Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens bekendtgørelse nr. 211 af 27/2 2019 ændret ved:

bekendtgørelse nr. 663 af 28/6 2019.

I medfør af § 1, stk. 2-5, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, som ændret ved lov nr. 311 af 25. april 2018, § 22, stk. 1, nr. 4, og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, § 15, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13. september 2018, § 27 og § 42, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 27. februar 2018, som ændret ved lov nr. 737 af 8. juni 2018, § 10, stk. 1, nr. 3, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, og § 12, stk. 1, nr. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 2, § 2, nr. 2, § 3, nr. 2 og 10, § 4, nr. 2 og § 9, nr. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 1641 af 16. december 2018 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelse

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Dobbeltuddannelse

§ 2. En ansøger kan ikke optages eller indskrives på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis pågældende har gennemført en fuld statsfinansieret dansk heltidsuddannelse på tilsvarende eller et højere niveau.

Stk. 2. Uddannelses- og Forskningsministeren kan beslutte, at adgang til visse erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ikke er omfattet af stk. 1. Undtagne uddannelser fremgår af bilag 3.

Stk. 3. Institutionen dispenserer fra stk. 1, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

1) Ansøgeren kan ikke benytte den gennemførte uddannelse på grund af helbredsmæssige forhold.

2) Den første uddannelse er gennemført mindst 6 år inden studiestart.

3) Den første uddannelse kan ikke længere anvendes på arbejdsmarkedet, f.eks. som følge af ændrede krav fra en autorisationsmyndighed, eller fordi den teknologiske udvikling i al væsentlighed har overflødiggjort uddannelsen.

4) Ansøgeren var senest den 1. februar 2017 optaget på en erhvervsakademiuddannelse ved samme uddannelsesinstitution som den søgte selvstændige overbygningsuddannelse (professionsbacheloruddannelse), der udgør den naturlige overbygning på erhvervsakademiuddannelsen, jf. bilag 1. Dispensation forudsætter endvidere, at ansøgeren søger optagelse i direkte forlængelse af den gennemførte erhvervsakademiuddannelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Adgangskrav

§ 3. Adgang til en uddannelse forudsætter, at ansøgeren opfylder de adgangskrav, der er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Adgangskravene kan være en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse (generelt adgangskrav), enkeltfag på et bestemt niveau (specifikke adgangskrav) og en bestået adgangsprøve. Adgang kan endvidere forudsætte opfyldelse af karakterkrav.

Stk. 3. Eventuelle regler om adgangsprøve fastsættes af institutionen. For uddannelser, hvor studiepladserne opdeles i kvoter, jf. § 14, kan institutionen beslutte, at en adgangsprøve kun skal omfatte ansøgere, der søger om optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2. Krav om deltagelse i en adgangsprøve skal varsles på optagelsesportalen www.optagelse.dk med normalt mindst 2 år.

Generelle adgangskrav

§ 4. Ved en gymnasial eksamen forstås i denne bekendtgørelse:

1) Almen studentereksamen (stx).

2) Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

3) Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen med eller uden overbygning.

4) Merkantil studentereksamen (hhx).

5) Teknisk studentereksamen (htx).

6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland, eksamen fra Duborg-skolen og fra A. P. Møller Skolen.

7) Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF).

8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale de Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

9) Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point sidestilles med en hf-eksamen uden overbygning, jf. stk. 1, hvis ansøgeren har opnået mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet.

Stk. 3. Bevis for eux 1. del sidestilles med en hf-eksamen uden overbygning, jf. stk. 1.

Stk. 4. Adgangskravet kan opfyldes med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne ved ansøgning om optagelse på visse tekniske uddannelser, jf. bilag 1.

Stk. 5. Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer udenlandske eksaminer i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Specifikke adgangskrav

§ 5. Ved specifikke adgangskrav forstås bestemte gymnasiale fag på henholdsvis A-, B-, C-, D- eller E-niveau, jf. reglerne for gymnasiale uddannelser, for erhvervsuddannelse eller for almen voksenuddannelse. Specifikke adgangskrav kan opfyldes gennem fag fra en erhvervsuddannelse, når faget er sidestillet med et gymnasialt enkeltfag, jf. bilag 2.

