Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Vejledning om forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse

Direktoratet for Kriminialforsorgens vejledning nr. 9304 af 4/4 2019.

Indledning

1. Reglerne om forsøgsordningen med elektronisk overvågning findes i straffuldbyrdelseslovens § 89 b og i bekendtgørelse om forsøgsordning med elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse.

Af straffuldbyrdelseslovens § 89 b, stk. 1, fremgår, at justitsministeren kan iværksætte forsøgsordninger, hvor det som vilkår for prøveløsladelse eller udgangstilladelse fra en eller flere institutioner kan fastsættes, at den dømte skal undergive sig elektronisk overvågning af sin færden.

Af bekendtgørelsens § 1 følger, at vilkår om elektronisk overvågning som led i en forsøgsordning kan fastsættes for dømte, der får udgang eller prøveløslades fra fængslerne Enner Mark, Nyborg eller Storstrøm. Af denne bestemmelse følger endvidere, at forsøgsordningen omfatter dømte, hvor politiet skønner, at den pågældende har en tilknytning til en gruppe af personer, der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet.

Ad bekendtgørelsens § 1

2. Vilkår om elektronisk overvågning kan fastsættes i forbindelse med al uledsaget udgang og ved prøveløsladelse efter straffelovens § 38, stk. 1-2, § 40 a, stk. 1, og § 41, stk. 1.

Ad bekendtgørelsens § 2

3. Kriminalforsorgsområdet skal tage stilling til, om den dømte opfylder betingelserne for henholdsvis at få tilladelse til udgang eller blive prøveløsladt efter de sædvanlige regler herom, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 46-50 og straffelovens §§ 38-39 og 40 a-41. Endvidere skal der på almindelig vis fastsættes vilkår for udgangen eller prøveløsladelsen. Først når der er taget stilling til, hvilke vilkår der i givet fald skal fastsættes, skal kriminalforsorgsområdet overveje, om et eller flere af vilkårene bør understøttes af den kontrolforanstaltning, som vilkåret om elektronisk overvågning giver mulighed for. Hvis kriminalforsorgsområdet eller direktoratet, jf. § 3 i bekendtgørelsen, beslutter, at et vilkår om eksempelvis ikke at opsøge bestemte personer skal understøttes af elektronisk overvågning, er det en betingelse for udgangen eller prøveløsladelsen, at den dømte erklærer både at ville overholde vilkåret om ikke at opsøge bestemte personer og vilkåret om elektronisk overvågning.

Vilkår om elektronisk overvågning kan ikke træde i stedet for et andet vilkår eller ledsagelse af personale under en udgang.

Ad bekendtgørelsens § 4

4. Bestemmelsen i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, betyder, at vilkår om elektronisk overvågning fastsættes med det formål at skærpe kontrollen med, at den dømte overholder et andet vilkår knyttet til udgangen/prøveløsladelsen, som indebærer begrænsninger i den pågældendes adgang til færden, herunder for at undgå, at vedkommende har kontakt med andre personer. Der vil f.eks. kunne være tale om vilkår om, at den dømte ikke må indfinde sig bestemte steder eller omvendt skal opholde sig bestemte steder på bestemte tidspunkter. Der vil også kunne være tale om vilkår om, at den dømte ikke må opsøge den forurettede eller andre nærmere bestemte personer.

Af § 4, stk. 2, følger, at der skal foretages en vurdering af formålet med vilkåret om elektronisk overvågning set i forhold til den belastning, det vil være for den dømte at skulle være undergivet elektronisk overvågning. Står ulemperne for den dømte i misforhold til den kriminalitet, som den dømte har begået, og til hensynet bag det vilkår, som den elektroniske overvågning skal sikre overholdelsen af, skal vilkåret ikke fastsættes. Fastsættes der vilkår om elektronisk overvågning, skal den tidsmæssige udstrækning af dette vilkår overvejes særskilt.

