Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 992 af 26/6 2020.

I medfør af § 58 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Ankestyrelsens funktion

§ 1. Ankestyrelsen er klageinstans for administrative afgørelser, i det omfang det fastsættes ved lov. Derudover træffer Ankestyrelsen afgørelse i sager, i det omfang det fastsættes ved lov.

Stk. 2. Der fastsættes en særskilt forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 e i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 2. Ankestyrelsen er sekretariat for Adoptionsnævnet, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, Arbejdsmiljøklagenævnet, Klagenævnet for Specialundervisning, Ligebehandlingsnævnet og Psykolognævnet.

Stk. 2. Der fastsættes særskilte forretningsordener for de seks nævn, jf. § 25 b, stk. 1, 5. pkt., i adoptionsloven, § 4 i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, § 81 a, stk. 12, i lov om arbejdsmiljø, § 51 a, stk. 3, 2. pkt., i lov om folkeskolen, § 3, stk. 6, i lov om Ligebehandlingsnævnet og § 17, stk. 8, i lov om psykologer m.v.

§ 3. Ankestyrelsen koordinerer, at afgørelser og sager, som kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes og behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen følger praksis i kommunerne, herunder i jobcentrene, og vejleder om praksis.

§ 4. Ankestyrelsen modtager og behandler statistiske oplysninger fra kommunerne og foretager særlige undersøgelser m.v.

Til toppen

Kapitel 2 – Ankestyrelsens sammensætning

§ 5. Ankestyrelsens afgørelser træffes:

1) af direktøren eller den, direktøren overlader sine beføjelser til, eller

2) med medvirken af beskikkede medlemmer.

Stk. 2. Når Ankestyrelsen træffer afgørelse med medvirken af beskikkede medlemmer, træffes afgørelsen af:

1) direktøren, vicedirektøren eller vicedirektørerne, et antal ankechefer, eller andre ansatte, som opfylder uddannelseskravet i § 51, stk. 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

2) medlemmer, der udpeges efter § 52 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3. Direktøren, vicedirektøren eller vicedirektørerne og ankecheferne skal have bestået juridisk, statsvidenskabelig eller økonomisk eksamen eller anden dermed ligestillet eksamen. Deres ansættelsesområde er alene Ankestyrelsen.

§ 6. De beskikkede medlemmer og stedfortrædere udpeges af social- og indenrigsministeren for 4 år ad gangen.

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren udpeger 90 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, KL og Danske Handicaporganisationer. Dansk Arbejdsgiverforening, KL og Danske Handicaporganisationer indstiller hver 18 medlemmer. Fagbevægelsens Hovedorganisation indstiller 36 medlemmer.

Stk. 3. Som medlemmer af Ankestyrelsen kan, jf. § 52, stk. 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, ikke udpeges personer, der tidligere i to fulde perioder har været beskikket som medlem af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Ankestyrelsens afgørelser uden medvirken af beskikkede medlemmer

§ 7. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager om klage over kommunalbestyrelsens afgørelser, når det er fastsat ved lov, at sagerne kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 52 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager om klage over afgørelser, der er behandlet af Udbetaling Danmark, og hvor der ikke er tvivl om afgørelsen, jf. § 52 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Tilsvarende gælder for afgørelser, der er truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når der ikke er tvivl om afgørelsen.

Stk. 3. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager omfattet af § 61 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. § 52 a, stk. 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog § 52 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager efter adoptionsloven, jf. § 52 a, stk. 4, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog § 52 c, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Afgørelser på møde eller ved skriftlig behandling med medvirken af beskikkede medlemmer

§ 8. I sager, der ikke er omfattet af § 52 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. § 7, træffer Ankestyrelsen, jf. dog § 9, afgørelse på et møde med deltagelse af 2 medlemmer og 1 ankechef, der er formand, jf. § 52 b og § 53, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 9. Når Ankestyrelsen skønner, at en sag, der er omfattet af § 7, jf. § 52 a, stk. 1, 3 eller 4, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, har principiel eller generel betydning, træffes afgørelse i sagen efter reglerne om udvidet votering på møde med 2 medlemmer og 2 ankechefer, hvoraf den ene er formand, jf. § 55, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, jf. § 52 c, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det samme gælder andre afgørelser omfattet af § 55, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. I sager efter § 10 i adoptionsloven om adoption uden samtykke deltager endvidere en adoptionskyndig medarbejder fra Ankestyrelsen i mødet. Afgørelse efter 3. pkt. træffes med almindeligt flertal.

