Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 223 af 17/3 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 306 af 27/3 2020,

bekendtgørelse nr. 369 af 4/4 2020

bekendtgørelse nr. 443 af 17/4 2020,

bekendtgørelse nr. 592 af 10/5 2020,

bekendtgørelse nr. 631 af 17/5 2020,

bekendtgørelse nr. 789 af 7/6 2020.

I medfør af § 12 e, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 (Ophævet)

§§ 1-2. (Ophævet).

Til toppen

Kapitel 2 – Finanstilsynets område

Lov om finansiel virksomhed

§ 3. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. september 2019 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1–8, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 195, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed om indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport.

2) § 354 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Bestemmelsen vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

3) § 32 i bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014 om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. Bestemmelsen vedrører indberetninger af overholdelse af bekendtgørelsens regler, herunder renterisiko, valutakursrisiko, optionsrisiko.

4) § 2 i bekendtgørelse nr. 1324 af 1. december 2010 om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Bestemmelsen vedrører indberetning af overholdelse af kravet om supplerende sikkerhed.

5) § 8 i bekendtgørelse nr. 812 af 2. juli 2015 om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer. Bestemmelsen omhandler indberetning af opgørelse af aktiver, som ligger til sikkerhed for særligt dækkede obligationer udstedt af et pengeinstitut.

6) §§ 18-21 i bekendtgørelse nr. 1582 af 13. december 2016 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger med senere ændringer. Bestemmelserne vedrører oplysnings- og indberetningspligter for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger.

7) §§ 26-28 i bekendtgørelse nr. 16 af 4. januar 2019 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.

8) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

9) § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 864 af 23. juni 2017 om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter. Bestemmelsen fastsætter, at ansatte med tre års mellemrum skal bestå en ny prøve, der dokumenterer, at den ansatte fortsat besidder de fornødne kompetencer.

10) § 3, stk. 2, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 1219 af 20. november 2019 om den klageansvarlige og finansielle virksomheder håndtering af klager. Bestemmelsen fastsætter, at en klageansvarliges modtagelse af en klage anerkendes inden for tre arbejdsdage.

Lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

§ 4. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 6. september 2019 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 14, stk. 4, 2. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører virksomheder og personers pligt til efterfølgende at gennemføre kontrol af kundens identitetsoplysninger, hvor virksomheden eller personen har oprettet en midlertidig spilkonto for en kunde uden at kontrollen af kundens identitetsoplysninger er gennemført.

2) § 35, stk. 3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører virksomheder og personers pligt til at etablere en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af loven.

3) § 43, 2. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører virksomheder med tilladelse til valutavekslingsvirksomheds pligt til at underrette Finanstilsynet om ændringer i de oplysninger, som Finanstilsynet har modtaget og lagt til grund ved meddelelse af tilladelse.

4) § 44 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører virksomheder med tilladelse til valutavekslingsvirksomheds pligt til at indsende en erklæring om, at virksomheden opfylder betingelserne for at opnå tilladelse efter §§ 40 og 41, og en oversigt over virksomhedens ledelse og eventuelle ejere af kvalificerede andele, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

5) § 45, stk. 2, 3. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører virksomheder med tilladelse til valutavekslingsvirksomheds pligt til at oplyse Finanstilsynet om ændringer i de forhold, som et medlem af bestyrelsen eller direktionen, indehaveren eller den ledelsesansvarlige skal opfylde i henhold til hvidvasklovens § 45, stk. 1.

6) § 46, nr. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører virksomheder med tilladelse til valutavekslingsvirksomheds pligt til at gøre brug af tilladelse til at drive valutavekslingsvirksomhed samt udøve valutavekslingsvirksomhed.

7) § 51 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører virksomheders og personers frist for at forlange at Finanstilsynet indbringer et påbud om afsættelse af den hvidvaskansvarlige efter hvidvasklovens § 51 a, stk. 1, for domstolene.

8) § 55, stk. 4, i lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter hvidvasklovens § 47, stk. 1 og 2, § 51 eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning om reaktionen. Bestemmelsen vedrører, at virksomheden skal offentliggøre de samme oplysninger som omfattet af stk. 1 på sin eventuelle hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Offentliggørelsen skal ske hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning om reaktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v.

9) § 55, stk. 5, 1. pkt., i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører virksomheders og personers pligt til at offentliggøre dom, bødevedtagelse eller resumé heraf for sager overgivet til politimæssig efterforskning af Finanstilsynet.

10) § 58, stk. 7, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører virksomheder og personers pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen om efterfølgende ændringer i de oplysninger, der kan føre til, at Erhvervsstyrelsen undlader at registrere en virksomhed, jf. hvidvaskloven § 58, stk. 2 og 3.

