Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1005 af 12/6 2020.

I medfør af § 84, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019, fastsættes:

Til toppen

Afsnit I – Generelle bestemmelser

Kapitel 1 – Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse i forbindelse med kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger til Social- og Indenrigsministeriet om følgende:

1) Afgørelser og andre sagshændelser i sager om anbringelser af børn og unge uden for hjemmet efter § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, § 58, stk. 1-3, § 65 og § 75, stk. 1, i lov om social service, § 74 a i straffeloven, § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., § 765 i retsplejeloven, §§ 36 og 37 i udlændingeloven og § 14, stk. 1-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

2) Afgørelser og andre sagshændelser i sager om opretholdelse af døgnophold i efterværn for unge mellem 18 og 22 år efter § 76, stk. 3, nr. 1, i lov om social service.

3) Forebyggende indsatser og foranstaltninger efter § 11, stk. 3-4 og stk. 6-8, § 52, stk. 3, nr. 1-6, 8 og 9, § 52 a, §§ 54 og 54 a, § 55, stk. 2, §§ 57 a-57 c, § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2-4, og stk. 5, 6, og 8, i lov om social service og § 12 og § 13, stk. 1, nr. 1-9, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

4) Underretninger fra andre kommuner, fagpersoner og borgere, som udtrykker bekymring for et barn eller ung efter §§ 152-154 i lov om social service.

5) Oplysninger om behandling af borgere med stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

6) Oplysninger om ophold på boformer efter § 110 i lov om social service.

7) Oplysninger om indsatser for borgere på 18 år og derover, der benytter tilbud efter § 82 a, § 82 b eller er visiteret efter §§ 85, 95-98, 102-104, 107 og 108 i lov om social service.

8) Afgørelser i sager om støtte til køb af bil m.v. efter § 114 i lov om social service.

9) Oplysninger om udlån af genbrugshjælpemidler fra kommunernes hjælpemiddeldepoter.

Stk. 2. Medmindre andet fremgår ved de pågældende indberetningskrav i kapitel 2-9, påhviler indberetningspligten handlekommunen. Ved handlekommune forstås i denne bekendtgørelse den kommune, der har pligt til at yde den hjælp, indberetningen vedrører.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i handlekommunen er ansvarlig for at sikre, at de indberettede oplysninger efter § 1 er retvisende, samt at oplysningerne indberettes rettidigt efter de angivne frister i kapitel 2-9.

Stk. 4. De nærmere regler om pligt til indberetning af disse oplysninger fremgår af kapitel 2-9.

§ 2. Social- og Indenrigsministeriet er dataansvarlig for de indberettede oplysninger.

Stk. 2. De indberettede oplysninger kan alene behandles med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Behandlingen af oplysningerne skal være nødvendig for udførelsen af undersøgelserne.

Stk. 3. Den af Social- og Indenrigsministeriet udpegede databehandler er ansvarlig for at overholde Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelsesloven.

Sikring af datakvalitet

§ 3. Social- og Indenrigsministeriet kan kræve, at kommunalbestyrelsen ved henvendelse herom skal bidrage til at validere og kvalitetssikre de indberettede oplysninger, ved at kommunalbestyrelsen endeligt godkender oplysningerne, så det sikres, at oplysningerne er retvisende. Kommunalbestyrelsen har pligt til at reagere på en eventuel henvendelse fra Social- og Indenrigsministeriet eller den af Social- og Indenrigsministeriet udpegede databehandler inden for 4 uger.

Stk. 2. Den af Social- og Indenrigsministeriet udpegede databehandler skal sikre, at kommunalbestyrelserne har en smidig adgang til kvalitetssikring af indberettede data.

Stk. 3. Social- og Indenrigsministeriet kan kræve, at fejlbehæftede indberetninger korrigeres, så de indberettede oplysninger er retvisende.

Stk. 4. Hvis der konstateres fejl i kommunens registrerings- eller indberetningspraksis, kan Social-og Indenrigsministeriet kræve dette udbedret.

Stk. 5. Social- og Indenrigsministeriet kan offentliggøre, om kommunerne lever op til de regler, der er fastsat om indberetning af oplysninger i denne bekendtgørelse.

Ændring af kommunens administrative systemer

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal orientere den af Social- og Indenrigsministeriet udpegede databehandler, som indsamler oplysningerne på vegne af Social- og Indenrigsministeriet, forud for systemmæssige ændringer i eller udskiftning af kommunens administrative systemer, der kan påvirke datakvaliteten eller muligheden for at indberette oplysninger rettidigt.

Varsling ved ændringer af indberetningskrav

§ 5. Ved ændringer af krav til kommunalbestyrelsernes leverancer, herunder krav til leveranceform eller leveranceformat, skal Social- og Indenrigsministeriet orientere kommunalbestyrelserne herom senest 6 måneder inden ændringen idriftsættes. Denne orientering foretages via en nyhed på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Herudover sendes et varslingsbrev til kommunerne.

Krav til leveranceform og leveranceformat

§ 6. Til alle dataleverancer skal tilføjes metadata om dataleverancen. Metadata skal indeholde opdaterede oplysninger om tidspunkt for dataoverførsel, om afsendersystem, om ansvarlig person for afsendelsen, afsenderkommune og om perioden, som leverancen dækker over m.v. De nærmere metadata er angivet i bilag 1-7.

Stk. 2. Dataoverførsel skal ske via krypterede forbindelser til den af Social- og Indenrigsministeriet udpegede databehandler.

Stk. 3. De nærmere specifikationer for leveranceform og leveranceformat er angivet i bilag 1-7.

Udarbejdelse af handlingsplan

§ 7. Hvis en kommunalbestyrelse ikke overholder de regler, der er fastsat om indberetning af data, kan Social- og Indenrigsministeriet efter forudgående dialog og samarbejde med kommunalbestyrelsen, jf. § 82, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, forlange, at kommunalbestyrelsen iværksætter en handlingsplan for at sikre rettidige og retvisende dataindberetninger.

Stk. 2. Handlingsplanen skal indeholde en konkret og målrettet beskrivelse af, hvilke initiativer kommunalbestyrelsen vil iværksætte for fremadrettet at sikre, at de indberettede oplysninger er retvisende, og at indberetningen sker rettidigt.

Stk. 3. Social- og Indenrigsministeriet kan bestemme, at handlingsplanen skal udarbejdes og iværksættes inden for 3 måneder.

Stk. 4. De nærmere krav til handlingsplanens udarbejdelse vil afhænge af baggrunden for, at kravene til dataindberetningerne ikke er efterlevet.

Til toppen

Afsnit II – Indberetning af oplysninger om målgrupperne for lov om social service m.v.

Kapitel 2 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om afgørelser og andre sagshændelser i sager om anbringelser af børn og unge uden for hjemmet og i sager om opretholdelse af døgnophold i efterværn for unge mellem 18 og 22 år

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om afgørelser og andre sagshændelser i sager om anbringelse af børn og unge i alderen 0-17 år uden for hjemmet efter § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, § 58, stk. 1-3, § 65 og § 75, stk. 1, i lov om social service, § 74 a i straffeloven, § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., § 765 i retsplejeloven, §§ 36 og 37 i udlændingeloven og § 14, stk. 1-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes ved hver afgørelse om anbringelse uden for hjemmet og ved andre sagshændelser i anbringelsesforløbet:

1) Indberettende kommune (handlekommune).

2) Barnets eller den unges CPR-nummer (eller fødselsdato og udlændingenummer).

3) Alder og køn for børn og unge uden CPR-nummer.

4) Afgørelse eller sagshændelse:

a) Anbringelse.

b) Ny handlekommune.

c) Ændret anbringelsessted.

d) Ændret anbringelsesgrundlag.

e) Hjemgivelse/ophør.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal indberettes ved afgørelse om anbringelse uden for hjemmet:

1) Dato for afgørelse om anbringelse.

2) Lovgrundlag for anbringelsen:

a) Forvaltningsafgørelse med samtykke, jf. § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, i lov om social service.

b) Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet med samtykke, jf. § 14, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

c) Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykkekrav, jf. § 74, stk. 1, nr. 2, jf. § 58, i lov om social service.

d) Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet uden samtykkekrav, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

e) Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, jf. § 58, i lov om social service.

f) Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, i lov om social service, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

g) Dom, ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a.

h) Dom, afsoning, jf. § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

i) Surrogat for varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens § 765.

j) Udlændinge under 15 år, jf. udlændingelovens §§ 36 og 37.

k) Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse, jf. § 65 i lov om social service.

3) Udslagsgivende forhold hos barnet, den unge eller forældrene til afgørelsen om anbringelse. Angives ved én eller flere af følgende kategorier:

a) Barn/ung:

i) Misbrug hos barn/ung.

ii) Kriminalitet hos barn/ung.

iii) Skoleproblemer hos barn/ung f.eks. fravær.

iv) Anden bekymrende adfærd hos barn/ung f.eks. udadreagerende adfærd.

v) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung.

vi) Sundhedsforhold hos barn/ung.

vii) Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt.

viii) Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung.

b) Forældre:

i) Misbrug hos forældre.

ii) Kriminalitet hos forældre.

iii) Anden bekymrende adfærd hos forældre.

iv) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre.

v) Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne.

vi) Utilstrækkelig omsorg fra forældre.

vii) Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig.

c) Andet: Her angives andet.

Stk. 4. Følgende oplysninger skal indberettes ved iværksættelse af anbringelsen:

1) Er anbringelsen af barnet eller den unge iværksat eller planlagt iværksat.

2) Dato for flytning til anbringelsessted eller dato for planlagt flytning.

3) Type af anbringelsessted:

a) Netværksplejefamilie.

b) Almen plejefamilie.

c) Forstærket plejefamilie.

d) Specialiseret plejefamilie.

e) Eget værelse, kollegium m.v.

f) Døgninstitution, almindelig afdeling.

g) Delvis lukket døgninstitution m.v.

h) Døgninstitution, sikret afdeling.

i) Kost- og/eller efterskole.

j) Opholdssted.

4) Anbringelsesstedets beliggenhedskommune: Her angives kommunenavn eller kommunenummer.

Stk. 5. Følgende oplysninger skal indberettes ved barnets eller den unges flytning til et nyt anbringelsessted:

1) Dato for flytning til nyt anbringelsessted.

2) Type af anbringelsessted:

a) Netværksplejefamilie.

b) Almen plejefamilie.

c) Forstærket plejefamilie.

d) Specialiseret plejefamilie.

e) Eget værelse, kollegium m.v.

f) Døgninstitution, almindelig afdeling.

g) Delvis lukket døgninstitution m.v.

h) Døgninstitution, sikret afdeling.

i) Kost- og/eller efterskole.

j) Opholdssted.

3) Anbringelsesstedets beliggenhedskommune: Her angives kommunenavn eller kommunenummer.

4) Hovedårsag til ændring af anbringelsessted. Angives ved én eller flere af følgende kategorier:

a) Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet er opnået.

b) Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet kan ikke opnås.

c) Anbringelsen ændres på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning.

d) Anbringelsen ændres efter afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet.

e) Anbringelsen ændres efter afgørelse i børn- og ungeudvalget.

f) Andre årsager.

Stk. 6. Følgende oplysninger skal indberettes ved ændring af lovgrundlaget for anbringelsen:

1) Dato for ændring af lovgrundlaget for anbringelsen.

2) Angiv ændringsgrundlag (det nye lovgrundlag for anbringelsen):

a) Forvaltningsafgørelse med samtykke, jf. § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, i lov om social service.

b) Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet med samtykke, jf. § 14, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

c) Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykkekrav, jf. § 74, stk. 1, nr. 2, jf. § 58 stk. 1-3, i lov om social service.

d) Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet uden samtykkekrav, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

e) Foreløbig afgørelse, truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, jf. § 58 stk. 1-3, i lov om social service.

f) Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, i lov om social service, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

g) Dom, ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a.

h) Dom, afsoning, jf. § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

i) Surrogat for varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens § 765.

j) Udlændinge under 15 år, jf. udlændingelovens §§ 36 og 37.

k) Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse, jf. § 65 i lov om social service.

Stk. 7. Følgende oplysninger skal indberettes ved hjemgivelse af barnet eller den unge og ved ophør af anbringelsen:

1) Dato for hjemgivelse/ophør af anbringelse.

2) Årsag til hjemgivelsen/ophøret. Angives ved én eller flere af følgende kategorier:

a) Formålet med anbringelsen er opnået.

b) Formålet med anbringelsen er ikke opnået.

c) Den unge over 15 år trækker samtykke tilbage.

d) Den unge fylder 18 år.

e) Anbringelsen ophører på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning.

f) Afgørelse i børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen eller domstolene.

g) Afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet, Ankestyrelsen eller domstolene.

h) Andet.

3) Ophold efter hjemgivelsen/ophøret:

a) Forældre.

b) Øvrig familie eller netværk.

c) Egen bolig eller delebolig (uvisiteret).

d) Botilbud for voksne.

e) Andet sted.

Stk. 8. Følgende oplysninger skal indberettes, hvis kommunen afgiver handlekommuneforpligtelse til andre kommuner ved fortsatte anbringelser:

1) Dato for afgivelse af handlekommuneforpligtelse.

2) Kommunenavn eller kommunenummer på ny handlekommune.

Stk. 9. Følgende oplysninger skal indberettes, hvis kommunen overtager handlekommuneforpligtelse fra andre kommuner ved fortsatte anbringelser:

1) Dato for modtagelse af handlekommuneforpligtelse.

2) Kommunenavn eller kommunenummer på tidligere handlekommune.

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om døgnophold for unge i alderen 18-22 år, som gives som led i efterværn, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, eller videreført døgnophold, jf. § 76 a i lov om social service.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal lave en indberetning ved følgende afgørelser og sagshændelser:

1) Videreførelse af døgnophold fra det 18. år (egen sag) eller genetablering af døgnophold.

2) Afgivelse eller modtagelse af handlekommuneforpligtelse.

3) Ændret anbringelsessted.

4) Ophør.

Stk. 3. Der skal indberettes oplysninger, hver gang der etableres døgnophold – også ved genetablering efter perioder med ophør for unge mellem 18 og 22 år. Andre tilbud om fast kontaktperson, udslusningsordning eller andre former for støtte efter § 76, stk. 3, nr. 4, i lov om social service til unge mellem 18 og 22 år samt opfølgning af indsats og handleplan for unge i efterværn skal ikke indberettes til statistikken, jf. dog kapitel 3.

Stk. 4. Følgende oplysninger skal indberettes ved afgørelse om døgnophold i efterværn, ved videreførelse af døgnophold fra det 18. år (egen sag) eller ved genetablering af døgnophold i efterværn:

1) Indberettende kommune (handlekommune).

2) Den unges CPR-nummer (evt. fødselsdato og udlændingenummer).

3) Alder og køn for unge uden CPR-nummer.

4) Dato for etablering eller genetablering i efterværn.

5) Type af anbringelsessted:

a) Netværksplejefamilie.

b) Netværksplejefamilie, unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

c) Almen plejefamilie.

d) Almen plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

e) Forstærket plejefamilie.

f) Forstærket plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

g) Specialiseret plejefamilie.

h) Specialiseret plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

i) Almindelig plejefamilie, konkret godkendt.

j) Almindelig plejefamilie, konkret godkendt, unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

k) Kommunal plejefamilie, konkret godkendt.

l) Kommunal plejefamilie, konkret godkendt, unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

m) Eget værelse, kollegium m.v.

n) Døgninstitution, almindelig afdeling.

o) Delvis lukket døgninstitution m.v.

p) Døgninstitution, sikret afdeling.

q) Kost- og/eller efterskole.

r) Opholdssted.

6) Anbringelsesstedets beliggenhedskommune: Her angives kommunenavn eller kommunenummer.

Stk. 5. Følgende oplysninger skal indberettes, hvis kommunen afgiver handlekommuneforpligtelse til andre kommuner ved fortsatte døgnophold i efterværn:

1) Dato for afgivelse af handlekommuneforpligtelse.

2) Kommunenavn eller kommunenummer på ny handlekommune.

Stk. 6. Følgende oplysninger skal indberettes, hvis kommunen overtager handlekommuneforpligtelse fra andre kommuner ved fortsatte døgnophold i efterværn:

1) Dato for modtagelse af handlekommuneforpligtelsen.

2) Kommunenavn eller kommunenummer på tidligere handlekommune.

Stk. 7. Følgende oplysninger skal indberettes ved ændring af anbringelsessted:

1) Dato for den unges flytning til det nye anbringelsessted.

2) Type af anbringelsessted:

a) Netværksplejefamilie.

b) Netværksplejefamilie, unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

c) Almen plejefamilie.

d) Almen plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

e) Forstærket plejefamilie.

f) Forstærket plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

g) Specialiseret plejefamilie.

h) Specialiseret plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse, jf. § 76 a i lov om social service.

i) Eget værelse, kollegium m.v.

j) Døgninstitution, almindelig afdeling.

k) Delvis lukket døgninstitution m.v.

l) Døgninstitution, sikret afdeling.

m) Kost- og/eller efterskole.

n) Opholdssted.

3) Kommunenavn eller kommunenummer på det nye anbringelsessteds beliggenhedskommune.

Stk. 8. Der skal indberettes ophør af døgnophold i efterværn, når den unge fraflytter anbringelsesstedet mere end midlertidigt, eller den unge ikke længere har døgnophold efter § 76, stk. 1, nr. 1, i lov om social service.

Stk. 9. Følgende oplysninger skal indberettes ved ophør i døgnophold i efterværn:

1) Dato for ophør.

2) Årsag(er) til ophør:

a) Formålet med døgnopholdet er opnået.

b) Formålet med døgnopholdet kan ikke opnås.

c) Den unge fylder 23 år.

d) Anbringelsen ophører på den unges eller anbringelsesstedets foranledning.

e) Andet ophør.

3) Hvor tager den unge ophold:

a) Forældre.

b) Øvrige familie eller netværk.

c) Egen bolig eller delebolig (uvisiteret).

d) Botilbud for voksne.

e) Andet sted.

§ 10. Såfremt en afgørelse omfatter flere børn eller unge, skal kommunalbestyrelsen lave en indberetning for hvert enkelt barn eller ung.

§ 11. Hvis en afgørelse er iværksat eller en sagshændelse er indtruffet, men efterfølgende ændres ved ankemyndighedens afgørelse, skal dette indberettes. Hvis klagen derimod har haft opsættende virkning, eller kommunalbestyrelsens afgørelse af anden årsag ikke er blevet effektueret, indberettes alene den, der er blevet effektueret.

§ 12. Oplysningerne efter §§ 8 og 9 om en afgørelse eller sagshændelse, skal indberettes for et kvartal senest den sidste dag i måneden efter kvartalets afslutning, fx skal indberetningen for 1. kvartal være foretaget senest 30. april.

§ 13. Oplysningerne efter §§ 8 og 9 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Social- og Indenrigsministeriet.

§ 14. Oplysningerne skal indberettes via system-til-system-løsninger eller via Danmarks Statistiks indberetningsløsning, der kan tilgås via Danmarks Statistiks hjemmeside. Disse løsninger skal anvendes, medmindre der foreligger en eksplicit særaftale med Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved system-til-system-overførsler skal indberetningerne overholde de krav til dataleveranceformat, som Danmarks Statistik nærmere fastsætter i kravspecifikationer, jf. bilag 1, og transmissionen skal ske via sikker FTP.

Stk. 3. Ved brug af Danmarks Statistiks indberetningsløsning skal oplysningerne indberettes via regneark, der udsendes af Danmarks Statistik til indberetning med digital medarbejdersignatur.

Stk. 4. Danmarks Statistik sender kvartalsvis returstatistik til kommunerne med oplysninger om kommunernes indberetninger af oplysninger efter §§ 8 og 9 til brug for validering.

Til toppen

Kapitel 3 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om forebyggende foranstaltninger og straksreaktion samt forbedringsforløb

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om forebyggende indsatser og foranstaltninger efter § 11, stk. 3-4 og stk. 6-8, § 52, stk. 3, nr. 1-6, 8 og 9, § 52 a, §§ 54 og 54 a, § 55, stk. 2, §§ 57 a-57 c og § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2-4, og stk. 5, 6 og 8, i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes i forbindelse med iværksættelse af indsatser efter § 11, stk. 3-4 og stk. 6-8, i lov om social service:

1) Barnets eller den unges CPR-nummer.

2) Forældremyndighedsindehavers eller værges CPR-nummer.

3) Type af foranstaltning:

a) Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser, jf. § 11, stk. 3, nr. 1, i lov om social service.

b) Netværks- eller samtalegrupper, jf. § 11, stk. 3, nr. 2, i lov om social service.

c) Rådgivning om familieplanlægning, jf. § 11, stk. 3, nr. 3, i lov om social service.

d) Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder, jf. § 11, stk. 3, nr. 4, i lov om social service.

e) Udgifter i forbindelse med konsulentbistand, jf. § 11, stk. 4, nr. 1, i lov om social service.

f) Udgifter i forbindelse med prævention, jf. § 11, stk. 4, nr. 2, i lov om social service.

g) Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge der har behov for særlig støtte, jf. § 11, stk. 6, i lov om social service.

h) Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat funktionsevne og deres familier, jf. § 11, stk. 7, i lov om social service.

i) Familievejledning for familier til børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 11, stk. 8, i lov om social service.

4) Startdato for foranstaltning.

Stk. 3. Ved foranstaltningens ophør skal slutdato for foranstaltningen indberettes.

Stk. 4. Følgende oplysninger skal indberettes i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 1-6, 8 og 9, § 52 a, §§ 54 og 54 a, § 55, stk. 2, §§ 57 a-57 c og § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2-4, og stk. 5, 6, og 8, i lov om social service:

1) Barnets eller den unges CPR-nummer.

2) Forældremyndighedsindehavers eller værges CPR-nummer.

3) Type af foranstaltning:

a) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign., jf. § 52, stk. 3, nr. 1, i lov om social service.

b) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 2, i lov om social service.

c) Behandling af barnets eller den unges problemer, jf. § 52, stk. 3, nr. 3, i lov om social service.

d) Familiebehandling, jf. § 52, stk. 3, nr. 3, i lov om social service.

e) Etablering af døgnophold for både barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, jf. § 52, stk. 3, nr. 4, i lov om social service.

f) Aflastningsophold for barnet eller den unge med ophold i eget hjem, jf. § 52, stk. 3, nr. 5, i lov om social service.

g) Fast kontaktperson for barnet eller den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service.

h) Etablering af kontaktperson for hele familien, jf. § 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service.

i) Formidling af praktiktilbud til unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 8, i lov om social service.

j) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 52, stk. 3, nr. 9, i lov om social service.

k) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, i lov om social service, eller hvis støtten erstatter en mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3, i lov om social service, jf. § 52 a, stk. 1, nr. 1, i lov om social service.

l) Økonomisk støtte for at undgå anbringelse eller fremskynde hjemgivelse m.v., jf. § 52 a, stk. 1, nr. 2, i lov om social service.

m) Udgifter, der kan bidrage til stabil kontakt mellem forældre og barn under anbringelse, jf. § 52 a, stk. 1, nr. 3, i lov om social service.

n) Støtteperson til forældremyndigheden ved barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 54, i lov om social service.

o) Tilknytning af koordinator til unge, der er idømt en sanktion, jf. § 54 a, i lov om social service.

p) Aflastningsophold under døgnophold, jf. § 55, stk. 2, i lov om social service.

q) Forældrepålæg, jf. § 57 a, i lov om social service.

r) Ungepålæg, jf. § 57 b, i lov om social service.

s) Afholdelse af netværkssamråd pga. kriminel adfærd, jf. § 57 c, i lov om social service.

t) Fast kontaktperson for unge over 18 år, jf. § 76, stk. 2, i lov om social service.

u) Fast kontaktperson for den unge i efterværn, jf. § 76, stk. 3, nr. 2, i lov om social service.

v) Etablering af en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, i lov om social service.

w) Tildeling af andre former for støtte til unge over 18 år, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 4, i lov om social service.

x) Fast kontaktperson til unge anbragt uden samtykke frem til det 18. år, jf. § 76, stk. 5, i lov om social service.

y) Fast kontaktperson frem til det fyldte 19. år, jf. § 76, stk. 6, i lov om social service.

z) Ophold på det tidligere anbringelsessted kortvarigt for unge i efterværn, jf. § 76, stk. 8, i lov om social service.

