Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1398 af 25/9 2020.

I medfør af § 12 d, stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, § 10, stk. 1, og § 51 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 13, stk. 15, og § 44 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 1558 af 27. december 2019, og § 62, stk. 10, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 11. marts 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, udlændinge- og integrationsministeren og Beskæftigelsesrådet, fastsættes efter bemyndigelse:

Fravigelser angående lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 1. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer og tilhørende regler fastsat i medfør af loven:

1) § 25 om, at cv-samtaler for dagpengemodtagere skal holdes ved personligt fremmøde hos arbejdsløshedskassen. Fravigelsen gælder til og med den 31. december 2020. A-kasserne kan indtil dette tidspunkt vælge, om samtalerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

2) § 33, stk. 1 og stk. 6, om, at jobsamtaler holdes ved personligt fremmøde, og at arbejdsløshedskassen skal deltage i de fælles jobsamtaler ved personligt fremmøde, hvis personen anmoder herom. Fravigelsen gælder til og med den 31. december 2020. Jobcenteret kan indtil dette tidspunkt vælge, om jobsamtalerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

Stk. 2. For tilbud om virksomhedspraktik, løntilskudsjob og nytteindsats efter lovens kapitel 11-13, som bevilges hos en arbejdsgiver, hvor borgeren var i samme praktikforløb, løntilskudsjob eller nytteindsatsforløb umiddelbart før den 12. marts 2020, og hvor forløbet blev afbrudt eller ophørte som følge af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen, kan den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret ikke overstige de varighedsbegrænsninger, der gælder efter lovens §§ 61, 68 og 85. Alle øvrige betingelser for tilbuddet i lovens kapitel 11-13 skal være opfyldt.

Stk. 3. Fristerne for tilbud inden for varslingspuljen efter lovens § 164, stk. 3, ændres for ledige, som er fratrådt virksomheden i perioden fra 20. marts 2020 til 15. juni 2020, således at tilbud skal være aftalt senest 1 måned efter, påbegyndt senest 4 måneder efter og afsluttet senest 7 måneder efter den 15. juni 2020.

Stk. 4. Forsøg der er iværksat med hjemmel i lovens kapitel 32, kan gennemføres, når det kan ske i overensstemmelse med de begrænsninger m.v., der følger af stk. 1-3.

Fravigelser angående lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

§ 2. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. med senere ændringer og regler fastsat i medfør heraf:

1) § 9, stk. 1, om afholdelse af møder i rehabiliteringsteamet med henblik på at afgive indstilling i sager, inden kommunen træffer afgørelser. Fravigelsen gælder til og med den 31. december 2020. Kommunen skal indtil dette tidspunkt med udgangspunkt i den konkrete sag vælge, om møder i rehabiliteringsteamet skal være møder, hvor deltagerne er fysisk tilstede eller virtuelle møder.

2) § 10, stk. 2, 1. pkt., for så vidt angår kravet om, at borgeren skal deltage i rehabiliteringsteamets møder i de sager, hvor kommunen, jf. nr. 1, vælger, at sagen skal behandles i et virtuelt møde. Borgeren skal give samtykke til, at sagen behandles uden borgerens deltagelse. Ønsker borgeren at deltage, skal kommunen sikre, at dette kan ske.

3) § 11, stk. 2, om, at kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling i de tilfælde, hvor kommunen har valgt at afholde rehabiliteringsteamets møde virtuelt, jf. dog stk. 2.

4) § 55 om forsøg, for så vidt angår forsøg, der er iværksat med hjemmel i denne paragraf, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 3, træffer kommunen afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, hvis borgeren er enig i rehabiliteringsteamets indstilling eller har anmodet om, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, i lov om social pension, og hvis kommunen ikke kan træffe afgørelse i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen behandles på ny og med fysisk fremmøde i rehabiliteringsteamet.

Stk. 3. Uanset stk. 1, nr. 4, kan forsøgsindsatser, der er iværksat med hjemmel i lovens § 55, gennemføres, når det kan ske i overensstemmelse med de begrænsninger m.v., der følger af stk. 1-2.

Justeringer angående lov om aktiv socialpolitik

§ 3. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet anses personer, der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate, samt personer, der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate, for at have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed for så vidt angår rettigheder og pligter, der er suspenderet i medfør af denne bekendtgørelse, jf. §§ 1 og 2 samt § 1 i bekendtgørelse nr. 866 af 12. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og for personer, der ansøger om eller modtager ledighedsydelse.

