Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Vejledning om regulering af satser fra 1. januar 2021 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde

Arbejdstilsynets vejledning nr. 9737 af 30/10 2020.

Indledning

Efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020, og lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 skal der med virkning fra 1. januar 2021 efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ske regulering af lovens årslønsbeløb, godtgørelsesbeløb, overgangsbeløb samt løbende erstatninger.

 

Reguleringen af satserne fastsættes af Arbejdstilsynets direktør efter bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren.

 

Satser efter loven reguleres med 2 procent tillagt tilpasningsprocenten for finansåret 2021 (jf. lov om en satsreguleringsprocent). Tilpasningsprocenten er ved Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1210 af 12. august 2020 fastsat til 0,3 for finansåret 2021.

 

Godtgørelsesbeløbet for 100 pct. varigt mén for arbejdsskader indtruffet 1. juli 2002 eller senere samt overgangsbeløbet ved dødsfald stiger med 2,3 pct. i forhold til satserne fastsat for 2020 før afrunding. Lovens øvrige satser stiger fra 1. januar 2021 med 53,6 pct. i forhold til de satser, der er fastsat pr. 1. januar 2003 (grundniveauet i lov om arbejdsskadesikring).

 

Metoden for regulering af satserne er fastsat ved henholdsvis lov og langvarig, fast praksis. Vejledningen er dermed udtryk for de beregnede satser i 2021-niveau.

 

Satser for arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere

Med virkning for arbejdsskader efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020, der er indtruffet den 1. januar 2021 eller senere fastsættes følgende:

 

 

 

 

 

1)

 

 

Maksimumsbeløbet for årslønnen efter § 24, stk. 5, forhøjes til 564.000 kr., jf. § 25, stk. 1.

 

 

 

2)

 

 

Minimumsbeløbet for årslønnen efter § 24, stk. 6, forhøjes til 210.000 kr., jf. § 25, stk. 1.

 

 

 

3)

 

 

Godtgørelsen for 100 pct. varigt mén efter § 18, stk. 3 og 4, forhøjes til 939.500 kr., jf. § 25, stk. 1.

 

 

 

4)

 

 

Overgangsbeløbet ved dødsfald efter § 19, stk. 1, forhøjes til 177.000 kr., jf. § 25, stk. 1.

 

 

 

Grundlønnen for beregning og regulering af løbende erstatning for arbejdsskader indtruffet den 1. januar 2021 eller senere er den efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020, § 24, stk. 1-7, fastsatte årsløn multipliceret med 367.000/564.000, jf. § 24, stk. 8.

 

Fastsættes en løbende erstatning den 1. januar 2021 eller senere, udbetales erstatningen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 53,6 pct. til den erstatning, der svarer til grundlønnen.

 

Satser for arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2004 til 31. december 2020

Løbende årlig erstatning efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020, udbetales med virkning fra 1. januar 2021 med et tillæg på 53,6 pct. til den erstatning, der svarer til grundlønnen.

 

Fastsættes en løbende erstatning den 1. januar 2021 eller senere, udbetales erstatningen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 53,6 pct. til den erstatning, der svarer til grundlønnen.

 

Godtgørelsen for mén efter § 18, stk. 3 og 4, forhøjes til 939.500 kr.

 

Overgangsbeløbet ved dødsfald efter § 19, stk. 1, forhøjes til 177.000 kr.

 

Satser for arbejdsskader indtruffet i tiden 31. januar 1995 til 31. december 2003

Løbende årlig erstatning efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, udbetales med virkning fra 1. januar 2021 med et tillæg på 53,6 pct. til den fastsatte erstatning, jf. § 86, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

 

Fastsættes en løbende erstatning den 1. januar 2021 eller senere, udbetales erstatningen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 53,6 pct. til den fastsatte erstatning, jf. § 86, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

 

Godtgørelsen for mén efter § 33, stk. 3 og 4, forhøjes til 684.000 kr. For arbejdsskader indtruffet 1. juli 2002 eller senere forhøjes godtgørelsen for mén til 939.500 kr.

 

Overgangsbeløbet ved dødsfald efter § 35, stk. 1, forhøjes til 177.000 kr.

