Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1990 af 9/12 2020.

I medfør af § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og § 2 a, § 75, stk. 1, 3 og 4, § 81 c, stk. 1 og 2, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Anmeldelse m.v.

§ 1. Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal desuden anmelde arbejdsulykker i form af arbejdsrelateret fysisk vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, såfremt ulykken er relateret til arbejde for en arbejdsgiver, og den har medført uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Anmeldelse skal ske snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag.

Stk. 3. Hvor arbejdet ikke udføres for en arbejdsgiver, skal ejeren (brugeren) af tekniske hjælpemidler m.v. tilsvarende anmelde arbejdsulykker og forgiftninger, der er sket ved brugen af disse, jf. stk. 1.

§ 2. Anmeldelse efter § 1 skal ske digitalt til Arbejdstilsynet via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles anmeldesystem EASY.

Stk. 2. Anmeldelse efter § 1 skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 1.

§ 3. Arbejdsgiveren skal give virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (arbejdsmiljørepræsentanten) adgang til anmeldelsen. Arbejdsgiveren skal desuden give den tilskadekomne en kopi af anmeldelsen.

§ 4. Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen kan supplerende kræve indsendt oplysning om fraværsperiodens længde.

Digital kommunikation

§ 5. Dokumenter, der indsendes digitalt til Arbejdstilsynet i forbindelse med anmeldelse af arbejdsulykker m.v. skal være forsynet med en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til den gældende OCES standard eller højere.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan beslutte at behandle et dokument, der er indsendt digitalt, selv om dokumentet ikke er forsynet med digital signatur, jf. stk. 1.

§ 6. Følgende typer af dokumenter kan ved behandlingen af anmeldelser af arbejdsulykker i Arbejdstilsynet udstedes uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde:

1) Kvitteringsbreve.

2) Rykkerbreve.

3) Spørgebreve og spørgeskemaer til brug for sagsoplysningen.

4) Oplysningsbreve til brug for sagsoplysningen.

5) Breve med rent orienterende indhold, for eksempel om frister.

Stk. 2. Disse dokumenter sidestilles i retlig henseende med dokumenter med personlig underskrift.

Dispensation

§ 7. Direktøren for Arbejdstilsynet kan under ganske særlige omstændigheder undtage arbejdsgiveren fra kravet om at den enkelte anmeldelse efter § 1 skal ske digitalt samt fra efterfølgende digital kommunikation herom.

Stk. 2. Arbejdstilsynet træffer afgørelse om at undtage arbejdsgiveren fra digital anmeldelse af og digital kommunikation om arbejdsulykke, når anmeldelse alene er sendt til Arbejdstilsynet. Hvis anmeldelse af arbejdsulykke både er sendt til Arbejdsskadestyrelsen og til Arbejdstilsynet, træffes afgørelse af Arbejdsskadestyrelsen, jf. arbejdsmiljølovens § 75, stk. 6.

Stk. 3. Undtagelse fra pligten til at anmelde digitalt, jf. stk. 1, forudsætter ansøgning fra arbejdsgiveren herom. Arbejdsgiveren kan ikke undtages fra pligten til at anmelde digitalt, hvis arbejdsgiveren har adgang til computer og internet.

Stk. 4. Ansøgning om dispensation skal fremsendes samtidig med anmeldelsen.

Klage

§ 8. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år, den der

1) overtræder § 1, § 2, § 3, og § 5, stk. 1, eller

2) ikke efterkommer påbud eller afgørelse uden påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For overtrædelse af § 1, kan der pålægges arbejdsgiveren bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 615 af den 8. juni 2010 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet ophæves.

Arbejdstilsynet, den 9. december 2020

Sine Frederiksen

/ Heidi Tange


Bilag 1

Oplysninger i anmeldelse efter § 1

Anmeldelse efter § 1 af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 2, stk. 2:

1. Oplysninger om skadelidte og skaden:

a. Navn

b. CPR-nummer eller i mangel heraf, køn, alder og nationalitet (statsborgerskab)

c. Beskæftigelse (jobtype)

d. Erhvervsmæssig status (selvstændig eller lønmodtager mv.)

e. Ansættelsesdato i virksomheden

f. Skadens art (skadetype)

g. Skadet legemsdel

h. Forventet arbejdsudygtighed (skadens følger)

 

2. Oplysninger om anmelder og virksomheden:

a. Virksomhedens CVR-nummer eller i mangel heraf virksomhedens navn, adresse, branchetilhørsforhold, beliggenhedskommune og selskabsform

b. Anmelders CPR-/CVR-nummer og navn og adresse, hvis anmelderen er en anden end arbejdsgiver

 

3. Oplysninger om arbejdsstedet og ulykken:

a. Ulykkessted, hvis ulykken ikke er sket på virksomhedens område

b. Ulykkesdato og ulykkestidspunkt

c. Ulykkeshændelsesforløbet, herunder oplysning om kontakt-/skademåde og tilhørende materielt element/teknik

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, s. 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, nr. L 311, s. 1.

Til toppen