Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder

Lægemiddelstyrelsens vejledning nr. 9740 af 20/8 2019.

1 Indledning

Denne vejledning vedrører behandlerfarmaceuter – dvs. farmaceuter, der har opnået autorisation som behandlerfarmaceut, og som arbejder på en receptekspederende enhed (et apotek eller en apoteksfilial) i Danmark - der ønsker at drive eller være knyttet til en lægemiddelvirksomhed. En behandlerfarmaceut som også er apoteker, er omfattet af tilknytningsreglerne som apoteker.

Der findes to ordninger for, hvordan behandlerfarmaceuter skal meddele Lægemiddelstyrelsen om deres tilknytning til disse virksomheder: en anmeldelsesordning og en tilladelsesordning.

Anmeldelse og ansøgning skal foretages digitalt via en formular på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. En behandlerfarmaceut, som også er apoteker, skal vælge apoteker som profession i den digitale blanket, når han eller hun anmelder og ansøger om tilladelse til en tilknytning.

Behandlerfarmaceuter må ikke drive eller være knyttet til en lægemiddelvirksomhed, med mindre behandlerfarmaceuten forinden har anmeldt tilknytningen til Lægemiddelstyrelsen (anmeldelsesordningen) eller efter ansøgning har fået Lægemiddelstyrelsens tilladelse til tilknytningen (tilladelsesordningen). Ved ansøgning skal behandlerfarmaceuten have Lægemiddelstyrelsens tilladelse, inden tilknytningsforholdet kan begynde.

Lægemiddelstyrelsen offentliggør alle anmeldte og tilladte tilknytningsforhold på sin hjemmeside. Offentliggørelse sker, når behandlerfarmaceuten har foretaget sin anmeldelse, eller når Lægemiddelstyrelsen har godkendt tilknytningen. Lister over de virksomheder, der er omfattet af reglerne, findes ligeledes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Når en virksomhed indgår en aftale med en behandlerfarmaceut, skal virksomheden informere behandlerfarmaceuten om anmeldelses- og tilladelsesordningen, samt om den efterfølgende offentliggørelse.

Anmeldelses- og tilladelsesordningen skal understøtte behandlerfarmaceuternes generelle habilitet. Reglerne skal understøtte, at behandlerfarmaceuterne ikke påvirkes af økonomiske eller andre industriinteresser i deres sundhedsfaglige virke som behandlerfarmaceut, og har til formål at sikre borgernes tillid til apoteksvæsenet som en del af sundhedsvæsenet.

Til toppen

2 Reglerne

2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen

Reglerne om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder er beskrevet i sundhedslovens kapitel 61 a samt i bekendtgørelse nr. 693 af 3. juli 2019 om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr.

Sundhedslovens § 202 a, stk. 1 og 3 fastslår følgende:

Stk. 1. Læger, tandlæger, apotekere og behandlerfarmaceuter må ikke uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse drive eller være knyttet til en lægemiddelvirksomhed, der har tilladelse efter lægemiddellovens § 7, stk. 1, eller § 39, stk. 1, medmindre tilknytningen er omfattet af anmeldelsespligten efter stk. 3. Dette gælder ikke for tilknytning til offentlige sygehuse.

Stk. 3. Sundhedspersoner omfattet af stk. 1 og 2 kan være knyttet til en lægemiddel- eller medicovirksomhed efter forudgående anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen, hvis tilknytningen består af

1) opgaver med undervisning eller forskning eller

2) besiddelse af aktier eller andre værdipapirer til en værdi af højst 200.000 kr. i hver virksomhed på tidspunktet for erhvervelsen.

2.2 Hvilke lægemiddelvirksomheder er omfattet?

De virksomheder, der er omfattet af lægemiddellovens § 7, stk. 1 og § 39, stk. 1, og som anmeldelses- og ansøgningspligten er knyttet til, er:

 • indehavere af en markedsføringstilladelse til et lægemiddel, der lovligt kan forhandles eller udleveres her i landet, jf. lægemiddellovens § 7, stk. 1.
 • virksomheder, der har fået tilladelse af Lægemiddelstyrelsen (tidligere Sundhedsstyrelsen) til fremstilling, indførsel, udførsel, oplagring, forhandling, fordeling, udlevering, opsplitning og emballering af lægemidler, jf. lægemiddellovens § 39, stk. 1.

