Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 988 af 25/9 2019.

I medfør af § 158, stk. 2 og 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Vaccinationer

§ 1. Regionsrådet yder gratis vaccination mod influenza til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2020 (født før den 15. januar 1955).

2) Førtidspensionister.

3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med kroniske lungesygdomme.

b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.

g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.

5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

6) Gravide i 2. og 3. trimester.

7) Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.

§ 2. Vaccination efter § 1 skal foretages af en læge, som i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge, eller en anden person på dennes ansvar.

Til toppen

Kapitel 2 – Betaling

Betaling til lægen for udførte vaccinationer

§ 3. Patientens bopælsregion betaler lægen 177 kr. for enhver vaccination mod influenza, der gives i henhold til § 1. For vaccination ydet til beboere på plejehjem m.v., jf. servicelovens § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder, betaler bopælsregionen tilsvarende 177 kr.

Stk. 2. Foretages vaccinationen af helbredsmæssige årsager i den vaccineredes eget hjem, jf. dog stk. 1, betaler bopælsregionen 349 kr. pr. vaccination. Hvis vaccinationen foretages i eget hjem, hvor der samtidig udføres et sygebesøg, betaler patientens bopælsregion lægen 177 kr. for enhver vaccination mod influenza, der gives i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 3. Betalingen efter stk. 1 og 2 dækker alle udgifter til vaccinationen, herunder udgifter til vaccination, vaccine, kørsel og merværdiafgift.

§ 4. Lægens betalingsanmodning til regionen skal for hver enkelt vaccination indeholde oplysninger om:

1) Vaccinationstidspunkt.

2) Den vaccineredes navn, CPR-nummer og bopælsregion.

3) Den vaccinerede:

a) er fyldt 65 år inden den 15. januar 2020 (født før den 15. januar 1955), er førtidspensionist eller har en kronisk sygdom,

b) har en medfødt eller erhvervet immundefekt eller er i husstand med en person med medfødt eller erhvervet immundefekt, eller

c) er gravid i 2. eller 3. trimester.

4) Vaccination gennemføres i den vaccineredes eget hjem, jf. § 3, stk. 1-2.

5) Navn og virksomhedsadresse, ansættelsessted eller bopæl for den læge, som har udført vaccinationen, eller den læge på hvis ansvar, vaccination er foretaget.

Stk. 2. Betalingsanmodningen skal fremsendes ugentligt eller månedligt i samlet form efter anvisning fra den region, som skal afholde udgiften. For praktiserende læger, som virker efter Overenskomst om almen praksis, aftales dog afregning mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation.

Refusion af regionernes afholdte udgifter til vaccination

§ 5. Staten refunderer de af regionerne afholdte udgifter til vaccination efter bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper. Det gælder dog ikke udgifter til vaccination af personer, der har ret til sygehjælp i Danmark efter EU-retten eller internationale aftaler, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Med henblik på at opnå refusion for afholdte udgifter skal hver region inden henholdsvis den 15. marts og den 15. april 2020 indsende en opgørelse over regionens udgifter til vaccination efter bekendtgørelsen til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvor mange vaccinationer til 177 kr. og hvor mange vaccinationer til 349 kr. den enkelte region har betalt og ønsker at modtage refusion for, opgjort i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3-4.

Stk. 3. Det skal desuden oplyses i hvilket betalingsinstitut og på hvilket kontonummer, beløbet skal indsættes.

Personer, der har ret til sygehjælp i Danmark efter EU-retten eller internationale aftaler

§ 6. For personer, der har ret til vaccinationsydelser i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, afholdes udgiften til vaccination af den region, hvori den pågældende bor/opholder sig, jf. sundhedslovens §§ 264 og 265.

Stk. 2. Ved EU-retten eller internationale aftaler forstås Rådets forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og den dertil knyttede forordning (EF) nr. 987/09 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning 883/04, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer, samt bilaterale sikringsaftaler.

Stk. 3. Refusion af udgifter til vaccination af personer, der er sygesikret til udgift for et andet land, som i medfør af EU-retten eller internationale aftaler skal overføres til det danske sundhedsvæsen, tilfalder den region, der har afholdt udgiften, jf. sundhedslovens § 264, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 564 af 29. april 2015 om refusion af offentlige sundhedsydelser og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikrafttrædelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019 og finder anvendelse for vaccinationer foretaget inden den 15. januar 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For gravide, jf. § 1, nr. 6, og for personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, jf. § 1, nr. 3, litra d, og personer i deres husstand, jf. § 1, nr. 7, finder bekendtgørelsen anvendelse for vaccinationer foretaget inden den 1. marts 2020.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 541 af 2. maj 2019 om gratis influenzavaccination til visse persongrupper og bekendtgørelse nr. 1059 af 18. august 2018 om gratis influenzavaccination til visse persongrupper ophæves.

Til toppen