Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 616 af 3/5 2020.

I medfør af § 14, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, og § 21 og § 22, stk. 3, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 21. august 2019, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med Tilbudsportalen er

1) at sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om de registrerede tilbud og plejefamilier, herunder om tilbuddenes og plejefamiliernes målgrupper, metoder, økonomi herunder takster, resultater samt om tilsynet med tilbuddene og dermed,

2) at styrke kommunernes grundlag for valg af effektive tilbud til den enkelte borger,

3) at bidrage til overblik over udviklingen på det sociale område herunder udviklingen i antal tilbud og plejefamilier samt tilbuddenes og plejefamiliernes målgrupper og metoder,

4) at understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde og

5) at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.

§ 2. Tilbudsportalen skal understøttes af en digital løsning og være tilgængelig, så både myndigheder, leverandører og borgere kan søge oplysninger på portalen.

Stk. 2. Indberetning af oplysninger til Tilbudsportalen skal ske ved anvendelse af den digitale løsning, som Social- og Indenrigsministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening) og skal ske i overensstemmelse med systematikken i den database, der er indrettet dertil. Indberetninger til Tilbudsportalen, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af den myndighed, som jf. § 4, stk. 3, § 5, stk. 3 eller § 6, stk. 3, skal godkende oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Hvis der er særlige forhold, der gør, at en plejefamilie ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, jf. stk. 2, skal myndigheden tilbyde, at indberetningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 2. Myndigheden bestemmer, hvordan en indberetning omfattet af 1. pkt. skal indgives.

Stk. 4. Myndigheden kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en indberetning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for myndigheden ved at modtage indberetning på anden måde end digitalt.

Stk. 5. En digital indberetning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for myndigheden.

§ 3. Tilbudsportalen indeholder oplysninger om følgende typer af kommunale, regionale og private tilbud samt plejefamilier, jf. § 14, stk. 1, i lov om social service:

1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

3) Plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service, jf. § 5, stk. 1, i lov om socialtilsyn.

4) Opholdssteder og døgninstitutioner efter § 66, stk. 1, nr. 6 og 7, i lov om social service.

5) Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling efter § 66, stk. 1, nr. 8, i lov om social service, der har mere end 8 pladser til anbringelse, og som er godkendt som generelt egnede af socialtilsynet efter § 5, stk. 1, i lov om socialtilsyn, jf. § 66, stk. 2, i lov om social service.

6) Tilbud om behandling af personer med et stofmisbrug efter §§ 101 og 101 a, i lov om social service.

7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.

8) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

9) Botilbud, forsorgshjem, kvindekrisecentre m.v. efter §§ 107-110 i lov om social service.

10) Botilbudslignende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn.

Stk. 2. Tilbudsportalen indeholder også oplysninger om følgende:

1) Behandlingstilbud til personer med et alkoholmisbrug efter § 141 i sundhedsloven.

2) Friplejeboliger efter lov om friplejeboliger, hvor hjælpen og støtten til borgerne i tilbuddet i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service.

Til toppen

Kapitel 2 – Indberetning af oplysninger om tilbud til Tilbudsportalen samt ansvar for godkendelse af oplysninger

Tilbud omfattet af socialtilsynet

§ 4. For kommunale, regionale og private tilbud omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, indberettes oplysninger om tilbuddet til Tilbudsportalen af tilbuddet, herunder ved indsendelse af den digitale ansøgning om godkendelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

Stk. 2. Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette oplysninger til Tilbudsportalen som nævnt i §§ 9 og 10.

Stk. 3. Socialtilsynet godkender de oplysninger, som et tilbud, der er omfattet af stk. 1, har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

Stk. 4. Oplysninger om et nyt tilbud, der er omfattet af stk. 1, offentliggøres, når socialtilsynet har godkendt tilbuddet med eller uden vilkår efter § 5 i lov om socialtilsyn.

Tilbud, der ikke er omfattet af tilsyn efter lov om socialtilsyn

§ 5. For kommunale, regionale og private tilbud efter lov om social service, der ikke er omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, indberettes oplysninger om tilbuddet til Tilbudsportalen af tilbuddet.

Stk. 2. Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette oplysninger som nævnt i §§ 9 og 10.

Stk. 3. Den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med et tilbud, der er omfattet af stk. 1, godkender de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har delegeret sin kompetence til at føre tilsyn til socialtilsynet, jf. § 5, stk. 8, 3. pkt., eller § 148 a, stk. 4, i lov om social service, godkender socialtilsynet de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

Friplejeboliger

§ 6. For friplejeboliger omfattet af § 3, stk. 2, nr. 2, indberettes oplysninger til Tilbudsportalen om den enkelte friplejebolig af friplejeboligleverandøren.

Stk. 2. Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette oplysninger som nævnt i §§ 9 og 10.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor en friplejebolig omfattet af stk. 1 er beliggende, godkender de oplysninger, som friplejeboligleverandøren har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Kommunalbestyrelsen har desuden adgang til at indberette oplysninger om den enkelte friplejebolig.

Stk. 4. Oplysninger om nye friplejeboliger skal senest offentliggøres på Tilbudsportalen på ibrugtagelsestidspunktet for boligerne.

Nedlæggelse eller ophør af et tilbud

§ 7. Den myndighed, der har ansvaret for godkendelse af oplysningerne om tilbuddet på Tilbudsportalen, jf. §§ 4-6, skal snarest muligt fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen, hvis

1) et tilbud, der er registreret på Tilbudsportalen nedlægges,

2) et tilbuds godkendelse, jf. § 5, stk. 8, i lov om socialtilsyn bortfalder, eller

3) en friplejeboligs certifikation eller godkendelse bortfalder eller tilbagekaldes, jf. §§ 93-95, i lov om friplejeboliger.