Reglerne omfatter ikke tilknytning til offentlige sygehuse, herunder regionernes lægemiddelorganisation Amgros, der er et integreret led i de offentlige sygehuse.

Reglerne omfatter ikke tilknytning til en virksomhed, som kun foretager kliniske forsøg og ikke selv har lægemidler på det danske marked (se dog afsnit 2.2.1).

2.2.1 Opgaver uddelegeret til 3. part

Reglerne gælder også, når der er tale om en opgave, som er uddelegeret af en af de ovenstående virksomheder til 3. part f.eks. til en kontraktorganisation eller konsulentvirksomhed. I disse tilfælde betragtes tilknytningen som værende til den lægemiddelvirksomhed, der har uddelegeret opgaven.

2.2.2 Lister over omfattede virksomheder

Lægemiddelstyrelsen udarbejder lister med de lægemiddelvirksomheder, der er omfattet af reglerne om tilknytning, jf. sundhedslovens kapitel 61 a. Listerne er tilgængelige på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og opdateres løbende.

Til toppen

3 Undtagelser fra anmeldelses- og ansøgningspligten

Reglerne om tilknytning gælder behandlerfarmaceuter, der arbejder på et apotek eller en apoteksfilial i praksissektoren i Danmark. Anmeldelses- og ansøgningspligten gælder ikke, hvis behandlerfarmaceuten arbejder på et sygehusapotek, da tilknytning hertil ikke er omfattet af reglerne, jf. afsnit 2.2.

Til toppen

4 Hvad er en tilknytning?

Tilknytning omfatter faglig og økonomisk tilknytning til en lægemiddelvirksomhed.

Ved faglig tilknytning udfører behandlerfarmaceuten arbejdsopgaver med undervisning, foredrag, rådgivning i ekspertgrupper og andre opgaver af faglig art for virksomhederne. Deltagelse i forskningsprojekter, herunder kliniske forsøg, ikke-interventionsforsøg og klinisk afprøvning, betragtes også som en tilknytning.

Tilknytning kan være opgavebaseret eller bestå i fuldtids- eller deltidsarbejde. Hvis der er tale om en fuldtidsstilling anbefales det, at der tages kontakt til Lægemiddelstyrelsen, inden der indsendes en anmeldelse/ansøgning.

Tillidsposter i en lægemiddelvirksomhed anses også som værende en tilknytning, f.eks. bestyrelsesmedlem.

Selvom en behandlerfarmaceut ikke modtager betaling fra virksomheden, anses det stadig som værende en tilknytning.

Behandlerfarmaceuter kan også få en tilknytning til en lægemiddelvirksomhed, når en opgave ikke udføres for virksomheden, men behandlerfarmaceuten modtager betaling, der dækkes af midler fra virksomheden. Det kan f.eks. være i forbindelse med et fagligt arrangement, som behandlerfarmaceuten har været med til at tage initiativ til.

Uanset tilknytningens omfang kræves der enten en anmeldelse til eller en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Behandlerfarmaceuter skal således anmelde eller ansøge om tilladelse til hvert enkelt tilknytningsforhold til en lægemiddelvirksomhed. Et tilknytningsforhold kan strække sig over længere tid og f.eks. omfatte flere foredrag eller en række møder i et advisory board.

En behandlerfarmaceut får som udgangspunkt en tilknytning til en lægemiddelvirksomhed, når behandlerfarmaceuten indgår en aftale med virksomheden om en faglig ydelse. Det er i denne sammenhæng ikke afgørende for anmeldelses- og ansøgningspligten, om det er behandlerfarmaceuten selv, der udfører det reelle arbejde for virksomheden eller om det udføres af kolleger på apoteket.

Behandlerfarmaceuter kan også have en ren økonomisk tilknytning i form af værdipapirer eller anden investering i lægemiddelvirksomheder.

4.1 Hvad er ikke en tilknytning?

Udgangspunktet er, at alle tilknytninger er omfattet af reglerne. Visse forhold, der relaterer sig til en virksomhed, betragtes dog ikke som værende en tilknytning, og kræver derfor ingen anmeldelse eller ansøgning til Lægemiddelstyrelsen. Det kan f.eks. være følgende:

 • Indledende samtaler om et eventuelt samarbejde, hvor der ikke udbetales honorar.
 • Anonyme undersøgelser (f.eks. spørgeskema eller panel), hvor undersøgelsen udføres af 3. part og hvor anonymiteten mellem henholdsvis den bagvedliggende virksomhed og behandlerfarmaceuten opretholdes efter undersøgelsens gennemførelse. Det vil sige, at virksomheden og behandlerfarmaceuten ikke får kendskab til hinanden.
 • Pressemeddelelser fra en virksomhed med citat af en behandlerfarmaceut, hvis udtalelsen relaterer sig til en tilknytning til virksomheden, som behandlerfarmaceuten i forvejen har anmeldt til eller har fået Lægemiddelstyrelsens tilladelse til. Dette er under forudsætning, at der ikke er tale om reklame (se bekendtgørelse nr. 1153 af 22. oktober 2014 om reklame mv. for lægemidler, § 2, nr. 7 om pressemeddelelser)
 • Oplæring i brug af lægemidler fra virksomheden der sker som led i apotekets drift (indkøbte produkter).
 • Opfølgning på møder afholdt i reklameøjemed for et eller flere produkt(er) fra en virksomhed, hvor der spørges ind til tilfredshed med samarbejdet, leverancen og produktet eller lignende, men hvor der ikke er tale om rådgivning om f.eks. forbedring af produktet.
 • Deltagelse i brugergrupper i forbindelse med udbud og indkøb, hvor der defineres krav til en ydelse og evalueres på indkomne tilbud (kun rådgivning af offentlig myndighed).
 • Deltagelse i standardiseringsudvalg.
 • Deltagelse i et debatarrangement, som er arrangeret af et nyhedsmedie, en patientforening eller en anden organisation, og som støttes økonomisk af en lægemiddelvirksomhed, og der ikke udbetales honorar af midler fra lægemiddelvirksomheden til behandlerfarmaceuten. Er lægemiddelvirksomheden (med)arrangør vil det være en tilknytning, se afsnit 5.1 om undervisning.

Til toppen

5 Anmeldelser og ansøgninger

Behandlerfarmaceuter har pligt til at anmelde en tilknytning til Lægemiddelstyrelsen eller ansøge om Lægemiddelstyrelsens tilladelse til en tilknytning (anmeldelses- og tilladelsesordningen). Det er tilknytningens karakter, der afgør, hvorvidt behandlerfarmaceuten skal anmelde sin tilknytning til en virksomhed til Lægemiddelstyrelsen eller ansøge om Lægemiddelstyrelsens tilladelse.

Anmeldelse og ansøgning skal foretages digitalt via én formular på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Der logges på formularen med personligt NemID.

Når behandlerfarmaceuten har udfyldt og indsendt formularen, får pågældende en e-mail, hvori Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at anmeldelsen eller ansøgningen er modtaget. E-mailen fra Lægemiddelstyrelsen sendes til den mailadresse, som behandlerfarmaceuten har angivet i formularen. Behandlerfarmaceuten får i en ny e-mail oplyst sit sagsnummer samt, om behandlerfarmaceuten må begynde tilknytningen med det samme (ved anmeldelse) eller skal afvente Lægemiddelstyrelsens tilladelse (ved ansøgning).

5.1 Anmeldelse af tilknytning

Anmeldelsesordningen omfatter opgaver, der vedrører forskning og undervisning. Den omfatter også ejerskab, herunder besiddelse af værdipapirer, op til en værdi af 200.000 DKK (på erhvervelsestidspunktet) i en lægemiddelvirksomhed. En anmeldelse skal foretages inden tilknytningen begynder.

Forskning

Forskning omfatter især kliniske forsøg og ikke-interventionsforsøg.

Anmeldelsespligten gælder også i forbindelse med investigatorinitierede forsøg eller afprøvning, som en lægemiddelvirksomhed støtter økonomisk.

Andet fagligt samarbejde om konkrete projekter og lignende er omfattet af ansøgningspligten og kræver således en forudgående tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen (jf. afsnit 5.2).

Artikelskrivning er som udgangspunkt en tilknytning, der kræver en forudgående tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen (jf. afsnit 5.2). Skal en behandlerfarmaceut i direkte forlængelse af sin deltagelse i et studie bidrage til udarbejdelse af en artikel, der redegør for resultaterne af studiet, vil dette dog betragtes som en integreret del af behandlerfarmaceutens tilknytning til virksomheden i forbindelse med forskning. Der kræves i denne situation ingen tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen til artikelskrivning, da opgaven indgår i anmeldelsen om forskning.

