Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning til bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr. 9661 af 29/9 2020.

I bekendtgørelse nr. 1370 af den 18. september 2020 er der fastsat regler om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser. Bekendtgørelsen regulerer forsøget, hvor udvalgte arbejdsløshedskasser har fået til ladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler nærmere. Regler i bl.a. lov om arbejdsløshedsfor sikring mv. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med tilhørende bekendtgørelser er gældende, med mindre de er fraveget i forsøget.

Forsøg med kontaktforløbet

Til § 1, stk. 1

Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til forsøg med kontaktforløbet for medlemmer af udvalgte arbejdsløshedskasser med bopæl i kommuner, som de udvalgte arbejdsløshedskasser samarbejder med. Nogle arbejdsløshedskasser har fået tilladelse til et landsdækkende forsøg, mens forsøget i andre arbejdsløshedskasser kun gælder for medlemmer med bopæl i udvalgte kommuner.

Se bilag til bekendtgørelsen, hvor det fremgår, hvilke arbejdsløshedskasser der er udvalgt, og hvilke kommuner de enkelte arbejdsløshedskasser samarbejder med i forsøget.

Til § 1, stk. 2

Bestemmelsen gælder i en situation, hvor et medlem, der er omfattet af forsøg i en arbejdsløshedskasse, flytter til en kommune, som ikke er med i forsøget, eller melder sig ud af arbejdsløshedskassen.

Bestemmelsen finder anvendelse, selvom medlemmet flytter til en arbejdsløshedskasse, som har tilladelse til forsøg med kontaktforløbet. Derved undgås, at en arbejdsløshedskasse, som har tilrettelagt et kontaktforløb på én, skal overtage kontaktforløbet i en kort periode fra en arbejdsløshedskasse, som kan have tilrettelagt kontaktforløbet på en anden måde. Tilsvarende udgår et medlem af forsøget, som flytter til en kommune, som ikke er omfattet af forsøg med medlemmets arbejdsløshedskasse.

Såfremt medlemmet ikke længere er omfattet af forsøget på grund af udmeldelse af arbejdsløshedskassen, registrerer arbejdsløshedskassen dette ved at markere medlemmet med ”årsagskode 43” – Udmeldt af ar bejdsløshedskasse i forsøg – i arbejdsløshedskassens eget registreringssystem. Hermed visiteres medlem met til et kontaktforløb i jobcenteret. Jobcenteret får via det fælles it-baserede datagrundlag besked om, at kontaktforløbet overgår til jobcenteret samt om årsagen hertil.

Hvis medlemmet flytter til en kommune, der ikke er med i forsøget, registrerer arbejdsløshedskassen dette ved at markere medlemmet med ”årsagskode 42” – Kommune ej i forsøg – i arbejdsløshedskassens eget registreringssystem. Hermed visiteres medlemmet til et kontaktforløb i jobcenteret. Jobcenteret får via det fælles it-baserede datagrundlag besked om, at kontaktforløbet overgår til jobcenteret samt om årsagen hertil.

Oplysninger om et medlems bopælskommuner skal hentes i CPR registerret.

 

Medlemmer i forsøget

Til § 2, stk. 1

Arbejdsløshedskassen har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders ledighed, jf. § 9, for med lemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode. Det er forudsat i forsøget, at arbejdsløshedskasser i forsø get starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden. 3-månedersperioden løber fra ledighedstids punktet. Det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er ind placeret i en dagpengeperiode.

Indplacering i en dagpengeperiode forekommer, hvis et medlem er blevet nyledig eller, hvis medlemmet har genoptjent retten til en ny dagpengeperiode. Indplaceringen har virkning fra den 1. i den måned, hvor medlemmet begynder at bruge af en ny dagpengeperiode.

Om opgørelse af 3-månedersperioden se § 9.

 

Til § 2, stk. 2

Det er vigtigt, at kontaktforløbet starter tidligt i ledighedsforløbet, og derfor er det afgørende, at arbejds løshedskassen hurtigt får taget stilling til indplaceringen således, at medlemmet og jobcenteret er klar over, om vedkommende skal have et kontaktforløb hos jobcenteret eller hos arbejdsløshedskassen. Job centeret må ikke indkalde et medlem til jobsamtale eller give en frist til selvbooking af en jobsamtale til et medlem, som skal have et kontaktforløb i arbejdsløshedskassen.

Arbejdsløshedskassen skal tage stilling til indplacering senest to uger efter tilmelding i jobcenteret eller på Jobnet. Det svarer til det tidspunkt, hvor arbejdsløshedskassen senest skal holde cv-samtale med med lemmet. Imidlertid vil det kunne forekomme i forbindelse med genindplacering, at der ikke skal holdes en cv-samtale, og derfor er tidspunktet fastsat til senest to uger efter tilmelding.

Arbejdsløshedskassen skal stille et digitalt profilafklaringsværktøj til rådighed for medlemmet i forbindel se med visitation i forsøget. Arbejdsløshedskassen kan vælge at anvende det profilafklaringsværktøj, som STAR stiller til rådighed for medlemmerne via Jobnet, hvor sagsbehandlerne i jobcentre og arbejdsløs hedskasser kan se profilafklaringsresultatet og de udfyldte besvarelser via servicekald til DFDG eller ved opslag fra JobKon.

Informationen fra profileringen kan indgå som en del af grundlaget for sagsbehandlerens samlede vurdering af hvilken indsats mellemmet skal modtage i forsøget eller, at medlemmet har komplekse udfordringer og derfor skal visitereres til tidligt kontaktforløb i jobcentret. Tilrettelæggelse af indsats og visitation skal altid ske ud fra det enkelte medlems behov og må ikke træffes på baggrund af resultatet fra profilafklaringsværktøjet alene.

Hjemmel til behandling af personoplysninger for STARs profilafklaringsværktøj er fastsat i § 8, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udmøntet i § 142 i den nye bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Da udviklingen og brug af STARs profilafklaringsværktøj er fastsat i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretages behandlingen af oplysningerne som led i a-kassernes myndighedsudøvelse efter lovgivningen om den aktive beskæftigelsesindsats. Jobcentre og a-kasser har endvidere, inden for rammerne af lovgivningen, hjemmel i databeskyttelseslovgivningen til at indsamle og behandle og videregive både de almindelige, ikke-følsomme personoplysninger samt følsomme personoplysninger, der er nødvendige og tilstrækkelige for profilafklaringsværktøjets funktion. Det foretages med hjemmel i henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og data beskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

 

2

Arbejdsløshedskasserne kan alternativt anvende et eget profilafklaringsredskab. Arbejdsløshedskasserne skal i den forbindelse sikre, at arbejdsløshedskassen overholder reglerne omkring behandling og udvekslafklaringen foretages på et lovligt behandlingsgrundlag efter § 6, stk. 1 og § 9, stk. 2. i databeskyttelsesforordningen.

 

Det er frivilligt for medlemmet, om vedkommende vil lade sig profilafklare.

 

Et medlem med et i gang værende dagpengeforløb er ikke i målgruppen for forsøget og skal derfor mod tage sit kontaktforløb i jobcenteret. Et medlem, som har et igangværende dagpengeforløb, der genindpla ceres i en ny dagpengeperiode, omfattes som udgangspunkt af forsøget. Det kan fx forekomme, hvis et ledigt medlem løbende har været beskæftiget i et omfang, der til sidst betyder, at medlemmet genoptjener retten til en ny dagpengeperiode.

