Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Honorering af opgaver i det social-psykologiske samarbejde pr. 1.4 2019

KLs skrivelse af 1/4 2019.

Når kommuner anmoder privatpraktiserende psykologer om at udarbejde erklæringer inden for det socialt psykologiske samarbejde, er det vigtigt for psykologen at kommunen sikrer, at erklæringerne er betegnet PSYK – altså til psykologer – og ikke LÆ-blanketter.

Hvis psykologen ved en fejl får tilsendt en lægeblanket, bør psykologen kontakte kommunen og anmode om, at få tilsendt en PSYK blanket.

Det fremgår af honoraraftalen mellem KL og Dansk Psykolog Forening, hvordan de enkelte ydelser skal tidsfastsættes og honoreres, jfr. nedenstående.

Der findes i vejledningen ”Det socialt-psykologiske samarbejde” forslag til retningslinjer for dialogen mellem kommuner og psykologer. Der er endvidere praktiske beskrivelser af brugen af de enkelte blanketter, herunder hvordan de enkelte typer af erklæringer forventes udformet – både af kommunen og af psykologen.

Har psykologen fået tilsendt en anmodning om f.eks. en aktuel situation (PSYK 125) om arbejdsevne for en klient i en igangværende sag, men psykologen slet ikke har beskæftiget sig med denne problematik i forholdet til klienten, anbefales det, at psykologen gør kommunens sagsbehandler opmærksom herpå, så den korrekte blanket – i dette tilfælde – en anmodning om vurdering (PSYK 135 niveau B eller C) kan blive fremsendt og psykologen få det korrekte honorar.

Flg. honorarer er aftalt mellem Dansk Psykologforening og KL:
Udgangspunktet var en timesats pr. 1.04.2004 på 735 kr.

Honoraret reguleres pr. 1.04.2019 med 1,0315, dvs. 3,15 pct.

Timesatsen pr. 01.04.2019 er således 1.048 kr. Honoraret reguleres næste gang den 1.4.2020

Bemærk, at erklæringerne er momspligtige, bortset fra i børnesager.

Brug af blanketterne beskrives i ”Vejledning om det socialt-psykologiske samarbejde”.

Honorar pr. 1.04.2019

Blanket

Tidsforbrug

Aftalt honorering
excl. moms

Moms

Attestation (PSYK 115)

¾ time

786 kr.

197

 kr.

Aktuel situation (PSYK 125)

1 ¼ time

1.310 kr.

328 kr.

Vurdering (Psyk135)

Honorarniveau A

Honorarniveau B

Honorarniveau C

 

3 ½ time

4 ½ time

6 ½ time

 

3.668 kr.

4.716 kr.

6.812 kr.

 

917 kr.

1.179 kr.

1.703 kr.

Blanketten "Vurdering", der består af 3 honorarniveauer, beskrives nærmere nedenstående.

Vurdering (PSYK 135)

Der er aftalt 3 honoreringsniveauer, A, B og C, afhængigt af psykologens forudgående kendskab til klienten:

A: Klienten er kendt af psykologen, og der er tale om en igangværende sag

B: En tidligere sag, hvor der skal ske opfølgning på status

C: En helt ny sag, hvor informationsindhentning til vurdering skal ske helt fra begyndelsen

Honorarniveau A. Klienten er kendt af psykologen, igangværende behandlingsforløb (PSYK 135):

Dialog med klienten før og efter udfærdigelse af Vurdering

Tidsforbrug til udfærdigelse af selve vurderingsindhold og tekst

Samlet tidsforbrug for vurdering

Aftalt honorering
excl. Moms

Moms

Takst ½ time

Takst 3 timer

I alt 3 ½ time

3.668 kr

917 kr.

Bemærkning til A: Psykologen vil have aktuelle oplysninger om klienten, men for at sikre, at vurderingsprocessen ikke unødigt forstyrrer forløb og kontakt i et igangværende behandlingsforløb, skal der sikres særskilt tid til at drøfte indholdet af vurderingen med klienten.

Honorarniveau B. En tidligere sag, hvor der skal ske opfølgning på status (PSYK 135):

Opfølgning i forhold til vurderingsgrundlag for at sikre aktuelle informationer

Dialog med klienten før og efter udfærdigelse af Vurdering

Tidsforbrug til udfærdigelse af selve vurderingsindhold og tekst

Samlet tidsforbrug for Vurdering

Aftalt honorering excl. moms

Moms

Takst 1 time

Takst ½ time

Takst 3 timer

I alt 4 ½ time

4.716 kr.

1.179 kr.

Bemærkning til B: For at sikre, at psykologen er opdateret på klientens status før der udfærdiges en vurdering, skal der sikres tid til en opfølgningssamtale, uanset om psykologens kendskab til klienten er af ældre eller nyere dato. Hertil er behov for minimum 1 konsultation.

Honorarniveau C. En helt ny sag, hvor informationsindhentning til vurdering skal ske helt fra begyndelsen (PSYK 135):

Opstart af kontakt og samtaleforløb

Dialog med klienten før og efter udfærdigelse af Vurdering

Tidsforbrug til udfærdigelse af selve vurderingsindhold og tekst

Samlet tidsforbrug for Vurdering

Aftalt honorering
excl. moms

Moms

Takst 3 timer

Takst ½ time

Takst 3 timer

I alt 6 ½ time

6.812 kr.

1.703 kr.

Bemærkning til C: I forbindelse med vurderingsopgaven skal sikres en tidsramme, der muliggør, at der etableres den nødvendige tillidsfulde kontakt mellem klient og psykolog, således at der via samtalerne kan opnås tilstrækkeligt kendskab til klientens situation og særlige problemstillinger, som knytter sig til den problemstilling, kommunen ønsker afklaret med vurderingen. Erfaringsmæssigt vil dette i gennemsnit kræve ikke under 3 konsultationer med klienten.

Undersøgelse

Der er ikke indgået aftale om honorering af undersøgelsesopgaver. Rammer og bevilling bør aftales skriftligt mellem psykolog og kommune i forhold til den enkelte sag, før undersøgelsen påbegyndes.

Betalingsfrist

Kommunen betaler senest 3 uger efter modtagelse af regningsblanket.

Til toppen