Stk. 2. Har socialtilsynet, jf. § 5, stk. 7, i lov om socialtilsyn, truffet afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, herunder en plejefamilie, skal socialtilsynet fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen snarest muligt, efter at fristen for ophør af godkendelsen, jf. § 7, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn, og fristen for at påklage socialtilsynets afgørelse til Ankestyrelsen, jf. § 19 i lov om socialtilsyn, er udløbet, hvis

1) afgørelsen ikke er blevet påklaget, jf. dog stk. 3, eller

2) afgørelsen er blevet påklaget, og Ankestyrelsen har stadfæstet socialtilsynets afgørelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Har socialtilsynet eller Ankestyrelsen truffet afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks, jf. § 19, stk. 2, 2. pkt., i lov om socialtilsyn, skal socialtilsynet fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen snarest muligt, efter at afgørelsen om at iværksætte afgørelsen straks er truffet.

Til toppen

Kapitel 3 – Indberetning af oplysninger

§ 8. Socialtilsynet, kommunalbestyrelser og regionsråd påser, at de indberettede og offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud, jf. §§ 4-6, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Stk. 2. Tilbud, socialtilsynet, kommunalbestyrelser og regionsråd, jf. §§ 4-6, skal minimum én gang årligt indberette ændringer af oplysninger på Tilbudsportalen om allerede eksisterende tilbud, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ændringer i oplysninger om et tilbuds tilbudstype, målgruppe, antal pladser, ydelser og adresse skal indberettes straks til Tilbudsportalen.

Stk. 4. Et tilbud har ikke krav på, at andre oplysninger end dem, der er nævnt i §§ 9 og 10, skal fremgå af Tilbudsportalen.

Oplysningstyper

§ 9. Tilbuddene skal, afhængig af tilbuddets karakter, indberette de oplysninger, som fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, det regionsråd eller det socialtilsyn, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 5, stk. 8, eller § 148 a, stk. 1 eller 4, i lov om social service og § 4 i lov om socialtilsyn, skal indberette oplysninger om godkendelse og tilsyn, herunder socialtilsynets afgørelser om vilkår for godkendelsen, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelsen til Tilbudsportalen.

Stk. 3. Tilbudsportalen skal indeholde dato for seneste opdatering af oplysninger om tilbuddet.

§ 10. Den takst, der, jf. bilag 1, skal indberettes for tilbud omfattet af § 3, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, er den takst, der er beregnet efter bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. For hvert tilbud skal den forudsatte belægningsprocent fremgå.

Stk. 2. For tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service skal der ske indberetning af oplysninger om revisionspåtegning af taksterne for det enkelte tilbud.

Stk. 3. For botilbudslignende tilbud omfattet af § 3, stk. 1, nr. 10, skal der herudover ske indberetning af udgifter til borgerens ophold herunder f.eks. husleje og beboerindskud.

Stk. 4. For friplejeboliger efter lov om friplejeboliger, jf. § 3, stk. 2, nr. 2, skal der, jf. bilag 1, ske indberetning af udgifter ved borgerens ophold, herunder husleje, jf. §§ 42-47 a i lov om friplejeboliger eller § 47 a i lov om leje, samt beboerindskud, jf. § 12 og §§ 14-15 a i lov om friplejeboliger og depositum, jf. § 36, stk. 2, i lov om friplejeboliger.

Til toppen

Kapitel 4 – Indberetning af oplysninger om plejefamilier omfattet af socialtilsynet til Tilbudsportalen samt ansvar for godkendelse af oplysninger

§ 11. For plejefamilier omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, i lov om socialtilsyn, indberettes oplysninger om plejefamilien til Tilbudsportalen af plejefamilien, herunder ved indsendelse af den digitale ansøgning om godkendelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

Stk. 2. For plejefamilier, som er undtaget fra kravet om digital ansøgning, jf. § 2, stk. 2 eller 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn, indberetter socialtilsynet oplysningerne om plejefamilien til Tilbudsportalen.

Stk. 3. En plejefamilie, der er omfattet af stk. 1, skal indberette oplysninger til Tilbudsportalen som nævnt i § 12.

Stk. 4. Socialtilsynet godkender de oplysninger, som en plejefamilie, der er omfattet af stk. 1, har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 3, inden oplysningerne offentliggøres. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om den enkelte plejefamilie.

Stk. 5. Oplysninger om en ny plejefamilie, der er omfattet af stk. 2, offentliggøres, når socialtilsynet har godkendt plejefamilien med eller uden vilkår efter § 5 i lov om socialtilsyn.

§ 12. For plejefamilier skal der indberettes de oplysninger, som fremgår af bilag 2 samt oplysninger om godkendelse og tilsyn, herunder socialtilsynets afgørelser om vilkår for godkendelsen, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelsen.

Stk. 2. Oplysningerne som nævnt i stk. 1 bliver ikke offentliggjort på Tilbudsportalen, jf. dog bilag 2.

Stk. 3. En plejefamilie har ikke krav på, at andre oplysninger end dem, der er nævnt i stk. 1, skal fremgå af Tilbudsportalen.

§ 13. Ophører en godkendt plejefamilie, eller bortfalder plejefamiliens godkendelse, jf. § 5, stk. 8, i lov om socialtilsyn, skal det socialtilsyn, der, jf. § 11, stk. 1, har ansvaret for godkendelse af oplysningerne om plejefamilien til Tilbudsportalen, snarest muligt fjerne plejefamilien fra Tilbudsportalen.

Til toppen

Kapitel 5 – Stikprøvekontrol med oplysningerne på Tilbudsportalen

§ 14. Socialstyrelsen fører stikprøvekontrol med

1) at oplysningerne i Tilbudsportalen svarer til de faktiske forhold i tilbuddene, og

2) at oplysningerne i Tilbudsportalen er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stk. 2. Stikprøvekontrollen efter stk. 1 kan foretages ved, at Socialstyrelsen anmoder tilbuddet om at indsende skriftlig dokumentation eller ved Socialstyrelsens gennemførelse af dataanalyse.

