Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 2351 af 7/12 2021.

I medfør af § 82, stk. 4, og § 84, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Generelle bestemmelser

Anvendelsesområde og indberetningspligt

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse i forbindelse med kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger til Social- og Ældreministeriet om følgende:

1) Afgørelser og andre sagshændelser i sager om anbringelser af børn og unge uden for hjemmet efter § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, § 58, stk. 1-3, § 65 og § 75, stk. 1, i lov om social service, § 74 a i straffeloven, § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., § 765 i retsplejeloven, § 36 og § 62 l, stk. 1 og 3, i udlændingeloven, og § 14, stk. 1-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

2) Døgnophold for unge i alderen 18-22 år, som gives som led i efterværn, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, i lov om social service, eller som videreført døgnophold, jf. § 76 a i lov om social service.

3) Forebyggende indsatser og foranstaltninger efter § 11, stk. 3, 4 og 6-8, § 52, stk. 3, nr. 1-6, 8 og 9, § 52 a, stk. 1, §§ 54 og 54 a, § 55, stk. 2, §§ 57 a-57 c, § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2-4, og stk. 5, 6 og 8, i lov om social service, og § 12 og § 13, stk. 1, nr. 1-9, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

4) Underretninger fra andre kommuner, fagpersoner og borgere, som udtrykker bekymring for et barn eller ung, jf. §§ 152-154 i lov om social service.

5) Behandling af borgere med stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

6) Ophold på og henvendelser til herberger og forsorgshjem mv. efter § 110 i lov om social service.

7) Indsatser for borgere på 18 år og derover, der benytter tilbud efter §§ 82 a eller 82 b i lov om social service, eller hvor kommunen har truffet en afgørelse efter §§ 85, 95-98, 102-104, 107 eller 108 i lov om social service.

8) Afgørelser i sager om støtte til køb af bil m.v. efter § 114 i lov om social service.

9) Handicapkompenserende indsatser givet til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter §§ 32, 32 a, 36, 44 og 45 i lov om social service.

10) Udgifter og egenbetalinger for enhver person, hvor kommunen har afholdt en udgift eller modtaget egenbetaling vedrørende:

a) Hjælp og støtte efter § 32 a, stk. 6, §§ 41, 44 og 45 i lov om social service.

b) Hjælp og støtte til børn og unge efter § 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service.

c) Hjælp og støtte efter § 52, stk. 3, nr. 2, 4, 5 og 7-9, §§ 52 a, 54, 54 a og 58, § 68 b, stk. 4, § 72, § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 1-4, og stk. 5, 6 og 8, og § 76 a i lov om social service.

d) Hjælp og støtte efter § 85 i lov om social service, der er ydet til socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn.

e) Hjælp og støtte efter §§ 42, 95-98, 100, 103-105, 107-110, 113, 114, 116 og 118 i lov om social service.

f) Egenbetaling efter §§ 159 og 160, § 161, stk. 2, og § 163, stk. 2 og 3, i lov om social service.

Stk. 2. Medmindre andet fremgår af bestemmelserne i bekendtgørelsen, påhviler indberetningspligten handlekommunen. Ved handlekommune forstås i denne bekendtgørelse den kommune, der har pligt til at yde den hjælp, indberetningen vedrører.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i handlekommunen er ansvarlig for at sikre, at de indberettede oplysninger efter § 1 er retvisende, og at oplysningerne indberettes rettidigt efter de angivne frister i bekendtgørelsen.

Stk. 4. De nærmere regler om pligt til indberetning af oplysninger fremgår af kapitel 2-10.

Dataansvar m.v.

§ 2. Social- og Ældreministeriet er dataansvarlig for de indberettede oplysninger.

Stk. 2. De indberettede oplysninger kan alene behandles med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Behandlingen af oplysningerne skal være nødvendig for udførelsen af undersøgelserne.

Stk. 3. Danmarks Statistik er databehandler for Social- og Ældreministeriet.

Stk. 4. Danmarks Statistik er ansvarlig for at overholde Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelsesloven.

Sikring af datakvalitet

§ 3. Social- og Ældreministeriet og Danmarks Statistik kan kræve, at kommunalbestyrelsen skal bidrage til at validere og kvalitetssikre de indberettede oplysninger, ved at kommunalbestyrelsen endeligt godkender oplysningerne, så det sikres, at oplysningerne er retvisende. Kommunalbestyrelsen har pligt til at reagere på en eventuel henvendelse fra Social- og Ældreministeriet eller Danmarks Statistik inden for 4 uger.

Stk. 2. Danmarks Statistik skal sikre, at kommunalbestyrelserne har en smidig adgang til kvalitetssikring af indberettede oplysninger.

Stk. 3. Social- og Ældreministeriet og Danmarks Statistik kan kræve, at fejlbehæftede indberetninger korrigeres, så de indberettede oplysninger er retvisende.

Stk. 4. Hvis der konstateres fejl i kommunens registrerings- eller indberetningspraksis, kan Social- og Ældreministeriet og Danmarks Statistik kræve dette udbedret.

Ændring af kommunens administrative systemer

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal orientere Danmarks Statistik forud for systemmæssige ændringer i eller udskiftning af kommunens administrative systemer, idet det kan påvirke datakvaliteten eller muligheden for at indberette oplysninger rettidigt.

Varsling ved ændring af indberetningskrav

§ 5. Ved ændring af krav til kommunalbestyrelsernes leverancer, herunder krav til leveranceform eller leveranceformat, skal Social- og Ældreministeriet orientere kommunalbestyrelserne herom senest 6 måneder, inden ændringen idriftsættes. Denne orientering foretages via en nyhed på Social- og Ældreministeriets hjemmeside. Herudover sendes et varslingsbrev til kommunerne og alle kendte systemleverandører.

Indberetning af oplysninger og krav til dataleveranceform og dataleveranceformat

§ 6. Oplysninger efter denne bekendtgørelse skal, medmindre andet aftales med Danmarks Statistik, indberettes

1) via system-til-system-overførsler til Danmarks Statistik, jf. dog § 24 stk. 1 og 2, og § 30, eller

2) via Danmarks Statistiks indberetningsløsning på www.virk.dk (digital selvbetjening), som kan tilgås via statistikkens oplysningsside på www.dst.dk.

Stk. 2. Ved brug af Danmarks Statistiks indberetningsløsning, jf. stk. 1, nr. 2, skal data enten indberettes via de webløsninger, som Danmarks Statistik stiller til rådighed, eller via upload i form af regneark eller systemgenererede datasæt som txt-filer. Oplysningerne efter 1. pkt. skal indberettes med brug af digital medarbejdersignatur eller MitID.

Stk. 3. Indberetning af oplysninger skal overholde de krav til dataleveranceform og dataleveranceformat, som Danmarks Statistik fastlægger i indberetningernes kravspecifikationer, som kan tilgås via statistikkernes oplysningssider på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Stk. 4. Til alle dataleverancer skal tilføjes metadata om dataleverancen.

Stk. 5. Dataoverførsel skal ske via krypterede forbindelser til Danmarks Statistik.

Udarbejdelse af handlingsplan

§ 7. En handlingsplan for at sikre rettidige og retvisende dataindberetninger efter § 82, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal indeholde en konkret og målrettet beskrivelse af, hvilke initiativer kommunalbestyrelsen vil iværksætte for fremadrettet at sikre, at de indberettede oplysninger er retvisende, og at indberetningen sker rettidigt.

Stk. 2. Social- og Ældreministeriet kan bestemme, at en handlingsplan efter stk. 1 skal udarbejdes og iværksættes inden for 3 måneder.

Til toppen

Kapitel 2 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om afgørelser og andre sagshændelser i sager om anbringelser af børn og unge uden for hjemmet og i sager om opretholdelse af døgnophold i efterværn for unge mellem 18 og 22 år

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 1-8 i bilag 1, om afgørelser og andre sagshændelser i sager om anbringelse af børn og unge i alderen 0-17 år uden for hjemmet efter:

1) § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, i lov om social service.

2) § 58, stk. 1-3, i lov om social service.

3) § 65 i lov om social service.

4) § 75, stk. 1, i lov om social service.

5) § 74 a i straffeloven.

6) § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

7) § 765 i retsplejeloven.

8) § 36 i udlændingeloven.

9) § 62 l, stk. 1 og 3, i udlændingeloven.

10) § 14, stk. 1-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 9-14 i bilag 1, om døgnophold for unge i alderen 18-22 år, som gives som led i efterværn eller som videreført døgnophold efter:

1) § 76, stk. 3, nr. 1, i lov om social service.

2) § 76 a i lov om social service.

Stk. 2. Der skal indberettes oplysninger, hver gang der etableres døgnophold, herunder ved genetablering efter perioder med ophør for unge mellem 18 og 22 år.

§ 10. Hvis en afgørelse er iværksat, eller en sagshændelse er indtruffet, men en anden instans efterfølgende træffer afgørelse om ændring, skal dette indberettes. Hvis en klage har haft opsættende virkning for kommunalbestyrelsens afgørelse, eller afgørelsen af anden årsag ikke er trådt i kraft, indberettes alene den afgørelse, der er trådt i kraft.

§ 11. Oplysningerne efter §§ 8 og 9 skal indberettes for et kvartal senest den sidste dag i måneden efter kvartalets afslutning.

§ 12. Oplysningerne efter §§ 8 og 9 skal indberettes som angivet i § 6.

Til toppen

Kapitel 3 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om forebyggende foranstaltninger og straksreaktion samt forbedringsforløb

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 1 og 2 i bilag 2, om forebyggende indsatser og foranstaltninger efter:

1) § 11, stk. 3 og 4 og 6-8, i lov om social service.