Stk. 2. Ankestyrelsen kan i sager, som er omfattet af § 7, jf. § 52 a, stk. 1 eller 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, beslutte, at afgørelse skal træffes på møde med deltagelse af 2 medlemmer og 1 ankechef, der er formand, eller ved skriftlig indstilling til medlemmerne, jf. § 53, stk. 1-3, jf. § 52 c, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3. Sager, der skal behandles skriftligt, jf. stk. 2, udsendes til medlemmerne med indstilling om afgørelsen. Hvis et medlem ikke ønsker at afgøre sagen på dette grundlag, skal sagen afgøres på møde, jf. § 53, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Sager, der skal behandles skriftligt, jf. stk. 2, kan desuden efter Ankestyrelsens bestemmelse afgøres ved forenklet mødebehandling. Sagen udsendes i så fald til medlemmerne med indstilling om afgørelse og kan kun kræves drøftet på mødet, hvis et medlem giver besked herom inden mødet.

Stk. 5. Hvis anmodningen efter stk. 4 kommer senere end 2 hverdage før det fastsatte møde, kan Ankestyrelsen udsætte sagen til afgørelse i et senere møde. Ankestyrelsen kan, selv om fristen ikke er overholdt, tillade, at sagen behandles i det aktuelle møde efter § 53, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Til toppen

Kapitel 3 – Forberedelse af sagerne og afgørelser om klagefristen

§ 10. Ankestyrelsens sekretariat består af direktøren, vicedirektøren eller vicedirektørerne, et antal ankechefer og andre ansatte.

Stk. 2. Direktøren kan efter § 59 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område overlade sine beføjelser efter lovgivningen til vicedirektøren eller vicedirektørerne, ankecheferne eller andre ansatte. Direktøren kan fastsætte regler om vicedirektørens eller vicedirektørernes og ankechefernes adgang til at overlade deres beføjelser efter lovgivningen til andre ansatte.

Stk. 3. Ankestyrelsen modtager rådgivning fra et antal lægekonsulenter og børnesagkyndige konsulenter, som ansættes i sekretariatet. Lægekonsulenterne skal have kompetence som speciallæger inden for sundhedsvæsenet for at opnå ansættelse som rådgivende lægekonsulent i Ankestyrelsen.

§ 11. Direktøren bestemmer rækkefølgen for behandling af de indkomne sager.

Stk. 2. Direktøren bestemmer fordelingen af sagerne til vicedirektøren eller vicedirektørerne, ankecheferne og andre ansatte.

§ 12. Ankestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en sag skal afvises, fordi den ikke efter lovgivningen kan behandles af Ankestyrelsen.

Stk. 2. Sager, som ikke efter lovgivningen kan behandles af Ankestyrelsen, sendes så vidt muligt videre til rette myndighed, og Ankestyrelsen giver parten meddelelse herom.

§ 13. Ankestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en klage skal afvises, fordi klagefristen ikke er overholdt.

Stk. 2. Ankestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at dispensere fra klagefristen.

§ 14. Ankestyrelsen sender klagen til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen med henblik på genvurdering af sagen, hvis sagen ikke er blevet genvurderet i overensstemmelse med reglerne om genvurdering af afgørelser i forbindelse med klager.

§ 15. Efter modtagelse af en klage, ansøgning eller sag om uenighed mellem kommuner om deres forpligtelser sender Ankestyrelsen en skriftlig bekræftelse til parterne med angivelse af den forventede sagsbehandlingstid. Ankestyrelsen orienterer parterne om deres rettigheder og om deres eventuelle pligt til at give oplysninger.

