Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Børne- og Socialministeriets vejledning nr. 9373 af 24/4 2019.

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2019 af satser m.v. efter følgende love:

1) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer.

2) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015.

3) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 87 af 29. januar 2019.

4) Lov om ægtefællers økonomiske forhold, jf. lov nr. 548 af 30. maj 2017.

5) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015.

Ved satserne m.v. i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ovennævnte love, som tabellen vedrører.

2. Satserne m.v. i vejledningen gælder for perioden 1. januar til 31. december 2019, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 10112 af 21. december 2018 om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område.

Til toppen

TABEL 1: Lov om social service – Børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse


 

 

 

 

 

kr. årligt

 

 

kr. mdl.

 

 

pct.

 

 

Merudgiftsydelse (lovens § 41, stk. 3)

 

 

1.

 

 

Minimum, merudgifter

 

 

4.945

 

 

-

 

 

-

 

 

Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lovens § 42, stk. 3)

 

 

2.

 

 

Loft over beregningsgrundlag

 

 

-

 

 

31.249

 

 

-

 

 

Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 1)

 

 

3.

 

 

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent)

 

 

-

 

 

-

 

 

2,2

 

 

Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar 2011 2)

 

 

4.

 

 

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering (satsreguleringsprocenten)

 

 

-

 

 

-

 

 

2,0

 

 

Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lovens § 42, stk. 4) 3)

 

 

5.

 

 

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse

 

 

-

 

 

-

 

 

1,0

 

 

6.

 

 

Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 16 i bekendtgørelsen4) indgår ikke i beregningsgrundlaget.

 

 

-

 

 

-

 

 

12,5

 

 

Ledsagelse (lovens § 45, stk. 5)

 

 

7.

 

 

Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum

 

 

901

 

 

-

 

 

-

 

 

Hjemmetræning, træningsredskaber m.v. (lovens § 32 a, stk. 6)

 

 

8.

 

 

Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber m.v. maksimum

 

 

633.203

 

 

-

 

 

-

 

 

1) Jf. § 14 i bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

2) Jf. § 25, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

3) Jf. §§ 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

4) Bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

Til toppen

TABEL 2: Lov om social service – Børn og unge 1) , døgnophold


 

 

 

 

kr. årligt

 

 

kr. døgn

 

 

Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen (lovens § 159) 2)

 

 

1. Indtægtsgrænse

 

 

139.700

 

 

 

2. Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)

 

 

27.740

 

 

 

3. Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)

 

 

55.480

 

 

 

Formidlet døgnophold, betaling kost og logi (lovens § 55, stk. 4)

 

 

1. Under 10 år, pr. barn

 

 

 

184

 

 

2. Over 10 år, pr. barn

 

 

 

196

 

 

3. For 3. barn eller ung og derover placeret på samme sted

 

 

 

171

 

 

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelse nr. 712 af 19. juni 2013.

2) Jf. bekendtgørelse nr. 712 af 19. juni 2013.

Til toppen

TABEL 3: Lov om social service – Ledsagelse og pasning


 

 

 

kr. årligt

 

 

kr. mdl.

 

 

pct.

 

 

Ledsagelse (lovens § 97, stk. 7)

 

 

 

1. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum

 

 

901

 

 

-

 

 

-

 

 

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lovens § 118, stk. 2)

 

 

2. Løn

 

 

-

 

 

22.999

 

 

-

Til toppen

TABEL 4: Lov om social service – Dækning af nødvendige merudgifter


 

 

 

kr. mdl.

 

 

Dækning af nødvendige merudgifter (lovens § 100, stk. 3)

 

 

1. Sandsynliggjorte merudgifter for under 545 kr. om måneden

 

 

0

 

 

2. Sandsynliggjorte merudgifter fra 545 kr. til 1.530 kr. om måneden

 

 

1.020

 

 

3. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.531 kr. til 2.550 kr. om måneden

 

 

2.040

 

 

4. Dokumenterede merudgifter fra 2.551 kr. om måneden

 

 

Fuld dækning af faktiske udgifter

Til toppen

TABEL 5: Lov om social service – Voksne, botilbud


 

 

 

 

kr. årligt

 

 

kr. mdl.

 

 

pct.

 

 

Betaling for botilbud (lovens § 163, stk. 3) 1)

 

 

1. Betalingsandel i procent af boligomkostninger

 

 

-

 

 

-

 

 

10

 

 

2. Betalingsandel i procent af indkomst på 207.400 kr.

 

 

-

 

 

-

 

 

10

 

 

3. Betalingsandel i procent af indkomst over 207.400 kr.

 

 

-

 

 

-

 

 

20

 

 

4. Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister

 

 

45.000

 

 

-

 

 

-

 

 

5. Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 190.000 kr.

 

 

500

 

 

-

 

 

-

 

 

6. Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 190.000 kr.

 

 

1.000

 

 

-

 

 

-

 

 

7. 1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten

 

 

5.221

 

 

-

 

 

-

 

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17. januar 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november 2009 og bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017.

Til toppen

TABEL 6: Lov om social service – Voksne, midlertidigt ophold i boformer (kvindekrisecentre, forsorgshjem m.v.)