 

I tilfælde, hvor arbejdsløshedskassen ikke kan træffe afgørelse om indplacering inden for de 14 dage, skal arbejdsløshedskassen som udgangspunkt ud fra de foreliggende oplysninger, fx ved opslag i indkomstre gisteret, foretage en foreløbig vurdering af, om medlemmet skal indplaceres. I tilfælde, hvor et medlem, der vurderes at skulle indplaceres, og derfor markeres som omfattet af forsøg, alligevel ikke skal indpla ceres (fx fordi pågældende ikke beder om dagpenge i forbindelse med ledighedsmeldingen), skal arbejds løshedskassen rette dette ved at benytte kode ”36 – Sletning af fraværsforhold”. Hermed udgår medlem met af forsøget.

 

Reglerne i bekendtgørelse om dagpengeperioden finder anvendelse i forhold til indplacering mv.

 

Til § 2, stk. 3

Det er arbejdsløshedskassen som vurderer om et medlem, som er omfattet af forsøg, jf. § 1, stk. 1, skal overgå til et kontaktforløb i jobcenteret.

Til § 2, stk. 3, nr. 1

Arbejdsløshedskassen kan vurdere, at medlemmet har behov for et tidligt kontaktforløb i jobcenteret. Denne vurdering skal som udgangspunkt foretages senest 2 uger efter, at medlemmet har meldt sig ledig, jf. § 2, stk. 2, fx ved cv-samtalen. Det kan fx være tilfældet i en situation, hvor profilafklaringen sammen med arbejdsløshedskassens vurdering på baggrund af en samtale med medlemmet tyder på, at et medlem har komplekse udfordringer og derfor er i risiko for at blive langtidsledig.

Arbejdsløshedskassen kan dog også på et senere tidspunkt i 3-månedersperioden vurdere, at medlemmet vil have gavn af at overgå til et kontaktforløb i jobcenteret. Da det er forudsat, at arbejdsløshedskassen skal anvende et digitalt profilafklaringsværktøj i forbindelse med visitation til forsøget, er der ikke fastsat kriterier for arbejdsløshedskassens vurdering.

Såfremt medlemmet har behov for et tidligt kontaktforløb i jobcentret, registrerer arbejdsløshedskassen dette ved at bruge ”årsagskode 44” - Behov for tidlig indsats - i arbejdsløshedskassens eget registrerings system. Hermed visiteres medlemmet til et kontaktforløb i jobcenteret. Jobcenteret får via det fælles it- baserede datagrundlag besked om, at kontaktforløbet overgår til jobcenteret samt om årsagen hertil.

Såfremt medlemmet har behov for et tidligt kontaktforløb i jobcentret, beskriver sagsbehandleren i ar bejdsløshedskassen sin vurdering herfor og deler den med jobcenteret via Min Plan. Beslutningen vil som udgangspunkt altid blive truffet som led i en samtale med borgeren. Arbejdsløshedskassens vurdering skal dokumenteres i aftalefeltet for samtalen i Min Plan.

 

Til § 2, stk. 3, nr. 2

 

Medlemmer som er i målgruppen for et uddannelsespålæg, skal have et kontaktforløb i jobcenteret. Ar bejdsløshedskassen skal derfor afgøre, om medlemmet er i målgruppen for et uddannelsespålæg. Denne vurdering skal foretages på grundlag af objektive kriterier. Vurdering skal foretages senest 2 uger efter, at medlemmet har meldt sig ledig, jf. § 2, stk. 2, fx ved cv-samtalen. Et medlem er i målgruppen for uddan nelsespålæg, såfremt vedkommende opfylder alle tre nedenstående kriterier:

Medlemmet er under 25 år og har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse og har ikke forsørger pligt overfor hjemmeboende børn.

Det vil sige, at arbejdsløshedskassen skal konstatere alder, uddannelse, og om medlemmet har forsørger pligt overfor hjemmeboende børn. Såfremt medlemmet er i målgruppen for uddannelsespålæg, registrerer arbejdsløshedskassen dette ved at markere medlemmet med ”årsagskode 45” - Medlem er i målgruppe for uddannelsespålæg - i arbejdsløshedskassens eget registreringssystem. Hermed visiteres medlemmet til et kontaktforløb i jobcenteret. Jobcenteret får via det fælles it-baserede datagrundlag besked om, at kontakt forløbet overgår til jobcenteret samt om årsagen hertil.

 

Det er herefter jobcenteret, der vurderer, om vedkommende efter § 30, stk. 1, i lov om en aktiv beskæfti gelsesindsats, vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.

 

Medlemmer, der er visiteret til kontaktforløb i jobcenteret, fordi de er i målgruppen for uddannelsespå læg, kan ikke visiteres tilbage i forsøget uanset jobcenterets efterfølgende vurdering.

 

Til § 2, stk. 4

Ansvaret for kontaktforløbet overgår til jobcenteret, når der ved offentlige myndigheders kontrolaktion er rejst tvivl om et medlems generelle rådighed, jf. § 38 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som deltager i kontrolaktioner, og som vurderer, om der er tvivl om et medlems rådighed. Ved tvivl om rådighed giver STAR meddelelse herom til arbejdsløs hedskassen. Arbejdsløshedskassen giver herefter jobcenteret besked, hvis medlemmet skal omfattes af den særlige indsats, jf. § 38 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Dette gælder uanset, om medlemmet er omfattet af forsøget eller ej.

 

Bestemmelsen finder anvendelse, når arbejdsløshedskassen sender besked til jobcenteret med anmod ning om straksaktivering efter at have konstateret, at medlemmet beder om dagpenge inden for 14 dage efter, at medlemmet har fået besked fra arbejdsløshedskassen, jf. § 34 i rådighedsbekendtgørelsen.

Såfremt der er rejst tvivl om et medlems generelle rådighed, jf. § 38 i lov om en aktiv beskæftigelsesind sats, skal arbejdsløshedskassen registrere dette ved at bruge ”årsagskode 44” - Behov for tidlig indsats - i arbejdsløshedskassens eget registreringssystem. Hermed visiteres medlemmet til et kontaktforløb i job centeret. Jobcenteret får via det fælles it-baserede datagrundlag besked om, at kontaktforløbet overgår til jobcenteret samt om årsagen hertil.

 

Til § 2, stk. 5

Arbejdsløshedskassen skal straks give jobcenteret besked, når ansvaret for kontaktforløbet overgår til jobcenteret. Det skyldes, at kontaktforløbet inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed er inten sivt, hvilket betyder, at det er vigtigt, at jobcenteret med det samme ved, når ansvaret for forløbet er skif tet således, at jobcenteret kan give medlemmet en frist til selvbooking af jobsamtale eller indkalde til en fælles jobsamtale. Dermed har jobcenteret mulighed for med det samme at bistå medlemmet med at opnå sit jobmål, at give medlemmet den rette indsats og at nå at overholde minimumskravene til antallet af job samtaler i kontaktforløbet.

 

Arbejdsløshedskassen vil i forsøget give jobcenteret besked om, at et medlem overgår til kontaktforløbet i jobcenteret ved at markere medlemmet med en årsagskode i arbejdsløshedskassens eget it-system.