Stk. 2. Styrelsen offentliggør ændringer af de specifikke adgangskrav på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Skærpelser varsles normalt med mindst 2 år.

Stk. 3. Opfyldelse af et specifikt adgangskrav forudsætter, at ansøgeren har bestået faget på mindst det krævede niveau efter reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse. Hvis der indgår flere karakterer i faget, beregnes et vægtet gennemsnit af samtlige opnåede karakterer. Det vægtede gennemsnit skal være mindst 2,0 uden oprunding.

Stk. 4. Institutionen afgør i det enkelte tilfælde, om adgangskravet er opfyldt, når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til:

1) relevant erhvervsuddannelse og der ikke er anført en specifik erhvervsuddannelse, eller

2) relevant erhvervsakademiuddannelse.

Stk. 5. Når adgangskravet omfatter gymnasiale enkeltfag, skal institutionen vurdere udenlandske adgangsgrundlag i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. § 4, stk. 5.

Karakterkrav

§ 6. Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at den adgangsgivende eksamen skal være gennemført med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Institutionen kan beslutte, at resultatet af en prøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. Prøven er særligt tilrettelagt af institutionen og skal dokumentere tilsvarende kvalifikationer. Prøven kan kun omfatte ansøgere, der ikke opfylder karakterkravet.

Stk. 3. Hvis uddannelsen opdeles i kvoter, jf. § 14, kan institutionen bestemme, at et karakterkrav kun gælder for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2.

Stk. 4. Institutionens fastsættelse af karakterkrav og efterfølgende ændringer skal meddeles Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Information om gældende karakterkrav og varslinger offentliggøres på www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser varsles normalt med mindst 2 år.

Stk. 5. Institutionen kan dispensere fra egne karakterkrav, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Betinget optagelse

§ 7. Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristens udløb. Optagelsen er betinget af, at institutionen vurderer, at ansøgeren inden studiestart eller umiddelbart derefter har opfyldt adgangskravene eller har opnået tilsvarende kvalifikationer. Institutionen fastsætter en frist for indsendelse af dokumentation herfor.

Individuel kompetencevurdering

§ 8. En ansøger kan søge om optagelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav. Uddannelsesinstitutionen skal foretage en individuel vurdering af ansøgerens kompetencer på baggrund af oplysninger om ansøgers samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor de er erhvervet.

Stk. 2. Ansøgningen indgår i optagelsesprocessen på lige fod med øvrige ansøgninger, hvis institutionen har vurderet, at ansøgerens faglige kvalifikationer kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og at ansøgeren kan gennemføre uddannelsen.

Stk. 3. Institutionen kan kræve, at ansøgeren inden studiestart har bestået supplerende fag.

Stk. 4. Kompetencevurderingen gælder som udgangspunkt kun den søgte uddannelse ved den pågældende institution.

Krav til sprogkundskaber

§ 9. På baggrund af en konkret, faglig vurdering kan uddannelsesinstitutionen kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal have bestået studieprøven i dansk eller skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

Stk. 2. Institutionen kan kræve, at studieprøven er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter. Fastsættelse og skærpelser af krav skal varsles med mindst 2 år.

§ 10. Når en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestarten dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau. Følgende dokumentation anerkendes, jf. dog stk. 2:

1) Engelsk på B-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding, jf. dog stk. 4. Kravet kan også opfyldes med engelsk på A-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding.

2) TOEFL med testscore på mindst 83 eller IELTS med testscore på mindst 6,5.

3) Anden test, som institutionen anerkender og som kompetencemæssigt svarer til nr. 1.

4) En prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionen, og som kompetencemæssigt svarer til nr. 1.

Stk. 2. Institutionen kan kræve en højere karakter eller testscore. Oplysninger herom skal fremgå af institutionens hjemmeside. Skærpelser skal varsles med mindst 2 år.

Stk. 3. Information skal fremgå af institutionens hjemmeside, herunder oplysninger om gyldighedsperiode og krævet testscore.

Stk. 4. Fra optagelsen 2020 skal det opnåede vægtede gennemsnit i engelsk på B-niveau være mindst 3,0 uden oprunding.