4) Startdato for foranstaltning.

Stk. 5. Ved foranstaltningens ophør skal slutdato for foranstaltningen indberettes.

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om foranstaltninger efter § 12 og § 13, stk. 1, nr. 1-9, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes i forbindelse med foranstaltningens iværksættelse:

1) Barnets eller den unges CPR-nummer.

2) Forældremyndighedsindehavers eller værges CPR-nummer.

3) Type af foranstaltning:

a) Straksreaktion, jf. § 12, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

b) Være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt, jf. § 13, stk. 1, nr. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

c) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign., jf. § 13, stk. 1, nr. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

d) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

e) Behandling af barnets eller den unges problemer, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

f) Familiebehandling, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

g) Etablering af døgnophold for både barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, jf. § 13, stk. 1, nr. 5, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

h) Aflastningsophold for barnet eller den unge med ophold i eget hjem, jf. § 13, stk. 1, nr. 6, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

i) Fast kontaktperson for barnet eller den unge, jf. § 13, stk. 1, nr. 7, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

j) Etablering af kontaktperson for hele familien, jf. § 13, stk. 1, nr. 7, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

k) Formidling af praktiktilbud til barnet eller den unge, jf. § 13, stk. 1, nr. 8, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

l) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og støtte, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

4) Startdato for foranstaltning.

Stk. 3. Ved foranstaltningens ophør skal slutdato for foranstaltningen indberettes.

§ 17. Oplysningerne efter §§ 15 og 16 skal enten indberettes dagligt, månedligt, kvartalsvis eller årligt og senest 30 dage efter årets afslutning.

§ 18. Oplysningerne efter §§ 15 og 16 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Social- og Indenrigsministeriet.

§ 19. Oplysningerne skal indberettes via system-til-system-løsninger eller via Danmarks Statistiks indberetningsløsning. Disse løsninger skal anvendes, medmindre der foreligger en eksplicit særaftale med Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved system-til-system-overførsler skal indberetningerne overholde de krav til dataleveranceformat, som Danmarks Statistik nærmere fastsætter i kravspecifikationer, jf. bilag 2, og transmissionen skal ske via sikker FTP.

Stk. 3. Ved brug af Danmarks Statistiks indberetningsløsning skal oplysningerne om forebyggende foranstaltninger indberettes via det webbaserede indberetningssystem, der kan tilgås via virk.dk.

Til toppen

Kapitel 4 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om underretninger fra andre kommuner, fagpersoner og borgere, som udtrykker bekymring for et barn eller ung

§ 20. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om underretninger fra andre kommuner, fagpersoner og borgere, som udtrykker bekymring for et barn i alderen 0-17 år, jf. §§ 152-154 i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes:

1) Barnets eller den unges CPR-nummer (eller udlændingenummer).

2) Alder og køn for barn eller ung uden CPR-nummer.

3) Vordende mors CPR-nummer såfremt underretningen vedrører et ufødt barn.

4) Dato for modtagelse af underretningen.

5) Underretningstype (det er muligt at angive ét svar):

a) Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning.

b) Skole.

c) Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, ungdomsklub eller SFO.

d) Sundhedsvæsenet.

e) Sundhedsplejerske eller tandlæge.

f) Politi eller domstol.

g) Familie, barn eller ung selv eller bekendtskabskreds.

h) Anonym.

i) Anbringelsessted.

j) Foreninger, frivillige organisationer, krise-, misbrugs- og asylcentre.

k) Andre.

6) Oplysninger om, hvad der underrettes om (alle relevante årsager skal angives):

a) Barnet eller den unge:

i) Misbrug hos barnet eller den unge.

ii) Kriminalitet hos barnet eller den unge.

iii) Skoleproblemer hos barnet eller den unge.

iv) Anden bekymrende adfærd hos barnet eller den unge f.eks. udad-reagerende adfærd.

v) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barnet eller den unge.

vi) Sundhedsforhold hos barnet eller den unge.

vii) Overgreb mod barnet eller den unge f.eks. seksuelt eller voldeligt.

viii) Anden form for omsorgssvigt over for barnet eller den unge.

b) Forældre:

i) Misbrug hos forældre.

ii) Kriminalitet hos forældre.

iii) Anden bekymrende adfærd hos forældre.

iv) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre.

v) Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne.

vi) Utilstrækkelig omsorg fra forældre.

vii) Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig.

viii) Andet.

§ 21. Oplysningerne efter § 20 skal indberettes efter modtagelsen af underretningen i kommunen senest 14 dage efter månedens afslutning, fx skal alle indberetninger for januar være foretaget senest 14. februar.

§ 22. Oplysningerne efter § 20 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Social- og Indenrigsministeriet.

§ 23. Oplysningerne skal indberettes via system-til-system-løsninger eller via Danmarks Statistiks indberetningsløsning, der kan tilgås via Danmarks Statistiks hjemmeside. Disse løsninger skal anvendes, med mindre der foreligger en eksplicit særaftale med Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved system-til-system-overførsler skal indberetningerne overholde de krav til dataleveranceformat, som Danmarks Statistik fastsætter i kravspecifikationer, jf. bilag 3. Transmissionen skal ske via sikker FTP, eller via den webservice snitflade, som Danmarks Statistik stiller til rådighed.

Stk. 3. Ved brug af Danmarks Statistiks indberetningsløsning skal oplysningerne indberettes med digital medarbejdersignatur. Indberetningsløsningen kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Til toppen

Kapitel 5 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende behandling af personer med stofmisbrug efter § 101 i lov om social service

§ 24. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der indberettes oplysninger om borgere, som i offentlige og private behandlingstilbud modtager behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal af opholdskommunen (dvs. den kommune, der visiterer borgeren til behandling efter § 101 i lov om social service) indberettes ved borgerens anmodning om behandling for stofmisbrug:

1) Borgerens CPR-nummer.

2) Borgerens opholdskommune.

3) Borgerens køn:

a) Mand.

b) Kvinde.

4) Anmodningsdato.

5) Tidligere stofmisbrugsbehandling:

a) Ja.

b) Nej.

c) Uoplyst.

6) Gravid (vises kun, hvis personen er kvinde):

a) Ja.

b) Nej.

c) Uoplyst.

7) Psykisk funktionsnedsættelse (har borgeren en diagnosticeret psykiatrisk lidelse ud over stofmisbruget):

a) Ja.

b) Nej.

c) Uoplyst.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal indberettes af kommunalbestyrelsen ved iværksættelse af behandling:

1) Dato for iværksat behandling.

2) Hvilket screeningsværktøj er anvendt forud for iværksat behandling:

a) ASI.

b) UngMAP.

c) VoksenMAP.

d) MATE.

e) Andet (uddybes ved valg).

3) Dage siden anmodning.

4) Alder ved iværksat behandling.

5) Årsag til overskridelse af behandlingsgaranti (vises kun hvis ventetid er over 14 dage):

a) Mangel på ledig plads.

b) Manglende personalemæssig kapacitet pga. ferie, sygdom el.lign.

c) Borger melder afbud.

d) Borger udeblevet.

e) Borger ønsker tid, der ligger efter behandlingsgarantien.

f) Frit valg (kun synlig, hvis alder er 18 år eller derover).

g) Manglende samtykkerklæring fra den unge eller den unges forældre har forsinket indskrivning (kun synlig hvis alder er under 18 år).

h) Anden (uddybes ved valg).

6) Behandlingsformål:

a) Ophør.

b) Reduktion.

c) Tilbagfaldsforebyggelse (stabilisering) af tilstand opnået gennem anden stofmisbrugsbehandling f.eks. døgnbehandling.

d) Stabilisering – undgå negativ udvikling af nuværende stofmisbrug.

7) Henvendelse på opfordring af:

a) Selvhenvender (borgeren har på eget initiativ valgt at gå i behandling).

b) Skadestue/hospital.

c) Psykiatrisk hospital.

d) Praktiserende læge.

e) Kriminalforsorgen.

f) Domstol/prøveløsladelse/politi.

g) Alkoholbehandlingshjem.

h) Stofmisbrugstilbud.

i) Familieambulatorium.

j) Krisecenter.

k) Familie.

l) Venner.

m) Arbejdsgiver.

n) Skole/uddannelsessted.

o) § 110 boform.

p) Anden kommunal forvaltning, f.eks. jobcentret.

q) Andet.

r) Uoplyst.

8) Det er ikke muligt at angive hovedstof.

9) Angiv hovedstof:

a) Metadon (illegal).

b) Buprenorphin (illegal).

c) Benzodiazepiner (illegal).

d) Andre opiater.

e) Heroin (illegal).

f) Kokain (illegal).

g) Amfetaminer.

h) Ecstasy og lignende.

i) Hash/cannabis.

j) Hallucinogener.

k) Opløsningsmidler (inhalanter).

l) Andre stoffer.

Stk. 4. Følgende oplysninger skal indberettes af kommunalbestyrelsen ved tilbudstilknytning:

1) Tilbudsnavn.

2) Frit valg.

3) Tilbudsstartdato.

4) Tilbudsslutdato.

5) Behandlingsintensitet:

a) Ambulant behandlingsintensitet (op til 2 dage om ugen).

b) Dagbehandlingsintensitet (3-5 dage om ugen).

c) Døgnbehandlingsintensitet.

6) Behandlingstype:

a) Metadon.

b) Buprenorphin kombineret med naloxon.

c) Mono-buprenorphin.

d) Heroin.

e) Anden substitution med opiater.

f) Stoffri behandling.

g) Anden (medicinsk) behandling.

Stk. 5. Følgende oplysninger skal indberettes af kommunalbestyrelsen ved afsluttet behandling:

1) Dato for afsluttet behandling.

2) Status på stofmisbrug ved afsluttet behandling:

a) Ophørt.

b) Reduceret.

c) Stabiliseret.

d) Tilbagefald.

e) Ikke færdigbehandlet.

3) Årsag til afsluttet behandling:

a) Borger udeblevet.

b) Borger afsluttet mod givent råd.

c) Borger død.

d) Borger flyttet.

e) Borger færdigbehandlet.

f) Borger overgået til Kriminalforsorgen.

g) Borger udskrevet til andet tilbud.

h) Borger udskrevet til hospital.

i) Borger bortvist.

j) Anden årsag til afsluttet behandling (uddybes ved valg).

§ 25. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der indberettes oplysninger om borgere, som i offentlige og private behandlingstilbud modtager behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ved indskrivning af borger indberettes følgende oplysninger:

1) Borgerens CPR-nummer.

2) Borgerens opholdskommune.

3) Indskrivningsdato.

4) Hvorfra er borgeren kommet i behandling:

a) Fængsel.

b) Somatisk hospital.

c) Psykiatrisk hospital.

d) Ambulant afgiftning/afrusning.

e) Døgnafgiftning/døgnafrusning andetsteds.

f) Stoffri døgnbehandling andetsteds/døgnbehandling af alkoholproblemer andetsteds.

g) Gået i form for forberedende behandling.

h) Andet/anden institution (uddybes ved valg).

5) Er behandlingen alternativ til straf:

a) Ja.

b) Nej.

c) Uoplyst.

6) Er borgeren gravid:

a) Ja.

b) Nej.

c) Uoplyst.

7) Er borgeren i par- eller familiebehandling:

a) Ja.

b) Nej.

c) Uoplyst.

8) Afgiftes borgeren på tilbuddet.

a) Ja.

b) Nej.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ved tildeling af ydelse(r) til borgers behandling indberettes følgende oplysninger:

1) Vælg ydelse(r) (muligt at vælge en eller flere af nedenstående ydelser):

a) Individuel samtale.

b) Gruppeforløb.

c) Familiesamtale.

d) Parbehandling.

2) Ramme for samtalerne:

a) Uafgrænset.

b) Afgrænset.

3) Planlagt periode:

a) 1 måned.

b) 2 måneder.

c) 3 måneder.

d) 4 måneder.

e) 5 måneder.

f) 6 måneder eller længere.

4) Intensitet:

a) Døgn.

b) Dagbehandling (3-5 gange om ugen).

c) Ambulant 1-2 dage om ugen.

d) Ambulant 2 gange om måneden.

e) 1 gang om måneden.

f) Mindre end 1 gang om måneden.

5) Startdato for ydelse(r).

6) Slutdato for ydelse(r).

7) Afslutningsårsag:

a) Borger afslutter ydelsen som planlagt.

b) Borger skifter efter aftale ydelse.

c) Borger anbefales at afslutte ydelse.

d) Borger udeblevet.

e) Borger afsluttet mod givent råd.

f) Borger død.

g) Borger flyttet.

h) Borger færdigbehandlet.

i) Borger overgået til Kriminalforsorgen.

j) Borger udskrevet til andet tilbud.

k) Borger udskrevet til hospital.

l) Borger bortvist.

m) Anden årsag til afsluttet ydelse (uddybes ved valg).

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ved udskrivning af borger indberettes følgende oplysninger:

1) Kontakt til selvhjælpsnetværk efter udskrivning:

a) Ja.

b) Nej.

c) Uoplyst.

2) Flytter sammen med stoffri/ikke-misbrugende partner efter udskrivning:

a) Ja.

b) Nej.

c) Uoplyst.

3) Udskrivningsdato.

4) Udskrivningsårsag:

a) Borger udeblevet.

b) Borger afsluttet mod givent råd.

c) Borger død.

d) Borger flyttet.

e) Borger færdigbehandlet.

f) Borger overgået til Kriminalforsorgen.

g) Borger udskrevet til andet tilbud.

h) Borger udskrevet til hospital.

i) Borger bortvist.

j) Anden årsag til borger udskrives (uddybes ved valg).

5) Hvilke boligforhold har borgeren:

a) Selvstændig bolig.

b) Lejet værelse.

c) Familie/venner.

d) Institutionsophold anden institution.

e) Støttebolig/fællesskab.

f) Familiepleje.

g) Herberg/pensionat.

h) Fængsel.

i) Gaden/ingen bolig.

j) Efterskole/højskole.

k) Andet.

l) Borgeren vil ikke oplyse.

6) Hvilket forsørgelsesgrundlag har borgeren:

a) Lønindkomst – fastansættelse.

b) Lønindkomst – løsarbejde (kortvarige ansættelser).

c) SU.

d) Arbejdsløshedsdagpenge.

e) Aktivering/fået løn med tilskud.

f) Sygedagpenge.

g) Kontanthjælp.

h) Revalideringsydelse.

i) Førtidspension/pension.

j) Fra familie, venner og lign.

k) Illegale aktiviteter.

l) Prostitution.

m) Andet.

n) Uoplyst.

§ 26. Oplysningerne efter §§ 24 og 25 skal indberettes månedligt. Indberetningen skal omfatte de anmodninger, iværksættelser, tilbudstilknytninger samt ind- og udskrivninger, der har været i løbet af måneden. Indberetningen skal ske senest 15 dage efter udgangen af måneden.

§ 27. Oplysningerne efter §§ 24 og 25 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Social- og Indenrigsministeriet.

§ 28. Oplysningerne skal indberettes via system-til-system-løsninger eller via Danmarks Statistiks indberetningsløsning, der kan tilgås via Danmarks Statistiks oplysningsside. Disse løsninger skal anvendes, med mindre der foreligger en eksplicit særaftale med Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved system-til-system-overførsler skal indberetningerne overholde de krav til dataleveranceformat, som Danmarks Statistik nærmere fastsætter i den fælles kravsspecifikation for indberetning af oplysninger om borgere i behandling efter § 101 i lov om social service og/eller borgere i behandling efter § 142 i sundhedsloven til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB), jf. bilag 4, og transmissionen skal ske via sikker FTP.

Til toppen

Kapitel 6 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende boformer efter § 110 i lov om social service

§ 29. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der indberettes oplysninger om borgere på boformer efter § 110 i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes ved indskrivning:

1) Opholdssted (institutionens nummer).

2) Borgers CPR-nummer.

3) Indskrivningsdato.

4) Ophold på:

a) Boform efter § 110 i lov om social service.

b) Natcafe efter § 110 i lov om social service.

c) Efterforsorg.

5) Hvor opholdt borgeren sig sidst forud for indskrivningen:

a) Gaden/ingen bolig.

b) Anden § 110-boform.

c) Misbrugscenter.

d) Kriminalforsorgen/fængsel.

e) Somatisk sygehusafdeling.

f) Psykiatrisk sygehusafdeling.

g) Familie/venner/ægtefælle/samlever/kæreste.

h) Egen bolig.

i) Natcafe efter § 110 i lov om social service.

j) Andet.

k) Uoplyst.

6) Navn på fagsystem.

7) Periode filen dækker over.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal indberettes ved udskrivning:

1) Borgers CPR-nummer.

2) Udskrivningsdato.

3) Hvordan er udskrivningen foregået:

a) Efter forudgående aftale med boformen.

b) Uden forudgående aftale med boformen/efter udeblivelse.

c) Bortvist.

d) Død.

4) Udskrivning til:

a) Egen bolig – ejer- eller andelsbolig (hvis borgeren selv ejer boligen).

b) Egen bolig – alment udlejningsbyggeri (hvis borgeren selv har lejekontrakt på boligen).

c) Egen bolig – privat udlejningsbyggeri (hvis borgeren selv har lejekontrakt på boligen).

d) Egen bolig – almen skæv bolig (hvis borgeren selv har lejekontrakt på boligen).

e) Bofællesskab efter lov om almene boliger m.v.

f) Udslusningsbolig efter § 63, i lov om almene boliger m.v.

g) Botilbud efter § 107, i lov om social service.

h) Botilbud efter § 108, i lov om social service.

i) Anden boform efter § 110, i lov om social service.

j) Botilbud efter § 109, i lov om social service.

k) Venner/familie/ægtefælle/samlever/kæreste.

l) Kolonihavehus/campingvogn/hotel m.v.

m) Misbrugsbehandling (døgnplads).

n) Kriminalforsorgen.

o) Somatisk sygehusafdeling.

p) Psykiatrisk sygehusafdeling.

q) Uden fast ophold/på gaden.

r) Andet land.

s) Andet.

t) Uoplyst.

§ 30. Oplysningerne efter § 29 skal indberettes hvert kvartal. Indberetningen skal ske senest en måned efter udgangen af kvartalet. Oplysningerne skal omfatte ind- og udskrivninger for indeværende år og de to foregående år. Dvs. at alle ophold, som har en udskrivningsdato i indeværende år samt de to foregående år eller åbne ophold uden udskrivningsdato, altid skal være indeholdt i filen.

§ 31. Oplysningerne efter § 29 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Social- og Indenrigsministeriet.

§ 32. Oplysningerne indberettes til Danmarks Statistik ved brug af en NemID-medarbejdersignatur. Alle overførsler sker via upload af data på www.virk.dk, jf. bilag 5.

Til toppen

Kapitel 7 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om udvalgte ydelser til handicap og udsatte (voksne)

§ 33. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om indsatser for enhver person, der benytter et tilbud efter § 82 b i lov om social service eller er visiteret til eller visiteres til en ydelse efter §§ 85, 95-98, 102-104, 107 og 108, i lov om social service. Kommunalbestyrelsen kan indberette oplysninger om indsatser for enhver person, der benytter et tilbud efter § 82 a, i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes for enhver person, der benytter et tilbud efter § 82 b i lov om social service eller er visiteret til eller visiteres til en ydelse efter §§ 85, 95-98, 102-104, 107 og 108, i lov om social service, og kan indberettes for enhver person, der benytter et tilbud efter § 82 a, i lov om social service:

1) Borgers CPR-nummer.

2) Ydelse efter lov om social service:

a) § 82 a om gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte.

b) § 82 b om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte.

c) § 85 om socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn), f.eks. botilbud efter §§ 105 og 115, i lov om almene boliger m.v.

d) § 85 om øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller i botilbudslignende boformer, men f.eks. i borgernes private hjem).

e) § 95 om kontant tilskud efter § 95 til ansættelse af hjælpere jf. §§ 83 og 84 i lov om social service.

f) § 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).

g) § 97 om ledsageordning.

h) § 98 om kontaktperson for døvblinde.

i) § 102-behandling.

j) § 103 om beskyttet beskæftigelse.

k) § 104 om aktivitets- og samværstilbud.

l) § 107 om midlertidige botilbud inklusive tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85 i lov om social service.

m) § 108 om længerevarende botilbud inklusive tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85, i lov om social service.

3) Betalingskommune (betalingskommune skal kun oplyses, såfremt der er forskel på betalingskommune og handlekommune. Betalingskommune er den kommune, der har pligt til at finansiere den kommunale andel af udgifterne til ydelsen). Her angives kommunekode for betalingskommune.

4) Dato for start af ydelse.

5) Dato for afsluttet ydelse.

6) Såfremt ydelsen er et tilbud, skal produktionsenhedsnummer eller alternativ produktionsenheds navn og adresse indberettes.

7) Målgruppe:

a) Fysisk funktionsnedsættelse – mobilitetsnedsættelse.

b) Fysisk funktionsnedsættelse – synsnedsættelse.

c) Fysisk funktionsnedsættelse – hørenedsættelse.

d) Fysisk funktionsnedsættelse – kommunikationsnedsættelse.

e) Fysisk funktionsnedsættelse – døvblindhed.

f) Fysisk funktionsnedsættelse – anden fysisk funktionsnedsættelse.

g) Psykisk funktionsnedsættelse – intellektuel/kognitiv forstyrrelse.

h) Sindslidelse.

i) Socialt problem.

j) Uoplyst målgruppe (denne kan kun angives ved §§ 82 a og 82 b, i lov om social service).

§ 34. Oplysningerne efter § 33 skal indberettes månedligt senest 14 dage efter månedens afslutning.

§ 35. Oplysningerne efter § 33 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Social- og Indenrigsministeriet.

§ 36. Oplysningerne skal indberettes via system-til-system-løsninger eller via Danmarks Statistiks indberetningsløsning, der kan tilgås via Danmarks Statistiks hjemmeside. Disse løsninger skal anvendes, medmindre der foreligger en eksplicit særaftale med Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved system-til-system-overførsler skal indberetningerne overholde de krav til dataleveranceformat, som Danmarks Statistik nærmere fastsætter i kravspecifikationer, jf. bilag 6, og transmissionen skal ske via sikker FTP.

Stk. 3. Dataleverancen skal være fuld bestand og indeholde oplysninger fra 1. januar 2015 og frem, dog gælder det fra 1. juli 2020 og frem for §§ 82 a-b.

Til toppen

Kapitel 8 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om støtte til køb af bil

§ 37. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om afgørelser i sager om støtte til køb af bil m.v. efter § 114 i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes:

1) Indberettende kommune.

2) Sagsbehandlers/kontaktpersons e-mail.

3) Borgers CPR-nummer.

4) Dato for, hvornår kommunen modtog ansøgningen om bilstøtte.

5) Dato for, hvornår kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse (kommunalbestyrelsens afgørelse indeholdende støttebeløbet).

6) Hvilke behov vedrører afgørelsen:

a) Behov for kørsel til og fra arbejdet, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

b) Behov for kørsel til og fra uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

c) Behov for kørsel i øvrigt, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

7) Kommunalbestyrelsens afgørelse:

a) Afslag på støtte til køb af bil.

b) Bevilling af støtte til køb af bil.

c) Frakendelse af tidligere bevilget støtte før låneperiodens udløb.

8) Hvad har kommunalbestyrelsen bevilget støtte til/givet afslag på:

a) Lån til bil efter § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

b) Lån til bil efter § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

c) Udskiftning efter § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

d) Førtidig udskiftning efter § 11, stk. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

9) Støtte bevilget i forbindelse med udskiftning:

a) Lån til bil efter § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

b) Lån til bil efter § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

10) Afgivet erklæring på tro og love om fortsat mindst samme kørselsbehov og mindst samme funktionsnedsættelse i forbindelse med udskiftningen.

11) Størrelsen af det bevilgede lån.

12) Begrundelser for afslag/frakendelse. Angiv alle begrundelser for afgørelsen:

a) Helbred.

b) Gangdistance.

c) Kørselsbehov.

d) Mulighed for benyttelse af andre kørselsordninger.

e) Andet.

§ 38. Oplysningerne efter § 37 skal indberettes senest med udgangen af april måned, året efter afgørelsen er truffet.

§ 39. Oplysningerne efter § 37 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Social- og Indenrigsministeriet.

§ 40. Oplysningerne skal indberettes via regneark, der udsendes af Danmarks Statistik til indberetning med digital medarbejdersignatur. Regnearket uploades via Danmarks Statistiks hjemmeside, jf. bilag 7.

Til toppen

Kapitel 9 – Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om udlån af genbrugshjælpemidler

§ 41. Kommunalbestyrelsen kan indberette oplysninger om borgere, der får udlånt genbrugshjælpemidler fra kommunens hjælpemiddeldepot.

Stk. 2. Hvis der indberettes oplysninger, jf. stk. 1, skal følgende oplysninger indberettes:

1) Borgerens CPR-nummer.

2) Produktionsidentifikationsnummer fra Hjælpemiddelbasen (HMI-nummer).

3) Navn på hjælpemidlet (HMI-navn).

4) Lovgivning som hjælpemidlet udleveres på baggrund af:

a) § 112 i lov om social service.

b) § 113 i lov om social service.

c) § 114 i lov om social service.

d) § 116 i lov om social service.

e) § 83 i lov om social service.

f) § 83 a i lov om social service.

g) § 86 i lov om social service.

h) § 128 i lov om social service.

i) § 15 i lov om arbejdsmiljø.

j) § 138 i sundhedsloven.

k) § 140 i sundhedsloven.

5) Dato for udlån/udlevering af hjælpemidlet.

6) Dato for indlevering af hjælpemidlet.

7) Kommunenummer for hjælpemiddelsystemet (betalingskommune).

§ 42. Oplysningerne efter § 41 skal indberettes hvert kvartal via system-til-system-løsninger. Denne løsning skal anvendes, medmindre der foreligger en eksplicit særaftale med Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved system-til-system-overførsler skal indberetningerne overholde de krav til dataleveranceformat, som Danmarks Statistik nærmere fastsætter i kravspecifikationen, jf. bilag 8, og transmissionen skal ske via sikker FTP.

§ 43. Oplysningerne efter § 41 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Social- og Indenrigsministeriet.

Til toppen

Kapitel 10 – Ikrafttræden

§ 44. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 229 af 5. marts 2020 om dataindberetninger på socialområdet ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Kravspecifikation – Anbringelser (udsatte børn og unge)

 

 

Indholdsfortegnelse

 

 

1.

 

 

Indledning

 

 

 

1.1. Arbejdsgange ved overførsel af data

 

 

2. Overordnede elementer

 

 

3. Data

 

 

 

3.1. Metadata/stamdata (for både skema 1 og skema 2)

 

 

 

3.2. Indberetningsdata for skema 1 - anbringelser af børn og unge under 18 år

 

 

 

3.3. Indberetningsdata for skema 2 - unge mellem 18 og 22 år i efterværn

 

 

4. Værdisæt for indberetningsdata

 

 

5. Valideringsrapport

 

 

6. Dataformatbeskrivelse

 

 

 

6.1. CSV-fil navnestandard

 

 

 

6.2. Indberetning af rettelser og sletninger

 

 

7. XML-skemaer

 

 

8. XML-fil

 

 

9. Kvitteringsmail

 

 

10. Vejledning i forbindelse med systemskifte

 

 

 

10.1 Test af nyt leverandørsystem (leverandørskift)

 

 

1. Indledning

Dette dokument indeholder beskrivelser af dataleverancer og dataudveksling mellem kommuner og Danmarks Statistik vedrørende anbringelse af børn. Danmarks Statistik har på individniveau modtaget indberetninger om anbringelser mellem 1980-2006. Mellem 2006-2016 var indsamlingen forankret i Ankestyrelsen. Siden 2016 har Danmarks Statistik varetaget opgaven. De kommunale myndigheder skal efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indberette oplysninger om anbringelsesforanstaltninger og ændringer i disse. Alle hændelser i relation til en konkret anbringelsesforanstaltning indberettes på barnets eller den unges CPR-nummer.

For hver enkelt hændelse skal følgende obligatoriske elementer indberettes:

 • Metadata/stamdata (se skema 3.1)
 • Indberetningsdata (se skema 3.2 og skema 3.3)

Det er altid handlekommunen, der skal indberette. I de tilfælde, hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, er det således altid handlekommunen, der skal foretage indberetningen. Det er et krav, at kommunerne har indberettet alle data for et kvartal senest den sidste dag i måneden efter kvartalets afslutning.

Kommunen og/eller systemleverandørerne kan frit vælge, om de vil indsende dataleverancer månedligt eller kvartalsvis. Danmarks Statistik skal dog varsles med minimum 2 måneder, hvis kommunen og dennes systemleverandør ønsker at ændre frekvensen for kommunens dataleverancer. Leverancerne skal ved normal drift indeholde ”Delta load”. ”Delta load” betyder, at kommunen skal levere alle hændelser, der er startet, stoppet og/eller ændret siden sidste levering. Ved skift af systemleverandør skal første dataleverance dog indeholde ”Full load”. ”Full load” betyder, at dataleverancen indeholder alle sager fra en given dato. Den konkrete startdato for ”Full load” aftales med Danmarks Statistik ved hvert konkret leverandørskift. Man indberetter slettede ydelser ved, at man skriver ”annulleret” i annuller-variablen ved det skema-id, som tidligere er indberettet fejlagtigt (skema-id er en unik identifikation for hver enkelt anbringelseshændelse).

Det er obligatorisk at indberette alle hændelser nævnt nedenfor.

Dataoverførslen sker via system-til-system løsning eller via upload af Excel-ark til Danmarks Statistik. Ved system-til-system løsning genererer systemerne i kommunerne (f.eks. DUBU-systemet) en CSV-fil med en hændelse i hver række, hvor hver hændelse har sit eget skema-id. CSV-filerne overføres via FTP til Danmarks Statistik. I Danmarks Statistik modtages CSV-filerne i det centrale modtagelses-system (CEMOS). Der sendes efter modtagelse af leverancen ikke en kvitteringsmail til den enkelte kommune. Alle overførsler sker via en sikker krypteret linje.

Arbejdsgange ved overførsel af data

y

2. Overordnede elementer

Nedenstående skema viser de overordnede elementer i dataleverancen.

 

 

Elementnavn

 

 

Beskrivelse

 

 

Indberetning

 

 

Kommunale myndigheder indberetter eller opdaterer anbringelseshændelser.

 

 

Frekvens

 

 

Månedlig eller kvartalvis indberetning.

 

 

Frist

 

 

Senest den sidste dag i måneden efter kvartalets afslutning.

 

 

Enhed

 

 

På personniveau indberettes en række pr. hændelse.

 

 

Format for indsendte data

 

 

CSV-fil med semikolon-adskillelse og med variablene præcis i den rækkefølge, som de er nævnt i variabeloversigten. CSV-filerne skal indeholde alle variable fra grunddata samt enten variablene fra skema 1 eller fra skema 2. Det afhænger af indberetningstypen, hvor mange data, som skal udfyldes.

 

 

Delta Load

 

 

Der skal leveres ”Delta load”. ”Delta load” betyder, at kommunen skal levere alle hændelser, der er startet, stoppet og/eller ændret siden sidste levering til Danmarks Statistik.

 

 

Sletninger

 

 

Tidligere indberettede hændelser slettes ved, at man skriver ”annulleret” i annuller-variablen ved det skema-id, som tidligere er indberettet fejlagtigt.

 

 

Testmuligheder

 

 

Ved ændringer (eksempelvis leverandørskifte) skal navnet på CSV-testfilen aftales direkte med Danmarks Statistik.

 

 

Statistikkens hjemmeside

 

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/anbringelser-af-boern-og-unge

 

Linket henviser til statikkens emneside, hvor der gives en generel introduktion til statikken.

 

https://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/udsatte-boern-og-unge-anbringelser

 

Linket henviser til statistikkens oplysningsside, hvor der bl.a. kan indhentes information om vejledninger til indberetning.

 

 

3. Data

Indberetninger om anbringelse er opdelt i to indberetningsskemaer:

 • Skema 1 bruges til indberetning af anbringelse af børn og unge under 18 år.
 • Skema 2 bruges til indberetning af unge mellem 18 år og 22 år i efterværn.

Begge skemaer indeholder de samme grundoplysninger, mens indberetningsdata er forskellige for de to skemaer. Alle variable skal medtages præcis i den rækkefølge, som de er nævnt i dette dokument (se Dataformatbeskrivelsen).

Der indberettes forskellige variable alt efter om dataleverancen vedrører børn og unge under 18 år (skematype 1) eller unge over 18 år i efterværn (skematype 2). Hvilke variable, der skal indberettes, f.eks. for børn og unge under 18 år afhænger desuden af, om der indberettes ”Anbringelse” (Haendelsesnr=1), ”Iværksættelse af ændret anbringelsessted” (Haendelsesnr=2), ”Ændring af anbringelsesgrundlag” (Haendelsesnr=3), ”Afgivelse eller modtagelse af handlekommuneforpligtigelse” (Haendelsesnr=4) eller ”Hjemgivelse/ophør af anbringelse ”(Haendelsesnr=5). Der vil således altid være variable i skemaet uden data.

For børn og unge under 18 år indberettes følgende hændelser:

1. Hvis det er en ny anbringelse indberettes en afgørelse og en iværksættelse. Hvis iværksættelsen først effektueres på et senere tidspunkt, er det muligt at indberette iværksættelsen senere.

Afgørelse om anbringelse. Der kan kun indberettes én afgørelse om anbringelse for hver iværksat anbringelse. Her indberettes:

a. Afgørelsesdatoen.

b. Samtykkeoplysninger (Lovgrundlag for anbringelsen).

c. Udslagsgivende forhold for barn og forældre (flere mulige svar).

Iværksættelse af anbringelsen (kan indberettes sammen med afgørelsen, men kan også indberettes på et senere tidspunkt). Her indberettes udover alle afgørelsesdata også:

Anbringelsesdatoen (=flyttedato).

a. Type af anbringelsessted.

b. Anbringelsesstedets beliggenhed (kommunenummer).

c. Anbringelsesstedets p-nummer (frivillig).

2. Iværksættelse af ændret anbringelsessted:

a. Dato for flytning.

b. Type af anbringelsessted.

c. Anbringelsesstedets beliggenhed (kommunenummer).

d. Anbringelsesstedets p-nummer (frivillig)

e. Årsager til flytning (flere mulige svar).

3. Ændring af lovgrundlaget for anbringelsen:

a. Dato for ændring af lovgrundlaget for anbringelsen.

b. Angiv ændringsgrundlag (nyt lovgrundlag for anbringelsen).

4. Afgivelse eller modtagelse af handlekommuneforpligtelse:

a. Dato for afgivelse af handlekommuneforpligtelse.

b. Hvem afgives handlekommuneforpligtelsen til (kommunenummer).

c. Dato for modtagelse af handlekommuneforpligtelse.

d. Hvem modtages handlekommuneforpligtelsen fra (kommunenummer).

5. Hjemgivelse/ophør af anbringelsen:

a. Ophørsdato.

b. Årsager til ophør (flere mulige svar).

c. Barnets eller den unges ophold efter hjemgivelsen.

For unge i efterværn mellem 18 og 22 år indberettes følgende hændelser:

1. Videreførelse/genetablering af døgnophold efter det fyldte 18. år:

a. Dato for etablering eller genetablering i efterværn.

b. Type af anbringelsessted.

c. Oplysninger om beliggenhedskommune (kommunenummer).

d. Anbringelsesstedets p-nummer (frivillig).

2. Afgivelse eller modtagelse af handlekommuneforpligtelse:

a. Dato for afgivelse af handlekommuneforpligtelse.

b. Hvem afgives handlekommuneforpligtelsen til (kommunenummer).

c. Dato for modtagelse af handlekommuneforpligtelse.

d. Hvem modtages handlekommuneforpligtelsen fra (kommunenummer).

3. Ændring af anbringelsessted:

a. Dato for flytning.

b. Type af anbringelsessted.

c. Oplysninger om beliggenhedskommune (kommunenummer).

d. Anbringelsesstedets p-nummer (frivillig).

4. Ophør af anbringelse:

a. Dato for ophør.

b. Årsager til ophør (flere mulige svar).

c. Den unges ophold efter hjemgivelsen.

Nedenfor beskrives dataelementerne for grunddata og de to skematyper.

3.1. Metadata/stamdata (for både skema 1 og skema 2)

 

 

Elementnavn

 

 

Obligatorisk

 

 

Dataformat

 

 

Beskrivelse

 

 

Skemaid

 

 

Ja

 

 

String, (alfanumerisk) længde max 15

 

 

Løbenummer som sammen med CPR-nummeret entydigt kan identificere en indberettet hændelse. Bruges til at styre ændringer og sletninger af allerede indberettede hændelser.

 

 

Indberetningstid

 

 

Ja

 

 

Datoformat

 

dd-mm-yyyy hh:mm:ss

 

 

Angiver indberetningstidspunktet og skal sættes automatisk af systemet ved indberetning til Danmarks Statistik.

 

 

Annuller

 

 

Ja

 

 

String, længde 8

 

 

Skal kun udfyldes ved sletninger. Der skal skrives ”annuller” i variablen, hvis en tidligere indberettet hændelse (”Skemaid” + ”Bucpr”/”Buudlnr”) ønskes slettet.

 

 

Lokalforvaltning

 

 

 

 

Nej

 

 

String, længde max 40

 

 

Lokalforvaltning kan både være navn eller nummer. Bruges internt i kommunen ved validering.

 

 

Sagsbehandler

 

 

 

 

Nej

 

 

String, længde max 40

 

 

Sagsbehandler navn.

 

 

Barnetsnavn

 

 

 

 

Nej

 

 

String, længde max 40

 

 

Barnets eller den unges navn.

 

 

3.2. Indberetningsdata for skema 1 - anbringelser af børn og unge under 18 år

 

 

Elementnavn

 

 

Obligatorisk

 

 

Dataformat

 

 

Beskrivelse

 

 

Bucpr

 

 

 

eller

 

Buudlnr

 

 

 

 

 

 

Ja

 

 

String (alfanumerisk), længde min 10 og max 16

 

 

Barnets eller den unges CPR-nummer (indberettes uden bindestreg).

 

 

String (alfanumerisk), længde min 6 og max 16

 

 

Fødselsdato og udlændingenummer for barnet eller den unge uden CPR-nummer (udlændingenummer indberettes uden bindestreg).

 

 

Alderindb

 

 

 

 

Ja

 

 

String (alfanumerisk ), længde min 1 og max 2

 

 

Alder på barnet eller den unge på iværksættelsestidspunktet – indberettes for barnet eller den unge uden CPR-nummer.

 

 

Koenindb

 

 

 

 

Ja

 

 

String (alfanumerisk), længde 1, value=1-2

 

 

Køn indberettes for barnet eller den unge uden CPR-nummer.

 

 

Haendelsesnr

 

 

Ja

 

 

String (alfanumerisk), længde 1, value=1-5

 

 

Angiver hvilken hændelsestype der indberettes om i skema 1 (hændelsestype kan f.eks. være anbringelse, ændringer, hjemgivelse osv.).

 

 

Handlekommune

 

 

 

 

Ja

 

 

String (alfanumerisk), længde 3, value=101-860

 

 

Kommunenummer for indberettende kommune (handlekommune).

 

 

Afgdato

 

 

Ja (når Haendelsesnr=1)

 

 

Datoformat,

 

dd-mm-yyyy

 

 

Dato for hvornår der er truffet afgørelse om anbringelsen.

 

 

Samtykke

 

 

Ja (når Haendelsesnr=1)

 

 

String (alfanumerisk),

 

længde 1, value=1-11

 

 

 

 

Angiver 11 kategorier for afgørelsesgrundlaget for anbringelsen. F.eks. om anbringelsen er sket med eller uden samtykke. Det er kun muligt at angive ét svar.

 

 

Udslag1-16

 

 

Ja (når Haendelsesnr=1)

 

 

String (alfanumerisk), hver af de 16 variable har længden 1, value=1

 

 

Årsag til anbringelsen er opdelt i 16 kategorier med hver sin tilknyttede variabel. Udslag1 angives, hvis årsagen til anbringelsen er ”Misbrug hos barn”, Udslag2 hvis årsagen er ”Kriminalitet hos barn” osv. Der kan angives flere årsager ved samme anbringelse, og ”Udslag” indberettes derfor via 16 variable benævnt Udslag1 til og med Udslag16.

 

Flere svar er mulige.

 

 

Anbringdato

 

 

Ja (når Haendelsesnr=1)

 

 

Datoformat,

 

dd-mm-yyyy

 

 

Angiver den dato, hvor barnet eller den unge er flyttet til anbringelsesstedet, eller hvornår flytningen er planlagt til.

 

 

AnbringSted

 

 

Ja (når Haendelsesnr=1)

 

 

String (alfanumerisk), længde 2, value=1 og 4-14

 

 

Angiver 10 kategorier for forskellige anbringelsessteder. F.eks. familiepleje, døgninstitution m.v. Det er kun muligt at angive ét svar.

 

 

FlytningDato

 

 

Ja (når Haendelsesnr=2)

 

 

Datoformat,

 

dd-mm-yyyy

 

 

Dato for barnets eller den unges flytning til et nyt anbringelsessted.

 

 

Stedknum

 

 

Ja (når Haendelsesnr=1 eller Haendelsesnr=2)

 

 

String (alfanumerisk), længde 3, value=101-850

 

 

Kommunenummer for den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende.

 

 

 

 

Stedcvr

 

 

Nej

 

(kun aktuel når Haendelsesnr=1 eller Haendelsesnr=2)

 

 

String (alfanumerisk), længde 10

 

 

Anbringelsesstedets p-nummer. Angiver produktionsenhedsnummer for det sted, hvor barnet anbringes. Kan evt. hentes fra Tilbudsportalen.

 

 

 

 

 

 

Aendrarsag1-6

 

 

Ja (når Haendelsesnr=2)

 

 

String (alfanumerisk), hver af de 6 variable har længden 1, value=1

 

 

Angiver 6 årsagskategorier, som benyttes til at klassificere årsagen til ændring af anbringelsessted. Der kan angives flere årsager til ændring af en anbringelse og ”Aendrarsag” indberettes derfor via 6 variable benævnt ”Aendrarsag1” til og med ”Aendrarsag6”. Flere svar er mulige.

 

 

Samtykdato

 

 

Ja (når Haendelsesnr=3)

 

 

Datoformat,

 

dd-mm-yyyy

 

 

Dato for afgørelse om ændring i anbringelsesgrundlaget.

 

 

Aendrgrundlag

 

 

Ja (når Haendelsesnr=3)

 

 

String (alfanumerisk), længde 1, value=4-14

 

 

Angiver 11 kategorier for nyt anbringelsesgrundlag. Det er kun muligt at angive ét svar.

 

 

Ovddato

 

 

Ja (når Haendelsesnr=4 og sagen overdrages til ny kommune)

 

 

Datoformat,

 

dd-mm-yyyy

 

 

Dato for overdragelse af handlekommuneforpligtelsen til anden handlekommune.

 

 

 

 

Tilkomnummer

 

 

Ja (når Haendelsesnr=4 og sagen overdrages til ny kommune)

 

 

String (alfanumerisk)

 

 

Kommunenummer og kommunenavn på den kommune, som overtager handlekommuneforpligtelsen for barnet.

 

 

 

 

Ovtdato

 

 

Ja (når Haendelsesnr=4 og sagen overdrages til ny kommune)

 

 

Datoformat,

 

dd-mm-yyyy

 

 

Dato for overtagelse af handlekommuneforpligtelsen fra tidligere handlekommune.

 

 

Frakomnummer

 

 

Ja (når Haendelsesnr=4 og sagen overdrages til ny kommune)

 

 

String (alfanumerisk)

 

 

Kommunenummer og kommunenavn på den kommune, som tidligere har haft handlekommuneforpligtelsen for barnet.

 

 

 

 

Ophoerdato

 

 

Ja (når Haendelsesnr=5)

 

 

Datoformat,

 

dd-mm-yyyy

 

 

Dato for hjemgivelse og ophør af anbringelsen (slutdato).

 

 

Hjemaarsag1-8

 

 

Ja (når Haendelsesnr=5)

 

 

String (alfanumerisk), hver af de 8 variable har længden 1, value=1

 

 

Angiver 8 årsagskategorier, som benyttes til at klassificerer årsagen til at anbringelsen slutter. Der kan angives flere årsager til et anbringelsesstop, og ”Hjemaarsag” indberettes derfor via 8 variable benævnt ” Hjemaarsag1” til og med Hjemaarsag8.

 

Flere svar er mulige.

 

 

Hjemophold

 

 

Ja (når Haendelsesnr=5)

 

 

String (alfanumerisk),

 

længde 1, value=1-5

 

 

Angiver 5 opholdskategorier, som bruges til at beskrive hvor barnet tager ophold efter anbringelsen.

 

F.eks. i egen bolig eller hos forældre. Det er kun muligt at angive ét svar.

 

 

3.3. Indberetningsdata for skema 2 – unge mellem 18 år og 22 år i efterværn

 

 

Elementnavn

 

 

Obligatorisk

 

 

Dataformat

 

 

Beskrivelse

 

 

Bucpr

 

 

 

eller

 

Buudlnr

 

 

 

 

 

 

Ja

 

 

String, (alfanumerisk), længde min 10 og max 16

 

 

Den unges CPR-nummer (indberettes uden bindestreg).

 

 

String, (alfanumerisk), længde min 6 og max 16

 

 

Fødselsdato og udlændingenummer for den unge uden CPR-nummer.

 

 

Alderindb

 

 

 

 

Ja

 

 

String (alfanumserisk), længde min 1 og max 2

 

 

Alder på den unge på iværksættelsestidspunktet – indberettes for ung uden CPR-nummer.

 

 

Koenindb

 

 

 

 

Ja

 

 

String (alfanumerisk), længde 1, value=1-2

 

 

Køn indberettes for ung uden CPR-nummer.

 

 

Handlekommune

 

 

 

 

Ja

 

 

String (alfanumerisk), længde 3, value=101-860

 

 

Kommunenummer for indberettende kommune (handlekommune).

 

 

Efterhaendnr

 

 

 

 

Ja

 

 

String (alfanumerisk), længde 1, value=1-4

 

 

Angiver hvilken hændelsestype der indberettes om i skema 2 (hændelsestype kan f.eks. være genanbringelse, ændringer, hjemgivelse osv.).

 

 

EfterDato

 

 

Ja (når Efterhaendnr=1)

 

 

Datoformat,

 

dd-mm-yyyy

 

 

Dato for etablering eller genetablering af anbringelse i efterværn (startdato).

 

 

Efteranbsted

 

 

JJa (når Efterhaendnr=1 eller Efterhaendnr=3)

 

 

String (alfanumerisk), længde 2, value=1, 3, 5-21 og 24

 

 

Angiver 18 forskellige anbringelsessteder. F.eks. familiepleje, døgninstitution m.v. Kun et svar muligt.

 

 

Beligknum2

 

 

Ja (når Efterhaendnr=1 eller Efterhaendnr=3)

 

 

String. (alfanumerisk), længde 3, value=101-860

 

 

Kommunenummer og kommunenavn for den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende.

 

 

 

 

Stedcvr2

 

 

Nej

 

(kun aktuel når Efterhaendnr=1 eller Efterhaendnr=3)

 

 

String (alfanumerisk), længde 10

 

 

Anbringelsesstedets p-nummer. Angiver produktionsenhedsnummer for det sted, hvor den unge anbringes. Kan evt. hentes fra Tilbudsportalen.

 

 

ovddato2

 

 

Ja (når Efterhaendnr=2 og en sag overdrages til en ny kommune)

 

 

Datoformat,

 

dd-mm-yyyy

 

 

Dato for overdragelse af handlekommuneforpligtelsen til anden handlekommune.

 

 

 

 

tilkomnummer2

 

 

Ja (når Efterhaendnr=2 og en sag overdrages til en ny kommune)

 

 

String, (alfanumerisk), længde 3, value=101-860

 

 

Kommunenummer og kommunenavn på den kommune som overtager handlekommuneforpligtelse for den unge.

 

 

 

 

ovtdato2

 

 

Ja (når Efterhaendnr=2 og der overtages en sag fra anden kommune)

 

 

Datoformat,

 

dd-mm-yyyy

 

 

Dato for overtagelse af handlekommuneforpligtelsen fra tidligere handlekommune.

 

 

 

 

frakomnummer2

 

 

Ja (Når Efterhaendnr=2 og der overtages en sag fra anden kommune)

 

 

String, (alfanumerisk) længde 3, value=101-860

 

 

Kommunenummer og kommunenavn på den kommune, som tidligere har haft handlekommuneforpligtelsen for den unge.

 

 

 

 

FlytningDato2

 

 

Ja (Når Efterhaendnr=3)

 

 

Datoformat

 

dd-mm-yyyy

 

 

Dato for den unges flytning til nyt anbringelsessted.

 

 

OphoerDato2

 

 

Ja (Når Efterhaendnr=4)

 

 

Datoformat

 

dd-mm-yyyy

 

 

Dato for hjemgivelse og ophør af efterværn (slutdato).

 

 

Efterophoer

 

 

Ja (Når Efterhaendnr=4)

 

 

String (alfanumerisk), Hver af de 5 variable har længden 1, value=1

 

 

Angiver 5 årsagskategorier, som benyttes til at klassificerer årsagen til at efterværnsopholdet afsluttes. Der kan angives flere årsager til at et efterværn afsluttes, og ”Efterophoer” indberettes derfor via 5 variable benævnt ”Efterophoer1”, ”Efterophoer2”, ”Efterophoer3”, ”Efterophoer4” og ”Efterophoer6”.

 

 

Efthjem

 

 

Ja (Når Efterhaendnr=4)

 

 

String (alfanumerisk)

 

længde 1, value=1-5

 

 

Angiver 5 opholdskategorier, som bruges til at beskrive hvor den unge tager ophold efter anbringelsen. F.eks. i egen bolig eller hos forældre.

 

 

4. Værdisæt for indberetningsdata

 

 

Variabel navn

 

 

Værdi

 

 

Beskrivelse

 

 

Skema

 

 

Haendelsesnr

 

 

1

 

 

Anbringelse af barnet (afgørelse og iværksættelse)

 

 

1

 

 

 

2

 

 

Ændret anbringelsessted (flytning)

 

 

1

 

 

 

3

 

 

Ændret lovgrundlag for anbringelsen

 

 

1

 

 

 

4

 

 

Afgivelse eller modtagelse af handlekommuneforpligtelse

 

 

1

 

 

 

5

 

 

Hjemgivelse/ophør af anbringelse

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Efterhaendnr

 

 

1

 

 

Videreførelse/genetablering af døgnophold mellem 18 og 22 år

 

 

2

 

 

 

2

 

 

Afgivelse eller modtagelse af handlekommuneforpligtelse

 

 

2

 

 

 

3

 

 

Ændring af anbringelsessted (flytning)

 

 

2

 

 

 

4

 

 

Ophør af anbringelse

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Samtykke

 

 

 

 

1

 

 

Forvaltningsafgørelse med samtykke (§ 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, i lov om social service)

 

 

1

 

 

 

2

 

 

Børn og unge-udvalget, uden samtykkekrav (§ 74, stk. 1, nr. 2, jf. § 58 i lov om social service)

 

 

1

 

 

 

3

 

 

Foreløbig afgørelse, formanden for børn og unge-udvalget (§ 75, stk. 1, jf. § 58 i lov om social service)

 

 

1

 

 

 

4

 

 

Dom (ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a)

 

 

1

 

 

 

5

 

 

Dom (afsoning, jf. § 78, stk. 2 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.)

 

 

1

 

 

 

6

 

 

Surrogat for varetægtsfængsling (retsplejelovens § 765)

 

 

1

 

 

 

7

 

 

Unge udlændinge under 15 år (udlændingelovens §§ 36 og 37)

 

 

1

 

 

 

8

 

 

Ankestyrelsens egen driftsbeføjelse (§ 65 i lov om social service)

 

 

1

 

 

 

9

 

 

Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet med samtykke (§ 14, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)

 

 

1

 

 

 

10

 

 

Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet uden samtykkekrav (§ 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)

 

 

1

 

 

 

11

 

 

Foreløbig afgørelse, formanden for børn og unge-udvalget (§ 75, stk. 1, i lov om social service, § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Udslag1

 

 

1

 

 

Misbrug hos barn/ung

 

 

1

 

 

Udslag2

 

 

2

 

 

Kriminalitet hos barn/ung

 

 

1

 

 

Udslag3

 

 

3

 

 

Skoleproblemer hos barn/ung f.eks. fravær

 

 

1

 

 

Udslag4

 

 

4

 

 

Anden bekymrende adfærd hos barn/ung f.eks. udadreagerende adfærd

 

 

1

 

 

Udslag5

 

 

5

 

 

Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung

 

 

1

 

 

Udslag6

 

 

6

 

 

Sundhedsforhold hos barn/ung

 

 

1

 

 

Udslag7

 

 

7

 

 

Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt

 

 

1

 

 

Udslag8

 

 

8

 

 

Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung

 

 

1

 

 

Udslag9

 

 

9

 

 

Misbrug hos forældre

 

 

1

 

 

Udslag10

 

 

10

 

 

Kriminalitet hos forældre

 

 

1

 

 

Udslag11

 

 

11

 

 

Anden bekymrende adfærd hos forældre

 

 

1

 

 

Udslag12

 

 

12

 

 

Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre

 

 

1

 

 

Udslag13

 

 

13

 

 

Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne

 

 

1

 

 

Udslag14

 

 

14

 

 

Utilstrækkelig omsorg fra forældre

 

 

1

 

 

Udslag15

 

 

15

 

 

Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig

 

 

1

 

 

Udslag16

 

 

16

 

 

Andet

 

 

1

 

 

 

 

 

 

AnbringSted

 

 

1

 

 

Netværksplejefamilie

 

 

1

 

 

 

6

 

 

Eget værelse, kollegium m.v.

 

 

1

 

 

 

7

 

 

Delvis lukket døgninstitution m.v.

 

 

1

 

 

 

8

 

 

Døgninstitution, sikret afdeling

 

 

1

 

 

 

9

 

 

Døgninstitution, almindelig afdeling

 

 

1

 

 

 

10

 

 

Kost- og/eller efterskole

 

 

1

 

 

 

11

 

 

Opholdssted

 

 

1

 

 

 

12

 

 

Almen plejefamilie

 

 

1

 

 

 

13

 

 

Forstærket plejefamilie

 

 

1

 

 

 

14

 

 

Specialiseret plejefamilie

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Aendrarsag1

 

 

1

 

 

Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet er opnået

 

 

1

 

 

Aendrarsag2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet kan ikke opnås

 

 

1

 

 

Aendrarsag3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Anbringelsen ændres på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning

 

 

1

 

 

Aendrarsag4

 

 

4

 

 

Andre årsager

 

 

1

 

 

Aendrarsag5

 

 

5

 

 

Ændret efter afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet

 

 

1

 

 

Aendrarsag6

 

 

6

 

 

Ændret efter afgørelse i Børne- og Ungeudvalget

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Aendrgrundlag

 

 

4

 

 

Forvaltningsafgørelse med samtykke (§ 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, i lov om social service)

 

 

1

 

 

 

5

 

 

Børn og unge-udvalget, uden samtykkekrav (§ 74, stk. 1, nr. 2, jf. § 58 i lov om social service)

 

 

1

 

 

 

6

 

 

Foreløbig afgørelse, formanden for børn og unge-udvalget (§ 75, stk. 1, jf. § 58 i lov om social service)

 

 

1

 

 

 

7

 

 

Dom (ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a)

 

 

1

 

 

 

8

 

 

Dom (afsoning, jf. § 78, stk. 2 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.)

 

 

1

 

 

 

9

 

 

Surrogat for varetægtsfængsling (retsplejelovens § 765)

 

 

1

 

 

 

10

 

 

Unge udlændinge under 15 år (udlændingelovens §§ 36 og 37)

 

 

1

 

 

 

11

 

 

Ankestyrelsens egen driftsbeføjelse (§ 65 i lov om social service)

 

 

1

 

 

 

12

 

 

Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet med samtykke (§ 14, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)

 

 

1

 

 

 

13

 

 

Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet uden samtykkekrav (§ 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)

 

 

1

 

 

 

14

 

 

Foreløbig afgørelse, formanden for børn og unge-udvalget (§ 75, stk. 1, i lov om social service, § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Hjemaarsag1

 

 

1

 

 

Formålet med anbringelsen er opnået

 

 

1

 

 

Hjemaarsag2

 

 

2

 

 

Formålet med anbringelsen er ikke opnået

 

 

1

 

 

Hjemaarsag3

 

 

3

 

 

Den unge over 15 år trækker samtykke tilbage

 

 

1

 

 

Hjemaarsag4

 

 

4

 

 

Den unge fylder 18 år

 

 

1

 

 

Hjemaarsag5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Anbringelsen ophører på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning

 

 

1

 

 

Hjemaarsag6

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Afgørelse i børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen eller domstolene

 

 

1

 

 

Hjemaarsag7

 

 

7

 

 

Andet

 

 

1

 

 

Hjemaarsag8

 

 

8

 

 

Afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet, Ankestyrelsen eller domstolene

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Hjemophold

 

 

1

 

 

Forældre

 

 

1

 

 

 

2

 

 

Øvrige familie eller netværk

 

 

1

 

 

 

3

 

 

Egen bolig (uvisiteret)

 

 

1

 

 

 

4

 

 

Botilbud for voksne

 

 

1

 

 

 

5

 

 

Andet sted

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Efteranbsted

 

 

1

 

 

Netværksplejefamilie

 

 

2

 

 

 

3

 

 

Almindelig plejefamilie, konkret godkendt

 

 

2

 

 

 

5

 

 

Kommunal plejefamilie, konkret godkendt

 

 

2

 

 

 

6

 

 

Eget værelse, kollegium m.v.

 

 

2

 

 

 

7

 

 

Delvis lukket døgninstitution m.v.

 

 

2

 

 

 

8

 

 

Døgninstitution, sikret afdeling

 

 

2

 

 

 

9

 

 

Døgninstitution, almindelig afdeling

 

 

2

 

 

 

10

 

 

Kost- og/eller efterskole

 

 

2

 

 

 

11

 

 

Opholdssted

 

 

2

 

 

 

12

 

 

Netværksplejefamilie, unge med funktionsnedsættelse

 

 

2

 

 

 

15

 

 

Almen plejefamilie

 

 

2

 

 

 

16

 

 

Almen plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse

 

 

2

 

 

 

17

 

 

Forstærket plejefamilie

 

 

2

 

 

 

18

 

 

Forstærket plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse

 

 

2

 

 

 

19

 

 

Specialiseret plejefamilie

 

 

2

 

 

 

20

 

 

Specialiseret plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse

 

 

2

 

 

 

21

 

 

Almindelig plejefamilie, konkret godkendt, unge med funktionsnedsættelse

 

 

2

 

 

 

24

 

 

Kommunal plejefamilie, konkret godkendt, unge med funktionsnedsættelse

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Efterophoer1

 

 

1

 

 

Formålet med døgnopholdet er opnået

 

 

2

 

 

Efterophoer2

 

 

2

 

 

Formålet med døgnopholdet er ikke opnået

 

 

2

 

 

Efterophoer3

 

 

3

 

 

Den unge fylder 23 år

 

 

2

 

 

Efterophoer4

 

 

4

 

 

Anbringelsen ophører på den unges eller anbringelsesstedets foranledning

 

 

2

 

 

Efterophoer6

 

 

6

 

 

Andet ophør

 

 

2 (ingen 5)

 

 

 

 

 

 

Efthjem

 

 

1

 

 

Forældre

 

 

2

 

 

 

2

 

 

Øvrige familie eller netværk

 

 

2

 

 

 

3

 

 

Egen bolig (uvisiteret)

 

 

2

 

 

 

4

 

 

Botilbud for voksne

 

 

2

 

 

 

5

 

 

Andet sted

 

 

2

 

 

5. Valideringsrapport

Leverandørerne skal gøre det muligt for kommunerne at trække datarapporter fra deres systemer, således at kommunerne kan validere de data, som er sendt til Danmarks Statistik.

6. Dataformatbeskrivelse

Data skal indberettes i form af CSV-filer. Filerne overføres fra kommunernes system til FTP-server hos Danmarks Statistik. Filerne skal i første linje indeholde variabelnavne som overskrifter, og i de følgende linjer en eller flere rækker med data. Data skal separeres med semikolon.

Indberetningerne er opdelt i 2 skemaer:

1. Skema 1 bruges til indberetning af anbringelse af børn og unge under 18 år.

2. Skema 2 bruges til indberetning af unge mellem 18 og 22 år i efterværn.

Ved en indberetning sendes en CSV-fil for et af de to skemaer. Disse CSV-filer skal indeholde alle variabelnavne, som er angivet nedenfor for det enkelte skema (i samme rækkefølge). Det afhænger af indberetningstypen, hvor mange data, som skal udfyldes i hver række.

Variablene fra skema 1 og 2 skal altid suppleres med følgende 8 grundvariabler i starten af hver indberettet række.

1. Skemaid

2. Indberetningstid

3. Annuller

4. Handlekommune

5. Lokalforvaltning

6. Sagsbehandler

7. Barnetsnavn

Der må kun indberettes om én hændelse i hver række i CSV-filen. Hver hændelse skal have sit eget skemaid. Skema1 består af 57 variable i nedenstående rækkefølge:

 

1. skemaid

 

 

16. udslag2

 

 

31. Anbringdato

 

 

46. ovtdato

 

 

2. indberettid

 

 

17. udslag3

 

 

32. AnbringSted

 

 

47. frakomnummer

 

 

3. annuller

 

 

18. udslag4

 

 

33. FlytningDato

 

 

48. Ophoerdato

 

 

4. handlekommune

 

 

19. udslag5

 

 

34. stedknum

 

 

49. hjemaarsag1

 

 

5. lokalforvaltning

 

 

20. udslag6

 

 

35. Stedcvr

 

 

50. hjemaarsag2

 

 

6. sagsbehandler

 

 

21. udslag7

 

 

36. aendrarsag1

 

 

51. hjemaarsag3

 

 

7. Barnetsnavn

 

 

22. udslag8

 

 

37. aendrarsag2

 

 

52. hjemaarsag4

 

 

8. bucpr

 

 

23. udslag9

 

 

38. aendrarsag3

 

 

53. hjemaarsag5

 

 

9. buudlnr

 

 

24. udslag10

 

 

39. aendrarsag4

 

 

54. hjemaarsag6

 

 

10. alderindb

 

 

25. udslag11

 

 

40. aendrarsag5

 

 

55. hjemaarsag7

 

 

11. koenindb

 

 

26. udslag12

 

 

41. aendrarsag6

 

 

56. hjemaarsag8

 

 

12. Haendelsesnr

 

 

27. udslag13

 

 

42. Samtykdato

 

 

57. hjemophold

 

 

13. afgdato

 

 

28. udslag14

 

 

43. aendrgrundlag

 

 

 

14. samtykke

 

 

29. udslag15

 

 

44. ovddato

 

 

 

15. udslag1

 

 

30. udslag16

 

 

45. tilkomnummer

 

 

 

Skema 2 består af 28 variable i nedenstående rækkefølge:

 

 

1. skemaid

 

 

9. buudlnr

 

 

17. ovddato2

 

 

25. efterophoer3

 

 

2. indberettid

 

 

10. alderindb

 

 

18. tilkomnummer2

 

 

26. efterophoer4

 

 

3. annuller

 

 

11. koenindb

 

 

19. ovtdato2

 

 

27. efterophoer6

 

 

4. handlekommune

 

 

12. Efterhaendnr

 

 

20. frakomnummer2

 

 

28. efthjem

 

 

5. lokalforvaltning

 

 

13. EfterDato

 

 

21. FlytningDato2

 

 

 

6. sagsbehandler

 

 

14. efteranbsted

 

 

22. OphoerDato2

 

 

 

7. Barnetsnavn

 

 

15. beligknum2

 

 

23. efterophoer1

 

 

 

8. bucpr

 

 

16. Stedcvr2

 

 

24. efterophoer2

 

 

 

6.1. CVS-fil navnestandard

CSV-filerne skal navngives efter et bestemt system for at kunne automatisere indlæsningen, og så der ikke forekommer flere filer med samme navn i systemet.

1. Skema1 indberetning: Indb_skema1_[kommunenummer]_YYYYMMDD_HHMMSS. csv

2. Skema2 indberetning: Indb_skema2_[kommunenummer]_YYYYMMDD_HHMMSS. csv

Hvor [kommunenummer] skal erstattes af den 3-cifrede kommunekode for den indberettende kommune.

6.2. Indberetning af rettelser og sletninger

Hvis data til en tidligere indberetning skal rettes, skal der anvendes samme skema-id, som for den tidligere indberetning, men med et nyt indberetningstidspunkt.

I de programmer, som modtager data på Danmarks Statistik, skal de nye data overskrive de tidligere indsendte på samme skema-id.

For anbringelsen af barnet kan man godt sende afgørelsen alene og iværksættelsen senere, men de skal have samme skema-id og data for afgørelsen skal gensendes sammen med data for iværksættelsen.

Man må også godt vente med at indsende data om afgørelsen, indtil data om iværksættelsen er klar, så det hele kan sendes i samme indberetning.

Endelig må man godt indsende indberetning om en planlagt anbringelse, hvis man har oplysningerne. Der kan altid indberettes rettelser, hvis de planlagte oplysninger ændres senere.

Hvis hele den tidligere indberetning skal annulleres, skal der ligeledes angives skema-id og skrives ’annuller’ i annuller-variablen. Denne indberetning annullerer alle indberetninger med samme skema-id.

7. XML-skemaer

Er ikke relevant for denne statistik.

8. XML-fil

Er ikke relevant for denne statistik.

9. Kvitteringsmail

Danmarks Statistik sender ikke en kvitteringsmail til kvitteringsmodtager i indberetningskommunen, når data er indlæst. Kommunen vil kun modtage en mail, hvis Danmarks Statistik har afvist data.

10. Vejledning i forbindelse med systemskifte

Kommuner, der skifter indberetningsløsning, skal give besked om dette til Danmarks Statistik, så snart der er indgået aftale om en ny indberetningsløsning. Kommunen skal fortsætte med at indberette data via det tidligere system, indtil det nye system er taget i brug, og indberetningen fungerer. Dette er for at undgå datatab ved overgangen fra det tidligere system til det nye system. Hvis der indberettes testdata via det nye system, skal det angives, at dataleverancen er en testleverance:

Test_skema1_[kommunenr]_YYYYMMDD_HHMMSS. csv

Test_skema2_[kommunenr]_YYYYMMDD_HHMMSS. csv

CSV-filer navngivet Indb_skema1_[kommunenr]_YYYYMMDD_HHMMSS. csv eller Indb_skema2_[kommunenr]_YYYYMMDD_HHMMSS. csv anvendes til statistikproduktion.

Ved leverandørskifte behandler Danmarks Statistik data således, at fra det tidligere system udvælges alle afsluttede ydelser indeholdt i den senest modtagne leverance. Fra det nye system udvælges samtlige ydelser, både afsluttede og aktive, fra den senest modtagne leverance. Ydelserne fra de to systemer danner tilsammen det datagrundlag, som Danamarks Statistik anvender i statistikproduktionen.

Ved leverandørskifte er det vigtigt, at kommunen sørger for, at alle afsluttede sager i det tidligere system er opdaterede med korrekte oplysninger. Alle aktive sager i det tidligere system skal oprettes i det nye system med deres reelle anbringelsesdato (startdato), ikke datoen, der angiver tidspunktet for systemskifte.

10.1. Test af nyt leverandørsystem (leverandørskift)

Test af system foretages i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Kommunens IT-leverandør.

Der skal laves test af system, som dækker over indberetning af test-cases i kommunens system over modtagelse og lagring af data i database til færdigt udtræk til brug for statistik.

Test af skema 1 skal udføres for:

1. Indberetning af afgørelse og iværksættelse af anbringelse

2. Rettelse af felter indberettet i punkt 1

3. Indberetning af ændret anbringelsessted

4. Rettelse af felter

5. Indberetning af ændret anbringelsesgrundlag

6. Rettelse af felter

7. Indberetning af ophør

8. Rettelse af felter

9. Gentagelse af punkt 1 til 8 for ny anbringelse af samme barn

10. Annullering af ophør

11. Annullering af ændret anbringelsesgrundlag

12. Annullering af ændret anbringelsessted

13. Annullering af afgørelse og iværksættelse

For hvert punkt udføres:

1. Tjek af modtaget CSV-fil for eventuelle fejl og overflødige felter

2. Tjek af indhold i Database tabeller i Danmarks Statistik

Test af skema 2 skal udføres tilsvarende for:

1. Videreførelse/genetablering af døgnophold efter 18. år

2. Ny handlekommune (afgivelse/modtagelse)

3. Ændring af anbringelsessted (flytning)

4. Ophør af anbringelse

Til toppen

Bilag 2 – Kravspecifikation – Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge

 

 

Indholdsfortegnelse

 

 

1. Indledning

 

 

 

1.1. Arbejdsgange ved overførsel af data

 

 

2. Overordnede elementer

 

 

3. Data

 

 

 

3.1. Metadataelementer

 

 

 

3.2. Dataelementer

 

 

4. Værdisæt for dataelementer

 

 

 

4.1. Foranstaltninger

 

 

 

4.2. Sletning af tidligere indberettet foranstaltning

 

 

5. Valideringsmuligheder

 

 

6. Dataformatbeskrivelse

 

 

7. XML-skemaer

 

 

 

7.1. Overordnede XML-skema for leverance 201

 

 

 

7.2. XML-skemaer for Metadata

 

 

 

7.2.1. Overordnet XML-skema for Metadata

 

 

 

7.2.2. Envelope

 

 

 

7.2.3. Communicator

 

 

 

7.2.4. Contact

 

 

 

7.2.5. DBoksContact

 

 

 

7.3. XML-skemaer for Data

 

 

 

7.3.1. Foranstaltninger

 

 

8. XML-fil

 

 

 

8.1. XML-fil navnestandard

 

 

9. Kvitteringsmail

 

 

10. Vejledning i forbindelse med systemskifte

 

 

1. Indledning

Dette dokument indeholder beskrivelser af dataleverancer og dataudveksling mellem kommuner og Danmarks Statistik vedrørende forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Danmarks Statistik har på individniveau modtaget indberetninger om de personrettede forebyggende foranstaltninger siden 1980 og familierettede forebyggende foranstaltninger siden 2014.

De kommunale myndigheder skal efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indberette oplysninger om forebyggende foranstaltninger (ydelser) på barnets eller den unges CPR-nummer.

Hver enkelt ydelse skal indberettes. En indberetning skal bestå af følgende obligatoriske elementer:

 • Metadata/Stamdata
 • Indberetningsdata
 • CPR-nummer
 • Forældremyndighedsindehavers eller værges CPR-nummer
 • Foranstaltning (ydelse)
 • Dato for start af foranstaltning (ydelse)
 • Dato for ophør af foranstaltning (ydelse)

Det er altid handlekommunen, der skal indberette. I de tilfælde, hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, er det således altid handlekommunen, der skal foretage indberetningen. Det er et krav, at kommunerne har indberettet alle foranstaltninger for et kalenderår senest 31. januar i det efterfølgende kalenderår. Kommunen og/eller systemleverandørerne kan frit vælge, om de vil indsende dataleverancer dagligt, månedligt, kvartalvist eller årligt. Danmarks Statistik skal dog varsles med minimum 2 måneder, hvis kommunen og dennes systemleverandør ønsker at ændre frekvensen for kommunens dataleverancer.

Leverancerne skal ved normal drift indeholde ”Delta load”. ”Delta load” betyder, at kommunen skal levere alle ydelser, der er startet, stoppet og/eller ændret siden sidste levering. Ved skift af systemleverandør skal første dataleverance fra den nye leverandør dog indeholde ”Full load”. ”Full load” betyder, at dataleverancen indeholder alle sager fra en given dato. Den konkrete dato for ”Full load” aftales med Danmarks Statistik ved hvert konkret skift. Man sletter en tidligere indberettet foranstaltning ved at systemleverandøren indsender foranstaltningskoden 888 og samtidig indsender det foranstaltnings-id, som tidligere er indberettet sammen med den foranstaltning, der ønskes slettet.

Alle foranstaltninger (ydelser) bevilget efter nedennævnte paragraffer er omfattet af indberetningspligten til De Kommunale Serviceindikatorer for udsatte børn og unge, uanset hvilken forvaltning i kommunen, der bevilger ydelsen. Det er dog kun foranstaltninger til personer under 23 år, der skal indberettes.

Dataoverførslen sker via system-til-system løsning eller Danmarks Statistiks web-dialog. Webdialogen findes ved at trykke ”start indberetninger” på hjemmesiden www.dst.dk /forebyg. Ved system-til-system løsning genererer leverandørsystemerne i kommunerne et antal XML-filer. XML-filerne overføres til Danmarks Statistik via en central dataoperatør som mellemstation. I Danmarks Statistik modtages XML-filerne i det centrale modtagelses-system (CEMOS). Efter modtagelse af leverancen sendes en kvitteringsmail til den enkelte kommune (se afsnit 10 for eksempler). Alle overførsler sker via en sikker krypteret linje.

Arbejdsgange ved overførsel af data

j

2. Overordnede elementer

Nedenstående skema viser de overordnede elementer i dataleverancen.

 

 

Elementnavn

 

 

Beskrivelse

 

 

Leverancekode for statistikken

 

 

L201

 

 

Indberetning

 

 

Kommunale myndigheder indberetter eller opdaterer de forebyggende foranstaltninger. Hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, foretages indberetningen af handlekommunen.

 

 

Frekvens

 

 

Daglig, månedlig, kvartalvis eller årlig indberetning.

 

 

Frist

 

 

Senest 31 dage efter årets afslutning.

 

 

Enhed

 

 

Indberetningerne er på ydelsesniveau (foranstaltningsniveau), dvs. hver ydelse indberettes med CPR-nummer og unikt foranstaltningID.

 

 

Format for indsendte data

 

 

XML-filer, som kan valideres mod XML-skemaer.

 

 

Delta bestand

 

 

Der skal leveres delta load. Delta load betyder, at kommunen skal levere alle ydelser, der er startet, stoppet og/eller ændret/slettet siden sidste levering til Danmarks Statistik.

 

 

Sletninger

 

 

Man sletter en tidligere indberettet foranstaltning ved, at systemleverandøren indsender foranstaltningskoden 888 og samtidig indsender det foranstaltnings-id, som tidligere er indberettet sammen med den foranstaltning, der ønskes slettet.

 

 

Testmuligheder

 

 

Ved ændringer (eksempelvis leverandørskifte, hvor data skal testes) skal testmateriale navngives som T201.

 

Inde i data er den eneste forskel på testleverancer og produktionsleverancer, at der skal angives et T i stedet for et L i dst:FormID:

 

<dst:FormID>T201</dst:FormID>

 

(se vejledningen i afsnit 8.1. XML-fil navnestandard)

 

 

Statistikkens hjemmeside

 

 

 

Linket henviser til statikkens emneside, hvor der gives en generel introduktion til statikken.

 

 

Linket henviser til statistikkens oplysningsside, hvor der bl.a. kan indhentes information om vejledninger til indberetning.

 

 

Link til XML-skema på digitaliser.dk

 

 

 

Skemaerne kan også fås ved henvendelse til Danmarks Statistik

 

Link til XML-skema på digitaliser.dk

 

 

3. Data

Alle dataleverancer skal indeholde både indberetningsdata samt metadata og /eller stamdata.

3.1. Metadata-/Stamdataelementer

Metadata-/Stamdataelementer indgår som det første element i leverancen. Dataelementerne i metadata har i modsætning til de øvrige dataelementer engelske navne.

Metadata-/Stamdataelementer

 

 

Elementnavn

 

 

Obliga-torisk

 

 

Dataformat

 

 

Beskrivelse

 

 

Envelope (DST_Envelope. xsd)

 

 

dst:Source

 

 

Ja

 

 

String

 

 

System, der flytter data fra ekstern server til server hos Danmarks Statistik. Skal være ”CEMOS”

 

 

dst:SurveyID

 

 

Ja

 

 

String

 

 

Entydig ident for dataleverancen i Danmarks Statistik. Skal være ”D280600”

 

 

dst:FormID

 

 

Ja

 

 

String

 

 

Navn på leverance:

 

Produktionsdata angives ”L201”

 

Testdata angives ”T201”

 

 

dst:Period

 

 

Ja

 

 

String, max 15

 

 

Den senest afsluttede måned inden leverancen sendes

 

 

dst:EntityIDType

 

 

Ja

 

 

String, max 20

 

 

Indberetningsenhedstype. Skal være ”Kommune”

 

 

dst:EntityID

 

 

Ja

 

 

Numerisk, længde 3

 

 

Kommunekode

 

 

Communicator (DST_CommunicatorStructure. xsd)

 

 

CommunicationDescription

 

 

Ja

 

 

String

 

 

Anvendelse af ”CommunicationDateTime” (”Oprettelse på lokal server”)

 

 

CommunicationDateTime

 

 

Ja

 

 

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

 

 

Tidspunkt for oprettelse på lokal server i kommunen

 

 

SystemName

 

 

Ja

 

 

String

 

 

Navn på fagsystem, som har genereret XML-filerne

 

 

SystemVersion

 

 

Ja

 

 

String

 

 

Version af fagsystem, som har genereret XML-filerne

 

 

Contact (DST_ContactStructure. xsd)

 

 

ContactTypeName (altid 3)

 

 

Ja

 

 

String

 

 

Angiver type af kontaktperson i kommunen. Følgende 3 typer skal altid indberettes:

 

”Faglig ansvarlig”

 

”Teknisk ansvarlig”

 

”Kvitteringsmodtager”

 

 

ContactIdentifier (altid 3)

 

 

Ja

 

 

String

 

 

Navnet på kontaktpersonen. Skal indberettes for:

 

”Faglig ansvarlig”

 

”Teknisk ansvarlig”

 

”Kvitteringsmodtager”

 

 

ContactEmailAddress (altid 3)

 

 

Ja

 

 

String

 

 

Mailadresse på kontakt. Skal indberettes for:

 

”Faglig ansvarlig”

 

”Teknisk ansvarlig”

 

”Kvitteringsmodtager”

 

 

DBoksContact (DST_DBoksContactNewStructure. xsd)

 

 

CVRnumberIdentifier

 

 

Ja

 

 

Numerisk, længde 8

 

 

CVR-nummer for indberetningskommune

 

 

ProductionUnitIdentifier

 

 

Ja

 

 

Numerisk, længde 10

 

 

Produktionsenhedsnr. (PNR) for indberetningskommune

 

 

Version

 

 

FormVersion

 

 

Ja

 

 

String, max 30

 

 

Version af leverance. Giver information om det er første leverance eller en genfremsendelse fra kommunen/fagsystemet. Feltet forventes således at indeholde '1' for første leverance; '2' for første genfremsendelse; '3' for anden genfremsendelse osv. Feltet tælles således op, hver gang kommunen gør brug af genfremsendelses-funktionen.

 

 

Alle dataleverancer skal også indeholde både metadata og dataelementer. Nedenstående skema beskriver dataelementerne.

3.2. Indberetningsdata

Alle dataleverancer skal indeholde indberetningsdata. Nedenstående skema beskriver elementerne i indberetningsdata.

Indberetningsdataelementer

 

 

Elementnavn

 

 

Obligatorisk

 

 

Dataformat

 

 

Beskrivelse

 

 

Sag (DST_ForanstaltningStrukturSamling. xsd)

 

 

UdsatBarnCPRidentifikator

 

 

Ja

 

 

String, (alfanumerisk),

 

længde min 10 og max 16

 

 

CPR-nummer på barnet eller den unge som modtager forebyggende foranstaltninger. Kan være invalide/udenlandske CPR-numre.

 

 

FormynderCPRidentifikator

 

 

Ja, hvis der er en formynder.

 

 

String, (alfanumerisk),

 

længde min 10 og max 16

 

 

 

 

CPR-nummer på indehaver af forældremyndigheden, formynder eller værge. Hvis der er mere end en forældremyndighedsindehaver, formynder eller værge, udfyldes feltet blot med CPR-nummer for den ene af forældremyndighedsindehaverne, formynderne eller værgerne. Hvis der ikke er en forældremyndighedsindehaver, formynder eller værge, skal feltet udfyldes med barnets eller den unges CPR-nummer.

 

 

ForanstaltningId

 

 

Ja

 

 

String, (alfanumerisk),

 

længde: min 1 og max 15. Id skal være unikt på kommuneniveau (kan indeholde både tal og tegn).

 

 

Et unikt id der identificerer en foranstaltning for et barn eller en ung. Ved opdatering, rettelse eller sletning af den indberettede foranstaltning skal foranstaltnings-id forblive uforandret.

 

 

ForanstaltningKode

 

 

Ja

 

 

Numerisk,

 

længde 3

 

 

Kode for de forebyggende foranstaltninger.

 

Nedenstående værdisæt viser de koder, som anvendes i forbindelse med indberetning af de forebyggende foranstaltninger. Foranstaltningskoden bruges desuden til formidling af sletninger.

 

 

ForanstaltningStartDato

 

 

Ja

 

 

Date, YYYY-MM-DD

 

 

Startdato for den modtagne foranstaltning. Startdato skal udfyldes med den dato, hvor foranstaltningen er effektueret/iværksat (ikke den planlagte dato).

 

 

ForanstaltningSlutDato

 

 

Nej

 

 

Date, YYYY-MM-DD

 

 

Slutdato for den modtagne foranstaltning. Dette felt er oftest en opdatering af en eksisterende række. Slutdato bør først udfyldes, når foranstaltningens slutdato er effektueret.

 

 

4. Værdisæt for indberetningsdata

Koder for de foranstaltninger som skal indberettes. Til hver foranstaltning er til vejledning vist, hvilken paragraf i lov om social service, som foranstaltningen er knyttet til.

4.1. Foranstaltninger

 

 

Værdi i DST

 

 

Beskrivelse

 

 

Paragraf (foranstaltning)

 

 

257

 

 

Straksreaktion

 

 

§ 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

256

 

 

Være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt

 

 

§ 13, stk. 1, nr. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

258

 

 

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el. lign.

 

 

§ 13, stk. 1, nr. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

259

 

 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

 

 

§ 13, stk. 1, nr. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

261

 

 

Behandling af barnets eller den unges problemer

 

 

§13, stk. 1, nr. 4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

262

 

 

Etablering af døgnophold for både barnet og andre medlemmer af familien

 

 

§ 13, stk. 1, nr. 5, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

268

 

 

Aflastningsophold for barn/ung med ophold i eget hjem

 

 

§ 13, stk. 1, nr. 6, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

269

 

 

Fast kontaktperson for den unge alene

 

 

§ 13, stk. 1, nr. 7, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

277

 

 

Formidling af praktiktilbud til unge

 

 

§ 13, stk. 1, nr. 8, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

278

 

 

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og støtte

 

 

§ 13, stk. 1, nr. 9, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

210

 

 

Aflastningsophold for barn eller ung med ophold i eget hjem

 

 

§ 52, stk. 3, nr. 5, i lov om social service

 

 

215

 

 

Aflastningsophold under døgnophold

 

 

§ 55, stk. 2, i lov om social service

 

 

225

 

 

Behandling af barnets eller den unges problemer

 

 

§ 52, stk. 3, nr. 3, i lov om social service

 

 

230

 

 

Fast kontaktperson for barnet eller den unge alene

 

 

§ 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service

 

 

240

 

 

Formidling af praktikophold til unge

 

 

§ 52, stk. 3, nr. 8, i lov om social service

 

 

245

 

 

Tilknytning af koordinator til unge, der er idømt en sanktion

 

 

§ 54 a i lov om social service

 

 

260

 

 

Ungepålæg

 

 

§ 57 b i lov om social service

 

 

274

 

 

Afholdelse af netværkssamråd på grund af kriminel adfærd

 

 

§ 57 c i lov om social service

 

 

290

 

 

Fast kontaktperson for unge over 18 år

 

 

§ 76, stk. 2, i lov om social service

 

 

270

 

 

Fast kontaktperson for den unge i efterværn

 

 

§ 76, stk. 3, nr. 2, i lov om social service

 

 

250

 

 

Etablering af udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted

 

 

§ 76, stk. 3, nr. 3, i lov om social service

 

 

275

 

 

Andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til selvstændig tilværelse for den unge over 18 år

 

 

§ 76, stk. 3, nr. 4, i lov om social service

 

 

271

 

 

Fast kontakt person til unge under 18 år, som er anbragt uden samtykke

 

 

§ 76, stk. 5, i lov om social service

 

 

272

 

 

’Fast kontaktperson frem til det fyldte 19. år

 

 

 

 

§76, stk. 6, i lov om social service

 

 

273

 

 

’Kortvarigt ophold på et tidligere anbringelsessted for unge i efterværn

 

 

 

 

§ 76, stk. 8, i lov om social service

 

 

 

 

Værdi i DST

 

 

Beskrivelse

 

 

Paragraf (foranstaltning)

 

 

405

 

 

Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser

 

 

§ 11, stk. 3, nr. 1, i lov om social service

 

 

401

 

 

Netværks- eller samtalegrupper

 

 

§ 11, stk. 3, nr. 2, i lov om social service

 

 

402

 

 

Rådgivning om familieplanlægning

 

 

§ 11, stk. 3, nr. 3, i lov om social service

 

 

403

 

 

Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder

 

 

§ 11, stk. 3, nr. 4, i lov om social service

 

 

404

 

 

Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte

 

 

§ 11, stk. 6, i lov om social service

 

 

409

 

 

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat funktionsevne og deres familier

 

 

§ 11, stk. 7, i lov om social service

 

 

408

 

 

Familievejledning for familier til børn under 18 år med betydelig og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 

 

§ 11, stk. 8, i lov om social service

 

 

407

 

 

Udgifter i forbindelse med konsulentbistand

 

 

§ 11, stk. 4, nr. 1, i lov om social service

 

 

498

 

 

Familiebehandling

 

 

§ 13, stk. 1, nr. 4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

499

 

 

Etablering af kontaktperson for hele familien

 

 

§ 13, stk. 1, nr. 7, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

 

 

445

 

 

Økonomisk støtte i forbindelse med udgifter efter 52, stk. 3 i lov om social service

 

 

§ 52 a, stk. 1, nr. 1, i lov om social service

 

 

450

 

 

Økonomisk støtte til at undgå anbringelse uden for hjemmet eller til at fremskynde hjemgivelse m.v.

 

 

§ 52 a, stk. 1, nr. 2, i lov om social service

 

 

406

 

 

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

 

 

§ 52, stk. 3, nr. 1, i lov om social service

 

 

451

 

 

Udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet

 

 

§ 52 a, stk. 1, nr. 3, i lov om social service

 

 

452

 

 

Udgifter i forbindelse med prævention

 

 

§ 11, stk. 4, nr. 2, i lov om social service

 

 

415

 

 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

 

 

§ 52, stk. 3, nr. 2, i lov om social service

 

 

420

 

 

Familiebehandling

 

 

§ 52, stk. 3, nr. 3, i lov om social service

 

 

425

 

 

Etablering af døgnophold for både barnet og andre medlemmer af familien

 

 

§ 52, stk. 3, nr. 4, i lov om social service

 

 

430

 

 

Etablering af kontaktperson for hele familien

 

 

§ 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service

 

 

440

 

 

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og pædagogisk støtte

 

 

§ 52, stk. 3, nr. 9, i lov om social service

 

 

435

 

 

Støtteperson til forældremyndigheden i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet

 

 

§ 54 i lov om social service

 

 

455

 

 

Forældrepålæg

 

 

§ 57 a i lov om social service

 

 

4.2. Sletning af tidligere indberettet foranstaltning

 

 

Værdi i DST

 

 

Beskrivelse

 

 

Paragraf (foranstaltning)

 

 

888

 

 

Sletning af tidligere indberettet data. Sletninger (”Foranstaltning” = 888) indberettes med sammen ”ForanstaltningsId”, som blev angivet ved den tidligere indberettede ydelse (”Foranstaltning”), som nu ønskes slettet.

 

 

Oplysninger om sletningskal indberettes for alle slettede foranstaltninger efter lov om social service eller lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 

 

5. Valideringsmuligheder

Leverandørerne skal gøre det muligt for kommunerne at trække datarapporter fra deres systemer, således at kommunerne kan validere data sendt til Danmarks Statistik.

6. Dataformatbeskrivelse

Alle de nødvendige dataleverancer er beskrevet af Danmarks Statistik ved hjælp af XML-skemaer. Databeskrivelserne overholder de regler, som er indeholdt i OIOXML-standarderne, herunder OIOXML Navngivnings- og Designregler 3.0. Alle XML-filer skal være i UTF-8-format.

Den enkelte leverandør eller kommune kan hente disse XML-skemaer på Videnskabsministeriets hjemmeside ’www.Digitaliser.dk’ til lokal anvendelse. Alle XSD-filer kan etableres ud fra afsnit 8. XML-skemaerne samt eksempelfil kan også fås ved henvendelse til Danmarks Statistik (forebyg@dst.dk).

7. XML-skemaer

XML-skemaerne indeholder et overordnet XML-skema, som XML-filen skal henvise til.

7.1. Overordnede XML-skema for leverance 201

Det overordnede XML-skema hedder ”UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur” og er placeret i filen:

DST_UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur. xsd”, som er uploadet på Digitaliseret.dk (http://digitaliser.dk/resource/2351810/artefact/DST_UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur. xsd), sammen med de andre XML-skemaer.

Det overordnede XML-skema refererer til:

 • XML-skemaer for Metadata (DeliveryMetadataNewStructure)
 • XML-skemaer for Data (ForanstaltningStrukturSamling)

UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur

ø

 

DST_UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">

<xs:include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/2343867/artefact/DST_DeliveryMetadataNewStructure. xsd" />

<xs:include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/2351806/artefact/DST_ForanstaltningStrukturSamling. xsd" />

<xs:element name="UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur" type="UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1StrukturType" />

<xs:complexType name="UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1StrukturType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="DeliveryMetadataNewStructure" />

<xs:element ref="ForanstaltningStrukturSamling" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

7.2. XML-skemaer for Metadata

XML-Skemaerne for Metadata indeholder et overordnet XML-skema (DeliveryMetadataNewStructure), som indeholder FormVersion og refererer til:

 • Envelope
 • Communicator
 • Contact
 • DBoksContact

Diagram over XML-skemaer for Metadata

7.2.1. Overordnet XML-skema for Metadata

g

DST_DeliveryMetadataNewStructure. xsd

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/11992/artefact/DST_Envelope. xsd" />

<xs:include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/533564/artefact/DST_CommunicatorStructureCollection. xsd" />

<xs:include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/533551/artefact/DST_ContactStructureCollection. xsd" />

<xs:include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/2343585/artefact/DST_DBoksContactNewStructure. xsd" />

<xs:include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/533532/artefact/DST_FormVersion. xsd" />

<xs:element name="DeliveryMetadataNewStructure" type="DeliveryMetadataNewStructureType" />

<xs:complexType name="DeliveryMetadataNewStructureType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="dst:Envelope" />

<xs:element ref="CommunicatorStructureCollection" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element ref="ContactStructureCollection" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element ref="DBoksContactNewStructure" minOccurs="0" />

<xs:element ref="FormVersion" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

7.2.2. Envelope

DST_Envelope. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? ><schema xmlns="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" version="1.0"><include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/14482/artefact/DST_Source. xsd"/><include

schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/19272/artefact/DST_RefID. xsd"/><include

schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/17898/artefact/DST_SurveyID. xsd"/><include

schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/12983/artefact/DST_FormID. xsd"/><include

schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/19217/artefact/DST_Period. xsd"/><include

schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/18757/artefact/DST_Entity. xsd"/><include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/18376/artefact/DST_ReportingDataType. xsd"/><element name="Envelope" type="dst:EnvelopeType"><annotation><documentation/></annotation></element><complexType name="EnvelopeType">

<sequence><element minOccurs="0" ref="dst:Source"/><element minOccurs="0" ref="dst:RefID"/><element minOccurs="0" ref="dst:SurveyID"/>

<element minOccurs="0" ref="dst:FormID"/><element minOccurs="0" ref="dst:Period"/>

<element minOccurs="0" ref="dst:Entity"/><element minOccurs="0" ref="dst:ReportingDataType"/></sequence></complexType></schema>

7.2.3. Communicator

DST_CommunicatorStructureCollection. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:include schemaLocation="DST_CommunicatorStructure. xsd"/>

<xs:element name="CommunicatorStructureCollection" type="CommunicatorStructureCollectionType"/>

<xs:complexType name="CommunicatorStructureCollectionType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="CommunicatorStructure" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

DST_CommunicatorStructure. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:include schemaLocation="DST_CommunicationDescription. xsd"/>

<xs:include schemaLocation="DST_SystemStructure. xsd"/>

<xs:element name="CommunicatorStructure" type="CommunicatorStructureType"/>

<xs:complexType name="CommunicatorStructureType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="CommunicationDescription"/>

<xs:element name="CommunicationDateTime" type="xs:dateTime"/>

<xs:element ref="SystemStructure" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

DST_CommunicationDescription. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="CommunicationDescription" type="CommunicationDescriptionType"/>

<xs:simpleType name="CommunicationDescriptionType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="50"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

DST_SystemStructure. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:include schemaLocation="DST_SystemName. xsd"/>

<xs:include schemaLocation="DST_SystemVersion. xsd"/>

<xs:element name="SystemStructure" type="SystemStructureType"/>

<xs:complexType name="SystemStructureType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="SystemName"/>

<xs:element ref="SystemVersion"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

DST_SystemName. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="SystemName" type="SystemNameType"/>

<xs:simpleType name="SystemNameType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="50"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

7.2.4. Contact

DST_ContactStructureCollection. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:include schemaLocation="DST_ContactStructure. xsd"/>

<xs:element name="ContactStructureCollection" type="ContactStructureCollectionType"/>

<xs:complexType name="ContactStructureCollectionType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="ContactStructure" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

DST_ContactStructure. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" xmlns:xkom="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/2237/artefact/XKOM_EmailAddressIdentifier. xsd"/>

<xs:include schemaLocation="DST_ContactTypeName. xsd"/>

<xs:include schemaLocation="DST_ContactIdentifier. xsd"/>

<xs:element name="ContactStructure" type="ContactStructureType"/>

<xs:complexType name="ContactStructureType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="ContactTypeName"/>

<xs:element ref="ContactIdentifier"/>

<xs:element name="ContactEmailAddress" type="xkom:EmailAddressIdentifierType"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

DST_ContactTypeName. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="ContactTypeName" type="ContactTypeNameType"/>

<xs:simpleType name="ContactTypeNameType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="50"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

DST_ContactIdentifier. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="ContactIdentifier" type="ContactIdentifierType"/>

<xs:simpleType name="ContactIdentifierType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="100"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType></xs:schema>

7.2.5. DBoksContact

DST_DBoksContactNewStructure. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.</span> org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:simpleType name="CVRnumberIdentifierType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{8}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ProductionUnitIdentifierType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="10"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:element name="DBoksContactNewStructure" type="DBoksContactNewStructureType"/>

<xs:complexType name="DBoksContactNewStructureType">

<xs:sequence>

<xs:element name="CVRnumberIdentifier" type="CVRnumberIdentifierType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="ProductionUnitIdentifier" type="ProductionUnitIdentifierType" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

7.3. XML-skemaer for Data

Det overordnede XML-skema i Data (ForanstaltningStrukturSamling) skal altid benyttes og kan bruges til at tilknytte flere Foranstaltninger til leverancen.

XML-skemaet, der omhandler Foranstaltning (ForanstaltningStruktur), indeholder bl.a. information om barnets og formynder CPR-nummer og foranstaltningsdata (kode, start- og slut- dato).

Diagram over XML-skemaer for Foranstaltningkk

7.3.1. Foranstaltninger

DST_ForanstaltningStrukturSamling. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2016/04/16/"

targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2016/04/16/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">

<xs:include schemaLocation="DST_ForanstaltningStruktur. xsd"/>

<xs:element name="ForanstaltningStrukturSamling" type="ForanstaltningStrukturSamlingType"/>

<xs:complexType name="ForanstaltningStrukturSamlingType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="ForanstaltningStruktur" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

DST_ForanstaltningStruktur. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2016/04/16/"

targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2016/04/16/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">

<xs:simpleType name="CPRidentifikatorType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="10"/>

<xs:maxLength value="16"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ForanstaltningIdType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="100"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ForanstaltningKodeType">

<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">

<xs:totalDigits value="3"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:element name="ForanstaltningStruktur" type="ForanstaltningStrukturType"/>

<xs:complexType name="ForanstaltningStrukturType">

<xs:sequence>

<xs:element name="UdsatBarnCPRidentifikator" type="CPRidentifikatorType"/>

<xs:element name="FormynderCPRidentifikator" type="CPRidentifikatorType"/>

<xs:element name="ForanstaltningId" type="ForanstaltningIdType"/>

<xs:element name="ForanstaltningKode" type="ForanstaltningKodeType"/>

<xs:element name="ForanstaltningStartDato" type="xs:date"/>

<xs:element name="ForanstaltningSlutDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

8. XML-fil

XML–filen skal opfylde XML-formatet og den skal kunne valideres mod XML-skemaet (DST_UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur. xsd). Der er et præfiks (dst:) for alle elementer i Envelope blokken, og dette skal beholdes uden ændringer. Modtagelsessystemet i Danmarks Statistik bruger præfikset som genkendelsesstring for at aflæse Envelope-data (leverance nr., periode, kommunekode) i tilfælde af, at XML-filen ikke er velformet.

Følgende blok med ”namespaces” (xmlns) og schemaLocation kan med fordel kopieres direkte fra nedenstående uden ændringer, men uden formateringstegn (kan kopieres via Notesblok).

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

xmlns:xsi="http://www.w3. org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/"

xsi:schemaLocation=http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/

digitaliser.dk/resource/2351810/artefact/DST_UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur.xsd

8.1. XML-fil navnestandard

Det er vigtigt, at hver enkelt dataleverance er navngivet efter nedenstående standarder. Inde i metadata (dst:envelope) angives testdata med T201 og produktionsdata med L201. I filnavnet er leverancenummeret derimod altid L201, uanset om det er produktionsdata eller testdata. Forskellen mellem test og produktionsdata i filnavnet angives med det første bogstav i navnet; T for testdata eller P for produktionsdata.

Produktionsleverance:

P<3-cifret kommunenummer="">_L201_P<hvilken periode er data fra>_V<2-cifret recordlayout="" versionsnummer="">_D<8-cifret udtrksdato:="" yyymmdd=""> T<6-cifret udtrkstidspunkt="">. XML

Eksempel: P_998_L201_P2017M05_V01_D20170601T111900. XML

Testleverance:

T<3-cifret kommunenummer="">_T201_P<hvilken periode er data fra>_V<2-cifret recordlayout="" versionsnummer="">_D<8-cifret udtrksdato:="" yyyymmdd="">T<6-cifret udtrkstidspunkt="">. XML

Eksempel: T_998_T201_P2017M05_V01_D20170601T111900. XML

Inde i data er den eneste forskel på testleverancer og produktionsleverancer, at der skal angives et T i stedet for L i dst:FormID:

<dst:FormID>T201</dst:FormID>

9. Kvitteringsmail

Danmarks Statistik sender en kvitteringsmail til kvitteringsmodtager i indberetningskommunen, når data er indlæst. Kommunen vil enten modtage en mail, som angiver, at data er indlæst med succes eller, at Danmarks Statistik har afvist data.

Kvitteringsmail med emnet ”Danmarks Statistik har afvist data” vil indeholde information om, hvorfor data er blevet afvist. Mailen indeholder detaljeret information om linje og position i XML-skemaet, hvor fejlen er placeret. Kommunen skal rette fejlen og genfremsende data.

10. Vejledning i forbindelse med systemskifte

Kommuner, der skifter indberetningsløsning, skal give besked om dette til Danmarks Statistik, så snart der er indgået aftale om en ny indberetningsløsning. Kommunen skal fortsætte med at indberette data via det tidligere system, indtil det nye system er taget i brug, og indberetningen fungerer. Dette er for at undgå datatab ved overgangen fra det tidligere system til det nye system. Hvis der indberettes testdata via det nye system, skal det angives, at dataleverancen er en testleverance (T201). Leverancer navngivet L201 anvendes til statistikproduktion.

Ved leverandørskifte behandler Danmarks Statistik data således: Fra det tidligere system udvælges alle uafsluttede foranstaltninger efter den senest modtagne leverance (delta-load). Fra det nye system udvælges samtlige foranstaltninger, både afsluttede og aktive, fra den aftalte opstarts leverance (full-load). Data fra de to systemer flettes og danner tilsammen det datagrundlag, som Danmarks Statistik anvender i forløbsregistret.

Ved leverandørskifte er det vigtigt, at kommunen sørger for, at alle afsluttede foranstaltninger i det tidligere system er opdaterede med korrekte oplysninger (dvs. startdato, slutdato, foranstaltningId, etc.) og overholder Danmarks Statistiks krav til dataindberetningen. Alle aktive foranstaltninger i det tidligere system skal oprettes i det nye system med deres reelle startdato, ikke datoen, der angiver tidspunktet for systemskifte.

Til toppen

Bilag 3 – Kravspecifikation - Underretninger om børn og unge under 18 år

 

 

Indholdsfortegnelse

 

 

1.

 

 

Indledning

 

 

2.

 

 

Overordnede elementer

 

 

3.

 

 

Data

 

 

 

3.1. Indberetningsdata

 

 

4.

 

 

Værdisæt for indberetningsdata

 

 

5.

 

 

Valideringsrapport

 

 

6.

 

 

Dataformatbeskrivelse

 

 

7.

 

 

XML-skemaer

 

 

 

7.1. Beskrivelse af API

 

 

 

7.1.1. Metode 1: RequestType GET

 

 

 

7.1.2. Metode 2: RequestType POST

 

 

 

7.2. Fejlkoder

 

 

 

7.3. Kodeeksempel i C# . net

 

 

 

7.4. XSD-skema version 2.0 (VersionsDato '2017-01-01)

 

 

 

7.5. XML-eksempel version 2.0 (VersionsDato '2017-01-01')

 

 

8.

 

 

XML-fil

 

 

9.

 

 

Kvitteringsmail

 

 

10.

 

 

Vejledning i forbindelse med systemskifte

 

 

1. Indledning

Dette dokument indeholder beskrivelser af dataleverancer og dataudveksling mellem kommuner og Danmarks Statistik vedrørende underretninger om børn og unge. Kommunerne startede med at indberette de underretninger, som de modtog om børn og unge under 18 år, fra og med den 1. april 2014. Danmarks Statistik har siden 1. juli 2016 håndteret kommunernes indberetninger, der tidligere blev varetaget af Ankestyrelsen.

De kommunale myndigheder skal efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indberette oplysninger om de underretninger, de modtager på barnets eller den unges CPR-nummer.

Hver enkelt underretning skal indberettes, og en indberetning består af følgende obligatoriske dataelementer:

 • Metadata/Stamdata
 • Indberetningsdata (se dataelementer i 3.2)

Det er altid den kommune, der modtager underretningen, der skal indberette. Det er et krav, at kommunerne har indberettet alle deres underretninger for et kvartal senest den sidste dag i første måned i efterfølgende kvartal. Eksempelvis skal indberetningen for 1. kvartal være foretaget senest den 30. april.

Kommunen og/eller system-leverandørerne kan frit vælge om de vil indsende dataleverancer dagligt, månedligt eller hvert kvartal. Danmarks Statistik skal dog varsles med minimum 2 måneder, hvis kommunen og dennes systemleverandør ønsker at ændre frekvensen for kommunens dataleverancer. Leverancerne skal ved normal drift indeholde ”Delta load”. ”Delta load” betyder, at kommunen skal levere alle de underretninger, de har modtaget eller ændret siden sidste levering. Man indberetter ændringer og sletninger af tidligere indberettede underretninger ved at benytte variablen ”Indberetningstype”.

Det er obligatorisk at indberette alle underretninger om børn og unge under 18 år, som modtages efter §§ 152-154 i lov om social service. Også hvis underretningen modtages og behandles af en anden forvaltning i kommunen (f.eks. i voksenforvaltningen).

Dataoverførslen sker via system-til-system løsning eller Danmarks Statistik web-dialog. Webdialogen findes ved at trykke ’Start indberetning’ på hjemmesiden www.dst.dk/UND. Ved system-til-system løsning genererer systemerne i kommunerne (f.eks. DUBU-systemet) et antal XML-filer. XML-filerne overføres til Danmarks Statistik via et web-API. I Danmarks Statistik overføres XML-filerne senere til det centrale modtagelses-system (CEMOS). Hvis der opstår fejl ved kald af web-API formidles fejlen ved hjælp af fejlkoder (for oversigt i tabelform se afsnit 7.2 fejlkoder). Der sendes ikke kvittering vedrørende godkendte/afviste indberetninger. Alle overførsler sker via en sikker krypteret linje.

1.1 Arbejdsgange ved overførsel af data

g

2. Overordnede elementer

Nedenstående skema viser de overordnede elementer i dataleverancen.

 

 

Elementnavn

 

 

Beskrivelse

 

 

Indberetning

 

 

Kommunale myndigheder indberetter de underretninger vedrørende børn og unge under 18 år, som de modtager. Det er den kommune, som modtager underretningen, der indberetter underretningen.

 

 

Frekvens

 

 

Daglig, månedlig eller kvartalsvis indberetning.

 

 

Frist

 

 

Senest sidste dag i den følgende måned efter månedens/kvartalets/årets afslutning.

 

 

Enhed

 

 

På personniveau indberettes en række pr. underretning.

 

 

Format for indsendte data

 

 

For at en indberetning kan modtages korrekt, skal XML’en overholde et bestemt format. XML-formatet er beskrevet ved hjælp af et XML-skema (XSD), dette skema kan hentes ved kald til API’et for produktionsmiljøet: https://doku.dst.dk/UnderretningWebApi/

 

 

Fuld bestand

 

 

Der skal leveres delta load. Delta load betyder, at kommunen skal levere alle ydelser, der er modtaget og/eller ændret siden sidste levering til Danmarks Statistik.

 

 

Sletninger

 

 

Underretninger slettes ved hjælp af variablen ”IndberetningsType”.

 

Når den sættes til ”Annulleretbrev”, slettes alle oplysninger ved det tidligere indberettede ”underretningsid”.

 

 

Testmuligheder

 

 

Der er et testmiljø. Skemaet hentes ved kald til API’et. Web-API’et for testmiljøet tilgås igennem et HTTPS interface via requests til en URL:

 

https://srvdokutst1.-dst.dk/UnderretningWebApi/

 

 

Statistikkens hjemmeside

 

 

 

• Linket henviser til statikkens emneside, hvor der gives en generel introduktion til statikken.

 

 

• Linket henviser til statistikkens oplysningsside, hvor der bl.a. kan indhentes information om vejledninger til indberetning.

 

 

HUSK

 

 

• At teste op imod testmiljøet inden applikationen gives fri til at foretage kald til produktionsmiljøet.

 

• Så vidt muligt at give brugeren en mulighed for at se/rette i oplysningerne inden afsendelse. På den måde er det muligt at foretage en rimelighedsvurdering.

 

• At reagere på eventuelle fejl der returneres fra servicen. Der vil ikke være foretaget en indberetning, hvis kaldet fejler.

 

• Validere de data der indberettes med XML-skemaet.

 

 

3. Data

Alle dataleverancer skal indeholde både indberetningsdata samt metadata/stamdata.

3.1 Metadata/Stamdata

Metadata/Stamdata indgår som det første element i leverancen.

Metadata-/Stamdataelementer

 

 

 

 

Elementnavn

 

 

 

 

Obligatorisk

 

 

 

 

Dataformat

 

 

 

 

Beskrivelse

 

 

Forsendelse

 

 

VersionsDato

 

 

Ja

 

 

Dataformat ”yyyy-mm-dd”

 

 

Dato for frigivelse af XML-skema.

 

Seneste version ’2017-01-01’.

 

Version ’2016-01-01’ blev understøttet frem til efteråret 2017.

 

 

LeverandørId

 

 

Ja

 

 

String

 

 

Leverandørspecifikt id. Fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

 

 

Kommune

 

 

Ja

 

 

String (alfanumerisk), længde 3,

 

Value=101-850

 

 

Kommunenummer for indberettende kommune (handlekommune).

 

 

Sagsbehandlernavn

 

 

Nej

 

 

String

 

 

Navnet på personen som indberetter.

 

 

3.2 Indberetningsdata

Alle dataleverancer skal indeholde indberetningsdata. Nedenstående skema beskriver elementerne i indberetningsdata.

Indberetningsdataelementer

 

 

 

 

Elementnavne indberetning

 

 

 

 

Obligatorisk

 

 

 

 

Dataformat

 

 

 

 

Beskrivelse

 

 

UnderretningsId

 

 

Ja

 

 

String, (alfanumerisk), længde max 15

 

 

Unikt nummer for underretning for den enkelte kommune. Kommunen administrerer selv dette.

 

 

IndberetningsType

 

 

Ja

 

 

String(alfanumerisk),

 

længde max 16

 

 

Ny registrering, ændring af tidligere registrering eller annullering.

 

 

Sagsoplysninger

 

 

 

 

 

PersonId

 

 

Ja

 

 

String (alfanumerisk), længde max 16

 

 

CPR-nummer for barn eller ung, udlændinge-id, eller CPR-nummer for moderen, hvis det er et ufødt barn.

 

 

PersonIdType

 

 

Ja

 

 

String (alfanumerisk), længde max 24

 

 

Er underretningen om et ufødt barn, en udlænding eller et barn, som har fået tildelt et CPR-nummer.

 

 

Alder

 

 

Ja,

 

Hvis ikke personidType er BarnCPR

 

 

String (alfanumerisk)

 

 

Oplysning om alder – udfyldes kun for udlændinge.

 

 

Koen

 

 

Ja, hvis

 

personidType er BarnUdlaendingId

 

 

 

 

String (alfanumerisk), længde 1, value=1-2

 

 

Oplysninger om køn – udfyldes kun for udlændinge.

 

1 = dreng

 

2 = pige

 

 

 

 

 

 

Underretning

 

 

 

 

 

Underretningsdato

 

 

Ja

 

 

Dato

 

"yyyy-mm-dd"

 

 

 

 

DatoFormat forventes på følgende form: "yyyy-mm-dd" eks: 2016-12-24.

 

 

Underretter

 

 

Ja

 

 

String, (2)

 

Value=1-11

 

 

 

 

Oplysning om hvem der har underrettet kommunen.

 

 

AndenUnderretter

 

 

Nej

 

 

String (25)

 

 

Fritekst hvis man i variablen ”underretter” har valgt værdien ”Anden”.

 

 

Baggrund

 

 

Ja

 

 

String (alfanumerisk), længde 2, value=1-16

 

 

Oplysning om hvad der underrettes om.

 

 

4. Værdisæt for indberetningsdata

 

 

Variabel

 

 

Værdi

 

 

Beskrivelse

 

 

Indberetningstype

 

 

nytbrev

 

 

Ny underretning

 

 

 

rettetbrev

 

 

Rettelse i tidligere indberettet underretning

 

 

 

annulleretbrev

 

 

Sletning af tidligere indberettet underretning

 

 

PersonIdType

 

 

BarnCpr

 

 

CPR-nummer på det barn/ung der er modtaget indberetning om

 

 

 

BarnUdlaendingeId

 

 

Udlændingenummer, hvis barnet eller den unge ikke har et CPR-nummer

 

 

 

VordendeMorCpr

 

 

Hvis underretningen er om et ufødt barn, er det moderens CPR-nummer der indberettes

 

 

 

VordendeMorUdlaendingeId

 

 

Udlændingenummer for den vordende mor, hvis hun ikke har et CPR-nummer.

 

 

Underretter

 

 

1

 

 

Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning

 

 

 

2

 

 

Skole

 

 

 

3

 

 

Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub eller SFO

 

 

 

4

 

 

Sundhedsvæsenet

 

 

 

5

 

 

Sundhedsplejer eller tandlæge

 

 

 

6

 

 

Politi eller domstol

 

 

 

7

 

 

Familie, barn selv eller bekendtskabskreds

 

 

 

8

 

 

Anonym

 

 

 

9

 

 

Anbringelsessted

 

 

 

10

 

 

Foreninger, frivillige organisationer eller krise-, misbrugs- og asylcentre

 

 

 

11

 

 

Andre

 

 

Baggrund

 

 

1

 

 

Misbrug hos barn/ung

 

 

 

2

 

 

Kriminalitet hos barn/ung

 

 

 

3

 

 

Skoleproblemer hos barn/ung f.eks. fravær

 

 

 

4

 

 

Anden bekymrende adfærd hos barn/ung f.eks. udad-reagerende adfærd

 

 

 

5

 

 

Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung

 

 

 

6

 

 

Sundhedsforhold hos barn/ung

 

 

 

7

 

 

Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt

 

 

 

8

 

 

Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung

 

 

 

9

 

 

Misbrug hos forældre

 

 

 

10

 

 

Kriminalitet hos forældre

 

 

 

11

 

 

Anden bekymrende adfærd hos forældre

 

 

 

12

 

 

Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre

 

 

 

13

 

 

Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne

 

 

 

14

 

 

Utilstrækkelig omsorg fra forældre

 

 

 

15

 

 

Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig

 

 

 

16

 

 

Andet

 

 

5. Valideringsrapport

Leverandørerne skal gøre det muligt for kommunerne at trække datarapporter fra deres systemer, således at kommunerne kan validere data sendt til Danmarks Statistik.

6. Dataformatbeskrivelse

Alle de nødvendige dataleverancer er beskrevet af Danmarks Statistik ved hjælp af XML-skemaer. Alle XML-filer skal være i UTF-8-format

Den enkelte leverandør eller kommune kan hente disse XML-skemaer og dokumentation via et REST API:

Test miljø: https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/

Produktions miljø: https://doku.dst.dk/UnderretningWebApi/

XML-skema, dokumentation og eksempel XML er beskrevet nedenfor, og kan også fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

7. XML-skemaer

Forsendelse_2017_diagram

f

7.1. Beskrivelse af API

Web API’et udstiller 2 metoder, en til at hente et XML-skema og en til at foretage indberetning. Det er vigtigt, at respons-objektet håndteres, da dette indeholder information om eventuelle fejl. Se nedenstående fejlkoder for udførlig beskrivelse af de fejl, der kan opstå.

7.1.1 Metode 1: RequestType GET

Metode som returnerer XML-skemaet der beskriver indberetningsformatet:

https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/xsd/versionsdato

Eksempel: https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/xsd/2017-01-01

(Husk response-type skal være XML, hvilket pt. er standard i en Chrome-browser)

7.1.2 Metode 2: RequestType POST

Metoden foretager en indberetning af data til Danmarks Statistik. XML-input kan valideres med XML-skemaet fra ovenstående metode. XML’en skal postes som string.

https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/ReportData

Eksempler på brug af API’et kan ses i afsnittet XML-eksempel nedenfor.

