Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Cirkulære om Hjemrejsestyrelsens forkyndelser, udrejsekontrol, bistand til udrejse m.v.

Udlændinge- og Integrationsministeriets cirkulære nr. 9002 af 16/12 2021.

I medfør af § 1, stk. 5, i lov om hjemrejse, jf. lov nr. 982 af 26. maj 2021 om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven), fastsættes følgende retningslinjer om Hjemrejsestyrelsens forkyndelse af afgørelser og udrejsekontrol i sager om udlændinge, der ikke har ret til ophold her i landet samt retningslinjer for Hjemrejsestyrelsens og politiets bistand til udrejse.

Til toppen

Kapitel 1 – Forkyndelse af afgørelser m.v.

§ 1. Hjemrejsestyrelsen forkynder efter anmodning fra Flygtningenævnet endelige afgørelser og udrejsefrister i sager vedrørende afslag på ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, hvis afgørelsen og udrejsefristen ikke tidligere er forkyndt for udlændingen.

Stk. 2. Hjemrejsestyrelsen forkynder efter anmodning fra Udlændingestyrelsen afgørelser i sager vedrørende afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, der er truffet i medfør af udlændingelovens § 53 b, stk.1.

Stk. 3. Hjemrejsestyrelsen forkynder efter anmodning fra Udlændingestyrelsen afgørelser i sager, hvor Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at en udlænding overføres til en anden medlemsstat eller en ansøgning om opholdstilladelse afvises efter reglerne i udlændingelovens kapitel 5 a og 5 b, hvis afgørelsen ikke tidligere er forkyndt for udlændingen.

Stk. 4. Hjemrejsestyrelsen forkynder efter anmodning fra Udlændingestyrelsen eller Udlændingenævnet afgørelser i sager vedrørende administrativ udvisning efter udlændingelovens § 25, nr. 2-25 b, hvis afgørelsen ikke tidligere er forkyndt for udlændingen.

Stk. 5. Hjemrejsestyrelsen forkynder efter anmodning fra Flygtningenævnet eller Udlændingenævnet afgørelser om meddelelse af indrejseforbud, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1, nr. 2, hvis afgørelsen ikke tidligere er forkyndt for udlændingen.

Stk. 6. Har en udlænding haft opholdstilladelse efter udlændingelovens regler, og er udlændingen ikke tilsluttet postløsningen Digital Post, kan Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og Udlændingenævnet anmode Hjemrejsestyrelsen om at forkynde en afgørelse om nægtelse af forlængelse, inddragelse eller bortfald af opholdstilladelse, hvis afgørelsen ikke tidligere er forkyndt for udlændingen.

§ 2. Forkyndelse af en afgørelse eller indkaldelse hertil skal så vidt muligt ske samme dag, som en anmodning herom modtages, og ellers hurtigst muligt derefter, dog senest 5 dage efter. Indkaldelse kan ske skriftligt eller mundtligt.

Stk. 2. Giver udlændingen i overensstemmelse med indkaldelsen ikke møde til forkyndelse, skal Hjemrejsestyrelsen hurtigst muligt iværksætte nødvendige sagsskridt med henblik på forkyndelse af afgørelsen for udlændingen.

§ 3. Hjemrejsestyrelsen beslutter, hvordan en afgørelse eller udrejsefrist skal forkyndes for udlændingen, herunder om forkyndelsen skal ske ved brug af telefon, virtuelt eller ved en samtale, som udlændingen indkaldes til på et sted, der fastsættes af Hjemrejsestyrelsen.

Til toppen

Kapitel 2 – Hjemrejsesamtaler i asylsager m.v.

§ 4. Er udlændingen meddelt endeligt afslag på en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, eller er udlændingens opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, stk. 1 og 2, nægtet forlænget, inddraget eller bortfaldet, skal Hjemrejsestyrelsen, så vidt muligt inden udløbet af den fastsatte udrejsefrist, afholde en hjemrejsesamtale med udlændingen. Tilsvarende gælder, hvis udlændingen er frafaldet sin ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7.

Stk. 2. Hjemrejsestyrelsen skal i forbindelse med samtalen efter stk. 1 indskærpe pligten til at udrejse og opfordre udlændingen til at medvirke til sin udrejse. I relevant omfang skal Hjemrejsestyrelsen vejlede udlændingen om:

1) indgåelsen og opfyldelsen af en hjemrejsekontrakt efter hjemrejselovens § 5, hvis udlændingen er omfattet af hjemrejselovens regler herom,

2) muligheden for at få forlænget den udrejsefrist, som myndighederne har fastsat,

3) at Hjemrejsestyrelsen vil træffe afgørelse om, hvorvidt udlændingen medvirker til sin udrejse efter hjemrejselovens § 3, stk. 2,

4) fordelene ved at medvirke til udrejsen, herunder om muligheden for at kunne modtage hjemrejsestøtte efter hjemrejselovens § 8,

5) konsekvenserne ved ikke at medvirke til udrejsen, herunder om den manglende mulighed for hjemrejsestøtte, jf. hjemrejselovens § 8, kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 10, overflytning til et udrejsecenter, jf. hjemrejselovens § 13, pålæg af meldepligt, jf. hjemrejselovens § 12, frihedsberøvelse, jf. hjemrejselovens § 16, og meddelelse af et indrejseforbud, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1, nr. 6,

6) at Hjemrejsestyrelsen vil kunne yde praktisk bistand i forbindelse med udrejsen, og

7) at udgifterne til udrejsen kan afholdes endeligt af statskassen, hvis udlændingen medvirker til udrejsen og i øvrigt opfylder betingelserne i hjemrejselovens § 7.

