Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 364 af 4/4 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 907 af 16/6 2020.

I medfør af § 12 d, stk. 1 og 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Formål

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er blandt andet at sikre, at der på det regionale sundhedsområde og det kommunale sundheds-, ældre- og socialområde kan foretages den nødvendige prioritering af den behandlings-, pleje- og personalemæssige kapacitet i forbindelse med håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Til toppen

Kapitel 2 – Fravigelse af regler om regionale behandlingstilbud m.v.

§ 2. Regionsrådet kan på baggrund af en samlet vurdering af regionens samlede behandlings- og personalekapacitet prioritere denne kapacitet til udredning og behandling af patienter med akutte og livstruende sygdomme, herunder patienter med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), der har behov for sygehusbehandling, herunder intensiv behandling, eller til iværksættelse og bemanding af andre foranstaltninger i direkte relation til udredning og behandlingen af patienter med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), herunder indsatser vedrørende logistik, særlige hygiejneforanstaltninger m.v.

Stk. 2. Regionsrådet kan på baggrund af vurderingen efter stk. 1 beslutte at udskyde planlagte og fremtidige undersøgelser, behandlinger, indkaldelser m.v., herunder se bort fra tidsfrister og kadencer efter følgende bestemmelser i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf:

1) § 63 om forebyggende helbredsundersøgelser ved almen praktiserende læge til børn under den undervisningspligtige alder, dog undtaget undersøgelser i barnets første leveår.

2) § 82 a, stk. 1, 2. pkt., om udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger.

3) § 82 b om retten til hurtig udredning.

4) § 87, stk. 1-3, om udvidet frit sygehusvalg.

5) § 90 om oplysningspligt ved henvisning til sygehus.

Stk. 3. Regionsrådet kan på baggrund af vurderingen efter stk. 1 beslutte, at regionen ikke yder jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet efter § 83 i sundhedsloven.

Stk. 4. Regionsrådet skal anvende den behandlings- og personalemæssige kapacitet, der frigøres som følge af beslutninger efter stk. 2 og 3, til udredning, behandling m.v., jf. stk. 1.

Stk. 5. Regionsrådet skal løbende vurdere nødvendigheden af beslutninger efter stk. 2 og 3, og om betingelserne efter stk. 1 fortsat er opfyldt. Beslutninger efter stk. 2 og 3 skal ophæves straks, når betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt.

§ 3. Pligten efter sundhedslovens § 87, stk. 4, til at Danske Regioner indgår aftale med de privatejede sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og sygehuse m.v. i udlandet, som ønsker at indgå aftale om behandling af patienter efter sundhedslovens § 87, stk. 1-3, og § 82 a, finder ikke anvendelse.

Stk. 2. Danske Regioner kan tilsvarende suspendere allerede indgåede aftaler.

§ 4. Kravet om, at regionen skal afholde en dialogsamtale med klager inden fire uger efter, at Styrelsen for Patientklager har fremsendt klagen til regionen, jf. § 1, stk. 5, 3. pkt., i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, finder ikke anvendelse.

Til toppen

Kapitel 3 – Fravigelse af regler om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn

§§ 5-8. (Ophævet).

§ 9. Møderne i Det Psykiatriske Patientklagenævn skal afholdes som videomøder. Møderne kan dog afholdes som telemøder, såfremt den afdeling, hvor patienten er eller har været indlagt i forbindelse med det tvangsindgreb, der klages over, ikke har det tekniske udstyr til at afholde videomøder.

Stk. 2. Betingelsen om, at møderne i det Psykiatriske Patientklagenævn kun undtagelsesvist kan afholdes som telemøder, såfremt der sker elektronisk nedbrud eller lignende, jf. § 8, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1077 af 27. oktober 2019 om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn, finder ikke anvendelse.

