Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9804 af 18/9 2019.

Indledning

Der er i lov om leje (lejeloven), lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven), lov om almene boliger m.v. (almenboligloven), lov om leje af almene boliger (almenlejeloven) samt lov om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som i loven er angivet i nærmere bestemte årsniveauer. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt. Endvidere er der i bekendtgørelser fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som ligeledes reguleres én gang årligt.

Beløbet til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen er fastsat i § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation.

I bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 om drift af almene boliger (driftsbekendtgørelsen) er fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som reguleres én gang årligt.

Beløbssatserne vedrørende mindstegrænsen for almene renoveringer omfattet af Byggeskadefonden er fastsat i § 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 772 af 27. juni 2011 om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden.

Henlæggelsesbeløb til vedligeholdelse og fornyelse i selvejende ungdomsboliginstitutioner fastsat i bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn), som er udstedt i henhold til lov om boligbyggeri, reguleres en gang om året.

Den årlige aftrapning af rentesikring i alment boligbyggeri, støttet privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger sker med en aftrapningsprocent, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør i Statstidende én gang om året.

Principper anvendt i reguleringen

Lejelovgivningens beløb og beløbsgrænser for 2019 samt beløbssatser i almenboligloven og byfornyelsesloven for 2019 blev udmeldt ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vejledning nr. 9752 af 10. september 2018 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019.

Reguleringen til og med finansåret 1997 skete på basis af tilpasningsprocenten tillagt 2 pct. For 1998 og efterfølgende år reguleres de pågældende beløb og beløbsgrænser efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i april eller juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Dog reguleres henlæggelsesbeløb til vedligeholdelse og fornyelse i selvejende ungdomsboliginstitutioner med Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og organisationer.

Reguleringsfaktorerne for lejelovgivningen og byfornyelsesloven for perioden 1994 til 2019 er følgende:

1995 0,7 pct.

1996 2,0 pct.

1997 1,3 pct.

1998 2,4 pct.

1999 1,5 pct.

2000 1,9 pct.

2001 3,5 pct.

2002 2,5 pct.

2003 2,1 pct.

2004 2,3 pct.

2005 1,5 pct.

2006 1,9 pct.

2007 2,2 pct.

2008 1,6 pct.

2009 4,2 pct.

2010 2,0 pct.

2011 1,5 pct.

2012 2,8 pct.

2013 1,6 pct.

2014 1,0 pct.

2015 0,8 pct.

2016 0,8 pct.

2017 0,5 pct.

2018 0,7 pct.

2019 1,2 pct.

Ved opregulering fra 2019-niveau til 2020-niveau anvendes 0,7 pct.

Efter opregulering af beløbet fra 2019 (det uafrundede beløb) afrundes beløbet til nærmeste hele kronebeløb. Nedennævnte beløb og beløbsgrænser er således beregnet med udgangspunkt i det foregående års beløb inden afrunding. Dette gælder dog ikke henlæggelsesbeløb til vedligeholdelse og fornyelse i selvejende ungdomsboliginstitutioner, hvor der sker regulering af det foregående års satser afrundet til nærmeste hele ørebeløb.

Til toppen

1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser

Lejelovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2020 til følgende beløb:

1) Konto for indvendig vedligeholdelse (lejelovens § 22, stk. 1): 45 kr.

2) Gebyr for kommuners udlæg ved elforsyning med el, varme og vand (lejelovens § 46 b, stk. 3): 156 kr.

3) Godtgørelse ved råderet (lejelovens § 62 a, stk. 5)

Egenbetaling for godtgørelse: 15.951 kr.

Maksimum for godtgørelse: 126.179 kr.

Minimum for godtgørelse: 3.191 kr.

4) 63 a-konto for forbedring negative konti under afvikling (lejelovens § 63 a, stk. 1): 23 kr.

5) Beløbsgrænse for indkaldelse af beboerrepræsentanterne til møde om forbedringer (lejelovens § 65, stk. 2): 62 kr.

6) Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder (lejelovens § 66 a): 100 kr.

7) Gebyr for påkrav (lejelovens § 93, stk. 2): 286 kr.

Til toppen

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser

Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2020 til følgende beløb:

1) Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer (boligreguleringslovens § 5, stk. 2 og 3)

Beløb pr. m²: 2.271 kr.

Beløb pr. lejemål: 259.699 kr.