Undervisning

Anmeldelsesordningen omfatter undervisning, herunder foredrag og lignende om forskningsresultater og behandlingsformer.

Behandlerfarmaceuters deltagelse i paneldebatter med offentlig adgang, der arrangeres af lægemiddel- virksomheder (eventuelt sammen med et nyhedsmedie, en patientforening eller en anden organisation eller via et agentur/konsulentvirksomhed) om emner af generel sundhedsmæssig karakter, sidestilles med undervisning og skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen.

Det gælder også hvis debatten er arrangeret af et nyhedsmedie, en patientforening eller en anden organisation eller via et agentur/konsulentvirksomhed, og debatten støttes økonomisk af en lægemiddelvirksomhed, og der udbetales honorar af midler fra virksomheden til behandlerfarmaceuten.

Behandlerfarmaceuters deltagelse i andre former for paneldebatter end de ovenstående, f.eks. en debat uden offentlig adgang, er omfattet af ansøgningspligten og kræver en forudgående tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen (jf. afsnit 5.2).

En anmeldelse omhandler et enkelt tilknytningsforhold. Det er altid behandlerfarmaceutens ansvar at sørge for en nødvendig anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen.

5.1.1 Hvad skal en anmeldelse indeholde?

Ved anmeldelse af en faglig tilknytning skal anmeldelsen indeholde identifikation af behandlerfarmaceuten og virksomheden, samt oplysninger om tilknytningens art, start- og slutdato og forventet betaling fra virksomheden.

Ved anmeldelse af en økonomisk tilknytning skal anmeldelsen indeholde identifikation af behandlerfarmaceuten og virksomheden, oplysning om antal aktier, anparter eller lignende, tidspunkt for erhvervelse og værdi på erhvervelsestidspunktet.

5.2 Ansøgning om tilknytning

Alle typer af tilknytning, der ikke er omfattet af anmeldelsesordningen, kræver en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen inden tilknytningen må påbegyndes. Det gælder f.eks. deltagelse i advisory board (ekspertgruppe), bestyrelsesposter, artikelskrivning eller andet redaktionelt arbejde og besiddelse af værdipapirer over 200.000 DKK (på erhvervelsestidspunktet).

En tilknytning relateret til markedsføringsaktiviteter vil altid blive behandlet som en ansøgning.

En ansøgning omhandler et enkelt tilknytningsforhold. Det er altid behandlerfarmaceutens ansvar at sørge for en nødvendig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

5.2.1 Hvad skal en ansøgning indeholde?

Ved ansøgning om en faglig tilknytning skal ansøgningen indeholde identifikation af behandlerfarmaceuten og virksomheden, samt oplysninger om tilknytningens art, start- og slutdato og forventet betaling fra virksomheden. Herudover skal ansøgningen omfatte oplysninger om behandlerfarmaceutens genordination, udlevering af eller rådgivning om produkter fra virksomheden.

Behandlerfarmaceuten skal i sin ansøgning beskrive indholdet af den tilknytning, der søges om tilladelse til så præcist som muligt. Lægemiddelstyrelsen kan altid bede om yderligere oplysninger.

Ved ansøgning om en økonomisk tilknytning skal ansøgningen indeholde identifikation af behandlerfarmaceuten og virksomheden, oplysning om antal aktier, anparter eller lignende, tidspunkt for erhvervelse og værdi på erhvervelsestidspunktet, samt om der er særlige forhold knyttet til erhvervelsen af værdipapirerne. Herudover skal ansøgningen omfatte oplysninger om behandlerfarmaceutens genordination, udlevering af eller rådgivning om produkter fra virksomheden.

5.3 Honorar fra virksomheden

I forbindelse med anmeldelse/ansøgning vedrørende tilknytning, skal behandlerfarmaceuten angive det honorar som behandlerfarmaceuten forventer at modtage fra virksomheden for sin faglige ydelse.

Modtager en behandlerfarmaceut honorar fra virksomheden, vil Lægemiddelstyrelsen vurdere, om honoraret står i rimeligt forhold til ydelsen og det oplyste timeforbrug.

Honorar skal forstås som det beløb, der overstiger dækningen af de direkte udgifter (såsom udgifter til transport, rejseophold, bespisning og lignende) på et rimeligt niveau, som er forbundet med arbejdet for virksomheden. Honorarer må kun ydes i form af egentlig (kontant) betaling for en ydelse. En behandlerfarmaceut må derfor ikke modtage naturalier eller på anden indirekte måde blive betalt for sin faglige tilknytning til en virksomhed.

