Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga som led i håndtering af covid-19

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 868 af 13/6 2020.

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, §§ 6 og 12 b og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med justitsministeren og erhvervsministeren, fastsættes:

§ 1. Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse uanset § 1 i bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 i perioden fra den 20. juni 2020 til den 22. juni 2020 som led i en forsøgsordning afvikles 3 kampe i 3F Superliga, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig, hvis publikum i det væsentlige sidder ned.

§ 2. Rigspolitichefen træffer efter inddragelse af sundhedsmyndighederne afgørelse om, hvilke 3 kampe der kan indgå i forsøgsordningen.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at en kamp kan indgå i forsøgsordningen, at kampen kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 3. Ved vurderingen af, hvilke 3 kampe der kan indgå i forsøgsordningen, lægges der herudover vægt på, at forsøget giver så retvisende et billede som muligt af mulighederne for at afvikle kampe i 3F Superliga på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Stk. 4. Ved vurderingen efter stk. 1-3 kan der bl.a. lægges vægt på følgende:

1) Stadions alder, størrelse, faciliteter, muligheder for adskillelse af publikum i sektioner, geografiske placering, generelle adgangsforhold, parkeringsforhold og andre lokale forhold.

2) Tidspunktet for kampen.

3) Fangruppers sammensætning og antal.

§ 3. Rigspolitichefen træffer efter inddragelse af sundhedsmyndighederne afgørelse om, hvor mange personer der må være til stede ved hver kamp, der indgår i forsøgsordningen.

Stk. 2. Afgørelsen efter stk. 1 træffes på baggrund af det enkelte stadions kapacitet, indretning, adgangsforhold m.v. Der må i hver klart adskilte sektion med egen ind- og udgang kun befinde sig et sådant antal tilskuere, at der er 2 meter imellem hver siddende tilskuer, dog maksimalt 500 tilskuere i hver sektion.

§ 4. Politiet kan meddele arrangører sådanne påbud om afviklingen af kampe, der indgår i forsøgsordningen, der skønnes nødvendige for at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19.

Stk. 2. Politiet kan meddele tilskuere, som er til stede ved kampe, der indgår i forsøgsordningen, sådanne påbud, som skønnes nødvendige for at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19, herunder påbud om at personerne skal forlade stedet.

Stk. 3. Politiets skønsudøvelse efter stk. 1 og 2 skal ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

§ 5. Politiet bemyndiges til at varetage sundheds- og ældreministerens beføjelser efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Rigspolitichefens afgørelser efter §§ 2 og 3 kan ikke påklages til sundheds- og ældreministeren. Afgørelserne kan påklages til justitsministeren.

Stk. 3. Politiets afgørelser efter § 4, stk. 1, kan ikke påklages til sundheds- og ældreministeren. Afgørelserne kan påklages til rigspolitichefen. Rigspolitichefens afgørelse i klagesager kan ikke påklages til justitsministeren.

§ 6. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter § 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Til toppen