andre arbejdsløshedskasser.

Stk. 4. Jobcentret registrerer, indberetter og opdaterer formidlingslog på jobordrer vedrørende ustøttede job, der er indberettet til det fælles it-baserede datagrundlag, når der f.eks. er foretaget en formidling således, at dette bliver synligt for arbejdsgiveren og andre serviceaftagere.

Stk. 5. Jobcentret opdaterer den enkelte persons status på en formidlingslog, når en person f.eks. er fejlregistreret i formidlingsloggen eller er kommet i beskæftigelse i et andet job.

Stk. 6. Jobcentret registrerer og indberetter jobordrer vedrørende ustøttede job, hvor jobcentret ikke umiddelbart selv kan formidle, eller hvor jobcentret ønsker bistand fra andre jobcentre eller arbejdsløshedskasser til at opfylde en arbejdsgivers jobordre. Jobcentret og arbejdsløshedskassen har ikke pligt til at registrere og indberette jobordrer vedrørende ustøttede job, hvor jobcentret eller arbejdsløshedskassen selv formidler.

§ 133. Der registreres og indberettes følgende oplysninger for jobrordrer vedrørende ustøttede job, der indberettes til det fælles it-baserede datagrundlag:

1) Typen af virksomhed.

2) Status på henvendelsen.

3) CVR-nr. på virksomheden, der afgiver jobordren.

4) Kontaktperson for stillingen.

5) Om det er virksomheden, der selv har oprettet jobordren.

6) Beskrivelse af det job som henvendelsen eller jobordren vedrører.

7) P-nr. på virksomheden, der afgiver jobordren vedrørende det ustøttede job.

Stk. 2. Der kan om jobordren endvidere indberettes:

1) Titel på den henvendelse eller jobordre vedrørende det ustøttede job, der ønsket besat.

2) Stillingsbetegnelse og alias til stillingsbetegnelsen.

3) Arbejdsgiverens kommentar til jobcentret og arbejdsløshedskassen vedrørende henvendelsen eller jobordren vedrørende det ustøttede job.

4) Startdato på jobbet.

5) Jobtilbuddets varighed, hvis der er tale om en midlertidig ansættelse.

6) Eventuelt seneste dato for besvarelse af henvendelse.

7) Typen af svar som arbejdsgiver ønsker.

8) Maksimalt antal ansøgere som virksomheden ønsker.

9) Om jobordren vedrørende det ustøttede job vedrører en stilling på fuld tid eller deltid.

10) Samlet antal timer med beskæftigelse pr. uge.

11) Om der er tale om en intern jobordre eller en åben jobordre.

12) Hvor mange stillinger virksomheden ønsker besat.

13) Sted for jobbets placering.

14) Jobcenter, der er ansvarlig for virksomheden.

15) Identifikation af evt. tilhørende stillingsannonce på Jobnet.

16) En eventuel tovholder, der er tilknyttet jobordren.

17) Angivelse af den eller de jobcentre eller arbejdsløshedskasser, der eventuelt samarbejder om formidlingen.

Stk. 3. For kandidater til formidling på jobordrer vedrørende ustøttede job registreres og indberettes status for formidlingen:

1) Identifikation af kandidaten.

2) Formidling af kandidaten afventer tovholders godkendelse.

3) Formidling af kandidaten er tilgængelig for virksomheden.

4) Formidling af kandidaten er ikke mere relevant.

Stk. 4. For kandidater til formidling på jobordrer vedrørende ustøttede job kan endvidere registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Kommentar vedrørende formidling af den enkelte kandidat.

2) Url til kandidatens cv eller hjemmeside m.v.

3) Årsag til statusskift på formidlingen, jf. stk. 3.

Stk. 5. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administrative formål, understøttelse af selvbetjeningsløsninger, kontrol og analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Jobcentrets it-system eller it-systemer

§ 134. Jobcentrets it-system eller it-systemer, der kommunikerer med det fælles it-baserede datagrundlag om jobordrer vedrørende det ustøttede job, skal indrettes således, at det kan modtage følgende oplysninger fra det fælles it-baserede datagrundlag, således at data er tilgængelige for jobcentrets virksomhedsrettede service:

1) Jobordrer vedrørende ustøttet beskæftigelse som arbejdsgivere registrerer og opdaterer i selvbetjeningsløsningen Jobnet for Arbejdsgivere (JobAG), herunder fra arbejdsgivere i andre kommuner.

2) Jobordrer vedrørende ustøttet beskæftigelse, som er registreret eller opdateret af andre jobcentre eller af en arbejdsløshedskasse.

3) Status for jobordren vedrørende det ustøttede job, herunder:

a) Om den er under behandling, herunder i andre kommuner eller i en arbejdsløshedskasse.

b) Om ordren er inaktiveret fordi arbejdsgiveren for indeværende har modtaget tilstrækkeligt med henvisninger.

c) Om ordren er afsluttet fordi arbejdsgiver har lukket den på grund af opfyldelse af arbejdsgiverens behov for arbejdskraft.

d) Om ordren er afsluttet fordi tidsfristen for formidling af udløbet.

4) Den formidlingslog, der er tilknyttet den enkelte jobordre, herunder når formidlingsloggen opdateres.

Stk. 2. Jobcentret skal i sit it-system eller it-systemer, der kommunikerer med det fælles it-baserede datagrundlag om jobordrer, kunne:

1) Fremsøge jobordrer vedrørende ustøttede job.

2) Opdatere en jobordre vedrørende det ustøttede job og dens status.

3) Hente en jobordre vedrørende det ustøttede job, herunder opdaterede jobordrer.

4) Registrere en formidling på en jobordre vedrørende det ustøttede job.

5) Opdatere en formidlingslog på en jobordre, herunder den enkelte persons status på en formidlingslog.

6) Modtage en opdateret formidlingslog på jobordrer vedrørende det ustøttede job, hvor jobcentret eller arbejdsløshedskassen har foretaget eller opdateret en formidling.

Arbejdsløshedskassens it-systemer

§ 135. Arbejdsløshedskassen kan vælge at modtage oplysninger, jf. § 133 til brug for arbejdsløshedskassens virksomhedsrettede service.

Stk. 2. For arbejdsløshedskasser, der vælger at modtage oplysninger, jf. § 133, stk. 1 og 2, finder § 134 tilsvarende anvendelse.

Til toppen

Afsnit VII – Indberetning af uddannelses-, sundheds- og socialoplysninger

Kapitel 38 – Indberetning af uddannelsesoplysninger

§ 136. Børne- og Undervisningsministeriet indberetter uddannelsesoplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 43, stk. 1, nr. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Der indberettes oplysninger om uddannelse for personer i aldersgruppen 15-29 år, hvor jobcentret via det fælles it-baserede datagrundlag har tegnet abonnement.

Stk. 3. For hver person i aldersgruppen 15-29 år indberettes følgende:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i uddannelsen.

2) Uddannelseskode til identifikation af uddannelsen.

3) Start- og sluttidspunkt for uddannelsen.

4) Statuskode for uddannelsen, herunder om der er risiko for afbrydelse af uddannelsen, om uddannelsen er tilmeldt, afbrudt eller igangværende eller afsluttet, herunder om der er gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse.

5) Oplysninger om kontaktperson på uddannelsesinstitution, hvor personen er optaget på uddannelsen.

