Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag (Bidragsopkrævningsbekendtgørelsen)

Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 298 af 20/3 2019.

I medfør af § 1, stk. 2, og § 23 b i lov om opkrævning af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1819 af 23. december 2015, som ændret ved lov nr. 1711 af 27. december 2018, fastsættes i samråd med skatteministeren:

Til toppen

Kapitel 1 – Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på opkrævning på grundlag af danske afgørelser om bidrag til børns forsørgelse efter lov om børns forsørgelse (børnebidrag) og om bidrag til forsørgelse af nuværende eller tidligere ægtefælle, herunder registreret partner, efter lov om indgåelse og opløsning af ægteskab, lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabets retsvirkninger (ægtefællebidrag).

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på opkrævning på grundlag af afgørelser om underholdspligt, der er omfattet af:

1) Den af De forenede Nationer vedtagne konvention af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdspligt i udlandet (FN-konventionen).1)

2) Haagerkonventionen af 15. april 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt over for børn (Haagerkonventionen af 1958).2)

3) Konvention af 23. marts 1962 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om inddrivelse af underholdsbidrag (den nordiske inddrivelseskonvention).3)

4) Haagerkonventionen af 2. oktober 1973 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt (Haagerkonventionen af 1973).4)

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ligeledes anvendelse på opkrævning med henblik på fuldbyrdelse i udlandet af afgørelser om underholdspligt efter de bestemmelser i Rådets Forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (underholdspligtforordningen), der gælder her i landet, jf. § 1 i lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område.

Stk. 4. Ved afgørelser i denne bekendtgørelse forstås også andre dokumenter, der er omfattet af de i stk. 1-3 nævnte love og konventioner m.v.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse, jf. dog stk. 2, i følgende situationer:

1) Bidragsmodtageren bor eller opholder sig i Danmark.

2) Bidragsbetaleren bor eller opholder sig i Danmark.

3) Bidragsbetaleren har aktiver i Danmark, som vil kunne være genstand for udpantning efter § 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

4) Bidragsbetaleren modtager fra en arbejdsgiver m.v. i Danmark løn m.v., som vil kunne være genstand for indeholdelse efter § 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Stk. 2. § 9, stk. 2, og kapitel 6 finder kun anvendelse, hvis bidragsmodtageren bor eller opholder sig i Danmark.

Til toppen

Kapitel 2 – Centralmyndigheden

§ 3. Familieretshuset er centralmyndighed i relation til de konventioner, der er omfattet af § 1, stk. 2.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden varetager opgaven med at fremsætte anmodninger om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet.

Til toppen

Kapitel 3 – Opkrævning på grundlag af danske afgørelser om børne- og ægtefællebidrag

§ 4. Anmodning om opkrævning på grundlag af en dansk afgørelse om børne- eller ægtefællebidrag indgives til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Udbetaling Danmark opkræver fordringen og tager stilling til indsigelser om fordringen og til overdragelse af fordringen til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Til toppen

Kapitel 4 – Opkrævning på grundlag af afgørelser om underholdsbidrag omfattet af den nordiske inddrivelseskonvention

§ 5. Den nordiske inddrivelseskonvention gælder her i landet.

§ 6. Anmodning om opkrævning på grundlag af en afgørelse om underholdsbidrag, der er omfattet af den nordiske inddrivelseskonvention, indgives til restanceinddrivelsesmyndigheden, der opkræver og inddriver fordringen, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Dette gælder dog ikke en afgørelse, der er omfattet af kapitel 3.

§ 7. Indsigelser om fordringen indgives til Familieretshuset.

Til toppen

Kapitel 5 – Opkrævning på grundlag af afgørelser om underholdspligt omfattet af Haagerkonventionen af 1958 eller Haagerkonventionen af 1973

§ 8. Haagerkonventionen af 1958 og Haagerkonventionen af 1973 gælder her i landet.

§ 9. Anmodning om opkrævning på grundlag af en afgørelse om underholdspligt, der er omfattet af Haagerkonventionen af 1958 eller Haagerkonventionen af 1973, indgives til Familieretshuset. Dette gælder dog ikke en afgørelse, der er omfattet af kapitel 3 eller 4.

Stk. 2. Skal en eventuel inddrivelse ikke foretages i Danmark, indgives anmodningen om opkrævning til restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 10. Når der er truffet en afgørelse, hvorefter en afgørelse omfattet af § 9, stk. 1, opfylder konventionens betingelser for anerkendelse og fuldbyrdelse i Danmark, og denne afgørelse kan fuldbyrdes, overdrager Familieretshuset fordringen til restanceinddrivelsesmyndigheden, der opkræver og inddriver den, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Til toppen

Kapitel 6 – Opkrævning med henblik på fuldbyrdelse i udlandet af afgørelser om underholdspligt omfattet af underholdspligtforordningen

§ 11. Anmodning om opkrævning med henblik på fuldbyrdelse i udlandet af en afgørelse om underholdspligt efter de bestemmelser i underholdspligtforordningen, der gælder her i landet, jf. § 1, stk. 3, indgives til restanceinddrivelsesmyndigheden. Dette gælder dog ikke en afgørelse, der er omfattet af kapitel 3.

Til toppen

Kapitel 7 – Opkrævning af underholdsbidrag efter FN-konventionen

§ 12. FN-konventionen gælder her i landet.

§ 13. Anmodning om opkrævning i Danmark af underholdsbidrag efter FN-konventionen indgives til Familieretshuset. Dette gælder dog ikke en anmodning om opkrævning, der er omfattet af kapitel 3 eller 4.

§ 14. Familieretshuset opkræver fordringen hos bidragsbetaleren.

Stk. 2. Hvis bidragsbetaleren ikke betaler fordringen, betragtes anmodningen om opkrævning af fordringen som en anmodning om fastsættelse af bidrag efter dansk ret, som behandles efter reglerne i lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om ægtefællers økonomiske forhold.

Stk. 3. Fastsættes der bidrag, overdrager Familieretshuset sagen til Udbetaling Danmark som en anmodning om opkrævning på grundlag af denne afgørelse, jf. § 4, stk. 1.

Til toppen

Kapitel 8 – Ikrafttræden m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1858 af 23. december 2015 om opkrævning af underholdsbidrag ophæves.

Til toppen

Noter

1) Bekendtgørelse nr. 49 af 24. august 1962, Lovtidende C.

2) Bekendtgørelse nr. 26 af 1. april 1966, Lovtidende C.

3) Bekendtgørelse nr. 21 af 29. juli 1963, Lovtidende C.

4) Bekendtgørelse nr. 15 af 22. februar 1988, Lovtidende C.

Til toppen