Modtager en behandlerfarmaceut honorar for en længerevarende tilknytning, skal honoraret fordeles hen over de forskellige år i proportion til det tidsforbrug, der er på opgaven de enkelte år. Det er således ikke afgørende, hvornår honoraret udbetales.

Modtager en behandlerfarmaceut ingen betaling for sin faglige ydelse, skal honoraret angives til 0 DKK.

Til toppen

6 Vurderingskriterier og praksis

6.1 Faglige tilknytninger

Ved vurdering af en ansøgning fra en behandlerfarmaceut om tilladelse til at være knyttet til en lægemiddelvirksomhed, lægger Lægemiddelstyrelsen vægt på følgende forhold, når der ikke er tale om ejerskab:

 • Tilknytningen skal være forenelig med behandlerfarmaceutens arbejde på apotek eller apoteksfilial (som behandlerfarmaceut) vurderet i forhold til virksomhedens art og arbejdsfelt.
 • Tilknytningen må ikke indebære en nærliggende risiko for, at behandlerfarmaceuten bliver tilskyndet til at fremme forbrug, ordination, udlevering eller salg af et bestemt produkt.
 • Den betaling, behandlerfarmaceuten modtager, skal være rimelig og modsvare omfanget og karakteren af det arbejde, behandlerfarmaceuten udfører for virksomheden.
 • Tilknytningen må ikke indebære en nærliggende risiko for, at der vil opstå tvivl om behandlerfarmaceutens grundlæggende uvildighed.

Lægemiddelstyrelsen foretager en konkret, individuel vurdering af hver ansøgning om tilknytning. Vurderingen af en ansøgning hviler på de ovennævnte kriterier og baserer sig ikke på en vurdering af, om behandlerfarmaceuten på grundlag af sine personlige egenskaber må antages at ville lade sig påvirke eller ej.

I vurderingen lægges der vægt på karakteren af tilknytningen - herunder formålet og arbejdsopgavernes indhold.

Lægemiddelstyrelsen vil som udgangspunkt give afslag på ansøgninger om at bidrage til en lægemiddelvirksomheds markedsføringsaktiviteter.

Lægemiddelstyrelsen vil som udgangspunkt også give afslag på ansøgninger fra behandlerfarmaceuter, der ønsker at sidde i bestyrelsen for en lægemiddelvirksomhed. Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering af den enkelte ansøgning.

6.2 Økonomiske tilknytninger (ejerskab, værdipapirer)

Ved vurdering af en ansøgning fra en behandlerfarmaceut om tilladelse til helt eller delvist at have ejerskab i en lægemiddelvirksomhed, lægger Lægemiddelstyrelsen vægt på følgende forhold:

 • Ejerskabet skal være foreneligt med behandlerfarmaceutens arbejde på apotek eller apoteksfilial (som behandlerfarmaceut) vurderet i forhold til virksomhedens art og arbejdsfelt samt den økonomiske værdi af personens ejerandel.
 • Behandlerfarmaceuten må ikke i sit arbejde (som behandlerfarmaceut) i væsentlig grad kunne påvirke valg og anvendelse af produkter fra virksomheden.
 • Tilknytningen må ikke indebære en nærliggende risiko for, at der vil opstå tvivl om behandlerfarmaceutens grundlæggende uvildighed.

Lægemiddelstyrelsen vil som udgangspunkt imødekomme ansøgning om ejerskab i en virksomhed, der udvikler lægemidler, hvis virksomhedens produkter ikke markedsføres. Hvis virksomheden senere bringer lægemidler på markedet, skal behandlerfarmaceuten indsende en ny ansøgning til Lægemiddelstyrelsen. Hvis Lægemiddelstyrelsen ikke kan imødekomme den nye ansøgning, bortfalder den oprindelige tilladelse til at være knyttet til virksomheden. Lægemiddelstyrelsen vil i disse tilfælde fastsætte en frist for, hvornår behandlerfarmaceuten skal have afviklet sit ejerskab.

