Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 509 af 24/4 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1274 af 27/8 2020.

I medfør af § 23, stk. 1 og 3, i lov om politiets virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 29. november 2019, og § 1, stk. 3, § 12 b og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med erhvervsministeren, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 508 af 24. april 2020 om bemyndigelse af justitsministeren til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19:

§ 1. Følgende arrangementer, hvor flere personer samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer) på et sted, hvortil der er offentlig adgang, og som ikke er omfattet af bekendtgørelse om offentlige forlystelser, er omfattet af den nævnte bekendtgørelses §§ 1-8 og 24 med de fornødne tilpasninger, jf. dog § 2:

1) Arrangementer, hvorunder der afholdes koncerter.

2) Arrangementer, hvorunder der forevises film, opføres teater, dans eller andre forestillinger, holdes taler eller foredrag eller afholdes bankospil eller lignende.

3) Arrangementer, hvorunder der sker forevisning på storskærm, herunder af fodboldkampe eller andre sportsbegivenheder.

4) Arrangementer, hvorunder der afbrændes bål eller affyres fyrværkeri.

5) Arrangementer, hvorunder der afholdes gudstjenester eller foretages religiøse handlinger.

6) Arrangementer, der har en karakter, som svarer til arrangementerne nævnt i nr. 1-5.

Stk. 2. Politiet kan ved fastsættelsen af vilkår i tilladelsen efter stk. 1, jf. § 1, stk. 1, og § 3 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser, inddrage hensynet til at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19.

Stk. 3. Stk. 1 omfatter både arrangementer, hvor deltagerne skal betale entré, og arrangementer med fri adgang.

§ 2. § 1 gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

§ 3. Politidirektørernes afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages til rigspolitichefen.

Stk. 2. Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over afgørelser truffet af politidirektørerne efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til justitsministeren.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Kravet om tilladelse efter § 1, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om offentlige forlystelser, gælder ikke for arrangementer, der finder sted i perioden fra bekendtgørelsens ikrafttræden til og med den 26. april 2020. Politiet kan meddele påbud om afviklingen af arrangementer omfattet af 1. pkt., hvis det skønnes nødvendigt for at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19. Politiet skal ved skønsudøvelsen efter 2. pkt. tage hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Stk. 3. Bekendtgørelsen ophæves den 1. november 2020.

Til toppen

Noter

§ 4 ændret 1/9 2020 ved bek. nr. 1274 af 27/8 2020.

Til toppen