 

Registreringen sker ved at sætte slutdato på den markering, der angiver forsøgsdeltagelsen, og ved at regi strere en årsag til, at forsøgsdeltagelsen afsluttes. Jobcenteret får via det fælles it-baserede datagrundlag besked om, at kontaktforløbet overgår til jobcenteret samt om årsagen hertil, når slutdato og årsag regi streres. Regler for slutdato er unik for hver årsagskode. Se reglerne for slutdato i nedenstående oversigt over mulige årsagskoder.

 

Såfremt sagsbehandleren i arbejdsløshedskassen har angivet en forkert årsagskode for overgang til job centeret berigtiges dette ved, at opdatere registreringen til den rette årsagskode. Det er altid den sidste registrering, som er den gældende.

 

Medlemmer, der er markeret ude af forsøget, kan ikke komme ind igen – medmindre de skal genindplace res. Dette gælder uanset, om det efterfølgende viser sig, at det fx er for tidligt ift. opgørelsen af forbrugte timer af dagpengeretten. Såfremt et medlem skal genindplaceres, gøres dette på samme måde som ved almindelig visitation til forsøget jf. § 2.

 

Der er følgende årsagskoder tilknyttet forsøget:

 

36 - Sletning af fraværsforhold

Anvendelse: Medlemmet er fejlagtigt visiteret til at modtage kontaktforløbet i arbejdsløshedskassen. Denne årsagskode anvendes fx, hvis medlemmet i forbindelse med første vurdering fejlagtigt er opgjort som at være genindplaceret på bagrund af timer i beskæftigelse. Efterfølgende viser det sig, at medlem alligevel ikke har det krævede antal timer til en genindplacering, og medlemmet skulle derfor ikke have været genindplaceret. Det er en forudsætning, at denne årsagskode anvendes i meget begrænset omfang.

Slutdato: Slutdato er lig med registreringsdato.

 

41- Forsøgsperiode afsluttet

Anvendelse: Medlemmet har afsluttet 3 måneders sammenlagt ledighed med kontaktforløb i arbejdsløs hedskassen.

Se grundlag for anvendelse i § 9.

Slutdato: Slutdato er lig med den sidste dag i den måned, hvor det konstateres, at medlemmet har haft hhv. 410 eller 333 timers sammenlagt ledighed.

 

42- Kommune ej i forsøg

Anvendelse: Medlemmet er flyttet til ny kommune, som ikke er med i forsøget. Se grundlag for anvendelse i § 1, stk. 2.

Slutdato: Slutdato er lig med registreringsdato.

 

43- Udmeldt af arbejdsløshedskasse i forsøg

Anvendelse: Medlemmet har skiftet arbejdsløshedskasse eller er udmeldt af arbejdsløshedskassen og er derfor ikke længere med i forsøget. Se grundlag for anvendelse i § 1, stk. 2.

Slutdato: Slutdato er lig med sidste dag i den måned hvor medlemmet er medlem udmeldt.

 

44- Behov for tidlig indsats

Anvendelse: Medlemmet har behov for et tidligt kontaktforløb i jobcentret, fx pga. at medlemmet har komplekse problemer, der kan føre til risiko for langtidsledighed. Se grundlag for anvendelse i § 2, stk. 3, nr. 1.

Slutdato: Slutdato er lig med registreringsdato.

 

45- Medlemmet er i målgruppe for uddannelsespålæg

Anvendelse: Medlemmet er under 25 år og har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse og har ikke forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn. Se grundlag for anvendelse i § 2, stk. 3, nr. 2.

Slutdato: Slutdato er lig med registreringsdato.

 

46 - Optjent ny dagpengeret.

Anvendelse: Medlemmet har optjent ny dagpengeret, og gammel forsøgsperiode afsluttes.

Se grundlag for anvendelse i §1, stk. 1. Slutdato: Slutdato er lig med registreringsdato.

 

Til § 2, stk. 6.

Til brug for vurdering af, om et medlem efter stk. 3, nr. 1, er i risiko for langtidsledighed, kan arbejdsløshedskasserne i forsøgsperioden anvende et profilafklaringsværktøj, som de selv har udviklet. Resultatet af profilafklaringen kan bruges i arbejdsløshedskassens vurdering af hvilken indsats, der skal gennemføres og om medlemmet skal overgå til et tidligt kontaktforløb i jobcentret.

 

Informationen fra profileringen kan indgå som en del af grundlaget for sagsbehandlerens samlede vurdering af hvilken indsats mellemmet skal modtage i forsøget eller, at medlemmet har komplekse udfordringer og derfor skal visitereres til tidligt kontaktforløb i jobcentret. Tilrettelæggelse af indsats og visitation skal altid ske ud fra det enkelte medlems behov og må ikke træffes på baggrund af resultatet fra profilafklaringsværktøjet alene.

 

Arbejdsløshedskasserne skal i forbindelse brug af profilafklaringsværktøjet sikre, at arbejdsløshedskassen overholder reglerne omkring behandling, oplysning og udveksling af personoplysninger efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Det er frivilligt for medlemmet, om vedkommende vil lade sig profilafklare.

 

Til § 3

Et medlem, som har kontaktforløbet i arbejdsløshedskassen, har ret til at deltage i indsatser bevilget som led i, at medlemmet har været omfattet af en varslingsindsats selvom, at ansvaret for kontaktforløbet er hos arbejdsløshedskassen. Arbejdsløshedskassen skal således ikke af denne grund vurdere, om ansvaret for kontaktforløbet skal overgå til jobcenteret.

 

Samtaler og indsats i arbejdsløshedskassen

 

Til § 4, stk. 1

Arbejdsløshedskassen skal holde mindst 2 individuelle jobsamtaler og en fælles jobsamtale for alle medlemmer, der er omfattet af forsøg i løbet af forsøgsperioden opgjort som tre måneders dagpengefor brug jf. § 9 i forsøgsbekendtgørelsen.

 

Den individuelle jobsamtale holdes ved personligt fremmøde. Samtalerne kan dog holdes telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsløshedskassen er ansvarlig for at registrere afholdelse af samtalen.

 

Der er ikke fastsat krav til, hvordan arbejdsløshedskassen skal identificere medlemmer, som er i en opsigelsesperiode eller, hvilken indsats arbejdsløshedskassen skal tilbyde i opsigelsesperioden. Dokumentation for denne indsats registreres og opbevares af de deltagende arbejdsløshedskasser selv.

 

Til § 4, stk. 2

Det er som udgangspunkt jobcenteret, der ud fra en helhedsorienteret vurdering af medlemmets ledig hedssituation vurderer, om jobcenteret deltager i den fælles jobsamtale i arbejdsløshedskassen.

 

Jobcenteret skal dog deltage, hvis medlemmet anmoder herom. Jobcenteret skal ikke deltage, hvis med lemmet ikke ønsker jobcenterets deltagelse, uanset jobcenterets vurdering af medlemmets behov herfor.

 

Jobcenteret kan vælge at deltage i den fælles jobsamtale via digitalt fremmøde fx videolink, medmindre medlemmet anmoder jobcenteret om at deltage ved personligt fremmøde.

