Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger i perioden fra den 1. april 2019 til 1. april 2020

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 20/3 2019.

I medfør af § 14 a og § 15 a i lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1735 af 27. december 2016 og lov nr. 1731 af 27. december 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Afgrænsning af den kommunale medfinansiering

§ 1. Kommunerne betaler til regionen efter reglerne i denne bekendtgørelse en andel af regionernes udgifter på sundhedsområdet. Betalingen beregnes som en andel af regionens forbrug, der er finansieret af regionen, og udløst af kommunens borgere i form af ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner samt behandling på sygehus.

Stk. 2. Medfinansieringen efter stk. 1 beregnes på grundlag af regionens forbrug i ydelsesåret, der løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3. Medfinansieringen efter stk. 1 afholdes af betalingskommunen, og afregningen sker over for bopælsregionen på grundlag af borgerens bopæl på behandlingstidspunktet. Betalingskommunen er den kommune, som i henhold til § 9 a, stk. 4, 1.-3. pkt., samt § 9 c, stk. 2 og stk. 4-6 og stk. 12, i lov om retssikkerhed på det sociale område, har den generelle betalingsforpligtelse.

§ 2. Medfinansieringen efter § 1 omfatter al somatisk og psykiatrisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en region ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker m.v. i medfør af sundhedslovens afsnit VI.

Stk. 2. Medfinansieringen omfatter desuden alle ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner efter sundhedslovens §§ 60-69 og 71. Ydelser leveret efter sundhedslovens §§ 60-63 er dog kun omfattet af medfinansiering ved grundydelser i henhold til overenskomst om almen praksis. Ydelser, der er omfattet af medfinansiering efter 2. pkt., fremgår af bilag 1.

Stk. 3. Der opkræves ikke kommunal medfinansiering efter stk. 1 og 2 af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i landet, eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne, jf. bekendtgørelse nr. 293 af 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling m.v.

Stk. 4. Sundhedsministeren træffer i tvivlstilfælde afgørelse om afgrænsningen efter stk. 1-3.

Kapitel 2

Beregning af den kommunale medfinansiering

§ 3. Værdien af regionernes forbrug efter § 2, stk. 1, opgøres på baggrund af takster (DRG-takster (for regionsudskrivninger) samt sengedagstakster m.v.) i henhold til reglerne i takstvejledningen, der følger af reglerne i § 6 i bekendtgørelse nr. 290 af 16. april 2018 om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen, for ydelsesåret fra Sundhedsdatastyrelsen samt Budgettakster udmeldt af Sundhedsdatastyrelsen.

Stk. 2. Værdien af regionernes forbrug efter § 2, stk. 2, opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner.

§ 4. Den kommunale medfinansiering beregnes som en andel af regionernes forbrug efter § 3 baseret på de i bilag 2 fastsatte procentsatser og maksimumgrænser for medfinansiering.

Stk. 2. De i bilag 2 fastsatte maksimumsgrænser er opgjort i 2019 pris- og lønniveau og reguleres årligt med virkning fra 1. januar med samme pris- og lønregulering, som benyttes i forbindelse med DRG-takster fra Sundhedsdatastyrelsen.

§ 5. Regionernes indtægt fra den kommunale medfinansiering kan maksimalt udgøre de i henhold til § 14 a, stk. 2, i lov om regionernes finansiering årligt fastsatte maksimale beløb.

Stk. 2. Overskydende beløb tilfalder staten, jf. dog § 14 a, stk. 3, i lov om regionernes finansiering.

Kapitel 3

Regionernes indberetning og dokumentation af aktivitet

§ 6. Forbrug efter § 2, stk. 1, på sygehuse, der i henhold til »Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter« indberettes obligatorisk til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister, dokumenteres gennem dette register. Forbrug efter § 2, stk. 2, leveret af praktiserende sundhedspersoner, der indberettes til Sundhedsdatastyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, dokumenteres gennem dette register.