2) § 52, stk. 3, nr. 1-6, 8 og 9, i lov om social service.

3) § 52 a, stk. 1, i lov om social service.

4) § 54 i lov om social service.

5) § 54 a i lov om social service.

6) § 55, stk. 2, i lov om social service.

7) §§ 57 a-57 c i lov om social service.

8) § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2-4, og stk. 5, 6 og 8, i lov om social service.

9) § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

10) § 13, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

§ 14. Oplysningerne efter § 13 skal enten indberettes dagligt, månedligt, kvartalsvis eller årligt og senest 31 dage efter årets afslutning.

§ 15. Oplysningerne efter § 13 skal indberettes som angivet i § 6.

Til toppen

Kapitel 4 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om underretninger fra andre kommuner, fagpersoner og borgere, som udtrykker bekymring for et barn eller ung

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 1 i bilag 3, om underretninger fra andre kommuner, fagpersoner og borgere, som udtrykker bekymring for et barn i alderen 0-17 år efter §§ 152-154 i lov om social service.

§ 17. Oplysningerne efter § 13 skal enten indberettes dagligt, månedligt, kvartalsvis eller årligt og senest 31 dage efter årets afslutning

§ 18. Oplysningerne efter § 16 skal indberettes som angivet i § 6.

Til toppen

Kapitel 5 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende behandling af personer med stofmisbrug efter § 101 i lov om social service

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 1-7 i bilag 4, om borgere, som i offentlige og private behandlingstilbud anmoder om og modtager behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

§ 20. Oplysningerne efter § 19 skal indberettes månedligt. Indberetningen skal omfatte de anmodninger, iværksættelser, tilbudstilknytninger samt ind- og udskrivninger, der har været i løbet af måneden. Indberetningen skal ske senest 15 dage efter udgangen af måneden.

§ 21. Oplysningerne efter § 19 skal indberettes som angivet i § 6.

Til toppen

Kapitel 6 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende herberger og forsorgshjem mv. efter § 110 i lov om social service

§ 22. Kommunalbestyrelsen skal indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 1 i bilag 5, om borgere, der har ophold på et herberg eller forsorgshjem mv. efter § 110 i lov om social service.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 2 i bilag 5, om borgere, der har henvendt sig til et herberg eller forsorgshjem mv. efter § 110 i lov om social service med ønske om at tage ophold, men som er blevet afvist.

§ 23. Oplysningerne efter § 22, stk. 1, skal indberettes hvert kvartal. Indberetningen skal ske senest en måned efter udgangen af kvartalet. Oplysningerne skal omfatte alle åbne ophold samt ind- og udskrivninger for indeværende år og de to foregående år.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger efter § 22, stk. 2, skal oplysningerne indberettes hvert kvartal. Indberetningen skal ske senest en måned efter udgangen af kvartalet. Oplysningerne skal omfatte alle henvendelser for indeværende år.

§ 24. Oplysningerne efter § 22, stk. 1, skal indberettes som angivet i § 6, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger efter § 22, stk. 2, skal disse indberettes som angivet i § 6, stk. 1, nr. 2.

Til toppen

Kapitel 7 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om udvalgte ydelser til voksne med handicap og udsatte voksne

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 1 i bilag 6, om indsatser for enhver person, der benytter et tilbud, er visiteret til eller visiteres til en ydelse efter:

1) § 82 b i lov om social service.

2) § 85 i lov om social service.

3) §§ 95-98 i lov om social service.

4) §§ 102-104 i lov om social service.

5) § 107 i lov om social service.

6) § 108 i lov om social service.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 2 i bilag 6, om indsatser for enhver person, der benytter et tilbud efter § 82 a i lov om social service.

§ 26. Oplysningerne efter § 25, stk. 1, skal indberettes månedligt senest 14 dage efter månedens afslutning.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger efter § 25, stk. 2, skal disse indberettes månedligt senest 14 dage efter månedens afslutning.

§ 27. Oplysningerne efter § 25, stk. 1, skal indberettes som angivet i § 6.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger efter § 25, stk. 2, skal disse indberettes som angivet i § 6.

Stk. 3. Dataleverancer efter stk. 1 og 2 skal være fuld bestand og indeholde oplysninger fra 1. januar 2015 og frem, dog alene fra 1. juli 2020 og frem for ydelser efter §§ 82 a og 82 b i lov om social service.

Til toppen

Kapitel 8 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om støtte til køb af bil

§ 28. Kommunalbestyrelsen skal indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 1 i bilag 7, om afgørelser i sager om støtte til køb af bil m.v. efter § 114 i lov om social service.

§ 29. Oplysningerne efter § 28 skal indberettes senest med udgangen af januar måned, året efter afgørelsen er truffet.

§ 30. Oplysningerne efter § 28 skal indberettes som angivet i § 6, stk. 1, nr. 2.

Til toppen

Kapitel 9 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om handicapkompenserende indsatser givet til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

§ 31. Kommunalbestyrelsen skal indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 1 og 2 i bilag 8, om handicapkompenserende indsatser givet til børn og unge i alderen 0-17 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter:

1) § 32 i lov om social service.

2) § 32 a i lov om social service.

3) § 36 i lov om social service.

4) § 44 i lov om social service.

5) § 45 i lov om social service.

§ 32. Oplysningerne efter § 31 skal enten indberettes dagligt, månedligt, kvartalsvis eller årligt og senest 31 dage efter årets afslutning.

§ 33. Oplysningerne efter § 31 skal indberettes som angivet i § 6.

Til toppen

Kapitel 10–Kommunalbestyrelsens mulighed for indberetning af oplysninger om afholdte udgifter og modtagne egenbetalinger vedrørende hjælp og støtte til personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, udsatte voksne og udsatte børn og unge

§ 34. Kommunalbestyrelsen i betalingskommunen kan indberette de oplysninger, der fremgår af tabel 1 i bilag 9, om udgifter og egenbetalinger for enhver person, hvor kommunen har afholdt en udgift eller modtaget egenbetaling vedrørende:

1) § 32 a, stk. 6, i lov om social service.

2) § 41 i lov om social service.

3) § 42 i lov om social service.

4) § 44 i lov om social service.

5) § 45 i lov om social service.

6) § 52, stk. 3, nr. 2, 4, 5 og 7-9, i lov om social service.

7) § 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service ved udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge.

8) § 52 a i lov om social service.

9) § 54 i lov om social service.

10) § 54 a i lov om social service.

11) § 58 i lov om social service.

12) § 68 b, stk. 4, i lov om social service.

13) § 72 i lov om social service.

14) § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 1-4, og stk. 5, 6 og 8, i lov om social service.

15) § 76 a i lov om social service.

16) § 85 i lov om social service, der er ydet til socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn.

17) §§ 95-98 i lov om social service.

18) § 100 i lov om social service.

19) §§ 103-105 i lov om social service.

20) §§ 107-110 i lov om social service.

21) § 113 i lov om social service.

22) § 114 i lov om social service.

23) § 116 i lov om social service.

24) § 118 i lov om social service.

25) § 159 i lov om social service.

26) § 160 i lov om social service.

27) § 161, stk. 2, i lov om social service.

28) § 163, stk. 2 og 3, i lov om social service.

§ 35. Hvis kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger efter § 34, skal disse indberettes årligt senest 15. april i det efterfølgende år.

§ 36. Hvis kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger efter § 34, skal disse indberettes som angivet i § 6.

Til toppen

Kapitel 11 – Ikrafttræden

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1502 af 29. juni 2021 om dataindberetninger på socialområdet ophæves.

Stk. 3. Kapitel 10 finder alene anvendelse for oplysninger om afholdte udgifter og modtagen egenbetaling, som kommunen har afholdt eller modtaget efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger efter § 34 for 2022, skal disse indberettes senest den 15. april 2023.

Til toppen

Bilag 1 – Indberetning af oplysninger om anbringelser, jf. kapitel 2

 

 

Tabeloversigt – bilag 1

 

 

Anbringelse eller efterværn

 

 

Afgørelse eller sagshændelse

 

 

Tabeller, som indeholder oplysninger, der skal indberettes ved pågældende afgørelse eller sagshændelse

 

 

Anbringelse

 

 

Afgørelse om anbringelse

 

 

Tabel 1 og 2

 

 

Anbringelse

 

 

Iværksættelse af anbringelse

 

 

Tabel 1 og 3

 

 

Anbringelse

 

 

Ændret anbringelsessted

 

 

Tabel 1 og 4

 

 

Anbringelse

 

 

Ændret lovgrundlag for anbringelsen

 

 

Tabel 1 og 5

 

 

Anbringelse

 

 

Afgivet handlekommuneforpligtelse

 

 

Tabel 1 og 7

 

 

Anbringelse

 

 

Overtaget handlekommuneforpligtelse

 

 

Tabel 1 og 8

 

 

Anbringelse

 

 

Hjemgivelse/ophør af anbringelsen

 

 

Tabel 1 og 6

 

 

Efterværn

 

 

Videreførsel eller genetablering af døgnophold i efterværn

 

 

Tabel 9 og 10

 

 

Efterværn

 

 

Afgivet handlekommuneforpligtelse

 

 

Tabel 9 og 11

 

 

Efterværn

 

 

Overtaget handlekommuneforpligtelse

 

 

Tabel 9 og 12

 

 

Efterværn

 

 

Ændret anbringelsessted

 

 

Tabel 9 og 13

 

 

Efterværn

 

 

Ophør af anbringelsen

 

 

Tabel 9 og 14

 

 

Tabel 1. Oplysninger, der skal indberettes ved hver afgørelse om anbringelse uden for hjemmet og ved andre sagshændelser i anbringelsesforløbet, jf. § 8:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Indberettende kommune

 

 

Kommunenummer på handlekommunen, som foretager indberetningen af oplysningen.

