Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1123 af 3/7 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1199 af 10/8 2020.

I medfør af § 192 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 2. februar 2020, og § 13 c i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Særligt tilrettelagte Job-bro-forløb for udsatte unge under 30 år

§ 1. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner deltager i forsøget ”Job-bro til Uddannelse", som har til formål at udvikle en indsatsmodel, som kombinerer et klart fokus på uddannelse med en virksomhedsrettet og fleksibel indsats for den unge kombineret med støtte til at mestre helbredsmæssige og sociale udfordringer:

1) Esbjerg Kommune.

2) Holbæk Kommune.

3) Kalundborg Kommune.

4) København Kommune.

5) Lolland Kommune.

6) Næstved Kommune.

7) Odense Kommune.

8) Ringkøbing-Skjern Kommune.

9) Slagelse Kommune.

10) Varde Kommune.

11) Aalborg Kommune.

Stk. 2. Målgrupper til forsøget er personer, som er under 30 år, og som er omfattet af

1) § 6, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med minimum et års anciennitet på offentlig forsørgelse, bortset fra unge som er åbenlyst uddannelsesparate,

2) § 6, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller

3) § 6, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Stk. 3. Kommunerne giver en deltagergruppe, som er omfattet af stk. 2, et forløb, hvor målet er, at den unge påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. Som ramme for indsatsen placeres den unge i et ordinært uddannelsesmiljø på en institution for erhvervsrettet uddannelse og deltager parallelt i et virksomhedsforløb med tæt, individuel støtte og opfølgning. En tilsvarende gruppe af personer i en kontrolgruppe får den sædvanlige indsats efter beskæftigelseslovgivningen.

Stk. 4. Deltagerne i forsøget visiteres af kommunen via tilfældig udvælgelse af cpr-numre. Udvælgelsen sker gennem et digitalt lodtrækningsværktøj udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer, at indsatsen for den unge skal tilrettelægges efter indsatsmodellen, som fastlagt i ”Job-bro til Uddannelse” for den udvalgte deltagergruppe i stk. 2.

Stk. 6. For målgruppen i stk. 2, nr. 1, indebærer forsøgsordningen endvidere:

1) Et tilbud om virksomhedspraktik kan have en varighed, der udgør op til 13 uger, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud.

2) Perioden kan efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.

Stk. 7. Forsøgstilladelsen indebærer for målgruppen i stk. 2, nr. 1, en fravigelse af § 61, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 8. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2018 til den 31. marts 2020. For Københavns Kommune løber forsøgsperioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. august 2020.

Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelser

§ 2. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter staten inden for en pulje refunderer 80 pct. af en kommunes udgifter til personer omfattet af § 6, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er fyldt 30 år, og som får tilbud om et grundforløb i form af grundforløbets 2. del, eller grundforløb plus (GF+) efter lov om erhvervsuddannelser. Det er en betingelse, at personen

1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

2) har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år.

Stk. 2. Senest ved afgivelse af tilbuddet skal personen og en virksomhed have indgået en uddannelsesaftale, som træder i kraft efter grundforløbets afslutning, eller uddannelsen skal optræde på Beskæftigelsesministeriets landsdækkende liste over erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelser med de største rekrutteringsudfordringer.

Stk. 3. For personer omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal grundforløbet kunne færdiggøres inden for den periode, hvor personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Stk. 4. Under grundforløbet er personen fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende og for at stå til rådighed for henvist arbejde.

Stk. 5. Personen vil under grundforløbet modtage den ydelse, som vedkommende er berettiget til i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge.

Stk. 6. § 3 om fordeling af tilsagn om tilskud fra puljen til uddannelsesløft i bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter bl.a. personer omfattet af § 6, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal være aktivt jobsøgende og dokumentere jobsøgningsaktiviteter i en joblog,

2) § 55 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter bl.a. personer omfattet af § 6, nr. 1-3, som deltager i tilbud, skal være aktivt jobsøgende samt stå til rådighed for henvist job, og

3) § 13 a, stk. 1 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvorefter personer omfattet af § 6, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal være aktivt jobsøgende samt stå til rådighed for henvist job.

