Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på erhvervsministeriets område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdom

Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 225 af 17/3 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 302 af 26/3 2020,

bekendtgørelse nr. 409 af 14/4 2020,

bekendtgørelse nr. 587 af 7/5 2020,

bekendtgørelse nr. 609 af 13/5 2020,

bekendtgørelse nr. 786 af 3/6 2020.

I medfør af § 12 d, stk. 2, nr. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Finanstilsynets område

Lov om finansiel virksomhed

§ 1. I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. september 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven, kan Finanstilsynet fravige forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige, når opfyldelse heraf bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19). Der kan ske fravigelse af de bestemmelser, der er oplistet i stk. 2.

Stk. 2. § 61 om behandling af en ansøgning som ejer af kvalificerede andele i en finansiel virksomhed, en finansiel holdingvirksomhed eller en forsikringsholdingvirksomhed.

Lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

§ 2. I lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 6. september 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven, kan Finanstilsynet fravige forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder overfor det offentlige, når opfyldelse heraf bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19). Fravigelse kan ske i de tilfælde, der er oplistet i stk. 2-8.

Stk. 2. § 26, stk. 4, 2. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører Hvidvasksekretariatets pligt til træffe beslutning om beslaglæggelse efter at have modtaget underretning.

 

Stk. 3. § 51 a, stk. 2, 3. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører Finanstilsynets pligt til at indbringe et påbud om afsættelse af den hvidvaskansvarlige efter hvidvaskloven § 51 a, stk. 1, for domstolene.

 

Stk. 4. § 55, stk. 5, 1. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører Finanstilsynets pligt til at offentliggøre dom, bødevedtagelse eller resumé heraf for sager overgivet til politimæssig efterforskning af Finanstilsynet.

 

Stk. 5. § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1704 af 20. december 2017 om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer. Bestemmelsen vedrører Finanstilsynet pligt til offentliggørelse af separat liste over personer, som tidligere har bestredet et hverv, der gør, at personen var politisk eksponeret.

 

Stk. 6. § 3, i bekendtgørelse nr. 1403 af 1. december 2017 om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Bestemmelsen vedrører offentlige myndigheders pligt til at kontrollere om en digital indsendt underretning er accepteret eller afvist.

 

Stk. 7. § 2 i bekendtgørelse nr. 1704 af 20. december 2017 om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer. Bestemmelsen vedrører om Finanstilsynets pligt til at føre og offentliggøre en liste med oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på indenlandske politisk eksponerede personer.

Stk. 8. § 17, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1704 af 20. december 2017 om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer. Bestemmelsen vedrører om offentlige myndigheders forpligtelse til at indberette til Finanstilsynet, at en person er tiltrådt eller fratrådt en stilling, der medfører at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer.

Lov om kapitalmarkeder

§ 3. I lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 6. september 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven, kan Finanstilsynet fravige forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige, når opfyldelse heraf bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19). Fravigelse kan ske i de tilfælde, der er oplistet i stk. 2.

Stk. 2. § 52 om behandling af en ansøgning som ejer af kvalificerede andele i operatører af en multilateral handelsfacilitet (MHF) eller en organiseret handelsfacilitet (OHF).

Lov om betalinger

§ 4. I lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1024 af 3. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven, kan Finanstilsynet fravige forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige, når opfyldelse heraf bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19). Fravigelse kan ske i de tilfælde, der er oplistet i stk. 2.

Stk. 2. § 21 om behandling af en ansøgning som ejer af en kvalificeret andel i et betalingsinstitut eller et e-pengeinstitut.

Lov om investeringsforeninger m.v.

§ 5. I lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1046 af 14. oktober 2019, med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven, kan Finanstilsynet fravige forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder overfor det offentlige, når opfyldelse heraf bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19). Fravigelse kan ske i de tilfælde, der er oplistet i stk. 2-6.

Stk. 2. § 12, stk. 2 om, at Finanstilsynet har frist på 15 dage til at træffe afgørelse om tilladelse til feederinstitut.

Stk. 3. § 13, stk. 4 om, at Finanstilsynet skal meddele afslag på ansøgning til en UCITS om at blive et feederinstitut eller på at investere i et nyt masterinstitut senest 15 arbejdsdage efter at Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Stk. 4. § 15, stk. 3 om, at Finanstilsynet skal give tilladelse til, at nye afdelinger i investeringsforeninger investerer som feederinstitut, eller til, at en afdeling, der investerer som feederinstitut, investerer i et nyt masterinstitut, senest 15 arbejdsdage efter at tilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Stk. 5. § 16, stk. 3 om, at Finanstilsynet skal give tilladelse til, at nye afdelinger i SIKAV’er investerer som feederinstitut, eller til, at en afdeling, der investerer som feederinstitut, investerer i et nyt masterinstitut, senest 15 arbejdsdage efter at tilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Stk. 6. § 17, stk. 3 om, at Finanstilsynet skal give tilladelse til, at nye afdelinger i en værdipapirfond investerer som feederinstitut, eller til, at en afdeling, der investerer som feederinstitut, investerer i et nyt masterinstitut, senest 15 arbejdsdage efter at tilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

§ 6. I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven, kan Finanstilsynet fravige forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder overfor det offentlige, når opfyldelse heraf bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19). Fravigelse kan ske i de tilfælde, der er oplistet i stk. 2-18.