Stk. 4. Data på individniveau om uddannelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings fælles it-baserede datagrundlag, jf. § 42, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. videregives for så vidt angår egne borgere til kommunerne.

Stk. 5. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administrative formål, understøttelse af selvbetjeningsløsninger, kontrol og analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

§ 137. Danmarks Statistik videregiver uddannelsesoplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 43, stk. 1, nr. 3, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Der videregives oplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om påbegyndte, igangværende og afbrudte/fuldførte uddannelser på folkeskole-, gymnasialt, erhvervsfagligt og universitetsniveau mv., kursister/studerende ved voksen- og efteruddannelser og produktionsskoler samt selvrapporterede uddannelsesoplysninger fra danskere og udlændinge og uddannelse taget i udlandet. Derudover videregives oplysninger om senest og højest fuldførte uddannelse.

Stk. 3. For hver uddannelse videregives følgende til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

1) Identifikationsoplysninger for uddannelsesinstitutionerne, hvor uddannelserne tages.

2) Identifikationsoplysninger for personer, der deltager i uddannelserne.

3) Uddannelseskoder til identifikation af uddannelserne.

4) Start- og sluttidspunkt for uddannelserne.

5) Statuskode for uddannelserne (gennemført/afbrudt mv.).

6) Identifikationsoplysninger for personernes højest fuldførte uddannelse.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 39 – Indberetning af sundhedsoplysninger

§ 138. Sundhedsdatastyrelsen videregiver sundhedsoplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 43, stk. 1, nr. 5, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Der videregives sundhedsoplysninger om personer under 71 år, jf. sundhedsloven.

Stk. 3. For hver person videregives følgende:

1) Fra landspatientregistret og psykiatriregistret: Identifikationsoplysninger for personen, samt alle kontakter med sygehusvæsenet med start og slutdato og tilhørende diagnose.

2) Fra sygesikringsregistret: Identifikationsoplysninger for personen, samt alle kontakter til praktiserende læge og speciallæge, fordelt på specialer samt tidspunktet for kontakten.

3) Fra Det Nationale Alkoholbehandlingsregister og Registret over Stofmisbrugere i Behandling: Identifikationsoplysninger for personen, samt start og slutdato for behandlingen samt behandlingstype.

4) Fra Genoptræningsregisteret: Identifikationsoplysninger for personen, kontakt samt tidspunkt for udført kontakt.

5) Fra DUSAS-registeret: Identifikationsoplysninger for personen, diagnose, kontakt og tidspunkt for kontakt.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 40 – Indberetning af socialoplysninger

§ 139. Data på socialområdet indsamles hos kommunerne af Social- og Ældreministeriet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager herefter relevante socialoplysninger fra Social- og Ældreministeriet, jf. § 43, stk. 1, nr. 4, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager socialoplysninger om personer under 71 år omfattet af lov om social service og som Social- og Ældreministeriet indsamler oplysning om.

Stk. 3. For hver person modtager Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følgende:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Ydelse efter lov om social service.

3) Start- og sluttidspunkt for ydelsen.

4) For udsatte voksne og voksne med handicap modtages desuden oplysninger om målgruppe.

5) For udsatte børn og unge modtages desuden oplysninger om forældremyndighed.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Afsnit VIII – Indberetning af oplysninger om tilbagetrækningsordninger

Kapitel 41 – Indberetning af udbetalinger fra UDKPE

§ 140. Udbetaling Danmark registrerer og indberetter oplysninger om pension udbetalt fra UDK Pension.

Stk. 2. For alle sager, der har en bevilliget pension, dog ikke henvendelses-, klage og aktindsigtssager, indberettes data, som ligger til grund for pensionssagen:

1) Kommune nummer for den administrerende kommune.

2) Identifikationsoplysninger for personen.

3) Bopæls kommune.

4) Start dato for pensionering.

5) Lande kode.

6) Stop koder.

7) Partners cpr-nummer.

8) Pensionskode.

9) Samlivsstatus.

10) Venteperioder.

11) Brøk eller optjeningsprocent.

12) Brøkpension - tælleren.

13) Pensionsoptjeningsprocent.

14) Pensionistens indkomstoplysninger.

15) Samlevers indkomstoplysninger.

16) Refusionsprocent.

Stk. 3. Oplysninger om, hvilke specifikke ydelser pensionisten får udbetalt, herunder:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Ydelsestype, herunder:

a) Forsørgelsesydelser, herunder førtidspension, folkepension, seniorpension, invaliditetsydelse.

b) Tillæg til pensionen, herunder varme- og petroleumstillæg samt personligt- og helbredstillæg.

c) Mediecheck og supplerende pensionsydelse.

d) Delvis pension til boligudgifter under fængsling.

e) Udbetalinger i forbindelse med opsat pension.

3) Beløb.

4) Periode startdato.

5) Periode slutdato.

Stk. 4. Oplysninger om opsat pension, herunder:

1) Kommunenummer for den administrerende kommune.

2) Identifikationsoplysninger for personen.

3) Kommunenummer for den afgørende kommune.

4) Startdato for hvornår udskudt pension bliver igangsat.

5) Slutdato for hvornår den opsatte pension stopper.

6) Samlivsstatus.

Stk. 5. Oplysningerne indberettes månedligt ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

§ 141. Kommunerne registrerer og indberetter oplysninger om udbetaling af personligt tillæg og helbredstillæg efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes:

1) Identifikationsoplysninger for personen, dog ikke for personer, der modtager medicintilskud og fodpleje.

2) Antal modtagere af helbredstillæg.

3) Beløbets størrelse.

4) Ydelsestype, herunder tandproteser og tandpleje, briller, fysioterapi, kiropraktorbehandling og fodpleje, medicintillæg, supplerende pension mv.

Stk. 3. Oplysningerne indberettes årligt ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

§ 142. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 42 – Indberetning af udbetalinger fra UDK SAL

§ 143. Udbetaling Danmark registrerer og indberetter oplysninger om udbetalinger fra deres Standard Administrationsløsning.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes vedrørende seniorpræmie, jf. lov om en skattefri seniorpræmie:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der modtager skattefri seniorpræmie.

2) Bevillingens startdato.

3) Bevillingens slutdato.

4) Information om præmien vedrører 1. eller 2. præmieår.

5) Udbetalingsdato.

6) Udbetalingsperiodens startdato.

7) Udbetalingsperiodens slutdato.

8) Ydelsen før skat.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal indberettes vedrørende fleksydelse, jf. lov om fleksydelse:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der modtager fleksydelse.

2) Bevillings paragraf.

3) Bevillings startdato.

4) Bevillingsslutdato.

5) Bevillings stop årsag.

6) Udbetalingsdato.

7) Udbetalingsperiode startdato.

8) Udbetalingsperiodes slutdato.

9) Månedens ydelse før skat.

10) Månedens fradrag for pensionsindkomst.

11) Månedens fradrag for indkomst.

12) Lempet fradrag.

13) Månedens skat.

14) Månedens ATP-beløb.

15) Månedens netto udbetaling.

16) Regulering.

Stk. 4. Følgende oplysninger skal indberettes vedrørende udbetaling af tidlig pension jf. lov om social pension:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der modtager tidlig pension.

2) Kommunenummer.

3) Bevillings startdato.

4) Bevillingsslutdato.

5) Bevillings stop årsag.

6) Udbetalingsdato.

7) Udbetalingsperiode startdato.

8) Udbetalingsperiodes slutdato.

9) Månedens ydelse før skat.

10) Månedens fradrag for pensionsindkomst.

11) Månedens fradrag for indkomst.

12) Månedens skat.

13) Månedens ATP-beløb.

14) Månedens netto udbetaling.

15) Regulering.

Stk. 5. Følgende oplysninger skal indberettes vedrørende udbetaling af efterlevelsespension jf. lov om social pension:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der modtager tidlig pension.

2) Kommunenummer.

3) Bevillings startdato.

4) Bevillingsslutdato.

5) Udbetalingsdato.

6) Udbetalingsperiode startdato.

7) Udbetalingsperiodes slutdato.

8) Månedens ydelse før skat.

9) Månedens fradrag for pensionsindkomst.

10) Månedens fradrag for indkomst.

11) Månedens skat.

12) Månedens ATP-beløb.

13) Månedens netto udbetaling.

14) Regulering.

Stk. 6. Oplysninger indberettes månedligt ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Stk. 7. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 43 – Indberetning af afgørelser i pensionssager

§ 144. Via bi.star.dk indberettes oplysninger om afgørelser i sager om følgende:

1) Førtidspension.

2) Ændring af førtidspension.

Stk. 2. For hver person registrerer og indberetter kommunen oplysninger om følgende:

1) Indberettende sagsbehandler.

2) Identifikationsoplysninger for personen.

3) Hvornår sagen blev påbegyndt.

4) Hvilken ordning sagen behandles efter.

5) Hvorvidt borgeren modtog førtidspension på tidspunktet for sagens påbegyndelse.

6) Anledning til påbegyndelse af sagen.

7) Sagens afgørelse.

8) Hvorvidt kommunen har fulgt rehabiliteringsteamets indstilling.

9) Hvorvidt kommunen har fulgt sundhedskoordinatorens indstilling.

10) Om sagen skal vurderes på ny.

11) Helbredsoplysninger.

Stk. 3. For personer med ophold i udlandet registrerer og indberetter Udbetaling Danmark oplysninger som anført i stk. 1.

Stk. 4. For personer med ophold i udlandet, jf. stk. 3, modtager Styrelsen og Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger om følgende:

1) Identifikationsoplysninger for personen, for personer uden dansk cpr-nummer, dog kun fødselsdato.

2) Alder på ansøgnings- og afgørelsestidspunktet.

3) Køn.

4) Statsborgerskab.

5) Ansøgers bopælsland.

6) Dato for sagens påbegyndelse i udlandet.

7) Dato for modtagelse af ansøgningen.

8) Sagens afgørelse.

9) Om sagen skal vurderes på ny.

10) Helbredoplysninger.

11) Indkomst- og uddannelsesoplysninger.

12) Arbejdsmarkedserfaring.

13) Navn på personen, som har indtastet oplysningerne på sagen.

Stk. 5. For sager afgjort af Ankestyrelsen indberetter Ankestyrelsen oplysninger som anført i stk. 1.

Stk. 6. For hver person registrerer og indberetter Ankestyrelsen oplysninger om følgende:

1) Indberettende sagsbehandler.

2) Identifikationsoplysninger for personen.

3) Kommunens afgørelsesdato.

4) Ansøgers bopælskommune.

5) Dato for modtagelse af ankesagen.

6) Dato for afgørelsen.

7) Sagens afgørelse.

8) Om sagen skal vurderes på ny.

9) Afgørelsesgrundlaget.

10) Anledning til påbegyndelse af sagen.

11) Om behandlings-, aktiverings-, og/eller revalideringsmulighederne var udnyttet.

12) Helbredsoplysninger.

§ 145. Kommunerne indberetter via bi.star.dk oplysninger om afgørelser i sager om seniorpension ansøgt i kommunen til og med 31. december 2020.

Stk. 2. For hver person registrerer og indberetter kommunen oplysninger om følgende:

1) Indberettende sagsbehandler.

2) Identifikationsoplysninger for personen.

3) Hvornår ansøgningen blev modtaget.

4) Sagens afgørelse.

5) Hvornår afgørelsen blev truffet.

6) Helbredsoplysninger.

7) Evt. årsag til afslag.

§ 146. Seniorpensionsenheden under ATP indberetter oplysninger om afgørelser i sager om seniorpension ansøgt i Seniorpensionsenheden fra 1. januar 2021.

Stk. 2. For hver person registrerer og indberetter seniorpensionsenheden oplysninger om følgende:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Hvornår ansøgningen blev modtaget.

3) Sagens afgørelse.

4) Hvornår afgørelsen blev truffet.

5) Helbredsoplysninger.

Stk. 3. Oplysningerne indberettes en gang månedligt ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

§ 147. Udbetaling Danmark indberetter oplysninger om afgørelser i sager om tidlig pension.

Stk. 2. For hver person registrerer og indberetter Udbetaling Danmark oplysninger om følgende:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Ansøgningsdato.

3) Ansøgningsstatus.

4) Afgørelsesdato på afgørelse 1.

5) Afgørelse 1:

a) Afslag på baggrund af de generelle betingelser for ret til tidlig pension.

b) Årsag til afslag på baggrund af de generelle betingelser for ret til tidlig pension.

c) Ingen anciennitet til tidlig pension.

d) Tildeling af ret til tidlig pension i 1 år.

e) Tildeling af ret til tidlig pension i 2 år.

f) Tildeling af ret til tidlig pension i 3 år.

6) Dato for partshøring.

7) Har borgeren fremsendt yderligere dokumentation i fm. partshøringen?

8) Afgørelsesdato på afgørelse 2.

9) Afgørelse 2:

a) Afslag efter anciennitetsvurdering.

b) Tildeling af ret til tidlig pension i 1 år.

c) Tildeling af ret til tidlig pension i 2 år.

d) Tildeling af ret til tidlig pension i 3 år.

10) Maksimal tildeling.

11) Afgørelsesdato på afgørelse 3 (borgeren har søgt om udbetaling).

12) Afgørelse 3:

a) Dato for hvornår borgeren ret til tidlig pension.

b) Afslag før udbetaling – bopæl.

c) Afslag før udbetaling – manglende arbejdsmarkedstilknytning.

d) Beløb for endelig tildeling af tidlig pension.

e) Dato for hvornår der søges udbetaling fra.

f) Faktisk startdato af tidlig pension-ydelse.

13) Kommunenummer.

Stk. 3. Oplysningerne indberettes en gang månedligt ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

§ 148. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 44 – Indberetning af oplysninger om overgang til tidlig pension og kompensationsbeløb

§ 149. Udbetaling Danmark indberetter oplysninger om overgang til tidlig pension og om udbetaling af kompensationsbeløb.

Stk. 2. For hver person indberettes følgende:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) For afgørelser om tidlig pension:

a) Dato for overgang til tidlig pension.

b) Dato for afgørelse om tidlig pension.

c) Dato for ophør af tidlig pension.

3) Dato for afgørelse om udbetaling af kompensationsbeløb.

Stk. 3. Oplysningerne indberettes ved at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6-8.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til videregivelse til personens seneste arbejdsløshedskasse til brug for arbejdsløshedskassens administration af efterløn og skattefri præmie.

Til toppen

Afsnit IX – Andre kommunale indberetninger

Kapitel 45 – Kommunernes registrering og indberetning af oplysninger om beregning, bevilling og udbetaling af kommunale ydelser m.m.

§ 150. I den fælleskommunale it-understøttelse af det kommunale ydelsesområde Kommunernes Ydelsessystem (KY) registrerer og indberetter kommunerne oplysninger om udbetalinger af kommunale ydelser. For alle kommunale sager, der har en bevilliget sag, indberettes endvidere data, som ligger til grund for ydelsesberegningen.

Stk. 2. Identifikations- og personoplysninger.

Stk. 3. Periodeangivelser i form af start- og slutdato.

Stk. 4. Oplysninger om hvilke specifikke ydelser, der udbetales:

1) Ydelsestype, herunder:

a) Forsørgelsesydelser.

b) Enkeltydelser.

c) Anden ydelse.

d) Godtgørelse.

e) Særlig støtte.

2) Beløb.

Stk. 5. Oplysninger, som indgår i beregningsgrundlaget for den udbetalte ydelse, herunder:

1) Oplysninger til beregning af ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, kontant- eller uddannelseshjælp.

2) Oplysninger vedr. engangshjælp.

3) Oplysninger om borgers indtægt og løbende indtægt.

4) Oplysninger om typen af borgers skattekort.

5) Oplysninger om perioder, hvor der udbetales ydelse med tilbagebetalingspligt samt perioder med undtagelse for tilbagebetaling.

6) Oplysninger om borgers civilstand, opholdsgrundslag, borgers børn, borgers tillæg og fradrag samt fravær og aktivitet fra jobcentrene.

Stk. 6. Oplysninger om kommunale sanktioner.

Stk. 7. Oplysninger om 225-timersreglen.

Stk. 8. Oplysninger anvendt i beregningsgrundlaget for kontanthjælpsloftet.

Stk. 9. Beslutningsgrundlag mht. udbetaling af særlig støtte.

Stk. 10. Oplysninger om boligudgifter, -lån og –procent og hidtidig nettoindtægt anvendt i beregningsgrundlag for særlig støtte.

Stk. 11. Sagsoplysninger.

Stk. 12. Oplysningerne fra hver enkelt kommune indberettes månedligt ved filoverførsler ved brug af Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekrutterings SFTP-server på Serviceplatformen.

Stk. 13. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration, kontrol samt analyse-, statistik- og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38, 44 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 46 – Oplysninger vedrørende flygtninge, der overgår til kommunen

§ 151. Jobcenterets it-system skal hente oplysninger registreret i asyloperatørernes it-system, LetAsyl, herunder samtykkeerklæringer og bilagsdokumenter for at understøtte flygtningens registrering af cv-oplysninger og kommunens udarbejdelse af kontrakt efter integrationsloven. Modtagelsen af oplysningerne sker via det fælles it-baserede datagrundlag via de snitflader (webservice), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6 - 8.

Stk. 2. Oplysningerne hentes i tre grupper af data:

1) Data vedrørende den tidlige kompetenceafdækning foretaget af asyloperatøren (cv data).

2) Data, der har betydning for udarbejdelsen af kontrakten efter integrationsloven (ud over oplysninger der fremgår af nr. 1).

3) Øvrige data af betydning for integrationsindsatsen.

Stk. 3. Kommunen kan vælge, at andre af kommunens it-systemer også henter oplysningerne.

Stk. 4. Kommunen er ansvarlig for, at videregive relevante oplysninger til øvrige forvaltninger, der varetager integrationsopgaver.

Stk. 5. Kommunen kan hente opdaterede oplysninger fra tidspunktet for meddelelsen om visitering og frem til tidspunktet, hvor kommunen begynder indberetning af oplysninger vedrørende cv og kontrakt efter integrationsloven. Hvis denne indberetning ikke er begyndt, vil oplysningerne være tilgængelige for kommunen i en kortere periode efter tidspunktet hvor flygtningen er overgået til kommunen. Øvrige data af betydning for integrationsindsatsen vil dog altid være tilgængelige i denne periode.

§ 152. Når kommunen modtager information fra Udlændingestyrelsen om, at en flygtning skal overgå til kommunen, skal kommunen fra jobcenterets it-system registrere og indberette datoen for kommunens overtagelse af ansvaret for den pågældende (overgivelsesdatoen). Denne registrering muliggør, at jobcenterets og andre kommunale it-systemer kan hente oplysninger fra asyloperatørernes it-system.

Til toppen

Kapitel 47 – Dataansvar for anvendelsen af VITAS, Jobnet for arbejdsgivere og Jobnet for jobkonsulenter

§ 153. De enkelte kommuner er hver især dataansvarlige for egen brug af VITAS og Jobnet for arbejdsgivere og for kommunens behandling af oplysninger om borgere, medarbejderrepræsentanter og arbejdsgivere i systemet.

Stk. 2. De enkelte kommuner og arbejdsløshedskasser er hver især dataansvarlige for egen brug af Jobnet for jobkonsulenter og for behandlingen af oplysninger om borgere i systemet.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er dataansvarlig for centrale behandlingsaktiviteter i VITAS, Jobnet for arbejdsgivere og Jobnet for jobkonsulenter og for sikkerheden i systemerne, herunder for at systemerne er opbygget og indrettet på en sådan måde, at der er en tilstrækkelig datasikkerhed til at opfylde kravene i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og regler fastsat i medfør heraf.

Til toppen

Kapitel 48 – Indberetning af oplysninger vedrørende sygedagpengemodtageres oplysningsskema

§ 154. Kommunen registrerer og indberetter oplysninger vedrørende oplysningsskemaet for sygedagpengemodtagere i Mit Sygefravær.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Måneden informationerne vedrører.

3) Kommunenummer for den kommune borgeren tilhører.

4) Dato for registreringen.

5) Hvad personen fejler.

6) Om der er tale om livstruende sygdom.

7) Om der er tale om sygdom relateret til arbejdsskade.

8) Om en eventuel arbejdsskade er anmeldt.

9) Om der er tale om personskade.

10) Beskrivelse af eventuelt skadesforløb.

11) Personens forventede raskmelding.

12) Om personen forventer at vende tilbage til arbejde.

13) Om personen er opsagt eller har sagt op.

14) Om personen er i behandling for sygdom.

15) Behandlingssted for sygdom.

16) Om personen afventer operation.

17) Om arbejdet var påvirket inden sygdom.

Stk. 3. Oplysningerne indberettes ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 49 – Indberetning af oplysninger vedrørende sygedagpenge

§ 155. Kommunerne indberetter oplysninger om sygefravær til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indberetningen sker på sags niveau.

Stk. 2. Hver enkelt sag indeholder oplysninger om:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Individtype.

3) Kommunenummer.

4) Sagsnummer.

Stk. 3. Hver enkelt sag kan indeholde oplysninger om følgende:

1) Fraværsperioden.

2) Fraværsændringer.

3) Arbejdsforhold.

4) Pauser i bevillingsperioden.

5) Arbejdsforhold ændringer.

6) Fraværsuge borger.

7) Fraværsuge arbejdsgiver.

Stk. 4. Oplysningerne indberettes ved brug af Serviceplatformen.

Stk. 5. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration og analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Afsnit X – Andre indberetninger fra UDK

Kapitel 50 – Indberetning af oplysninger vedrørende barselssager

§ 156. Udbetaling Danmark indberetter oplysninger om barselssager til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Data leveres i følgende grupper, der alle indeholder et sagsnummer:

1) Barselssag.

2) Barselssag Løn.

3) Afbrydelse.

4) Delvis genoptaget arbejde.

5) Arbejdstid.

6) Arbejdstidsskema.

7) Ydelse.

8) Person, inkl. identifikationsoplysninger for personen.

9) Virksomhed.

10) Årsopgørelse, inkl. identifikationsoplysninger for personen.

11) Indberetning.

12) Barselsplan.

13) Reservation.

14) Udbetaling.

Stk. 3. Oplysningerne indberettes som csv-filer ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 51 – Indberetning af oplysninger vedrørende kontanthjælpsloftet m.v.

§ 157. Udbetaling Danmark registrerer og indberetter oplysninger vedrørende kontanthjælpsloftet m.v.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Måneden informationerne vedrører.

3) Kommunenummer for den kommune borgeren tilhører.

4) Dato for registreringen.

5) Bevilliget forsørgelsesydelse.

6) Ydelsestype.

7) Bevilliget boligstøtte.

8) Bevilliget særlig støtte.

9) Bevilliget særlig støtte tilbagebetalingspligtigt.

10) Personens andel af boligstøtten.

11) Beregningsreglen.

12) Loftsatsen.

13) Reduktionen i boligstøtten.

14) Reduktionen i særlig støtte.

15) Reduktion særlig støtte tilbagebetalingspligtigt.

16) Undtagelse for kontanthjælpsloftet.

17) Ramt af kontanthjælpsloftet.

18) Frirum op til kontanthjælpsloftet.

19) Dansk tillæg (dog Dansk bonus fra 1. juli 2018).

20) Sanktionsbeløb.

21) Sanktion som følge af 225-timers reglen relateret til lov om aktiv socialpolitik § 13 g.

22) Udbetalt kontanthjælpsbeløb.

23) Timefradrags beløb.

24) Brevdato.

Stk. 3. Oplysningerne indberettes ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 52 – Indberetning af oplysninger vedr. det midlertidige børnetilskud

§ 158. Udbetaling Danmark registrerer og indberetter oplysninger om det midlertidige børnetilskud samt baggrundsvariable for beregningen heraf til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. lov om et midlertidigt børnetilskud til forsørgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller er berørt af loftet over den samlede hjælp. Udbetaling Danmark indberetter følgende oplysninger for sager vedrørende et barn:

1) Identifikationsoplysninger for ydelsesmodtager, dvs. personen, der er berettiget til tilskuddet.

2) Identifikationsoplysninger vedrørende vedrørerpart. Barnet udbetalingen vedrører.

3) Identifikationsoplysninger vedrørende sekundærpart. Person i forældreskabet som har nedsættelse pga. kontanthjælpsloftet eller en grænseværdi som modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, dvs. personen indgår med et beløb i beregningen af fælles maksimal udbetaling til fælles børn hos ydelsesmodtager, jf. § 4 og § 6 i lov om et midlertidigt børnetilskud til forsørgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller er berørt af loftet over den samlede hjælp.

4) Identifikationsoplysninger for udbetalingsmodtager, dvs. personen der modtager udbetalingen. Ydelsesmodtager eller sekundærpart.

5) Barnetype.

6) KLE-nummer som er tilknyttet en ydelsesreference.

7) Vedrørermåned.

8) Udbetalingsbeløb.

9) Udbetalingsdato.

Stk. 2. For ydelsesmodtagere og sekundærpart indberetter Udbetaling Danmark yderligere følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for ydelsesmodtager.

2) Kommunekode.

3) Samliv.

4) Ydelsestype.

5) Beløb vedr. boligstøttereduktion, særlig støtte reduktion eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelses og overgangsydelsesgrænse.

6) Indplaceringsparagraf.

Stk. 3. Oplysningerne indberettes ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 53 – Indberetning af oplysninger om resultater af kommuners og Udbetaling Danmarks kontrolindsats

§ 159. Udbetaling Danmark registrerer og indberetter oplysninger om brugen af Udbetaling Danmarks dataenheds leverancer og om resultaterne af kommunernes kontrolindsats, jf. § 12 a, stk. 1-5 i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal indberette følgende kommunefordelte og ikke-personhenførbare oplysninger om sager i den registerbaserede kontrolindsats, fordelt på ydelsesområderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads:

1) Det samlede antal sager, som Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark gennem registersamkøring stiller til rådighed for kommunen på en brugergrænseflade.

2) Det antal sager, som kommunen udvælger af det samlede antal sager, som Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark gennem registersamkøring stiller til rådighed for kommunen, jf. nr. 1.

3) Det antal kontrolsager, som kommunen opretter på baggrund af en visitering af de sager, som kommunen har udvalgt, jf. nr. 2.

4) Det antal afsluttede sager i kommunen, hvor der er registreret et provenu på baggrund af kommunens tilbagemelding på brugergrænsefladen.

5) Kommunens provenu i afgjorte sager opgjort i antal kroner.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør månedligt på www.star.dk data om brugen af Udbetaling Danmarks dataenheds leverancer og om resultaterne af kommunernes kontrolindsats, jf. stk. 1-2. Resultaterne skal kunne sammenlignes på tværs af kommunerne og vise udvikligen over tid.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan anmode Udbetaling Danmark om at indberette ikke-personhenførbare oplysninger om Udbetaling Danmarks registerbaserede kontrolindsats på Udbetaling Danmarks egne ydelsesområder og offentliggøre data om resultaterne af kontrolindsatsen.

Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fastsætte nærmere retningslinjer for, hvordan Udbetaling Danmark skal indberette oplysninger, jf. stk. 1-2 og stk. 4.

Til toppen

Afsnit XI – Andre indberetninger fra offentlige myndigheder

Kapitel 54 – Indberetning af oplysninger vedrørende statens uddannelsesstøtte (SU) og statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

§ 160. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager SU og SVU oplysninger fra Uddannelses- og forskningsministeriet.

Stk. 2. Data på individ- og virksomhedsniveau fra og med 1991 omfatter følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personer, der modtager SU.

2) Oplysninger om personens studieretning og studiested.

3) For SU desuden oplysning om årsag, hvis en person i en given periode ikke modtager SU.

Stk. 3. Oplysningerne leveres ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 55 – Dataleverancer fra Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

§ 161. Erhvervsstyrelsen videregiver data fra Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings offentliggørelse af statistik om udenlandske virksomheder og udstationerede lønmodtagere.

Stk. 2. Data omfatter perioden fra og med medio 2008 og omfatter følgende oplysninger:

1) Data om den udenlandske virksomhed, herunder fx virksomhedens navn, forretningsadresse i hjemlandet og branchekode.

2) Data om den udstationerede lønmodtager, herunder fx navn, statsborgerskab og start- og slutdato for arbejdsperioden.

3) Data om udenlandske virksomheds kontaktperson på ydelsen, herunder fx navn, statsborgerskab og start- og slutdato for arbejdsperioden.

4) Data om tjenesteydelsen, herunder fx start- og slutdato for levering af ydelsen, tjenesteydelsens branchekode og CVR-nummer for dansk hvervgiver, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

5) Data om de enkelte arbejdssteder, herunder arbejdsstedsadresser for levering af ydelsen, start- og slutdato pr. arbejdssted for levering af ydelsen og antal personer pr. arbejdssted for levering af ydelsen.

Stk. 3. Data leveres via sikker ftp-løsning hos Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 56 – Dataleverancer vedrørende udstedte opholdsgrundlag til udenlandske statsborgere

§ 162. Udlændingestyrelsen videregiver data vedr. udstedte opholdsgrundlag til udenlandske statsborgere til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Oplysningerne samkøres med styrelsens registre om lønmodtagerbeskæftigelse og udbetalte ydelser mv. i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus.

Stk. 2. Data omfatter udstedte opholdsgrundlag til udenlandske statsborgere, dvs. førstegangs-opholdstilladelser og registreringsbeviser og tidsbegrænsede og tidsubegrænsede forlængelser på erhvervs- og studieområdet samt på asyl- og familiesammenføringsområdet. Data omfatter perioden fra og med 2004 og indeholder følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for den udenlandske statsborger, herunder CPR, fødedato, navn, nationalitet og køn.

2) Afgørelsesdato og opholdsgrundlagstype og herunder fx udløbsdato og slutgyldighedsdato.

Stk. 3. Oplysningerne leveres via filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse vis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 57 – Dataleverance vedrørende danskuddannelsesdata

§ 163. Udlændinge- og Integrationsministeriet videregiver data fra danskuddannelsesdatabasen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Oplysningerne skal indeholde:

1) Fra kurstabel_med_udd indberettes oplysninger om:

a) Identifikationsoplysninger på kursisten.

b) Indberetningsperiode.

c) Udbyderkode.

d) Kursistens køn.

e) Kursistens nations kode.

f) Kursistens højeste fuldførte uddannelse fra andre lande end Danmark.

2) Fra henvis indberettes følgende variable:

a) Henvisningsdato.

b) Henvisningskategori.

c) Kommunekode for bopælskommunen.

3) Fra modul indberettes følgende variable:

a) Danskuddannelsens nummer.

b) Uddannelsesmodul.

c) Fortløbende nr. for kursistens modulsætning på dette modul på samme uddannelsesniveau.

d) Kursistens startdato på dette uddannelsesmodul.

e) Slutdato for dette uddannelsesmodul.

f) Årsag til ophør.

g) Dato for bestået modultest.

4) Fra uvtabel indberettes følgende variable:

a) Den måned, undervisningen forløber i.

b) Skemalagt lærestøttet undervisning – antal skemalagte lærerstøttede undervisningslektioner.

c) Konfrontationslektioner.

d) Studieværksted.

e) Edb-lokale/sproglaboratorium.

f) Projektundervisning.

g) Ekskursion.

h) Andet.

i) Antal fraværslektioner af total antal skemalagte lærestøttede undervisningslektioner.

j) Øvrige timer, antal tilbudte lektioner.

k) Lektionslængden i minutter for lektioner angivet under UnFagSkema.

5) Fra prove indberettes følgende variable:

a) Dato for denne prøve.

b) Prøvetype.

c) Status for denne prøve.

d) Karakter givet ved prøven.

e) Har kursisten været selvstuderende.

Stk. 3. Oplysningerne leveres via filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse vis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server én gang i kvartalet.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 58 – Indberetning af oplysninger vedrørende integrationsgrunduddannelsen (igu)

§ 164. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har adgang til oplysninger registreret i VITAS vedrørende igu fra Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI).

Stk. 2. Data omfatter perioden fra og med 2016 og omfatter følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personer, der er i et igu forløb.

2) Oplysninger om virksomheden, som forløbet er på.

3) Oplysninger om praktikstillingen.

4) Oplysninger om lønforhold.

5) Oplysninger om undervisning og kurser.

Stk. 3. Oplysningerne videregives som et udtræk fra VITAS til det statistiske datavarehus (DSDW).

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 59 – Dataleverancer fra indkomstregistret

§ 165. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager oplysninger fra SKATs indkomstregister.

Stk. 2. Data på individ- og virksomhedsniveau fra og med 2008 omfatter følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der modtager ydelse.

2) Typen af indkomst, herunder fx a-indkomst, ydelsestype og lønperiode.

3) Indkomstoplysninger for virksomheden, der udbetaler indkomsten, herunder fx SE-nummer, indkomstmodtager samt lønperiode for indkomstmodtager.

Stk. 3. Oplysningerne leveres ved filoverførsler fra MQ-server ved brug af krypteret forbindelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration, kontrol samt analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38, 44 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 60 – Dataleverancer vedr. årsopgørelser

§ 166. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager oplysninger fra SKAT’s register vedr. årsopgørelsen.

Stk. 2. Data på individniveau omfatter følgende oplysninger om dagpengemodtagere:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der modtager ydelse.

2) Typen af indkomst og fradrag, herunder fx personlig indkomst, overskud og underskud.

3) Perioder for årsopgørelse, herunder indkomstår.

Stk. 3. Oplysningerne leveres ved filoverførsler fra SKAT ved brug af krypteret forbindelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration, kontrol samt analyse, statistik og forskningsformål, , jf. §§ 21, 32, 38, 44 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 61 – Dataleverancer fra Det centrale personregister

§ 167. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager oplysninger fra Det centrale personregister.

Stk. 2. Data på individniveau omfatter følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen (personnummer).

2) Status og statusdato for registreringen i det centrale personregister.

3) Køn.

4) Fødselsdato.

5) Familieoplysninger (forældres personnumre).

6) Oplysninger om fødested.

7) Oplysninger om adressebeskyttelse.

8) Aktuelle navneoplysninger (fornavn, mellemnavn, efternavn og adresseringsnavn).

9) Historiske navneoplysninger (fornavn, mellemnavn, efternavn og adresseringsnavn).

10) Aktuel civilstand og ægtefælles personnummer.

11) Historisk civilstand og ægtefælles personnummer.

12) Statsborgerskab og startdato.

13) Historisk statsborgerskab og start- og slutdato for statsborgerskab.

14) Adresse (kommune, vejkode, vejnavn, husnummer, lokalitet, postnummer og bynavn).

15) Myndigheder (myndighedskode, myndighedstype og myndighedsnavn).

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 2, nr. 1-5, 7-8, 10, 12 og 14, anvendes i det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 4. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration, kontrol samt analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38, 44 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Kapitel 62 – Dataleverancer fra Det Centrale Virksomhedsregister

§ 168. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering henter offentligt tilgængelige oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister via webservice.

Stk. 2. Data omfatter følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for virksomheden og dens produktionsenheder (CVR-nummer og produktionsenhedsnummer).

2) Virksomhedsnavn.

3) Adresse.

4) Start og evt. ophørstidspunkt.

5) Virksomhedstype.

6) Branche.

7) Antal ansatte.

8) Telefonnummer.

9) Rolle i virksomheden.

10) CPR.

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 2, nr. 1-8 anvendes til administrative formål i det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 4. Oplysningerne efter stk. 2 anvendes for dagpengemodtagere til tilsyn og kontrol.

Stk. 5. Oplysninger efter stk. 2, nr. 1-7, anvendes til analyse-, statistik- og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 6. Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. §§ 21, 32, 38, 44 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Til toppen

Afsnit XII – Ikrafttræden

Kapitel 63 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 169. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. september 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 810 af 3. juni 2022 om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet ophæves.

§ 170. Indberetning efter § 41, stk. 8 og 9, omfatter nye bevillinger og genbevillinger. Der kan ske indberetning af allerede givne bevillinger.

Stk. 2. Tilslutningsaftaler, jf. § 6, stk. 1, indgået mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og den dataansvarlige aftager finder anvendelse indtil aftalen opsiges eller indtil en ny tilslutningsaftale indgås mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og den dataansvarlige aftager.

Til toppen

Bilag 1 – Fravær og Fritagelser

Skemaerne i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær, fritagelser og periodiske forhold, der skal registreres og indberettes for de enkelte kontaktgrupper alt efter hvilken visitationsgruppe en person befinder sig i.

 

A-dagpengemodtager modtager hjælp fra kommunen (fx supplerende kontanthjælp)

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

A-dagpengemodtager modtager hjælp fra kommunen (fx supplerende kontanthjælp) (ID 67)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse

 

 

 

 

Ansættelse inden for 4 uger

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Ansættelse inden for 4 uger (ID 16)

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

 

 

Arbejdet delvist genoptaget

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Arbejdet delvist genoptaget (ID 37)

 

 

Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier

 

 

 

 

Arbejdsfordeling - ny midlertidig ordning. COVID-19

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Arbejdsfordeling - ny midlertidig ordning. COVID-19 (id 78)

 

 

 

 

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtagere efter LAB – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtagere efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Arbejdsfordeling op til 6 uger

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Arbejdsfordeling op til 6 uger (ID 71)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtagere efter LAB – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtagere efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Arbejdsfordeling over 6 uger

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Arbejdsfordeling over 6 uger (ID 72)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Barsel

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Barsel (ID 8)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 14-17 og 21-22

 

 

Kontaktgruppe 23: Seniorjob

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27 Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 18: Selvforsørgende udlændige efter Integrationsloven

 

 

Kontaktgruppe 19: Indvandrere i introduktionsforløb

 

 

Kontaktgruppe 20: Beskæftigede

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Barsel (max. 14 dage)

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Barsel (max. 14 dage) (ID 4)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse

 

 

Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 14-17 og 21-22

 

 

Kontaktgruppe 23: Seniorjob

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 18: Selvforsørgende udlændige efter Integrationsloven

 

 

Kontaktgruppe 19: Indvandrere i introduktionsforløb

 

 

Kontaktgruppe 20: Beskæftigede

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Barsel inden for 4 uger

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Barsel inden for 4 uger (ID 17)

 

 

Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier

 

 

 

 

Barsel inden for 6 uger

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Barsel inden for 6 uger (ID 46)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Borgerligt ombud

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Borgerligt ombud (ID 3)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse

 

 

Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 14-17 og 21-22

 

 

Kontaktgruppe 23: Seniorjob

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26 Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28 Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 18: Selvforsørgende udlændige efter Integrationsloven

 

 

Kontaktgruppe 19: Indvandrere i introduktionsforløb

 

 

Kontaktgruppe 20: Beskæftigede

 

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Deltager i Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Deltager i Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) (ID 50)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Deltidsbeskæftigelse (20 timer eller mere/uge)

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Deltidsbeskæftigelse (20 timer eller mere/uge) (ID 15)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

 

 

Dispensation for danskprøve

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Dispensation for danskprøve (ID 60)

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Aktivitetsparate

 

 

 

 

Dom til anbringelse, forvaring eller behandling

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Dom til anbringelse, forvaring eller behandling (ID 76)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 11 Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

 

 

Ferie med feriepenge, feriedagpenge m.v.

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Ferie med feriepenge, feriedagpenge m.v. (ID 10)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse

 

 

Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 14-22

 

 

Kontaktgruppe 23: Seniorjob

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Ferie med ydelse

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Ferie med ydelse (ID 47)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 10: Fleksjobansatte

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

 

 

Forventes at være fuldt raskmeldt inden for 4 uger

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Forventes at være fuldt raskmeldt inden for 4 uger (ID 55)

 

 

Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier

 

 

 

 

Frataget ret til selvbook

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Frataget ret til selvbook ( ID 57)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Fritagelse for joblog

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Fritagelse for joblog (ID 51)

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

 

 

Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud (ID 18)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

 

 

Fritaget for danskuddannelse

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Fritaget for danskuddannelse (ID 68)

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse

 

 

Kontaktgruppe 18: Selvforsørgende udlændige efter Integrationsloven

 

 

Kontaktgruppe 19: Indvandrere i introduktionsforløb

 

 

Kontaktgruppe 20: Beskæftigede

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Fritaget for pligt til selvbook

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Fritaget for pligt til selvbook (ID 56)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

 

 

Fritagelse for rådighed under uddannelsestilbud – minkerhverv eller følgeerhverv

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Fritagelse for rådighed under uddannelsestilbud – minkerhverv eller følgeerhverv (ID 80)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 14-17 og 21-22

 

 

Kontaktgruppe 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

 

 

Fritaget for tilbud under program efter integrationsloven (helt/delvist)

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Fritaget for tilbud under integrationsprogrammet (helt/delvist) (69)

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse

 

 

Kontaktgruppe 18: Selvforsørgende udlændige efter Integrationsloven

 

 

Kontaktgruppe 20: Beskæftigede

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Inden for institutionens åbningstid – manglende pasningsmulighed

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Inden for institutionens åbningstid – manglende pasningsmulighed (ID 66)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse

 

 

 

 

Jobrettet uddannelse – deltid

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Jobrettet uddannelse - deltid (ID 23)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

 

 

Jobrettet uddannelse – fuldtid

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Jobrettet uddannelse - fuldtid (ID 24)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

 

 

Kan ikke få førtidspension eller folkepension

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Kan ikke få førtidspension eller folkepension (ID 7)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

 

 

Kontaktforløb er hos a-kassen

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Kontaktforløb er hos a-kassen (ID 75)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

 

 

Krav om CV

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Krav om CV (ID 63)

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet – Aktivitetsparate

 

 

 

 

 

 

Midlertidigt arbejde

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Midlertidigt arbejde (ID 2)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse

 

 

Kontaktgruppe 14-17 og 21-22

 

 

Kontaktgruppe 18: Selvforsørgende udlændige efter Integrationsloven

 

 

Kontaktgruppe 19: Indvandrere i introduktionsforløb

 

 

Kontaktgruppe 20: Beskæftigede

 

 

Kontaktgruppe 23: Seniorjob

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

 

 

Opfølgning uden personlig kontakt (Standby)

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Opfølgning uden personlig kontakt (Standby) (ID 41)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Ophold i udlandet uden ydelse

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Ophold i udlandet uden ydelse (ID 53)

 

 

Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier

 

 

 

 

Pasning af egne børn (syge)

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Pasning af egne børn (syge) (ID19)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Pasning af syge m.v.

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Pasning af syge m.v. (ID 20)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

 

 

På vej i job (inden for 6 uger), herunder også fleksjob

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

På vej i job (inden for 6 uger) (ID 45)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

På vej på erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse (inden for 6 uger)

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

På vej på erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse (inden for 6 uger) (ID 77)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger)

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger) (ID 43)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

På vej på pension (inden for 6 uger)

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

På vej på pension (inden for 6 uger) (ID 44)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Sorgorlov

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Sorgorlov (ID 79)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 14-17 og 21-22

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27 Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtager efter INL – Aktivitetsparate

 

 

 

 

Sygdom og/eller Helbred forværres ved aktivering

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Sygdom og/eller Helbred forværres ved aktivering (ID 13)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Aktivitetsparate

 

 

 

 

Sygdom og/eller Helbred forværres ved arbejde

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Sygdom og/eller Helbred forværres ved arbejde (ID 12)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Jobparate

 

 

 

 

Sygdom – Sygemelding

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Sygdom - Sygemelding (ID 11)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse

 

 

Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 14-17 og 21-22

 

 

Kontaktgruppe 23: Seniorjob

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 18: Selvforsørgende udlændige efter Integrationsloven

 

 

Kontaktgruppe 19: Indvandrere i introduktionsforløb

 

 

Kontaktgruppe 20: Beskæftigede

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Aktivitetsparate

 

 

 

 

Sygdommen forhindrer individuel samtale (Personligt fremmøde)

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Sygdommen forhindrer individuel samtale (Personligt fremmøde) (ID 39)

 

 

Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier

 

 

 

 

Særlig øvrige

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Særlig øvrige (ID 22)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Aktivitetsparate

 

 

 

 

6 måneders bonus for danskkundskaber

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

6 måneders bonus for danskkundskaber (Id 59)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 18: Selvforsørgende udlændige efter Integrationsloven

 

 

Kontaktgruppe 20: Beskæftigede

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Aktivitetsparate

 

 

 

 

Tilladelse efter repatrieringslovens § 6

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Tilladelse efter repatrieringslovens § 6 (Id70)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

 

 

 

Uddannelse

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Uddannelse (ID 1)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Aktivitetsparate

 

 

 

 

Uddannelse under pulje til uddannelsesløft

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Uddannelse under pulje til uddannelsesløft (ID 74)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Jobparate

 

 

 

 

Uden for institutionens åbningstid – manglende pasningsmulighed

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Uden for institutionens åbningstid – manglende pasningsmulighed (ID 65)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse

 

 

 

 

Under 18 og uden forældre med forsørgerpligt

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Under 18 og uden forældre med forsørgerpligt (ID 6)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

 

 

Undtaget 225-timer pga. begrænset arbejdsevne

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Undtaget 225-timer pga. begrænset arbejdsevne (ID 62)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Aktivitetsparate

 

 

 

 

Vejrlig eller materialemangel

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Vejrlig eller materialemangel (ID 73)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Jobparate

 

 

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Aktivitetsparate

 

 

 

 

Værnepligt

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Skal registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Værnepligt (ID 21)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Ressourceforløb - Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Uddannelsespålæg - Overgangsydelsesmodtager efter LAB - Aktivitetsparate

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 2 – Fravær og fritagelser, der kan registreres

Skemaet i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær, fritagelser og periodiske forhold, der kan registreres og indberettes for de enkelte kontaktgrupper alt efter hvilken visitationsgruppe en person befinder sig i.

 

Tilladelse efter repatrieringslovens § 6

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Kan registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

Tilladelse efter repatrieringslovens § 6 (id 70)

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 4 & 5: Revalidender og Forrevalidender

 

 

Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere – Alle visitationskategorier

 

 

Kontaktgruppe 7: Fleksjobvisiterede

 

 

Kontaktgruppe 11: Borgere i ressourceforløb

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere - Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 12: Uddannelseshjælpsmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtagere – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 26: Overgangsydelsesmodtagere – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelses- og hjemrejseydelses omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram – Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 27: Selvforsørgelses- og hjemrejseydelses omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram - Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Overgangsydelsesmodtagere med uddannelsespålæg – Åbenlyst uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Overgangsydelsesmodtagere med uddannelsespålæg – Øvrige uddannelsesparate

 

 

Kontaktgruppe 28: Overgangsydelsesmodtagere med uddannelsespålæg – Aktivitetsparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Jobparate

 

 

Kontaktgruppe 29: Overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet - Aktivitetsparate

 

 

 

 

Sorgorlov

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Kan registreres for følgende kontaktgrupper

 

 

 

 

Sorgorlov (ID 79)

 

 

Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 3 – Fravær og fritagelser, der vises på Jobnet, eller videregives til arbejdsløshedskasserne

 

 

 

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.

 

 

Vises på Jobnet

 

 

Videregives til arbejdsløshedskassen

 

 

Videregives til arbejdsløshedskassen for arbejdsløshedskasser og medlemmer, der er omfattet af bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser

 

 

Uddannelse (id 1)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Midlertidigt arbejde (id 2)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Borgerligt ombud (id 3)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Barsel (max 14 dage) (id 4)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Barsel (id 8)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Ferie med feriepenge, feriedagpenge m.v. (Id 10)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Sygdom – sygemelding (Id 11)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Sygdom og/eller helbred forværres ved arbejde (Id 12)

 

 

X

 

 

 

 

Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering (Id 13)

 

 

X

 

 

 

 

Deltidsbeskæftigelse (20 timer eller mere/uge) (Id 15)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud (Id 18)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Pasning af egne børn (Id 19)

 

 

X

 

 

 

 

Pasning af syge m.v. (Id 20)

 

 

X

 

 

 

 

Værnepligt (Id 21)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Jobrettet uddannelse (deltid) (Id 23)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Jobrettet uddannelse (fuldtid) (Id 24)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger) (Id 43)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

På vej på pension (inden for 6 uger) (Id 44)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

På vej i job (inden for 6 uger) (Id 45)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Barsel inden for 6 uger (Id 46)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Ferie med ydelse (Id 47)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Fritagelse for joblog (Id 51)

 

 

X

 

 

 

 

Fritaget for pligt til selvbook (Id 56)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Frataget ret til selvbook (Id 57)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Krav om CV (Id 63)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Tjek af jobforslag og joblog (Id 64)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Uden for institutionens åbningstid - manglende pasningsmulighed (Id 65)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Inden for institutionens åbningstid – manglende pasningsmulighed (Id 66)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

A-dagpengemodtager modtager hjælp fra kommunen (fx supplerende kontanthjælp) (Id 67)

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Fritaget for danskuddannelse (Id 68)

 

 

X

 

 

 

 

Fritaget for tilbud under program efter Integrationsloven (helt/delvist) (Id 69)

 

 

X

 

 

 

 

Tilladelse efter repatrieringslovens § 6 (Id 70)

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Arbejdsfordeling op til 6 uger (Id 71)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Arbejdsfordeling over 6 uger (Id 72)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Vejrlig eller materialemangel (Id 73)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Uddannelse under pulje til uddannelsesløft (Id 74)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Kontaktforløb er hos a-kassen (Id 75)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

På vej på erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse (inden for 6 uger) (Id 77)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Arbejdsfordeling - ny midlertidig ordning. COVID-19 (Id 78)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Sorgorlov (Id 79)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Fritaget for rådighed under uddannelsestilbud - minkerhverv eller følgeerhverv (Id 80)

 

 

X

 

 

X

 

 

X

Til toppen