 

Da DFDG ikke understøtter et specifikt tilvalg af deltagelse i fællessamtalen, skal jobcenteret kun registrere deltagelse i de tilfælde, hvor jobcenteret ikke deltager i fællessamtalen. Det forudsættes, at arbejds løshedskassen og jobcentret kommunikerer om sådanne eksplicitte tilvalg (fravalg for deltagelse) uden om DFDG, ligesom det i dag er tilfældet, uden for forsøget.

 

Bestemmelsen svarer til reglerne om arbejdsløshedskassernes deltagelse i fælles jobsamtaler i kontaktfor løbet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvordan samarbejdet mellem de enkelte jobcentre og de enkelte arbejdsløshedskasser skal foregå i praksis, er ofte nærmere aftalt i en samarbejdsaftale mellem parterne.

 

Til § 4, stk. 3

Medlemmet booker jobsamtaler i arbejdsløshedskassen, bortset fra den fælles jobsamtale og i tilfælde, hvor en jobsamtale holdes sammen med cv-samtalen eller, hvor der er behov for at indkalde til en jobsamtale med kort varsel.

 

Arbejdsløshedskassen fastsætter en bookingfrist, og medlemmet skal herefter booke jobsamtale inden for den fastsatte bookingfrist. Hvis medlemmet ikke booker en samtale inden for fristen, skal arbejdsløsheds kassen afmelde vedkommende som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmelding har virkning fra og med dag en efter udløb af fristen.

 

Hvis jobcenteret har udstedt frister for selvbooking, medlemmet har booket jobsamtaler eller jobcenteret har indkaldt til fælles jobsamtaler annulleres disse automatisk af det fælles it-baserede datagrundlag, når arbejdsløshedskassen markerer medlemmet inde i forsøget.

 

Eksempel: genindplacering

 

En dagpengemodtager har et igangværende kontaktforløb i jobcenteret. Medlemmet har løbende måneder med fast arbejde og har på et tidspunkt arbejdet nok til, at vedkommende genoptjener retten til en ny dag pengeperiode og får en ny indplacering. Medlemmet har løbende været i kontakt med jobcenteret og har på tidpunktet for den nye indplacering booket en jobsamtale i jobcenteret. Da medlemmet er påbegyndt en ny dagpengeperiode og lever op til kravene efter § 2, markeres vedkommende med en fritagelsesmar keringen hvilket visiterer borgeren til forsøget. Den bookede jobsamtale i jobcenteret annulleres herefter automatisk.

 

Til § 4, stk. 4

Bestemmelsen giver mulighed for at slå nogle af samtalerne i arbejdsløshedskassen sammen. Dog kan arbejdsløshedskassen i forsøget maksimalt holde to samtaler per dag og dermed registrere to samtaletyper per dag. Samtalerne skal have forskellige formål (cv, rådighed, jobsamtale eller fælles jobsamtale). Det betyder fx, at arbejdsløshedskassen samme dag kan holde en cv-samtale i forbindelse med en jobsamtale eller en rådighedssamtale i forbindelse med en fælles jobsamtale. Arbejdsløshedskassen kan imidlertid ik ke holde to jobsamtaler, herunder den fælles jobsamtale, på samme dag.

 

Arbejdsløshedskassen kan også vælge at holde én samtale med maksimal to formål per dag fx en rådigheds- og jobsamtale.

 

Mulige kombinationer af formål, som kan registreres enten i kraft af to samtaler holdt samme dag eller en samtale med to formål, er:

Cv-samtale + jobsamtale

Cv-samtale + fælles jobsamtale Rådighedssamtale + jobsamtale Rådighedssamtale + fælles jobsamtale

Såfremt arbejdsløshedskassen afholder en rådighedssamtale + fælles jobsamtale, deltager jobcenteret ude lukkende i den del af samtalen, som omhandler fællessamtalen.

 

Samtalerne i forsøget registreres og indberettes til det fælles it-baserede datagrundlag, som udgangspunkt ved brug af eksisterende registreringskategorier. Det betyder, at arbejdsløshedskassen fortsat skal registre re og indberette cv- og rådighedssamtaler til det fælles it-baserede datagrundlag ved brug af de eksisteren de registreringskategorier. Som noget nyt får arbejdsløshedskassen mulighed for at registrere i kategorier, som jobcenteret i dag anvender. Det drejer sig om samtalekategorierne fælles-jobsamtale og jobsamtale (samt angivelse af om jobsamtalen er holdt ved personligt fremmøde eller telefonisk.)

 

Til § 4, stk. 5

I forsøget indkalder arbejdsløshedskassen medlemmet til en fælles jobsamtale.

Hvis arbejdsløshedskassen efter § 4, stk. 4, vælger at holde to samtaler på en dag, fx en jobsamtale i for bindelse med cv-samtalen eller en rådighedssamtale i forbindelse med den fælles jobsamtale, kan arbejds løshedskassen i disse to tilfælde, indkalde medlemmet, også selvom jobsamtalen og rådighedssamtalen som udgangspunkt skal bookes af medlemmet.

 

Bestemmelsen gør det muligt at fravige reglerne om pligt til selvbooking.

 

Til § 4, stk. 6

Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde indkalde medlemmet til en jobsamtale, når der efter arbejds løshedskassens vurdering er behov for en jobsamtale med kort varsel. Dette kan fx være i forbindelse med, at arbejdsløshedskassen har fået en konkret jobordre, som skal besættes hurtigt, og som arbejdsløs hedskassen vil tale med medlemmet om, eller særlige aktiviteter og indsatser, som kræver en jobsamtale med medlemmet.

 

Til § 4, stk. 7

Kravet om, at medlemmet altid skal have søgbare og opdaterede cv-oplysninger på Jobnet.dk, fasthol des i forsøget. Det er arbejdsløshedskassen, der i forsøgsperioden løbende skal påse, at medlemmets cv- oplysninger på jobnet.dk er fyldestgørende, opdaterede og søgbare frem til, at medlemmet overgår til kon taktforløbet i jobcenteret.

 

Vejledning

Til § 5, stk. 1

Arbejdsløshedskassen vejleder medlemmer omfattet af forsøget om indholdet i forsøget, herunder om kontaktforløbet i arbejdsløshedskassen i forsøgsperioden og forholdet til øvrige samtaler i arbejdsløsheds kassen, om forholdet til jobcenteret i medlemmets forsøgsperiode og om overgang af kontaktforløbet til jobcenteret. Vejledning gives senest på det tidspunkt, hvor arbejdsløshedskassen skal have taget stilling til indplacering i forsøget. Dette tidspunkt er senest 2 uger efter tilmelding til jobcenteret, som også er det tidspunkt, hvor cv-samtalen senest skal holdes.

Arbejdsløshedskassen skal også vejlede medlemmet iht. bekendtgørelse om en arbejdsløshedskasses pligt til at vejlede mv. Arbejdsløshedskassen skal herunder vejlede om, at manglende selvbooking af job samtaler og udeblivelse fra jobsamtaler har samme dagpengemæssige konsekvenser, som hvis der var tale om selvbooking eller afholdelse af jobsamtaler hos jobcenteret. Arbejdsløshedskassen skal også vejlede om, at jobcenteret i forsøgsperioden kan kontakte medlemmer, som er omfattet af forsøget, jf. § 8, stk. 1, i forsøgsbekendtgørelsen.

