Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2020 (Teknisk vejledning)

Arbejdstilsynets vejledning nr. 9003 af 2/1 2020.

Kapitel 1 – Indledning

Lovens hovedregel er, at årslønnen fastsættes til tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste inklusive naturalydelser i året før arbejdsskaden. Årslønnen fastsættes med udgangspunkt i oplysningerne i indkomstregisteret og andre oplysninger fra told- og skatteforvaltningen.

Årslønnen fastsættes efter skøn, når:

1) særlige ansættelsesforhold gør sig gældende,

2) tilskadekomne på grund af sygdom ikke har været beskæftiget hos arbejdsgiveren til samme løn i hele det foregående år,

3) tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode, før erhvervssygdommen er anmeldt, eller

4) årslønnen fastsat ud fra oplysningerne i indkomstregisteret og andre oplysninger fra told- og skatteforvaltningen ikke giver et retvisende billede.

Der henvises i øvrigt til Arbejdsskadestyrelsens vejledning nr. 10407 af 7. september 2015 om fastsættelse af årsløn og Arbejdsskadestyrelsens vejledning af 8. januar 2004 om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller.

Årslønnen fastsat efter nedenstående regler må aldrig overstige det løntalsregulerede maksimumbeløb (551.000 kr.), jf. Arbejdstilsynets vejledning nr. 9922 af 15. oktober 2019, og afrundes altid til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb.

Til toppen

Kapitel 2 – Unge personer og personer under uddannelse

For personer under 18 år fastsættes der to årslønninger til brug for beregningen af erstatningen for tab af erhvervsevne. En årsløn til beregning af erstatningen for perioden indtil tilskadekomne fylder 18 år, og en årsløn til beregning af erstatningen fra tilskadekomne fylder 18 år. Årslønnen for perioden, indtil tilskadekomne fylder 18 år, fastsættes på nedenfor beskrevne måde. Se hertil eksemplerne sidst i kapitlet.

Som udgangspunkt benyttes tilskadekomnes alder på den dato, hvorfra erstatningen for tab af erhvervsevne tilkendes.

Hvis tilskadekomne er 13 år eller derunder, fastsættes årslønnen til den løntalsregulerede minimumsårsløn (206.000 kr.), jf. Arbejdstilsynets vejledning nr. 9922 af 15. oktober 2019.

Hvis tilskadekomne er fyldt 14 år, men endnu ikke 18 år, beregnes årslønnen på følgende måde: Minimumsårsløn + [ (alder – 13) / 5 ] × (forventet årsløn som 18-årig – minimumsårsløn) og afrundes til nærmeste med 1000 delelige kronebeløb.

Den forventede årsløn som 18-årig fastsættes efter forholdene på arbejdsskadens dato.

Årslønnen, udregnet efter ovenstående regler, anvendes kun ved beregning af erstatning indtil tilskadekomnes fyldte 18. år.

Fra tilskadekomnes fyldte 18. år anvendes den årsløn, som tilskadekomne ville kunne forvente at opnå som 18-årig, eller, hvis tilskadekomne var under uddannelse, da arbejdsskaden indtraf, den årsløn, som tilskadekomne ville kunne forvente at opnå efter uddannelsens afslutning, fastsat efter forholdene på arbejdsskadens dato, hvis skaden ikke var indtruffet.

Hvis der ikke foreligger oplysninger om den indtægt, som tilskadekomne kunne forvente at opnå som 18-årig eller efter uddannelsens afslutning, hvis skaden ikke var indtruffet, fastsættes tilskadekomnes årsløn til 393.000 kr., svarende til et beregnet udtryk for gennemsnitslønnen for arbejdere i hele landet (”normalårslønnen”).

Eksempler

Nedenstående tabel viser resultater af formlen ovenfor med udgangspunkt i forskellige skønnede årslønninger fra tilskadekomnes fyldte 18. år.

 

 

 

 

Årsløn som 18-årig

 

 

 

 

 

 

551.000 kr.

 

 

450.000 kr.

 

 

393.000 kr.

 

 

350.000 kr.

 

 

250.000 kr.

 

 

 

 

 

13 år

 

 

206.000 kr.

 

 

206.000 kr.

 

 

206.000 kr.

 

 

206.000 kr.

 

 

206.000 kr.

 

 

 

 

Alder ved

 

 

14 år

 

 

275.000 kr.

 

 

255.000 kr.

 

 

243.000 kr.

 

 

235.000 kr.

 

 

215.000 kr.

 

 

erstatningens

 

 

15 år

 

 

344.000 kr.

 

 

304.000 kr.

 

 

281.000 kr.

 

 

264.000 kr.

 

 

224.000 kr.

 

 

tilkendelse

 

 

16 år

 

 

413.000 kr.

 

 

352.000 kr.

 

 

318.000 kr.

 

 

292.000 kr.

 

 

232.000 kr.

 

 

 

17 år

 

 

482.000 kr.

 

 

401.000 kr.

 

 

356.000 kr.

 

 

321.000 kr.

 

 

241.000 kr.

 

 

Til toppen

Kapitel 3 – Personer, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Ved indførelsen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) er der foretaget ændringer i skattelovgivningen, som medfører, at lønindkomst optjent ved ansættelse om bord på skibe registreret i DIS i princippet er skattefri.

Ved fastsættelsen af årslønnen for personer omfattet af DIS-overenskomst indgået af en dansk faglig organisation, jf. lov om Dansk Internationalt Skibsregister § 10, stk. 2, er der derfor behov for at justere den optjente lønindkomst (DIS-indkomst), så indkomsten kommer til at svare til lønniveauet for søfolk, der er ansat uden for DIS-området.

Oplysninger om årslønnen indhentes fra forskellige kilder, fx fra told- og skatteforvaltningen eller de månedlige hyresedler.

Justering af DIS-indkomst skal ske efter fratræk af bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Et eventuelt udbetalt kompensationstillæg skal også fratrækkes. Kompensationstillæg kan udbetales til søfolk med DIS-indkomst som erstatning for værdien af mistede individuelle skattefradrag som følge af skattefriheden. Fastsættelsen af kompensationstillæg til søfolk med DIS-indkomst varetages af Udligningskontoret for Dansk Søfart.

Justering af DIS-indkomst foretages herefter ved brug af særlige skalatrin og omregningsfaktorer, der afhænger af, om tilskadekomne har sejlet i begrænset fart eller ej samt af størrelsen af skibets bruttotonnage. Skalatrin og omregningsfaktorer til justering af DIS-indkomst opgjort på årsbasis er for de seneste tre indkomstår angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Den justerede årlige indkomst omregnes til indkomst før arbejdsmarkedsbidrag ved at dividere den justerede indkomst med omregningsfaktorer, der ligeledes er angivet i bilagene til denne vejledning.

Ved den endelige fastsættelse af årslønnen tillægges samlet bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger samt værdi af eventuel fri kost om bord. Værdien af fri kost pr. dag for de seneste tre indkomstår er angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Eksempel

En sømand under DIS-ordningen, der sejler uden for begrænset fart på et skib med en bruttotonnage på over 500, kommer til skade i maj 2020. Af arbejdsgiver bliver det oplyst, at DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) for perioden januar-april 2020 udgør 95.000 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 10.500 kr. For perioden maj-december 2019 udgør DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) 190.000 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 21.500 kr.

DIS-indkomster efter fradrag af kompensationstillæg udgør herefter 84.500 kr. (4 måneder af 2020) og 168.500 kr. (8 måneder af 2019). Omregnet til helårsbasis udgør indkomsterne 253.500 kr. (2020) og 252.750 kr. (2019). Disse indkomster justeres som følger:

År 2020:

151.500 × 1,00 + 102.000 × 1,61 = 315.720,00 kr.

