Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Institutions- og Uddannelsesstøttestyrelsens bekendtgørelse nr. 622 af 18/6 2019.

I medfør af § 2, stk. 2-4, § 4, stk. 3, § 7, stk. 2, § 8, stk. 2, § 9, stk. 6, § 9 a, stk. 3, § 9 b, stk. 2, § 9 c, stk. 2 og 4, § 11, stk. 6 og 7, § 13, stk. 1 og 3, og § 14 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 605 af 24. maj 2019, og efter forhandling med de befordringsansvarlige, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 809 af 23. juni 2017 om delegation af undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte:

Til toppen

Kapitel 1 – Generelle betingelser

§ 1. Ud over de i lovens § 2, stk. 1, nævnte uddannelser og undervisningsforløb har uddannelsessøgende og deltagere ret til befordringsrabat og befordringsgodtgørelse, hvis de gennemgår uddannelser, der af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (styrelsen) er godkendt som berettigende til statens uddannelsesstøtte (SU) uden for klippekortet, dog ikke uddannelse på folkeskoleniveau.

§ 2. Befordringsrabat og befordringsgodtgørelse kan gives, når den uddannelsessøgendes eller deltagerens daglige rejsetid fra den uddannelsessøgende bopæl til uddannelsesstedet ikke overstiger 3½ time hver vej.

Stk. 2. Ved uddannelsesstedet forstås den lokalitet, hvor den uddannelsessøgende eller deltageren deltager i uddannelsesforløb i rabatperioden.

Stk. 3. For uddannelsessøgende og deltagere, der er indskrevet på kostskole, skolehjem el.lign. betragtes dennes adresse som bopæl, uagtet den uddannelsessøgendes eller deltagerens registrering i CPR.

Stk. 4. Styrelsen kan efter ansøgning dispensere fra kravet i stk. 1, hvis den uddannelsessøgende eller deltageren kan dokumentere, at der reelt er tale om daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted.

§ 3. For at opfylde betingelserne om studieaktivitet, jf. lovens § 4, stk. 1, nr. 5, skal den uddannelsessøgende eller deltageren deltage i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver, aflevere opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen.

Til toppen

Kapitel 2 – Ansøgning og meddelelse om ret til befordringsrabat

§ 4. Uddannelsessøgende og deltagere skal indgive ansøgning om ret til befordringsrabat ved køb af personlige periodekort til bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik, jf. lovens § 2, gennem styrelsens og de befordringsansvarliges fælles selvbetjeningssystem, jf. § 26, stk. 2, jf. dog stk. 3, og § 11, stk. 2.

Stk. 2. Retten til rabat gælder tidligst fra den dag, hvor ansøgning herom er indlagt i det fælles selvbetjeningssystem.

Stk. 3. Uddannelsessøgende og deltagere, der er afskåret fra at udfylde en elektronisk ansøgning, kan anmode uddannelsesstedet om at bistå med den digitale ansøgningsprocedure. Uddannelsesstedet afgør, hvorvidt den uddannelsessøgende eller deltageren er afskåret fra at anvende den digitale ansøgningsprocedure.

Stk. 4. Ved ansøgning om befordringsrabat skal den uddannelsessøgende eller deltageren give de nødvendige oplysninger til brug for behandling af sagen, herunder oplyse navn, personnummer og fast bopæl og angive det uddannelsessted, jf. § 2, stk. 2, hvortil den uddannelsessøgende eller deltageren ønsker befordringsrabat.

§ 5. Uddannelsessøgende og deltagere skal aflevere ansøgning om dispensation efter § 2, stk. 4, på uddannelsesstedet, der sender ansøgningen til styrelsen sammen med en indstilling.

§ 6. Meddelelser og afgørelser om ret til befordringsrabat og om dispensation efter § 2, stk. 4, sendes til den uddannelsessøgendes eller deltagerens e-Boks.

