Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort

Transport- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 7/8 2019.

I medfør af § 88 a, § 118, stk. 10, og § 134 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, fastsættes:

Udstedelse og fornyelse af parkeringskort og institutionskort mv.

§ 1. Et parkeringskort er et særligt kort, som udstedes til personer med handicap, der opfylder betingelserne i § 5. Parkeringskort er udformet i overensstemmelse med reglerne i bilag 1.

Stk. 2. Et institutionskort er et særligt kort, som udstedes til institutioner, der opfylder betingelserne i § 9. Institutionskort er udformet i overensstemmelse med reglerne i bilag 2.

Stk. 3. Parkeringskortet og institutionskortet er dokumentation for, at indehaveren er omfattet af de parkeringslempelser, der følger af § 14.

§ 2. Ansøgning om udstedelse eller fornyelse af parkeringskort eller institutionskort indgives til Danske Handicaporganisationers Brugerservice, som afgør, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven finder anvendelse ved Danske Handicaporganisationers Brugerservices behandling af ansøgninger om tildeling af parkeringskort eller institutionskort.

Stk. 3. I en ansøgningssag, hvor Danske Handicaporganisationers Brugerservice mundtligt modtager oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, skal Danske Handicaporganisationers Brugerservice gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Stk. 4. En afgørelse truffet af Danske Handicaporganisationers Brugerservice i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Vejdirektoratet. Fristen for klage er 4 uger fra den dag, klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 5. Vejdirektoratets afgørelser kan ikke indbringes for Transport- og Boligministeriet.

§ 3. Til brug for ansøgningen anvendes et særligt ansøgningsskema, som rekvireres hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Stk. 2. Parkeringskort kan ikke udstedes, før ansøgeren har indleveret et fotografi til Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Fotografiet skal opfylde følgende krav:

1) Fotografiet skal være af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre beskadigelser.

2) Fotografiet skal være et vellignende portrætbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 30-36 mm i højden.

3) Fotografiet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene.

4) Ansigtet skal være jævnt belyst.

5) Begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være rettet mod kameraet.

6) Munden skal være lukket.

7) Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser.

8) Baggrunden skal være lys og uden skygger eller andre motiver.

Stk. 3. Danske Handicaporganisationers Brugerservice kan tillade, at ansøgeren bærer hovedbeklædning på det i stk. 2 nævnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom. Danske Handicaporganisationers Brugerservice kan i øvrigt tillade, at kravene i stk. 2, nr. 1-8, fraviges, når ganske særlige grunde taler herfor.

Stk. 4. Når en afgørelse om udstedelse af parkeringskort skal træffes i henhold til § 5, stk. 3, skal der på ansøgningsskemaet af en autoriseret læge afgives en erklæring om ansøgerens helbredsmæssige forhold.

Stk. 5. Danske Handicaporganisationers Brugerservice kan kræve yderligere helbredsmæssige oplysninger, herunder at ansøgeren gennemgår supplerende lægelige undersøgelser.

Stk. 6. Når en afgørelse om udstedelse af institutionskort skal træffes i henhold til § 9, skal ansøgeren erklære på ansøgningsskemaet, at der er en eller flere borgere tilknyttet institutionen, som har stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, og som opfylder betingelserne for udstedelse af parkeringskort.

Stk. 7. Danske Handicaporganisationers Brugerservice kan kræve yderligere oplysninger fra en institution, jf. § 9, stk. 1, hvis der ud fra ansøgningen opstår tvivl om rigtigheden af erklæringen, jf. stk. 6.

Stk. 8. Ansøgeren betaler de udgifter, der er forbundet med fremskaffelse af de i stk. 4 og 5 nævnte lægelige oplysninger.

§ 4. Parkeringskort udstedes eller fornyes med gyldighed for 10 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der foreligger oplysninger om helbredsmæssige forhold eller omstændigheder i øvrigt, der giver grundlag for at antage, at betingelserne for udstedelse af parkeringskort bortfalder inden for 10 år fra udstedelsen eller fornyelsen, kan der fastsættes en kortere gyldighedstid end den i stk. 1 nævnte.

Stk. 3. Institutionskort udstedes eller fornyes med gyldighed for 5 år.

Betingelser for udstedelse og fornyelse af parkeringskort mv.

§ 5. Parkeringskort udstedes og fornyes til personer, som opfylder betingelserne for støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Parkeringskort udstedes og fornyes endvidere til personer, som er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel, jf. § 11 i lov om trafikselskaber, for svært bevægelseshæmmede, som er etableret som fritidskørsel.

Stk. 3. Herudover udstedes og fornyes parkeringskort til personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør

1) evnen til at færdes,

2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller

3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.

