Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 746 af 30/5 2020.

I medfør af § 1, stk. 2, § 21 a, § 21 b og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Oplysningspligt for fysiske og juridiske personer

§ 1. Juridiske personer er forpligtet til efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed eller politiet at afgive relevante oplysninger, når det er nødvendigt med henblik på at hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Der kan i den forbindelse behandles personoplysninger omfattet af artikel 6 og 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

§ 2. Fysiske personer er forpligtet til efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed eller politiet at afgive oplysninger om personens forudgående opholdssted i ind- eller udland samt oplysninger om, hvem personen har været i nær kontakt med. Der kan i den forbindelse behandles personoplysninger omfattet af artikel 6 og 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Styrelsen for Patientsikkerhed og politiet kan kun anmode om oplysninger omfattet af 1. pkt. i særlige tilfælde, når det er nødvendigt at anmode om oplysningerne med henblik på at hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Til toppen

Kapitel 2 – Videregivelsespligt for myndigheder og sundhedspersoner

§ 3. Politiet videregiver oplysninger, som er modtaget i henhold til §§ 1 eller 2, til Styrelsen for Patientsikkerhed til brug for styrelsens beslutning om påbud i medfør af § 5, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. bekendtgørelse om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 2. Sundhedspersoner videregiver oplysninger, herunder helbredsoplysninger, til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis sundhedspersonen får kendskab til, at en patient har en særlig risikoadfærd, der konkret vurderes at kunne være relevant for styrelsens beslutning om påbud i medfør af § 5, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. bekendtgørelse om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 3. Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar, jf. § 6, stk. 1, i sundhedsloven.

§ 4. Statens Serum Institut videregiver efter konkret eller generel anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed oplysninger om, hvilke personer der har Coronavirussygdom 19 (COVID-19), som Statens Serum Institut har modtaget i henhold til § 1 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 665 af 20. maj 2020 om anmeldelse af COVID-19 til Styrelsen for Patientsikkerhed, til brug for varetagelse af styrelsens opgaver vedrørende smitteopsporing eller til brug for styrelsens beslutning om påbud i medfør af § 5, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. bekendtgørelse om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Styrelsen kan kun anmode om oplysninger omfattet af 1. pkt., når det er nødvendigt med henblik på at hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Til toppen

Kapitel 3 – Straffebestemmelser og ikrafttræden m.v.

§ 5. Politiet bemyndiges til at udøve de beføjelser, der følger af denne bekendtgørelse.

§ 6. Med bøde straffes den, der ikke efterkommer en anmodning efter §§ 1 eller 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 31. oktober 2020.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 347 af 30. marts 2020 om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.

Til toppen