Stk. 3. Kommunen har pligt til at vejlede ansøgere eller modtagere af hjælp om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen efter §§ 35, 69 a, 69 l og 75 a i lov om aktiv socialpolitik. Dog har kommunen ikke pligt til at vejlede ansøgere eller modtagere af hjælp, når ansøgeren eller modtageren er omfattet af stk. 1 eller 2.

Fravigelser angående bekendtgørelse om rådighed

§ 4. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges følgende forpligtelser for arbejdsløshedskasserne og deres medlemmer efter bekendtgørelse nr. 1172 af 25. november 2019 om rådighed:

1) Til og med den 31. december 2020 kan a-kasserne vælge, om samtaler med medlemmerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

Stk. 2. Et medlem kan få dagpenge, uanset medlemmet ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, der forudsætter fysisk fremmøde, jf. §§ 7-12, hvis det skyldes, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for et eller flere børn.

Fravigelser angående sygedagpengeloven

§ 5. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov om sygedagpenge og regler fastsat i medfør heraf:

1) § 13 b, stk. 1, 6. pkt., om, at opfølgningen sker ved en individuel samtale med personligt fremmøde. Fravigelsen gælder i perioden til og med den 31. december 2020. Jobcentret kan indtil dette tidspunkt vælge, om opfølgningssamtaler skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

Stk. 2. Forsøg, der er iværksat med hjemmel i lovens § 80, kan gennemføres, når det kan ske i overensstemmelse med de begrænsninger m.v., der følger af stk. 1.

Fravigelser angående lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

§ 6. Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 3. febuar 2020:

1) § 15, stk. 1, for så vidt angår kravet om, at personen, som skal deltage i løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap, ikke har opnået ansættelse op til 2 år efter uddannelsens afslutning. Fravigelsen gælder alene i tilfælde, hvor kravet om de 2 år i perioden umiddelbart før den 12. marts 2020 til 27. maj 2020 for Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland og til 15. juni 2020 i Region Hovedstaden og Region Sjælland er udløbet, og hvor personen ikke har kunnet opnå ansættelse grundet suspensionen af beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 2. For tilbud, som gives hos en arbejdsgiver, hvor personen var i samme løntilskudsjob umiddelbart før den 12. marts 2020, og hvor forløbet blev afbrudt eller ophørte som følge af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen, kan den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret ikke overstige varighedsbegrænsningen på 1 år, jf. § 15 b, stk. 3. Alle de øvrige betingelser for tilbuddet i lovens kapitel 5 skal være opfyldt.

Fravigelser i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 7. Følgende regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. bekendtgørelse nr. 1180 af 25. november 2019 med senere ændringer, fraviges:

1) § 7, stk. 1, om opgørelse af tidsperioder, så timer i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020, hvor personen har modtaget dagpenge eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud, ikke medregnes i opgørelsen af sammenlagt ledighed i forbindelse med kontaktforløbet, 6 og 9 måneders perioderne for afslutning af jobrettet uddannelse og tidspunkt for ret og pligt til tilbud.

2) § 61 om virksomhedspraktik, hvor borgeren senest har været ansat, så en borger ud over de i § 61, stk. 2 og 3, nævnte tilfælde kan få virksomhedspraktik hos den arbejdsgiver, hvor borgeren var i virksomhedspraktik kombineret med ordinære løntimer umiddelbart før den 12. marts 2020, og hvor virksomhedspraktikken og ansættelsen er afbrudt eller ophørt på grund af den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen. Alle øvrige betingelser for at give tilbuddet, jf. §1 skal være opfyldt.

3) § 67, stk. 3, om ansættelse hos seneste arbejdsgiver, så en borger kan ansættes med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor borgeren var ansat med løntilskud umiddelbart før den 12. marts 2020, og hvor ansættelsen er afbrudt eller ophørt på grund af den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen. Alle øvrige betingelser for at give tilbuddet, jf. §§ 1 og 6, skal være opfyldt.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 867 af 12. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 ophæves.

Stk. 3. CV-, job- og opfølgningssamtaler, som holdes fra den 27. maj 2020, medregnes i opgørelsen af krav til antal samtaler, der stilles i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge. Tilbud, der er oprettet før eller under perioden med delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen, medregnes i opgørelsen af krav til antal tilbud, der stilles i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Vejledning efter § 3, stk. 3, skal gives ved førstkommende samtale efter bekendtgørelsens ikrafttræden, medmindre vejledning allerede er givet efter § 3, stk. 3, jf. § 8, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 867 af 12. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, eller § 13, stk. 3, jf., § 18, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 686 af 26. maj 2020 om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19.

Til toppen