5. Det fremgår af lovbemærkningerne, at det ikke er hensigten, at vilkår om elektronisk overvågning skal kunne fastsættes med henblik på at sikre, at den dømte overholder det generelle vilkår ved prøveløsladelse om ikke at begå strafbart forhold i prøvetiden eller et vilkår om, at den pågældende undergives tilsyn. Tilsvarende er det ikke hensigten, at vilkår om elektronisk overvågning ved udgangstilladelse skal kunne fastsættes med henblik på at sikre det generelle vilkår om, at den indsatte ikke må begå strafbart forhold under udgangen.

Ad bekendtgørelsens § 6

6. Til brug for vejledningen af den dømte om brug af fodlænken og om, hvad vilkåret indebærer, er der udarbejdet en ”Vejledning omkring GPS-fodlænker til klienten”, som udleveres til den dømte. Den dømte skal bl.a. vejledes om, at vedkommende er ansvarlig for udstyret, og at misligholdelse kan medføre erstatningsansvar. Endvidere skal den dømte vejledes om, at den pågældende skal oplade udstyret, og at der vil kunne reageres som nævnt i bekendtgørelsens § 8, hvis dette ikke sker.

Ad bekendtgørelsens § 7

7. Det er en forudsætning for udgangen eller prøveløsladelsen, at den dømte erklærer at ville overholde vilkåret. Dette indebærer, at en indsat, der modsætter sig vilkår om elektronisk overvågning, skal meddeles afslag, uanset at den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne for tilladelsen.

Ad bekendtgørelsens § 8

8. Det følger af bekendtgørelsens § 7, stk. 2, at den dømte skal følge anvisningerne for brug af fodlænken og det tilhørende udstyr, herunder sørge for, at fodlænken bliver siddende på benet, og at udstyret oplades. Overtræder den dømte dette vilkår, f.eks. ved at klippe fodlænken over eller på anden måde beskadige den, vil der kunne reageres som nævnt i bekendtgørelsens § 8, uanset at den dømte ikke har overtrådt det eller de vilkår, som fodlænken skal sikre overholdelsen af. I forbindelse med vurderingen af, om den dømte har overtrådt vilkåret om elektronisk overvågning, vil det imidlertid være naturligt samtidig at vurdere, om den pågældende også har overtrådt det vilkår, som den elektroniske overvågning skal sikre overholdelsen af.

Ad bekendtgørelsens § 10

9. Den forlængede forsøgsordning omfatter indsatte, for hvem der er truffet afgørelse om udgang eller prøveløsladelse med vilkår om elektronisk overvågning efter bekendtgørelse nr. 244 af 23. marts 2018 om forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse, samt dømte, der meddeles tilladelse til udgang eller prøveløsladelse efter bekendtgørelse nr. 351 af 3. april 2019. Allerede fastsatte vilkår om elektronisk overvågning ved udgang eller prøveløsladelse ophører således ikke pr. 5. april 2019.

De kriminalforsorgsområder, der er omfattet af ordningen, skal fortsat fra den 5. april 2019 i forbindelse med behandlingen af nye udgangstilladelser i forhold til målgruppen tage stilling til, om den indsatte skal have vilkår om elektronisk overvågning knyttet til udgangene. Der kan ikke fastsættes vilkår om elektronisk overvågning i forhold til en indsat, der har fået tilladelse til et udgangsforløb uden vilkår om elektronisk overvågning, og som afvikler udgangene i overensstemmelse med det planlagte forløb. Ansøger en indsat, der er i gang med et udgangsforløb uden vilkår om elektronisk overvågning, om yderligere udgangstilladelse, f.eks. om udgang til særlige formål efter § 31 i udgangsbekendtgørelsen eller om tilladelse til frigang, eller skal kriminalforsorgsområdet af anden årsag tage stilling til et ændret eller udvidet udgangsforløb, vil den form for udgang, der nu skal tages stilling til, være omfattet af reglerne om forsøgsordningen.

For prøveløsladelse betyder bekendtgørelsens § 10, at også indsatte, der prøveløslades fra 5. april 2019 eller senere, er omfattet af ordningen.

Den 31. december 2019 bortfalder iværksatte vilkår om elektronisk overvågning, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Til toppen