Stk. 8. Forsøgsperioden løber fra den 25. november 2019 til og med den 31. marts 2021.

Stk. 9. Tilbud om grundforløb, der er påbegyndt senest den 31. marts 2021, kan færdiggøres, selvom grundforløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Ret til erhvervsuddannelse gennem jobrotation for voksne med erfaring

§ 3. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter private og offentlige arbejdsgivere inden for en pulje har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse, når en beskæftiget som led i en jobrotation deltager i en erhvervsuddannelse uden grundforløb og praktikforløb (euv1) efter lov om erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren samtidig modtager tilskud til den beskæftigedes løn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 150, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der ikke kan betales jobrotationsydelse, hvis den beskæftigede deltager i en erhvervsuddannelse.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 25. november 2019 til og med den 31. december 2020.

Stk. 5. Jobrotationsforløb, der er påbegyndt senest den 31. december 2020, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

§ 4. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg, hvorefter staten inden for en pulje refunderer 80 pct. af kommunernes udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i op til 3 måneder forud for ansættelse uden løntilskud af

1) personer omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med minimum 3 måneders sammenlagt forudgående ledighed, og

2) personer omfattet af § 6, nr. 2-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med minimum 3 måneders sammenhængende forudgående ledighed.

Stk. 2. Det er en betingelse, at der i forhold til den person, der skal deltage i opkvalificering, foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud, og at der er tale om ansættelse inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Ansættelsen skal i henhold til erklæringen ske i umiddelbar forlængelse af uddannelsen.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 195 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter staten refunderer 50 pct. af en kommunes driftsudgifter for personer omfattet af § 6, nr. 7, 8, 11 og 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når udgiften angår bl.a. tilbud efter kapitel 14.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 25. november 2019 til og med den 31. december 2020.

Stk. 5. Et tilbud, der er påbegyndt senest den 31. december 2020, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Forsøg med videosamtaler i Københavns Kommune

§ 5. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Københavns Kommune gennemfører forsøg, hvor der kan benyttes videosamtaler i kontaktforløbet for personer, der er omfattet af § 6, nr. 3 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når der er en sagsbehandler fra socialforvaltningen fysisk tilstede hos personen. Det er en betingelse, at første samtale afholdes ved personligt fremmøde på jobcenteret. Den ledige har ret til, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde, hvis pågældende anmoder om det.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 33, stk. 1 og 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der holdes individuelle samtaler ved personligt fremmøde.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2018 til den 1. september 2020.

Et mere fleksibelt uddannelsesløft

§ 6. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg med tilbud inden for puljen til uddannelsesløft efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, således, at dagpengemodtagere, som er omfattet af § 96, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som tidligere har gennemført et trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse, kan gennemføre et trin 2 eller 3 inden for samme erhvervsuddannelse, uanset om uddannelsen har været anvendt i de sidste 5 år. Det er en betingelse, at det trin, som personen tidligere har gennemført, er færdiggjort mindst 18 måneder før, at personen får tilbud om det næste trin. Tilsvarende gælder for trindelte uddannelser, som 1. januar 2017 eller senere ændres til enkeltvise uddannelser.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 96, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 1, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.

Stk. 3. Et tilbud, der er påbegyndt senest den 31. december 2020, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2020.

Forsøg med integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats til sygemeldte med lettere grad af angstlidelse, depression, stress, udbrændthed, personlighedsforstyrrelse eller funktionel lidelse (IBBIS II)

§ 7. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Københavns Kommune og Aarhus Kommune gennemfører forsøg med en integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats (IBBIS II). Det er en forudsætning, at kommunerne indgår en samarbejdsaftale med regionen om levering af den sundhedsunderstøttende indsats, jf. stk. 7.

Stk. 2. Målgruppen er sygemeldte med lettere grad af angstlidelse, depression, stress, udbrændthed, funktionel lidelse eller personlighedsforstyrrelse visiteret til kategori 2 eller 3 efter lov om sygedagpenge § 12, stk. 1.