Stk. 2. I ansøgningssager skal Ankestyrelsen i bekræftelsen efter § 11 a, stk. 6, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område orientere klageren om, at Ankestyrelsen, hvis det er nødvendigt, vil indhente oplysninger om helbred og sociale forhold, medmindre klageren afviser at give samtykke til indhentelsen inden en af Ankestyrelsen fastsat frist. Ankestyrelsen skal gøre klageren opmærksom på, at sagen vil blive afgjort på det foreliggende grundlag efter § 11 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvis klageren gør indsigelse mod, at Ankestyrelsen indhenter oplysninger til brug for sagens behandling. I sager, hvor Ankestyrelsen efter lovgivningen kan indhente oplysninger uden klagerens samtykke, oplyses klageren herom, jf. § 11 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse i sager efter adoptionsloven.

§ 16. Ved behandlingen af arbejdsskadesager efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. eller lov om erstatning til besættelsestidens ofre kan samtykke til at indhente oplysninger indhentes ved, at borgeren i den skriftlige bekræftelse af, at en klage er modtaget, bliver gjort opmærksom på, hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette.

Stk. 2. I sager efter stk. 1 kan helbredsoplysninger indhentes fra sundhedspersoner, herunder sygehuse, institutter og behandlende læger, når borgeren i den skriftlige bekræftelse er orienteret om, at det kan blive nødvendigt at indhente sådanne oplysninger og ikke har gjort indsigelse imod dette inden den fastsatte frist.

§ 17. Ankestyrelsen har ansvaret for, at sagen bliver forsvarligt oplyst inden afgørelsen, herunder med hensyn til lægelige udtalelser og udtalelser fra andre sagkyndige samt parterne i sagen.

Stk. 2. Sagens parter har mulighed for at medvirke ved og følge behandlingen af sagen, blandt andet ved at komme med bemærkninger eller nye oplysninger og ved at kommentere eventuelle nye oplysninger, som Ankestyrelsen indhenter i sagen.

Stk. 3. Parterne kan fremsætte bemærkninger skriftligt eller på anden måde, f.eks. mundtligt pr. telefon eller ved et møde med sekretariatet.

§ 18. Ankestyrelsens afgørelser efter §§ 12 og 13 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Til toppen

Kapitel 4 – Foreløbige afgørelser

§ 19. Ankestyrelsen kan træffe en foreløbig afgørelse i tilfælde, hvor der er tale om en øjeblikkeligt opstået trangssituation, eller hvor der i øvrigt er et særligt behov herfor, jf. § 52 a, stk. 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen skal snarest muligt træffe en endelig afgørelse i sagen.

Til toppen

Kapitel 5 – Egen driftssager

§ 20. Ankestyrelsen skal i sager omfattet af § 65 i lov om social service inden 8 uger beslutte, om sagen skal tages op til behandling. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal sagens parter skriftligt have besked om, hvornår sagen forventes behandlet. Ankestyrelsen skal i sager omfattet af 1. pkt. inddrage en børnesagkyndig i vurderingen af, om en sag skal optages til behandling, med mindre det er åbenlyst unødvendigt med en børnesagkyndig vurdering i den enkelte sag.

Til toppen

Kapitel 6 – Afholdelse af møder m.v.

§ 21. I sager, der skal afgøres på møde, jf. §§ 8 og 9, udpeger direktøren en formand for de enkelte møder.

§ 22. Møderne er ikke offentlige. Sagens parter, eller repræsentanter for disse, har ikke krav på at være til stede under mødet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I forbindelse med behandlingen af sager om særlig støtte til børn og unge, jf. § 65, § 74, stk. 1, eller § 75, stk. 5 eller 6, i lov om social service, afholdes et møde umiddelbart inden, afgørelsen træffes, hvor indehaveren af forældremyndigheden m.fl., barnet eller den unge, advokaten og eventuel anden bisidder for forældremyndighedens indehaver eller barnet eller den unge får mulighed for at udtale sig over for Ankestyrelsen, jf. § 168, stk. 4, jf. § 74, stk. 2 og 3, i lov om social service.