Stk. 3. Kravet om, at møderne i Det Psykiatriske Patientklagenævn skal afholdes på den afdeling, hvor patienten er eller har været indlagt i forbindelse med det tvangsindgreb, der klages over, såfremt patienten ikke ønsker, at mødet afholdes som video- eller telemøde, jf. § 8, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1077 af 27. oktober 2019 om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn, finder ikke anvendelse.

Til toppen

Kapitel 4 – Fravigelse af regler om kommunale forebyggelses- og behandlingstilbud m.v.

§ 10. Beslutninger efter dette kapitel kan alene tages, hvor kommunalbestyrelsen på baggrund af en samlet vurdering af kommunens samlede behandlings- og personalekapacitet har behov for at prioritere denne kapacitet til patienter med livsnødvendige, kritiske og akutte støttebehov, herunder patienter med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal anvende den behandlings- og personalemæssige kapacitet, der frigøres som følge af beslutninger efter dette kapitel til behandling og pleje af patienter nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal løbende vurdere nødvendigheden af beslutninger efter dette kapitel, og om betingelserne efter stk. 1 fortsat er opfyldt. Beslutninger efter dette kapitel skal ophæves straks, når betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt.

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at se bort fra tidsfrister og kadencer efter følgende bestemmelser i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf:

1) §§ 120-126 om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge i den skolepligtige alder.

2) § 140, stk. 4, om genoptræning efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan efter sundhedsloven.

3) § 141, stk. 2, om iværksættelse af alkoholbehandling.

4) § 142, stk. 2, om afholdelse af lægesamtale inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling.

5) § 142, stk. 6, om iværksættelse af lægelig stofmisbrugsbehandling.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at undlade at etablere eller midlertidigt lukke et etableret forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere efter sundhedslovens § 119.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at den kommunale tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37 alene udfører akut behandlende tandpleje. Kommunalbestyrelsen skal ved genoptagelse af tilbud om forebyggende tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37 sikre, at der tilbydes forebyggende tandpleje og almindelig behandlende tandpleje til erstatning for udskudte besøg og tilbud om besøg.

Til toppen

Kapitel 5 – Fravigelse af regler om kommunale plejetilbud m.v.

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan alene fravige rettigheder og forpligtelser efter reglerne i dette kapitel, når det på baggrund af en samlet vurdering af kommunens samlede pleje- og personalekapacitet er nødvendigt i forbindelse med håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), og de pågældende forpligtelser og rettigheder efter kommunalbestyrelsens vurdering, anses for at være af mere underordnet betydning i forhold til det pågældende kapacitetsbehov.

Stk. 2. Ved afgørelser efter dette kapitel skal der foretages en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte borger og dennes behov for hjælp og støtte, således at der ikke sker begrænsninger i den hjælp og støtte, borgeren modtager, ud over hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, jf. stk. 1, og således at begrænsningerne holdes på et minimum, og den enkelte borger ikke udsættes for sundheds- eller sikkerhedsmæssige risici som følge af afgørelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal anvende den pleje- og personalemæssige kapacitet, der frigøres hos såvel kommunale som private leverandører som følge af beslutninger eller afgørelser efter dette kapitel til borgere med livsnødvendige, kritiske og akutte behov, herunder borgere med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal løbende vurdere nødvendigheden af beslutninger og afgørelser efter dette kapitel, og om betingelserne efter stk. 1 og 2 fortsat er opfyldt. Beslutninger og afgørelser efter dette kapitel skal ophæves straks, når betingelserne i stk. 1 og 2 ikke længere er opfyldt.

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at se bort fra tidsfrister og kadencer efter §§ 79 a og 192 a i serviceloven og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a til erstatning for udskudte besøg og tilbud om besøg, når beslutning er ophævet, jf. § 12, stk. 4.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at undlade at efterkomme forpligtelserne i servicelovens § 91 om at tilbyde borgeren frit valg af leverandører til ydelser efter servicelovens § 83.

