Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af desinfektionsmidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)1)

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1237 af 21/8 2020.

I medfør af § 12 f og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med miljøministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse omfatter særlige foranstaltninger, der kan iværksættes, med henblik på at sikre forsyningen af desinfektionsmidler, der hører under produkttype 1 og 2, jf. bilag V i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012, i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Kapitel 2

Sikring af forsyningen af desinfektionsmidler

§ 2. Lægemiddelstyrelsen kan påbyde danske fabrikanter, importører og distributører af desinfektionsmidler, at indberette oplysninger om størrelsen af lagre af bestemte typer desinfektionsmidler samt forventet lagerbeholdning. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte krav til form og indhold af indberetninger efter 1 pkt.

Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan påbyde danske fabrikanter, importører og distributører af desinfektionsmidler at opbygge lagre af bestemte typer desinfektionsmidler med henblik på levering til regioner og kommuner. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte de nærmere rammer, herunder omfang og tidsfrister, for opbygningen af lagre efter 1. pkt.

Stk. 3. Lægemiddelstyrelsen kan påbyde danske fabrikanter, importører og distributører, mod betaling, at levere bestemte typer desinfektionsmidler til regioner og kommuner. Lægemiddelstyrelsen kan i den forbindelse træffe beslutning om betalings- og leveringsvilkår.

§ 3. Lægemiddelstyrelsen kan påbyde danske privathospitaler, praktiserende speciallæger og tandlæger, at indberette oplysninger om størrelsen af lagre og forventet forbrug af bestemte typer desinfektionsmidler. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte krav til form og indhold af indberetninger efter 1. pkt.

Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan påbyde danske privathospitaler, praktiserende speciallæger og tandlæger, mod betaling, at fordele bestemte typer desinfektionsmidler til regioner eller kommuner med henblik på opretholdelsen af forsyningen af desinfektionsmidler i det offentlige sundhedsvæsen. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte de nærmere rammer, herunder omfang, tidsfrister og betalings- og leveringsvilkår, for fordeling af desinfektionsmidler efter 1. pkt.

§ 4. Lægemiddelstyrelsen kan påbyde regioner og kommuner, at indberette oplysninger om størrelsen af lagre og forventet forbrug af bestemte typer desinfektionsmidler. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte krav til form og indhold af indberetninger efter 1. pkt.

Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan påbyde regioner og kommuner, at opbygge lagre med bestemte typer desinfektionsmidler. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte de nærmere rammer, herunder omfang og tidsfrister, for opbygning af lagre efter 1. pkt.

Stk. 3. Lægemiddelstyrelsen kan påbyde regioner og kommuner, at fordele bestemte typer desinfektionsmidler til andre regioner eller kommuner. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte de nærmere rammer, herunder omfang og tidsfrister, for fordeling af desinfektionsmidler efter 1. pkt.

§ 5. Lægemiddelstyrelsen kan beslutte, at bestemte typer desinfektionsmidler kun må sælges på apoteker.

Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan beslutte, at desinfektionsmidler omfattet af stk. 1 kun må sælges til nærmere angivne persongrupper og i en begrænset mængde.

Stk. 3. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte udsalgsprisen eller et prisloft for udsalgsprisen for et desinfektionsmiddel, der er omfattet af en beslutning efter stk. 1, som derefter ikke må sælges til en pris, som afviger herfra.

Stk. 4. Beslutning efter stk. 1-3 offentliggøres på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og meddeles apotekerne.

Stk. 5. Lægemiddelstyrelsen kan påbyde apoteker, at fordele bestemte typer desinfektionsmidler til andre apoteker. Lægemiddelstyrelsen kan træffe beslutning om betalings- og leveringsvilkår.

Stk. 6. Lægemiddelstyrelsen kan forbyde en butik, der er detailforhandler af desinfektionsmidler, at sælge desinfektionsmidler, der er omfattet af en beslutning efter stk. 1.

Kapitel 3

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 6. Med bøde eller fængsel straffes den, der

1) overtræder § 5, stk. 2-3, eller

2) undlader at efterkomme et påbud efter § 2, stk. 1, 2 eller 3, § 3, stk. 1 eller 2, eller § 5, stk. 5, 1. pkt., eller

3) undlader at efterkomme et forbud efter § 5, stk. 6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. august 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 277 af 25. marts 2020 om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af desinfektionsmidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen ophæves den 31. december 2020.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 21. august 2020

Magnus Heunicke

/ Michelle Aagaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).

Til toppen