Stk. 3. I forbindelse med behandlingen af sager om adoption uden samtykke, jf. § 10 i adoptionsloven, afholdes et møde umiddelbart inden, afgørelsen træffes. Sagens parter, jf. § 68 f, stk. 2, i lov om social service, samt advokaterne og bisidderne for parterne skal i sager efter 1. pkt. have mulighed for at udtale sig over for Ankestyrelsen.

§ 23. Konsulenter med særlig sagkundskab om de forhold, som sagerne vedrører, kan deltage i møderne uden stemmeret.

Stk. 2. I sager afgjort af børn og unge-udvalget, hvor Ankestyrelsens afgørelser kan indbringes for domstolene efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a, og i sager, hvor Ankestyrelsen skal træffe afgørelse i sager om adoption uden samtykke, jf. § 10 i adoptionsloven, skal der på møderne deltage en børnesagkyndig konsulent uden stemmeret. Den børnesagkyndige konsulent skal være kyndig i børne- eller ungdomspsykiatri, psykologi eller pædagogik eller have en lignende, relevant uddannelse.

Stk. 3. Vurderer Ankestyrelsen, at det er nødvendigt for behandlingen af en sag, kan Ankestyrelsen anmode private, der har kendskab til barnet eller den unge, om at deltage på mødet. Ankestyrelsen skal ved anmodningen gøre opmærksom på, at den adspurgte ikke har pligt til at deltage på mødet, jf. § 11 c, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse i sager, som Ankestyrelsen behandler efter adoptionsloven.

§ 24. Mødet er beslutningsdygtigt, når begge de beskikkede medlemmer er til stede.

Stk. 2. Hvis et beskikket medlem udebliver, aflyses mødet. Hvis et medlem akut bliver forhindret i at nå frem til mødet, kan formanden dog, hvis begge de beskikkede medlemmer er enige, undtagelsesvist beslutte, at sagerne alligevel behandles på mødet, hvor det ene beskikkede medlem ikke fysisk er til stede. Efter mødet voterer det medlem, der ikke var til stede på mødet, telefonisk. Hvis der er uenighed mellem medlemmerne, om, hvordan sagerne skal afgøres, kan der ikke træffes afgørelse, og sagen vil blive behandlet på et nyt møde.

Stk. 3. Formanden kan beslutte, at et møde afholdes ved, at de beskikkede medlemmer deltager i mødet via video eller telefon m.v.

§ 25. Beslutninger truffet på et møde skrives i et beslutningsreferat. Referatet skal ikke gengive drøftelserne på mødet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et medlem kan forlange at få et særstandpunkt med en kort begrundelse herfor skrevet i referatet.

§ 26. Ankestyrelsen indkalder til møderne, som holdes så ofte, det er nødvendigt. Ankestyrelsen bestemmer, hvilke medlemmer der skal indkaldes. Indkaldelse til møde skal som hovedregel ske med mindst 2 ugers varsel. Er et medlem forhindret, kan et andet medlem indkaldes med kortere varsel. Beskikkede medlemmer kan dog altid forlange mindst 1 uges varsel.

Stk. 2. Dagsorden for mødet og det nødvendige materiale sendes ud med et rimeligt varsel, så vidt muligt senest 1 uge før mødet. Sagens øvrige akter skal være tilgængelige til gennemsyn på medlemmernes anmodning.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan bestemme, at der for visse sager kan ske forkortelse af de tidsfrister, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Til toppen

Kapitel 7 – Afgørelser m.v.

§ 27. Ankestyrelsens afgørelser udfærdiges skriftligt med begrundelse, jf. § 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Hvis afgørelsen er truffet med medvirken af beskikkede medlemmer, skal det angives, om der er enighed om afgørelsen, eller om det er et flertal, der har truffet afgørelsen. Navnene på dem, der har truffet afgørelsen, angives ikke. En begrundelse for et eventuelt særstandpunkt anføres kort i afgørelsen.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når Ankestyrelsen i medfør af § 10 i adoptionsloven træffer afgørelse om adoption uden samtykke.

§ 28. Efter anmodning kan sagens parter få oplyst navnet på formanden og de eventuelle beskikkede medlemmer, som har deltaget i sagens afgørelse. Det kan desuden oplyses, hvilken organisation de beskikkede medlemmer er indstillet af.