Flere gymnasiale eksaminer

§ 11. Hvis ansøgeren har bestået flere adgangsgivende gymnasiale eksaminer, jf. § 4, benyttes eksamensgennemsnittet i den først gennemførte eksamen ved vurdering af karakterkrav, jf. § 6, stk. 1. Dette gælder også, hvis eksamensgennemsnittet anvendes som udvælgelseskriterium, herunder ved justering efter § 23.

Til toppen

Kapitel 3 – Adgang til selvstændige overbygningsuddannelser

§ 12. Adgangskravene til en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor) fremgår af bilag 1. Kravene kan også opfyldes, hvis ansøgeren har gennemført anden uddannelse på samme niveau og med tilsvarende fagligt indhold.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionerne kan optage ansøgere på et andet adgangsgrundlag, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Institutionen kan beslutte, at ansøgeren inden studiestarten skal bestå supplerende fag.

Stk. 3. Institutionen vurderer udenlandske adgangsgrundlag efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Til toppen

Kapitel 4 – Studiepladser

§ 13. Uddannelsesinstitutionen fastsætter, jf. stk. 2, hvor mange ansøgere der kan optages på den enkelte uddannelse, medmindre Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har fastsat optagelseskapaciteten ved dimensionering, jf. lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter institutionen en optagelseskapacitet, der sikrer tilfredsstillende uddannelsesforhold.

Kvoter

§ 14. Hvis der er der flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på den enkelte uddannelse opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2. Overskydende pladser fra den ene kvote overføres til den anden kvote.

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter hvert år kvoternes størrelse efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne.

Stk. 3. Styrelsen kan godkende, at de udbydende institutioner af samme uddannelse, kan anvende et andet optagelsessystem.

Stk. 4. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside kvotefordeling efter stk. 2, og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3.

Sommeroptag

§ 15. Ansøgning om optagelse gennem kvote 1 og 2 indgives digitalt på optagelsesportalen www.optagelse.dk, med mindre uddannelsesinstitutionen har accepteret, at ansøgningen kan indgives på anden måde, jf. bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse.

Stk. 2. Ansøgeren kan søge om optagelse på op til otte uddannelser i prioriteret rækkefølge, hvor nr. 1 angiver den højeste prioritet.

Stk. 3. Ansøgeren indgiver ansøgning og vedhæfter dokumentation for adgangsgrundlaget. Hvis ansøgeren ikke har modtaget dokumentation for adgangsgrundlag inden ansøgningsfristens udløb, jf. § 16, skal pågældende uploade dokumentationen på www.optagelse.dk inden udløbet af en frist, som uddannelsesinstitutionen har fastsat.

Stk. 4. Institutionen kan fastsætte regler om, at dokumentation fra adgangsgrundlaget skal være vedlagt en oversættelse, hvis det ikke er affattet på dansk, et andet nordisk sprog eller et andet sprog, som institutionen har accepteret. Regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v. offentliggøres på institutionens hjemmeside.

§ 16. Ansøgningsfristen ved optagelse på en uddannelse er følgende:

1) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgninger gennem kvote 2.

2) Den 15. marts kl. 12.00 for alle ansøgere med internationale eller udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 4, stk. 1, nr. 8 og 9.

3) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere til uddannelser, hvor der som led i adgangskravene, jf. bilag 1, indgår en adgangsprøve, en adgangsgivende samtale eller lignende.

4) Den 15. marts kl. 12.00 for grønlandske ansøgere, der søger optagelse uden om adgangsbegrænsningen efter kriterierne herfor, jf. § 20.

5) Den 5. juli kl. 12.00 for ansøgninger gennem kvote 1.

6) Den 15. marts kl. 12.00 eller den 5. juli kl. 12.00 for uddannelsesinstitutioner, der ikke optager efter kvotesystemet.

Stk. 2. En ansøgning bliver vurderet efter optagelseskriterierne i både kvote 1 og 2, hvis ansøgeren søger om optagelse senest den 15. marts kl. 12:00. Vurdering i kvote 1 forudsætter dog, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen, der kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. § 21. En ansøger vil alene blive vurderet i kvote 1, hvis pågældende søger optagelse til ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00.

