Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 685 af 26/5 2020.

I medfør af § 12 d, stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse med nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og i medfør af § 10, stk. 7, i lov om integrationsgrunduddannelse (igu), jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland de regioner, som fremgår af § 1, stk. 3, nr. 1-5, i regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 6. juli 2018.

Stk. 2. Kapitel 2 finder anvendelse for kommuner og udlændinge i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Stk. 3. Kapitel 3 finder anvendelse for kommuner og udlændinge i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Stk. 4. Kapitel 4 og 5 finder anvendelse for hele landet.

Til toppen

Kapitel 2 – Region Hovedstaden og Region Sjælland

Fravigelser angående integrationsloven

§ 2. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet i Region Hovedstanden og Region Sjælland, fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler for personer, som er omfattet af integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 1. januar 2020 om integration af udlændinge i Danmark og regler fastsat i medfør heraf:

1) § 15 d, stk. 1 – 4, om pligten til at tilbyde en flygtning en helbredsmæssig vurdering. Kommunalbestyrelsen kan dog efter en konkret vurdering, herunder i det omfang det er muligt i forhold til de tiltag, der er taget med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 i Danmark, tilbyde udlændingen en helbredsmæssig vurdering efter bestemmelserne i § 15 d.

2) § 19, stk. 1, 2. og 3. pkt., om underskrivelse af kontrakten og opholds- og selvforsørgelseserklæringen i det omfang, det af hensyn til Covid-19-situationen ikke vurderes muligt at underskrive kontrakten. Kommunalbestyrelsen anfører dette i kontrakten som begrundelse for den manglende underskrift af kontrakten og erklæringen, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, 5. pkt.

3) § 20, stk. 1, 8. og 9. pkt., om individuelle samtaler med fysisk fremmøde i kontaktforløbet. Alle samtaler i kontaktforløbet, herunder også visitation som jobparat eller aktivitetsparat efter § 17, stk. 2, og cv-samtaler og jobsamtaler, jf. integrationslovens § 20, stk. 7, skal i stedet holdes digitalt eller telefonisk.

4) § 20, stk. 4 - 6, om jobparates selvbooking af jobsamtaler. Fravigelsen gælder i perioden fra den 27. maj 2020 og indtil den 15. august 2020. Der kan først gives bindende frister for selvbooking fra og med den 15. august 2020.

5) § 20 b, om vejledningsforpligtelsen vedrørende repatriering, hvor vejledningen som led i de opfølgende samtaler efter § 20, stk. 1, i stedet skal holdes digitalt eller telefonisk.

6) §§ 23 – 23 c og § 23 e om beskæftigelsesrettede tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud m.v., jf. dog stk. 2 - 4.

7) § 23 d om mentorstøtte, jf. dog stk. 5.

8) § 24 a, stk. 2 – 3, vedr. tilskud til udgifter til hjælpemidler ved ansættelse, jf. dog stk. 6.

9) § 24 f om beskæftigelsesrettede tilbud til som led i introduktionsforløb, jf. dog stk. 2 - 4.

10) § 26 a, stk. 2, 1. pkt., om jobparates tilmelding som jobsøgende i jobcenteret. Tilmelding kan i stedet ske telefonisk eller ved fysisk brev afleveret hos kommunen, hvis udlændingen ikke har mulighed for at tilmelde sig på Jobnet.

11) § 26 b, stk. 9, om jobcenterets pligt til at yde bistand med registrering af cv-oplysninger, såfremt udlændingen anmoder herom. Bistanden skal i stedet ske digitalt eller telefonisk.

12) § 27 om kommunalbestyrelsens pligt til at indkalde til en individuel samtale vedrørende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen. Samtalen skal i stedet holdes digitalt eller telefonisk.

13) § 52 om sanktion og vejledningspligt ved manglende underskrivelse af opholds- og selvforsørgelseserklæringen i det omfang, det af hensyn til Covid-19-situationen ikke vurderes muligt at underskrive kontrakten.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 6 og 9, om beskæftigelsesrettede tilbud, skal allerede igangsatte tilbud før den 13. marts 2020 om virksomhedspraktik og løntilskudsjob efter lovens §§ 23 b – 23 c, som ikke er afbrudt eller ophørt, kunne videreføres efter reglerne for de enkelte tilbud, hvis udlændingen og arbejdsgiver er enige herom. Der skal ligeledes være mulighed for at forlænge tilbuddene efter varighedsreglerne i lovens § 23 b, stk. 4 og 6, og § 23 c, stk. 2. Jobcentret skal fortsat udbetale løntilskud til arbejdsgivere, der har ret hertil efter lovens § 23 c.