Til toppen

Kapitel 3 – Regulering af egenbetalingen

§ 7. Egenbetalingsbeløbet efter lovens § 7, stk. 2, 1. pkt., reguleres en gang årligt med virkning fra den 2. søndag i januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Til toppen

Kapitel 4 – Rabat på befordring med færge og befordring til og fra udlandet

§ 8. De befordringsansvarlige, jf. lovens § 11, stk. 1, kan yde rabat på personlige periodekort til befordring med færge efter lov om færgefart på samme måde som til befordring med bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik.

Stk. 2. Uddannelsessøgende og deltagere skal aflevere ansøgning om ret til rabat ved køb af personlige periodekort til befordring med færge på uddannelsesstedet.

Stk. 3. Ved ansøgning skal den uddannelsessøgende eller deltageren oplyse navn, fast bopæl og personnummer.

Stk. 4. Styrelsen yder rabat på befordring med færge efter lov om færgefart, hvis de befordringsansvarlige ikke yder rabat. Rabatten ydes kontant for personlige periodekort eller anden personlig rejsehjemmel, som den uddannelsessøgende eller deltageren har købt til fuld pris, efter at styrelsen har truffet afgørelse om ret til rabat, jf. lovens § 5.

Stk. 5. Retten til rabat gælder tidligst fra den dag, hvor ansøgning herom er modtaget på uddannelsesstedet.

Stk. 6. Den uddannelsessøgende eller deltageren skal inden 2 måneder efter det kvartal, hvori det personlige periodekort udløber, aflevere dokumentation for det købte personlige periodekort på uddannelsesstedet, der sender dokumentationen til styrelsen. På baggrund af den indsendte dokumentation udbetaler styrelsen rabatten kvartalsvis til den uddannelsessøgendes eller deltagerens NemKonto.

Stk. 7. Retten til rabat efter stk. 4 bortfalder, hvis den uddannelsessøgende eller deltageren ikke overholder den i stk. 6, 1. pkt., nævnte tidsfrist.

§ 9. De befordringsansvarlige, jf. lovens § 11, stk. 1, yder rabat på personlige periodekort til befordring over den danske grænse til og fra EU- og EØS-landene på samme måde, som de yder rabat på befordring inden for landets grænser.

Stk. 2. Befordringsansvarlige i EU- og EØS-landene kan yde rabat på personlige periodekort til befordring med bus og tog over den danske grænse til og fra EU- og EØS-landene på samme måde som i stk. 1 samt ved dokumentation for

1) tilladelse til international rutekørsel i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring med bus, som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 11/98 af 11. december 1997 eller

2) licens til jernbanevirksomhed i henhold til Rådets direktiv (EØF) nr. 18/95 af 19. juni 1995 om udstedelse af licenser til jernbanevirksomhed som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 13/2001/EF af 26. februar 2001.

Til toppen

Kapitel 5 – Flere personlige periodekort og kontant udbetaling af befordringsrabat

§ 10. Den uddannelsessøgende eller deltageren skal kun betale det i lovens § 7, stk. 1, fastsatte egenbetalingsbeløb én gang, når den pågældende køber flere personlige periodekort med samme gyldighedsperiode.

§ 11. Styrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning bestemme, at rabatbeløb for personlige periodekort eller anden personlig rejsehjemmel til bus, tog eller metro, der tidligere er købt uden rabat, skal udbetales kontant. Det betragtes ikke som et særligt tilfælde, hvis den uddannelsessøgende eller deltageren har søgt så sent i det fælles selvbetjeningssystem, at det ikke er muligt at modtage det personlige periodekort inden for den periode, den uddannelsessøgende ønsker rabat for.

Stk. 2. Ansøgning om kontant udbetaling af rabat afleveres til uddannelsesstedet, der sender ansøgningen til styrelsen.

Stk. 3. Den uddannelsessøgende eller deltageren skal aflevere ansøgning til uddannelsesstedet senest 1 måned efter den periode, der søges for.

Stk. 4. Styrelsen udbetaler rabatbeløbet til den uddannelsessøgendes eller deltagerens NemKonto.

Til toppen

Kapitel 6 – Opgørelse af ydet befordringsrabat og refusion af beløbene

§ 12. Efter afslutningen af hvert kvartal udarbejder den befordringsansvarlige, jf. § 9, stk. 1, og lovens § 11, stk. 1, en opgørelse, der skal danne grundlag for styrelsens refusion af det beløb, der er ydet i rabat i kvartalet, jf. lovens § 11, stk. 3.

Stk. 2. Opgørelsen skal indeholde en samlet opgørelse for kvartalet af

1) indtægter fra salg af personlige periodekort med rabat,

2) beløb ydet i rabat og

3) beløb, der skal refunderes.

Stk. 3. Beløb, der er udbetalt kontant efter § 10, stk. 2, indgår i opgørelsen, jf. stk. 2, for det kvartal, hvor beløbet er udbetalt.

Stk. 4. Styrelsen skal have opgørelserne i hænde senest 1 måned efter udgangen af 1., 2. og 3. kvartal. Kan opgørelsen ikke færdiggøres inden fristen fastsat i 2. pkt., afregner styrelsen et foreløbigt beløb for 4. kvartal.

Stk. 5. Styrelsen udbetaler refusionsbeløbet til den befordringsansvarlige på baggrund af de kvartalsvise opgørelser. Har styrelsen afregnet et foreløbigt beløb for 4. kvartal, udbetaler styrelsen ikke refusionsbeløb for efterfølgende kvartaler, før styrelsen har modtaget opgørelsen for 4. kvartal.

Stk. 6. Efter årets udløb udarbejder den befordringsansvarlige en endelig opgørelse af refusionsbeløbet, som attesteres ved en erklæring fra en ekstern revisor for den befordringsansvarlige, dog ikke Rigsrevisionen. På grundlag af opgørelsen foretager styrelsen den endelige afregning af årets refusionsbeløb.

Stk. 7. Refusionsbeløb udbetales til den befordringsansvarliges NemKonto.

Stk. 8. Ved attestationen efter stk. 6 skal revisoren erklære,

1) at den befordringsansvarlige har etableret betryggende arbejdsgange, der sikrer, at rabatten er ydet i overensstemmelse med lovens § 6 og 7,

2) at rabatten er givet til den billigste daglige befordring mellem bopæl og uddannelsessted med fradrag af egenbetalingsbeløbet for hver dag, det personlige periodekort er gyldigt,

3) at rabatten er givet på baggrund af den normale pris på et tilsvarende personligt periodekort,

4) at egenbetalingsbeløbet er fastsat i overensstemmelse med § 7 og lovens § 7, og

5) at rabatbeløbet er opgjort korrekt og i overensstemmelse med de befordringsansvarliges registreringer.

Stk. 9. Styrelsen kan i særlige tilfælde forlange, at kvartalsopgørelserne, jf. stk. 1, attesteres af revisoren.

Stk. 10. Styrelsen bestemmer, hvordan de befordringsansvarlige indsender opgørelserne, og kan bestemme, at opgørelserne kun sendes i elektronisk form til styrelsen.

Stk. 11. Hvert år i januar skal styrelsen have underretning om, hvem der er underskriftsberettiget for den enkelte befordringsansvarlige.

§ 13. Styrelsen indhenter fra de befordringsansvarlige de individbaserede oplysninger om køb af personlige periodekort med rabat, der er nødvendige for at kunne foretage visse kontroller, herunder oplysninger om den uddannelsessøgendes eller deltagerens personnummer, det personlige periodekorts pris, kortets gyldighedsperiode, datoen for salg af kortet og den ydede rabat. Styrelsen kan bestemme, at oplysningerne skal gives i elektronisk form og i et bestemt format.

Stk. 2. Oplysningerne skal være styrelsen i hænde senest samtidig med opgørelserne efter § 12.