Hvis en behandlerfarmaceut arver værdipapirer i en lægemiddelvirksomhed til en værdi på over 200.000 DKK og får afslag på en ansøgning om at besidde værdipapirerne, skal beholdningen nedbringes til en værdi på højst 200.000 DKK senest 2 år efter Lægemiddelstyrelsens afgørelse.

En behandlerfarmaceut må eje værdipapirer i flere virksomheder. Beløbsgrænsen på 200.000 DKK gælder for hver enkelt virksomhed på tidspunktet for erhvervelsen. Aktier mv. skal ikke sælges, selv om kursværdien senere overstiger beløbsgrænsen.

Reglerne gælder for alle værdipapirer – både børsnoterede og unoterede, herunder aktier, anparter, obligationer og værdipapirer med underliggende aktiver. Reglerne gælder også for aktier i investeringsforeninger etableret af sundhedspersoner.

Reglerne omfatter ikke aktier m.v. i investeringsforeninger, pensionsforeninger og puljeordninger med placeringsret uddelegeret til 3. part.

Lægemiddelstyrelsen vil altid foretage en konkret vurdering af en behandlerfarmaceuts ansøgning om tilladelse til at have ejerskab i en lægemiddelvirksomhed.

Lægemiddelstyrelsen vil som udgangspunkt give afslag på ansøgninger om ejerskab, når værdien på tidspunktet for erhvervelse overstiger 200.000 DKK, til behandlerfarmaceuten, der ønsker tilknytning til lægemiddelvirksomheder med produkter, der kan genordineres af behandlerfarmaceuter.

Lægemiddelstyrelsen vil som udgangspunkt give tilladelse til ejerskab, når værdien på tidspunktet for erhvervelse ikke overstiger en vejledende maksimalgrænse på 300.000 DKK, til behandlerfarmaceuter, der ønsker tilknytning til lægemiddelvirksomheder med produkter, der ikke kan genordineres af behandlerfarmaceuter.

Lægemiddelstyrelsen kan efter en konkret vurdering i særlige tilfælde tillade ejerskab, når værdien på tidspunktet for erhvervelse overstiger en vejledende maksimalgrænse på 300.000 DKK.

Eksempel: Tilladelse til ejerskab i en overgangsperiode, når ejerskab over 200.000 DKK skal afvikles - ved afvikling af ejerskab i udviklingsvirksomheder og ejerskab erhvervet ved arv.

Til toppen

7 Offentliggørelse af tilknytninger

Lægemiddelstyrelsen offentliggør alle anmeldte og tilladte tilknytningsforhold på sin hjemmeside (jf. sundhedslovens § 202 c). Der offentliggøres oplysninger om behandlerfarmaceuten, virksomheden, tilknytningens art, tidsmæssige udstrækning og behandlerfarmaceutens honorar pr. kalenderår fra virksomheden. Har behandlerfarmaceuten flere forskellige tilknytninger til den samme virksomhed, er det behandlerfarmaceutens samlede honorar fra denne pr. kalenderår, der bliver offentliggjort.

Ved økonomisk tilknytning i form af værdipapirer offentliggør Lægemiddelstyrelsen antal værdipapirer og værdi på erhvervelsestidspunktet.

Offentliggørelse sker, når behandlerfarmaceuten har foretaget sin anmeldelse, eller når Lægemiddelstyrelsen har meddelt tilladelse til tilknytningen.

Oplysninger om et tilknytningsforhold slettes fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside 2 år efter tilknytningen er ophørt. Behandlerfarmaceuten skal gøre Lægemiddelstyrelsen opmærksom på, hvornår tilknytningen ophører eller er ophørt.

Til toppen

8 Ændringer i gældende tilknytninger

Ændringer i anmeldte og tilladte tilknytningsforhold skal meddeles til Lægemiddelstyrelsen. En formular til dette formål findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Formularen kan alene anvendes til gældende tilknytninger, den kan ikke benyttes til at ændre i forhold, hvor den angivne slutdato er passeret.

Behandlerfarmaceuten benytter formularen ved hjælp af NemID. I formularen vælger behandlerfarmaceuten det tilknytningsforhold, der skal ændres. Behandlerfarmaceuten beskriver i fritekstfeltet, hvori ændringen består. Ændringer som vedrører datoer og honorar kan herudover udfyldes i de særlige felter på den efterfølgende side.

Behandlerfarmaceuten skal beskrive ændringen så præcist som muligt. Lægemiddelstyrelsen kan altid bede om yderligere oplysninger.