 

Satser for arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1993 til 30. januar 1995

Løbende årlig erstatning efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, udbetales med virkning fra 1. januar 2021 med et tillæg på 53,6 pct. til den fastsatte erstatning, jf. § 86, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

 

Fastsættes en løbende erstatning den 1. januar 2021 eller senere, udbetales erstatningen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 53,6 pct. til den fastsatte erstatning, jf. § 86, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

 

Godtgørelsen for mén efter § 33, stk. 3 og 4, forhøjes til 684.000 kr.

 

Overgangsbeløbet ved dødsfald efter § 35, stk. 1, forhøjes til 177.000 kr.

 

Satser for arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1978 til 31. december 1992

Løbende årlig erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer, udbetales med virkning fra 1. januar 2021 med et tillæg på 53,6 pct. til den fastsatte erstatning, jf. § 86, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring.

 

Fastsættes en løbende erstatning den 1. januar 2021 eller senere, udbetales erstatningen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 53,6 pct. til den fastsatte erstatning, jf. § 86, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring.

 

Erstatningen for mén efter § 28, stk. 3, forhøjes til 68.500 kr.

 

Overgangsbeløbet ved dødsfald efter arbejdsskadeforsikringslovens § 30, stk. 1, forhøjes til 177.000 kr.

 

Satser for ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. oktober 1933 til 31. marts 1978

Løbende årlig rente efter ulykkesforsikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 26. april 1968 med senere ændringer, udbetales med virkning fra 1. januar 2021 med et tillæg på 53,6 pct. til den fastsatte rente, jf. § 86, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring.

 

Fastsættes en løbende rente den 1. januar 2021 eller senere efter ulykkesforsikringsloven, udbetales renten fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 53,6 pct. til den fastsatte rente, jf. § 86, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring.

 

Tillægget til den fastsatte rentegælder dog ikke for forsikringer tegnet efter ulykkesforsikringslovens §§ 55, 58, 59 og 74, jf. § 86, stk. 7 i lov om arbejdsskadesikring.

 

Afrunding

Løbende årlige erstatninger, der ikke er delelige med 12, forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb.

 

Kost og logi

Satserne for værdien af kost og logi for personer, der har ophold hos arbejdsgiveren, svarer til de satser, der fastsættes af Skatterådet i medfør af ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 2, for det pågældende år, jf. § 24, stk. 4, 2. pkt., i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020.

 

Brillestel

Maksimumsatsen for erstatning af brillestel er 1.200 kr., jf. § 15, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020 og § 30, stk. 5, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.

 

Andet

De private arbejdsskadeforsikringsselskaber samt de arbejdsgivere, der er fritaget for at afgive risikoen efter loven, skal selv regulere løbende erstatninger, som er tilkendt før 1. januar 2021. Ved løbende erstatninger tilkendt i 2021, vil det fremgå af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, hvilke beløb, der skal udbetales i 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdstilsynet, den 30. oktober 2020

Sine Frederiksen

/ Helle Klostergaard Christensen


Bilag 1

Bilaget indeholder eksempler på beregninger af årsløns-, godtgørelses-, overgangsbeløb samt løbende erstatninger, som tilskadekomne eller dennes efterladte har ret til efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde.

 

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2021 til 31. december 2021

Til brug ved beregning og fremtidig regulering af løbende erstatninger for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (§ 24, stk. 8) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. januar 2003 (367.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet (564.000 kr.), det vil sige:

Grundløn = årsløn × 367.000 / 564.000.

 

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003.

 

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen med fratræk af arbejdsmarkedsbidrag (§ 24, stk. 3), jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 0,83 × grundløn × 0,92.

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn × 0,92.

 

Ved lov nr. 700 af 25. juni 2010 er der indført regel om, at arbejdsmarkedsbidraget ved beregningen af erstatningen trækkes ud af årslønnen, der indgår i beregningen af erstatningen for tab af erhvervsevne og tab af forsørger. Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8 pct. på skadestidspunktet og derfor ganges grundlønnen med 0,92. Ved lov nr. 700 af 25. juni 2010 er erstatningsniveauet for erstatninger for tab af erhvervsevne endvidere forhøjet fra 4/5 til 83 pct., og derfor ganges der med 0,83.

 

Årlig løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen med et tillæg på 53,6 pct.

 

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

 

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 939.500 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

 

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 177.000 kr.

 

Eksempler

1.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 11. januar 2021. Årsløn: 425.000 kr. Tab af erhvervsevne: 65 pct.

Grundløn: 425.000 kr. × 367.000/564.000 = 276.551 kr.