Stk. 3. Uanset stk. 1, nr. 6 og 9, om beskæftigelsesrettede tilbud, kan der bevilges og påbegyndes tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats og løntilskudsjob efter lovens §§ 23 b-23 c, hvis forløbet afholdes digitalt. Der kan desuden bevilges og påbegyndes tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob hos private arbejdsgivere efter lovens §§ 23 b – 23 c, med fysisk fremmøde på virksomheden. For tilbud hos en arbejdsgiver, hvor udlændingen var i samme praktikforløb eller løntilskudsjob, umiddelbart før den 13. marts 2020, og hvor forløbet blev afbrudt eller ophørte som følge af suspensionen af integrationsindsatsen, kan den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret ikke overstige de varighedsbegrænsninger, der gælder efter lovens § 23 b, stk. 4 og 6, og § 23 c, stk. 2. En udlænding kan få virksomhedspraktik eller ansættes med løntilskud, hvor udlændingen senest har været ansat, så en udlænding ud over de gældende bestemmelser kan få virksomhedspraktik hos den arbejdsgiver, hvor udlændingen var i virksomhedspraktik kombineret med ordinære løntimer eller ansat med løntilskud umiddelbart før den 13. marts 2020, og hvor virksomhedspraktikken og ansættelsen er afbrudt eller ophørt på grund af den delvise suspension af integrationsindsatsen, Fysisk fremmøde kan alene ske hos private arbejdsgivere – ellers skal forløbet afholdes digitalt. Alle øvrige betingelser for tilbuddet i lovens §§ 23 b-23 c skal være opfyldt.

Stk. 4. Uanset stk. 1, nr. 6 og 9, om beskæftigelsesrettede tilbud, kan der bevilges og påbegyndes tilbud om vejledning og opkvalificering samt ske videreførelse af allerede igangsatte tilbud efter lovens § 23 a, hvis forløbet afholdes digitalt. Er udlændingen enig, kan der tillige bevilges, påbegyndes og videreføres tilbud om vejledning og opkvalificering ved fysisk fremmøde, hvis tilbuddet er nødvendigt for, at udlændingen kan få et konkret job, eller der er tale om ordinær uddannelse efter § 23 a, stk.1, nr. 3.

Stk. 5. Uanset stk. 1, nr. 7, om mentorstøtte i henhold til integrationslovens § 23 d, kan der bevilges, påbegyndes og videreføres mentorforløb, hvis udlændingen har kontakt med sin mentor uden personlig kontakt, dvs. gennemfører digitale eller telefoniske samtaler, efter aftale mellem udlændingen og jobcenter. Mentorforløb på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes, kan bevilges, påbegyndes, videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis udlændingen og virksomheden er enige herom. Herudover kan mentorforløb fortsætte eller igangsættes, hvor dette vurderes påkrævet af særlige hensyn til udlændingen.

Stk. 6. Uanset stk. 1, nr. 8, om hjælpemidler, gælder det, at tilskud til udgifter til hjælpemidler som gives i forbindelse med tilbud, der videreføres, fortsat skal kunne bevilges efter reglerne herom, i det omfang, det er muligt i forhold til de tiltag, der er taget med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 i Danmark.

Fravigelser angående repatrieringsloven

§ 3. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet, fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler for personer, der er omfattet af repatrieringslovens personkreds, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 2. oktober 2019 om bekendtgørelse af repatrieringsloven og regler fastsat i medfør heraf:

1) Bestemmelserne i kapitel 2 vedrørende kommunernes vejledningsforpligtelse om muligheden for at modtage hjælp til repatriering i forbindelse med den særlige integrationsindsats efter integrationsloven, eller når der i øvrigt er anledning hertil, og kommunernes tilbud om vejledning samt opkvalificering til personer med henblik på at kunne understøtte eller forberede tilbagevenden til hjemlandet eller et tidligere opholdsland.

Stk. 2. Uanset stk. 1, om vejledning vedrørende repatriering og opkvalificering, gælder kommunernes vejledningsforpligtelse om muligheden for at modtage hjælp til repatriering i forbindelse med den særlige integrationsindsats efter integrationsloven, eller når der i øvrigt er anledning hertil, jf. repatrieringslovens § 5, ved digitale og telefoniske samtaler, jf. § 1, stk. 1, nr. 7.