Stk. 2. § 15, stk. 2, om Finanstilsynets frist til vende tilbage til forvalteren, hvis Finanstilsynet ikke kan godkende en ændring.

Stk. 3. § 15, stk. 3, om forvalterens adgang til henholdsvis iværksætte og opretholde ændringerne, hvis Finanstilsynet ikke modsætter sig ændringerne inden fristens udløb.

Stk. 4. § 78, stk. 1, om Finanstilsynets meddelelse om, hvorvidt en forvalter, der har indgivet en ansøgning efter § 77, stk. 2, kan påbegynde markedsføring af den alternative investeringsfond i Danmark.

Stk. 5. § 79, stk. 2, om, at Finanstilsynet straks skal meddele påbud om, at forvalteren ikke må iværksætte ændringer.

Stk. 6. § 84, stk. 1, om Finanstilsynets fremsendelse af en anmeldelse til de kompetente myndigheder i det land, hvor en forvalter har til hensigt at markedsføre en alternative investeringsfond, når Finanstilsynet modtager en anmeldelse fra en forvalter med hjemsted i Danmark om markedsføring af andele i alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, til professionelle investorer i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 7. § 86, stk. 2, om, at Finanstilsynet straks skal meddele påbud om, at forvalteren ikke må iværksætte ændringer.

Stk. 8. § 91, stk. 1, om Finanstilsynets fremsendelse efter at have modtaget en anmeldelse i henhold til § 90, stk. 1 eller stk. 2 til de kompetente myndigheder i det land, som forvalteren påtænker at yde sin aktivitet i.

Stk. 9. § 93, stk. 2, om, at Finanstilsynet straks skal meddele påbud om, at forvalteren ikke må iværksætte ændringer.

Stk. 10. § 100, stk. 1, om Finanstilsynets meddelelse om, hvorvidt forvalteren kan påbegynde markedsføring af den alternative investeringsfond i Danmark.

Stk. 11. § 101, stk. 2, om, at Finanstilsynet straks skal meddele påbud om, at forvalteren ikke må iværksætte ændringer.

Stk. 12. § 104, stk. 1, om Finanstilsynets fremsendelse af en anmeldelse til de kompetente myndigheder i det land, hvor en forvalter har til hensigt at markedsføre andele i de i § 97 nævnte alternative investeringsfonde til professionelle investorer i et andet land end Danmark inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 13. § 106, stk. 2, om, at Finanstilsynet straks skal meddele påbud om, at forvalteren ikke må iværksætte ændringer.

Stk. 14. § 114, stk. 4, om hvornår forvalteren selv kan vælge et referenceland ud fra de kriterier, der gælder i medfør af direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Stk. 15. § 126, stk. 9, om, at Finanstilsynet straks skal meddele påbud om, at forvalteren ikke må iværksætte ændringer.

Stk. 16. § 128, stk. 4, om Finanstilsynets meddelelse om, hvorvidt forvalteren kan påbegynde markedsføring af den eller de alternative investeringsfonde i Danmark.

Stk. 17. § 128, stk. 7, om Finanstilsynets fremsendelse af en anmeldelse til de kompetente myndigheder i det land, hvor en forvalter af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland, som har fået tildelt Danmark som referenceland, og som har fået tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til § 11, jf. § 116, ønsker at markedsføre andele i en alternativ investeringsfond, som forvalteren forvalter, til professionelle investorer i Danmark eller et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 18. § 128, stk. 11, om, at Finanstilsynet straks skal meddele påbud om, at forvalteren ikke må iværksætte ændringer.

Til toppen

Kapitel 2 – Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens område

§ 7. I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 155 af 1. marts 2018, kan der ske fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige, når opfyldelse heraf bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), i følgende tilfælde:

1) Fristerne i konkurrencelovens § 12 d, stk. 1-5, afbrydes ekstraordinært fra og med den 18. marts 2020 til 17. august 2020.

Til toppen

Kapitel 3 – Søfartsstyrelsens område

§ 8. I det omfang opfyldelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), kan Søfartsstyrelsen

1) forlænge tidsfristen i § 3 i bekendtgørelse nr. 1077 af 21. november 2012 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis,

2) udskyde gennemførelse af den praktiske del af egnethedsprøven for erhvervelse af lodscertifikat, jf. § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1077 af 21. november 2012 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis,

3) udstede et midlertidigt lodscertifikat, når den praktiske del af egnethedsprøven for erhvervelse af lodscertifikat ikke kan gennemføres, og Søfartsstyrelsen vurderer, at de øvrige betingelser for at udstede lodscertifikat er opfyldt, og

4) efter en individuel, konkret vurdering træffe beslutning om at udstede et egentligt lodscertifikat på baggrund af et midlertidigt lodscertifikat.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 17. august 2020.

Til toppen

Noter

§ 7 og § 9 ændret 7/6 2020 ved bek. nr. 786 af 3/6 2020.

§ 7 og § 9 ændret 15/5 2020 ved bek. nr. 609 af 13/5 2020.

§ 7 og § 9 ændret 10/5 2020 ved bek. nr. 587 af 7/5 2020.

§ 7 og § 9 ændret 14/4 2020 ved bek. nr. 409 af 14/4 2020.

§ 2, § 7 og § 9 ændret 29/3 2020 ved bek. nr. 302 af 26/3 2020.

Til toppen