Energiforbedringer pr. m²: 430 kr.

2) Beløbsgrænse for lejeforhøjelser (boligreguleringslovens § 7, stk. 4): 96 kr.

3) Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder (boligreguleringslovens § 23, stk. 1): 100 kr.

4) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse (boligreguleringslovens § 26, stk. 1): 199 kr.

5) Gebyr for huslejenævnssag (boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 3. pkt.): 314 kr.

6) Gebyr for forhåndsgodkendelse (boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 4. pkt.): 524 kr.

7) Gebyr ved fuldt medhold til lejeren (boligreguleringslovens § 39, stk. 2): 2.180 kr.

8) Ankenævnsgebyr (boligreguleringslovens § 44, stk. 4): 166 kr.

9) Tilskud fra Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens § 61, stk. 1): 5.197.997 kr.

10) Tillæg til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7).

11) Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1).

12) § 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1).

Beløbene under punkterne 10) - 12) reguleres fra 2019-niveau (uafrundet) til 2020-niveau med 0,7 pct. Efter reguleringen afrundes beløbene til nærmeste hele kronebeløb. Om reguleringen af beløbene under 10) - 12) henvises til vejledning nr. 153 af 8. september 1998 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 1999. Reguleringsprocenten for de enkelte år fremgår af nærværende vejledning.

Til toppen

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation

Beløbssats i bekendtgørelse om beboerrepræsentation fastsættes pr. 1. januar 2020 til følgende beløb:

1) Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4): 352 kr.

Til toppen

4. Almenlejelovens beløb

Den almene lejelovs beløbssatser fastsættes pr. 1. januar 2020 til følgende beløb:

1) Beløbsgrænse for forhøjelse af beboerindskud (den almene lejelovs § 48, stk. 2): 239 kr.

2) Gebyr for påkrav (den almene lejelovs § 90, stk. 2): 286 kr.

3) Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1): 147 kr.

Til toppen

5. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Beløb og beløbsgrænser i bekendtgørelse om drift af almene boliger fastsættes pr. 1. januar 2020 til følgende beløb:

1) Maksimalt årligt bidrag til arbejdskapital pr. lejemålsenhed (driftsbekendtgørelsens § 38): 163 kr.

2) Maksimal samlet arbejdskapital pr. lejemålsenhed (driftsbekendtgørelsens § 38): 3.154 kr.

3) Årlig henlæggelse pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden (driftsbekendtgørelsens § 42): 577 kr.

4) Dispositionsfondens maksimale saldo pr. lejemålsenhed (driftsbekendtgørelsens § 42): 5.763 kr.

5) Grænse for afdelingens egen dækning af lejetab og istandsættelse (driftsbekendtgørelsens § 43, stk. 1): 332 kr.

6) Maksimum for godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5): 126.179 kr.

7) Maksimum for forhøjet godtgørelse (driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5): 183.402 kr.

Til toppen

6. Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Byfornyelseslovens beløbssatser fastsættes pr. 1. januar 2020 til følgende beløb:

1) Lejeforhøjelsesgrænsen (byfornyelseslovens § 15, stk. 1): 199 kr.

2) Beløbsgrænse for permanent genhusning (byfornyelseslovens § 61, stk. 2): 199 kr.

3) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse vedrørende energibesparende arbejder (byfornyelseslovens § 50 d, stk. 2): 100 kr.

Til toppen

7. Bekendtgørelse om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden

Beløbssatser i bekendtgørelse om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden fastsættes pr. 1. januar 2020 til følgende beløb:

1) Samlet renoveringsudgift (bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2): 1.105.439 kr.

2) Renoveringsudgift pr. bolig (bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2): 110.544 kr.

Til toppen

8. Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn)

Beløbssatser i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, fastsættes for studieåret 2019/2020 til følgende beløb:

1) Henlæggelsesbeløb pr. m2 til vedligeholdelse, selvejende ungdomsboliginstitutioner (bekendtgørelsens bilag 2, konto 17): 37,14 kr.

2) Henlæggelsesbeløb pr. m2 til fornyelse, selvejende ungdomsboliginstitutioner (bekendtgørelsens bilag 2, konto 18): 64,92 kr.

Til toppen

9. Aftrapning af rentesikring i 2020

For aftrapningen af rentesikringen i alment boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger, som finder sted i kalenderåret 2020, er reguleringsfaktoren fastsat til 0,36.

Til toppen