Stk. 3. Er udrejsefristen fastsat til straks, foretages hjemrejsesamtalen efter stk. 1 så vidt muligt i umiddelbar tilknytning til forkyndelsen.

Stk. 4. Er udrejsefristen fastsat til straks, og skal afgørelsen ikke forkyndes af Hjemrejsestyrelsen, foretages hjemrejsesamtalen efter stk. 1 så vidt muligt samme dag som underretning om afgørelsen modtages, og ellers hurtigst muligt derefter.

Stk. 5. Hjemrejsesamtalen efter stk. 1 kan udsættes, hvis der foreligger særlige grunde, herunder sygdom hos udlændingen, ingen tilgængelig tolk, eller helligdage.

Stk. 6. Hjemrejsesamtalen efter stk. 1 kan efter sagens karakter undlades, herunder hvis udlændingen kan udsendes hurtigt og effektivt uden behov for en forudgående hjemrejsesamtale.

Stk. 7. Hjemrejsesamtalen efter stk. 1 skal som udgangspunkt finde sted på udlændingens indkvarteringssted. Er udlændingen ikke indkvarteret på et indkvarteringssted indkalder Hjemrejsestyrelsen udlændingen til samtale på et indkvarteringssted eller i Hjemrejsestyrelsen.

§ 5. Hjemrejsestyrelsen kan efter en konkret vurdering og ud over de i § 4 nævnte tilfælde indkalde udlændinge, der efter reglerne i udlændingelovens kapitel 1 og 3-5 a ikke har ret til ophold i landet, til en hjemrejsesamtale.

Stk. 2. De i § 4 fastsatte retningslinjer finder i relevant omfang anvendelse ved Hjemrejsestyrelsens afholdelse af hjemrejsesamtaler efter stk. 1.

§ 6. Hjemrejsestyrelsen skal i forbindelse med hjemrejsesamtalen efter § 4 og ved øvrige hjemrejsesamtaler efter § 5 anvende tolk, medmindre det kan lægges til grund, at udlændingen til fulde vil forstå indholdet og betydningen af den vejledning, der gives af Hjemrejsestyrelsen.

Til toppen

Kapitel 3 – Udrejsekontrol i asylsager m.v.

§ 7. Hjemrejsestyrelsen foretager efter anmodning fra Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet udrejsekontrol i sager vedrørende afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Tilsvarende gælder i sager om nægtelse af forlængelse, inddragelse eller bortfald af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Den myndighed, der har anmodet Hjemrejsestyrelsen om udrejsekontrol, videregiver samtidig med anmodningen relevante sagsakter og oplysninger til brug for Hjemrejsestyrelsens iværksættelse af udrejsekontrollen, herunder oplysninger om den fastsatte udrejsefrist, jf. hjemrejselovens § 20, stk. 1,

§ 8. Er udrejsefristen fastsat til straks, og forkyndes afgørelsen af Hjemrejsestyrelsen, jf. § 1, skal udrejsekontrollen efter § 7 foretages i umiddelbar tilknytning til forkyndelsen.

Stk. 2. Er udrejsefristen fastsat til straks, og forkyndes afgørelsen ikke af Hjemrejsestyrelsen, skal udrejsekontrollen efter § 7 så vidt muligt foretages samme dag som anmodning herom modtages, og ellers dagen efter.

Stk. 3. Er udrejsefristen ikke fastsat til straks, skal udrejsekontrollen efter § 7 foretages dagen efter udrejsefristens udløb. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor udrejsefristen er blevet forlænget efter udlændingelovens § 33, stk. 4.

§ 9. Fristen efter § 8 kan overskrides, hvis Hjemrejsestyrelsen samtidig med en anmodning om udrejsekontrol efter § 7 anmodes om at foretage udrejsekontrol i sager vedrørende familiemedlemmer omfattet af udrejsekontrol efter § 16.

Stk. 2. Hjemrejsestyrelsen kan i tilfælde omfattet af stk. 1 foretage en samlet udrejsekontrol inden for den i § 17 nævnte frist.

§ 10. Afviser en udlænding i forbindelse med en udrejsekontrol at ville medvirke til udrejsen, skal Hjemrejsestyrelsen senest i forbindelse hermed træffe afgørelse om, at udlændingen ikke medvirker til sin udrejse, jf. hjemrejselovens § 3, stk. 2. Hjemrejsestyrelsen skal samtidig beslutte, om udlændingen skal omfattes af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 10.

Stk. 2. Hjemrejsestyrelsen skal vejlede udlændingen om, at udlændingen på ny vil kunne medvirke til sin udrejse, jf. hjemrejselovens § 3, stk. 3, og i den forbindelse vil kunne modtage reduceret hjemrejsestøtte efter hjemrejselovens § 8, og få forkortet et indrejseforbud efter udlændingelovens § 32, stk. 9.

§ 11. Har Hjemrejsestyrelsen truffet afgørelse om, at udlændingen ikke medvirker til sin udrejse, skal Hjemrejsestyrelsen løbende foretage udrejsekontrol.

§ 12. Hjemrejsestyrelsen vurderer på baggrund af sagens karakter, om udrejsekontrollen skal ske ved henvendelse på udlændingens opholdssted eller andre mulige opholdssteder, eller om udlændingen skal indkaldes til at give møde på et sted, der fastættes af Hjemrejsestyrelsen.

§ 13. Hjemrejsestyrelsen skal i forbindelse udrejsekontrollen anvende tolk, medmindre det kan lægges til grund, at udlændingen til fulde vil forstå indholdet og betydningen af udrejsekontrollen.

§ 14. Konstaterer Hjemrejsestyrelsen ved udrejsekontrollen, at udlændingen er udrejst, udfærdiger Hjemrejsestyrelsen en rapport, hvoraf det fremgår, at udrejsekontrollen har fundet sted samt hvornår udrejsekontrollen har fundet sted.

Stk. 2. Er der sikre holdepunkter for at antage, at udlændingen er udrejst, kan udrejsekontrollen undlades, og Hjemrejsestyrelsen udfærdiger en rapport om, at udlændingen skønnes udrejst.

Stk. 3. Udrejsekontrol anses for foretaget i de tilfælde, hvor udlændingen er frihedsberøvet med henblik på at sikre muligheden for udsendelse, jf. hjemrejselovens § 16.

§ 15. Konstaterer Hjemrejsestyrelsen ved udrejsekontrollen, at udlændingen ikke er udrejst, skal der straks tages de fornødne skridt til, at udrejsen kan effektueres så hurtigt som muligt, herunder i hvilket omfang, der skal iværksættes foranstaltninger i medfør af hjemrejselovens §§ 11-13.

Til toppen

Kapitel 4 – Udrejsekontrol i opholdssager

§ 16. Hjemrejsestyrelsen foretager efter anmodning fra Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Udlændingenævnet udrejsekontrol i andre sager om afslag på ophold efter udlændingeloven end sager om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Tilsvarende gælder i sager om nægtelse af forlængelse, inddragelse eller bortfald af en opholdstilladelse, der ikke er meddelt efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Den myndighed, der har anmodet Hjemrejsestyrelsen om udrejsekontrol, videregiver samtidig med anmodningen relevante sagsakter og oplysninger til brug for Hjemrejsestyrelsens iværksættelse af udrejsekontrol, herunder oplysninger om udrejsefristen og seneste adresse eller andre mulige adresser, jf. hjemrejselovens § 20, stk. 1,

Stk. 3. Myndighederne fastlægger ved aftale nærmere retningslinjer for den praktiske anmodning om udrejsekontrol og behandlingen heraf.

§ 17. Hjemrejsestyrelsens udrejsekontrol skal så vidt muligt iværksættes således, at den kan være afsluttet senest 1 måned efter, at anmodning herom er modtaget hos Hjemrejsestyrelsen, jf. § 16, stk. 1.

Stk. 2. Fristen efter stk. 1 regnes først fra Hjemrejsestyrelsens endelige modtagelse af alle oplysninger fra den anmodende myndighed.

Stk. 3. Ved udrejsekontrollens afslutning underretter Hjemrejsestyrelsen den myndighed, der har anmodet om udrejsekontrol, om resultatet af kontrollen.

§ 18. §§ 12-15 finder tilsvarende anvendelse ved udrejsekontrol efter § 16.

Til toppen

Kapitel 5 – Politiets bistand til Hjemrejsestyrelsen

§ 19. Hjemrejsestyrelsen kan anmode om og modtage bistand fra politiet i forbindelse med varetagelsen af opgaver, hvor der er behov for anvendelse af magt, eller hvor politiets tilstedeværelse i øvrigt er nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde, jf. hjemrejselovens § 1, stk. 3.

Stk. 2. Hjemrejsestyrelsen og Rigspolitiet fastsætter ved aftale nærmere retningslinjer for samarbejdet nævnt i stk. 1.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden

§ 20. Cirkulæret træder i kraft den 15. januar 2022. Samtidig ophæves cirkulære nr. 65 af 15. august 2006 om forkyndelser og udrejsekontrol i asylsager m.v. og cirkulære nr. 105 af 11. december 2006 om politiets udrejsekontrol i opholdssager.

Til toppen