Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber m.v.

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 220 af 7/3 2019.

I medfør af § 21 a, stk. 1, i lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber, herunder de særlige regnskaber vedrørende Udbetaling Danmarks opgaver jf. lov om Udbetaling Danmark §§ 1 a og 1 b.

Til toppen

Kapitel 2 – Den eksterne revision

§ 2. Den eksterne revision udfører revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, lov om Udbetaling Danmark, bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark samt i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision (SOR).

Stk. 2. Revisionen efterprøver i årets løb om den administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen omfatter tillige Udbetaling Danmarks it-systemer, dog ikke de it-systemer og den databehandling, som foretages af Statens It eller andre statslige myndigheder på vegne af Udbetaling Danmark.

Stk. 3. Revisionen tilrettelægges under hensyn til dens betydning for statslige myndigheders styring og kontrol.

Stk. 4. Tilrettelæggelsen af revisionen, herunder forvaltningsrevision, sker med udgangspunkt i en samlet årlig revisionsplan og drøftes med bestyrelsen for Udbetaling Danmark. Revisionsplanerne skal sikre, at alle væsentlige og risikofyldte områder revideres hvert år, og at øvrige områder revideres med en frekvens og et omfang, der fastsættes ud fra væsentlighed og risiko. I forbindelse med afslutning af revisionen redegøres for eventuelle afvigelser til planen.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeriet kan forlange revision på et eller flere af Udbetaling Danmarks sagsområder. Sagsområderne meldes ud på forhånd og indgår i revisionsplanen for den samlede årlige revision, som drøftes i bestyrelsen for Udbetaling Danmark, og skal således være udmeldt forud for regnskabsåret, hvor revisionen skal foretages.

Stk. 6. Rigsrevisionen skal orienteres om den årlige revisionsplan.

Juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision

§ 3. Juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision gennemføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision (SOR).

Stk. 2. Ved vurderingen af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn i Udbetaling Danmark, foretages en undersøgelse af, hvorvidt Udbetaling Danmark har god økonomistyring. Revisionen udføres med udgangspunkt i de mål, som bestyrelsen for Udbetaling Danmark har meldt ud og Udbetaling Danmarks opnåede resultater.

Stk. 3. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark kan beslutte at iværksætte udvidet forvaltningsrevision, herunder iværksætte større undersøgelser. Formål, emne og omfang fastsættes af revisionen efter aftale med bestyrelsen for Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Revisionen efterprøver, om Udbetaling Danmark har hensigtsmæssige procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af modtagelse af ydelser og tilskud mv., som borgeren modtager med urette og mod bedre vidende på Udbetaling Danmarks sagsområder, og om procedurerne i Udbetaling Danmark, herunder for samarbejdet med kommunerne, jf. kapitel 10 og 10 a i lov om Udbetaling Danmark, fungerer på betryggende vis.

Stk. 5. Revisionen efterprøver, jf. standarderne for offentlig revision (SOR), om Udbetaling Danmark har hensigtsmæssige procedurer til at forebygge tab.

Revision af personsager

§ 4. Revisionen af personsager i Udbetaling Danmark planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko på Udbetaling Danmarks sagsområder. Kriterierne for udvælgelse af personsager baseres på revisors konkrete og generelle erfaringer med fejlrisikoen på det enkelte område.

Stk. 2. Revisionen efterprøver, om der i de udvalgte personsager er tilstrækkelig dokumentation, herunder om Udbetaling Danmark ved sagsoprettelse og ved opfølgning udnytter mulighederne for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske og andre forhold, herunder i fornødent omfang sammenholder oplysninger fra forskellige registre.

Stk. 3. Revisor redegør for revisionen af personsager i revisionsprotokollatet.