 

 

 

 

kr. døgn.

 

 

Betaling for midlertidigt ophold i boformer (lovens § 163, stk. 3) 1)

 

 

1. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 109 (Kvindekrisecentre)

 

 

86

 

 

2. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 110 (Forsorgshjem, herberger m.v.)

 

 

89

 

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1244 af 13. november 2017 om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110.

Til toppen

TABEL 7: Lov om social service – Hjælpemidler og biler


 

 

 

 

kr. årligt

 

 

kr. én gang

 

 

Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved køb af hjælpemidler under fritvalgsordningen (lovens § 112, stk. 3)

 

 

1. Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved frit valg1)

 

 

 

2.910

 

 

Støtte til diverse hjælpemidler (lovens § 112, stk. 5) 1)

 

 

2. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling

 

 

 

900

 

 

3. Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling

 

 

 

500

 

 

4. Almindeligt fodtøj, tilskud

 

 

 

1.480

 

 

Prisliste fra Kennedy Centret (lovens § 112, stk. 5) 1)2)

 

 

5. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige

 

 

 

1.600

 

 

6. Natkikkert

 

 

 

5.500

 

 

7. Lupbriller

 

 

 

4.450

 

 

8. Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer

 

 

 

9.200

 

 

9. Brilleglas og stel, almindelige styrker

 

 

 

3.650

 

 

10. Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker

 

 

 

5.700

 

 

11. Filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende

 

 

 

2.000

 

 

12. Filterglas med styrke

 

 

 

4.300

 

 

13. Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)

 

 

 

5.500

 

 

14. Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)

 

 

 

7.100

 

 

15. Akryløjenproteser

 

 

 

9.085

 

 

Støtte til køb af bil (lovens § 114, stk. 2 og 4) 4)

 

 

16. Bilstøtte, lån, max

 

 

 

191.000

 

 

17. Bilstøtte, indkomstgrundlag

 

 

226.000

 

 

 

18. Bilstøtte, automatgear

 

 

 

26.420

 

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1247 af 13. november 2017.

2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. Prislisten og en kort vejledning kan findes på Rigshospitalets hjemmeside www.rigshospitalet.dk/oejen.

3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser inden for ét kalenderår.

4) Jf. bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017, som ændret ved bekendtgørelse nr. 215 af 8. marts 2018.

Til toppen

TABEL 8: Lov om social service – Den centrale refusionsordning


 

 

 

 

pct.

 

 

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)

 

 

1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.070.000 kr. årligt

 

 

0

 

 

2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.070.000 til 2.009.999 kr. årligt

 

 

25

 

 

3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.010.000 kr. årligt

 

 

50

 

 

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 a 1)

 

 

4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 810.000 kr. årligt

 

 

0

 

 

5. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 810.000 til 1.599.999 kr. årligt

 

 

25

 

 

6. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.600.000 kr. årligt

 

 

50

 

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 873 af 29. august 2012.

Til toppen

TABEL 9: Lov om social service – Kommunal betaling for unges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner

 

 

kr. årligt

 

 

1. Takst for 15-17-åriges ophold på sikrede afdelinger (lovens § 174, stk. 4)1) (kriminalpræventiv takst)

 

 

1.480.627

 

 

2. Takst for 15-17-åriges ophold på Kriminalforsorgens institutioner (lovens § 174, stk. 6)

 

 

1.480.627

 

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2017.

Til toppen

TABEL 10: Omberegning af DIS-indkomster – Skalatrin og faktorer 1)2)


 

 

 

 

Skalatrin - kr. årligt (netto)

 

 

Skalatrin - kr. månedligt (netto)

 

 

Omregningsfaktor

 

 

Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag 3)

 

 

1.

 

 

0-47.000

 

 

0-3.917

 

 

1,00

 

 

2.

 

 

47.001-336.387

 

 

3.918-28.032

 

 

1,61

 

 

3.

 

 

336.388-

 

 

28.033-

 

 

2,12

 

 

Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag 3)

 

 

4.

 

 

0-103.900

 

 

0-8.658

 

 

1,00

 

 

5.

 

 

103.901-357.982

 

 

8.659-29.832

 

 

1,61

 

 

6.

 

 

357.983-

 

 

29.833-

 

 

2,12

 

 

Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på 500 t eller over) 3)

 

 

7.

 

 

0-152.000

 

 

0-12.667

 

 

1,00

 

 

8.

 

 

152.001-376.238

 

 

12.668-31.353

 

 

1,61

 

 

9.

 

 

376.239-

 

 

31.354-

 

 

2,12

 

 

1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på ministeriets område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 3, § 114, stk. 2, § 159, § 160, § 161, stk. 2, og § 163, stk. 3, i lov om social service.

2) Jf. vejledning nr. 9454 af 10. maj 2017.

3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.

Til toppen

TABEL 11: Navneloven – Gebyr for navneændring


 

 

 

 

kr. én gang

 

 

1. Gebyr for ansøgning om navneændring (lovens § 25 a, stk. 1)1)

 

 

500

 

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1598 af 14. december 2018.

