Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen mv.

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 874 af 14/6 2020.

I medfør af § 21 a og § 21 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, fastsættes:

§ 1. Offentlige og private arbejdsgivere kan efter anmodning fra Statens Serum Institut videregive oplysninger om ansattes personnumre eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer ansatte, til Statens Serum Institut med henblik på, at instituttet kan tilbyde de ansatte at få foretaget en undersøgelse af, om de har eller har haft Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Statens Serum Institut må alene anmode om oplysninger omfattet af 1. pkt., når de ansatte tilhører en målgruppe, som ifølge myndighederne er relevant at teste som led i indsatsen for at hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 2. Statens Serum Institut kan anvende oplysninger i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere med henblik på at identificere udenlandske arbejdsgivere, der udstationerer arbejdstagere i Danmark.

§ 2. Statens Serum Institut behandler personoplysninger i forbindelse med, at instituttet opretter rekvisitioner på test i det eksisterende prøverekvireringssystem, WebReq, til personer, der vælger at benytte sig af tilbud omfattet af § 1, samt tilbud, som Statens Serum Institut i medfør af sundhedslovens § 222 tilbyder til hele befolkningen, til et repræsentativt udsnit af befolkningen, eller til andre nærmere definerede målgrupper, når det er nødvendigt for at forebygge eller hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), herunder oplysninger om personnummer eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer den pågældende, oplysninger om personens sygesikringsgruppe, og oplysninger om modtager af prøvesvar, jf. stk. 2.

Stk. 2. Statens Serum Institut opretter maskinelt borgerens alment praktiserende læge som rekvirent og modtager af svar på prøver, som foretages på personer, der er omfattet af sygesikringsgruppe 1, der vælger at benytte sig af tilbud omfattet af stk. 1 eller § 1.

§ 3. Regionsrådet behandler, herunder opbevarer, personoplysninger omfattet af § 2 i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq. Regionsrådet behandler endvidere personoplysninger omfattet af § 2, i forbindelse med at personer bestiller tid til test, herunder på hjemmesiden coronaprover.dk.

§ 4. Regionsrådet videregiver prøvemateriale til Statens Serum Institut fra de prøver, som regionsrådet foretager på personer, der vælger at benytte sig af tilbud omfattet af § 1 eller § 2, stk. 1, til brug for instituttets analyse af prøvematerialet og generelle smitteovervågning efter sundhedslovens § 222.

§ 5. Statens Serum Institut videregiver analyseresultatet til regionsrådenes laboratoriedatabank og til borgerens alment praktiserende læge. Analyseresultatet gøres tilgængeligt for personer omfattet i sygesikringsgruppe 1 og 2 via sundhed.dk.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 31. oktober 2020.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 824 af 9. juni 2020 om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold eller som tilbud til befolkningen ophæves.

Til toppen