Stk. 3. Frist for at ændre i prioritering af de ansøgte uddannelser er den 5. juli kl. 12.00.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1 og 3, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Vinteroptag

§ 17. Uddannelsesinstitutionen kan beslutte at optage studerende om vinteren med henblik på studiestart i forårssemestret. Omfanget af udbudte uddannelser fastsættes af uddannelsesinstitutionen. Optagelsesprocessen, herunder ansøgningsfrist fastsættes af uddannelsesinstitutionen og offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Stk. 2. Efter meddelelse af afgørelse skal institutionen på sin hjemmeside oplyse om eventuelle ledige studiepladser.

Stk. 3. §§ 22, 26, 27 og 28, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med vinteroptag.

Ansøgerens oplysningspligt

§ 18. Ansøgeren skal oplyse om beskæftigelse og beståede eller gennemførte uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme eller højere uddannelsesniveau.

Til toppen

Kapitel 5 – Behandling af ansøgning

§ 19. Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger. For optagne studerende træffer institutionen snarest muligt afgørelse om merit, jf. § 18.

Optagelse af grønlandske ansøgere

§ 20. Uddannelsesinstitutionen optager grønlandske ansøgere uden om adgangsbegrænsningen efter ansøgning herom, når ansøgeren dokumenterer at kriterierne for optagelse er opfyldt. Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter kriterierne for optagelse efter indstilling fra Grønlands Selvstyre. Kriterierne fremgår af ministeriets hjemmeside.

Kvote 1

§ 21. Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Adgangsgrundlag efter § 4, stk. 1, nr. 1-8, og § 4, stk. 2 og 3, indgår, hvis adgangsgrundlaget kan omregnes til en optagelseskvotient.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er:

1) Eksamensgennemsnittet ifølge beviset, evt. justeret i henhold til reglerne i § 23.

2) Eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen, jf. § 41, stk. 2, evt. justeret i henhold til reglerne i § 23.

Stk. 3. Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, kan kun søge optagelse gennem kvote 2, jf. § 24, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan justere en ansøgers optagelseskvotient, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 22. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. § 21, trækker Den Koordinerede Tilmelding lod mellem de berørte ansøgere, jf. § 26.

Bonus for tidlig studiestart

§ 23. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 4, stk. 1, nr. 1-5, International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på 18 points eller højere, jf. § 4, stk. 2, og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. § 4, stk. 3, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, jf. dog stk. 3, får justeret sit eksamensgennemsnit, jf. stk. 2, når det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 21. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende eksamen er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset.

Stk. 2. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. § 41, stk. 3, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med én decimal.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen forlænger 2-års-fristen efter stk. 1, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold:

1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår.

2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer.

3) Adoption eller barsel.

4) Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap.

5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende.

6) Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark.

Stk. 4. Fristforlængelse efter stk. 3 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst opnå 4 års fristforlængelse ud over stk. 1.

Stk. 5. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 4, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 1-4. En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende eksamen, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for den pågældende uddannelse.

Kvote 2

§ 24. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter regler fastsat af uddannelsesinstitutionen til:

1) Ansøgere, som ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne optages i kvote 1.

2) Ansøgere, som har en adgangsgivende uddannelse uden et påført eksamensgennemsnit.

3) Ansøgere med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

4) Ansøgere, som ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har tilsvarende kvalifikationer, jf. § 8.

5) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til 7-trins-skalaen.

6) Ansøgere, der skal deltage i en adgangsprøve, en adgangsgivende samtale eller lignende.

Stk. 2. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter en konkret vurdering af ansøgningerne. Uddannelsesinstitutionen offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive kriterier, der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøgning. I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter højest vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år.

Stk. 3. Værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestilles med erhvervsarbejde, jf. stk. 2. Kontraktperioden indtil studiestart kan indgå i vurderingen, jf. dog stk. 2, 3. pkt.

Stk. 4. Institutionens vurdering efter stk. 2 kan omfatte optagelsesprøver, samtaler m.v.

