Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1221 af 20/8 2020.

I medfør af § 6 a, § 12 a, § 12 b og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med transportministeren og erhvervsministeren, fastsættes:

§ 1. For at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) skal rejsende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir ved følgende former for kollektiv trafik m.v., jf. dog §§ 3 og 4:

1) Togtrafik, herunder privatbaner, letbaner og metro.

2) Buskørsel, dvs. både lokale og regionale busruter, skolebusser, x-busser, fjernbusser, turistbusser og anden kørsel i bus, der kræver tilladelse i henhold til lov om buskørsel.

3) Taxikørsel og anden erhvervsmæssig persontransport, som kræver tilladelse i henhold til taxilov.

4) Færgetrafik, herunder indenrigsfærger og færger, der sejler mellem Danmark og havne i udlandet.

Stk. 2. Uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir efter stk. 1 kan medføre bortvisning.

§ 2. Personer på 12 år og derover, der befinder sig på en tog-, metro- eller busstation, et letbanestoppested, en letbanestation eller i en færgeterminal skal tildække mund og næse ved brug af mundbind eller visir, jf. dog §§ 3 og 4.

Stk. 2. Kravet efter stk. 1 finder ikke anvendelse under ophold i butikker, cafeer m.v. beliggende på de pågældende lokaliteter.

Stk. 3. Uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir efter stk. 1 kan medføre bortvisning.

§ 3. Kravet om mundbind eller visir i §§ 1 og 2 gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 4. Uanset §§ 1 og 2 kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.

4) Under samtale med personer, der mundaflæser.

5) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

6) Hvis politiet skal foretage identifikation.

§ 5. Ved mundbind forstås i §§ 1 og 2 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2. Ved visir forstås i §§ 1 og 2 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§ 6. Jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, trafikselskaber og udmeldte økommuner, jf. lov om trafikselskaber, Metroselskabet I/S, færgeselskaber, kørselskontorer, bestillingskontorer, limousinevirksomheder, kommunalbestyrelser, regionsråd og busselskaber med tilladelse i henhold til lov om buskørsel, skal opfylde følgende krav:

1) Kravet om mundbind eller visir, samt muligheden for bortvisning af rejsende, som uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir, skal fremgå af rejseregler, ordensregler eller lignende.

2) Der skal i transportmidler, jf. § 1, og på stationer m.v., jf. § 2, stk. 1, opsættes skilte eller andet informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir.

3) Der skal ske håndhævelse af rejseregler, ordensregler eller lignende om mundbind eller visir i overensstemmelse med den sædvanlige håndhævelse af sådanne regler m.v.

§ 7. Arbejdsgivere for ansatte i kollektiv trafik m.v., jf. § 1, skal påse, at de ansatte i arbejdstiden har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, så længe de ansatte befinder sig i transportmidlet, jf. § 1, eller på en station m.v., jf. § 2, stk. 1, medmindre de ansatte opholder sig i et aflukket rum, hvortil det alene er ansatte, der har adgang, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt, hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med den ansattes mulighed for udsyn.

§ 8. Med bøde straffes den, der overtræder § 6 eller § 7, stk. 1.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der ikke forlader transportmidlet, jf. § 1, eller stationen m.v., jf. § 2, stk. 1, efter at være blevet bortvist i forbindelse med den håndhævelse, som transportvirksomheder m.v., jf. § 6, foretager af kravet om mundbind eller visir efter rejseregler, ordensregler eller lignende, jf. § 6, nr. 1 og 3.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. august 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 31. oktober 2020.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1200 af 11. august 2020 om krav om mundbind i kollektiv trafik i Aarhus, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder eller Horsens kommuner, ophæves.

Til toppen