Behandlerfarmaceuten får efter indsendelse en e-mail, hvori Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at ændringsanmodningen er modtaget. E-mailen fra Lægemiddelstyrelsen sendes til den mailadresse, som behandlerfarmaceuten har angivet i formularen. Behandlerfarmaceuten får i en ny e-mail oplyst sit sagsnummer samt, at Lægemiddelstyrelsen behandler ændringsanmodningen.

I visse tilfælde kan en ændring kræve en tilladelse.

Godkender Lægemiddelstyrelsen ændringen, rettes oplysningerne om tilknytningen på hjemmesiden, hvis ændringen giver anledning til det.

Til toppen

9 Hvad sker der, hvis der ikke foretages anmeldelse eller ansøgning?

Overtrædelse af anmeldelses- eller ansøgningspligten kan straffes med bøde, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning, jf. sundhedslovens § 272 og § 21 i tilknytningsbekendtgørelsen.

Lægemiddelstyrelsen foretager altid en konkret vurdering af, om en overtrædelse skal sendes til politiet med indstilling til bødestraf. I vurderingen indgår en række skøn. For eksempel kan antallet af overtrædelser blive taget i betragtning, ligesom det indgår i vurderingen, om der er formildende omstændigheder, eksempelvis hvis virksomheden ikke har overholdt sin informationspligt over for behandlerfarmaceuten.

Til toppen

10 Lægemiddelvirksomheder har indberetnings- og informationspligt

10.1 Virksomheder har indberetningspligt

Indberetningspligten indebærer, at lægemiddelvirksomheder en gang om året (senest den 31. januar) skal indberette til Lægemiddelstyrelsen hvilke behandlerfarmaceuter, der har været tilknyttet virksomheden i det foregående kalenderår.

Indberetningen sker i henhold til lægemiddellovens § 43 b (lægemiddelvirksomheder). Nærmere regler for indberetningen er fastsat i tilknytningsbekendtgørelsen.

Indberetningen skal indeholde oplysninger om behandlerfarmaceutens fulde navn, arbejdsplads, privatadresse og CPR-nummer samt tidsperiode for tilknytningen.

Virksomheden skal samtidig med indberetningen til Lægemiddelstyrelsen informere den enkelte behandlerfarmaceut om indholdet af indberetningen.

Lægemiddelstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger fra virksomheden om det enkelte tilknytningsforhold, herunder om tilknytningens art og omfang samt om størrelsen af den betaling, som behandlerfarmaceuten har modtaget.

På baggrund af virksomhedernes indberetninger, kan Lægemiddelstyrelsen kontrollere, om behandlerfarmaceuter har anmeldt eller ansøgt om tilladelse til deres tilknytningsforhold.

Virksomhederne skal ikke indberette behandlerfarmaceuters besiddelse af værdipapirer i virksomheden.

10.2 Virksomheder har informationspligt

Informationspligten indebærer, at virksomheder skal informere behandlerfarmaceuten om reglerne om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder, når de ved aftale knytter en behandlerfarmaceut til virksomheden. Virksomheden skal informere om reglerne om anmeldelses- og tilladelsesordningen for behandlerfarmaceuter, og den efterfølgende offentliggørelse af oplysninger om behandlerfarmaceuten og dennes tilknytning til virksomheden.

Til toppen

11 Spørgsmål og klager

Spørgsmål til reglerne om tilknytning kan sendes til Lægemiddelstyrelsen på tilknytning@dkma.dk eller:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S.

Der kan også ringes til Lægemiddelstyrelsen på +45 44 88 95 95.

Lægemiddelstyrelsens afgørelser i sager om behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder kan påklages til Sundheds- og Ældreministeriet, hvis Lægemiddelstyrelsen har givet helt eller delvist afslag på behandlerfarmaceutens ansøgning. Ministeriets adresse er:

Sundheds- og Ældreministeriet

Holbergsgade 6

1057 København K.

Til toppen

12 Ikrafttrædelse og overgangsordning

Vejledningen træder i kraft den 10. juni 2019.

Behandlerfarmaceuter autoriseret i 2019, der den 1. juli 2019 har en tilknytning til en lægemiddelvirksomhed, der er omfattet af tilknytningsreglerne, kan fortsætte tilknytningen, hvis de anmelder tilknytningen til Lægemiddelstyrelsen senest den 1. januar 2020.

Til toppen