Selv om arbejdsløshedskassen har ansvaret for kontaktforløbet, er det muligt at få en indsats fra jobcen teret i form af fx et tilbud. Det kan fx være tilfældet, hvis medlemmet gerne vil have et tilbud om et ud dannelsesløft efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Et sådant tilbud vil ofte kræve, at jobcenteret afgiver tilbud tidligt i ledighedsperioden for, at det er muligt at nå at gennemføre uddannelses løftet. Der kan også være tale om tilbud om virksomhedspraktik, som medlemmet selv har fundet. Ar bejdsløshedskassen skal vejlede medlemmet herom.

I det tilfælde, hvor arbejdsløshedskassen vurderer, at et medlem har behov for et læse-, skrive- eller reg nekursus, kan arbejdsløshedskassen bede medlemmet om at henvende sig hos jobcenteret. Det er jobcenteret, der vurderer, om et medlem skal bevilges et læse-, skrive- eller regnekursus. da bemyndigelsen til at bevilge indsatser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forbliver i jobcenteret i forsøgsperioden.

Vejledningspligten til brug af VITAS forbliver i forsøget hos Jobcenteret.

 

Til § 5, stk. 2

Med kravet om systematisk vejledningspligt om repatriering skal arbejdsløshedskassen ikke foretage en egentlig udsøgning af medlemmer, der skal vejledes om repatriering som et led i integrations- og beskæf tigelsesindsatsen. Sagsbehandlerne skal derimod ved hver enkelt samtale vurdere, om medlemmet er om fattet af repatrieringsloven og i bekræftende fald vejlede om mulighederne heri.

 

Repatrieringslovens personkreds er fastlagt i denne lovs § 3. Danske statsborgere, der alene har dansk statsborgerskab og nordiske statsborgere samt statsborgere fra EU, EØS og Schweiz er ikke omfattet af repatrieringsloven og kan derfor ikke modtage støtte. Udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne om vi sumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v., er endvidere ikke omfattet af repatrie ringsloven og kan således heller ikke modtage støtte.

 

Loven omfatter kun udlændinge, der er blevet meddelt opholdstilladelse i Danmark. Om målgrupper og kommunernes vejledningspligt i forhold til repatrieringsloven henvises til punkt 4 og 5.1.1. i vejledning om repatrieringsloven. Link til vejledning nr. 9695 af 4. juli 2019 om repatrieringsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9695

Yderligere information og vejledning om repatriering kan findes på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: https://flygtning.dk/danmark/om-at-vende-hjem/materiale-om-repatriering

 

Jobcentrene kan om nødvendigt tilgå oplysninger i UdlændingeInformationsPortalen (UIP) om udlændin ges opholdsgrundlag. Adgang til denne portal fås efter reglerne i udlændingeloven. Betingelserne for ad gang fremgår af denne lovs § 44 a, stk. 2, og tilladelse gives på baggrund af ansøgning. Arbejdsløsheds kasser, der indgår i forsøget, har således mulighed for at henvende sig til Udlændingestyrelsen, som admi nistrerer UIP for nærmere information om adgang til portalen. Arbejdsløshedskassen har ikke pligt til at anvende UIP.

 

Arbejdsløshedskassen har mulighed for at henvise et interesseret medlem til at søge yderligere vejledning i jobcenteret.

 

Til § 5, stk. 3

Hvis medlemmets kontaktforløb skal overgå til jobcenteret, hvad enten det skyldes udløb af medlemmets forsøgsperiode efter § 9 eller de i § 2 stk. 3, angivne årsager, skal arbejdsløshedskassen straks informere medlemmet og jobcentret herom.

Arbejdsløshedskassen skal vejlede medlemmet om, at medlemmet efter forsøgsperioden har pligt til at selvbooke samtaler med jobcenteret og til at deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud, som jobcenteret ind kalder til eller afgiver.

Arbejdsløshedskassen informerer jobcenteret om overgangen jf. § 2, stk. 5, ved, at arbejdsløshedskassen registrerer en slutdato for forsøgsdeltagelsen og markerer medlemmet med en årsagskode for ophør i for søget. Jobcenteret får via det fælles it-baserede datagrundlag besked om, at kontaktforløbet overgår til jobcenteret samt om årsagen hertil.

 

Oplysningspligt ved ferie

Til § 6, stk.1

 

Bestemmelsen svarer til den gældende bestemmelse i § 49 bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesind sats, men i stedet for, at medlemmet oplyser om ferie til jobcenteret, skal medlemmet i forsøgsperioden oplyse om ferien til arbejdsløshedskassen.

Arbejdsløshedskassen skal vejlede medlemmet om anmeldelse af ferie til arbejdsløshedskassen i forbindelse med, at arbejdsløshedskassen meddeler medlemmet, at pågældende er omfattet af forsøget.

Et medlem, der ikke er visiteret til forsøget, skal melde ferie mv. til jobcenteret efter gældende regler, indtil medlemmet har fået at vide, at pågældende er omfattet af forsøget.

 

Til § 6, stk. 2

Medlemmet kan selv registrere ferie på Jobnet, hvis det sker mindst 14 dage forud for start på ferien. Det er i forsøget arbejdsløshedskassen, som skal godkende og registrere, når medlemmet ønsker at holde ferie med start inden 14 dage.

Arbejdsløshedskassen registrere dette som et feriefravær i DFDG. Jobcentret får derved besked om ferien. Registreringen foretages i arbejdsløshedskassens eget it-system. Bestemmelsen betyder, at arbejdsløshedskassen kan godkende ferie, som et medlem anmoder om i forsøgsperioden, selv om ferien først skal holdes efter, at ansvaret for kontaktforløbet er overgået til jobcenteret.

 

Mindre intensiv indsats

Til § 7

 

Det er i forsøget arbejdsløshedskassen, som skal registrere, hvis en medlem, som er omfattet af forsøget, er omfattet af mindre intensiv indsats og dermed fritages fra pligten til at være aktivt jobsøgende, møde til cv- og jobsamtaler hos arbejdsløshedskassen og deltage i tilbud efter loven. Registreringen foretages i ar bejdsløshedskassens eget it-system.

I forsøgsperioden har arbejdsløshedskassen på samme måde som jobcenteret mulighed for at beslutte, at et medlem, som opfylder betingelserne for at være omfattet af mindre intensiv indsats, fortsat skal have pligt til at være aktivt jobsøgende, deltage i cv- og jobsamtaler og deltage i tilbud, hvis arbejdsløshedskas sen vurderer, at det fortsat vil være til fordel for medlemmet at være omfattet af pligterne eller, at der er tale om misbrug eller spekulation i mulighederne for at blive fritaget for pligterne.

Kravene for at være omfattet af mindre intensiv indsats fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 106. Arbejdsløshedskassen re gistrerer mindre intensiv indsats i forsøgsperioden i stedet for jobcenteret. Det er de samme krav, der stil les til medlemmet om dokumentation uanset, om det er jobcenteret, uden for forsøget, eller arbejdsløs hedskassen, i forsøget, der skal registrere mindre intensiv indsats. Efter gældende regler vurderer jobcen teret, hvornår dokumentationskravene kan anses for opfyldt. I forsøget vurderer arbejdsløshedskassen, hvornår dokumentationskravene kan anses for opfyldt.

 

Jobcenterets kontakt til medlemmet

Til § 8, stk. 1

 

Jobcenteret skal som udgangspunkt ikke kontakte medlemmer, som er omfattet af forsøget, på nær i det tilfælde hvor jobcenteret har modtaget en konkret jobordre, som jobcenteret finder relevant for medlem met at søge.

