Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 387 af 9/4 2019.

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde: Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet social- og sundhedshjælper, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 2 år og 2 mdr. inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens hovedforløb 1 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 17 uger fordelt på mindst 3 skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens hovedforløb 1 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 17 uger fordelt på mindst 3 skoleperioder.

Stk. 4. Elever, der har gennemført grundforløb til social- og sundhedsassistentuddannelsen, har adgang til hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Social- og sundhedsvæsnets opbygning og faggruppens placering heri.

2) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet.

3) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg samt kendskab til metoder til vejledning og guidning.

4) Kroppens opbygning, dens organsystemer og basale funktioner.

5) Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens og hjerte-kar lidelser.

6) Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære.

7) Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, under hensynstagen til etik, borgerens intimsfære og blufærdighed.

8) Kendskab til metodiske tilgange i faggruppens udøvelse af faget.

9) Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor.

10) Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler.

11) Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp med og uden hjælpemidler.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi.

2) Yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse under hensyntagen til borgens helbredstilstand og intimsfære.

3) Professionelt fagsprog og kommunikation i det tværprofessionelle samarbejde.

4) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling.

5) Sortere vasketøj og affald samt udvælge relevante hudplejemidler og rengøringsmidler.

6) Hygiejniske retningslinjer og afbrydelse af smitteveje.

7) Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri,

2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv,

3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter,

4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark,

5) møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen,

6) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og begrænsninger og

7) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på D-niveau, bestået.

2) Naturfag på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan selvstændigt og i tværfagligt samarbejde udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde.

2) Eleven kan selvstændigt handle fagligt begrundet på observerede ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing.

3) Eleven kan kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og handle i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde.

4) Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere ud fra en rehabiliterende tilgang.

5) Eleven kan i samarbejde med borgeren understøtte struktur og sammenhæng i borgerens hverdag.

6) Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret herunder inddrage pårørende.

7) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver.

8) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser ud fra fastlagte kvalitetsstandarder og beskrivelser af serviceniveau.

9) Eleven kan arbejde motiverende og anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø.

10) Eleven kan fagligt dokumentere sin opgavevaretagelse i relevante dokumentationssystemer og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt.

11) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler.

12) Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje.

13) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode.

Stk. 2. Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en praktisk opgave. Prøven varer 30 minutter inklusive votering. Opgaven tildeles ved lodtrækning og besvares af eleven eller i et samarbejde mellem højst tre elever. Den mundtlige prøve kan gennemføres som en gruppeprøve med højst tre personer i hver gruppe. Opgaven stilles af skolen.

Stk. 3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag. Eleven skal tillige have bestået en prøve i et nærmere angivet fag i uddannelsen, som fremgår af uddannelsesordningen.

Stk. 4. Ved afslutningen af hver praktikperiode afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Der anvendes bedømmelsen "godkendt/ikke godkendt".

Stk. 5. Elever, der ikke har opnået bedømmelsen "godkendt" i en praktikperiode, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen på det faglige udvalgs foranledning et uddannelsesbevis til eleven, hvis praktikerklæringerne for hver enkelt praktikperiode er bedømt "godkendt".

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1117 af 18. august 2016 om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Til toppen

Bilag 1 – Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser 

 

 

 

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring fra begge nedenstående arbejdsområder:

 

- hjemmeplejen

 

- plejecentre

 

 

 

 

 

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner:

 

- Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt

 

- Skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver

 

- Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team

 

- Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring

 

 

 

 

 

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.

 

 

 

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning.

 

 

Relevant erhvervserfaring

 

 

Varighed

 

 

Afkortning for eud og euv

 

(skoleuger)

 

 

Afkortning for eud og euv

 

(praktik

 

måneder)

 

 

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring med nedenstående jobfunktioner:

 

- skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt,

 

- skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver,

 

- skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team, og

 

- skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring,

 

på nedenstående jobområder:

 

 

 

 

 

Hjemmeplejen

 

 

8 måneder

 

 

-

 

 

3 måneder

 

 

Plejecenter

 

 

8 måneder

 

 

-

 

 

3 måneder

 

 

Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

 

 

8 måneder

 

 

-

 

 

1,5 måned

 

 

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens start.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning.

 

 

Uddannelse

 

 

Titel

 

 

Udd.

 

kode

 

 

Afkortning for eud og euv

 

(skoleuger)

 

 

Afkortning for eud og euv

 

(praktik

 

måneder)

 

 

Eud

 

 

Pædagogisk assistent

 

 

2002

 

 

-

 

 

4 måneder

 

 

Eud

 

 

Hospitalsteknisk assistent

 

 

1330

 

 

-

 

 

2 måneder

 

 

Eud

 

 

Tandklinikassistent

 

 

1770

 

 

-

 

 

2 måneder

 

 

AMU

 

 

Rehabilitering som arbejdsform

 

 

40125

 

 

Samlet 1,6

 

 

-

 

 

Medvirken til rehabilitering

 

 

40126

 

 

Træning i eget hjem

 

 

47262

 

 

Faglig styring og dokumentation i FS III

 

 

48570

 

 

Hverdagslivet i omsorgsarbejdet

 

 

40596

 

 

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) skal være erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens start.

 

 

 

 

Til toppen