Årsregnskab og særlige regnskaber

§ 5. Ved den afsluttende revision påses det,

1) at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med § 20 i lov om Udbetaling Danmark samt bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark,

2) at de særlige regnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Moderniseringsstyrelsen,

3) at årsregnskabet og de særlige regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og

4) at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Den eksterne revisions protokol

§ 6. Til brug for bestyrelsen for Udbetaling Danmark skal den eksterne revision føre en revisionsprotokol. Der skal i protokollen redegøres for den i årets løb udførte revision, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner. Protokollen skal fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilføjelse forelægges revisionschefen for den interne revision, hvis en sådan er etableret, og underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. I protokollatet vedrørende årsregnskabet skal der redegøres for

1) den udførte revision samt konklusionen herpå, herunder om omfanget og resultater,

2) karakteren af eventuelle fejl og mangler i personsagerne og

3) oplysninger om hvorvidt, der er fulgt op på sagsområder, hvor der har været systematiske væsentlige fejl og mangler i det foregående år.

Stk. 3. Hvis revisor i forbindelse med sin gennemgang af personsager konstaterer forhold af økonomisk betydning, som bør fremdrages eller tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl om lovmæssig forvaltning af et område, skal dette oplyses i protokollen.

Stk. 4. Den eksterne revision skal i et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsregnskabet oplyse om udførelse af eventuelle assistance- eller rådgivningsopgaver.

Stk. 5. Den eksterne revision skal i tilknytning til oplysningerne om eventuelle assistance- eller rådgivningsopgaver som minimum i protokollatet vedrørende årsregnskabet bekræfte, at forbuddet mod selvrevision efter § 24, stk. 4, 1. pkt., i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) er blevet overholdt. Bekræftelsen skal afgives, selvom der ikke har været udført assistance- eller rådgivningsopgaver.

Stk. 6. Den eksterne revision skal kort redegøre for sin egen habilitet i forhold til revision af Udbetaling Danmark, hvis den eksterne revision også påtager sig revisionsopgaver for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Oplysninger

§ 7. Det skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet oplyses, hvorvidt ekstern revisor har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Stk. 2. Hvis der er oprettet en intern revision, oplyses om

1) de opgaver, der fremgår af revisionsaftalen, er udført, og om den interne revision fungerer tilfredsstillende, herunder at den eksterne revision ikke er bekendt med forhold, der enkeltvis eller tilsammen afkræfter, at den interne revision fungerer uafhængigt af den daglige ledelse og

2) den eksterne revision er enig i indholdet af alle den interne revisions protokoltilførsler vedrørende regnskabsåret og, hvis dette ikke er tilfældet, hvori uenigheden består.

Erklæringer

§ 8. I protokollatet vedrørende årsregnskabet skal der afgives erklæring om, hvorvidt Udbetaling Danmarks administrative og regnskabsmæssige praksis på væsentlige områder, herunder forretningsgange og interne kontrolprocedurer, er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis, herunder

1) hvorvidt Udbetaling Danmark har betryggende økonomistyring, ved at ledelsen gennem strategiske valg opstiller både korte og langsigtede målsætninger og resultatkrav for administrationen af aktiviteterne i Udbetaling Danmark med henblik på at effektivisere administrationen i Udbetaling Danmark,

2) om Udbetaling Danmarks samlede system-, data- og driftssikkerheder fungerer betryggende,

3) hvorvidt Arbejdsmarkedets Tillægspension følger Arbejdsmarkedets Tillægspensions omkostningsmodel ved administration af Udbetaling Danmark,

4) at de interne kontroller i de konkrete fag- og støttesystemer, herunder opkrævnings- og udbetalingssystemer, sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner, samt at forretningsgange og interne kontrolprocedurer hos Arbejdsmarkedets Tillægspension og eventuelle databehandlere er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis,

5) at Udbetaling Danmarks bestyrelse årligt modtager en fyldestgørende redegørelse fra Arbejdsmarkeds Tillægspensions ledelse vedrørende overholdelse af gældende persondataretlige regler og

6) om den eksterne revision er blevet bekendt med forhold, der er i strid med kravene i lovgivningen vedrørende Udbetaling Danmark, de til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige regler eller anden offentligretlig lovgivning, herunder om Udbetaling Danmark, har betryggende arbejdsgange, for at sikre den fornødne dokumentation, bogføring og kontrol i personsagerne.