7.2 Fejlkoder

Følgende fejlkoder kan forventes ved kald af Web-API’et.

 

 

Fejlkode

 

 

Beskrivelse

 

 

1000

 

 

Invalid xml

 

 

1001

 

 

Xsd validering fejler

 

 

1002

 

 

Invalid leverandørkode

 

 

1003

 

 

Invalid xml-skema versionsdato

 

 

1004

 

 

VersionsDatoen er formateret forkert brug yyyy-mm-dd

 

 

1005

 

 

Forsendelsen mangler versionsdato elementet

 

 

1006

 

 

Elementet forsendelse mangler eller har et forkert namespace

 

 

2000

 

 

Forsendelsen indeholder flere indberetninger med samme indberetningsid

 

 

3000

 

 

Forsendelsen indeholder en indberetning af typen nytbrev med et indberetningsnummer der har været indsendt tidligere

 

 

3001

 

 

Underretningsdatoen må ikke ligge før 1. februar 2013

 

 

3003

 

 

Den angivne kommunekode er ikke valid

 

 

4000

 

 

UnderretningsBaggrundsTypen er ikke valid

 

 

9000

 

 

Der er opstået en intern fejl

 

 

7.3 Kodeeksempel i C#. net

static void Main(string[] args)

{

MainAsync(). Wait();

Console. WriteLine("Done");

Console. ReadKey();

}

static async Task MainAsync()

{

//Gather Data

string forsendelseXml = File. ReadAllText(@". . \. . \Forsendelse.xml");

var xdoc = new XDocument(XElement. Parse(forsendelseXml));

//Report XML

PrepareAndReportData(xdoc). Wait();

}

//ForsendelseXDocument is the data which is to be reported

private static async Task PrepareAndReportData(XDocument forsendelseXDocument)

{

//Get xml schema from rest api

string xsd = await GetXsd();

//Validate xml forsendelse with XML schema

bool xmlIsValid = XmlIsValid(forsendelseXDocument, xsd);

if (xmlIsValid)//only report valid xml

{

//report data

ReportData(forsendelseXDocument). Wait();

}

}

private static async Task<string> GetXsd(string versionsdato)

{

using (HttpClient client = new HttpClient())

{

client. BaseAddress = new Uri("https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/");

client. DefaultRequestHeaders. Accept. Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/xml"));

try

{

//Check if the version date is correct

HttpResponseMessage response = await client. GetAsync($"xsd/2017-01-01");

return await response. Content. ReadAsStringAsync();

}

catch (Exception e)

{

//Handle error

return null;

}

}

}

 

private static bool XmlIsValid(XDocument forsendelseXDocument, string xsd)

{

XmlSchema xmlSchema;

xmlSchema = XmlSchema. Read(new StringReader(xsd), null);

var schemas = new XmlSchemaSet();

schemas. Add(xmlSchema);

//Verify Forsendelse (root)element has the correct namespace

if (xdoc. Root? . GetDefaultNamespace(). NamespaceName ! = xmlSchema. TargetNamespace)

return false;

//Validate xml

string errorMsg = string. Empty;

forsendelseXDocument. Validate(schemas, (sender, e) => { errorMsg = e. Message; });

 

//An error occured

if (! string. IsNullOrEmpty(errorMsg))

{

//Handle error

return false;

}

return true;

}

private static async Task ReportData(XDocument forsendelseXDocument)

{

using (HttpClient client = new HttpClient())

{

client. BaseAddress = new Uri("https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/");

client. DefaultRequestHeaders. Accept. Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/xml"));

string strXml = forsendelseXDocument. ToString(); //convert xml to string

StringContent content = new StringContent(strXml); //send xml as a string

HttpResponseMessage response = await client. PostAsync("ReportData", content);

if (! response. IsSuccessStatusCode) //Data not received at DST

{

string reason = await response. Content. ReadAsStringAsync(); //Reason why operation failed

string errorCode = response. ReasonPhrase; // Error code, see documentation

//Handle error your own way

}

}

}

7.4 XSD-skema version 2.0 (VersionsDato ’2017-01-01’)

<? xml version="1.0" encoding="utf-8"? >

<xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs=http://www.w3. org/2001/XMLSchema targetNamespace="http://dst.dk/UnderretningWebApi" xmlns="http://dst.dk/UnderretningWebApi" version="2017-01-01">

<xs:element name="Forsendelse" nillable="true" type="Forsendelse" />

<xs:complexType name="Forsendelse">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="VersionsDato" >

<xs:simpleType>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Angiver hvilken version af xml-skemaet der benyttes til validering</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base ="xs:date">

<xs:pattern value="2017-01-01"></xs:pattern>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="LeverandoerId" type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Indberetning" type="Indberetning" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Indberetning">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="UnderretningsId" type="xs:string">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Unikt nummer for indberetning for den enkelte kommune. Kommunen administrerer selv dette. </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="IndberetningsType" type="IndberetningsType" />

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Kommune" type="Kommune" />

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagsbehandlernavn" type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagsoplysninger" type="Sagsoplysninger" />

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Underretning" type="Underretning" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="IndberetningsType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Angiver om det er et nyt brev eller en rettelse til et gammelt, eller en annullering. </xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="nytbrev" />

<xs:enumeration value="rettetbrev" />

<xs:enumeration value="annulleretbrev" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Kommune">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="KommuneNr">

<xs:annotation>

<xs:documentation>3 cifret kommunekode</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:pattern value="[0-9]{3}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Sagsoplysninger">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PersonId" type="xs:string">

<xs:annotation>

<xs:documentation>CPR-nr. eller udlændinge-id. </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PersonIdType" type="PersonIdType" />

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alder" type="xs:integer">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Udfyldes kun for Udlaendinge. </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Koen" type="Koen">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Udfyldes kun for Udlaendinge. </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="PersonIdType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="BarnCpr" />

<xs:enumeration value="BarnUdlaendingeId" />

<xs:enumeration value="VordendeMorCpr" />

<xs:enumeration value="VordendeMorUdlaendingeId" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Koen">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="M" />

<xs:enumeration value="K" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Underretning">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Underretningsdato" type="xs:date">

<xs:annotation>

<xs:documentation>DatoFormat forventes på følgende form: "yyyy-MM-dd" eks: 2016-12-24</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Underretter" type="Underretter" />

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AndenUnderretter" >

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="255"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:choice>

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Baggrund" type="UnderretningsBaggrundsType" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Underretter">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Type" type="UnderretterType" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="UnderretterType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning"/>

<xs:enumeration value="Skole"/>

<xs:enumeration value="Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub eller SFO"/>

<xs:enumeration value="Sundhedsvaesenet"/>

<xs:enumeration value="Sundhedsplejerske eller tandlaege"/>

<xs:enumeration value="Politi eller domstol"/>

<xs:enumeration value="Familie, barn selv eller bekendtskabskreds"/>

<xs:enumeration value="Anonym"/>

<xs:enumeration value="Anbringelsessted"/>

<xs:enumeration value="Foreninger, frivillige organisationer eller krisecentre"/>

<xs:enumeration value="Andre"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="UnderretningsBaggrundsType">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="0" name="Type" type="UnderretningsBaggrundsTypeType" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="UnderretningsBaggrundsTypeType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="Misbrug hos barn/ung"/>

<xs:enumeration value="Kriminalitet hos barn/ung"/>

<xs:enumeration value="Skoleproblemer hos barn/ung fx fravaer"/>

<xs:enumeration value="Anden bekymrende adfaerd hos barn/ung fx udad-reagerende adfaerd"/>

<xs:enumeration value="Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung"/>

<xs:enumeration value="Sundhedsforhold hos barn/ung"/>

<xs:enumeration value="Overgreb mod barn/ung fx seksuelt eller voldeligt"/>

<xs:enumeration value="Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung"/>

<xs:enumeration value="Misbrug hos foraeldre"/>

<xs:enumeration value="Kriminalitet hos foraeldre"/>

<xs:enumeration value="Anden bekymrende adfærd hos foraeldre"/>

<xs:enumeration value="Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos foraeldre"/>

<xs:enumeration value="Hoejt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne"/>

<xs:enumeration value="Utilstraekkelig omsorg fra foraeldre"/>

<xs:enumeration value="Fogedsag, hjemloeshed eller udsaettelse fra bolig"/>

<xs:enumeration value="Andet"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:element name="IndberetningsType" type="IndberetningsType" />

<xs:element name="Kommune" nillable="true" type="Kommune" />

<xs:element name="Sagsoplysninger" nillable="true" type="Sagsoplysninger" />

<xs:element name="PersonIdType" type="PersonIdType" />

<xs:element name="Underretning" nillable="true" type="Underretning" />

<xs:element name="Underretter" nillable="true" type="Underretter" />

<xs:element name="UnderretningsBaggrundsType" nillable="true" type="UnderretningsBaggrundsType" />

<xs:element name="Indberetning" nillable="true" type="Indberetning" />

</xs:schema>

Til toppen

Bilag 4 – Kravspecifikation – Stofmisbrugsdatabasen (SMDB)

 

 

Indholdsfortegnelse

 

 

1.

 

 

Indledning

 

 

 

1.1. Historik

 

 

 

1.2. Arbejdsgange ved overførsel af data

 

 

 

1.2.1. Web kald: ”HentDataService

 

 

 

1.2.2. Web kald: ”IndsaetDataService

 

 

 

1.2.3. Vedr. TokenTestService

 

 

2.

 

 

Overordnede elementer

 

 

3.

 

 

Data

 

 

 

3.1. Dataelementer for VBGS og SIB

 

 

 

3.2. Dataelementer for indberetninger fra Tilbud

 

 

 

3.3. Dataelementer for indberetning af KvalHep

 

 

4.

 

 

Kommunernes mulighed for at anvende egne data til bl.a. validering

 

 

5.

 

 

Dataformatbeskrivelse

 

 

 

5.1. Indberetning af rettelser og sletninger

 

 

6.

 

 

Validering og feedback ved indberetning

 

 

 

6.1. Forretningsregler

 

 

 

6.1.1. Generelle regler gældende for samtlige skemaer og spørgsmål

 

 

 

6.1.2. Registrer anmodning

 

 

 

6.1.3. Iværksæt behandling

 

 

 

6.1.4. Tilbudstilknytning

 

 

 

6.1.5. Afslut behandling

 

 

 

6.1.6. Indskrivning og udskrivning

 

 

 

6.1.7. Registrer ydelse

 

 

 

6.1.8. Kvalitet i den lægefaglige behandling Hepatitis C

 

 

 

6.2.

 

 

Overgangsregler i forbindelse med datasanering 2019

 

 

7. Vejledning i forbindelse med systemskifte

 

 

 

7.1. Test af nyt leverandørsystem (leverandørskift)

 

 

1. Indledning

Dette dokument indeholder beskrivelse af dataudveksling mellem kommuner og Danmarks Statistik vedrørende personer i stofmisbrugsbehandling. Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) er en fælles indberetningsplatform, der indsamler oplysninger om personer i henholdsvis social- og sundhedsfaglig stofmisbrugsbehandling for tre dataansvarlige registerejere: Social- og Indenrigsministeriet (VBGS), Sundhedsdatastyrelsen (SIB) og Sundhedsstyrelsen (KvalHep).

Social- og Indenrigsministeriet har det overordnede ansvar for Stofmisbrugsdatabasen. Den 1. januar 2017 uddelegerede Social- og Indenrigsministeriet varetagelsen af drift, vedligeholdelse og udvikling til Danmarks Statistik, herunder også kvalitetssikringen af data for 2016 og frem.

Danmarks Statistik har dermed ansvaret for at indhente oplysninger som beskrevet i fællesindhold for SMDB om borgere i stofmisbrugsbehandlingstilbud.

Indberetning af oplysninger om personer i social stofmisbrugsbehandling er lovpligtig, jf. § 82 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og kapitel 5 i denne bekendtgørelse.

Indberetning af oplysninger om personer i sundhedsfaglig stofmisbrugsbehandling er lovpligtig, jf. § 19 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og sundhedslovens § 195.

Indberetningspligten på den sundhedsfaglige del er fastsat i:

 • Bekendtgørelse nr. 1789 af 16. december 2015 om kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med lægeligstofmisbrugsbehandling
 • Bekendtgørelse nr. 1700 af 21. december 2010 om indberetning af lægeligstofmisbrugsbehandling og indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere
 • Bekendtgørelse nr. 1678 af 16. december 2016 om lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling

De kommunale myndigheder tilsikrer, at der indberettes oplysninger om borgere i døgn-, dag- eller ambulant stofmisbrugsbehandling.

Det er opholdskommunen (den visiterende kommune), som har ansvaret for indberetning. Det er ligeledes kommunens ansvar, at de offentlige og private behandlingstilbud, som kommunen anvender, også indberetter til Stofmisbrugsdatabasen.

Kommunerne kan overdrage indberetningen af hele kontaktforløb til godkendte behandlingstilbud, der foretager både visitation og behandling; men kommunerne har stadig ansvar for, at indberetningen foretages.

Indberetningskrav:

 • Alle personer med stofmisbrug i behandling, herunder substitutionsbehandling skal indberettes i VBGS og SIB.
 • Selvbetalere er undtaget indberetning til SMDB.
 • Borgere uden CPR-nummer kan ikke indberettes til SMDB
 • Borgere i risikogruppen skal desuden indberettes i KvalHep. Risikogruppen udgør modtagere af substitutionsbehandling og/eller borgere, der har udvist risikoadfærd. Ved risikoadfærd forstås adfærd med risiko for kontakt med virus (HBV, HCV, HIV) i forbindelse med anvendelse af sprøjter, kanyler, snifferrør m.m.

1.1. Historik

Indberetningskrav og metode på området har historisk fulgt fire separate registre frem til den fælles platform, som har været gældende fra juni 2011 med enkelte ændringer i 2015 og med en række ændringer i forbindelse med datasanering af SMDB i 2019, hvor bl.a. ASI-spørgsmål blev fjernet. Den fælles platform omtaffer (eller har omfattet):

 • Registeret over stofmisbrugere i behandling (SIB) fra 1. januar 1996.
 • Registreringssystem for Center for Rusmiddelforskning (DanRIS): fra maj 2000 til 1. juli 2019.
 • Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere (VBGS) fra 2008.
 • Kvalitetssikring af den lægelige behandling og den nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C (Kvalhep/Hep C) fra 1. januar 2011.

1.2. Arbejdsgange ved overførsel af data

Dataoverførslen sker ved manuel indberetning via web applikationen på www.dst.dk/smdb eller via system-til-system leverance ved anvendelse af web services. Benævnelsen XML filer nedenfor er XML SOAP.

h

Ved system-til-system løsning genererer kommunernes systemer i kommunerne et antal XML-filer.

Filformatet i den manuelle løsning er ligeledes XML.

Desuden skal webservice kaldene, beskrevet nedenfor, autoriseres via en bruger oprettet i SMDB. Autentifikationen sker via NemLog-in.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de lokale fagsystemer skal kunne indberette de gældende datakrav.

Fagsystemleverandørerne varsles ved større systemændringer 6 måneder før ændringer skal være gældende.

Det er nødvendigt først at udlæse data via hent data service, inden opdatering og indlæsning af data, således at relevante ID’er og referencer er kendte for systemet, dvs.:

 • Der hentes udvalgte data via ”Hent data service”, som bruges som ”opslag” for at kunne indberette data i henhold til SMDB’s forretningsregler
 • Alle ændrede data indberettes via ”Indsæt data service”

Indlæsning/levering sker pt. straks, dagligt, ugentligt eller månedligt afhængig af leverandør. Hyppig indlæsning anbefales af Danmarks Statistik.

Hvis der opstår fejl ved kald af web-service, formidles fejlen ved hjælp af fejlkoder i Log eller fra systemet. Det er leverandørernes ansvar at holde øje hermed.

1.2.1. Web kald: ”HentDataService”

Hvis man ønsker at anvende Generics i indberetningen til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB), skal man bruge samme links som i nedenstående liste, men dog erstatte v1 med v0.

Endpoint prod:

https://smdbws.dst.dk/smdbwebservice/api/external/v1/securehentdata.svc

Endpoint PreProd:

https://smdbpreprodws.dst.dk/smdbwebservice/api/external/v1/securehentdata.svc

Servicekontrakt (WSDL):

https://smdbpreprodws.dst.dk/smdbwebservice/api/external/v1/securehentdata.svc? singlewsdl

SOAP Actions:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Web kald: ”IndsaetDataService”

Hvis man ønsker at anvende Generics i indberetningen til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB), skal man bruge samme links som i nedenstående liste, men dog erstatte v1 med v0.

Endpoint Prod:

https://smdbws.dst.dk/smdbwebservice/api/external/v1/secureindsaetdata.svc

Endpoint PreProd:

https://smdbpreprodws.dst.dk/smdbwebservice/api/external/v1/secureindsaetdata.svc

Servicekontrakt (WSDL):

https://smdbpreprodws.dst.dk/smdbwebservice/api/external/v1/secureindsaetdata.svc? singlewsdl

SOAP Actions:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Vedr. TokenTestService

Hvis man ønsker at anvende Generics i indberetningen til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB), skal man bruge samme links som i nedenstående liste, men dog erstatte v1 med v0.

Endpoint Prod:

https://smdbws.dst.dk/smdbwebservice/api/external/v1/securetokentest.svc

Endpoint PreProd:

https://smdbpreprodws.dst.dk/smdbwebservice/api/external/v1/securetokentest.svc

Servicekontrakt (WSDL):

https://smdbpreprodws.dst.dk/smdbwebservice/api/external/v1/securetokentest.svc? singlewsdl

SOAP Actions:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Overordnede elementer

Nedenstående skema viser de overordnede elementer i dataleverancen.

 

 

Elementnavn

 

 

Beskrivelse

 

 

Indberetning

 

 

Kommunale myndigheder og behandlingstilbud indberetter eller opdaterer oplysninger om personer med stofmisbrug i behandling.

 

 

Indberetningsfrekvens

 

 

Straks, dagligt, ugentligt eller månedligt

 

 

Frist

 

 

Senest den 15. i efterfølgende måned

 

 

Enheder

 

 

Personniveau CPR-nummer

 

Kommune eller tilbuds CVR-nummer

 

 

Format for indsendte data

 

 

XML SOAP

 

 

Sletning/redigering

 

 

Kan foretages i indberetningsskemaer (elektronisk) i webløsningen. Ved system-til-system kan indberettes og redigeres, men ikke slettes.

 

 

Testmuligheder

 

 

Ved ændringer (eksempelvis leverandørskifte) kan testes i testmiljø (preprod) stillet til rådighed af Danmarks Statistik.

 

 

Oplysningsside

 

 

På oplysningssiden www.dst.dk/smdb forefindes indberetningsvejledning, information om lovgivning, teknisk information til fagsystemleverandører mm. Desuden er der en ”start indberetning” knap med link til manuel indberetning.

 

 

Statistikkens hjemmeside

 

 

Emneside www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/sociale-forhold/stofmisbrug

 

 

3. Data

Indberetninger om behandling af stofmisbrug efter § 101 i lov om social service og efter sundhedslovens § 142 indberettes løbende i teknisk fastsat (men ikke i alle tilfælde bindende) rækkefølge.

For hver anmodning om behandling kan følgende indberetnings-flow med fordel følges, uanset om SMDB-applikationen eller klientsystemleverandørernes fagsystem anvendes.

Flowdiagram SMDB pr. 1. juli 2019

Flowdiagrampr1juli2019

Myndighedsindberetning er angivet i den øverste del af flowdiagram, mens tilbudsindberetning er angivet i den nederste del af flowdiagram.

For hver enkelt hændelse skal følgende elementer indberettes:

1. Anmodning om behandling (myndighedsindberetning)

2. Iværksættelse af behandling (myndighedsindberetning)

3. Tilbudstilknytning(er) (myndighedsindberetning)

4. Kvalhep/HepC når medicinsk behandling og/eller risikoadfærd (myndighedsindberetning)

5. Indskrivning af borger i tilbud (tilbudsindberetning)

6. Ydelse(r) til borgeren (tilbudsindberetning)

7. Udskrivning af borgeren fra tilbud (tilbudsindberetning)

8. Afslutning af behandlingen (myndighedsindberetning)

En myndighed kan lave flere tilbudstilknytninger (dog begrænsning vedr. døgn- og substitution) (step 3). Hvis en tilbudstilknytning udelukkende er substitutionsbehandling, så er det ikke et krav, at der for denne behandling indberettes en tilbudsdel (step 5-7 i flowdiagram) i SMDB.

Elementerne for den socialfaglige del er beskrevet i denne bekendtgørelses § 24 (myndighed) og § 25 (tilbud), og de indgår sammen med den sundhedsfaglige del i de følgende afsnit 3.1, 3.2 og 3.3. Dataelementer gælder for forløb, som startede fra 1. juli 2019, se også afsnit 6.2.

I de følgende afsnit med dataelementer angiver sidste kolonne de faktiske kodeværdier.

3.1 Dataelementer for VBGS og SIB

 

 

VBGS og SIB

 

 

Variabelnavn

 

 

Datatype

 

 

Valgmuligheder

 

 

Værdier

 

 

CPR-NR.

