Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om opgørelse af den kommunale budgetgaranti

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1046 af 27/6 2022.

I medfør af § 34 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Budgetgarantiens indhold

§ 1. Budgetgarantien udgør et beløb, der tillægges eller fradrages statens generelle tilskud til kommunerne efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

§ 2. Budgetgarantien udgør summen af de kommunale mer- eller mindreudgifter, der er nævnt i § 14, stk. 2, nr. 5, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Til toppen

Kapitel 2 – Opgørelse af budgetgarantien

§ 3. Budgetgarantien omfatter den reale udvikling i kommunernes nettoudgifter på de berørte områder. Nettoudgifterne opgøres som kommunernes bruttoudgifter fratrukket refusioner og tilskud fra staten samt tilknyttede tilskud og indtægter.

Stk. 2. Budgetgarantien opgøres som ændringerne i de kommunale nettoudgifter på de berørte områder i tilskudsåret, korrigeret for den del af ændringen i udgifterne, der kan henføres til pris– og lønudviklingen.

Stk. 3. De berørte udgiftsområder fremgår af §§ 5 – 17.

Stk. 4. Korrektionen for pris– og lønudviklingen, jf. stk. 2, sker på grundlag af den faktiske udvikling i lønninger og priser i den kommunale sektor.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter budgetgarantien ikke udgifter, der er kompenseret efter Det Udvidede Totalbalanceprincip.

§ 4. Der foretages en foreløbig beregning af budgetgarantien i året forud for tilskudsåret. Den foreløbige budgetgaranti indgår i den samlede opgørelse af statens generelle tilskud til kommunerne, som forelægges Folketingets Finansudvalg ved aktstykke i året forud for tilskudsåret.

Stk. 2. Den foreløbige budgetgaranti beregnes på grundlag af statens skøn over kommunernes mer- eller mindreudgifter på de berørte udgiftsområder i tilskudsåret ud fra de tilsvarende statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovforslaget for det pågældende år.

Stk. 3. Budgetgarantien efterreguleres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort.

Til toppen

Kapitel 3 – Områder der indgår i beregningen af den kommunale budgetgaranti

§ 5. Udgifterne til kontanthjælp og uddannelseshjælp inkl. aktivitetstillæg og barselstillæg, revalidering samt ressourceforløbsydelse som led i et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og revalideringsydelse omfatter kommunernes udgifter til hjælp efter §§ 23-27 b, 29 og 34 samt efter kapitel 6 a, 6 b og 6 c i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Udgifterne opgøres som summen af kommunernes bruttoudgifter til de i stk. 1 nævnte ydelsesgrupper, jf. nr. 1-4, fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter, herunder den hjælp som tilbagebetales efter bestemmelserne i § 73 j og §§ 91-94 i lov om aktiv socialpolitik, eller som er blevet opkrævet efter den tidligere gældende § 97 a i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015:

1) Uddannelseshjælp og kontanthjælp inkl. aktivitetstillæg og barselstillæg efter §§ 23-27 b, 29 og 34 i lov om aktiv socialpolitik.

2) Ressourceforløbsydelse som led i et ressourceforløb efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik.

3) Ressourceforløbsydelse som led i et jobafklaringsforløb efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik.

4) Revalideringsydelse efter kapitel 6 c i lov om aktiv socialpolitik.

§ 6. Udgifterne til aktivering af kontanthjælpsmodtagere m.v. omfatter kommunernes udgifter til personer, der er omfattet af § 6, nr. 2-6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bortset fra sygedagpengemodtagere, som er visiteret til kategori 1, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, i lov om sygedagpenge, samt § 6, nr. 7, 8, 10 og 12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne omfatter også aktivering af nyuddannede ikkeforsikrede personer med handicap, som er ansat med løntilskud efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Stk. 2. Udgifterne opgøres som summen af kommunernes bruttoudgifter til de i stk. 1 nævnte målgrupper, jf. nr. 1-4, fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter:

1) Ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

2) Driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik og tilbud efter §§ 90, 91 og 95 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) Driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter § 15 samt kapitel 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i forbindelse med §§ 15 d, 15 f og 15 g i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

4) Tilskud til daghøjskoler efter § 45 a i folkeoplysningsloven.

§ 7. Udgifterne til aktivering af forsikrede ledige m.v. og til deltagere i jobrettet uddannelse omfatter kommunernes udgifter til personer, der er omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Udgifterne efter stk. 1 opgøres som summen af kommunernes bruttoudgifter til forsikrede ledige, jf. nr. 1-2, fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter:

1) Driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter §§ 15, 90, 91, 95 og 97 a samt kapitel 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og §§ 15 d og 15 f i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

2) Jobrettet uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Kommunernes medfinansiering af a-kassernes udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og befordring til forsikrede ledige samt kommunernes udgifter til løntilskud ved ansættelse af dagpengemodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og nyuddannede forsikrede personer med handicap, som er ansat med løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. indgår i opgørelsen af budgetgarantien. Udgifterne opgøres som summen af kommunernes bruttoudgifter fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter.

§ 8. Driftsudgifterne ved aktivering af førtidspensionister omfatter kommunernes udgifter til personer, der er omfattet af § 6, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne opgøres som summen af kommunernes bruttoudgifter til driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter §§ 15, 91 og 172 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 f i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. til førtidspensionister fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter. Udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der ansætter førtidspensionister i løntilskudsjob (skånejob), er ikke omfattet af budgetgarantien.

Stk. 2. Driftsudgifterne til unge under 18 år omfatter kommunernes udgifter til personer, der er omfattet af § 6, nr. 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne opgøres som summen af kommunernes bruttoudgifter til driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter §§ 15, 90 og 91 samt kapitel 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 f i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. til unge under 18 år fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter. Det omfatter dog ikke udgifter til godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats efter § 62, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Driftsudgifterne til personer ansat i fleksjob og personer, som får tilskud til at drive selvstændig virksomhed efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, omfatter kommunernes udgifter til personer, der er omfattet af § 6, nr. 9, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er ansat i fleksjob eller får tilskud til at drive selvstændig virksomhed efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til fleksjob, hvad enten det er løntilskud til arbejdsgiveren efter den gamle ordning eller tilskud til personen ansat i fleksjob efter den nye ordning, er ikke omfattet af budgetgarantien. Ligeledes er selve tilskuddet til selvstændig virksomhed ikke omfattet af budgetgaranti. Udgifterne opgøres som summen af kommunernes bruttoudgifter til driftsudgifter efter kapitel 28 samt §§ 162 og 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter.

§ 9. Udgifterne til ledighedsydelse opgøres som summen af kommunernes bruttoudgifter til ledighedsydelse, jf. nr. 1-5, fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter:

1) Ledighedsydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob, og som har ret til ledighedsydelse, indtil de ansættes i et fleksjob, jf. § 74 a i lov om aktiv socialpolitik.

2) Ledighedsydelse under ferie, jf. §§ 74 e og 74 h i lov om aktiv socialpolitik.

3) Ledighedsydelse efter § 74 f i lov om aktiv socialpolitik.

4) Driftsudgifter i forbindelse med tilbud til personer, som modtager ledighedsydelse, jf. §§ 15, 90 og 91 samt kapitel 9 og 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 f i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

5) Ledighedsydelse efter § 104, stk. 1, 3. pkt., i lov om aktiv socialpolitik.

§ 10. Udgifterne til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse - herunder udgifterne i forbindelse med selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, danskuddannelse til voksne udlændinge samt beskæftigelsesrettede tilbud i forbindelse med selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet eller introduktionsforløbet for voksne udlændinge efter integrationsloven - opgøres som summen af kommunernes bruttoudgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, herunder udgifterne i forbindelse med program, jf. kapitel 4 i integrationsloven, danskuddannelse af udlændinge i program samt beskæftigelsesrettede tilbud i forbindelse med selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet eller introduktionsforløbet, jf. integrationslovens kapitel 4 og 4 a, samt øvrige udgifter til danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter, herunder resultattilskud efter § 45, stk. 9, i integrationsloven, deltagerbetaling for danskuddannelse og grundtilskud og tilskud vedrørende mindreårige flygtninge efter § 45, stk. 4 og 8, i integrationsloven fra og med 2018.

§ 11. Udgifterne til hhv. førtidspension og seniorpension omfatter kommunernes bruttoudgifter til hhv. førtidspensionister efter § 16 i lov om social pension og §§ 13-15 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og hhv. seniorpensionister efter kapitel 3 a i lov om socialpension fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter.

§ 12. Udgifterne til erhvervsgrunduddannelser omfatter kommunernes bruttodriftsudgifter til deltagere i erhvervsgrunduddannelser under skoleophold fratrukket statens refusion af udgifterne til skoleydelse, undervisning og supplerende tilskud samt tilknyttede tilskud og indtægter. Erhvervsgrunduddannelsen ophørte den 1. august 2019, jf. lov om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v. (lov nr. 745 af 8. juni 2018). Elever, der var i gang med en erhvervsgrunduddannelse pr. 1. august 2019, fortsætter på uddannelsen. Omkostningerne til disse elever er omfattet af budgetgarantien.

§ 13. Udgifterne til jobrotationsydelse omfatter kommunernes bruttoudgifter efter kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter.

§ 14. Udgifterne til mentorstøtte omfatter kommunernes bruttoudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter.

Stk. 2. Budgetgarantien gælder alene udgifter til mentorstøtte, der kan afholdes med hjemmel i kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i kapitel 17 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, og således ikke udgifter forbundet med at levere mentorydelsen som f.eks. transportudgifter for kommunalt ansatte, der er mentorer.

§ 15. Udgifterne til hjælpemidler i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse, til personer som driver selvstændig virksomhed og til personer ansat i seniorjob omfatter kommunernes bruttoudgifter efter § 178 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 i efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter.

§ 16. Kommunernes bruttoudgifter til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv fratrukket statens refusion af udgifterne og tilknyttede tilskud og indtægter.

§ 17. Kommunernes bruttoudgifter til den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft til de målgrupper, som fremgår af §§ 96 og 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fratrukket statens tilskud.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022 og har virkning for opgørelsen af de budgetgaranterede udgifter fra og med opgørelsen af den kommunale budgetgaranti for 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1378 af 22. juni 2021 om opgørelse af den kommunale budgetgaranti ophæves.

Til toppen