Grundydelse: 0,65 × 0,83 × 276.551 kr. × 0,92 = 137.263,32 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 137.263,32 kr. × 1,536 = 210.836,46 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 210.840 kr.

Månedlig erstatning: 17.570 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 5. marts 2021. Årsløn: 340.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 340.000 kr. × 367.000/564.000 = 221.241 kr.

Grundydelse: 0,30 × 221.241 kr. × 0,92 = 61.062,52 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 61.062,52 kr. × 1,536 = 93.792,03 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 93.804 kr.

Månedlig erstatning: 7.817 kr.

 

1.2 Engangsbeløb

Skadedato: 18. januar 2021. Afgørelsesdato: 7. december 2021. Årsløn: 285.000 kr. Tab af erhvervsevne: 25 pct. Varigt mén: 20 pct. Alder ved afgørelsen: 35 år og 2 måneder.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 285.000 kr. × 367.000/564.000 = 185.452 kr.

Grundydelse: 0,25 × 0,83 × 185.452 kr. × 0,92 = 35.402,79 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 35.402,79 kr. × 1,536 = 54.378,69 kr.

Kapitalerstatning: 54.378,69 kr. × 21,480 = 1.168.055 kr.

b. Méngodtgørelse

0,20 × 939.500 kr.= 187.900 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 55 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 939.500 kr. × (1 – 0,16) = 157.836 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 65 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 939.500 kr. × (1 – 0,26 – 0,06) = 127.772 kr.

 

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2011 til 31. december 2020

Til brug ved beregning og fremtidig regulering af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (§ 24, stk. 8) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. januar 2003 (367.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 367.000 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

 

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003.

 

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen med fratræk af arbejdsmarkedsbidrag (§ 24, stk. 3), jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 0,83 × grundløn × 0,92.

 

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn × 0,92.

 

Ved lov nr. 700 af 25. juni 2010 er der indført regel om, at arbejdsmarkedsbidraget ved beregningen af erstatningen trækkes ud af årslønnen, der indgår i beregningen af erstatningen for tab af erhvervsevne og tab af forsørger. Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8 pct. på skadestidspunktet og derfor ganges grundlønnen med 0,92. Ved lov nr. 700 af 25. juni 2010 er erstatningsniveauet for erstatninger for tab af erhvervsevne endvidere forhøjet fra 4/5 til 83 pct., og derfor ganges der med 0,83.

 

Årlig løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen med et tillæg på 53,6 pct.

 

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. § 25, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 939.500 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

 

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

 

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 939.500 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

 

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 177.000 kr.

 

Eksempler

2.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 7. marts 2018. Årsløn: 475.000 kr. Tab af erhvervsevne: 70 pct.

Grundløn: 475.000 kr. × 367.000/527.000 = 330.787 kr.

Grundydelse: 0,70 × 0,83 × 330.787 kr. × 0,92 = 176.812,27 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 176.812,27 kr. × 1,536 = 271.583,65 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 271.584 kr.

Månedlig erstatning: 22.632 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 21. april 2012. Årsløn: 295.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 295.000 kr. × 367.000/474.000 = 228.407 kr.

Grundydelse: 0,30 × 228.407 kr. × 0,92 = 63.040,33 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 63.040,33 kr. × 1,536 = 96.829,95 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 96.840 kr.

Månedlig erstatning: 8.070 kr.

 

2.2 Engangsbeløb

Skadedato: 21. januar 2015. Afgørelsesdato: 7. januar 2021. Årsløn: 345.000 kr. Tab af erhvervsevne: 40 pct. Varigt mén: 15 pct. Alder ved afgørelsen: 33 år og 7 måneder.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 345.000 kr. × 367.000/498.000 = 254.247 kr.

Grundydelse: 0,40 × 0,83 × 254.247 kr. × 0,92 = 77.657,20 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 77.657,20 kr. × 1,536 = 119.281,46 kr.

Kapitalerstatning: 119.281,46 kr. × 22,687 = 2.706.139 kr.

b. Méngodtgørelse

0,15 × 939.500 kr.= 140.925 kr.

 

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2004 - 31. december 2010

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (§ 24, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. januar 2003 (367.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 367.000 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

 

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003.

 

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen uden fratræk af arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

 

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

 

Årlig løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen med et tillæg på 53,6 pct.

 

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. § 25, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 939.500 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

 

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

 

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 939.500 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

 

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 177.000 kr.