 

 

CPR-nummer

 

 

Barnets/den unges CPR-nummer, eller såfremt vedkommende ikke har et CPR-nummer: fødselsdato, person-id og køn.

 

 

Afgørelse eller sagshændelse

 

 

Oplysning om, hvilken hændelse indberetningen vedrører. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Anbringelse (se tabel 2: afgørelse om anbringelse og/eller tabel 3: iværksættelse af anbringelse)

 

Ændret anbringelsessted (se tabel 4)

 

Ændret lovgrundlag for anbringelsen (se tabel 5)

 

Ny handlekommune (se tabel 7 og 8)

 

Hjemgivelse/ophør (se tabel 6)

 

 

Tabel 2. Oplysninger, der skal indberettes ved hver afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, jf. § 8:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for afgørelse om anbringelse

 

 

Dato, hvor afgørelsen om anbringelsen er truffet.

 

 

Lovgrundlag for anbringelsen

 

 

Oplysning om, hvilken bestemmelse der ligger til grund for anbringelsen. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Afgørelse med samtykke, jf. § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, i lov om social service.

 

Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet med samtykke, jf. § 14, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet uden samtykke, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykke, jf. § 74, stk. 1, nr. 2, jf. § 58 i lov om social service.

 

Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykke, jf. § 62 l, stk. 1, i udlændingeloven.

 

Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, jf. § 58, i lov om social service.

 

Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, i lov om social service, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 62 l, stk. 3, i udlændingeloven.

 

Dom om ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a.

 

Dom til afsoning, jf. § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

 

Surrogat for varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens § 765.

 

Frihedsberøvelse af udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark jf. § 63 b, stk. 2, nr. 7, i lov om social service, jf. § 36 i udlændingeloven.

 

Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse, jf. § 65 i lov om social service.

 

 

Udslagsgivende forhold hos barnet, den unge eller forældrene til afgørelsen om anbringelse

 

 

Oplysning om, hvilke forhold der er udslagsgivende for afgørelsen om anbringelse. Angives ved ét eller flere af følgende forhold:

 

Barnet/den unge:

 

Misbrug hos barn/ung.

 

Kriminalitet hos barn/ung.

 

Skoleproblemer hos barn/ung f.eks. fravær.

 

Anden bekymrende adfærd hos barn/ung f.eks. udadreagerende adfærd.

 

Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung.

 

Sundhedsforhold hos barn/ung.

 

Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt, begået af andre end barnets/den unges forældre.

 

 

 

Forældrene:

 

Misbrug hos forældre.

 

Kriminalitet hos forældre.

 

Anden bekymrende adfærd hos forældre.

 

Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre.

 

Sundhedsforhold hos en eller begge forældre.

 

Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne.

 

Overgreb mod barn/ung, f.eks. seksuelt eller voldeligt, begået af forældrene.

 

Utilstrækkelig omsorg fra forældre.

 

Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig.

 

 

Tabel 3. Oplysninger, der skal indberettes ved hver iværksættelse eller planlagt iværksættelse af en anbringelse, jf. § 8:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for flytning eller planlagt flytning til anbringelsesstedet

 

 

Dato, hvor anbringelsen er iværksat eller planlagt til at blive iværksat.

 

 

Type af anbringelsessted

 

 

Oplysning om, hvor barnet/den unge anbringes. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Almen plejefamilie.

 

Forstærket plejefamilie.

 

Specialiseret plejefamilie.

 

Netværksplejefamilie.

 

Eget værelse, kollegium m.v.

 

Opholdssted.

 

Åben døgninstitution eller åben afdeling på døgninstitution.

 

Delvis lukkede døgninstitutioner eller delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner.

 

Sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger på døgninstitutioner.

 

Kost- eller efterskole, herunder frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

 

 

Kommunenummer på anbringelsesstedets beliggenhedskommune

 

 

Kommunenummer for den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende.

 

 

Tabel 4. Oplysninger, der skal indberettes ved barnets eller den unges flytning til et nyt anbringelsessted, jf. § 8:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for flytning til nyt anbringelsessted

 

 

Dato, hvor flytningen er gennemført eller planlagt til at blive gennemført.

 

 

Type af anbringelsessted

 

 

Oplysning om, hvilken type anbringelsessted barnet/den unge flytter til. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Almen plejefamilie.

 

Forstærket plejefamilie.

 

Specialiseret plejefamilie.

 

Netværksplejefamilie.

 

Eget værelse, kollegium m.v.

 

Opholdssted.

 

Åben døgninstitution eller åben afdeling på døgninstitution.

 

Delvis lukkede døgninstitutioner eller delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner.

 

Sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger på døgninstitutioner.

 

Kost- eller efterskole, herunder frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

 

 

Kommunenummer på anbringelsesstedets beliggenhedskommune

 

 

Kommunenummer for den kommune, hvor det nye anbringelsessted er beliggende.

 

 

 

 

Hovedårsag eller hovedårsager til ændring af anbringelsessted

 

 

Oplysning om, hvorfor barnet/den unge flytter. Angives ved ét eller flere af følgende forhold:

 

Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet er opnået.

 

Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet kan ikke opnås.

 

Anbringelsen ændres på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning.

 

Anbringelsen ændres efter afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet.

 

Anbringelsen ændres efter afgørelse i børn- og ungeudvalget.

 

Andre årsager.

 

 

Tabel 5. Oplysninger, der skal indberettes ved ændring af lovgrundlaget for en anbringelse, jf. § 8:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for ændring af lovgrundlaget for anbringelsen

 

 

Dato, hvor afgørelsen om ændring i lovgrundlaget for anbringelsen er truffet.

 

 

Det nye lovgrundlag for anbringelsen

 

 

Oplysning om, hvilken ny bestemmelse der ligger til grund for anbringelsen. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Afgørelse med samtykke, jf. § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, i lov om social service.

 

Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet med samtykke, jf. § 14, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet uden samtykke, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykke, jf. § 74, stk. 1, nr. 2, jf. § 58 i lov om social service.

 

Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykke, jf. § 62 l, stk. 1, i udlændingeloven.

 

Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, jf. § 58, i lov om social service.

 

Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, i lov om social service, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 62 l, stk. 3, i udlændingeloven.

 

Dom om ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a.

 

Dom til afsoning, jf. § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

 

Surrogat for varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens § 765.

 

Frihedsberøvelse af udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark jf. § 63 b, stk. 2, nr. 7, i lov om social service, jf. § 36 i udlændingeloven.

 

Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse, jf. § 65 i lov om social service.

 

 

Tabel 6. Oplysninger, der skal indberettes ved hjemgivelse af barnet eller den unge og ved ophør af anbringelsen, jf. § 8:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for hjemgivelse/ophør af anbringelsen

 

 

Dato for hjemgivelse/ophør af anbringelsen.

 

 

Årsag eller årsager til hjemgivelsen eller ophøret

 

 

 

 

Oplysning om, hvorfor barnet/den unge hjemgives, eller hvorfor anbringelsen af barnet/den unge ophører. Angives ved ét eller flere af følgende forhold:

 

Formålet med anbringelsen er opnået.

 

Formålet med anbringelsen er ikke opnået.

 

Den unge over 15 år trækker samtykke tilbage.

 

Den unge fylder 18 år.

 

Anbringelsen ophører på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning.

 

Barnet eller den unge bortadopteres.

 

Afgørelse i børn- og ungeudvalget.

 

Afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet.

 

Afgørelse truffet af Ankestyrelsen eller domstolene.

 

Andet.

 

 

Ophold efter hjemgivelsen eller ophøret

 

 

Oplysning om, hvor barnet/den unge tager ophold efter hjemgivelsen/ophøret. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Forældre.

 

Adoptivforældre.

 

Øvrig familie eller netværk.

 

Egen bolig eller delebolig, der er uvisiteret.

 

Botilbud for voksne.

 

Andet sted.

 

 

Tabel 7. Oplysninger, der skal indberettes, hvis kommunen afgiver handlekommuneforpligtelsen til en anden kommune ved fortsatte anbringelser, jf. § 8:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for afgivelse af handlekommuneforpligtelsen

 

 

Dato for overdragelse af handlekommuneforpligtelsen til anden handlekommune.

 

 

Kommunenummer på ny handlekommune

 

 

Kommunenummer på den kommune, som overtager handlekommuneforpligtelsen for barnet eller den unge.

 

 

Tabel 8. Oplysninger, der skal indberettes, hvis kommunen overtager handlekommuneforpligtelsen fra en anden kommune ved fortsatte anbringelser, jf. § 8:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for overtagelse af handlekommuneforpligtelsen

 

 

Dato for overtagelse af handlekommuneforpligtelsen fra tidligere handlekommune.

 

 

Kommunenummer på tidligere handlekommune

 

 

Kommunenummer på den kommune, som tidligere har haft handlekommuneforpligtelsen for barnet eller den unge.

 

 

Tabel 9. Oplysninger, der skal indberettes ved hver afgørelse om eller sagshændelse ifm. døgnophold for unge i alderen 18-22 år, som gives som led i efterværn, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, i lov om social service, eller som videreført døgnophold, jf. § 76 a i lov om social service, jf. § 9:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Indberettende kommune

 

 

Kommunenummer på handlekommunen, som foretager indberetningen af oplysningen.

 

 

CPR-nummer

 

 

Den unges CPR-nummer, eller såfremt vedkommende ikke har et CPR-nummer: fødselsdato, person-id og køn.

 

 

Afgørelse eller sagshændelse

 

 

Oplysning om, hvilken hændelse indberetningen vedrører. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Videreførelse af døgnophold fra det fyldte 18. år eller genetablering af døgnophold (se tabel 10).

