Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Ældre

Bekendtgørelse om den centrale refusionsordning efter lov om social service

Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1542 af 27/10 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 247 af 22/2 2021.

I medfør af § 176, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020, som ændret ved lov nr. 1060 af 30. juni 2020, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for kommunerne og deres hjemtagelse af refusion efter § 176 i lov om social service.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter udgifter, som afholdes af kommunen efter lov om social service.

Stk. 3. Refusionen hjemtages af den kommune, som efter lov om social service endeligt skal afholde udgiften.

Betingelser for statsrefusion

§ 2. For at opnå statsrefusion skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Ydelsen eller tilskuddet skal være tildelt i overensstemmelse med lovgivningen.

2) Udgifterne skal være bogført i overensstemmelse med konteringsreglerne.

3) Kravene i denne bekendtgørelse og i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Transport- og Boligministeriets ressortområder skal være opfyldt.

Refusionsberettigede udgifter

§ 3. Kommunens samlede refusionsberettigede udgifter, jf. stk. 2-5, opgøres på månedsbasis. Staten yder refusion i måneden af den del af udgifterne efter lov om social service, der overstiger 1/12 af beløbsgrænserne efter § 176, stk. 1, i lov om social service.

Stk. 2. Det er kommunens samlede udgift til hjælp og støtte efter lov om social service til den pågældende borger, der indgår ved opgørelsen af grundlaget for de refusionsberettigede udgifter.

Stk. 3. Ved opgørelse af udgifter til refusion skal alle indtægter fradrages, herunder brugerbetaling og refusion eller tilskud efter lov om social service eller anden lovgivning.

Stk. 4. Kommunens enkeltstående udgifter til hjælp og støtte efter lov om social service skal fordeles ligeligt ud på regnskabsårets 12 måneder.

Stk. 5. Kommunens udgifter, der er omfattet af reglerne om objektiv finansiering, jf. bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner, kan ikke medregnes ved opgørelse af grundlaget for refusion efter denne bekendtgørelse.

Børn og unge i samme husstand

§ 4. En kommunes udgifter til hjælp og støtte efter lov om social service for børn og unge under 18 år og udgifter til hjælp og støtte efter §§ 76 og 76 a i lov om social service for unge i alderen 18-22 år, som er omfattet af § 176, stk. 2, i lov om social service, kan summeres til en refusionssag, når de pågældende børn og unge tilhører samme husstand, jf. § 5.

§ 5. Ved børn og unge i samme husstand forstås børn og unge, der er bopælsregistreret i CPR på samme adresse som forældremyndighedsindehaveren. Er der to eller flere voksne bopælsregistreret på adressen, gælder 1. pkt. endvidere for børn og unge, hvor forældremyndighedsindehaverne er gift med hinanden eller samlevende.

Stk. 2. Børn eller unge, der er anbragt efter § 52, stk. 3, nr. 7 eller § 58 i lov om social service eller har ophold på et anbringelsessted efter § 76, stk. 3, nr. 1 eller 3, eller § 76 a, stk. 2, i lov om social service, medregnes i forhold til refusionsopgørelsen til den husstand, hvor barnet eller den unge var bopælsregistreret i CPR på samme adresse som forældremyndighedsindehaveren forud for anbringelsen.

Stk. 3. Hvis barnets eller den unges forældremyndighedsindehavere med fælles forældremyndighed flytter fra hinanden, medregnes barnet eller den unge, der er anbragt efter § 52, stk. 3, nr. 7 eller § 58 i lov om social service eller har ophold på et anbringelsessted efter § 76, stk. 3, nr. 1 eller 3, eller § 76 a, stk. 2, i lov om social service i forhold til refusionsopgørelsen til husstanden i den kommune, der afholder anbringelsesudgiften til det pågældende barn eller ung.

Stk. 4. Bor begge forældremyndighedsindehavere fortsat i den kommune, der afholder anbringelsesudgiften, beslutter denne kommune, i hvilken af de to forældremyndighedsindehaveres husstande barnet skal medregnes i forhold til refusionsopgørelsen.

Refusion af udgifter til personer på 67 år og derover

§ 6. En kommune kan anmelde sine udgifter til hjælp og støtte efter lov om social service til en person efter det fyldte 67. år, til refusion efter reglerne i § 176, stk. 3, i lov om social service, hvis udgifterne til personen var omfattet af refusionsordningen umiddelbart forud for det fyldte 67. år, jf. dog bekendtgørelsens § 8, stk. 2.

Stk. 2. Udgifterne til en person er omfattet af refusionsordningen efter stk. 1 umiddelbart forud for det fyldte 67. år, når en kommunes udgifter efter lov om social service til den pågældende borger i den sidste måned forud for det fyldte 67. år overstiger 1/12 af de fastsatte grænsebeløb for refusion, jf. § 176, stk. 1, i lov om social service, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For en person, der den sidste måned forud for det fyldte 67. år er indlagt på et regionalt sygehus, lægges udgifterne efter lov om social service i den sidste måned forud for indlæggelsen til grund for opgørelsen efter stk. 2.

Anvisning og berigtigelse af statsrefusion samt regnskabsaflæggelse og revision

§ 7. Anvisning og berigtigelse af statsrefusion, samt regnskabsaflæggelse og revision skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Transport- og Boligministeriets ressortområder.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. § 6, stk. 1, gælder ikke for personer, der er fyldt 67 år inden den 1. januar 2021. For disse personer finder de hidtil gældende regler i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020, anvendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 873 af 29. august 2012 om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service ophæves.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 873 af 29. august 2012 om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service anvendes for regnskabsaflæggelse og revision for regnskabsåret 2020.

Til toppen

Noter

§ 8 ændret 25/2 2021 ved bek. nr. 247 af 22/2 2021.

Til toppen