Til toppen

Kapitel 7 – Befordringsgodtgørelse efter en kilometersats

§ 14. Uddannelsesstedet kan efter lovens § 9, stk. 3, træffe afgørelse om, at den uddannelsessøgende eller deltageren benytter andre befordringsmidler end offentlige befordringsmidler til den daglige fordring, jf. § 2, hvis

1) der ikke er mulighed for offentlig befordring på en del af eller hele rejsestrækningen mellem den uddannelsessøgendes eller deltagerens bopæl og uddannelsesstedet,

2) offentlig befordring medfører en samlet ventetid på 2 timer eller mere pr. undervisningsdag,

3) den faktiske køretid med offentlig befordring er mere end 2 timer længere pr. undervisningsdag end køretiden med andre befordringsmidler, eller

4) den uddannelsessøgende eller deltageren har fået støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.

Stk. 2. Befordringsgodtgørelse gives til den del af den daglige befordring, der overstiger samlet 24 kilometer.

§ 15. Befordringsgodtgørelse gives ikke til uddannelse, der efter uddannelsesbekendtgørelsen er tilrettelagt som fjernundervisningen. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om en kombination af tilstedeværelsesundervisning, hvor mindst 50 pct. er tilstedeværelsesundervisning.

Stk. 2. Befordringsgodtgørelse til befordring hen over den danske grænse til og fra EU- og EØS-landene, gives til uddannelsessøgende og deltagere, der har bopæl og uddannelsessted inden for det geografiske område, der svarer til det område, hvortil der kan gives befordringsrabat, jf. § 9.

§ 16. Befordringsgodtgørelse beregnes på grundlag af antallet af kilometer mellem den uddannelsessøgendes eller deltagerens bopæl og uddannelsesstedet, jf. dog stk. 3. Kilometersatsen er fastsat til 1,06 kr. (2019-niveau) pr. påbegyndt kilometer pr. rejsedag.

Stk. 2. Kilometersatsen efter stk. 1 reguleres en gang årligt med virkning fra den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 3. Der kan maksimalt ydes befordringsgodtgørelse for samlet 300 kilometer pr. rejsedag.

Til toppen

Kapitel 8 – Ansøgning om og udbetaling af befordringsgodtgørelse efter en kilometersats

§ 17. Uddannelsessøgende og deltagere skal indgive ansøgning om befordringsgodtgørelse efter lovens § 9 gennem selvbetjeningssystemet, jf. § 26, stk. 2.

Stk. 2. Uddannelsessøgende og deltagere, der er afskåret fra at udfylde en elektronisk ansøgning, kan anmode uddannelsesstedet om at bistå med den digitale ansøgningsprocedure. Uddannelsesstedet afgør, hvorvidt den uddannelsessøgende eller deltageren er afskåret fra at anvende den digitale ansøgningsprocedure.

Stk. 3. Ved ansøgning skal den uddannelsessøgende eller deltageren indsende dokumentation for rejsestrækningen.

Stk. 4. Befordringsgodtgørelsen kan tidligst gives fra den dag, hvor ansøgning herom er modtaget i selvbetjeningssystemet.

Stk. 5. Den uddannelsessøgende eller deltageren skal for hver måned på tro og love indberette de faktiske rejsedage for den pågældende måned i selvbetjeningssystemet. Indberetningen skal ske senest den 5. i måneden 2 måneder efter den måned, som godtgørelsen vedrører.

Stk. 6. Retten til rabat bortfalder for den pågældende måned, hvis den uddannelsessøgende eller deltageren ikke overholder den i stk. 5 nævnte tidsfrist.

Stk. 7. Udbetaling af befordringsgodtgørelse kan standses, hvis den uddannelsessøgende eller deltageren ændrer rejsestrækning i løbet af den periode, der ydes godtgørelse for, og ikke orienterer uddannelsesstedet herom eller indgiver ny ansøgning.

§ 18. Styrelsen sender meddelelse til den uddannelsessøgende eller deltageren om ret til befordringsgodtgørelse på baggrund af uddannelsesstedets afgørelse efter lovens § 9, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Uddannelsessøgende og deltagere skal aflevere ansøgning om dispensation efter § 2, stk. 4, på uddannelsesstedet, der sender ansøgningen til styrelsen sammen med en indstilling.

Stk. 3. Meddelelser og afgørelser om godtgørelse sendes til modtagerens e-Boks.

§ 19. Styrelsen udbetaler godtgørelsen til den uddannelsessøgendes eller deltagerens NemKonto.

Stk. 2. Udbetalingen sker månedsvist bagudrettet. Ved udbetalingen afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

Til toppen

Kapitel 9 – Tilbagebetaling af for meget udbetalt befordringsgodtgørelse efter en kilometersats

§ 20. Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt befordringsgodtgørelse, jf. lovens § 9 b, skal betales tilbage senest den 1. i den måned, der følger 2 måneder efter, at styrelsen har fremsat kravet.

Stk. 2. Tilbagebetalingskravet forrentes fra den første i den måned, der følger 2 måneder efter den måned, kravet er fremsat.

Stk. 3. De til enhver tid skyldige beløb forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af renteloven. Renten tilskrives månedligt.

§ 21. Udbetaling Danmark kan bestemme, at den uddannelsessøgende eller deltageren skriftligt eller elektronisk med digital signatur skal anerkende pligten til at tilbagebetale den befordringsgodtgørelse, der er udbetalt for meget.

§ 22. Betaler debitor ikke beløbene tilbage straks, jf. § 20, stk. 1, kan Udbetaling Danmark bestemme, at for meget udbetalt befordringsgodtgørelse skal betales tilbage med lige store beløb over en periode på højst 3 år. De månedlige beløb kan dog ikke være mindre end 200 kr. for det enkelte krav. Udbetaling Danmark kan efter ansøgning fra debitor forlænge den fastsatte tilbagebetalingsperiode, når særlige grunde taler herfor.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan bestemme, hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter, hovedstol og eventuelle omkostninger.

Stk. 3. Gælden kan efter påkrav opsiges til skadesløs betaling, hvis debitor ikke overholder vilkårene for tilbagebetalingen.

§ 23. Udbetaling Danmark kan give lempelser i vilkårene eller give udsættelse med tilbagebetaling, hvis debitor ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle gælden inden for den fastsatte afviklingsperiode.

Stk. 2. Anmodning om ændring af vilkårene for tilbagebetaling af for meget udbetalt befordringsgodtgørelse, forespørgsel vedrørende tilbagebetaling og klage skal ske gennem Udbetaling Danmarks elektroniske selvbetjeningssystem, jf. § 30, stk. 2.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan bestemme, i hvilke tilfælde henvendelser efter stk. 2 kan indgives i anden form, herunder i papirform.

Til toppen

Kapitel 10 – Særlig befordringsordning for korte forløb

§ 24. Uddannelsesstedet sørger for befordringen mellem bopæl og uddannelsessted efter lovens § 9 a af uddannelsessøgende eller deltagere, der deltager i korte eller vekslende forløb

1) ved produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser, og

2) i forbindelse med forberedende grunduddannelse (fgu).

Stk. 2. For uddannelsessøgende og deltagere, der er omfattet af lovens § 9 a, jf. stk. 1, finder betingelserne i lovens § 3, stk. 1-3, og § 4 tilsvarende anvendelse.

§ 25. Hvert kvartal udarbejder uddannelsesstedet en opgørelse, der skal danne grundlag for styrelsens refusion af de udgifter, som uddannelsesstedet har afholdt til befordring, jf. lovens § 9 a, med fradrag af egenbetalingsbeløbet, jf. lovens § 7.

Stk. 2. Opgørelsen skal indeholde en samlet opgørelse for kvartalet af

1) udgifter til befordring efter lovens § 9 a,

2) egenbetalingsbeløbets andel heraf,

3) beløb, der skal refunderes og

4) antallet af uddannelsessøgende, som har fået støtte efter lovens § 9 a.

Stk. 3. Styrelsen skal have opgørelserne i hænde senest 1 måned efter udgangen af 1., 2. og 3. kvartal. Efter udgangen af 4. kvartal skal styrelsen have opgørelsen i hænde senest den 15. januar året efter. Kan opgørelsen ikke færdiggøres inden fristen fastsat i 2. pkt., afregner styrelsen et foreløbigt beløb for 4. kvartal.