Stk. 3. Vurderer jobcentret i forbindelse med opstarten af sygedagpengeopfølgningen, at en sygemeldt har en psykisk lidelse, herunder en personlighedsforstyrrelse eller en funktionel lidelse, tilbyder jobcentret den sygemeldte at deltage i en udredning, jf. stk. 4. Endvidere anmoder jobcentret sygemeldte, der ønsker at deltage i udredningen, om at besvare spørgeskemaer om helbred og muligheder for at arbejde dels til brug for udredningen dels til brug for tilrettelæggelsen af den beskæftigelsesrettede indsats.

Stk. 4. Jobcentret rekvirerer udredning for psykisk lidelse, herunder personlighedsforstyrrelse eller funktionel lidelse hos regionen, og samtidig anmodes den sygemeldte om at deltage. Udredningen skal bruges dels til at afklare, om den sygemeldte er omfattet af projektets målgruppe, dels til at tilrettelægge en evt. efterfølgende indsats. Regionens udredning dokumenteres i en speciallægeattest. På baggrund af speciallægeattesten vurderer jobcentret, om den sygemeldte tilbydes inklusion i projektet. Herefter sker der for de sygemeldte, der inkluderes i projektet, en tilfældig udvælgelse til henholdsvis en indsatsgruppe med indsats efter stk. 5-7 og en kontrolgruppe med indsats efter stk. 11.

Stk. 5. En sygemeldt i indsatsgruppen skal inden for 14 dage efter inklusion i projektet deltage i et trepartsmøde i jobcentret med deltagelse af regionen. På baggrund af mødet udarbejdes en plan med mål for den integrerede beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats. Der følges løbende op på planen bl.a. ved trepartsmøder. Herudover udarbejder jobcentret og regionen underliggende planer for henholdsvis beskæftigelsesindsatsen og for den sundhedsunderstøttende indsats. Indsatsen tilrettelægges ud fra en konkret vurdering af den sygemeldtes individuelle behov, forudsætninger samt helbredstilstand.

Stk. 6. Det overordnede sigte med en integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats er at fremme sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. For sygemeldte i ansættelsesforhold er sigtet tilbagevenden til arbejdet, herunder gradvis tilbagevenden, og for sygemeldte uden ansættelsesforhold er sigtet tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder gradvis tilbagevenden via ordinære timer evt. efter en forudgående virksomhedspraktik. Et vigtigt element er dialog og samarbejde med en arbejdsgiver.

Stk. 7. Regionen yder den understøttende sundhedsindsats. Sundhedsindsatsen differentieres efter projektets undermålgrupper og baserer sig på »mindste middel princippet« og stepped care. Indsatsen består i kognitiv adfærdsterapi, psykoeducation, rådgivning ved speciallæge, psykolog eller caremanager i nogle tilfælde suppleret med stress coaching og fysioterapi ved funktionel lidelse. Det kan endvidere aftales mellem kommunen og regionen, at indsats i form af mindfulness og fysioterapi leveres af kommunen.

Stk. 8. Der etableres et tæt samarbejde mellem jobcentrets medarbejdere og regionens medarbejdere i fælles lokaler i tilknytning til det kommunale jobcenter. Det er en kommunal teamleder, der varetager den daglige ledelse. Regionen har den faglige ledelse og ansvaret i forhold til regionens sundhedsunderstøttende indsats, jf. stk. 7.

Stk. 9. Sygemeldte fortsætter i projektet ved overgang til jobafklaringsforløb forudsat, at indsatsen kan indpasses i indsatsen i jobafklaringsforløbet. Sygemeldte tilbydes efterværn i forbindelse med fuld tilbagevenden til arbejdet eller ved overgang til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 10. Det er frivilligt for den sygemeldte at deltage i forsøget. Den sygemeldte kan derfor i alle faser af forsøget vælge at udgå af forsøget og modtage jobcentrets almindelige indsats som led i sygedagpengeopfølgningen.

Stk. 11. Sygemeldte i kontrolgruppen får jobcentrets almindelige indsats som led i sygedagpengeopfølgningen.

