Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2020

Social- og Indenrigsministeriets skrivelse nr. 10184 af 18/12 2019.

1. Indledning

Som det fremgår af vejledning om børne- og ægtefællebidrag, udsendes der hvert år en indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i det kommende år.

Familieretshuset har meddelt til Social- og Indenrigsministeriet, at nedenstående vejledende indkomstbeløb vil blive anvendt i 2020. Oversigten indeholder også oplysninger om størrelsen af de fleste bidrag, der kan fastsættes efter lov om børns forsørgelse.

For yderligere information om regler og praksis for fastsættelse af bidrag læs også vejledning om børne- og ægtefællebidrag – navnlig pkt. 6.1 om vejledende retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag og pkt. 7.1 om vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag.

Denne skrivelse erstatter skrivelse af 11. december 2019 om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2020.

2. Børnebidrag

2.1. Normalbidraget

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har for 2020 fastsat størrelsen af normalbidraget til 1.415 kr. om måneden.

Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2020 er følgende:

Grundbeløbet: 15.036 kr. årligt (7.518 kr. halvårligt og 1.253 kr. om måneden).

Tillægget: 1.944 kr. årligt (972 kr. halvårligt og 162 kr. om måneden).

Læs også pkt. 6.1.1.1 i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.2. Forhøjet børnebidrag

Af nedenstående skema fremgår de vejledende indkomstbeløb, der anvendes til fastsættelse af forhøjet børnebidrag. Som læsevejledning til skemaet kan gives følgende eksempel:

Hvis en bidragsbetaler med forsørgelsespligt over for et barn har en årlig indkomst på ca. 560.000 kr., vil bidraget som udgangspunkt blive fastsat til normalbidraget + 100 pct. Det er, fordi indkomsten er højere end de ca. 520.000 kr., som er angivet i skemaet, men under de ca. 700.000 kr., som fremgår af næste indkomstbeløb.

 

 

 

Børnebidrag: Vejledende indkomstbeløb for 2020

 

 

Normalbidraget

 

+

 

 

1 barn

 

 

2 børn

 

 

3 børn

 

 

4 børn

 

 

5 børn

 

 

100 pct.

 

 

ca. 520.000 kr.

 

 

ca. 580.000 kr.

 

 

ca. 660.000 kr.

 

 

ca. 760.000 kr.

 

 

ca. 910.000 kr.

 

 

200 pct.

 

 

ca. 700.000 kr.

 

 

ca. 900.000 kr.

 

 

ca. 1.0 mio. kr.

 

 

ca. 1,2 mio. kr.

 

 

ca. 1,3 mio. kr.

 

 

300 pct.

 

 

ca. 1,3 mio. kr.

 

 

ca. 1,6 mio. kr.

 

 

ca. 1,9 mio. kr.

 

 

ca. 2,1 mio. kr.

 

 

ca. 2,3 mio. kr.

 

 

Læs også pkt. 6.1.1.2 i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.3. Uddannelsesbidrag

Af nedenstående skema fremgår de vejledende indkomstbeløb, der anvendes til fastsættelse af uddannelsesbidrag, herunder også forhøjet uddannelsesbidrag. Som læsevejledning til skemaet kan gives følgende eksempel:

Hvis en bidragsbetaler med forsørgelsespligt over for et barn har en årlig indkomst på ca. 700.000 kr., vil bidraget som udgangspunkt blive fastsat til normalbidragets grundbeløb + 50 pct. Det er, fordi indkomsten er højere end de ca. 600.000 kr., som er angivet i skemaet, men under de ca. 1,0 mio. kr., som fremgår af næste indkomstbeløb.

 

 

 

Uddannelsesbidrag: Vejledende indkomstbeløb for 2020

 

 

 

1 barn

 

 

2 børn

 

 

3 børn

 

 

4 børn

 

 

5 børn

 

 

Normalbidragets grundbeløb

 

 

ca. 400.000 kr.

 

 

ca. 450.000 kr.

 

 

ca. 520.000 kr.

 

 

ca. 610.000 kr.

 

 

ca. 730.000 kr.

 

 

+ 50 pct.

 

 

ca. 600.000 kr.

 

 

ca. 700.000 kr.

 

 

ca. 800.000 kr.

 

 

ca. 900.000 kr.

 

 

ca. 1,1 mio. kr.

 

 

+ 100 pct.

 

 

ca. 1,0 mio. kr.

 

 

ca. 1,1 mio. kr.

 

 

ca. 1,3 mio. kr.

 

 

ca. 1,5 mio. kr.

 

 

ca. 1,8 mio. kr.

 

 

Læs også pkt. 6.1.2 i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.4. Konfirmations- og beklædningsbidrag

I 2020 er det normale konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag 3.759 kr. (3 gange normalbidragets grundbeløb).

Læs også pkt. 6.1.3 i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.5. Fødsels-, barsels-, og navngivningsbidrag, herunder til dåb

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har for 2020 fastsat størrelsen af fødselsbidraget til 861 kr. Størrelsen af barselsbidraget er fastsat til 1.499 kr. om måneden.

Læs også pkt. 6.1.4 i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

I 2020 er et navngivningsbidrag, herunder til dåb, 1.253 kr. (normalbidragets grundbeløb).

Læs også pkt. 6.1.4 i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.6. Betydningen af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag

Er barnets indkomst i 2020 ca. 6.000 kr. om måneden, kan et uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidragets grundbeløb, bortfalde.

Hvis et bidrag er fastsat højere end normalbidragets grundbeløb, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der er ca. 5.000 kr. om måneden.

Er et bidrag fastsat højere end normalbidragets grundbeløb, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der er væsentligt overstiger ca. 6.000 kr. om måneden.

Læs også pkt. 6.1.5 i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

3. Ægtefællebidrag

3.1. Lav indkomst hos bidragsbetaleren

Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst, vil Familieretshuset normalt ikke fastsætte et bidrag, da bidragsbetaleren skal have mulighed for at forsørge sig selv. Overstiger bidragsbetalerens årlige indkomst i 2020 ikke ca. 300.000 kr., bør der ikke fastsættes bidrag.

Er bidragsbetalerens indkomst i 2020 mellem ca. 300.000 kr. og ca. 320.000 kr. om året, fastsætter Familieretshuset skønsmæssigt bidraget til et mindre beløb end ellers.

Familieretshuset vil som udgangspunkt ikke fastsætte et bidrag så højt, at bidragsbetalerens bruttoindkomst – efter fradrag af ægtefællebidrag samt bidrags- og forsørgelsespligter over for børn – bringes ned under ca. 300.000 kr. om året.

Læs også pkt. 7.1.2 i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

3.2. Bidragsmodtagerens behov for bidrag (»bidragsloftet«)

3.2.1. Bidragsmodtagerens indkomst

Hvis bidragsmodtageren i 2020 har en årlig indkomst på ca. 300.000 kr. til ca. 340.000 kr. eller derover, anses bidragsmodtagerens økonomiske forhold for at være så gode, at bidragsmodtageren ikke har et rimeligt behov for bidrag. Familieretshuset vil i en sådan situation normalt afslå at fastsætte bidrag.

Læs også pkt. 7.1.3.1 i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

3.2.2. Betydningen af bidragsbetalerens indkomst

Hvis der er grundlag for at fastsætte bidrag, og hvis bidragsbetalerens indkomst i 2020 er under ca. 800.000 kr. om året, fastsætter Familieretshuset normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den nedre halvdel af intervallet – det vil sige ca. 300.000 kr. til ca. 320.000 kr. om året.

Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. 800.000 kr. om året, fastsætter Familieretshuset normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den øvre halvdel af intervallet – det vil sige ca. 320.000 kr. til ca. 340.000 kr. om året.

Har bidragsbetaleren en meget høj indkomst, kan der være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom bidragsmodtagerens samlede indkomst derved overstiger ca. 340.000 kr. om året.

Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. 1,4 mio. kr. om året, fastsætter Familieretshuset normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag er ca. 340.000 kr. til ca. 360.000 kr. om året.

Har bidragsbetaleren en væsentlig højere indkomst, kan Familieretshuset efter en konkret vurdering fastsætte bidrag sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag overstiger ca. 360.000 kr. om året

Læs også pkt. 7.1.4 i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

3.3. Lav indkomst hos bidragsmodtageren

Der er for 2020 fastsat en fiktiv indkomst på ca. 130.000 kr. om året (ca. 11.000 kr. om måneden).

 

 

 

Eksempel på anvendelse af fiktiv indkomst og ”bidragsloftet”

 

 

Bidragsbetaleren har en årlig indkomst på ca. 1,6 mio. kr., og bidragsmodtageren har en indkomst på ca. 120.000 kr. om året. I forhold til beregningen af størrelsen af bidraget, anses bidragsmodtageren dog fiktivt for at have en indkomst på ca. 130.000 kr. om året.

 

Beregning med fiktiv indkomst:

 

1,6 mio. kr. minus 130.000 kr. = 1.470.000 kr.

 

1/5 af 1.470.000 kr. = 294.000 kr.

 

294.000 kr. divideret med 12 = 24.500 kr.

 

Det vil sige, at bidraget uden hensyntagen til ”bidragsloftet” skønsmæssigt vil kunne fastsættes til 24.500 kr. om måneden, svarende til 294.000 kr. om året.

 

Dette ville medføre, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ville blive ca. 414.000 kr. om året.

 

Betydningen af ”bidragsloftet”:

 

På grund af ”bidragsloftet” og bidragsbetalerens årlige indkomst bør bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligge i intervallet ca. 340.000 kr. til ca. 360.000 kr. om året.

 

Da bidragsmodtageren selv har en indkomst på ca. 120.000 kr. om året, vil bidraget i forhold til ”bidragsloftet” skønsmæssigt kunne fastsættes til 19.000 kr. om måneden sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag bliver ca. 348.000 kr. om året. Det vil sige, at den fiktive indkomst på ca. 130.000 kr. om året ikke bliver brugt ved vurderingen af betydningen af ”bidragsloftet”.

 

 

Læs også pkt. 7.1.7 i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

Til toppen