Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 840 af 10/6 2020.

I medfør af § 158, stk. 2 og 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, fastsættes:

Kapitel 1

Vaccinationer

§ 1. Regionsrådet yder gratis vaccination mod pneumokokker til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

1) Personer med bopæl et af de følgende steder:

a) Plejehjem, jf. servicelovens § 192, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger.

b) Botilbud efter §§ 107, 108 eller 110 i serviceloven.

c) Botilbudslignende botilbud efter § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, hvis personen modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

2) Personer, der er fyldt 65 år.

3) Personer, som har en kronisk lidelse som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering:

a) Personer med manglende milt eller dysfunktion af milten.

b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

d) Personer med liquorlækage.

e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.

f) Personer med Cochlear implantation.

g) Personer med stamcelletransplantation.

h) Personer med organtransplantation.

4) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har sygdomme eller tilstande, der giver særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom, som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering:

a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.

b) Personer med hjerteinsufficiens.

c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.

d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.

e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).

f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.

g) Personer med nefrotisk syndrom.

h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

5) Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som efter en konkret lægefaglig giver særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Stk. 2. Vaccination tilbydes i form af en 23-valent pneumokokvaccine.

Stk. 3. Vaccination efter stk. 1, nr. 1 til 4, tilbydes til personer, som ikke er vaccineret inden for de seneste 6 år, eller efter en lægelig vurdering på baggrund af en antistofmåling.

§ 2. Vaccination efter § 1 skal foretages af en læge, som i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge, eller en anden person på dennes ansvar.

Kapitel 2

Betaling

Betaling til lægen for udførte vaccinationer

§ 3. Patientens bopælsregion betaler lægen 329 kr. for enhver vaccination mod pneumokokker, der gives i henhold til § 1. For vaccination ydet til beboere på plejehjem m.v., jf. servicelovens § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder, betaler bopælsregionen tilsvarende 329 kr.

Stk. 2. Foretages vaccinationen af helbredsmæssige årsager i den vaccineredes eget hjem, jf. dog stk. 1, betaler bopælsregionen 501 kr. pr. vaccination. Hvis vaccinationen foretages i eget hjem, hvor der samtidig udføres et sygebesøg, betaler patientens bopælsregion lægen 329 kr. for enhver vaccination mod pneumokok, der gives i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 3. Betalingen efter stk. 1 og 2 dækker alle udgifter til vaccinationen, herunder udgifter til vaccination, vaccine, kørsel og merværdiafgift.

§ 4. Lægens betalingsanmodning til regionen skal for hver enkelt vaccination indeholde følgende oplysninger:

1) Vaccinationstidspunkt.

2) Den vaccineredes navn, CPR-nummer og bopælsregion.

3) Om den vaccinerede er vaccineret i medfør af:

a) § 1, stk. 1, nr. 1, eller

b) § 1, stk. 1, nr. 2 til 5.

4) Vaccination gennemføres i den vaccineredes eget hjem, jf. § 3, stk. 1-2.

5) Navn og virksomhedsadresse, ansættelsessted eller bopæl for den læge, som har udført vaccinationen, eller den læge på hvis ansvar, vaccination er foretaget.

Stk. 2. Betalingsanmodningen skal fremsendes ugentligt eller månedligt i samlet form efter anvisning fra den region, som skal afholde udgiften. For praktiserende læger, som virker efter Overenskomst om almen praksis, aftales dog afregning mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation.

Refusion af regionernes afholdte udgifter til vaccination

§ 5. Staten refunderer de af regionerne afholdte udgifter til vaccination efter bekendtgørelse om gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper. Det gælder dog ikke udgifter til vaccination af personer, der har ret til sygehjælp i Danmark efter EU-retten eller internationale aftaler, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Med henblik på at opnå refusion for afholdte udgifter skal hver region inden den 1. april 2021 indsende en opgørelse over regionens udgifter til vaccination efter bekendtgørelsen til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvor mange vaccinationer til 329 kr. og hvor mange vaccinationer til 501 kr. den enkelte region har betalt og ønsker at modtage refusion for, opgjort i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3-4.

Stk. 3. Det skal desuden oplyses i hvilket betalingsinstitut og på hvilket kontonummer, beløbet skal indsættes.

Personer, der har ret til sygehjælp i Danmark efter EU-retten eller internationale aftaler

§ 6. For personer, der har ret til vaccinationsydelser i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, afholdes udgiften til vaccination af den region, hvori den pågældende bor/opholder sig, jf. sundhedslovens §§ 264 og 265.

Stk. 2. Ved EU-retten eller internationale aftaler forstås Rådets forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og den dertil knyttede forordning (EF) nr. 987/09 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning 883/04, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer, samt bilaterale sikringsaftaler.

Stk. 3. Refusion af udgifter til vaccination af personer, der er sygesikret til udgift for et andet land, som i medfør af EU-retten eller internationale aftaler skal overføres til det danske sundhedsvæsen, tilfalder den region, der har afholdt udgiften, jf. sundhedslovens § 264, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 564 af 29. april 2015 om refusion af offentlige sundhedsydelser og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 395 af 7. april 2020 om gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper ophæves.

Til toppen