§ 6. Parkeringskort må kun anvendes i forbindelse med befordring af indehaveren af parkeringskortet.

Stk. 2. Et parkeringskort må ikke overdrages til andre.

§ 7. Ændring af bopæl for kortets indehaver skal meddeles Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

§ 8. Såfremt en person ikke længere opfylder de betingelser, som var grundlaget for udstedelsen eller fornyelsen af et parkeringskort, skal kortet tilbageleveres til Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Betingelser for udstedelse og fornyelse af institutionskort

§ 9. Institutionskort kan udstedes og fornyes til et køretøj, som er tilknyttet

1) et botilbud omfattet af servicelovens §§ 107-108,

2) et plejehjem eller beskyttet bolig omfattet af servicelovens § 192,

3) plejeboliger omfattet af almenboliglovens § 5, stk. 2,

4) en friplejebolig omfattet af friplejeboliglovens § 1,

5) ældreboliger omfattet af § 17 i lov om boliger for ældre og personer med handicap, eller

6) hospices.

Stk. 2. Udstedelse af et institutionskort forudsætter, at der på institutioner, som er nævnt i stk. 1, bor en eller flere borgere med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes.

§ 10. Et institutionskort må kun anvendes i Danmark og kun i forbindelse med befordring af borgere tilknyttet institutionen, der er nævnt i § 9, stk. 1, og som har et behov, der nødvendiggør brug af institutionskortet.

Stk. 2. Et institutionskort må ikke overdrages til andre eller benyttes i andre køretøjer.

§ 11. Ændring af oplysninger om ansøger, jf. § 9, skal meddeles Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

§ 12. Såfremt en institution, jf. § 9, stk. 1, ikke længere opfylder de betingelser, som var grundlaget for udstedelsen eller fornyelsen af et institutionskort, skal kortet tilbageleveres til Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Parkeringslempelser

§ 13. Når et parkeringskort eller institutionskort anvendes, skal det være anbragt inden for forruden med kortets forside klart synlig for kontrol.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis køretøjet er parkeret på en parkeringsplads, som er reserveret til brug for det pågældende køretøj i medfør af færdselslovens § 92, stk. 3.

§ 14. Et motorkøretøj, der er forsynet med et parkeringskort eller institutionskort kan parkeres:

1) Indtil 15 minutter på

a) steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt,

b) steder med parkeringsforbud, og

c) gågader, i det omfang ærindekørsel er tilladt.

2) Indtil 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt.

3) Tidsubegrænset på steder, hvor

a) 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt, og

b) der er opstillet billetautomater, såfremt der ved ankomsten betales maksimumsbeløb, medmindre der ved lokal bekendtgørelse er fastsat bestemmelse om lavere eller ingen betaling.

Stk. 2. De parkeringslempelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse ved parkering i parkeringsbåse mv. forbeholdt personer med parkeringskort, hvor det ved skiltning ved den pågældende parkeringsbås mv. er fastsat, at parkering kun må ske for en tidsbegrænset periode.

§ 15. De parkeringslempelser, der er nævnt i § 14, stk. 1 nr. 1 og 2, medfører ikke indskrænkning af pligten til at anvende påbudt parkeringsskive.

Stk. 2. De parkeringslempelser, der er nævnt i § 14, stk. 1, nr. 3, litra b, medfører ikke indskrænkning af pligten til at anvende parkeringsbillet, såfremt dette er foreskrevet.

Stk. 3. De parkeringslempelser, der er nævnt i § 14, medfører ikke indskrænkning af pligten til at efterkomme standsningsforbud.

§ 16. Reglerne i §§ 14 og 15 gælder tilsvarende for:

1) Indehavere af et udenlandsk parkeringskort af den i bilaget nævnte fællesskabsmodel, når parkeringskortet er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union.

2) Indehavere af et udenlandsk parkeringskort, som er udstedt i et land, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, såfremt kortet er forsynet med det internationale kørestolssymbol.

§ 17. En person med bopæl i Danmark må ikke anvende parkeringskort, der er udstedt i udlandet, til et køretøj, der er registreret her i landet.

Betaling for udstedelse og fornyelse af parkeringskort

§ 18. For udstedelse af parkeringskort betales 425 kr.

Stk. 2. For fornyelse af parkeringskort betales 250 kr.

Stk. 3. Ved udstedelse som følge af bortkomst eller som følge af, at indehaveren i øvrigt anmoder om udskiftning af parkeringskort betales 250 kr.

Stk. 4. For udstedelse af institutionskort betales 425 kr.

Stk. 5. For fornyelse af institutionskort betales 425 kr.

Stk. 6. Ved udstedelse som følge af bortkomst eller som følge af, at indehaveren i øvrigt anmoder om udskiftning af institutionskort betales 425 kr.

Straf

§ 19. Med bøde straffes den, der overtræder § 6, § 8, § 10, § 12 og § 17 eller tilsidesætter vilkår for udstedelse af parkeringskort i henhold til denne bekendtgørelse eller undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019. Bekendtgørelse nr. 661 af 11. juni 2010 om parkeringskort for personer med handicap ophæves.

Stk. 2. Parkeringskort og invalideskilte udstedt før denne bekendtgørelses ikrafttræden er omfattet af bekendtgørelsen. Parkeringskort og invalideskilte udstedt før denne bekendtgørelses ikrafttræden forbliver gyldige i henhold til de vilkår, hvorunder de er udstedt.

Til toppen

Bilag 1 – Bestemmelser om fællesskabsmodellen for parkeringskort for personer med handicap

1. Parkeringskortets udformning

Parkeringskortet skal have en længde på 106 mm og en bredde på 148 mm.

Parkeringskortet skal være udformet med lyseblå baggrund. Dog skal feltet under det internationale kørestolssymbol være udformet med mørkeblå baggrund.

Parkeringskortet skal være overtrukket med kunststoffolie (laminat), og specialtape til underskrift skal påføres på området, hvor indehaveren skal underskrive.

Parkeringskortet består af en forside og en bagside, der begge er opdelt vertikalt i to halvdele.

2. Parkeringskortets indhold

2.1. Forsidens venstre halvdel

Forsidens venstre halvdel indeholder følgende:

1) Det internationale kørestolssymbol i hvidt på mørkeblå baggrund,

2) parkeringskortets start- og udløbsdato,

3) parkeringskortets serienummer,

4) den udstedende organisations navn og adresse, og

5) holografisk tryk.

2.2. Forsidens højre halvdel

Forsidens højre halvdel indeholder følgende:

1) Øverst anføres på dansk påtegningen »Parkeringskort for personer med handicap« udført med store bogstaver.

2) I midten anføres på Den Europæiske Unions øvrige sprog påtegningen »Parkeringskort« udført med små bogstaver.

3) Nederst anføres på dansk påtegningen »De Europæiske Fællesskabers model« udført med store bogstaver.

Som baggrund på forsidens højre halvdel anføres påtegningen »Danmark« i hvidt omgivet af symbolet for Den Europæiske Union (12 stjerner i ring) udført i hvidt.

2.3. Bagsidens venstre halvdel

Bagsidens venstre halvdel indeholder følgende:

1) Indehaverens efternavn,

2) indehaverens fornavne(e),

3) indehaverens underskrift og

4) et fotografi af indehaveren.

2.4. Bagsidens højre halvdel

Bagsidens højre halvdel indeholder følgende:

1) Øverst anføres på dansk påtegningen: »Dette parkeringskort berettiger indehaveren til at benytte de forbedrede parkeringsmuligheder, som gælder i den medlemsstat, hvor kortets indehaver opholder sig.«

2) Nederst anføres på dansk påtegningen: »Når parkeringskortet anvendes, skal det være anbragt på en sådan måde, at kortets forside er klart synlig for kontrol.«

Til toppen

Bilag 2 – Bestemmelser om udseendet for parkeringskort udstedt til institutioner

1. Parkeringskortets udformning

Parkeringskortet skal have en længde på 106 mm og en bredde på 148 mm.

Parkeringskortet skal være udformet med orange baggrund. Dog skal feltet under det internationale kørestolssymbol være udformet med mørkeblå baggrund.

Parkeringskortet skal være overtrukket med kunststoffolie (laminat).

Parkeringskortet består af en forside og en bagside, og er opdelt vertikalt i to halvdele.

2. Parkeringskortets indhold

2.1. Forsidens venstre halvdel

Forsidens venstre halvdel indeholder følgende:

1) Det internationale kørestolssymbol i hvidt på mørkeblå baggrund,

2) holografisk tryk med den udstedende organisations logo, og

3) den udstedende organisations navn og adresse.

2.2. Forsidens højre halvdel

Forsidens højre halvdel indeholder følgende:

1) Øverst anføres på dansk påtegningen »Institutionsparkeringskort for personer med handicap« udført med store bogstaver.

2) Køretøjets registreringsnummer

3) Institutionsparkeringskortets start- og udløbsdato

4) Institutionens navn og adresse

5) Kortets serienummer

2.3. Bagsiden

Bagsiden indeholder følgende:

Vejledende tekst til brug af Institutionsparkeringskortet samt beskrivelse af gældende sanktionsmuligheder ved misbrug af kortet.

Til toppen