Stk. 12. Kommunerne skal registrere og indberette, hvilke personer der deltager i forsøget. Registeringen og indberetningen skal ske ved persongruppemarkeringer.

Stk. 13. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

1) § 13 b, stk. 1, i lov sygedagpenge om opfølgningssamtaler. Den første samtale skal afholdes inden udgangen af 8. uge regnet fra første fraværsdag, herefter tilrettelægger jobcentret opfølgningen.

2) § 13 c, stk. 2, i lov om sygedagpenge, idet aftalen om opfølgningen erstattes af en overordnet plan med mål for den integrerede beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats samt en plan for beskæftigelsesindsatsen.

3) § 40, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om »Min Plan«. »Min Plan« erstattes af en overordnet plan med mål for den integrerede beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats samt en plan for beskæftigelsesindsatsen.

4) § 40 stk. 2, § 43 og § 45 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om rehabiliteringsplanens indsatsdel. Rehabiliteringsplanens indsatsdel erstattes af en overordnet plan med mål for den integrerede beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats samt en plan for beskæftigelsesindsatsen.

5) § 91, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, således at den integrerede beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats kan gives som et særligt tilrettelagt projekt.

Stk. 14. Forsøgsperioden løber fra den 1. maj 2019 til og med den 31. marts 2022. Perioden fra 1. maj til 1. september 2019 udgør en pilotfase, hvor forsøgsprogrammet afprøves og tilpasses.

Forsøg med varighed af virksomhedspraktik til udsatte unge

§ 8. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner, som indgår i forsøget ”NExTWORK”, kan fravige kravet om varigheden af virksomhedspraktik for personer omfattet af § 6, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) Sønderborg Kommune.

2) Horsens Kommune.

3) Vejle Kommune.

4) Kalundborg Kommune.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer, at for personer omfattet af § 6, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke er åbenlyst uddannelsesparate, kan et tilbud om virksomhedspraktik have en varighed, der udgør op til 13 uger, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud.

Stk. 3. For personer omfattet af stk. 2, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 61, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2020 til og med den 31. marts 2022.

Forsøg med voksenlærlingeordningen med bl.a. udvidet målgruppe

§ 9. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre med tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forsøget indebærer, at:

1) Den forudgående periode, som er fastsat i lovens § 155, stk. 1, nr. 2, hvor ledige skal have modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., skal i forsøgsperioden være på mindst 3 måneder.

2) Muligheden for tilskud efter lovens § 155, stk. 2, til personer, der kommer fra beskæftigelse, udvides i forsøgsperioden, så den også omfatter personer, som er fyldt 25 år og har en uddannelse, som nævnt i § 155, stk. 1, nr. 1, når uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år.

3) Den landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, som er nævnt i § 155, stk. 2, finder ikke anvendes i forsøgsperioden, i forbindelse med bevilling af tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med personer, der kommer fra beskæftigelse, jf. nr. 2 og lovens § 155, stk. 2.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 155, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. august 2020 til og med den 31. december 2021, og gælder for uddannelsesaftaler påbegyndt senest den 31.december 2021 og hvor arbejdsgiver har søgt om tilskud inden den 31. december 2021.

Forsøg med den regionale uddannelsespulje

§ 10. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre, hvorefter staten, inden for den regionale uddannelsespulje, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer 80 pct. af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb i følgende tilfælde:

1) Personer omfattet af § 6, nr. 1-8, § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og § 6, nr. 10-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste, i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende eller i de tilstødende RAR-områder.

2) Personer omfattet af § 6, nr. 1-5, § 6, nr. 6 og 7, som ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, § 6, nr. 8, § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og § 6, nr. 10, 11 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til tilbud om vejledning og opkvalificering i form af ét kort, erhvervsrettet kursus på op til 3 måneder, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse af minimum 3 måneders varighed uden tilskud. Kurset skal være relevant for at kunne varetage jobbet, og kan afholdes i op til 3 måneder forud for ansættelsen og i op til 3 måneder efter ansættelsens start hos arbejdsgiver, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Personer omfattet af stk. 1, nr. 2, kan kun få tilbud om ét kursus, der har relation til samme arbejdsgiver.

