Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 456 af 20/4 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1272 af 26/8 2020.

I medfør af § 1, stk. 2, § 6 og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

§ 1. Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for Folketinget.

§ 2. Politiet har uden retskendelse adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet i § 1. 1. pkt. gælder ikke for private boliger.

Stk. 2. Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbuddet i § 1 overholdes.

§ 3. Politiet bemyndiges til at varetage sundheds- og ældreministerens beføjelser efter bekendtgørelsen.

§ 4. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke offentlige myndigheder.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. april 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 1. november 2020.

Til toppen

Noter

§ 1 og § 5 ændret ved bek. nr. 1272 af 26/8 2020.

Til toppen