 

Eksempler

3.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 27. november 2006. Årsløn: 345.000 kr. Tab af erhvervsevne: 50 pct.

Grundløn: 345.000 kr. × 367.000/396.000 = 319.735 kr.

Grundydelse: 0,50 × 4/5 × 319.735 kr.= 127.894,00 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 127.894,00 kr. × 1,536 = 196.445,18 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 196.452 kr.

Månedlig erstatning: 16.371 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 4. august 2008. Årsløn: 285.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 285.000 kr. × 367.000/419.000 = 249.630 kr.

Grundydelse: 0,30 × 249.630 kr. = 74.889,00 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 74.889,00 kr. × 1,536 = 115.029,50 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 115.032 kr.

Månedlig erstatning: 9.586 kr.

 

3.2 Engangsbeløb

Skadedato: 12. august 2010. Afgørelsesdato: 6. juli 2021. Årsløn: 395.000 kr. Tab af erhvervsevne: 45 pct. Varigt mén: 15 pct. Alder på skadestidspunkt: 49 år. Alder ved afgørelsen: 60 år og 7 måneder.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 395.000 kr. × 367.000/451.000 = 321.430 kr.

Grundydelse: 0,45 × 4/5 × 321.430 kr. = 115.714,80 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 115.714,80 kr. × 1,536 = 177.737,93 kr.

Kapitalerstatning: 177.737,93 kr. × 3,573 = 635.058 kr.

b. Méngodtgørelse

0,15 × 939.500 kr. × (1 – 0,10) = 126.833 kr.

 

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. juli 2002 - 31. december 2003

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatnings for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 41, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. april 1994 (293.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 293.000 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

 

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1994.

 

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen uden fratræk af arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1994. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

 

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

 

Grundydelsen er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 125,4 pct. af den løbende erstatning, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1994), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 4.

 

Årlig løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. ovenfor, med et tillæg på 53,6 pct.

 

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 939.500 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

 

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

 

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 939.500 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

 

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 177.000 kr.

 

Eksempler

4.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 1. august 2003. Årsløn: 335.000 kr. Tab af erhvervsevne: 65 pct.

Grundløn: 335.000 kr. × 293.000/367.000 = 267.452 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 267.452 kr.= 139.075,04 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 139.075,04 kr. × 1,254 = 174.400,10 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 174.400,10 kr. × 1,536 = 267.878,55 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 267.888 kr.

Månedlig erstatning: 22.324 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 15. september 2003. Årsløn: 250.000 kr. Erstatning: 10 pct.

Grundløn: 250.000 × 293.000/367.000 = 199.591 kr.

Grundydelse: 0,10 × 199.591 kr. = 19.959,10 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 19.959,10 kr. × 1,254 = 25.028,71 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 25.028,71 kr. × 1,536 = 38.444,10 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 38.448 kr.

Månedlig erstatning: 3.204 kr.

 

4.2 Engangsbeløb

Skadedato: 10. juli 2003. Afgørelsesdato: 7. maj 2021. Årsløn: 310.000 kr. Tab af erhvervsevne: 45 pct. Varigt mén: 10 pct. Alder på skadestidspunkt: 41 år. Alder ved afgørelsen: 59 år.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 310.000 kr. × 293.000/367.000 = 247.493 kr.

Grundydelse: 0,45 × 4/5 × 247.493 kr.= 89.097,48 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 89.097,48 kr. × 1,254 = 111.728,24 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 111.728,24 kr. × 1,536 = 171.614,58 kr.

Kapitalerstatning: 171.614,58 kr. × 6,553 = 1.124.591 kr.

b. Méngodtgørelse

0,10 × 939.500 kr. × (1 – 0,02) = 92.071 kr.

 

Arbejdsskader indtruffet i tiden 31. januar 1995 - 30. juni 2002

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 41, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. april 1994 (293.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 293.000 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

 

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1994.

 

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen uden fratræk af arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1994. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

 

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

 

Grundydelsen er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 125,4 pct. af den løbende erstatning, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1994), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 4.

 

Årlig løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. ovenfor, med et tillæg på 53,6 pct.

 

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 684.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

 

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

 

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 684.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen med 5 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

 

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 177.000 kr.

 

Eksempler

5.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 1. maj 1995. Årsløn: 210.000 kr. Tab af erhvervsevne: 50 pct.

Grundløn: 210.000 kr. × 293.000/295.000 = 208.576 kr.