 

Ny handlekommune. (se tabel 11: afgivelse og tabel 12: overtagelse)

 

Ændret anbringelsessted (se tabel 13).

 

Ophør (se tabel 14).

 

 

Tabel 10. Oplysninger, der skal indberettes ved afgørelse om videreførelse af døgnophold fra det fyldte 18. år eller ved genetablering af døgnophold, herunder ved genetablering efter perioder med ophør for unge mellem 18 og 22 år, jf. § 9:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for etablering eller genetablering af efterværn

 

 

Dato for etablering eller genetablering af anbringelse i efterværn.

 

 

Type af anbringelsessted

 

 

Oplysning om, hvor den unge er i døgnophold (den unge kun kan være i døgnophold hos en konkret godkendt plejefamilie, hvis der er tale om videreførelse af døgnophold fra det 18. år eller genetablering af døgnophold i efterværn). Angives ved ét af følgende forhold:

 

Almen plejefamilie.

 

Almen plejefamilie for unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

 

Forstærket plejefamilie.

 

Forstærket plejefamilie for unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

 

Specialiseret plejefamilie.

 

Specialiseret plejefamilie for unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

 

Netværksplejefamilie.

 

Netværksplejefamilie for unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

 

Almindelig plejefamilie, der er konkret godkendt, såfremt der er tale om videreførelse af døgnophold fra det 18. år eller genetablering af døgnophold i efterværn.

 

Almindelig plejefamilie, der er konkret godkendt til unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service, såfremt der er tale om videreførelse af døgnophold fra det 18. år eller genetablering af døgnophold i efterværn.

 

Kommunal plejefamilie, der er konkret godkendt, såfremt der er tale om videreførelse af døgnophold fra det 18. år eller genetablering af døgnophold i efterværn.

 

Kommunal plejefamilie, der er konkret godkendt til unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service, såfremt der er tale om videreførelse af døgnophold fra det 18. år eller genetablering af døgnophold i efterværn.

 

Eget værelse, kollegium m.v.

 

Opholdssted.

 

Åben døgninstitution eller åben afdeling på døgninstitution.

 

Delvis lukkede døgninstitutioner eller delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner.

 

Sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger på døgninstitutioner.

 

Kost- eller efterskole, herunder frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

 

 

Kommunenummer på anbringelsesstedets beliggenhedskommune

 

 

Kommunenummer for den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende.

 

 

Tabel 11. Oplysninger, der skal indberettes, hvis kommunen afgiver handlekommuneforpligtelsen til en anden kommune for en ung, der som efterværn fortsat er i døgnophold, jf. § 9:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for afgivelse af handlekommuneforpligtelsen

 

 

Dato for overdragelse af handlekommuneforpligtelsen til anden handlekommune

 

 

Kommunenummer på ny handlekommune

 

 

Kommunenummer på den kommune, som overtager handlekommuneforpligtelsen for den unge.

 

 

Tabel 12. Oplysninger, der skal indberettes, hvis kommunen overtager handlekommuneforpligtelsen fra en anden kommune for en ung, der som efterværn fortsat er i døgnophold, jf. § 9:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for overtagelse af handlekommuneforpligtelsen

 

 

Dato for overtagelse af handlekommuneforpligtelsen fra tidligere handlekommune

 

 

Kommunenummer på tidligere handlekommune

 

 

Kommunenummer på den kommune, som tidligere har haft handlekommuneforpligtelsen for den unge.

 

 

Tabel 13. Oplysninger, der skal indberettes ved ændring af anbringelsessted for en ung, der som efterværn fortsat er i døgnophold, jf. § 9:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for den unges flytning til det nye anbringelsessted

 

 

Dato, hvor flytning til nyt anbringelsessted er gennemført.

 

 

Type af anbringelsessted for det nye anbringelsessted

 

 

Oplysning om, hvor den unge er i døgnophold efter flytningen. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Almen plejefamilie.

 

Almen plejefamilie for unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

 

Forstærket plejefamilie.

 

Forstærket plejefamilie for unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

 

Specialiseret plejefamilie.

 

Specialiseret plejefamilie for unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

 

Netværksplejefamilie.

 

Netværksplejefamilie for unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

 

Eget værelse, kollegium m.v.

 

Opholdssted.

 

Åben døgninstitution eller åben afdeling på døgninstitution.

 

Delvis lukkede døgninstitutioner eller delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner.

 

Sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger på døgninstitutioner.

 

Kost- eller efterskole, herunder frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

 

 

Kommunenummer på det nye anbringelsessteds beliggenhedskommune

 

 

Kommunenummer for den kommune, hvor det nye anbringelsessted er beliggende.

 

 

Tabel 14. Oplysninger, der skal indberettes ved ophør af døgnophold i efterværn, når den unge fraflytter anbringelsesstedet, og fraflytningen ikke er midlertidig, eller når den unge ikke længere har døgnophold efter § 76, stk. 1, i lov om social service, jf. § 9:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for hjemgivelse/ophør

 

 

Dato for hjemgivelse og ophør af efterværn.

 

 

Årsag eller årsager til ophør

 

 

Oplysning om, hvorfor døgnopholdet ophører. Angives ved ét eller flere af følgende forhold:

 

Formålet med døgnopholdet er opnået.

 

Formålet med døgnopholdet kan ikke opnås.

 

Den unge fylder 23 år.

 

Anbringelsen ophører på den unges eller anbringelsesstedets foranledning.

 

Anden årsag.

 

 

Hvor tager den unge ophold

 

 

Oplysning om, hvor den unge tager ophold efter ophøret af døgnopholdet. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Forældre.

 

Adoptivforældre.

 

Øvrig familie eller netværk.

 

Egen bolig eller delebolig, der er uvisiteret.

 

Botilbud for voksne.

 

Andet sted.

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 2 – Indberetning af oplysninger om forebyggende foranstaltninger, jf. kapitel 3

 

 

Tabeloversigt – bilag 2

 

 

Afgørelse eller sagshændelse

 

 

Tabeller, som indeholder oplysninger, der skal indberettes ved pågældende afgørelse eller sagshændelse

 

 

Iværksættelse af indsats

 

 

Tabel 1

 

 

Ophør af indsats

 

 

Tabel 2

 

 

Tabel 1. Oplysninger, der skal indberettes ved iværksættelse af en foranstaltning, jf. § 13:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

CPR-nummer

 

 

Barnets/den unges CPR-nummer, eller såfremt vedkommende ikke har et CPR-nummer: fødselsdato, person-id og køn.

 

 

Såfremt den forebyggende foranstaltning vedrører et ufødt barn: Vordende mors CPR-nummer.

 

 

Morens CPR-nummer, eller såfremt hun ikke har et CPR-nummer: fødselsdato og person-id.

 

 

Forældremyndighedsindehaverens eller værgens CPR-nummer

 

 

CPR-nummer, eller såfremt vedkommende ikke har et CPR-nummer: fødselsdato og person-id.

 

Såfremt ovenstående oplysninger ikke haves, indberettes barnets eller den unges oplysninger.

 

 

Type af foranstaltning

 

 

Oplysning om, hvilken foranstaltning der er iværksat. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser, jf. § 11, stk. 3, nr. 1, i lov om social service.

 

Netværks- eller samtalegrupper, jf. § 11, stk. 3, nr. 2, i lov om social service.

 

Rådgivning om familieplanlægning, jf. § 11, stk. 3, nr. 3, i lov om social service.

 

Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller en families vanskeligheder, jf. § 11, stk. 3, nr. 4, i lov om social service.

 

Udgifter i forbindelse med konsulentbistand, jf. § 11, stk. 4, nr. 1, i lov om social service.

 

Udgifter i forbindelse med prævention, jf. § 11, stk. 4, nr. 2, i lov om social service.

 

Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge der har behov for særlig støtte, jf. § 11, stk. 6, i lov om social service.

 

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat funktionsevne og deres familier, jf. § 11, stk. 7, i lov om social service.

 

Familievejledning for familier til børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 11, stk. 8, i lov om social service.

 

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign., jf. § 52, stk. 3, nr. 1, i lov om social service.

 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 2, i lov om social service.

 

Behandling af barnets eller den unges problemer, jf. § 52, stk. 3, nr. 3, i lov om social service.

 

Familiebehandling, jf. § 52, stk. 3, nr. 3, i lov om social service.

 

Etablering af døgnophold for både barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, jf. § 52, stk. 3, nr. 4, i lov om social service.

 

Aflastningsophold for barnet eller den unge, der ikke er anbragt uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 5, i lov om social service.

 

Fast kontaktperson for barnet eller den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service.

 

Fast kontaktperson for hele familien, jf. § 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service.

 

Formidling af praktiktilbud til unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 8, i lov om social service.

 

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 52, stk. 3, nr. 9, i lov om social service.

 

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, i lov om social service, eller foranstaltninger efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller hvis støtten erstatter en mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3, i lov om social service eller efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. § 52 a, stk. 1, nr. 1, i lov om social service.

 

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes, jf. § 52 a, stk. 1, nr. 2, i lov om social service.

 

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren til udgifter, der kan bidrage til stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52 a, stk. 1, nr. 3, i lov om social service.

 

Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren ved barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 54 i lov om social service.

 

Tilknytning af koordinator til unge, der er idømt en sanktion, jf. § 54 a i lov om social service.

 

Aflastningsophold under døgnophold, jf. § 55, stk. 2, i lov om social service.

 

Forældrepålæg, jf. § 57 a i lov om social service.

 

Ungepålæg, jf. § 57 b i lov om social service.