Påbud

§ 15. Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om at udstede et påbud til et registreret tilbud, jf. § 14, stk. 5, i lov om social service, hvis oplysninger, der er indberettet af tilbuddet, og som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, eller tilbuddets indberetning af oplysninger, som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stk. 2. Socialstyrelsen skal, inden styrelsen træffer afgørelse om påbud, fremsende oplysningerne i sagen til det pågældende tilbud med henblik på at give tilbuddet mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Tilbuddet skal fremkomme med sine bemærkninger senest 4 uger efter, at styrelsen har sendt de pågældende oplysninger til tilbuddet. Socialstyrelsen skal samtidig med fremsendelsen til tilbuddet sende en kopi af de pågældende oplysninger til det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6.

Stk. 3. Socialstyrelsen skal i en afgørelse om påbud anføre de forhold, der begrunder påbuddet, og som tilbuddet pålægges at rette op på.

Stk. 4. Socialstyrelsen skal orientere det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6, om en afgørelse om påbud.

Markering i Tilbudsportalen

§ 16. Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om markering i Tilbudsportalen, hvis et tilbud ikke har fulgt et påbud, jf. § 15, inden 4 uger efter, at afgørelsen om påbud er truffet, jf. § 14, stk. 6, i lov om social service. Socialstyrelsen kan under særlige omstændigheder forlænge fristen efter anmodning fra tilbuddet.

Stk. 2. Socialstyrelsen skal, inden styrelsen træffer afgørelse om markering i Tilbudsportalen, fremsende oplysningerne i sagen til det pågældende tilbud med henblik på at give tilbuddet mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Tilbuddet skal fremkomme med sine bemærkninger senest 2 uger efter, at styrelsen har sendt de pågældende oplysninger til tilbuddet. Socialstyrelsen skal samtidig med fremsendelse til tilbuddet sende kopi af de pågældende oplysninger til det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6.

Stk. 3. Socialstyrelsen skal i en afgørelse om markering i Tilbudsportalen anføre de forhold, der begrunder markeringen.

Stk. 4. Socialstyrelsen skal orientere det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6, om en afgørelse om markering i Tilbudsportalen.

Stk. 5. Socialstyrelsen skal ved indberetningen af markeringen i Tilbudsportalen anføre de forhold, der begrunder markeringen.

Stk. 6. Socialstyrelsen skal fjerne en markering i Tilbudsportalen, når tilbuddet har fulgt det påbud, jf. § 15, der ligger til grund for markeringen. Fjernelse sker efter anmodning fra tilbuddet.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 699 af 4. juli 2019 om Tilbudsportalen ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Oplysninger, som sociale tilbud skal indberette på Tilbudsportalen

Dette bilag indeholder beskrivelse af, hvilke oplysninger sociale tilbud skal indberette på Tilbudsportalen. Oplysningerne er inddelt i en række tematiske afsnit, hvor hver oplysning er angivet. For alle oplysninger er angivet et Oplysningsnr., Oplysningsnavn, Krav til indberetningen og Offentliggøres på Tilbudsportalen. Oplysningsnr. angiver et unikt fortløbende nummer. Nummeret bliver anvendt under Krav til indberetningen til at henvise til andre oplysninger, hvis kravene er afhængige af, hvad der er indberettet ved andre oplysninger. Oplysningsnavn angiver, hvilken oplysning der skal indberettes. Krav til indberetningen angiver, hvilke tilbud der er omfattet af indberetningskravet, evt. afhængigheder til andre oplysninger, og hvilken type indberetning der er tale om. Offentliggøres på Tilbudsportalen henviser til, hvilke oplysninger der er offentligt tilgængelige i søgefunktionen på Tilbudsportalen. Alle oplysninger, som indberettes til Tilbudsportalen, er tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 

 

 

Virksomhedsoplysninger

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

1

 

 

CVR-nummer

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

2

 

 

Virksomhedens navn

 

 

Obligatorisk. Hentes automatisk fra CVR. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

3

 

 

Virksomhedsform

 

 

Obligatorisk. Hentes automatisk fra CVR. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

4

 

 

Tilbuddets p-nummer

 

 

Obligatorisk. Forslag hentes fra CVR. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

5

 

 

Tilbuddets navn

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

6

 

 

Tilbuddets adresse

 

 

Obligatorisk. Forslag hentes fra CVR. (Adresseformat)

 

 

Kan offentliggøres (valgfri).

 

 

7

 

 

Tilbuddets hjemmeside

 

 

Frivillig. (Webadresse)

 

 

Offentliggøres.

 

 

8

 

 

Tilbuddets etableringsår

 

 

Obligatorisk. (Årstal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

9

 

 

Vedhæft tilbuddets vedtægter:

 

 

Obligatorisk. (Upload)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

10

 

 

Tilbuddets driftsherre

 

 

Obligatorisk for kommunale tilbud. Opgøres automatisk for private og regionale tilbud ud fra indberetning om virksomhedsform og om koncern og koncernlignende konstruktioner. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

11

 

 

Tilbudstype og juridiske grundlag

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

12

 

 

Er tilbuddet del af en koncern?

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

13

 

 

Koncernens CVR-nummer

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Ja” ved oplysning 12. (Tal)

 

 

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

14

 

 

Koncernens navn

 

 

Obligatorisk. Hentes automatisk fra CVR. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

15

 

 

Koncernens adresse

 

 

Obligatorisk. Hentes automatisk fra CVR. (Adresseformat)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

16

 

 

Er tilbuddet en del af en koncernlignende konstruktion?

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

17

 

 

Vælg de tilbud, som er del af den koncernlignende konstruktion:

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Ja” ved oplysning 16. (Struktureret data)

 

 

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

18

 

 

[Tilbuddets leder] CPR-nummer

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

19

 

 

[Tilbuddets leder] Fornavn

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Kan offentliggøres (valgfri).