Stk. 2. Vedrørende de overtagne systemer hvor der ikke foreligger revisionserklæringer, jf. § 15, stk. 3, i bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark, tilrettelægger revisor andre revisionshandlinger med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for de opgaver der ligger under Udbetaling Danmarks ansvarsområde jf. § 2.

Til toppen

Kapitel 3 – Omkostninger afholdt af Arbejdsmarkedets Tillægspension til teknisk og administrativ bistand til Udbetaling Danmark

§ 9. Revision af omkostninger, som følger af Arbejdsmarkedets Tillægspensions administrative og teknisk bistand til Udbetaling Danmark, jf. § 15 i lov om Udbetaling Danmark, baseres på

1) den rapportering, som Udbetaling Danmarks bestyrelse modtager fra Arbejdsmarkedets Tillægspension om serviceniveau, kvalitet, svarfrister mv. for administrationen på Udbetaling Danmarks sagsområder i regnskabsåret, og

2) en erklæring fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions revision om, hvorvidt Arbejdsmarkedets Tillægspension har et betryggende økonomistyringssystem.

Til toppen

Kapitel 4 – Den interne revision

§ 10. Hvis bestyrelsen for Udbetaling Danmark i medfør af § 21, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark beslutter, at der skal oprettes intern revision, skal revisionschefen

1) have en teoretisk uddannelse svarende til, hvad der kræves for at blive statsautoriseret eller registreret revisor og

2) ved ansættelsen have deltaget i praktisk revisionsarbejde i mindst 3 år inden for de seneste 5 år.

Stk. 2. Revisionschefen og medarbejderne i den interne revision må ikke deltage i andet arbejde i virksomheden end revision.

Stk. 3. Intern revision må ikke påtage sig opgaver, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om den interne revisions uafhængighed.

Stk. 4. Den interne revision må alene påtage sig arbejdsopgaver, som den har tilstrækkelig kompetence til at udføre.

Stk. 5. De opgaver, som den interne revision udfører, må ikke bevirke, at revisionschefen kommer i en situation, hvor vedkommende erklærer sig eller oplyser om forhold eller dokumenter, som revisionschefen eller ansatte i den interne revision har udarbejdet grundlaget for.

Stk. 6. Intern revision skal udføre revisionsarbejdet i henhold til en revisionsaftale mellem den eksterne revision og revisionschefen.

Stk. 7. Revisionsaftalen skal indeholde

1) en overordnet beskrivelse af, hvilke revisionsopgaver der skal udføres, og hvilke af disse opgaver der påhviler henholdsvis den eksterne revision og den interne revision,

2) retningslinjer for samarbejdet mellem den eksterne revision og den interne revision, herunder for det arbejde, som den eksterne revision skal udføre i forbindelse med kontrol af den interne revisions arbejde, og

3) en beskrivelse af, hvordan og i hvilket omfang der udveksles oplysninger mellem den interne og eksterne revision om den udførte revision.

Den interne revisions protokol

§ 11. Til brug for bestyrelsen for Udbetaling Danmark skal den interne revision føre en revisionsprotokol. Der skal i protokollen redegøres for den revision, der er udført i løbet af året, og som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner. Protokollen skal fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. I den interne revisions protokollat vedrørende årsrapporten skal der redegøres for den udførte revision, herunder hvorledes den interne revision har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, samt konklusionen herpå. I et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsrapporten skal den interne revision opsummere samtlige bemærkninger, som revisionen har givet anledning til at fremføre over for bestyrelsen for Udbetaling Danmark. Opsummeringen skal indeholde en status vedrørende de bemærkninger, der er fremført vedrørende det pågældende regnskabsår, samt en status vedrørende de bemærkninger, der fremgik som åbentstående i protokollatet vedrørende den foregående årsrapport. Hvis revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, skal dette oplyses.

Stk. 3. Revisionschefen skal som minimum i protokollatet vedrørende årsrapporten i et særskilt afsnit bekræfte, at revisionschefen ikke er kommet i en situation, hvor vedkommende erklærer sig eller oplyser om forhold eller dokumenter, som revisionschefen eller ansatte i den interne revision har udarbejdet grundlaget for, jf. § 10, stk. 5.

Stk. 4. I protokollatet vedrørende årsrapporten skal det oplyses, om den interne revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Stk. 5. Den interne revision skal kort redegøre for sin egen habilitet i forhold til revision af Udbetaling Danmark, hvis den interne revision også varetager revisionsopgaver for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Til toppen

Kapitel 5 – Revisionspåtegningen

§ 12. Den eksterne revisions påtegning på årsregnskabet jf. § 2 i bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark omfatter tillige ordningsregnskaberne og skal afgives efter bestemmelserne i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf, samt i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision (SOR).

Stk. 2. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark skal forholde sig til eventuelle usikkerheder i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet. Revisor skal ved revisionen af regnskabet tage stilling til bestyrelsens redegørelse for usikkerhederne.

§ 13. Er der oprettet en intern revision, skal revisionschefen afgive en påtegning på årsregnskabet, hvoraf det skal fremgå, at den interne revision er udført i henhold til revisionsaftalen, jf. § 10, stk. 6.

Stk. 2. Påtegningen skal indeholde en kort beskrivelse af den udførte revision, herunder at den interne revision har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, samt konklusion herpå. Det skal særskilt oplyses, hvis revisionen omfatter andet end årsregnskabet. Eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger skal tydeligt fremgå af påtegningen.

Til toppen

Kapitel 6 – Revisionens adgang til oplysninger mv.

§ 14. Udbetaling Danmark skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af Udbetaling Danmarks regnskab samt for revisors vurdering af administrationen. Udbetaling Danmark skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Til toppen

Kapitel 7 – Revisionens meddelelser

§ 15. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med Udbetaling Danmarks administration, påhviler det revisor straks at give bestyrelsen for Udbetaling Danmark meddelelse derom.

Stk. 2. Revisor skal påse, at Udbetaling Danmark inden 3 uger giver Beskæftigelsesministeriet meddelelse herom. Opfylder Udbetaling Danmark ikke sin meddelelsespligt efter stk. 2, har revisor pligt til at orientere Beskæftigelsesministeriet om forhold efter stk. 1. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Til toppen

Kapitel 8 – Rigsrevisors regnskabsgennemgang

§ 16. Rigsrevisor kan udføre regnskabsgennemgang i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 4 og 6 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Til toppen

Kapitel 9 – Tilsyn

§ 17. Det reviderede og godkendte årsregnskab samt udskrift af revisionsprotokollen samt beretningen til tilsynet, jf. lovens § 19, stk. 2, samt Ankestyrelsens og Patientombuddets redegørelser med eventuelle bemærkninger fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark, jf. lovens § 19, stk. 4, skal sendes til Beskæftigelsesministeriet samt andre relevante ressortministerier samt Rigsrevisionen snarest muligt efter bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet, dog senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb, jf. § 20, stk. 2, i lov om Udbetaling Danmark. Har bestyrelsen oprettet en intern revision, skal den interne revisionsprotokol også indsendes.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren skal senest samme år, som materialet jf. stk. 1 modtages, redegøre for, hvorvidt materialet giver anledning til forhold, som tilsynet vil følge nærmere samt evt. redegøre for fortolkning af gældende lov og regler, hvis dette skønnes påkrævet for den videre administration i Udbetaling Danmark. Ministerens skrivelse sendes til bestyrelsen for Udbetaling Danmark samt Udbetaling Danmarks direktør med kopi til relevante ressortministerier samt Rigsrevisionen.

Til toppen

Kapitel 10 – Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 2019 med virkning fra regnskabsåret 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 141 af 1. februar 2017 om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber ophæves.

Til toppen