 

Afholdelse af netværkssamråd pga. kriminel adfærd, jf. § 57 c i lov om social service.

 

Fast kontaktperson til unge over 18 år, jf. § 76, stk. 2, i lov om social service.

 

Fast kontaktperson til unge i efterværn, jf. § 76, stk. 3, nr. 2, i lov om social service.

 

Etablering af en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, i lov om social service.

 

Tildeling af andre former for støtte til unge over 18 år, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 4, i lov om social service.

 

Fast kontaktperson til unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år og den unge, der er fyldt 15 år, jf. § 58 i lov om social service, er eller var anbragt uden samtykke frem til det fyldte 23. år, jf. § 76, stk. 5, i lov om social service.

 

Fast kontaktperson til unge frem til det fyldte 19. år, jf. § 76, stk. 6, i lov om social service.

 

Kortvarige ophold på det tidligere anbringelsessted for unge i efterværn, jf. § 76, stk. 8, i lov om social service.

 

Straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt, jf. § 13, stk. 1, nr. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign., jf. § 13, stk. 1, nr. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Behandling af barnets eller den unges problemer, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Familiebehandling, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Etablering af døgnophold for både barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, jf. § 13, stk. 1, nr. 5, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Aflastningsophold for barnet eller den unge, der ikke er anbragt uden for hjemmet, jf. § 13, stk. 1, nr. 6, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Fast kontaktperson for barnet eller den unge, jf. § 13, stk. 1, nr. 7, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Kontaktperson for hele familien, jf. § 13, stk. 1, nr. 7, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Formidling af praktiktilbud til barnet eller den unge, jf. § 13, stk. 1, nr. 8, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og støtte, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

 

Startdato for foranstaltning

 

 

Dato, hvor foranstaltningen er effektueret/iværksat.

 

 

Tabel 2. Oplysninger, der skal indberettes ved indsatsens ophør, jf. § 13:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Slutdato for foranstaltningen

 

 

Dato, hvor foranstaltningen er afsluttet.

 

Slutdato kan indberettes tomt for et åbent, uafsluttet indsatsforløb, hvor slutdatoen endnu ikke er kendt. Dog skal datoen indberettes ved foranstaltningens afslutning.

 

 

Til toppen

Bilag 3 – Indberetning af oplysninger om underretninger, jf. kapitel 4

 

 

 

Tabeloversigt – bilag 3

 

 

Afgørelse eller sagshændelse

 

 

Tabel, som indeholder oplysninger, der skal indberettes ved pågældende afgørelse eller sagshændelse

 

 

Modtagelse af underretning

 

 

Tabel 1

 

 

Tabel 1. Oplysninger, der skal indberettes ved hver underretning, kommunen modtager, jf. § 16:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

CPR-nummer

 

 

Barnets eller den unges CPR-nummer, eller såfremt vedkommende ikke har et CPR-nummer: fødselsdato, person-id og køn.

 

Såfremt underretningen vedrører et ufødt barn: Vordende mors CPR-nummer, eller såfremt hun ikke har et CPR-nummer: fødselsdato og person-id.

 

 

Person-id-type

 

 

Oplysning om, hvis CPR-nummer eller person-id der er indberettet. Angives ved ét af følgende forhold:

 

CPR-nummer for barnet.

 

CPR-nummer for den vordende mor.

 

Person-id for barnet, som ikke har fået tildelt et CPR-nummer.

 

Person-id for den vordende mor, som ikke har fået tildelt et CPR-nummer.

 

 

Dato for modtagelse af underretningen

 

 

Dato, hvor kommunen modtog underretningen.

 

 

Underretningstype

 

 

 

 

Oplysning om, hvem der har underrettet kommunen. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning.

 

Skole.

 

Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, ungdomsklub eller SFO.

 

Sundhedsvæsenet.

 

Sundhedsplejerske eller tandlæge.

 

Politi eller domstol.

 

Familie, barn eller ung selv eller bekendtskabskreds.

 

Anonym.

 

Anbringelsessted.

 

Foreninger, frivillige organisationer, krise-, misbrugs- og asylcentre.

 

Andre, som uddybes ved valg.

 

 

Årsag eller årsager til underretningen

 

 

 

 

Oplysning om, hvad årsagen til underretningen er. Angives ved ét eller flere af følgende forhold:

 

Barnet/den unge:

 

Misbrug hos barnet eller den unge.

 

Kriminalitet hos barnet eller den unge.

 

Skoleproblemer hos barnet eller den unge.

 

Anden bekymrende adfærd hos barnet eller den unge f.eks. udadreagerende adfærd.

 

Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barnet eller den unge.

 

Sundhedsforhold hos barnet eller den unge.

 

Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt, begået af andre end barnets/den unges forældre.

 

 

 

Forældrene:

 

Misbrug hos forældre.

 

Kriminalitet hos forældre.

 

Anden bekymrende adfærd hos forældre.

 

Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre.

 

Sundhedsforhold hos en eller begge forældre.

 

Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne.

 

Overgreb mod barn/ung, f.eks. seksuelt eller voldeligt, begået af forældrene.

 

Utilstrækkelig omsorg fra forældre.

 

Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig.

 

 

Til toppen

Bilag 4 – Indberetning af oplysninger om borgere i stofmisbrugsbehandling, jf. kapitel 5

 

 

 

Tabeloversigt – bilag 4

 

 

Afgørelse eller sagshændelse

 

 

Tabeller, som indeholder oplysninger, der skal indberettes ved pågældende afgørelse eller sagshændelse

 

 

Anmodning om behandling

 

 

Tabel 1

 

 

Iværksættelse af behandling

 

 

Tabel 2

 

 

Tilknytning til tilbud

 

 

Tabel 3

 

 

Afslutning af behandling

 

 

Tabel 4

 

 

Indskrivning på behandlingstilbud

 

 

Tabel 5

 

 

Tildeling af ydelse

 

 

Tabel 6

 

 

Udskrivning af borger

 

 

Tabel 7

 

 

Tabel 1. Oplysninger, der skal indberettes ved enhver borgers anmodning om behandling for stofmisbrug, jf. § 19:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

CPR-nummer

 

 

Borgerens CPR-nummer.

 

 

Opholdskommune

 

 

Kommunenavn på borgerens opholdskommune, som visiterer til behandling.

 

 

Borgerens køn

 

 

Mand

 

Kvinde

 

 

Anmodningsdato

 

 

Dato, hvor anmodningen er modtaget.

 

 

Hvorvidt borgeren tidligere har været i stofmisbrugsbehandling

 

 

Ja

 

Nej

 

Uoplyst

 

 

Såfremt borgeren er kvinde: hvorvidt hun er gravid.

 

 

Ja

 

Nej

 

Uoplyst

 

 

Hvorvidt borgeren har en diagnosticeret psykisk lidelse ud over stofmisbrug

 

 

Ja

 

Nej

 

Uoplyst

 

 

Tabel 2. Oplysninger, der skal indberettes ved iværksættelse af behandling, jf. § 19:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for iværksat behandling

 

 

Dato, hvor behandlingen er iværksat.

 

 

Screeningsværktøj, der er anvendt forud for iværksat behandling

 

 

Oplysning om, hvilket screeningsværktøj der er anvendt forud for den iværksatte behandling. Angiv èn af nedenstående screeningsværktøjer:

 

ASI

 

UngMAP

 

VoksenMAP

 

MATE

 

Andet screeningsværktøj, som uddybes ved valg.

 

 

Dage siden anmodning

 

 

Antal dage siden borgeren anmodede om at komme i behandling.

 

 

Alder ved iværksat behandling

 

 

Borgerens alder, da behandlingen blev iværksat.

 

 

Såfremt der er gået mere end 14 dage, fra borgeren har anmodet om behandling, til behandlingen iværksættes: Årsag til overskridelse af behandlingsgaranti.

 

 

Oplysning om, hvorfor behandlingsgarantien er overskredet. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Mangel på ledig plads.

 

Manglende personalemæssig kapacitet pga. ferie, sygdom el.lign.

 

Borgeren har meldt afbud.

 

Borgeren er udeblevet.

 

Borgeren ønsker tid, der ligger efter behandlingsgarantien.

 

Borgeren, der er 18 år eller derover, har benyttet retten til frit valg.

 

Iværksættelsen er forsinket grundet manglende samtykkeerklæring fra den unge eller den unges forældre i situationer, hvor den unge er under 18 år.

 

Anden årsag, som uddybes ved valg.

 

 

Behandlingsformål

 

 

Oplysning om, hvad formålet med behandlingen er. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Ophør.

 

Reduktion.

 

Tilbagefaldsforebyggelse (stabilisering) af tilstand opnået gennem anden stofmisbrugsbehandling f.eks. døgnbehandling.

 

Stabilisering med henblik på at undgå negativ udvikling af nuværende stofmisbrug.

 

 

Henvendelse på opfordring af

 

 

Oplysning om, hvem der har opfordret borgeren til at gå i behandling. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Borgeren har på eget initiativ valgt at gå i behandling.

 

Akutmodtagelse, sygehus eller hospital.

 

Psykiatrisk hospital.

 

Praktiserende læge.

 

Kriminalforsorgen.

 

Domstol eller politi.

 

Alkoholbehandlingssted, jf. § 141 i sundhedsloven.

 

Stofmisbrugstilbud.

 

Familieambulatorium.

 

Krisecenter.

 

Familie.

 

Venner.

 

Arbejdsgiver.

 

Skole eller uddannelsessted.

 

Herberg eller forsorgshjem mv. efter § 110 i lov om social service.

 

Anden kommunal forvaltning, f.eks. jobcentret.

 

Andet.

 

Uoplyst.

 

 

Hvilket hovedstof, angiver borgeren, giver flest problemer for borgeren.