 

 

20

 

 

[Tilbuddets leder] Efternavn

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Kan offentliggøres (valgfri).

 

 

21

 

 

[Tilbuddets leder] Email

 

 

Obligatorisk. (Mail-adresse)

 

 

Offentliggøres.

 

 

22

 

 

[Tilbuddets leder] Telefonnummer

 

 

Obligatorisk. (Telefonnummer)

 

 

Offentliggøres.

 

 

23

 

 

Er tilbuddets leder også kontaktperson for tilbuddet?

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

24

 

 

[Kontaktperson] CPR-nummer

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Nej” ved oplysning 23. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

25

 

 

[Kontaktperson] Fornavn

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Nej” ved oplysning 23. (Tekstfelt)

 

 

Kan offentliggøres (valgfri).

 

 

26

 

 

[Kontaktperson] Efternavn

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Nej” ved oplysning 23. (Tekstfelt)

 

 

Kan offentliggøres (valgfri).

 

 

27

 

 

[Kontaktperson] Email

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Nej” ved oplysning 23. (Mail-adresse)

 

 

Offentliggøres hvis indberettet.

 

 

28

 

 

[Kontaktperson] Telefonnummer

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Nej” ved oplysning 23. (Telefonnummer)

 

 

Offentliggøres hvis indberettet.

 

 

 

 

 

 

Samarbejdsaftaler

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

29

 

 

Vælg hvem tilbuddet har en driftsaftale med:

 

 

Obligatorisk hvis tilbuddet har en driftsaftale. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

30

 

 

Vælg hvem tilbuddet har en eller flere aftaler med om fast køb af pladser:

 

 

Obligatorisk hvis tilbuddet har en aftale om fast køb af pladser. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

31

 

 

Hvilket EAN-nummer anvender tilbuddet ved fakturering af tilsynsbesøg?

 

 

Obligatorisk. Private tilbud uden EAN-nummer er fritaget for kravet. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

32

 

 

Vælg hvilken kommune tilbuddet har en samarbejdsaftale om misbrugsbehandling:

 

 

Vises alene for behandlingstilbud til personer med et alkoholmisbrug jf. § 141 stk. 6, i sundhedsloven. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

33

 

 

Vedhæft samarbejdsaftale med kommune om misbrugsbehandling:

 

 

Obligatorisk når der er angivet en kommune ved oplysning 32. (Upload)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

34

 

 

Har tilbuddet indgået kontrakt med VISO om levering af specialistydelser?

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Værdigrundlag og Målsætning

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

35

 

 

Beskriv hvilke værdier der har størst betydning for tilbuddets arbejde:

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

36

 

 

Beskriv tilbuddets overordnede målsætninger:

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

37

 

 

Beskriv hvordan tilbuddet sætter mål for borgerne:

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

38

 

 

Beskriv hvordan tilbuddet følger op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen:

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

39

 

 

Vælg hvilke måle- eller udredningsmetoder tilbuddet anvender til at dokumenterer de opfyldte mål:

 

 

Frivillig. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

40

 

 

Beskriv anden udredningsmetode:

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Anden udredningsmetode” ved oplysning 39. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

41

 

 

Beskriv anden målemetode:

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Anden målemetode” ved oplysning 39. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

42

 

 

Beskriv anden dokumentation:

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Anden dokumentation” ved oplysning 39. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Akkrediterings-, audit- og kvalitetssikring

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

43

 

 

Er tilbuddet akkrediteret, eller arbejder tilbuddet efter en lignende model for audit eller kvalitetssikring?

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

44

 

 

Oplys navn på akkrediterings-, audit- eller kvalitetssikringsmodel:

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Ja” ved oplysning 43. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

45

 

 

Har medarbejderne på tilbuddet mulighed for at modtage supervision af en ekstern konsulent?

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

46

 

 

Vedhæft akkrediterings- eller kvalitetsrapporter, brugerevalueringer eller effektevalueringer:

 

 

Frivillig. (Upload)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Metode

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

47

 

 

Vælg hvilke metoder tilbuddet anvender:

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

48

 

 

Metodens navn

 

 

Obligatorisk for hver gang der er svaret ”Anden metode” ved oplysning 47. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

49

 

 

Metodetype

 

 

Obligatorisk for hver gang der er svaret ”Anden metode” ved oplysning 47. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

50

 

 

Beskriv metoden:

 

 

Obligatorisk for hver gang der er svaret ”Anden metode” ved oplysning 47. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

51

 

 

Beskriv hvorfor metoden er valgt, og hvordan metoden passer til tilbuddets målgruppe:

 

 

Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

52

 

 

Beskriv hvordan metoden anvendes i det daglige arbejde?

 

 

Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

53

 

 

Bruger tilbuddet vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber til at sikre at metodens aktiviteter, arbejdsgange m.m. gennemføres ensartet?

 

 

Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

54

 

 

Beskriv de vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der anvendes:

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Ja” ved oplysning 53. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

55

 

 

Beskriv hvilke effekter tilbuddet vurderer, at borgeren opnår ved metoden:

 

 

Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

56

 

 

Vælg hvilken type dokumentation tilbuddet benytter til at dokumentere metodens effekt på borgeren:

 

 

Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

57

 

 

Beskriv anden dokumentation:

 

 

Obligatorisk for hver gang der er svaret ”Anden dokumentation” ved oplysning 56. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

58

 

 

Vælg hvor ofte tilbuddet følger op på den effekt, metoden har på borgeren:

 

 

Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

59

 

 

Beskriv hvordan tilbuddet bruger metoden og opfølgningen i udviklingen af tilbuddet:

 

 

Obligatorisk for hver metode angivet i oplysning 47. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

 

 

 

 

Årsrapporter

 

 

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

60

 

 

Årsrapporter

 

 

Oplysning 60-78 udgør tilbuddets årsrapport. Oplysningerne er obligatoriske for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, jf. § 20 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

 

 

Offentliggøres.

 

 

61

 

 

Gyldighedsår for årsrapport

 

 

Oplysning 60-78 udgør tilbuddets årsrapport. Oplysningerne er obligatoriske for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, jf. § 20 i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Årstal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

62

 

 

Tilbuddets omsætning

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, litra a, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

63

 

 

Soliditetsgrad opgjort i procent

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, litra b, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

64

 

 

Overskud/underskud

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, litra c, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

65

 

 

Overskud eller underskud i forhold til omsætning

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, litra d, i bekendtgørelse om socialtilsyn. Beregnes automatisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

66

 

 

Lønomkostninger til den øverste ledelse

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, litra e, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

67

 

 

Lønomkostninger til borgerrelateret personale

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, litra f, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

68

 

 

Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, litra g, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

69

 

 

Omkostninger til vikar/vikarbureau

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, litra h, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

70

 

 

Omkostninger til bestyrelseshonorar

 

 

Indberettes, jf. § 20 stk. 2, nr. 1, litra j, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

71

 

 

Samlede lønomkostninger i forhold til omsætningen

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, litra i, i bekendtgørelse om socialtilsyn. Beregnes automatisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

72

 

 

Omkostninger til kompetenceudvikling opgjort i procent i forhold til omsætningen

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, litra k, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

73

 

 

Ejendomsomkostninger i procent i forhold til omsætningen

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, litra l, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

74

 

 

Sygefravær pr. månedslønnet

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

75

 

 

Personalegennemstrømningen opgjort i procent

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

76

 

 

Beskriv seneste års faglige udvikling:

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

77

 

 

Beskriv det kommende års faglige udvikling:

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

78

 

 

Beskriv forventede større ændringer i det kommende år:

 

 

Indberettes, jf. § 20, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Revisionspåtegning

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

79

 

 

(Revisionspåtegning) Vedhæft

 

 

Skal kun indberettes af tilbud omfattet af § 10, stk. 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. (Upload)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Budget

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

80

 

 

(Budget for år) Vedhæft

 

 

Obligatorisk for tilbud omfattet af § 18 i bekendtgørelse om socialtilsyn. (Upload)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

 

 

 

 

Afdelinger

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

81

 

 

Er tilbuddet inddelt i afdelinger?

 

 

Obligatorisk. Hvis der svares ”Nej” vil oplysning 82-92 og 100 udgå af den obligatoriske indberetning. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

82

 

 

Tilføj afdeling:

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Ja” ved oplysning 81. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

83

 

 

Oplys navnene på tilbuddets afdelinger:

 

 

Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Oplysninger om afdelingen

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

84

 

 

Vælg afdelingens p-nummer

 

 

Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

85

 

 

Afdelingens adresse

 

 

Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Adresseformat)

 

 

Offentliggøres.

 

 

86

 

 

Er afdelingens kontaktperson den samme som tilbuddets kontaktperson?

 

 

Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

87

 

 

[Afdelingens kontaktperson] CPR-nummer

 

 

Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

88

 

 

[Afdelingens kontaktperson] Fornavn

 

 

Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Tekstfelt)

 

 

Kan offentliggøres (valgfri) .

 

 

89

 

 

[Afdelingens kontaktperson] Efternavn

 

 

Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Tekstfelt)

 

 

Kan offentliggøres (valgfri) .

 

 

90

 

 

[Afdelingens kontaktperson] Email

 

 

Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Mail-adresse)

 

 

Offentliggøres.

 

 

91

 

 

[Afdelingens kontaktperson] Telefonnummer

 

 

Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Telefonnummer)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Afdelingens tilbudstyper

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

92

 

 

Vælg afdelingens tilbudstyper:

 

 

Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Målgruppe

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

93

 

 

(Oplys målgruppens alder) Fra:

 

 

Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

94

 

 

(Oplys målgruppens alder) Til:

 

 

Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

95

 

 

Vælg tilbuddet/afdelingens målgrupper:

 

 

Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

96

 

 

Beskriv målgruppen eller målgrupperne nærmere:

 

 

Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Faglig tilgang

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

97

 

 

Vælg hvilke faglige tilgange tilbuddets socialfaglige indsatser er baseret på:

 

 

Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

98

 

 

Indtast navn på anden faglig tilgang:

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Anden faglig tilgang” ved oplysning 97. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

99

 

 

Beskriv den faglige tilgang:

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ”Anden faglig tilgang” ved oplysning 97. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Afdelingens metoder

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

100

 

 

Vælg hvilke metoder afdelingen anvender:

 

 

Obligatorisk for hver afdeling angivet i oplysning 82. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Indsatser

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

101

 

 

Vælg hvilken type nattevagt der er på afdelingen/tilbuddet:

 

 

Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

102

 

 

Oplys hvilken belægningsprocent der anvendes ved beregningen af takster for tilbuddet/afdelingen:

 

 

Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

103

 

 

Beskriv tilbuddets/afdelingens indsatser:

 

 

Obligatorisk. Ved flere afdelinger angivet i oplysning 82 indberettes oplysningen separat for hver afdeling.

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

104

 

 

Giv indsatsen en overskrift:

 

 

Obligatorisk. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

105

 

 

Vælg tilbudstype og juridisk grundlag:

 

 

Obligatorisk. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

106

 

 

Vælg hvilke ydelser, som indgår i indsatsen:

 

 

Obligatorisk. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

107

 

 

Beskriv indsatsen, som afdelingen leverer:

 

 

Obligatorisk. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

108

 

 

Årstal taksten er gældende for:

 

 

Obligatorisk. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats. (Årstal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

109

 

 

Gennemsnitlig månedlig husleje

 

 

Kun obligatorisk for tilbud omfattet af § 3, stk. 1, nr. 10, og § 3, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Indberettes separat for hver indsats opgjort i oplysning 103. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

110

 

 

Månedlige faste udgifter

 

 

Kun obligatorisk for tilbud omfattet af § 3, stk. 1, nr. 10, og § 3, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Indberettes separat for hver indsats opgjort i oplysning 103. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

111

 

 

Beboerindskud og andre engangsudgifter

 

 

Kun obligatorisk for tilbud omfattet af § 3, stk. 1, nr. 10, og § 3, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Indberettes separat for hver indsats opgjort i oplysning 103. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

112

 

 

Vælg takstenhed:

 

 

Obligatorisk. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

113

 

 

Oplys ydelsernes takster:

 

 

Obligatorisk for hver ydelse angivet i oplysning 106. Indberettes, jf. § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

114

 

 

Tilføj takstniveau (Muligt at vælge fire gange)

 

 

Frivillig. Ved flere indsatser angivet i oplysning 103 indberettes oplysningen separat for hver indsats.