Grundydelse: 0,50 × 4/5 × 208.576 kr. = 83.430,40 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 83.430,40 kr. × 1,254 = 104.621,72 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 104.621,72 kr. × 1,536 = 160.698,96 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 160.704 kr.

Månedlig erstatning: 13.392 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. februar 2001. Årsløn: 250.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 250.000 × 293.000/345.000 = 212.319 kr.

Grundydelse: 0,30 × 212.319 kr. = 63.695,70 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 63.695,70 kr. × 1,254 = 79.874,41 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 79.874,41 kr. × 1,536 = 122.687,09 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 122.688 kr.

Månedlig erstatning: 10.224 kr.

 

5.2. Engangsbeløb

Skadedato: 15. juni 2002. Afgørelsesdato: 14. maj 2021. Årsløn: 310.000 kr. Tab af erhvervsevne: 35 pct. Varigt mén: 20 pct. Alder på skadestidspunkt: 36 år. Alder ved afgørelsen: 55 år.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 310.000 kr. × 293.000/355.000 = 255.859 kr.

Grundydelse: 0,35 × 4/5 × 255.859 kr. = 71.640,52 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 71.640,52 kr. × 1,254 = 89.837,21 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 89.837,21 kr. × 1,536 = 137.989,95 kr.

Kapitalerstatning: 137.989,95 kr. × 7,638 = 1.053.968 kr.

b. Méngodtgørelse

0,20 × 684.000 kr. = 136.800 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 62 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 684.000 kr. × (1 – 0,15) = 116.280 kr.

 

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1993 - 30. januar 1995

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (jf. lov nr. 390 af 20. maj 1992, § 41, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. april 1992 (280.500 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 280.500 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

 

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1992.

 

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen uden fratræk af arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1992. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

 

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

 

Grundydelsen er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 130,9 pct. af den løbende erstatning, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1992), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 3.

 

Løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. overfor, med et tillæg på 53,6 pct.

 

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 684.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

 

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

 

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 684.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen med 5 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

 

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 177.000 kr.

 

Eksempler

6.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 1. januar 1995. Årsløn: 200.000 kr. Tab af erhvervsevne: 65 pct.

Grundløn: 200.000 kr. × 280.500/293.000 = 191.468 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 191.468 kr. = 99.563,36 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 99.563,36 kr. × 1,309 = 130.328,44 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 130.328,44 kr. × 1,536 = 200.184,48 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 200.196 kr.

Månedlig erstatning: 16.683 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. februar 1993. Årsløn: 190.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn = årsløn.

Grundydelse: 0,30 × 190.000 kr. = 57.000,00 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 57.000,00 kr. × 1,309 = 74.613,00 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 74.613,00 kr. × 1,536 = 114.605,57 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 114.612 kr.

Månedlig erstatning: 9.551 kr.

 

6.2 Engangsbeløb

Skadedato: 20. januar 1995. Afgørelsesdato: 4. januar 2021. Årsløn: 210.000 kr. Tab af erhvervsevne: 25 pct. Varigt mén: 5 pct. Alder på skadestidspunkt: 25 år. Alder ved afgørelsen: 51 år. Tidligere afgørelse om tab af erhvervsevne før 1. juli 1999: Ja.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 210.000 kr. × 280.500/293.000 = 201.041 kr.

Grundydelse: 0,25 × 4/5 × 201.041 kr. = 40.208,20 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 40.208,20 kr. × 1,309 = 52.632,53 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 52.632,53 kr. × 1,536 = 80.843,57 kr.

Kapitalerstatning: 80.843,57 kr. × 8,277 = 669.143 kr.

b. Méngodtgørelse

0,05 × 684.000 kr. = 34.200 kr.

 

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1987 - 31. december 1992

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, § 37, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. april 1977 (107.500 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 107.500 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

 

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1977.

 

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1977. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

 

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

 

Grundydelsen er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 341,5 pct. af den løbende erstatning, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1977), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 2.

 

Årlig løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. ovenfor, med et tillæg på 53,6 pct.

 

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne og varigt mén beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, § 38, stk. 4), idet ménerstatningen for 100 pct. varigt mén forhøjes til 68.500 kr. årligt.

 

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne og varigt mén beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

 

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 177.000 kr.

 

Eksempler

7.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 1. maj 1990. Årsløn: 170.000 kr. Tab af erhvervsevne: 65 pct.