Stk. 3. Uanset stk. 1, om vejledning vedrørende repatriering og opkvalificering, gælder det, at kommunerne kan tilbyde vejledning og opkvalificering, jf. repatrieringslovens § 6 a, i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, herunder ved at holde digitale eller telefoniske samtaler med udlændingene.

Stk. 4. Uanset stk. 1, om vejledning vedrørende repatriering og opkvalificering, gælder det, at Dansk Flygtningehjælp, der varetager den individuelle rådgivning på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet, kan rådgive om repatriering i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, herunder ved at holde digitale eller telefoniske samtaler med udlændingene.

Stk. 5. Kommunerne kan fortsat behandle ansøgninger om repatriering og reintegrationsbistand, jf. repatrieringslovens kapitel 3 og 4, i det omfang, dette er muligt.

Til toppen

Kapitel 3 – Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland

§ 4. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler for personer, som er omfattet af integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 1. januar 2020 om integration af udlændinge i Danmark og regler fastsat i medfør heraf:

1) § 20, stk. 4 - 6, om jobparates selvbooking af jobsamtaler. Fravigelsen gælder i perioden fra den 27. maj 2020 og indtil den 15. august 2020. Der kan først gives bindende frister for selvbooking fra og med den 15. august 2020.

2) § 26 a, stk. 2, 1. pkt., om jobparates tilmelding som jobsøgende i jobcenteret. Tilmelding kan ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved fysisk brev afleveret hos kommunen, hvis udlændingen ikke har mulighed for at tilmelde sig på Jobnet.

3) § 26 b, stk. 9, om jobcenterets pligt til at yde bistand med registrering af cv-oplysninger, såfremt udlændingen anmoder herom. Jobcentret kan vælge, om bistanden skal ske ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

4) § 27 om kommunalbestyrelsens pligt til at indkalde til en individuel samtale vedrørende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen. Kommunalbestyrelsen kan vælge, om samtalen skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

Stk. 2. For beskæftigelsesrettede tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud efter lovens §§ 23 b – 23 c, som bevilges hos en arbejdsgiver, hvor udlændingen var i samme praktikforløb eller løntilskudsjob, umiddelbart før den 13. marts 2020, og hvor forløbet blev afbrudt som følge af suspensionen, kan den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet ikke overstige varighedsbegrænsningerne i lovens § 23 b, stk. 4 og 6, og § 23 c, stk. 2. En udlænding kan få virksomhedspraktik hos den arbejdsgiver, hvor udlændingen var i virksomhedspraktik kombineret med ordinære løntimer umiddelbart før den 13. marts 2020, og hvor virksomhedspraktikken blev afbrudt eller ophørte på grund af den delvise suspension af integrationsindsatsen. Alle øvrige betingelser for tilbuddet i lovens §§ 23 b- 23 c skal være opfyldt.

Til toppen

Kapitel 4 – Justeringer angående lov om integrationsgrunduddannelse

§ 5. I lyset af de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet, anses udlændinge, der ansøger om udbetaling af godtgørelse for skoleundervisningen som led i et igu-forløb i medfør af § 9 i bekendtgørelse nr. 707 af 4. juli 2019 om integrationsgrunduddannelse, for omfattet af andre grunde til, at skoleundervisningen ikke er afholdt på det planlagte tidspunkt end de i igu-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nævnte.

Stk. 2. I lyset af de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet, anses udlændinge, der ansøger om udbetaling af godtgørelse for skoleundervisningen som led i et igu-forløb i medfør af § 9 i bekendtgørelse nr. 707 af 4. juli 2019 om integrationsgrunduddannelse, for omfattet af andre grunde til, at udlændingen har fravær fra skoleundervisningen end de i igu-bekendtgørelsens § 9, stk. 5, nævnte.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttrædelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. maj 2020.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 300 af 28. marts 2020 om delvis suspension af integrationsindsatsen i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 3. De opfølgende samtaler, som afholdes digitalt eller telefonisk, som påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden, medregnes i opgørelsen af kravet til antal opfølgende samtaler, der stilles i integrationsloven.

Stk. 4. For udlændinge, der har tilmeldt sig som jobsøgende i perioden fra den 1. marts 2020 og frem til bekendtgørelsens ikrafttræden, og hvor der efter § 26 b, stk. 4 og 5, i integrationsloven skal være registreret cv-oplysninger, skal cv-oplysningerne være registreret på Jobnet og gjort tilgængeligt for arbejdsgivere snarest muligt og senest 15. august 2020.

Stk. 5. Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2020.

Til toppen