 

Det er i forsøgsperioden arbejdsløshedskassen, som har ansvaret for at tilrettelægge indsatsen i kontakt forløbet, og jobcenteret skal som udgangspunkt ikke kontakte medlemmer, som er omfattet af forsøget. Jobcenteret kan dog tage kontakt til et medlem i forbindelse med besætning af en konkret jobordre fra en virksomhed. En jobordre kan i, og uden for, forsøget være at sidestille med henvist arbejde efter § 11, stk. 2, nr. 3, i ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det kan således have ydelsesmæssige konsekvenser, hvis medlemmet afslår jobcenterets jobordre. Jobcenteret skal give arbejdsløshedskassen besked om kontakten og udfaldet heraf. Det er altid arbejdsløshedskassen som i den konkrete sag vurderer om den ledige står til rådighed samt eventuelle ydelsesmæssige konsekvenser.

Jobcentret kan fx orientere arbejdsløshedskassen ved telefonisk kontakt, ved sikker mail eller ved at sende en generel besked via Dialogmodulet i DFDG.

Jobcenteret må ikke kontakte medlemmer, der er omfatte af forsøg, på baggrund af stillingsannoncer.

 

I en situation, hvor en arbejdsgiveren har indlagt en anmodning om et virksomhedsrettet tilbud i VITAS, vil det fremgå af VITAS, at tilbuddet er tiltænkt en bestemt person, og at personen har givet samtykke til indhentelse af oplysninger. Det forudsættes derfor, at medlemmet ønsker det virksomhedsrettede tilbud, og medlemmet har efter reglerne en ret til selvfundne virksomhedsrettede tilbud, hvis betingelserne er op fyldt. Dermed har jobcenteret pligt til at henvende sig til medlemmet herom med henblik på afgivelse af tilbud.

 

Jobcenteret kan i dette tilfælde tage telefonisk kontakt til medlemmet. Jobcenteret skal give arbejdsløs hedskassen besked, hvis der har været kontakt til en medlem, som er omfattet af forsøg.

 

Til §8, stk. 2

Det er i dag jobcenteret, der bevilger og registrerer, når der gives indsats eller understøttende aktivitet i kontaktforløbet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fx i form af et tilbud om virksomhedspraktik. Da der alene gennemføres forsøg med kontaktforløbet, kan arbejdsløshedskassen ikke afgive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forsøget.

Hvis arbejdsløshedskassen sammen med medlemmet vurderer, at medlemmet vil have gavn af et tilbud efter kapitel 11-14, mentorstøtte efter kapitel 26 eller befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan arbejdsløshedskassen anbefale dette til jobcenteret eller bede medlem met om at kontakte jobcenteret med henblik på at få en indsats som beskrevet. Hvis jobcenteret vurderer, at der er brug yderligere kontakt til arbejdsløshedskassen i forbindelse med bevilling af tilbud, kan dette fx ske ved telefonisk kontakt, ved sikker mail eller ved at sende en generel besked via Dialogmodulet i DFDG. Hvis et medlemmet henvender sig til jobcenteret for at få et tilbud, må jobcenteret kontakte med lemmet herom i nødvendigt omfang.

 

I det tilfælde, hvor arbejdsløshedskassen vurderer, at et medlem har behov for et læse-, skrive- eller reg nekursus, kan arbejdsløshedskassen bede medlemmet om at henvende sig hos jobcenteret. Det er jobcen teret, der vurderer, om et medlem skal bevilges et læse-, skrive- eller regnekursus da bemyndigelsen til at bevilge indsatser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forbliver i jobcenteret i forsøgsperioden.

 

Jobcenteret skal registrere, når der bevilges en indsats til medlemmer, som er omfattet af forsøg.

 

Opgørelse af 3-måneders periode

Til § 9

 

Arbejdsløshedskassen varetager kontaktforløbet, for medlemmer omfattet af forsøget, indtil udgangen af den måned, hvori arbejdsløshedskassen registrerer 410 timers sammenlagt forbrug af retten til dagpenge for fuldtidsforsikrede ledige og 333 timers sammenlagt forbrug af retten til dagpenge for deltidsforsikrede ledige.

I forsøget har arbejdsløshedskassen ansvaret for løbende at opgøre det sammenlagte dagpengeforbrug og visitere de medlemmer, som ved udbetaling af dagpenge (altså ved et månedsskift) overstiger hhv. 410 eller 333 timers sammenlagt dagpengeforbrug, til kontaktforløbet i jobcenteret.

 

Eksempel: Et fuldtidsforsikret medlem melder sig ledig d. 16. januar 2020 og bliver visiteret til forsøget. Medlemmet starter sit forbrug af dagpenge fra sin første ledighedsdag. Herefter er medlemmet fultidsle dig resten af januar og hele februar, marts og april. Ved udgangen af marts måned opgøres medlemmet dagpengeforbrug til 392 timer. Medlemmet er således tæt på de 410 timer, men er ikke over. Medlemmet forbliver derfor i forsøget hele den efterfølgende måned (april). Ved udgangen af april måned opgøres medlemmet dagpengeforbrug til 555 timer, hvilket er over de 410 timer. Medlemmet overgår derfor til sit kontaktforløb i jobcenteret fra den første dag i den efterfølgende måned, som i dette eksempel ville være d. 1. maj 2020. Når arbejdsløshedskassen konstaterer, at et medlem skal overgå til kontaktforløbet i job centeret, skal arbejdsløshedskassen straks informere jobcenteret herom.

 

Dette gøres, jf. § 2, stk. 5 ved, at arbejdsløshedskassen i sit eget it-system registrerer en slutdato for for søgsdeltagelsen og markerer medlemmet med en årsagskode for ophør i forsøget. Jobcenteret får via det fælles it-baserede datagrundlag besked om, at kontaktforløbet overgår til jobcenteret samt om årsagen hertil.

Se § 2, stk. 5 i vejledningen, for uddybende vejledning vedrørende registrering i forbindelse hermed.

 

Afgang til beskæftigelse fører ikke automatisk til udgang af forsøget, idet det er det sammenlagte dagpen geforbrug, der bestemmer tidspunktet for, hvornår medlemmet skal overgå til et kontaktforløb i jobcente ret.

 

Eksempel:

Et medlem melder sig ledig og indplaceres i en ny dagpengeperiode. Medlemmet visiteres til at modtage sit kontaktforløb i arbejdsløshedskassen. Medlemmet går i job efter 1 måneds fultidsledighed (160 timer). Medlemmet melder sig ledig igen et halvt år senere. Da medlemmet kun har 160 timer sammenlagt ledig hed, vender pågældende tilbage til kontaktforløbet i arbejdsløshedskassen.

 

Efter overgang af kontaktforløbet til jobcenteret

 

Til § 10

 

I forsøget gælder krav til jobsamtaler, herunder fælles jobsamtaler, inden for de første 6 måneder, jf. § 31 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer, som deltager i forsøget, skal således deltage i mindst fire individuelle jobsamtaler og to fælles jobsamtaler i løbet af de første seks måneders sammen lagt ledighed.

Arbejdsløshedskassen skal i løbet af forsøgsperioden opgjort efter § 9 holde mindst to individuelle job samtaler og en fælles jobsamtale for alle medlemmer, der er omfattet af forsøg.