 

 

Offentliggøres.

 

 

115

 

 

Kommentar

 

 

Frivillig. Ved flere takstniveauer angivet i oplysning 114 indberettes oplysningen separat for hver takstniveau. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Pladser

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

116

 

 

Oplys antal pladser på tilbuddet/afdelingen:

 

 

Obligatorisk. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

117

 

 

Antal ambulante eller dagtilbudspladser, forbeholdt beboerne:

 

 

Obligatorisk for tilbud, som både er angivet med tilbudstyper og juridiske grundlag fra botilbud og botilbudslignende tilbud og som er angivet med tilbudstyper og juridiske grundlag fra ambulante tilbud og dagtilbud. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

118

 

 

Tilbuddets samlede antal pladser

 

 

Obligatorisk. Udregnes automatisk på baggrund af oplysning 116 og 117. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

119

 

 

Har tilbuddet/afdelingen skærmede pladser?

 

 

Obligatorisk. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92, indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

120

 

 

Har tilbuddet/afdelingen ledige pladser til salg?

 

 

Obligatorisk. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92, indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres.

 

 

121

 

 

Beskriv eventuelle særlige forhold omkring pladserne på tilbuddet/afdelingen:

 

 

Frivilligt. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Faggrupper

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

122

 

 

Oplys antallet af medarbejdere, samt deres samlede arbejdstimer pr. uge:

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

123

 

 

Ledelse (antal ansatte)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

124

 

 

Almindeligt- og speciallægearbejde (antal ansatte)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

125

 

 

Arbejde inden for psykologi (antal ansatte)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

126

 

 

Sygeplejerskearbejde (antal ansatte)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

127

 

 

Undervisning og specialundervisning (antal ansatte)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

128

 

 

Socialrådgivningsarbejde (antal ansatte)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

129

 

 

Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde (antal ansatte)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

130

 

 

Specialpædagogisk arbejde og omsorg (antal ansatte)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

131

 

 

Pædagogisk medhjælp (antal ansatte)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

132

 

 

Social- og sundhedsarbejde, assistenter (antal ansatte)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

133

 

 

Social- og sundhedsarbejde, medhjælper (antal ansatte)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

134

 

 

Øvrige arbejdsfunktioner (antal ansatte)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

135

 

 

Ledelse (antal arbejdstimer pr. uge)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

136

 

 

Almindeligt- og speciallægearbejde (samlet antal arbejdstimer pr. uge)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

137

 

 

Arbejde inden for psykologi (samlet antal arbejdstimer pr. uge)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

138

 

 

Sygeplejerskearbejde (samlet antal arbejdstimer pr. uge)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

139

 

 

Undervisning og specialundervisning (samlet antal arbejdstimer pr. uge)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

140

 

 

Socialrådgivningsarbejde (samlet antal arbejdstimer pr. uge)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

141

 

 

Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde (samlet antal arbejdstimer pr. uge)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

142

 

 

Specialpædagogisk arbejde og omsorg (samlet antal arbejdstimer pr. uge)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

143

 

 

Pædagogisk medhjælp (samlet antal arbejdstimer pr. uge)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

144

 

 

Social- og sundhedsarbejde, assistenter (samlet antal arbejdstimer pr. uge)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

145

 

 

Social- og sundhedsarbejde, medhjælper (samlet antal arbejdstimer pr. uge)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

146

 

 

Øvrige arbejdsfunktioner (samlet antal arbejdstimer pr. uge)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

147

 

 

Beskriv øvrige arbejdsfunktioner:

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 134. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

 

 

 

 

Normering

 

 

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

148

 

 

Oplys antallet af medarbejdernes borgerrettede timer pr. uge:

 

 

Obligatorisk. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

149

 

 

Ledelse (borgerrettede timer pr. uge).

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 123. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

150

 

 

Almindeligt- og speciallægearbejde (borgerrettede timer pr. uge).

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 124. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

151

 

 

Arbejde inden for psykologi (borgerrettede timer pr. uge).

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 125. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

152

 

 

Sygeplejerskearbejde (borgerrettede timer pr. uge).

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 126. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

153

 

 

Undervisning og specialundervisning (borgerrettede timer pr. uge).

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 127. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

154

 

 

Socialrådgivningsarbejde (borgerrettede timer pr. uge).

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 128. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

155

 

 

Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde (borgerrettede timer pr. uge).

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 129. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

156

 

 

Specialpædagogisk arbejde og omsorg (borgerrettede timer pr. uge).

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 130. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

157

 

 

Pædagogisk medhjælp (borgerrettede timer pr. uge).

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 131. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

158

 

 

Social- og sundhedsarbejde, assistenter (borgerrettede timer pr. uge).

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 132. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

159

 

 

Social- og sundhedsarbejde, medhjælper (borgerrettede timer pr. uge).

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 133. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i oplysning 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

160

 

 

Øvrige arbejdsfunktioner (borgerrettede timer pr. uge).

 

 

Obligatorisk hvis der er angivet mere end 0 i oplysning 134. Ved flere afdelinger og tilbudstyper og juridiske grundlag angivet i 11, 82 og 92 indberettes oplysningen separat for hver tilbudstype og afdeling. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

161

 

 

Normeringstal (Antal borgerrettede timer pr. uge pr. plads)

 

 

Obligatorisk. Udregnes automatisk på baggrund af oplysning 148-160 og oplysning 118. (Tal)

 

 

Offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

Supplerende oplysninger

 

 

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Offentliggøres på Tilbudsportalen

 

 

162

 

 

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer

 

 

Obligatorisk ved første indberetning. Hentes automatisk fra CVR.

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

163

 

 

Navn

 

 

Obligatorisk ved første indberetning. Hentes automatisk fra CVR. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

164

 

 

Adresse

 

 

Obligatorisk ved første indberetning. Hentes automatisk fra CVR. (Adresseformat)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

165

 

 

Email

 

 

Obligatorisk ved første indberetning. Hentes automatisk fra CVR. (Mail-adresse)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

166

 

 

Status i bestyrelsen

 

 

Obligatorisk ved første indberetning. Hentes automatisk fra CVR. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

167

 

 

Uddannelse og erhvervserfaring

 

 

Obligatorisk ved første indberetning. Indberettes for hver bestyrelsesmedlem i oplysning 162. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

168

 

 

Har lederen tidligere fået afslag på ansøgningen om godkendelse?

 

 

Obligatorisk ved første indberetning. (Struktureret data)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

169

 

 

Beskriv begrundelsen for afslaget:

 

 

Obligatorisk ved første indberetning, hvis der er svaret ”Ja” ved oplysning 168. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

170

 

 

Vedhæft CV med oplysninger om relevant uddannelsesbaggrund, faglig erfaring og ledelseserfaring:

 

 

Obligatorisk ved første indberetning. (Upload)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

171

 

 

Vedhæft eksamensbevis:

 

 

Obligatorisk ved første indberetning. (Upload)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

172

 

 

Vedhæft dokumentation for øvrige relevante kompetencer:

 

 

Frivilligt. (Upload)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

173

 

 

Beskriv nødvendige medarbejderkompetencer:

 

 

Frivilligt. (Tekstfelt)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

174

 

 

Vedhæft personalepolitik, sygefraværspolitik, kompetencepolitik og rekrutteringspolitik:

 

 

Frivilligt. (Upload)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

175

 

 

Vedhæft tegninger over matrikel og bygninger:

 

 

Obligatorisk ved første indberetning for hver adresse angivet i 6 og 85. (Upload)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

176

 

 

Vedhæft BBR-meddelelse:

 

 

Obligatorisk ved første indberetning for hver adresse angivet i 6 og 85. (Upload)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

177

 

 

Vedhæft lejekontrakt, hvis lejemål.

 

 

Frivilligt for hver adresse angivet i 6 og 85. (Upload)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

178

 

 

Vedlæg dokumentation for at ejendommen må anvendes til det ansøgte formål iht. Bygge- og planlovgivningen:

 

 

Obligatorisk ved første indberetning for hver adresse angivet i 6 og 85. (Upload)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

179

 

 

Vedlæg øvrige relevante dokumenter vedrørende de fysiske rammer:

 

 

Frivillig. (Upload)

 

 

Offentliggøres ikke.

 

 

 


Til toppen

Bilag 2 – Oplysninger, som plejefamilier skal indberette på Tilbudsportalen

Dette bilag indeholder en beskrivelse af, hvilke oplysninger der skal indberettes for plejefamilier på Tilbudsportalen. Oplysningerne er inddelt i en række tematiske afsnit, hvor hver oplysning er angivet. For alle oplysninger er angivet et Oplysningsnr., Oplysningsnavn, Krav til indberetningen og Tilgængelig på Tilbudsportalen. Oplysningsnr. angiver et unikt fortløbende nummer. Nummeret bliver anvendt under Krav til indberetningen til at henvise til andre oplysninger, hvis kravene er afhængige af, hvad der er indberettet ved andre oplysninger. Oplysningsnavn angiver, hvilken oplysning der skal indberettes. Krav til indberetningen angiver, hvilke plejefamilier der er omfattet af indberetningskravet, evt. afhængigheder til andre oplysninger, og hvilken type indberetning der er tale om. Tilgængelig på Tilbudsportalen henviser til, hvilke oplysninger der er tilgængelige i søgefunktionen på Tilbudsportalen. Oplysninger om plejefamilier er, jf. § 12, stk. 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen ikke offentligt tilgængelige. I forbindelse med anbringelse eller aflastningsordning har kommunalbestyrelsen dog adgang til de fleste oplysninger om plejefamilierne med henblik på valg af effektivt tilbud til den enkelte borger. Der er dog enkelte oplysninger, som ikke udstilles til kommunalbestyrelsen. Det er disse oplysninger, som er markeret som Ikke tilgængelig. Alle oplysninger, som indberettes til Tilbudsportalen er tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 

 

 

Plejefamilietype og juridisk grundlag

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Tilgængelig på Tilbudsportalen

 

 

1

 

 

Vælg plejefamilietype og juridisk grundlag:

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Tilgængelig.

 

 

 

 

 

 

Voksne i familien

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Tilgængelig på Tilbudsportalen

 

 

2

 

 

CPR-nummer (Plejeforælder 1)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Ikke tilgængelig.

 

 

3

 

 

Fornavn (Plejeforælder 1)

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

4

 

 

Efternavn (Plejeforælder 1)

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

5

 

 

E-mail (Plejeforælder 1)

 

 

Obligatorisk. (E-mailadresse)

 

 

Tilgængelig.

 

 

6

 

 

Telefonnummer (Plejeforælder 1)

 

 

Obligatorisk. (Telefonnummer)

 

 

Tilgængelig.

 

 

7

 

 

Samlet antal års erfaring med aflastning (Plejeforælder 1)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Tilgængelig.

 

 

8

 

 

Antal års erfaring med anbragte børn og unge (Plejeforælder 1)

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Tilgængelig.

 

 

9

 

 

Beskriv plejeforælderens uddannelsesmæssige baggrund: (Plejeforælder 1)

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

10

 

 

Tilføj plejeforælder

 

 

Frivillig.

 

 

Ikke tilgængelig.

 

 

11

 

 

CPR-nummer (Plejeforælder 2)

 

 

Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Tal)

 

 

Ikke tilgængelig.

 

 

12

 

 

Fornavn (Plejeforælder 2)

 

 

Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

13

 

 

Efternavn (Plejeforælder 2)

 

 

Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

14

 

 

E-mail (Plejeforælder 2)

 

 

Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (E-mailadresse)

 

 

Tilgængelig.

 

 

15

 

 

Telefonnummer (Plejeforælder 2)

 

 

Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Telefonnummer)

 

 

Tilgængelig.

 

 

16

 

 

Antal års erfaring med aflastning (Plejeforælder 2)

 

 

Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Tal)

 

 

Tilgængelig.

 

 

17

 

 

Antal års erfaring med anbragte børn og unge (Plejeforælder 2)

 

 

Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Tal)

 

 

Tilgængelig.

 

 

18

 

 

Beskriv plejeforælderens uddannelsesmæssige baggrund: (Plejeforælder 2)

 

 

Obligatorisk hvis oplysning 10 er valgt. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

19

 

 

Adresse

 

 

Obligatorisk. Trækkes automatisk fra CPR. (Adresseformat)

 

 

Tilgængelig.

 

 

 

 

 

 

Fysiske forhold

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Tilgængelig på Tilbudsportalen

 

 

20

 

 

Boligens placering i byzone eller landzone:

 

 

Obligatorisk. Trækkes automatisk via CPR. (Struktureret data)

 

 

Tilgængelig.

 

 

21

 

 

Beskriv boligens beliggenhed:

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

22

 

 

Vælg plejefamiliens boligtype:

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Tilgængelig.

 

 

23

 

 

Beskriv plejefamiliens fysiske rammer og faciliteter:

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

24

 

 

Er der værelse til rådighed for plejebarnet?

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Tilgængelig.

 

 

25

 

 

Er der dyr i husstanden?

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Tilgængelig.

 

 

26

 

 

Oplys hvilke dyr plejefamilien har:

 

 

Obligatorisk hvis der er svaret ja til oplysning 25. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

 

 

 

 

Familieforhold

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Tilgængelig på Tilbudsportalen

 

 

27

 

 

Hvilket år blev plejefamilien godkendt første gang?

 

 

Obligatorisk. (Årstal)

 

 

Tilgængelig.

 

 

28

 

 

Beskriv familiens erfaring som plejefamilie eller på børne- og ungeområdet:

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

29

 

 

Beskriv plejefamilien:

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

30

 

 

Beskriv familiens fritidsinteresser:

 

 

Obligatorisk. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

 

 

 

 

Ydelser

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Tilgængelig på Tilbudsportalen

 

 

31

 

 

Vælg hvilke ydelser plejefamilien tilbyder:

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Tilgængelig.

 

 

32

 

 

Beskriv ydelsen der leveres af plejefamilien:

 

 

Frivillig. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

 

 

 

 

Målgruppe

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Tilgængelig på Tilbudsportalen

 

 

33

 

 

(Plejefamilien kan modtage børn i alderen) Fra:

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Tilgængelig.

 

 

34

 

 

(Plejefamilien kan modtage børn i alderen) Til:

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Tilgængelig.

 

 

35

 

 

Oplys plejefamiliens målgruppe:

 

 

Obligatorisk. (Struktureret data)

 

 

Tilgængelig.

 

 

36

 

 

Beskriv målgruppen:

 

 

Frivillig indberetning (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

 

 

 

 

Børn i familien

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Tilgængelig på Tilbudsportalen

 

 

37

 

 

Oplys hvor mange plejebørn og egne børn plejefamilien har:

 

 

For hvert angivet barn valgt vises oplysning 38-41.

 

 

Tilgængelig.

 

 

38

 

 

Relation til plejeforældre

 

 

Obligatorisk for hvert barn angivet i oplysning 37. (Struktureret data)

 

 

Tilgængelig.

 

 

39

 

 

Barnets fødselsår

 

 

Obligatorisk for hvert barn angivet i oplysning 37. (Tal)

 

 

Tilgængelig.

 

 

40

 

 

Er barnet hjemmeboende?

 

 

Obligatorisk for hvert barn angivet i oplysning 37. (Struktureret data)

 

 

Tilgængelig.

 

 

41

 

 

Barnets køn

 

 

Obligatorisk for hvert barn angivet i oplysning 37. (Struktureret data)

 

 

Tilgængelig.

 

 

 

 

 

Pladser

 

 

Oplysningsnr.

 

 

Oplysningsnavn

 

 

Krav til indberetningen

 

 

Tilgængelig på Tilbudsportalen

 

 

42

 

 

Oplys hvor mange børn plejefamilien er godkendt til:

 

 

Obligatorisk. (Tal)

 

 

Tilgængelig.

 

 

43

 

 

Ønsker plejefamilien kun søskende ved flere børn?

 

 

Obligatorisk. Anvendes alene til udregning af antal ledige pladser. (Struktureret data)

 

 

Ikke tilgængelig.

 

 

44

 

 

Beskriv særlige forhold som har betydning for pladserne?

 

 

Frivillig. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

 

 

45

 

 

Antal ledige pladser i plejefamilien:

 

 

Obligatorisk. Hvis plejefamilien ikke tilbyder ydelserne dagaflastning eller døgnaflastning jf. oplysning 31, beregnes antallet af ledige pladser automatisk på baggrund af oplysning 42-43 og 37-41. (Tal)

 

 

Tilgængelig.

 

 

46

 

 

Beskriv særlige forhold om de ledige pladser:

 

 

Frivillig. (Tekstfelt)

 

 

Tilgængelig.

Til toppen