315.720,00 kr. / 0,92 = 343.173,91 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden januar-april 2020 udgør herefter:

343.173,91 kr. × 4/12 = 114.391,30 kr.

År 2019:

152.000 × 1,00 + 100.750 × 1,61 = 314.207,50 kr.

314.207,50 kr. / 0,92 = 341.529,89 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden maj-december 2019 udgør herefter:

341.529,89 kr. × 8/12 = 227.686,59 kr.

Af arbejdsgiver er det tillige oplyst, at de samlede indbetalte bidrag til ATP og arbejdsgiveradministreret pensionsordning for perioden maj 2019-april 2020 udgør 23.500 kr., samt at tilskadekomne har oppebåret fuld fri kost om bord i alt 165 dage til søs i perioden fordelt på 55 dage i 2020 og 110 dage i 2019.

Værdien af fri kost bliver herefter:

55 sødage × 80 kr. pr. dag + 110 sødage × 80 kr. pr. dag = 13.200 kr.

Årslønnen fastsættes herefter til:

114.391,30 kr. + 227.686,59 kr. + 23.500 kr. + 13.200 kr. = 378.777,89 kr., som afrundes til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb: 379.000 kr.

Til toppen

Kapitel 4 – Personer uden egentligt erhverv

Årslønnen udgør 42.000 kr. 

Til toppen

Kapitel 5 – Værdien af fri kost og logi

Værdien af fri kost og logi udgør 40.950 kr. pr. år eller 3.412,50 kr. pr. måned i 2020, jf. Skatterådets bekendtgørelse nr. 1167 af 19. november 2019. Værdien af fri kost alene i 2020 udgør 80 kr. pr. dag med fuld kost, 65 kr. pr. dag med delvis kost (normalt to måltider) og 45 kr. pr. dag med et måltid.

Til toppen

Bilag 1 – Indkomstår 2020

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på 500 eller derover:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 151.500 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 151.501 kr. – 386.934 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 386.935 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10240 af 27. december 2019.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på under 500:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 103.400 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 103.401 kr. – 368.674 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 368.675 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10240 af 27. december 2019.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 46.500 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 46.501 kr. – 347.074 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 347.075 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10240 af 27. december 2019.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdien af fri kost pr. dag udgør:

1. Fuld kost: 80 kr. pr. dag

2. Delvis fuld kost (normalt to måltider dagligt): 65 kr. pr. dag

3. Et måltid dagligt: 45 kr. pr. dag

Værdierne følger af Skatterådets bekendtgørelse nr. 1167 af 19. november 2019.

Til toppen

Bilag 2 – Indkomstår 2019

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på 500 eller derover:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 152.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 152.001 kr. – 376.238 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 376.239 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10075 af 19. december 2018.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på under 500:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 103.900 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 103.901 kr. – 357.982 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 357.983 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10075 af 19. december 2018.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 47.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 47.001 kr. – 336.387 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 336.388 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10075 af 19. december 2018.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdien af fri kost pr. dag udgør:

1. Fuld kost: 80 kr. pr. dag

2. Delvis fuld kost (normalt to måltider dagligt): 65 kr. pr. dag

3. Et måltid dagligt: 40 kr. pr. dag

Værdierne følger af Skatterådets bekendtgørelse nr. 1306 af 20. november 2018.

Til toppen

Bilag 3 – Indkomstår 2018

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på 500 eller derover:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 151.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 151.001 kr. – 366.945 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 366.946 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10268 af 20. december 2017.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på under 500:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 101.900 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 101.901 kr. – 348.701 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 348.702 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10268 af 20. december 2017.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 46.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 46.001 kr. – 327.120 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 327.121 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10268 af 20. december 2017.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdien af fri kost pr. dag udgør:

1. Fuld kost: 80 kr. pr. dag

2. Delvis fuld kost (normalt to måltider dagligt): 65 kr. pr. dag

3. Et måltid dagligt: 40 kr. pr. dag

Værdierne følger af Skatterådets bekendtgørelse nr. 1308 af 28. november 2017.

Til toppen