 

Efter overgang af kontaktforløbet til jobcenteret, skal jobcenteret mindst holde 2 jobsamtaler og 1 fælles jobsamtale i løbet af de resterende tre måneders ledighed. Det er jobcenterets ansvar, at alle medlemmer modtager mindst 4 jobsamtaler og to fællessamtaler, inden for de første seks måneder af kontaktforløbet.

Hvis et medlem overgår til kontaktforløbet i jobcenteret før udløb af medlemmets forsøgsperiode efter § 9, er det jobcenteret, som skal holde eventuelt ikke afholdte jobsamtaler og fælles jobsamtaler.

 

I de forventeligt få tilfælde, hvor et medlem, som har været omfattet af forsøg, overgår til jobcenteret uden at have modtaget mindst to jobsamtaler, er det jobcenterets ansvar at afholde de resterende jobsam taler. Dette gælder både i tilfælde, hvor medlemmet overgår til jobcenteret før udløb af 3-måneders perio den, og i tilfælde, hvor medlemmer overgår på grund af forsøgsperioden udløber efter § 9.

 

Jobsamtaler, som er holdt i arbejdsløshedskassen, tæller med som jobsamtaler i kontaktforløbet efter kapi tel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Eksempel:

 

Medlem overgår til jobcenteret før udløb af 3-måneders perioden. Medlemmet visiteres til at modtage sit kontaktforløb i arbejdsløshedskassen. 4 uger senere holdes den 2. individuelle jobsamle, og her kommer der ny information frem, som indikerer, at medlemmet har komplekse udfordringer (fx alkoholmisbrug eller lignende). Sagsbehandleren i arbejdsløshedskassen vurderer derfor, at medlemmet bør modtage sit kontaktforløb i jobcenteret.

 

Medlemmet har på det tidspunktet, hvor vedkommende overgår til kontaktforløbet i jobcenteret, ca. seks ugers sammenlagt ledighed og har modtaget to individuelle jobsamtaler. Medlemmet har endnu ikke modtaget en første fælles jobsamtale. Idet medlemmet er overgået til et kontaktforløb i jobcenteret, er det nu jobcenteret, som skal holde den første fælles jobsamtale udover anden fælles jobsamtale og 2 jobsamtaler inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed.

 

Eksempel:

 

Medlem overgår til jobcenteret efter udløb af 3-måneders perioden. Medlemmet visiteres til at modtage sit kontaktforløb i arbejdsløshedskassen. Af ukendte grunde lykkes det ikke at afholde en 2. job samtale eller første fællessamtale, før udløb af forsøgsperioden. Idet medlemmet er overgået til et kon taktforløb i jobcenteret, er det jobcenteret, som skal holde den første og anden fælles jobsamtale og 3 job samtaler inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed.

Jobcenteret kan i medlemmets Min Plan se, hvilke aktiviteter, herunder jobsamtaler, medlemmet har del taget i, i løbet af sit kontaktforløb i arbejdsløshedskassen.

 

Arbejdsløshedskassens registreringer

Til § 11

 

Arbejdsløshedskassen har ansvaret for at registrere og indberette i det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) for medlemmer, der deltager i forsøget. Reglerne om indberetning og registrering står i bekendt gørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (databekendtgørelsen).

 

Til § 11, stk. 2

Alle medlemmer, der kan få en indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal have en Min Plan for indsatsen. Min Plan beskriver den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at få medlemmet i va rigt job på det ordinære arbejdsmarked. For at understøtte et sammenhængende kontaktforløb for med lemmer omfattet af forsøget, får arbejdsløshedskassen i forsøget ansvaret for, at forsøgsdeltagere har en publiceret og opdateret Min Plan. For medlemmer, som arbejdsløshedskassen inden for de første to uger af ledighedsforløbet vurderer skal modtage kontaktforløbet i jobcenteret, skal arbejdsløshedskassen lave udkast til min plan.

 

Arbejdsløshedskassen udarbejder og opdaterer løbende Min Plan efter medlemmets aktuelle situation og behov i forbindelse med afgivelse af aktiviteter og indsatser i arbejdsløshedskassen samt ved væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet. Arbejdsløshedskassen gør planen tilgængelig for medlem og jobcenter via Jobnet.

 

I forsøgsperioden skal arbejdsløshedskassen registrere og godkende medlemmets Jobmål i Min Plan. Job mål skal så vidt muligt være rettet mod job inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

 

Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterimg har gjort det muligt for arbejdsløshedskasserne at registrere jobmål direkte i Min Plan, på samme måde som jobcentrene gør i dag. Hvis arbejdsløshedskassen vælger ikke at registrere jobmål på samme måde som jobcenteret, skal arbejdsløshedskassen i stedet registrere borgerens jobmål i fritekstfeltet under ”krav til jobsøgning”. Jobmålet vil herefter blive vist sammen med ”krav til jobsøgning” i Min plan. Jobmålet vil herefter være tilgængeligt for medlemmet og jobcenteret under ”krav til jobsøgning” i Min plan. Det skal af Min Plan fremgå tydeligt hvad som er hhv. ”krav til jobsøgning” og jobmål.

 

For at undgå at borgeren har flere og måske forskelige jobmål, skal arbejdsløshedskasser, som vælger at skrive jobmål ind sammen med ”krav til jobsøgning” sætte en slutdato på jobmålene og/eller sletter job målene fastsat af arbejdsløshedskassen, når medlemmet overgår til kontaktforløbet i jobcenteret.

For at understøtte et sammenhængende kontaktforløb for forsøgsdeltagerne i forsøgsperioden, skal arbejdsløshedskassen registrere obligatoriske aktiviteter og indsatser med fremmøde og øvrige aktiviteter, som er relevante at kende for jobcentrene, i Min Plan.

 

Jobcenteret skal som udgangspunkt først registrere i Min Plan fra det tidspunkt, hvor medlemmet er over gået til et kontaktforløb i jobcenteret. Det er dog med undtagelse af registreringer ved bevilling af tilbud efter kapitel 11-14, mentorstøtte efter kapitel 26, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Ophør med forsøg

Til § 12

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil i forsøgsperioden løbende føre tilsyn med, at deltagende arbejdsløshedskasser lever op til kravene i bekendtgørelsen og øvrige vilkår for deltagelse i forsøget.

Såfremt arbejdsløshedskassen ikke lever op til kravene i bekendtgørelsen, herunder især krav til jobsam taler i kontaktforløbet, jf. § 4, og vilkår for deltagelse i forsøget, der er fastsat i tilladelsen til den enkelte arbejdsløshedskasse, kan beskæftigelsesministeren fratage arbejdsløshedskassen retten til at deltage i for søget.

 

Fravigelse af regler

Til § 13

 

Af bestemmelsen fremgår, hvilke regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der fraviges ved forsø get. Det drejer sig om:

1) Lovens § 23, stk. 5, idet det er arbejdsløshedskassen, der i 3-måneders-perioden løbende påser, at cv- oplysningerne er fyldestgørende frem til kontaktforløbet overgår til jobcenteret.

2) Lovens § 25, stk. 2, idet arbejdsløshedskassen udarbejder Min Plan herunder Jobmål for medlemmer, der deltager i forsøget. Det er således ikke udkast til Min Plan, men en publiceret Min Plan som ar bejdsløshedskassen udarbejder for medlemmer omfattet af forsøget.

3) Lovens § 27, stk. 1, idet det i forsøget er arbejdsløshedskassen, der tilrettelægger og gennemfører kontaktforløbet inden for de første 3 måneders ledighed.

 

4) Lovens § 31, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, idet jobcenteret ikke skal holde 4 individuelle jobsamtaler inden for de første 6 måneders ledighed, og jobcenteret alene skal holde en fælles jobsamtale inden for de første 6 måneders ledighed, når arbejdsløshedskassen har holdt den første fælles jobsamtale inden for forsøgsperioden.

5) Lovens § 33, stk. 6, om arbejdsløshedskassernes deltagelse i fælles jobsamtaler. I forsøget er det job centrene, der vurderer, om de skal deltage i den første fælles jobsamtale. Medlemmet kan fravælge jobcenterets deltagelse. Bestemmelsen i forsøget er et spejl af, hvad der gælder, når ansvaret for kon taktforløbet er hos jobcenteret.

6) Lovens § 34, stk. 1 og 2, om selvbooking og indkaldelse til jobsamtaler. I forsøget er det arbejdsløs hedskassen, der indkalder til første fælles jobsamtale, hvor jobcenteret som udgangspunkt skal delta ge. Derudover får arbejdsløshedskassen mulighed for at indkalde til en jobsamtale, hvor der er behov for en sådan med kort varsel. Under forsøget er det således ikke jobcenteret, der indkalder til jobsam taler.

7) Lovens §§ 41 og 42 om Min Plan, hvorefter arbejdsløshedskassen kommer med forslag til Min Plan. I forsøget vil arbejdsløshedskassen udarbejde Min Plan sammen med medlemmet. Der vil ikke være tale om udkast til Min Plan.

8) Lovens § 106, stk. 3, om mindre intensiv indsats, idet det i forsøgsperioden er arbejdsløshedskassen, og ikke jobcenteret, som vurderer om et medlem skal være omfattet af mindre intensiv indsats.

 

Til § 13, stk. 2

 

Af bestemmelsen fremgår, hvilke regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats der fraviges ved forsøget. Det drejer sig om:

1) § 14 om jobcenterets mulighed for at pålægge et medlem at søge konkrete job. Jobcenteret må i for søgsperioden kontakte et medlem telefonisk i forbindelse med konkrete jobordrer, men må ikke selv udsøge stillingsannoncer for at kontakte medlemmet i forsøgsperioden.

2) § 15 om at jobcentret kan iværksætte særlige aktiviteter. Det er ikke hensigten, at jobcenteret skal iværksætte aktiviteter for medlemmer omfattet af forsøget.

3) § 42, stk. 2 om jobcenterets pligt til at vejlede om repatriering. I forsøgsperioden er det ikke jobcente ret, men arbejdsløshedskassen, der vejleder relevante medlemmer om repatriering, mens de er i forsø get.

4) § 44 om selvbooking af jobsamtaler på Jobnet. I forsøgsperioden skal et medlem ikke booke jobsam taler på Jobnet, og der skal ikke udstilles frister til selvbooking på Jobnet. Medlemmet skal booke jobsamtaler i arbejdsløshedskassen, mens de er i forsøget.

5) § 49 om oplysningspligt ved sygdom, ferie således, at medlemmet ikke skal give besked til jobcente ret. I forsøgsperioden skal medlemmet ansøge om ferie hos arbejdsløshedskassen, hvis der søges om ferie mindre end 14 dage før feriestart.

6) § 50 om besked til jobcenteret om jobrettet uddannelse. Medlemmer omfattet af forsøg skal i forsøgs perioden give arbejdsløshedskassen besked om deltagelse i jobrettet uddannelse.

 

Til § 13, stk. 3

 

Bestemmelsen er indsat, da det i forsøget vil være muligt at indkalde til en rådighedssamtale, som holdes i forbindelse med en fælles jobsamtale. Det er derfor nødvendigt at fravige bestemmelsen i bekendtgørelse om rådighed om, at rådighedssamtaler skal selvbookes.

 

Ikrafttræden

 

Til § 14, stk. 1

 

Forsøget træder i kraft den 1. januar 2020. Det betyder, at opsigelsesperioden kan ligge forud for ikraft trædelse af forsøget, og medlemmer, der indplaceres fra 1. januar 2020, bliver omfattet af forsøget uanset, om de har fået tilbudt en indsats i opsigelsesperioden eller ej.

Hvis medlemmet har et igangværende dagpengeforløb ved bekendtgørelsens ikrafttræden, er vedkom mende ikke i målgruppen for forsøget, og skal i dette tilfælde modtage sit kontaktforløb i jobcenteret.

 

Til § 14, stk. 2

 

Arbejdsløshedskassen skal tage stilling til indplaceringsdatoen senest 2 uger efter tilmelding i jobcenteret eller på Jobnet. Den endelige indplaceringsdato kan dog ændre sig efterfølgende på grund af nye oplys ninger og efterregistreringer. Det kan særligt være tilfældet i forbindelse med en genindplacering.

I forsøgets opstart vil det således være muligt, at arbejdsløshedskassen indplacerer en medlem i januar måned 2020, hvor det efterfølgende viser sig, at den faktiske indplaceringsdato er i december 2019.

 

Da forsøgsperioden går fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023 vil et medlem, som indplaceres før den 1. januar 2020, ikke være omfattet af forsøget.

Overgangsbestemmelsen giver mulighed for, at et medlem, som indplaceres i en dagpengeperiode den 1. januar 2020 eller senere, hvor datoen for indplaceringen på grund af nye oplysninger efterfølgende skal ændres til en dato forud for den 1. januar 2020, fortsat vil være omfattet af forsøget.

 

Til § 14, stk. 3

 

Med virkning fra den 1. januar 2024, hvor forsøget er udløbet, overgår ansvaret for kontaktforløbet igen til jobcenteret i det enkelte medlems bopælskommune. Det er op til arbejdsløshedskassen og jobcenteret at aftale overgangen for medlemmet, som går fra et kontaktforløb i arbejdsløshedskassen til jobcenteret.

Eventuelle udstillede frister til selvbooking af jobsamtaler i arbejdsløshedskassen eller indkaldte jobsam taler i arbejdsløshedskassen bortfalder ved udløb af forsøget, idet det vil være jobcenteret, der skal holde jobsamtaler fra det tidspunkt, hvor forsøget udløber. Har arbejdsløshedskassen ved forsøgets ophør ind kaldt til en jobsamtale, som har et blandet formål fx en cv og jobsamtale, fastholdes samtalen i forhold til den del af samtalen, der ikke vedrører jobsamtalen, fx cv-samtalen. Den del, der vedrører jobsamtalen, bortfalder.

 

Når et medlem ved forsøgets ophør overgår til kontaktforløbet i jobcenteret, er det således jobcenteret, som skal holde eventuelt ikke afholdte jobsamtaler og fælles jobsamtaler. Det er jobcenterets ansvar, at alle medlemmer modtager 4 individuelle jobsamtaler og to fælles jobsamtaler inden for de første seks må neder af medlemmets ledighedsperiode. Jobsamtaler, som er holdt i arbejdsløshedskassen, tæller med som jobsamtaler i kontaktforløbet efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Til toppen