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at fravige trufne afgørelser efter servicelovens §§ 83, 83a, 84 og 86. Med fravige forstås, at kommunalbestyrelsen midlertidigt kan foretage hel eller delvis reduktion af ydelser, tilskud m.v., som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om efter servicelovens §§ 83, 83a, 84 og 86. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes træffe afgørelse om midlertidigt at lukke et tilbud efter servicelovens § 79.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde hjælp til erstatning for ikke leverede ydelser efter servicelovens §§ 79, 83, 83a, 84 og 86.

Til toppen

Kapitel 6 – Fravigelse af regler om assisteret reproduktion

§ 15. Bestemmelsen om, at assisteret reproduktion ikke må finde sted i de tilfælde, hvor den kvinde, der skal føde barnet, er ældre end 45 år, jf. § 6 i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., finder ikke anvendelse.

§ 16. Bestemmelsen om, at befrugtede og ubefrugtede menneskelige æg kan opbevares i op til 5 år, hvorefter æggene skal destrueres, jf. § 15, stk. 1, 1. pkt., i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 672 af 8. maj 2015 om assisteret reproduktion, finder ikke anvendelse.

Til toppen

Kapitel 7 – Fravigelse af betingelser for tilskud til psykologbehandling

§ 17. Bestemmelsen i § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 989 af 25. september 2019 om, at lægehenvisningen til behandling i henhold til § 1, nr. 1 - 8, normalt ikke kan udstedes senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte, og at henvisning i henhold til § 1, nr. 1 - 8 ikke kan udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden, finder ikke anvendelse.

Til toppen

Kapitel 8 – Fravigelse af frister for afgivelse af attester

§ 18. Kravet om, at sundhedspersoner senest otte uger efter modtagelse af en anmodning fra en offentlig myndighed skal afgive en erklæring vedrørende en af sundhedspersonens patienter til brug for myndighedens vurdering af, om og i givet fald i hvilket omfang, den pågældende er berettiget til pension eller anden offentlig hjælp, jf. § 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 908 af 18. august 2011 om afgivelse af erklæringer m.v., finder ikke anvendelse.

Til toppen

Kapitel 9 – Fravigelse af bestemmelse om bortfald af visse tilsynsafgørelser efter 2 år

§ 19. Bestemmelsen i 11 a i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed om, at afgørelser truffet af Styrelsen for Patientsikkerhed efter autorisationslovens § 9, stk. 1-3, bortfalder, senest 2 år efter at styrelsen har truffet afgørelse, medmindre styrelsen forinden har anlagt retssag, jf. § 11, stk. 1, finder ikke anvendelse. 1. pkt. gælder i sager, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse af Styrelsen for Patientsikkerhed efter autorisationslovens § 9, stk. 1-3.

Til toppen

Kapitel 10 – Sagsbehandling, information, afskæring af klageadgang m.v.

Fravigelse af sagsbehandlingsregler

§ 20. Er betingelserne i § 12 opfyldt, finder almindelige sagsbehandlingsregler i forvaltningsloven, lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om socialtilsyn eller i regler fastsat i medfør af de nævnte love ikke anvendelse ved beslutninger efter § 13 og afgørelser efter § 14.

Information til patienter og borgere m.v.

§ 21. Patienter og borgere, som berøres individuelt af beslutninger og afgørelser efter denne bekendtgørelse skal informeres direkte om beslutningen eller afgørelsen, om baggrunden for denne, og om hvor den pågældende kan henvende sig, såfremt den pågældendes behov ændrer sig. Information kan gives mundtligt. Informationen skal kunne dokumenteres.

Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2020 kl. 10.00.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 301 af 28. marts 2020 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen ophæves den 1. juli 2020, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. § 2, stk. 2, nr. 3 og 4, ophæves den 1. januar 2021.

Stk. 5. § 9 ophæves den 1. september 2020.

Til toppen

Noter

Overskriften til Kapitel 3, § 9 og § 22 ændret og §§ 5-8 ophævet 19/6 2020 ved bek. nr. 907 af 16/6 2020.

Til toppen