 

6-ANM

 

 

BorgerCprNummer

 

 

string

 

 

Valideres mod CPR

 

 

Validt CPR

 

 

Borger

 

7-ANM

 

 

PersonNavn

 

 

string

 

 

Automatisk

 

 

Max. 250 karakterer

 

 

Borgerens opholdskommune

 

8-ANM

 

 

 

 

KommuneKode

 

 

integer

 

 

Automatisk

 

 

3 cifre

 

 

Køn

 

1-ANM

 

 

 

 

PersonKoenKode

 

 

integer

 

 

1) Mand

 

2) Kvinde

 

 

 

 

01

 

00

 

 

 

 

Anmodningsdato

 

2-ANM

 

 

 

 

BehandlingAnmodningDato

 

 

datetime

 

 

Alle datoer mindre eller lig med dags dato

 

 

Datoer i fortid til og med dags dato

 

 

Tidligere stofmisbrugsbehandling

 

3-ANM

 

 

BehandlingTid

 

ligereKode

 

 

string

 

 

1) Ja

 

2) Nej

 

3) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

99

 

 

Gravid

 

4-ANM

 

(Vises kun hvis kvinde)

 

 

 

 

PersonGravidKode

 

 

string

 

 

 

 

 

 

 

1) Ja klæklæø

 

 

01

 

 

 

 

 

2) Nej

 

 

02

 

 

 

 

 

3) Uoplyst

 

 

99

 

 

Psykisk funktionsnedsættelse

 

5-ANM

 

 

 

 

PersonPsykiskFunktionsnedsættelseKode

 

 

string

 

 

1) Ja

 

2) Nej

 

3) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

99

 

 

Ønsker borger at tage imod tilbuddet om lægesamtale

 

24-IVÆR

 

 

OenskerBorgerTilbudLaegesamtaleKode

 

 

string

 

 

1) Ja

 

2) Nej

 

3) Tilbud ikke givet

 

 

01

 

02

 

03

 

 

Er lægesamtale afholdt

 

25-IVÆR

 

 

LaegesamtaleAfholdtIndikator

 

 

boolean

 

 

True/False

 

 

CheckBox

 

 

Dato hvor lægesamtale blev afholdt

 

26-IVÆR

 

 

 

 

LaegesamtaleAfholdtDato

 

 

datetime

 

 

Alle datoer fra Behandling Anmodning Dato til og med dags dato

 

 

Datoer i fortid til og med dags dato

 

 

Årsag til at tidsfrist for lægesamtale er overskredet

 

29-IVÆR

 

 

LaegesamtaleIkkeAfholdtAarsagTidsfristOverskredetKode

 

(Vises hvis tidsfrist er overskredet)

 

 

string

 

 

 

 

 

 

 

1) Manglende lægeressource hos myndighed

 

 

01

 

 

 

 

 

2) Manglende lægeressource hos anvist tilbud

 

 

02

 

 

 

 

 

3) Borgeren forhindret i fremmøde

 

 

03

 

 

 

 

 

4) Borgeren udeblevet

 

 

04

 

 

 

 

 

6) Anden (tekstfelt vises)

 

 

06

 

 

Beskriv årsagen til at tidsfrist for lægesamtale er overskredet

 

30-IVÆR

 

 

LaegesamtaleIkkeAfholdtAarsagTidsfristOverskredetTekst

 

 

string

 

 

 

 

(Vises ved svar 6) ovenfor)

 

 

Max. 250 karakterer

 

 

Dato for iværksat behandling

 

1-IVÆR

 

 

 

 

IvaerksatBehandlingDato

 

 

datetime

 

 

Alle datoer fra Behandling AnmodningDato til og med dags dato

 

 

Datoer i fortid til og med dags dato

 

 

Dage siden anmodning

 

2-IVÆR

 

 

 

 

IvaerksatBehandlingDageSidenAnmodningKvantitet

 

 

integer (read only)

 

 

 

 

Automatisk udregnet fra BehandlingAnmodningDato (2-ANM) og IvaerksatBehandlingDato (1-IVÆR)

 

 

 

Alder ved iværksat behandling

 

3-IVÆR

 

 

 

 

PersonIvaerksatBehandlingAlderKvantitet

 

 

integer

 

 

Automatisk udregnet fra CPR og IvaerksatBehandlingDato

 

 

 

Årsag til overskridelse af behandlingsgaranti

 

4-IVÆR

 

 

BehandlingGarantiOverskredetAarsagKode

 

(Vises hvis antal dage i 2-IVÆR>14)

 

 

string

 

 

 

 

 

 

 

1) Mangel på ledig plads

 

 

01

 

 

 

 

 

2) Manglende personalemæssig kapacitet pga. ferie, sygdom el.lign.

 

 

02

 

 

 

 

 

3) Borger melder afbud

 

 

08

 

 

 

 

 

4) Borger udeblevet

 

 

04

 

 

 

 

 

5) Borger ønsker tid, der ligger efter behandlingsgarantien

 

 

09

 

 

 

 

 

6) Frit valg (Vises kun hvis alder >18 år)

 

 

05

 

 

 

 

 

7) Manglende samtykkeerklæring fra den unge eller den unges forældre har forsinket indskrivning (Vises kun hvis alder <18)

 

 

06

 

 

 

 

 

8) Anden (tekstfelt vises)

 

 

07

 

 

Uddyb Anden årsag til overskridelse af behandlingsgaranti

 

5-IVÆR

 

 

BehandlingGarantiOverskredetAarsagTekst

 

 

string

 

 

(Vises ved svar 8) ovenfor)

 

 

 

 

Max. 250 karakterer

 

 

ScreeningsvaerktoejAnvendtIvaerksaetKode

 

42-IVÆR

 

 

ScreeningsvaerktoejAnvendtIvaerksaetKode

 

 

string

 

 

1) ASI

 

2) UngMAP

 

3) VoksenMAP

 

4) MATE

 

5) Andet (tekstfelt vises)

 

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

 

 

 

Uddyb Andet screeningsværktøj

 

43-IVÆR

 

 

ScreeningsvaerktoejAnvendtIvaerksaetTekst

 

 

string

 

 

(Vises ved svar 5) ovenfor)

 

 

Max. 250 karakterer

 

 

Behandlingsformål

 

6-IVÆR

 

 

 

 

BehandlingFormaalKode

 

 

string

 

 

1) Ophør

 

2) Reduktion

 

3)Tilbagefaldsforebyggelse (stabilisering) af tilstand opnået gennem anden stofmisbrugsbehandling f.eks. døgnbehandling

 

 

01

 

02

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Stabilisering, undgå negativ udvikling af nuværende stofmisbrug

 

 

05

 

 

Henvendelse på opfordring af

 

31-IVÆR

 

 

 

 

HenvisningPaaOpfordringAfKode

 

 

string

 

 

1) Selvhenvender (borgeren har på eget initiativ valgt at gå i behandling)

 

 

01

 

 

 

 

 

2) Skadestue/hospital

 

 

02

 

 

 

 

 

3) Psykiatrisk hospital

 

 

03

 

 

 

 

 

4) Praktiserende læge

 

 

04

 

 

 

 

 

5) Kriminalforsorgen

 

 

05

 

 

 

 

 

6) Domstol/prøveløsladelse/politi

 

 

06

 

 

 

 

 

7) Alkoholbehandlingshjem

 

 

07

 

 

 

 

 

8) Stofmisbrugstilbud

 

 

08

 

 

 

 

 

9) Familieambulatorium

 

 

09

 

 

 

 

 

10) Krisecenter

 

 

10

 

 

 

 

 

11) Familie

 

 

11

 

 

 

 

 

12) Venner

 

 

12

 

 

 

 

 

13) Arbejdsgiver

 

 

13

 

 

 

 

 

14) Skole/uddannelsessted

 

 

14

 

 

 

 

 

15) § 110 boform

 

 

15

 

 

 

 

 

16) Anden kommunal forvaltning, f.eks. jobcentret

 

 

16

 

 

 

 

 

17) Andet

 

 

17

 

 

 

 

 

18) Uoplyst

 

 

99

 

 

Hovedindtægtskilde

 

7-IVÆR

 

 

PersonHovedindtaegtskildeKode

 

 

string

 

 

1) Lønindkomst – fastansættelse

 

 

01

 

 

 

 

 

2) Lønindkomst –løsarbejde (kortvarige ansættelser)

 

 

13

 

 

 

 

 

3) SU

 

 

02

 

 

 

 

 

4) Arbejdsløsheds-dagpenge

 

 

03

 

 

 

 

 

5) Aktivering/løntilskud

 

 

04

 

 

 

 

 

6) Sygedagpenge

 

 

05

 

 

 

 

 

7) Kontanthjælp

 

 

06

 

 

 

 

 

8) Revalideringsydelse

 

 

07

 

 

 

 

 

9) Pension/førtids-pension

 

 

08

 

 

 

 

 

10) Fra familie, venner o.lign.

 

 

09

 

 

 

 

 

11) Illegale aktiviteter

 

 

10

 

 

 

 

 

12) Prostitution

 

 

11

 

 

 

 

 

13) Andet

 

 

12

 

 

 

 

 

14) Uoplyst

 

 

99

 

 

Aktuel samlivssituation

 

8-IVÆR

 

 

PersonSamlivssituationKode

 

 

string

 

 

1) Alene

 

 

01

 

 

 

 

 

2) Med familie (forældre, plejeforældre, bedsteforældre, store søskende etc.)

 

 

03

 

 

 

 

 

3) Alene med barn

 

 

04

 

 

 

 

 

4) Med venner eller andre personer (ingen familierelation)

 

 

05

 

 

 

 

 

5) Med partner med børn

 

 

06

 

 

 

 

 

6) Med partner uden børn

 

 

07

 

 

 

 

 

7) Andet

 

 

08

 

 

 

 

 

8) Uoplyst

 

 

99

 

 

Aktuel boligsituation

 

9-IVÆR

 

 

PersonBoligsituationKode

 

 

heltal

 

 

1) Selvstændig bolig

 

 

01

 

 

 

 

 

2) Lejet værelse

 

 

02

 

 

 

 

 

3) Familie/venner

 

 

03

 

 

 

 

 

4) Institutionsophold anden institution

 

 

08

 

 

 

 

 

5) Støttebolig/fællesskab

 

 

04

 

 

 

 

 

6) Familiepleje

 

 

05

 

 

 

 

 

7) Efterskole/højskole

 

 

10

 

 

 

 

 

8) Herberg/pensionat

 

 

06

 

 

 

 

 

9) Fængsel

 

 

07

 

 

 

 

 

10) Gaden/ingen bolig

 

 

09

 

 

 

 

 

11) Borger vil ikke oplyse

 

 

99

 

 

 

 

 

12) Andet

 

 

98

 

 

Statsborgerskab

 

10-IVÆR

 

 

 

 

PersonStatsborgerskabKode

 

 

string

 

 

1) Valgt land, fra drop down med alle landekoder fra CPR-registeret

 

2) Uoplyst

 

 

Gyldig 4-cifret landekode, jf. CPR

 

99

 

 

Anden etnisk herkomst

 

11-IVÆR

 

 

 

 

PersonImmigrantKode

 

 

string

 

 

1) Nej

 

2) Indvandrer

 

3) Flygtning

 

4) Efterkommer

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

03

 

04

 

99

 

 

Grundskoleuddannelse

 

12-IVÆR

 

 

PersonGrundskoleuddannelseKode

 

 

string

 

 

1) Går i skole

 

 

01

 

 

 

 

 

2) 7 eller færre års skolegang

 

 

02

 

 

 

 

 

3) 8-9 års skolegang

 

 

03

 

 

 

 

 

4) 10-11 års skolegang

 

 

04

 

 

 

 

 

5) Andet

 

 

06

 

 

 

 

 

6) Uoplyst

 

 

99

 

 

Ungdomsuddannelse

 

13-IVÆR

 

 

 

 

PersonUngdomsuddannelseKode

 

 

string

 

 

1) Erhvervsuddannelse (f.eks. lærling, HG, EFG)

 

 

04

 

 

 

 

 

2) Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, HF)

 

 

05

 

 

 

 

 

3) Anden uddannelse

 

 

06

 

 

 

 

 

4) Ingen ud over grundskole

 

 

01

 

 

 

 

 

5) Uoplyst

 

 

99

 

 

Videregående uddannelse

 

14-IVÆR

 

 

PersonVideregaaendeUddannelseKode

 

 

string

 

 

1) Kort videregående uddannelse

 

 

06

 

 

 

 

 

2) Mellemlang videregående uddannelse

 

 

07

 

 

 

 

 

3) Lang videregående uddannelse

 

 

08

 

 

 

 

 

4) Anden uddannelse

 

 

05

 

 

 

 

 

5) Ingen ud over grundskole

 

 

01

 

 

 

 

 

6) Uoplyst

 

 

99

 

 

Antal børn under 18 år, der er kontakt til

 

15-IVÆR

 

 

PersonBoernMedKontaktKvantitet

 

 

integer

 

 

0 og derover

 

eller

 

 

 

 

0

 

 

Vil ikke oplyse (antal børn under 18 år, der er kontakt til) 15-IVÆR

 

 

PersonBoernMedKontaktKvantitetVilIkkeOplyseIndikator

 

 

boolean

 

 

On eller blank

 

 

 

 

 

Antal børn under 18 år, der er anbragt uden for hjemmet

 

16-IVÆR

 

 

PersonBoernAnbragtUdenforHjemmetKvantitet

 

 

heltal

 

 

0 og derover eller

 

 

 

 

0-99

 

 

Vil ikke oplyse (antal børn under 18 år, der er anbragt uden for hjemmet)

 

16-IVÆR

 

 

PersonBoernAnbragtUdenforHjemmetKvantitetVilIkkeOplyseIndikator

 

 

boolean

 

 

On eller blank

 

 

 

 

-

 

 

Stoffri den seneste måned?

 

17-IVÆR

 

 

PersonStoffriSenesteMaanedIndikator

 

 

boolean

 

 

True/False

 

 

 

Metadon (ordineret): Indtaget antal dage

 

 

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretMetadonDageIndtagetSeneste

 

Maaned Kvantitet

 

 

 

 

integer

 

 

0-30

 

 

0-30

 

 

Metadon (ordineret): Alder ved førstegangsbrug

 

 

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretMetadonFoersteBrugAlder

 

Kvantitet

 

 

 

 

Integer

 

 

0-99

 

 

0-99

 

 

Metadon (ordineret): Alder uoplyst

 

 

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretMetadonFoersteBrugAlder

 

VilIkkeOplyseIndikator

 

 

 

 

boolean

 

 

On eller blank

 

 

 

 

 

Metadon (ordineret): Indtagelseshyppighed

 

 

 

18-IVÆR

 

 

 

 

OrdineretMetadonIndtagelseshyppighed

 

Kode

 

 

 

 

String

 

 

1) < 1 pr. uge

 

2) 2-3 pr. uge

 

3) 4-6 pr. uge

 

4) Dagligt

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

04

 

03

 

99

 

 

Metadon (ordineret): Typisk indtagelsesmåde

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretMetadonTypiskIndtagelsesmaadeKode

 

 

 

 

String

 

 

1) Injektion

 

3) Spiser/drikker

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

03

 

99

 

 

Metadon (illegal): Indtaget antal dage

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalMetadonDageIndtagetSeneste

 

MaanedKvantitet

 

 

 

 

Integer

 

 

0-30

 

 

0-30

 

 

Metadon (illegal): Alder ved førstegangsbrug

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalMetadonFoersteBrugAlderKvantitet

 

 

Integer

 

 

0-99

 

 

0-99

 

 

Metadon (illegal): Alder uoplyst

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalMetadonFoersteBrugAlderVilIkke

 

OplyseIndikator

 

 

 

 

boolean

 

 

On eller blank

 

 

 

 

 

Metadon (illegal): Indtagelseshyppighed

 

 

 

18-IVÆR

 

 

 

 

IllegalMetadonIndtagelseshyppighedKode

 

 

String

 

 

1) < 1 pr. uge

 

2) 2-3 pr. uge

 

3) 4-6 pr. uge

 

4) Dagligt

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

04

 

03

 

99

 

 

Metadon (illegal): Typisk indtagelsesmåde

 

 

 

18-IVÆR

 

 

 

 

IllegalMetadonTypiskIndtagelsesmaade

 

Kode

 

 

 

 

String

 

 

1) Injektion

 

2) Rygning

 

3) Spiser/drikker

 

4) Sniffer

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

03

 

04

 

99

 

 

Heroin (ordineret): Indtaget antal dage

 

 

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretHeroinDageIndtagetSeneste

 

MaanedKvantitet

 

 

 

 

Integer

 

 

0-30

 

 

0-30

 

 

Heroin (ordineret): Alder ved førstegangsbrug

 

 

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretHeroinFoersteBrugAlderKvantitet

 

 

integer

 

 

0-99

 

 

0-99

 

 

Heroin (ordineret): Alder uoplyst

 

 

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretHeroinFoersteBrugAlderVilIkke

 

OplyseIndikator

 

 

 

 

boolean

 

 

On eller blank

 

 

 

 

 

Heroin (ordineret): Indtagelseshyppighed

 

 

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretHeroinIndtagelseshyppighedKode

 

 

String

 

 

1) < 1 pr. uge

 

2) 2-3 pr. uge

 

3) 4-6 pr. uge

 

4) Dagligt

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

04

 

03

 

99

 

 

Heroin (ordineret): Typisk indtagelsesmåde

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretHeroinTypiskIndtagelsesmaade

 

Kode

 

 

String

 

 

1) Injektion3) Spiser/drikker

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

03

 

99

 

 

Heroin (illegal): Indtaget antal dage

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalHeroinDageIndtagetSenesteMaaned

 

Kvantitet

 

 

 

 

Integer

 

 

0-30

 

 

0-30

 

 

Heroin (illegal): Alder ved førstegangsbrug

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalHeroinFoersteBrugAlderKvantitet

 

 

Integer

 

 

0-99

 

 

0-99

 

 

Heroin (illegal): Alder uoplyst

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalHeroinFoersteBrugAlderVilIkke

 

OplyseIndikator

 

 

boolean

 

 

On eller blank

 

 

 

 

 

Heroin (illegal): Indtagelseshyppighed

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalHeroinIndtagelseshyppighedKode

 

 

String

 

 

1) < 1 pr. uge

 

2) 2-3 pr. uge

 

3) 4-6 pr. uge

 

4) Dagligt

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

04

 

03

 

99

 

 

Heroin (illegal): Typisk indtagelsesmåde

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalHeroinTypiskIndtagelsesmaadeKode

 

 

String

 

 

1) Injektion

 

2) Rygning

 

3) Spiser/drikker

 

4) Sniffer

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

03

 

04

 

99

 

 

Andre opiater: Indtaget antal dage

 

 

 

18-IVÆR

 

 

AndreOpiaterDageIndtagetSenesteMaaned

 

Kvantitet

 

 

 

 

Integer

 

 

0-30

 

 

0-30

 

 

Andre opiater: Alder ved førstegangsbrug

 

 

 

18-IVÆR

 

 

AndreOpiaterFoersteBrugAlderKvantitet

 

 

Integer

 

 

0-99

 

 

0-99

 

 

Andre opiater: Alder uoplyst

 

 

 

18-IVÆR

 

 

AndreOpiaterFoersteBrugAlderVilIkke

 

OplyseIndikator

 

 

boolean

 

 

On eller blank

 

 

 

 

 

Andre opiater: Indtagelseshyppighed

 

 

 

18-IVÆR

 

 

AndreOpiaterIndtagelseshyppighedKode

 

 

String

 

 

1) < 1 pr. uge

 

2) 2-3 pr. uge

 

3) 4-6 pr. uge

 

4) Dagligt

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

04

 

03

 

99

 

 

Andre opiater: Typisk indtagelsesmåde

 

 

 

18-IVÆR

 

 

AndreOpiaterTypiskIndtagelsesmaadeKode

 

 

String

 

 

1) Injektion

 

2) Rygning

 

3) Spiser/drikker

 

4) Sniffer

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

04

 

03

 

99

 

 

Buprenorphin (ordineret): Indtaget antal dage

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretBuprenorphinDageIndtaget

 

SenesteMaanedKvantitet

 

 

Integer

 

 

0-30

 

 

0-30

 

 

Buprenorphin (ordineret): Alder ved førstegangsbrug

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretBuprenorphinFoersteBrugAlderKvantitet

 

 

Integer

 

 

0-99

 

 

0-99

 

 

Buprenorphin (ordineret): Alder uoplyst

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretBuprenorphinFoersteBrugAlder

 

VilIkkeOplyseIndikator

 

 

boolean

 

 

On eller blank

 

 

 

 

 

Buprenorphin (ordineret): Indtagelseshyppighed

 

 

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretBuprenorphinIndtagelseshyppighedKode

 

 

String

 

 

1) < 1 pr. uge

 

2) 2-3 pr. uge

 

3) 4-6 pr. uge

 

4) Dagligt

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

04

 

03

 

99

 

 

Buprenorphin (ordineret): Typisk indtagelsesmåde

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretBuprenorphinTypisk

 

IndtagelsesmaadeKode

 

 

 

 

String

 

 

1) Injektion

 

3) Spiser/drikker

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

03

 

99

 

 

Buprenorphin (illegal): Indtaget antal dage

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalBuprenorphinDageIndtagetSeneste

 

MaanedKvantitet

 

 

 

 

Integer

 

 

0-30

 

 

0-30

 

 

Buprenorphin (illegal): Alder ved førstegangsbrug

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalBuprenorphinFoersteBrugAlder

 

Kvantitet

 

 

 

 

Integer

 

 

0-99

 

 

0-99

 

 

Buprenorphin (illegal): Alder uoplyst

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalBuprenorphinFoersteBrugAlder

 

VilIkkeOplyseIndikator

 

 

 

 

boolean

 

 

On eller blank

 

 

 

 

 

Buprenorphin (illegal): Indtagelseshyppighed

 

 

 

18-IVÆR

 

 

 

 

IllegalBuprenorphinIndtagelseshyppighed

 

Kode

 

 

 

 

String

 

 

1) < 1 pr. uge

 

2) 2-3 pr. uge

 

3) 4-6 pr. uge

 

4) Dagligt

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

04

 

03

 

99

 

 

Buprenorphin (illegal): Typisk indtagelsesmåde

 

 

 

18-IVÆR

 

 

 

 

IllegalBuprenorphinTypiskIndtagelsesmaadeKode

 

 

String

 

 

1) Injektion

 

2) Rygning

 

3) Spiser/drikker

 

4) Sniffer

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

03

 

04

 

99

 

 

Benzodiazepiner (ordineret): Indtaget antal dage

 

 

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretBenzodiazepinerDageIndtagetSeneste

 

MaanedKvantitet

 

 

Integer

 

 

0-30

 

 

0-30

 

 

Benzodiazepiner (ordineret): Alder ved førstegangsbrug

 

 

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretBenzodiazepinerFoersteBrugAlderKvantitet

 

 

Integer

 

 

0-99

 

 

0-99

 

 

Benzodiazepiner (ordineret): Alder uoplyst

 

 

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretBenzodiazepinerFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator

 

 

boolean

 

 

On eller blank

 

 

 

 

 

Benzodiazepiner (ordineret): Indtagelseshyppighed

 

 

 

18-IVÆR

 

 

OrdineretBenzodiazepinerIndtagelseshyppighedKode

 

 

String

 

 

1) < 1 pr. uge

 

2) 2-3 pr. uge

 

3) 4-6 pr. uge

 

4) Dagligt

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

04

 

03

 

99

 

 

Benzodiazepiner (ordineret): Typisk indtagelsesmåde

 

 

 

18-IVÆR

 

 

 

 

OrdineretBenzodiazepinerTypisk

 

IndtagelsesmaadeKode

 

 

 

 

String

 

 

1) Injektion

 

2) Rygning

 

3) Spiser/drikker

 

4) Sniffer

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

03

 

04

 

99

 

 

Benzodiazepiner (illegal): Indtaget antal dage

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalBenzodiazepinerDageIndtagetSeneste

 

MaanedKvantitet

 

 

 

 

integer

 

 

0-30

 

 

0-30

 

 

Benzodiazepiner (illegal): Alder ved førstegangsbrug

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalBenzodiazepinerFoersteBrugAlder

 

Kvantitet

 

 

 

 

integer

 

 

0-99

 

 

0-99

 

 

Benzodiazepiner (illegal): Alder uoplyst

 

 

 

18-IVÆR

 

 

IllegalBenzodiazepinerFoersteBrugAlder

 

VilIkkeOplyseIndikator

 

 

 

 

boolean

 

 

On eller blank

 

 

 

 

 

Benzodiazepiner (illegal): Indtagelseshyppighed

 

 

 

18-IVÆR

 

 

 

 

IllegalBenzodiazepinerIndtagelseshyppighedKode

 

 

String

 

 

1) < 1 pr. uge

 

2) 2-3 pr. uge

 

3) 4-6 pr. uge

 

4) Dagligt

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

04

 

03

 

99

 

 

Benzodiazepiner (illegal): Typisk indtagelsesmåde

 

 

 

18-IVÆR

 

 

 

 

IllegalBenzodiazepinerTypiskIndtagelsesmaadeKode

 

 

String

 

 

1) Injektion

 

2) Rygning

 

3) Spiser/drikker

 

4) Sniffer

 

5) Uoplyst

 

 

01

 

02

 

03

 

04

 

99

 

 

Amfetamin: Indtaget antal dage