 

 

Oplysning om, hvilket hovedstof, borgeren selv mener, der giver flest problemer for vedkommende. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Metadon (illegal).

 

Buprenorphin (illegal).

 

Benzodiazepiner (illegal).

 

Andre opiater.

 

Heroin (illegal).

 

Kokain (illegal).

 

Amfetaminer.

 

Ecstasy og lignende.

 

Hash/cannabis.

 

Hallucinogener.

 

Opløsningsmidler (inhalanter).

 

Andre stoffer.

 

Det er ikke muligt at angive hovedstof.

 

 

Tabel 3. Oplysninger, der skal indberettes ved tilbudstilknytning, jf. § 19:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Tilbudsnavn

 

 

Navn på det tilbud, borgeren bliver tilknyttet.

 

 

Hvorvidt borgeren har benyttet sit frie valg

 

 

Angives, hvis borgeren har benyttet sit frie valg.

 

 

Tilbudsstartdato

 

 

Startdato for perioden, som tilbuddet er givet i.

 

 

Tilbudsslutdato

 

 

Slutdato for perioden, hvor tilbuddet er givet i.

 

 

Behandlingsintensitet

 

 

Oplysning om, hvor ofte borgeren går i behandling. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Ambulant behandlingsintensitet (op til 2 dage om ugen).

 

Dagbehandlingsintensitet (3-5 dage om ugen).

 

Døgnbehandlingsintensitet.

 

 

Behandlingstype

 

 

Oplysning om, hvilken type behandling borgeren er tilknyttet. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Metadon.

 

Buprenorphin kombineret med naloxon.

 

Mono-buprenorphin.

 

Heroin.

 

Anden substitution med opiater.

 

Stoffri behandling.

 

Anden medicinsk behandling.

 

 

Tabel 4. Oplysninger, der skal indberettes ved afsluttet behandling, jf. § 19:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Dato for afsluttet behandling

 

 

Dato, hvor behandlingen blev afsluttet.

 

 

Status på stofmisbrug ved afsluttet behandling

 

 

Oplysning om borgerens stofmisbrug ved behandlingens afslutning sammenlignet med tidligere. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Ophørt.

 

Reduceret.

 

Stabiliseret.

 

Tilbagefald.

 

Ikke færdigbehandlet.

 

 

Årsag til afsluttet behandling

 

 

Oplysning om, hvorfor behandlingen er afsluttet. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Borgeren udeblevet.

 

Borgeren afsluttet mod givent råd.

 

Borgeren død.

 

Borgeren flyttet.

 

Borgeren færdigbehandlet.

 

Borgeren overgået til Kriminalforsorgen.

 

Borgeren udskrevet til andet tilbud.

 

Borgeren udskrevet til hospital.

 

Borgeren bortvist.

 

Anden årsag til afsluttet behandling, som uddybes ved valg.

 

 

Tabel 5. Oplysninger, der skal indberettes ved indskrivning af en borger på offentlige og private behandlingstilbud, jf. § 19:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

CPR-nummer

 

 

Borgerens CPR-nummer

 

 

Borgerens opholdskommune

 

 

Kommunenavn på borgerens opholdskommune, som visiterer til behandling.

 

 

Indskrivningsdato

 

 

Dato, hvor borgeren blev indskrevet på tilbuddet.

 

 

Hvorfra borgeren er kommet i behandling

 

 

Oplysning om, hvor borgeren befandt sig forud for behandlingen. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Borgeren har på eget initiativ valgt at gå i behandling.

 

Fængsel.

 

Somatisk hospital.

 

Psykiatrisk hospital.

 

Ambulant afgiftning eller afrusning.

 

Døgnafgiftning eller døgnafrusning andetsteds.

 

Stoffri døgnbehandling andet sted eller døgnbehandling af alkoholproblemer andet sted.

 

Anden forberedende behandling, f.eks. anonym stofmisbrugsbehandling.

 

Andet, herunder anden institution, som uddybes ved valg.

 

 

Er behandlingen alternativ til straf

 

 

Ja

 

Nej

 

Uoplyst

 

 

Såfremt borgeren er kvinde: hvorvidt hun er gravid.

 

 

Ja

 

Nej

 

Uoplyst

 

 

Er borgeren i par- eller familiebehandling

 

 

Ja

 

Nej

 

Uoplyst

 

 

Afgiftes borgeren på tilbuddet

 

 

Ja

 

Nej

 

 

Tabel 6. Oplysninger, der skal indberettes ved tildeling af én eller flere ydelser til en borgers behandling, jf. § 19:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Ydelse

 

 

Oplysning om, hvilken ydelse borgeren har fået tildelt. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Individuel samtale

 

Gruppeforløb

 

Familiesamtale

 

Parbehandling

 

 

Ramme for samtalerne

 

 

Uafgrænset

 

Afgrænset

 

 

Planlagt periode

 

 

Oplysning om, hvor længe forløbet er planlagt til at vare. Angives ved ét af følgende forhold:

 

1 måned

 

2 måneder

 

3 måneder

 

4 måneder

 

5 måneder

 

6 måneder eller længere

 

 

Intensitet

 

 

Oplysning om, hvor ofte borgeren skal i behandling. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Døgn

 

Dagbehandling 3-5 gange om ugen

 

Ambulant 1-2 dage om ugen

 

Ambulant 2 gange om måneden

 

Ambulant 1 gang om måneden

 

Ambulant mindre end 1 gang om måneden

 

 

Startdato for én eller flere ydelser

 

 

Startdato for perioden, hvor én eller flere ydelser er givet i.

 

 

Slutdato for én eller flere ydelser

 

 

Slutdato for perioden, hvor én eller flere ydelser er givet i.

 

 

Afslutningsårsag

 

 

Oplysning om, hvorfor behandlingen afsluttes. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Borgeren afslutter ydelsen som planlagt.

 

Borgeren skifter efter aftale ydelse.

 

Borgeren anbefales at afslutte ydelse.

 

Borger udeblevet.

 

Borger afsluttet mod givent råd.

 

Borger død.

 

Borger flyttet.

 

Borger færdigbehandlet.

 

Borger overgået til Kriminalforsorgen.

 

Borger udskrevet til andet tilbud.

 

Borger udskrevet til hospital.

 

Borger bortvist.

 

Anden årsag til afsluttet ydelse, som uddybes ved valg.

 

 

Tabel 7. Oplysninger, der skal indberettes ved udskrivning af en borger fra offentlige og private behandlingstilbud, jf. § 19:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Kontakt til selvhjælpsnetværk efter udskrivning

 

 

Ja

 

Nej

 

Uoplyst

 

 

Flytter sammen med stoffri eller ikke-misbrugende partner efter udskrivning

 

 

Ja

 

Nej

 

Uoplyst

 

 

Udskrivningsdato

 

 

Dato, hvor borgeren blev udskrevet fra behandlingstilbuddet.

 

 

Udskrivningsårsag

 

 

Oplysning om, hvorfor borgeren er udskrevet fra behandlingstilbuddet. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Borger udeblevet.

 

Borger afsluttet mod givent råd.

 

Borger død.

 

Borger flyttet.

 

Borger færdigbehandlet.

 

Borger overgået til Kriminalforsorgen.

 

Borger udskrevet til andet tilbud.

 

Borger udskrevet til hospital.

 

Borger bortvist.

 

Anden årsag til borger udskrives, som uddybes ved valg.

 

 

Hvilke boligforhold har borgeren ved udskrivningen

 

 

Oplysning om borgerens boligforhold på udskrivningstidspunktet. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Selvstændig bolig.

 

Lejet værelse.

 

Familie eller venner.

 

Institutionsophold anden institution.

 

Støttebolig eller fællesskab.

 

Familiepleje.

 

Herberg eller forsorgshjem mv. efter § 110 i lov om social service.

 

Penstionat/vandrehjem.

 

Fængsel.

 

Ingen bolig.

 

Efterskole eller højskole.

 

Andet.

 

Borgeren vil ikke oplyse.

 

 

Hvilket forsørgelsesgrundlag har borgeren

 

 

Oplysning om borgerens forsørgelsesgrundlag på udskrivningstidspunktet. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Lønindkomst ved fastansættelse

 

Lønindkomst ved løsarbejde, f.eks kortvarige ansættelser

 

SU

 

Arbejdsløshedsdagpenge

 

Aktivering eller løn med tilskud

 

Sygedagpenge

 

Kontanthjælp eller uddannelseshjælp

 

Revalideringsydelse

 

Førtidspension eller pension

 

Familie, venner og lign.

 

Illegale aktiviteter

 

Prostitution

 

Andet

 

Uoplyst

 

 

Til toppen

Bilag 5 – Indberetning af oplysninger om borgere, der opholder sig på eller henvender sig til herberger eller forsorgshjem mv., jf. kapitel 6

 

 

 

Tabeloversigt – bilag 5

 

 

Afgørelse eller sagshændelse

 

 

Tabeller, som indeholder oplysninger, der skal indberettes ved pågældende afgørelse eller sagshændelse

 

 

Indskrivning og udskrivning

 

 

Tabel 1

 

 

Henvendelse

 

 

Tabel 2

 

 

Tabel 1. Oplysninger, der skal indberettes ved indskrivning på et herberg eller forsorgshjem mv., jf. § 22, stk 1:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Opholdsstedets institutionsnummer

 

 

Institutionsnummer for det herberg eller forsorgshjem mv., hvor borgeren indskrives.

 

 

CPR-nummer

 

 

Borgerens CPR-nummer.

 

 

Indskrivningsdato

 

 

Dato, hvor borgeren blev indskrevet på herberget eller forsorgshjemmet mv.