Stk. 3. Kurset efter stk. 1, nr. 2, som afholdes efter ansættelsens start, skal være aftalt med arbejdsgiveren mens personen er ledig, og personen skal have minimum 6 måneders forudgående ledighed, som opgøres efter reglerne i § 9 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kurset skal ligge ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren almindeligvis forudsattes at give.

Stk. 4. Jobcentret betaler arbejdsgiverens udgifter til kurset efter stk. 1, nr. 2, som afholdes efter ansættelsens start og udbetales på baggrund af arbejdsgiverens ansøgning herom til jobcentret på baggrund af dokumenterede udgifter.

Stk. 5. Fordeling af puljemidler foretages på baggrund af kommunernes aktive tilkendegivelser af, hvor stor del af den fordelte bevilling, de forventer at anvende.

Stk. 6. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

1) § 97, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter personer omfattet af § 6, nr. 1, kan få tilbud om korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste.

2) § 1, stk. 2, § 2, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 4, i bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje, hvor der bl.a. fremgår regler om, at alene dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for puljen, at kommunen alene kan få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende, og at fordelingen af tilsagn sker ud fra objektive kriterier ud fra kommunernes andel af dagpengemodtagere.

Stk. 7. Forsøgsperioden løber fra den 1. august 2020 til og med den 31. december 2020.

Stk. 8. Uddannelsesforløb, der er påbegyndt senest den 31. december 2020, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Kurser undtaget fra karens under 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 11. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at kurser på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, der er identificeret som særligt relevante for arbejdsmarkedets behov, undtages fra karensperioden på 5 uger i § 48, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De særligt relevante kurser på listen er markeret som undtaget fra karensperioden.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 48, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 3 i bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige og § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om fleksjob. Efter disse bestemmelser kan uddannelsen tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 1. august 2020 til og med den 31. december 2021.

Stk. 4. Uddannelsesforløb, der er påbegyndt senest den 31. december 2021, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Forsøg med varslingspuljen

§ 11 a. Beskæftigelsesministeren har grundet COVID-19 givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre med udvidelse af varslingspuljens anvendelsesområde, jf. kapitel 25 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forsøget indebærer, at:

1) ”Større afskedigelser” i kapitel 25 i loven, udvides til også at omfatte personer, der som følge af COVID-19, vælger en ulønnet orlov som alternativ til afskedigelse. Det er en betingelse, at personen ikke har en genindtrædelsesret til en stilling efter orlovens udløb.

2) Fristerne i lovens § 164, stk. 3, for, hvornår et tilbud senest skal aftales, påbegyndes og afsluttes, beregnes i forsøgsperioden for personer omfattet af § 6, nr. 1-3, fra tidspunktet, hvor orloven starter. Er en orlov, som opfylder betingelserne i nr. 1, påbegyndt før denne bekendtgørelse træder i kraft, dog ikke tidligere end den 11. marts 2020 i forbindelse med COVID-19, regnes fristerne fra bekendtgørelsens ikrafttræden, hvis personen på ansøgningstidspunktet til varslingspuljen er omfattet af § 6, nr. 1-3.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 163, § 164, stk. 1 og 3, og § 166, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Forsøgsperioden løber fra den 12. august 2020 til og med den 31. december 2020.

Stk. 4. Har jobcentret indgivet en ansøgning om midler fra varslingspuljen inden forsøgsbestemmelsens udløb, som omfatter personer, der er omfattet af denne forsøgsbestemmelse, kan varslingsindsatsen tilbydes efter forsøgsbestemmelsens udløb, hvis der gives tilsagn til jobcentret om midler fra varslingspuljen.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1464 af 16. december 2019 om forsøg på beskæftigelsesområdet ophæves.

Til toppen

Noter

§ 11 a med tilhørende overskrift indsat 12/8 2020 ved bek. nr. 1199 af 10/8 2020.

Til toppen