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/265.000 = 68.962 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 68.962 kr. = 35.860,24 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 35.860,24 kr. × 3,415 = 122.462,72 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 122.462,72 kr. × 1,536 = 188.102,74 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 188.112 kr.

Månedlig erstatning: 15.676 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. juni 1989. Årsløn: 200.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 200.000 kr. × 107.500/258.500 = 83.172 kr.

Grundydelse: 0,30 × 83.172 kr. = 24.951,60 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 24.951,60 kr. × 3,415 = 85.209,71 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 85.209,71 kr. × 1,536 = 130.882,11 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 130.884 kr.

Månedlig erstatning: 10.907 kr.

 

7.2 Engangsbeløb

Skadedato: 15. maj 1992. Afgørelsesdato: 6. juli 2021. Årsløn: 170.000 kr. Tab af erhvervsevne: 15 pct. Varigt mén: 10 pct. Alder ved afgørelsen: 58 år. Tidligere afgørelse om tab af erhvervsevne før 1. juli 1999: Ja.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/280.500 = 65.152 kr.

Grundydelse: 0,15 × 4/5 × 65.152 kr. = 7.818,24 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 7.818,24 kr. × 3,415 = 26.699,29 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 26.699,29 kr. × 1,536 = 41.010,11 kr.

Kapitalerstatning: 41.010,11 kr. × 6,574 = 269.601 kr.

b. Erstatning for varigt mén

Årlig erstatning: 0,10 × 68.500 kr. = 6.850 kr.

Ménerstatning: 6.850 kr. × 8,593 = 58.863 kr.

 

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1978 - 31. marts 1987

Erstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som anført ovenfor i kapitel 8, idet erstatningsniveauet dog er 3/4 i stedet for 4/5.

Grundydelsen for de få ménerstatninger, der efter tidligere afgørelser udbetales som løbende erstatning er den fastsatte ménprocent × 13.000 kr. Den årlige erstatning fra 1. januar 2021 udbetales som 341,5 pct. af grundydelsen og med et tillæg på 53,6 pct.

 

Eksempel

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 7. maj 1986. Afgørelsesdato: 4. oktober 2021. Årsløn: 170.000 kr. Tab af erhvervsevne: 15 pct. Alder ved afgørelsen: 62 år. Tidligere afgørelse om tab af erhvervsevne før 1. juli 1999: Ja.

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/219.500 = 83.257 kr.

Grundydelse: 0,15 × 3/4 × 83.257 kr. = 9.366,41 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 9.366,41 kr. × 3,415 = 31.986,29 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 31.986,29 kr. × 1,536 = 49.130,94 kr.

Kapitalerstatning: 49.130,94 kr. × 5,018 = 246.540 kr.

b. Erstatning for varigt mén

Skadedato: 7. maj 1986. Varigt mén: 65 pct.

Grundydelse: 0,65 × 13.000 kr. = 8.450,00 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 8.450,00 kr. × 3,415 = 28.856,75 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2021: 28.856,75 kr. × 1,536 = 44.323,97 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 44.328 kr. Månedlig erstatning: 3.694 kr.

 

Ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. oktober 1933 - 31. marts 1978

Årlig løbende rente, der udbetales efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde, beregnes som grundrenten pr. 1. januar 2003, jf. nedenfor, med et tillæg på 53,6 pct.

Den årlige løbende rente er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 1.591,2 pct. af grundrenten pr. 1. april 1965, jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 1.

 

Således beregnes den årlige løbende rente efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde fra 1. januar 2021 som: Grundrenten pr. 1. april 1965 × 15,912 × 1,536. Beløbet forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb, således at den månedlige rente udbetales i hele kroner.

 

Eksempel

a. Erstatning for invaliditet

Skadedato: 21. december 1977. Årsløn: 76.750 kr. Invaliditet: 65 pct.

Grundløn: 76.750 kr. × 16.500/76.750 = 16.500 kr.

Grundrente: 0,65 × 2/3 × 16.500 kr. = 7.150,00 kr. årligt.

Grundrente pr. 1. januar 2003: 7.150,00 kr. × 15,912 = 113.770,80 kr.

Årlig rente fra 1. januar 2021: 113.770,80 kr. × 1,536 = 174.751,95 kr., som forhøjes til nærmeste med 12

delelige kronebeløb: 174.756 kr.

Månedlig rente: 14.563 kr.

Til toppen