 

 

Såfremt borgeren er udskrevet fra herberget eller forsorgshjemmet mv.: Udskrivningsdato

 

 

Dato, hvor borgeren blev udskrevet fra herberget eller forsorgshjemmet mv.

 

Udskrivningsdatoen kan indberettes tomt for et åbent, uafsluttet indsatsforløb, hvor udskrivningsdatoen endnu ikke er kendt. Dog skal datoen indberettes ved indsatsforløbets afslutning.

 

 

Type af ophold

 

 

Oplysning om, hvilken type ophold borgeren er indskrevet på. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Herberg eller forsorgshjem mv. efter § 110 i lov om social service

 

Efterforsorg efter § 110 i lov om social service

 

 

Borgerens seneste opholdssted forud for indskrivningen

 

 

Oplysning om, hvor borgeren senest opholdt sig forud for indskrivningen på herberget eller forsorgshjemmet. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Ingen bolig

 

Andet herberg eller forsorgshjem mv. efter § 110 i lov om social service

 

Misbrugscenter

 

Kriminalforsorgen

 

Somatisk sygehusafdeling

 

Psykiatrisk sygehusafdeling

 

Familie, venner, ægtefælle, samlever eller kæreste

 

Egen bolig

 

Natcafe/natvarmestue

 

Andet

 

Uoplyst

 

 

Såfremt borgeren er udskrevet fra herberget eller forsorgshjemmet mv.: Hvordan udskrivningen er foregået

 

 

Oplysning om, hvordan udskrivningen er foregået. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Efter forudgående aftale med herberget eller forsorgshjemmet mv.

 

Uden forudgående aftale med herberget eller forsorgshjemmet mv. eller efter udeblivelse.

 

Borgeren er blevet bortvist.

 

Borgeren er død.

 

 

Såfremt borgeren er udskrevet fra herberget eller forsorgshjemmet mv.: Hvor er borgeren udskrevet til

 

 

Oplysning om, hvor borgeren er udskrevet til. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Egen bolig i form af ejer- eller andelsbolig, i det omfang borgeren selv ejer boligen.

 

Egen bolig i alment udlejningsbyggeri, i det omfang borgeren selv har lejekontrakt på boligen.

 

Egen bolig i privat udlejningsbyggeri, i det omfang borgeren selv har lejekontrakt på boligen.

 

Egen bolig i almen skæv bolig, i det omfang borgeren selv har lejekontrakt på boligen.

 

Bofællesskab efter lov om almene boliger m.v.

 

Udslusningsbolig efter § 63 i lov om almene boliger m.v.

 

Botilbud efter § 107 i lov om social service.

 

Botilbud efter § 108 i lov om social service.

 

Andet herberg eller forsorgshjem mv. efter § 110 i lov om social service.

 

Kvindekrisecenter efter § 109 i lov om social service.

 

Venner, familie, ægtefælle, samlever eller kæreste.

 

Kolonihavehus, campingvogn, hotel m.v.

 

Døgnplads i misbrugsbehandling.

 

Kriminalforsorgen.

 

Somatisk sygehusafdeling.

 

Psykiatrisk sygehusafdeling.

 

Uden fast ophold/på gaden.

 

Andet land.

 

Andet.

 

Uoplyst.

 

 

Tabel 2. Oplysninger, der kan indberettes om borgere, der har henvendt sig til et herberg eller forsorgshjem mv. efter § 110 i lov om social service med ønske om at tage ophold, men som er blevet afvist, jf. § 22, stk. 2:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Herberget eller forsorgshjemmet mv.'s institutionsnummer

 

 

Institutionsnummer for det herberg eller forsorgshjem mv., hvor borgeren henvender sig.

 

 

Såfremt det har været muligt at tilvejebringe et CPR-nummer:

 

CPR-nummer

 

 

Borgerens CPR-nummer.

 

 

Såfremt det ikke har været muligt at tilvejebringe et CPR-nummer:

 

Intet CPR-nummer

 

 

Oplysning om, hvorfor det ikke er muligt at angive CPR-nummer. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Borgeren har ikke et CPR-nummer.

 

Herberget eller forsorgshjemmet mv. har ikke kendskab til borgerens CPR-nummer.

 

 

Henvendelsesdato

 

 

Dato, hvor borgeren har henvendt sig til tilbuddet.

 

 

Er der en ledig plads på tilbuddet?

 

 

Ja.

 

Nej.

 

 

Er borgeren i målgruppen for § 110 i lov om social service?

 

 

Ja.

 

Nej.

 

 

 

 

Såfremt borgeren er i målgruppen for § 110 i lov om social service:

 

Passer borgeren til tilbuddets målgruppe/rammer?

 

 

Ja.

 

Nej.

 

 

Såfremt borgeren ikke passer til tilbuddets målgruppe/rammer:

 

Hvorfor passer borgeren ikke til tilbuddets målgruppe/rammer?

 

 

Oplysning om den primære årsag til, hvorfor borgeren ikke er i målgruppen/ikke passer til tilbuddets rammer. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Borgeren har eller har haft et aktivt misbrug.

 

Borgeren har ikke et aktivt misbrug.

 

Borgeren har psykiske vanskeligheder

 

Borgeren har en psykisk funktionsnedsættelse i form af intellektuel/kognitiv forstyrrelse.

 

Borgeren har en fysisk funktionsnedsættelse.

 

Borgeren er voldsudsat eller udsat for trusler om vold fra en nær relation.

 

Borgeren er ikke voldsudsat eller udsat for trusler om vold fra en i nær relation.

 

Borgeren har børn, der medfølger.

 

Borgeren har husdyr, der medfølger.

 

Borgeren er ikke inden for tilbuddets ramme for køn.

 

Borgeren er ikke inden for tilbuddets ramme for alder.

 

Borgeren er af andre årsager ikke inden for tilbuddets målgruppe eller ramme.

 

 

Såfremt, der er en ledig plads på tilbuddet, og borgeren er i målgruppen for § 110 i lov om social service samt passer til tilbuddets målgruppe/rammer:

 

Hvorfor fik borgeren ikke en plads?

 

 

Oplysning om, hvorfor borgeren ikke blev indskrevet på tilbuddet, selvom tilbuddet havde plads, og borgeren både var i målgruppen for § 110 i lov om social service og i målgruppen for tilbuddet/passede til rammerne. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Borgeren er bortvist for voldelig opførsel eller lignende.

 

Borgeren takkede selv nej til tilbuddet.

 

Borgeren er af andre årsager ikke blevet indskrevet på tilbuddet.

 

 

Såfremt borgeren er i målgruppen for § 110 i lov om social service:

 

Hvor henvises borgeren til i stedet?

 

 

 

 

Oplysning om, hvor borgeren henvises til. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Herberg eller forsorgshjem efter § 110 i lov om social service, som er fundet på Pladsoversigten.

 

Herberg eller forsorgshjem efter § 110 i lov om social service, hvor Pladsoversigten ikke er anvendt.

 

Natcafé/natvarmestue.

 

Pensionat/vandrehjem.

 

Kvindekrisecenter efter § 109 i lov om social service.

 

Selvløsning: Borgeren takker nej til hjælp om henvisning.

 

Andet.

 

 

Til toppen

Bilag 6 – Indberetning af oplysninger om udvalgte ydelser til voksne med handicap og udsatte voksne, jf. kapitel 7

 

 

 

Tabeloversigt – bilag 6

 

 

Afgørelse eller sagshændelse

 

 

Tabeller, som indeholder oplysninger, der skal indberettes ved pågældende afgørelse eller sagshændelse

 

 

Brug af tilbud eller visitation til ydelse

 

 

Tabel 1

 

 

Brug af tilbud eller visitation til ydelse

 

 

Tabel 2

 

 

Tabel 1. Oplysninger, der skal indberettes for alle personer, som benytter et tilbud, er visiteret til eller visiteres til en ydelse efter §§ 82 b, 85, 95-98, 102-104, 107 og 108 i lov om social service, jf. § 25, stk. 1:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

CPR-nummer

 

 

Borgerens CPR-nummer

 

 

Ydelse efter lov om social service

 

 

§ 82 b om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte.

 

§ 85 for så vidt angår socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn.

 

§ 85 for så vidt angår øvrig socialpædagogisk støtte, og som ikke leveres på et botilbud eller i et botilbudslignende tilbud, men f.eks. i borgerens eget hjem.

 

§ 95 om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, jf. §§ 83 og 84.

 

§ 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).

 

§ 97 om ledsageordning.

 

§ 98 om kontaktperson for døvblinde.

 

§ 102 om behandling.

 

§ 103 om beskyttet beskæftigelse.

 

§ 104 om aktivitets- og samværstilbud.

 

§ 107 om midlertidigt ophold i botilbud, herunder ydelser efter §§ 83 og 85, der ydes i botilbuddet.

 

§ 108 om længerevarende ophold i botilbud, herunder ydelser efter §§ 83 og 85, der ydes i botilbuddet.

 

 

Såfremt der er forskel på betalingskommune og handlekommune: Kommunenummer for betalingskommunen.

 

 

Kommunenummer for betalingskommunen.

 

Ved betalingskommune forstås i denne bekendtgørelse den kommune, der har pligt til at finansiere den kommunale andel af udgifterne til ydelsen.

 

 

 

 

Dato for start af ydelse

 

 

Startdato for perioden, som ydelsen er givet i.

 

 

Dato for afslutning på ydelse

 

 

Slutdato for perioden, som ydelsen er givet i.

 

 

Såfremt ydelsen er et opholdstilbud: Produktionsenhedsnummer eller produktionsenhedens navn, adresse og postnummer.

 

 

Produktionsenhedsnummer/p-nummer/PNR eller navn, adresse og postnummer.