11) § 76 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Bestemmelsen vedrører virksomheders og personers frist for at indbringe afgørelser truffet af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for Erhvervsankenævnet.

12) § 2, og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. om virksomhedens pligt til at offentliggøre en redegørelse fra Finanstilsynet. Efter hver inspektion udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som virksomheden m.v. skal offentliggøre. Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v., herunder de eventuelle centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som virksomheden m.v. har modtaget fra Finanstilsynet.

13) § 17, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer om forpligtelsen til at indberette til Finanstilsynet, at en person er tiltrådt eller fratrådt en stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer. Indberetninger skal være foretaget senest tre hverdage efter, at den pågældende person er tiltrådt den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer. Der skal ligeledes foretages indberetning når den pågældende person fratræder den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer.

14) § 3 i bekendtgørelse nr. 1403 af 1. december 2017 om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Bestemmelsen vedrører virksomheder og personers pligt til at kontrollere om en digital indsendt underretning er accepteret eller afvist.

Lov om kapitalmarkeder

§ 5. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 6. september 2019 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 241, stk. 1 og 2, i lov om kapitalmarkeder. Bestemmelserne vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre en reaktion m.v. efter § 234, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller § 234, stk. 2, en dom eller en bødevedtagelse rettet mod eller vedtaget af virksomheden.

2) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om investeringsforeninger m.v.

§ 6. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1046 af 14. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 94, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v. om indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport.

2) § 176, stk. 1, 2. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v. Bestemmelsen vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 162, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

3) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

4) § 3, stk. 2, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 1219 af 20. november 2019 om den klareansvarlige og finansielle virksomheder håndtering af klager. Bestemmelsen fastsætter, at en klageansvarliges modtagelse af en klage anerkendes inden for tre arbejdsdage.

Lov om betalinger

§ 7. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1024 af 3. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-4, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 138, stk. 1, 2. pkt., i lov om betalinger. Bestemmelsen vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 130, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) § 13 i bekendtgørelse nr. 642 af 30. maj 2018 om fastsættelse af kapitalkrav, opgørelse af kapitalgrundlag, regnskabsindberetninger og revisionens gennemførelse i betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter. Bestemmelsen vedrører revisionens gennemførelse i betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter.

3) §§ 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1259 af 28. november 2019 om udbydere af betalingstjenesters indberetning af statistik om drift og misbrug af betalingstjenester. Bestemmelsen vedrører indberetning af statistik om drift og misbrug af betalingstjenester.

4) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

5) § 3, stk. 2, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 1219 af 20. november 2019 om den klareansvarlige og finansielle virksomheder håndtering af klager. Bestemmelsen fastsætter, at en klageansvarliges modtagelse af en klage anerkendes inden for tre arbejdsdage.

Lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere

§ 8. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1160 af 19. september 2018 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 18, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. Bestemmelsen vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 11, stk. 4, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

3) § 3, stk. 2, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 1219 af 20. november 2019 om den klareansvarlige og finansielle virksomheder håndtering af klager. Bestemmelsen fastsætter, at en klageansvarliges modtagelse af en klage anerkendes inden for tre arbejdsdage.

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

§ 9. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 171, stk. 1, 2. pkt., i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Bestemmelsen vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 156, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) § 13, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 239 af 7. marts 2014 med senere ændringer om generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde om indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport om indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport.

3) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

4) § 3, stk. 2, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 1219 af 20. november 2019 om den klareansvarlige og finansielle virksomheder håndtering af klager. Bestemmelsen fastsætter, at en klageansvarliges modtagelse af en klage anerkendes inden for tre arbejdsdage.

Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

§ 10. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 10 g, stk. 1, 2. pkt., i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Bestemmelsen vedrører Lønmodtagernes Dyrtidsfonds pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 10, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) §§ 19-20 i bekendtgørelse nr. 1215 af 10. oktober 2018 om lønpolitik og aflønning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Bestemmelsen vedrører oplysnings- og indberetningspligter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

3) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om arbejdsskadesikring

§ 11. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 76 b, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsskadesikring. Bestemmelsen vedrører Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 71, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 12. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3 og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 27 g, stk. 1, 2. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestemmelsen vedrører Arbejdsmarkedets Tillægspensions pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 27, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) §§ 19-20 i bekendtgørelse nr. 1216 af 10. oktober 2018 om lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestemmelsen vedrører oplysnings- og indberetningspligter for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

3) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om ejendomskreditselskaber

§ 13. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1045 af 14. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 15, stk. 2, 2. pkt., i lov om ejendomskreditselskaber. Bestemmelsen vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter §12, stk. 6, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

3) § 3, stk. 2, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 1219 af 20. november 2019 om den klareansvarlige og finansielle virksomheder håndtering af klager. Bestemmelsen fastsætter, at en klageansvarliges modtagelse af en klage anerkendes inden for tre arbejdsdage.

Lov om firmapensionskasser

§ 14. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om firmapensionskasser, jf. lov nr. 1703 af 27. december 2018 med senere ændringer eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 70, stk. 1 i lov om firmapensionskasser om indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport.

2) § 24, stk. 1, 1. pkt., i lov om firmapensionskasser. Bestemmelsen vedrører firmapensionskassers pligt til at afholde ordinær generalforsamling senest 4 måneder efter udløbet af regnskabsåret.

3) § 3, stk. 2, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 1219 af 20. november 2019 om den klareansvarlige og finansielle virksomheder håndtering af klager. Bestemmelsen fastsætter, at en klageansvarliges modtagelse af en klage anerkendes inden for tre arbejdsdage.

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer

§ 15. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 2018 af 19. september 2018 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-5, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overfør bare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 32 i bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014 om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. Bestemmelsen vedrører indberetninger af overholdelse af bekendtgørelsens regler, herunder renterisiko, valutakursrisiko, optionsrisiko.

2) § 2 i bekendtgørelse nr. 1324 af 1. december 2010 om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Bestemmelsen vedrører indberetning af overholdelse af kravet om supplerende sikkerhed.

3) § 2 i bekendtgørelse nr. 1036 af 8. december 2003 om opgørelse og indberetning af realkreditinstitutters største udlån og nedskrivninger. Bestemmelsen handler om indberetning af største udlån og nedskrivninger.

4) § 4 i bekendtgørelse nr. 1386 af 29. november 2018 om realkreditforhold i Grønland. Bestemmelsen omhandler at realkreditinstitutter skal indberetning en oversigt over deres virksomhed i Grønland.

5) § 2 i bekendtgørelse nr. 1188 af 28. november 2006 om indberetning af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bestemmelsen omhandler realkreditinstitutternes indberetning af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Lov om et skibsfinansieringsinstitut

§ 16. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1780 af 12. december 2018 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 32 i bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014 om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. Bestemmelsen vedrører indberetninger af overholdelse af bekendtgørelsens regler, herunder renterisiko, valutakursrisiko, optionsrisiko.

2) § 2 i bekendtgørelse nr. 1324 af 1. december 2010 om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Bestemmelsen vedrører indberetning af overholdelse af kravet om supplerende sikkerhed.

Lov om forsikringsformidling

§ 16 a. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling med senere ændringer eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 3, stk. 2, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 1219 af 20. november 2019 om den klareansvarlige og finansielle virksomheder håndtering af klager. Bestemmelsen fastsætter, at en klageansvarliges modtagelse af en klage anerkendes inden for tre arbejdsdage.

Lov om forbrugslånsvirksomheder

§ 16 b. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov nr. 450 af 24. april 2019 om forbrugslånsvirksomheder med senere ændringer eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 3, stk. 2, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 1219 af 20. november 2019 om den klareansvarlige og finansielle virksomheder håndtering af klager. Bestemmelsen fastsætter, at en klageansvarliges modtagelse af en klage anerkendes inden for tre arbejdsdage.

Til toppen

Kapitel 3 – Søfartsstyrelsens område

§ 17. Søfartsstyrelsen kan bestemme, jf. stk. 2, at der kan ske fravigelse af de bestemmelser:

1) Krav om lodspligt i §§ 4 og 5 i lodsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. april 2016, og bekendtgørelse nr. 449 af 10. maj 2012 om anvendelse af lods.

2) Danpilots forpligtelse til at stille lods til rådighed i § 19 i lodsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. april 2016.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan bestemme, at fravigelse kan ske, i det omfang det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at opfylde pligterne. Søfartsstyrelsen kan herunder bestemme, at krav om lodspligt fraviges for bestemte lasttyper, sejladser eller områder, og at kravene til Danpilot i medfør af forsyningspligten justeres.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 8. august 2020.

Til toppen

Noter

§ 18 ændret 8/6 2020 ved bek. nr. 789 af 7/6 2020.

§ 18 ændret 17/5 2020 ved bek. nr. 631 af 17/5 2020.

§ 18 ændret 10/5 2020 ved bek. nr. 592 af 10/5 2020.

§ 18 ændret 17/4 2020 ved bek. nr. 443 af 17/4 2020.

Kapitel 1 ophævet, § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 13, § 14 og § 18 ændret samt §§ 16 a-b med tilhørende overskrifter indsat 5/4 2020 kl. 10.00 ved bek. nr. 369 af 4/4 2020.

§ 18 ændret 29/3 2020 ved bek. nr. 306 af 27/3 2020.

Til toppen