Stk. 2. Parterne kan efter anmodning få oplyst navnet på en eventuel lægekonsulent eller børnesagkyndig konsulent, som har deltaget i sagen.

§ 29. Ankestyrelsen offentliggør i anonymiseret og eventuel resumeret form afgørelser efter § 10 i adoptionsloven, der har principiel eller generel betydning, og som er egnet som vejledning om Ankestyrelsens praksis.

§ 30. Ankestyrelsen informerer Social- og Indenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet eller andre berørte ministerier om regler, som giver anledning til administrative vanskeligheder eller fortolkningstvivl.

§ 31. Ankestyrelsen er uafhængig af instruktioner vedrørende afgørelsen af den enkelte sag, jf. § 68, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Ankestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 50, stk. 4, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3. Fremkommer der i en sag, som er afgjort af Ankestyrelsen, nye væsentlige oplysninger, kan ankechefen tage sagen op til fornyet behandling og afgørelse, jf. § 57, nr. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Til toppen

Kapitel 8 – Inhabilitet

§ 32. For Ankestyrelsens ansatte, herunder lægekonsulenterne og de børnesagkyndige konsulenter, gælder reglerne i forvaltningslovens §§ 3-6 om inhabilitet.

Stk. 2. For medlemmer af Ankestyrelsen gælder reglerne i forvaltningslovens §§ 3-6 om inhabilitet. Et medlem af Ankestyrelsen kan efter § 54 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område herudover ikke deltage i behandlingen af sager vedrørende en kommune, hvor den pågældende er ansat eller er medlem af kommunalbestyrelsen.

§ 33. Lægekonsulenterne og de børnesagkyndige konsulenter må ikke gennem deres arbejde have kendskab til den eller dem, som sagen vedrører.

Stk. 2. Lægekonsulenterne og de børnesagkyndige konsulenter må ikke medvirke ved behandlingen af en sag, hvor den, som sagen vedrører, er behandlet på en sygehusafdeling, som konsulenten har ansvaret for, selv om konsulenten ikke personligt har haft med behandlingen at gøre.

Stk. 3. Lægekonsulenter må ikke deltage i behandlingen af arbejdsskadesager efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade m.fl. eller lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., hvor et forsikringsselskab, som lægekonsulenten er tilknyttet, er part. Lægekonsulenten må heller ikke tage del i behandlingen af arbejdsskadesager, som indtræffer på det sygehus, hvor lægen er ansat, og hvor sygehuset er selvforsikret i forhold til arbejdsskadeforsikringen.

§ 34. Den enkelte har selv pligt til at gøre formanden for mødet opmærksom på forhold, som kan medføre inhabilitet. Dette skal ske hurtigst muligt inden mødet således, at et andet medlem kan inddrages i behandlingen af sagen.

Stk. 2. Hvis der på mødet rejses tvivl om et medlems habilitet, afgøres spørgsmålet på mødet. Medlemmet deltager selv i afgørelsen heraf, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 3, 1. pkt., jf. forvaltningslovens § 4, stk. 2, 2. pkt., sammenholdt med § 53, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Til toppen

Kapitel 9 – Tavshedspligt, aktindsigt og meroffentlighed

§ 35. Der påhviler ansatte og beskikkede medlemmer i Ankestyrelsen tavshedspligt.

§ 36. Sagens parter kan få aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 2. Når en sag er afsluttet, kan Ankestyrelsen efter anmodning give sagens parter aktindsigt i de interne lægelige eller børnesagkyndige udtalelser, som er indeholdt i en lægekonsulentrapport – efter skriftlig eller mundtlig forelæggelse – eller i et mødereferat. Aktindsigten gives efter reglerne om meroffentlighed. Ankestyrelsen kan dog undlade at give aktindsigt i en lægekonsulentrapport, hvis der er afgørende hensyn til sagens parter eller andre personer, som taler imod aktindsigt i rapporterne.

Til toppen

Kapitel 10 – Ikrafttræden

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 725 af 10. juli 2019 om forretningsorden for Ankestyrelsen ophæves.

Til toppen