Til toppen

TABEL 12: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne og gebyr for seperation, skilsmisse og vilkårsforhandling

 

 

kr. måned

 

 

1. Gebyr for behandling af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, når ingen af parterne har bopæl her i landet (lovens § 13, stk. 3)1)

 

 

1.650

 

 

2. Gebyr for behandling af anmodning om separation (lovens § 39, stk. 1)1)

 

 

370

 

 

3. Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse (lovens § 39, stk. 1)1)

 

 

370

 

 

4. Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse (lovens § 39, stk. 1)1)

 

 

1.630

 

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1598 af 14. december 2018.

Til toppen

TABEL 13: Lov om børns forsørgelse – Normalbidrag 1)


 

 

 

 

kr. måned

 

 

1. Normalbidrag (lovens § 14, stk. 1)

 

 

1.387

 

 

2. Normalbidragets grundbeløb (lovens § 14, stk. 1)

 

 

1.228

 

 

3. Tillæg til normalbidraget (lovens § 14, stk. 1)

 

 

159

 

 

1) Størrelsen af bidraget reguleres årligt efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Til toppen

TABEL 14: Lov om børns forsørgelse – Forhøjet børnebidrag (vejledende indkomstbeløb)1)


 

 

 

Normalbidrag +

 

 

1 barn kr.

 

 

2 børn kr.

 

 

3 børn kr.

 

 

4 børn kr.

 

 

5 børn kr.

 

 

100 pct.

 

 

ca. 510.000

 

 

ca. 570.000

 

 

ca. 650.000

 

 

ca. 750.000

 

 

ca. 890.000

 

 

200 pct.

 

 

ca. 700.000

 

 

ca. 900.000

 

 

ca. 1 mio.

 

 

ca. 1,1 mio.

 

 

ca. 1,2 mio.

 

 

300 pct.

 

 

ca. 1,3 mio.

 

 

ca. 1,6 mio.

 

 

ca. 1,9 mio.

 

 

ca. 2,0 mio.

 

 

ca. 2,2 mio.

 

 

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen

TABEL 15: Lov om børns forsørgelse – Uddannelsesbidrag (vejledende indkomstbeløb)1)


 

 

 

 

1 barn kr.

 

 

2 børn kr.

 

 

3 børn kr.

 

 

4 børn kr.

 

 

5 børn kr.

 

 

Normalbidragets grundbeløb

 

 

ca. 390.000

 

 

ca. 440.000

 

 

ca. 510.000

 

 

ca. 600.000

 

 

ca. 710.000

 

 

+ 50 pct.

 

 

ca. 600.000

 

 

ca. 700.000

 

 

ca. 800.000

 

 

ca. 900.000

 

 

ca. 1,1 mio.

 

 

+ 100 pct.

 

 

ca. 900.000

 

 

ca. 1,1 mio.

 

 

ca. 1,3 mio.

 

 

ca. 1,5 mio.

 

 

ca. 1,7 mio.

 

 

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen

TABEL 16: Lov om børns forsørgelse – Konfirmations- og beklædningsbidrag 1)


 

 

 

 

kr. én gang

 

 

1. Konfirmations- og beklædningsbidrag

 

 

3.684

 

 

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen

TABEL 17: Lov om børns forsørgelse – Andre børnebidrag


 

 

 

 

kr. én gang

 

 

kr. måned

 

 

1. Fødselsbidrag og barselsbidrag1)

 

 

844

 

 

1.470

 

 

2. Navngivningsbidrag, herunder ved dåb2)

 

 

1.228

 

 

-

 

 

1) Størrelsen af bidragene reguleres årligt efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

2) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen

TABEL 18: Lov om børns forsørgelse – Betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag 1)


 

 

 

Fastsættelse af uddannelsesbidraget

 

 

kr. måned

 

 

1. Hvis et uddannelsesbidrag er fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der i 2019 er:

 

 

5.000

 

 

2. Er barnets indkomst i 2019 ca. ____ kr. om måneden, kan et uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidraget, bortfalde. Er et uddannelsesbidrag fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger:

 

 

6.000

 

 

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen

TABEL 19: Lov om børns forsørgelse – Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag


 

 

 

 

kr. én gang

 

 

1. Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag (lovens § 17 a, stk. 1)1)

 

 

2.800

 

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1598 af 14. december 2018.

Til toppen

TABEL 20: Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren 1)


 

 

 

Fastsættelse af bidrag

 

 

Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.

 

 

1. Bidrag bør ikke fastsættes.

 

 

290.000

 

 

2. Statsforvaltningen fastsætter et skønsmæssigt bidrag til et mindre beløb end ellers.

 

 

310.000

 

 

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen

TABEL 21: Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst 1)


 

 

 

Bidragsmodtagerens samlede indkomst inkl. bidrag i kr.

 

 

Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.

 

 

 

 

1.

 

 

ca. 300.000 til ca. 320.000

 

 

Under ca. 800.000

 

 

2.

 

 

ca. 320.000 til ca. 340.000

 

 

Over ca. 800.000

 

 

3.

 

 

ca. 340.000 til ca. 360.000

 

 

ca. 1,4 mio.

 

 

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen