Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset

Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 288 af 20/3 2019.

I medfør af § 45, stk. 4, i lov nr. 1702 af 27. december 2018 om Familieretshuset fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Det rådgivende udvalgs opgaver

§ 1. Det rådgivende udvalg i Familieretshuset har til opgave at rådgive Familieretshuset om familieretlige, socialfaglige og socialretlige problemstillinger af betydning for Familieretshusets virke. Det rådgivende udvalg skal derved medvirke til at sikre kvaliteten af Familieretshusets sagsbehandling og den løbende udvikling i Familieretshusets tilbud til børn og familier.

Til toppen

Kapitel 2 – Udpegning af medlemmer

§ 2. Det rådgivende udvalg i Familieretshuset består af 1 formand og mellem 5 og 10 øvrige medlemmer.

Stk. 2. Direktøren for Familieretshuset er formand for udvalget.

Stk. 3. De øvrige medlemmer af udvalget udpeges af børne- og socialministeren efter opslag, dog således at 1 medlem udpeges efter indstilling fra Domstolsstyrelsen på baggrund af opslaget. Endvidere udpeges 1 medarbejder fra Børne- og Socialministeriet og 1 medarbejder fra Domstolsstyrelsen som observatører i udvalget.

Stk. 4. Opslaget, jf. stk. 3, udarbejdes af Børne- og Socialministeriet efter høring af Familieretshuset. Det skal af opslaget fremgå, hvilke fokusområder udvalget vil have i den kommende udpegningsperiode.

Stk. 5. Der skal ved udpegningen af de øvrige medlemmer lægges vægt på, at følgende kompetencer er repræsenteret i udvalget:

1) Viden om familieretlige problemstillinger.

2) Viden om børn i brudte familier.

3) Viden om konflikthåndtering og rådgivning.

4) Erfaring som familieretsadvokat.

5) Viden om socialfaglige og socialretlige problemstillinger.

6) Erfaring med kommunernes indsatser efter lov om social service og samspillet mellem de socialfaglige indsatser og det familieretlige system.

7) Erfaring med behandlingen af familieretlige sager i domstolssystemet.

8) Viden om civilsamfundsorganisationernes indsatser for brudte familier.

9) Viden om de særlige fokusområder, der er fastlagt i opslaget, jf. stk. 3.

10) Viden om vold i nære relationer.

§ 3. De øvrige medlemmer af udvalget, jf. § 2, stk. 3, udpeges for en periode af 4 år, jf. dog stk. 2. Der kan ske genudpegning.

Stk. 2. Hvis et medlem trækker sig inden udløbet af udpegningsperioden, skal børne- og socialministeren efter opslag udpege et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Til toppen

Kapitel 3 – Udvalgets virke

§ 4. Der afholdes møder i udvalget mindst 2 gange om året.

Stk. 2. Formanden tilrettelægger med sekretariatets bistand udvalgets arbejde og fastlægger mødedagene.

§ 5. Formanden fastsætter dagsordenen og leder udvalgets møder.

Stk. 2. Udvalgets møder er ikke offentlige. Medarbejdere i Familieretshuset, Børne- og Socialministeriet og Domstolsstyrelsen kan, i den udstrækning formanden beslutter det, deltage i møderne.

Stk. 3. De øvrige medlemmer af udvalget, jf. § 2, stk. 3, modtager godtgørelse for befordring i forbindelse med deltagelse i udvalgets møder. Udgiften hertil afholdes af staten.

§ 6. Familieretshuset stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019. 

Til toppen