 

 

Målgruppe

 

 

Fysisk funktionsnedsættelse i form af mobilitetsnedsættelse.

 

Fysisk funktionsnedsættelse i form af synsnedsættelse.

 

Fysisk funktionsnedsættelse i form af hørenedsættelse.

 

Fysisk funktionsnedsættelse i form af kommunikationsnedsættelse.

 

Fysisk funktionsnedsættelse i form af døvblindhed.

 

Fysisk funktionsnedsættelse i form af anden fysisk funktionsnedsættelse.

 

Psykisk funktionsnedsættelse i form af intellektuel/kognitiv forstyrrelse.

 

Psykiske vanskeligheder.

 

Socialt problem.

 

Multipel funktionsnedsættelse.

 

Sjældent forekommende funktionsnedsættelse.

 

Uoplyst målgruppe, såfremt der er tale om ydelser efter § 82 b i lov om social service

 

 

Tabel 2. Oplysninger, der kan indberettes for alle personer, som benytter et tilbud, der er visiteret til eller visiteres til en ydelse efter § 82 a i lov om social service, jf. § 25, stk. 2:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

CPR-nummer

 

 

Borgerens CPR-nummer

 

 

Ydelse efter lov om social service

 

 

§ 82 a om gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte.

 

 

Såfremt der er forskel på betalingskommune og handlekommune: Kommunenummer for betalingskommunen.

 

 

Kommunenummer for betalingskommunen.

 

Ved betalingskommune forstås i denne bekendtgørelse den kommune, der har pligt til at finansiere den kommunale andel af udgifterne til ydelsen.

 

 

 

 

Dato for start af ydelse

 

 

Startdato for perioden, som ydelsen er givet i.

 

 

Dato for afslutning på ydelse

 

 

Slutdato for perioden, som ydelsen er givet i.

 

 

Såfremt ydelsen er et opholdstilbud: Produktionsenhedsnummer eller produktionsenhedens navn, adresse og postnummer.

 

 

Produktionsenhedsnummer/p-nummer/PNR eller navn, adresse og postnummer.

 

 

Målgruppe

 

 

Fysisk funktionsnedsættelse i form af mobilitetsnedsættelse.

 

Fysisk funktionsnedsættelse i form af synsnedsættelse.

 

Fysisk funktionsnedsættelse i form af hørenedsættelse.

 

Fysisk funktionsnedsættelse i form af kommunikationsnedsættelse.

 

Fysisk funktionsnedsættelse i form af døvblindhed.

 

Fysisk funktionsnedsættelse i form af anden fysisk funktionsnedsættelse.

 

Psykisk funktionsnedsættelse i form af intellektuel/kognitiv forstyrrelse.

 

Psykiske vanskeligheder.

 

Socialt problem.

 

Multipel funktionsnedsættelse.

 

Sjældent forekommende funktionsnedsættelse.

 

Uoplyst målgruppe, såfremt der er tale om ydelser efter § 82 a i lov om social service

 

 

Til toppen

Bilag 7 – Indberetning af oplysninger om støtte til køb af bil, jf. kapitel 8

 

 

 

Tabeloversigt – bilag 7

 

 

Afgørelse eller sagshændelse

 

 

Tabel, som indeholder oplysninger, der skal indberettes ved pågældende afgørelse eller sagshændelse

 

 

Afgørelse

 

 

Tabel 1

 

 

Tabel 1. Oplysninger, der skal indberettes om afgørelser i sager om støtte til køb af bil m.v., jf. § 28:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Indberettende kommune

 

 

Kommunenavn og kommunenummer på indberettende kommune.

 

 

Sagsbehandlers eller kontaktpersons e-mail

 

 

E-mailadresse

 

 

CPR-nummer

 

 

Borgerens CPR-nummer.

 

 

Dato for hvornår kommunen modtog ansøgningen om bilstøtte

 

 

Dato, hvor kommunen har modtaget ansøgningen om bilstøtte.

 

 

Dato for hvornår kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse

 

 

Dato, hvor kommunen har truffet afgørelsen.

 

 

Behov som afgørelsen vedrører

 

 

Oplysning om, hvilket behov afgørelsen vedrører. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Behov for kørsel til og fra arbejdet, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

 

Behov for kørsel til og fra uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

 

Behov for kørsel i øvrigt, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

 

 

Kommunalbestyrelsens afgørelse

 

 

Oplysning om, hvilken afgørelse kommunalbestyrelsen har truffet. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Afslag på støtte til køb af bil.

 

Bevilling af støtte til køb af bil.

 

Frakendelse af tidligere bevilget støtte før låneperiodens udløb.

 

 

Hvad har kommunalbestyrelsen bevilget støtte til eller givet afslag på

 

 

Oplysning om, hvad der er bevilget støtte til eller givet afslag på. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Lån til bil efter § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

 

Lån til bil efter § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

 

Udskiftning efter § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

 

Førtidig udskiftning efter § 11, stk. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

 

 

Støtte bevilget i forbindelse med udskiftning

 

 

Oplysning om, hvilken støtte der er bevilget ifm. udskiftning af bil. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Lån til bil efter § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

 

Lån til bil efter § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

 

 

Har borgeren i forbindelse med udskiftningen afgivet erklæring på tro og love om fortsat mindst samme kørselsbehov og mindst samme funktionsnedsættelse?

 

 

Ja

 

Nej

 

 

Størrelsen af det bevilgede lån

 

 

Angives i hele kroner.

 

Der anføres størrelsen af det bevilgede lån som helhed, altså før fratræk af eventuelt provenu fra tidligere bevilget bil og eksklusive særlige indretninger.

 

 

Alle begrundelser der er givet for afslag eller frakendelse

 

 

Oplysning om begrundelse(r) for afslag. Angives ved ét eller flere af følgende forhold:

 

Helbred.

 

Gangdistance.

 

Kørselsbehov.

 

Mulighed for benyttelse af andre kørselsordninger.

 

Andet, som uddybes ved valg.

 

 

Til toppen

Bilag 8 – Indberetning af oplysninger om handicapkompenserende indsatser til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. kapitel 9

 

 

 

Tabeloversigt – bilag 8

 

 

Afgørelse eller sagshændelse

 

 

Tabeller, som indeholder oplysninger, der skal indberettes ved pågældende afgørelse eller sagshændelse

 

 

Iværksættelse af indsats

 

 

Tabel 1

 

 

Ophør af indsats

 

 

Tabel 2

 

 

Tabel 1. Oplysninger, der skal indberettes ved iværksættelse af en indsats, jf. § 31:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

CPR-nummer

 

 

Barnet eller den unges CPR-nummer, eller såfremt vedkommende ikke har et CPR-nummer: fødselsdato, person-id og køn.

 

 

Type af indsats

 

 

Oplysning om indsatsen givet til barnet eller den unge. Angives ved ét af følgende forhold:

 

Særlige dagtilbud til børn, jf. § 32 i lov om social service.

 

Hjemmetræning af børn, jf. § 32 a i lov om social service.

 

Særlige klubtilbud til større børn og unge, jf. § 36 i lov om social service.

 

Personlig hjælp og pleje, jf. § 44, jf. § 83 i lov om social service.

 

Afløsning eller aflastning af forældre eller andre nære pårørende, jf. § 44, jf. § 84, stk. 1, i lov om social service.

 

Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, jf. § 44, jf. § 86, stk. 2, i lov om social service.

 

Ledsageordning til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene, jf. § 45 i lov om social service.

 

 

Startdato for indsatsen

 

 

Startdato for perioden, som indsatsen er givet i.

 

 

Tabel 2. Oplysninger, der skal indberettes ved indsatsens ophør, jf. § 31:

 

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

Såfremt indsatsen er ophørt: Slutdato

 

 

Slutdato for perioden, som indsatsen er givet i.

 

Slutdato kan indberettes tomt for et åbent, uafsluttet indsatsforløb, hvor slutdatoen endnu ikke er kendt. Dog skal datoen indberettes ved indsatsforløbets afslutning

 

 


Til toppen

Bilag 9 – Mulig indberetning af oplysninger om afholdte udgifter og modtagne egenbetalinger, jf. kapitel 10

 

 

Tabeloversigt – bilag 9

 

 

Afgørelse eller sagshændelse

 

 

Tabel, som indeholder oplysninger, der skal indberettes ved pågældende afgørelse eller sagshændelse

 

 

Afholdte udgifter og modtagne egenbetalinger

 

 

Tabel 1

 

 

Tabel 1. Oplysninger om afholdte udgifter og modtagne egenbetalinger, der kan indberettes af betalingskommunen ved visse indsatser, jf. § 34:

 

Oplysning

 

 

Beskrivelse eller valgmuligheder

 

 

CPR-nummer

 

 

Barnets/den unges eller borgerens CPR-nummer, eller såfremt der er tale om et barn eller en ung uden et CPR-nummer: person-id.

 

 

Kontonummer, jf. Indenrigs- og Boligministeriets cirkulære om det kommunale budget- og regnskabssystem

 

 

Kontonummer pr. udgift, der indberettes.

 

Der skal indberettes kontonumre, der pr. funktion og/eller gruppering svarer til visse indsatser, jf. § 34.

 

 

Beløb for afholdt udgift og modtaget egenbetaling

 

 

Bruttoudgifter i 1.000 kr. ultimo året.

 

Hvis det er egenbetaling eller negativ udgift, skal der være minus foran beløbet.

 

 

Startdato

 

 

Startdato for perioden, som beløbet for den afholdte udgift eller modtagne egenbetaling dækker.

 

 

Slutdato

 

 

Slutdato for perioden, som beløbet for den afholdte udgift eller modtagne egenbetaling dækker.

Til toppen