Stk. 4. Styrelsen udbetaler refusionsbeløbet til uddannelsesstedets NemKonto på baggrund af de kvartalsvise opgørelser. Har styrelsen afregnet et foreløbigt beløb for 4. kvartal, udbetaler styrelsen ikke refusionsbeløb for efterfølgende kvartaler, før styrelsen har modtaget opgørelsen for 4. kvartal.

Stk. 5. Efter årets udløb udarbejder uddannelsesstedet en endelig opgørelse af refusionsbeløbet, som attesteres af en ekstern revisor for uddannelsesstedet. På grundlag af opgørelsen foretager styrelsen den endelige afregning af årets refusionsbeløb.

Stk. 6. Ved attestationen skal revisoren erklære, at uddannelsesstedet har etableret betryggende arbejdsgange, der sikrer, at udgifterne til befordring er afholdt i overensstemmelse med § 7 og lovens § 9 a, og at refusionsbeløbet er opgjort korrekt.

Stk. 7. Styrelsen kan i særlige tilfælde forlange, at kvartalsopgørelserne, jf. stk. 1, attesteres af revisoren.

Stk. 8. Styrelsen bestemmer, hvordan uddannelsesinstitutionerne indsender opgørelsen og den endelige afregning, og kan bestemme, at oplysningerne kun kan sendes i elektronisk form til styrelsen.

Til toppen

Kapitel 11 – Administration m.v.

§ 26. Styrelsen udarbejder ansøgningsmateriale, herunder ansøgningsmateriale i elektronisk form.

Stk. 2. For at få adgang til at indlægge ansøgninger i styrelsens og de befordringsansvarliges fælles selvbetjeningssystem skal den uddannelsessøgende eller deltageren være i besiddelse af den form for digital signatur eller anden sikker personidentifikation, der efter styrelsens bestemmelse giver adgang til at indlægge ansøgninger i selvbetjeningssystemet.

§ 27. Styrelsen kan autorisere det enkelte uddannelsessted til styrelsens edb-system, herunder styrelsens og de befordringsansvarliges fælles selvbetjeningssystem.

Stk. 2. Styrelsen fastsætter retningslinjer for det enkelte uddannelsessteds administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om ret til befordringsrabat og befordringsgodtgørelse.

§ 28. Uddannelsesstederne giver straks styrelsen meddelelse, hvis den uddannelsessøgende eller deltageren ikke længere opfylder betingelserne for ret til befordringsrabat eller godtgørelse, herunder betingelserne om studieaktivitet, jf. § 3.

Stk. 2. Hvis uddannelsesstedet bliver opmærksom på andre forhold, som kan have betydning for retten til befordringsrabat eller befordringsgodtgørelse, skal uddannelsesstedet straks indberette dette til styrelsen.

§ 29. Styrelsen kan fra uddannelsesstederne indhente de oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet med uddannelsesstedernes administration i forbindelse med ansøgning om ret til befordringsrabat eller -godtgørelse. Styrelsen kan endvidere bestemme, at uddannelsesstederne skal registrere sådanne oplysninger og efter anmodning overføre dem til styrelsen i elektronisk form.

§ 30. Udbetaling Danmark stiller et elektronisk selvbetjeningssystem til rådighed for tilbagebetaling af for meget udbetalt befordringsgodtgørelse.

Stk. 2. For at få adgang til Udbetaling Danmarks selvbetjeningssystem skal den uddannelsessøgende eller deltageren være i besiddelse af den form for digital signatur eller anden sikker personidentifikation, der efter Udbetaling Danmarks bestemmelse giver adgang til Udbetaling Danmarks selvbetjeningssystem.

Stk. 3. Udbetaling Danmark sender afgørelser og meddelelser til debitorers digitale postkasse i Offentlig Digital Post. Udbetaling Danmark kan endvidere bestemme, at visse afgørelser og meddelelser sendes i papirform, og at visse uddannelsessøgende og deltagere kan modtage afgørelser og meddelelser i papirform.

Til toppen

Kapitel 12 – Ikrafttræden m.v.

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 24, stk. 1, nr. 2, træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1632 af 14. december 2015 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. ophæves.

Til toppen