Stk. 2. Regionsrådene sikrer gennem deres aftaler med private sygehuse og klinikker i Danmark, at forbruget på disse indberettes til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister i henhold til Sundhedsdatastyrelsens »Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter« for ydelsesåret og dokumenteres gennem dette register. Forbrug i øvrigt af ydelser, som kan leveres af praktiserende sundhedspersoner, og som ikke indberettes til Sundhedsdatastyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, skal indberettes til og dokumenteres gennem dette register. Regionsrådene sikrer, at øvrigt forbrug efter § 2, stk. 1, herunder behandling i udlandet og ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner, indberettes på individniveau ved anvendelse af oplysninger til gruppering i DRG-grupper, blandt andet ICD10-koder samt behandling- og operationskoder, til Sundhedsdatastyrelsen på særligt modul på internettet og dokumenteres herigennem.

Stk. 3. Regionsrådene meddeler, jf. sundhedslovens §§ 195 og 227-229, Sundhedsdatastyrelsen alle nødvendige, herunder personhenførbare, oplysninger om opgørelse og registrering af den aktivitet, der indberettes i henhold til stk. 1-2.

Kapitel 4

Månedlig, foreløbig opgørelse og betaling af kommunal medfinansiering

§ 7. På basis af det forbrug, der efter § 6 er indberettet til Sundhedsdatastyrelsens registre pr. den 10. i måneden efter ydelsesmåneden, foretager Sundhedsdatastyrelsen en foreløbig opgørelse af den kommunale medfinansiering efter kapitel 2.

Stk. 2. Første opgørelse pr. 10. februar beregner den kommunale medfinansiering baseret på regionernes forbrug i januar måned. De efterfølgende opgørelser pr. 10. marts og frem til 10. februar efter ydelsesåret beregner den kommunale medfinansiering baseret på regionernes forbrug den foregående måned med evt. tillæg eller fradrag for forbrug i ydelsesåret, som vedrører ikke-tidligere afregnede ydelser eller værdiændringer af allerede afregnede ydelser.

Stk. 3. De foreløbige opgørelser efter stk. 1 og 2 baseres på indberettet aktivitet til Sundhedsdatastyrelsens registre inklusive evt. tillæg eller fradrag for fejl i tilknytning til de enkelte kontakter og ydelser. Sundhedsdatastyrelsen opstiller nærmere retningslinjer for beregningen af forbruget efter 1. pkt.

§ 8. Sundhedsdatastyrelsen giver via informationssystemet eSundhed meddelelse til regionsrådene og kommunalbestyrelserne om den foreløbige opgørelse efter § 7 senest den 17. i måneden, eller førstkommende hverdag herefter, efter den måned, hvor aktiviteten har fundet sted.

§ 9. Regionsrådene opkræver, på grundlag af meddelelse efter § 8 fra Sundhedsdatastyrelsen, den kommunale medfinansiering for ydelsesmåneden fra kommunerne hver den 25. i måneden, eller førstkommende hverdag herefter, efter den måned, hvor aktiviteten har fundet sted. Opkrævningen efter 1. pkt. kan være et såvel positivt som negativt beløb.

Stk. 2. Hvis summen af opkrævninger for afregningsåret efter stk. 1 overstiger de jf. § 5 opgjorte beløb, tilfalder de overskydende beløb staten.

Kapitel 5

Endelig opgørelse og betaling af kommunal medfinansiering

§ 10. På basis af det forbrug, der efter § 6 er indberettet til Sundhedsdatastyrelsens registre pr. den 10. marts efter ydelsesåret, foretager Sundhedsdatastyrelsen en endelig opgørelse af den kommunale medfinansiering efter kapitel 2 for ydelsesåret i sin helhed.

§ 11. Sundhedsdatastyrelsen giver via informationssystemet eSundhed meddelelse til regionsrådene og kommunalbestyrelserne om den endelige opgørelse efter § 10 senest den 20. marts, eller førstkommende hverdag herefter, efter ydelsesåret.

§ 12. Regionsrådene opkræver, på grundlag af meddelelse efter § 11 fra Sundhedsdatastyrelsen, den kommunale medfinansiering for ydelsesåret fra kommunerne den 25. marts, eller førstkommende hverdag herefter, efter ydelsesåret. Opkrævningen efter 1. pkt. kan være et såvel positivt som negativt beløb.

Stk. 2. Hvis summen af opkrævninger for afregningsåret efter stk. 1 overstiger de jf. § 5 opgjorte beløb, tilfalder de overskydende beløb staten.

Kapitel 6

Aconto-betalinger af kommunal medfinansiering for perioden fra den 1. april 2019 til den 1. april 2020 for ydelsesåret 2019

§ 13. Kapitel 4 og 5 finder ikke anvendelse for betalinger af kommunal medfinansiering i perioden fra 1. april 2019 og til 1. april 2020 for ydelsesåret 2019. Sundhedsdatastyrelsen giver senest den 24. marts 2019 eller førstkommende hverdag herefter, via informationssystemet eSundhed meddelelse til regionsrådene og kommunalbestyrelserne om månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering i perioden efter første pkt.

Stk. 2. Aconto-betalingerne i perioden fra 1. april 2019 til 1. januar 2020 er summen af budgettet for den kommunale medfinansiering for de enkelte kommuner for 2019, som opgøres af Danmarks Statistik, fratrukket efterbetalingerne for den kommunale medfinansiering for 2018 pr. 1. februar 2019 til og med 1. april 2019, foreløbig opgørelse af efterreguleringen for den kommunale medfinansiering for 2018 og afregnet kommunale medfinansiering for januar 2019 pr. 1. marts 2019.

Stk. 3. Den månedlige aconto-betaling i perioden fra 1. april 2019 til og med 1. januar 2020 vil være en tiendedel af det opgjorte niveau efter stk. 2

Stk. 4. Aconto-betalingerne i perioden fra 1. februar 2020 til 1. april 2020 er summen af budgettet for den kommunale medfinansiering for de enkelte kommunaer 2019, som opgøres af Danmarks Statistik, fratrukket aconto-betalingerne efter stk. 2 og afregnet kommunale medfinansiering for januar 2019 pr. 1. marts 2019.

Stk. 5. Den månedlige aconto-betaling i perioden fra 1. februar 2020 til og med 1. april 2020 vil være en tredjedel af det opgjorte niveau efter stk. 4.

§ 14. Regionsrådene opkræver, på grundlag af Sundhedsdatastyrelsens meddelelse efter § 7, den kommunale medfinansiering for ydelsesmåneden fra kommunerne hver den 25. i måneden eller førstkommende hverdag herefter. Første opkrævning fra regionerne forfalder den 25. marts 2019, og den sidste opkrævning forfalder den 25. marts 2020.

Stk. 2. Hvis summen af opkrævninger for afregningsåret efter stk. 1 overstiger de jf. § 5 opgjorte beløb, tilfalder de overskydende beløb staten.

Kapitel 7

Anvisning

§ 15. Kommunalbestyrelsen i kommunen anviser den kommunale medfinansiering efter kapitel 4 og 5 til patientens bopælsregion, jf. § 1, stk. 3 eller efter kapitel 6 til den region, som kommunen er beliggende i.

Stk. 2. Hvis der jf. § 9, stk. 2, § 12, stk. 2 eller § 14, stk. 2 tilfalder staten overskydende beløb, anviser regionsrådene disse til staten.

Stk. 3. Betalinger efter kapitel 4 anvises til regionen eller staten, så betalingen er til disposition den første bankdag i måneden efter den måned, hvor den foreløbige opgørelse af den kommunale medfinansiering fra Sundhedsdatastyrelsen foreligger. Betalinger efter kapitel 5 anvises til regionen eller staten, så betalingen er til disposition den 1. april, eller førstkommende hverdag herefter, efter ydelsesåret. Betalinger efter kapitel 6 anvises til regionen eller staten, så betalingen er til disposition den første bankdag i måneden. Første betaling efter kapitel 6 er til disposition den 1. april 2019 og sidste betaling den 1. april 2020.

Stk. 4. Betalingerne efter stk. 1-3 afregnes via regionens, kommunens og statens konti i Offentligt BetalingsSystem (OBS) i henhold til gældende regler om dette system.

Kapitel 8

Revision og dokumentation m.v.

§ 16. Sundhedsministeren udsteder en særlig revisionsinstruks til brug for regionsrådenes dokumentation af aktivitet efter § 6, der finansieres gennem ordningen, jf. § 15 a.

§ 17. Regionsrådene afgiver senest 1. september efter ydelsesåret til Sundhedsministeren og kommunalbestyrelserne i regionen en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten efter § 6.

§ 18. Sundhedsministeren kan i helt særlige tilfælde træffe beslutning om at basere den endelige opgørelse efter § 10 på et forbrug, der er opgjort pr. en senere dato end 10. marts efter ydelsesåret, dette gælder dog ikke for ydelsesåret 2019. Sundhedsministeren træffer i givet fald tilsvarende beslutning om datoerne for meddelelse efter § 11 fra Sundhedsdatastyrelsen, regionsrådets opkrævning efter § 12, betalingen efter § 13, stk. 2 samt betalingsmåden efter § 13, stk. 3.

Stk. 2. Væsentlige fejl i den endelige meddelelse fra Sundhedsdatastyrelsen efter § 11, der konstateres frem til og med 31. december efter ydelsesåret, kan udløse korrektioner af den samlede medfinansiering fra kommunen til regionen for ydelsesåret. Sundhedsministeren træffer i givet fald beslutning herom, herunder om frister for anvisning af og betalingsmåde for de pågældende beløb.

§ 19. Sundhedsministeren kan bestemme, at den enkelte region og kommune skal indgå i en evaluering af den af bekendtgørelsen omhandlede ordning.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. marts 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1781 af 27. december 2016 om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 20. marts 2019

Ellen Trane Nørby

/ Søren Heldgaard Olesen


Bilag 1

Oversigt over grundydelser i almen praksis i henhold til overenskomst om almen praksis, der er omfattet af kommunal medfinansiering

Følgende grundydelser er omfattet:

 

 

 

§ 50 Grundydelser i dagtiden:

 

 

 

0101

 

 

Konsultation

 

 

0105

 

 

E-konsultation

 

 

0120

 

 

Aftalt specifik forebyggelsesindsats

 

 

0121

 

 

Opsøgende hjemmebesøg (skrøbelige ældre, normalt over 75 år)

 

 

0122

 

 

Abortstøttesamtale

 

 

0201

 

 

Telefonkonsultation

 

 

0102

 

 

Behandling af 2. og følgende patient i samme hjem, jf. § 66, stk. 1

 

 

 

§ 56 Grundydelser i vagttiden:

 

 

 

0101

 

 

Konsultation

 

 

0501

 

 

Telefonkonsultation uden besøg/konsultation

 

 

0602

 

 

Telefonkonsultation med besøg/konsultation

 

 

0102

 

 

Behandling af 2. og følgende patient i samme hjem, jf. § 66, stk. 1.

 

 

 

 


Bilag 2

Model for den kommunale medfinansiering

 

 

 

 

Satser

 

(19-pl)

 

 

Somatik

 

 

 

- somatik (0-2 årige)

 

 

45 pct. DRG, dog max 26.271

 

kr./regionsforløb

 

 

- somatik (3-64 årige)

 

 

20 pct. DRG, dog max 15.762

 

kr./regionsforløb

 

 

- somatik (65-79 årige)

 

 

45 pct. DRG, dog max 26.271

 

kr./regionsforløb

 

 

- somatik (80+ årige)

 

 

56 pct. DRG, dog max 31.525

 

kr./regionsforløb

 

 

Psykiatri

 

 

 

- stationær

 

 

60 pct. af sengedagstakst, max 9.004 kr./regionsforløb

 

 

- ambulant

 

 

30 pct. af besøgstakst, 564 kr./besøg

 

 

Praksissektoren

 

 

 

- speciallæger (0-2 årige)

 

 

45 pct. af honorarer, max 2.627

 

kr./ydelse

 

 

- speciallæger (3-64 årige)

 

 

20 pct. af honorarer, max 1.576

 

kr./ydelse

 

 

- speciallæger (65-79 årige)

 

 

45 pct. af honorarer, max 2.627

 

kr./ydelse

 

 

- speciallæger (80+ årige)

 

 

56 pct. af honorarer, max 3.153

 

kr./ydelse

 

 

- almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (0-2 årige)

 

 

14 pct. af honorarer

 

 

- almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (3-64 årige)

 

 

7 pct. af honorarer

 

 

- almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (65-79 årige)

 

 

14 pct. af honorarer

 

 

- almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (80+ årige)

 

 

18 pct. af honorarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen