Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 204 af 13/3 2020.

I medfør af § 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Indhold

§ 1. Kommunalbestyrelsens vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau, jf. folkeskolelovens § 40 a, skal som minimum foretages på baggrund af de oplysninger, der er opregnet i §§ 2-5.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer nærmere beslutning om, hvilke yderligere oplysninger der om fornødent skal indgå i kvalitetsrapporten.

Resultatoplysninger

§ 2. Følgende resultatoplysninger skal indgå i kvalitetsrapporten for hver af kommunens skoler, jf. dog nr. 4, litra a, og for kommunens samlede skolevæsen:

1) Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klasseprøver.

2) Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

a) Karaktergennemsnit i 9.-klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.

b) Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.

c) Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik.

3) Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:

a) Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.

b) Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.

c) Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.

4) Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger:

a) Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen.

b) Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

c) Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

d) Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.

5) Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

Stk. 2. Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige for perioden.

§ 3. Ved fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d, skal kvalitetsrapporten indeholde en redegørelse for brugen af de frigivne ressourcer til faglig støtte, undervisningsdifferentiering eller andre aktiviteter. Redegørelsen skal indeholde følgende oplysninger for den enkelte skole og kommunens samlede skolevæsen:

1) Formålet med og omfanget af fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden, og hvorledes afkortningen bidrager til en sammenhængende skoledag.

2) Prioriteringen for og anvendelsen af de midler, der frigives som konsekvens af afkortningen for så vidt angår den understøttende undervisning.

§ 4. Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

Midlertidige krav til oplysninger

§ 5. Til brug for en særskilt vurdering af målsætningen om fuld kompetencedækning, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 7, skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence.

Stk. 2. Oplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige for perioden.

Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 1 skal indgå i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2019/20 og 2021/22.

§ 6. Med henblik på belysning af kommunens arbejde med inklusion skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.

Stk. 2. Oplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor.

Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 1 skal indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2019/20.

§ 7. Kvalitetsrapporten skal indeholde en redegørelse for planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden samt den forventede anvendelse af de midler, der frigives ved afkortningen i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d. Redegørelsen skal indeholde oplysninger herom for den enkelte skole og kommunens samlede skolevæsen.

Stk. 2. Oplysningerne som nævnt i stk. 1 skal indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2019/20.

§ 8. Kvalitetsrapporten skal indeholde en redegørelse for, hvorledes de midler, der er afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, jf. lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen, er anvendt på den enkelte skole.

Stk. 2. Oplysningerne som nævnt i stk. 1 skal indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2019/20 eller den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2021/22, hvis midlerne endnu ikke er udmøntet i skoleåret 2019/20.

§ 9. Kvalitetsrapporten skal indeholde en redegørelse for de enkelte skolers anvendelse af de ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen, jf. folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Oplysningerne som nævnt i stk. 1 skal indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2019/20 eller den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2021/22, hvis ressourcerne endnu ikke er frigivet i skoleåret 2019/20.

Handlingsplan m.v.

§ 10. Skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 2, skal handlingsplanen indeholde en redegørelse for de forhold, der begrunder udarbejdelsen af handlingsplanen, de tiltag, som skal tages for at forbedre niveauet, hvem der er ansvarlig for tiltagene, og en tidsplan for tiltagene og den forventede effekt.

§ 11. Kvalitetsrapporten skal, i det omfang det er relevant, omfatte en redegørelse for virkningen af iværksatte initiativer til forbedring af niveauet, herunder handlingsplaner, der er iværksat som led i opfølgningen på tidligere kvalitetsrapporter, en vurdering af deres virkning og en stillingtagen til eventuelle justeringer af initiativerne.

Fortrolighed

§ 12. Omtale i rapporten af oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, herunder oplysninger om resultater af de nationale test som omfattet af folkeskolelovens §§ 13, stk. 3, og 55 b, skal foregå på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selv om de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 4.

Tidsfrister

§ 13. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår, jf. dog stk. 2, på baggrund af de seneste tilgængelige data for hver indikator, der er klar i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus (uddannelsesstatistik.dk) på folkeskoleområdet oktober året før.

Stk. 2. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten, der udarbejdes i skoleåret 2019/20, er 1. juni 2020.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 3 træder i kraft den 1. august 2020.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen ophæves.

Til toppen