Stk. 5. Institutionen kan dispensere fra optagelseskriterier i stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ventelistepladser (standby-pladser)

§ 25. Uddannelsesinstitutionen fastsætter et antal ventelistepladser, som søges samtidig med ansøgning om optagelse. Ansøgerne til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved den ordinære optagelse.

Stk. 2. Institutionen giver ansøgeren tilbud om en studieplads inden for fire uger efter studiestarten, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Tilbud om en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om studiepladsen inden for en frist fastsat af institutionen.

Stk. 4. Kan institutionen ikke give ansøgeren tilbud om optagelse inden fristens udløb, jf. stk. 2, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest ved næste ordinære optag. Det er dog en betingelse for optagelse, at ansøgeren senest inden ansøgningsfristens udløb opfylder de specifikke adgangskrav og karakterkrav, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. §§ 5 og 6.

Stk. 5. Hvis ansøgeren vil gøre brug af et tilsagn om optagelse, skal ansøgeren indgive en ny ansøgning via www.optagelse.dk ved næste ordinære optag.

Koordinering af optagelse

§ 26. Den Koordinerede Tilmelding koordinerer optagelsesprocessen. Efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet kan andre videregående uddannelser indgå i denne proces.

Stk. 2. På begæring af Uddannelses- og Forskningsministeriet skal uddannelsesinstitutionerne meddele Den Koordinerede Tilmelding de oplysninger, der er nødvendige for koordineringen af optagelsesprocessen.

Uddannelsesinstitutionens tilrettelæggelse af uddannelsen på egne udbudssteder

§ 27. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge en uddannelse således, at afgrænsede dele heraf henlægges til et andet godkendt udbudssted end dét den uddannelsessøgende er blevet optaget på, hvis institutionen har informeret herom ved ansøgningen og ved tilbud om optagelse. Informationen skal rumme konkrete oplysninger om, hvor uddannelsens enkelte dele gennemføres.

Stk. 2. Afgrænsede dele af en uddannelse er studieretninger, således som det er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, eller andre specialiserede dele af uddannelsen.

Stk. 3. Institutioner kan undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse, hvis institutionen vurderer, at der er for få ansøgere, som forventes at ville acceptere en tilbudt studieplads. Det er dog en betingelse, at ansøgerne er informeret herom ved ansøgning om optagelse. Beslutning om at undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse træffes senest den 5. juli kl. 12. Beslutningen skal samtidigt meddeles på institutionens hjemmeside.

Stk. 4. For uddannelser, der er omfattet af Den Koordinerede Tilmelding, skal informationen fremgå af optagelsesportalen, www.optagelse.dk. For andre uddannelser skal informationen fremgå af institutionens hjemmeside.

Meddelelse af afgørelse

§ 28. Ansøgerne modtager svar på deres ansøgning den 28. juli, jf. dog stk. 3. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag.

Stk. 2. Den 28. juli sender Den Koordinerede Tilmelding meddelelse til de ansøgere, som ikke kan optages på nogen af de søgte uddannelser, jf. dog stk. 1, 2. pkt. Meddelelsen skal indeholde information om uddannelser, der har ledige studiepladser.

Stk. 3. Institutionen kan sende svar før den 28. juli til ansøgere, som har behov for en opholdstilladelse som studerende, til ansøgere med funktionsnedsættelse, ansøgere der har deltaget i en adgangsprøve og ansøgere, der benytter sig af den grønlandske særordning. Det skal fremgå af tilbuddet, at pladstilbuddet bortfalder, hvis ansøgeren modtager pladstilbud på en højere prioritet. Institutionen fastsætter en frist for accept af tilbud om studieplads, som skal ligge før end den 5. juli.

Stk. 4. Retten til studieplads efter stk. 1 bortfalder, hvis ansøgeren ikke har accepteret tilbuddet inden for en frist fastsat af uddannelsesinstitutionen. Institutionen kan i usædvanlige tilfælde dispensere for fristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ledige studiepladser

§ 29. Uddannelsesinstitutionen fastsætter selv ansøgnings- og optagelsesprocedure for optagelse på ledige studiepladser.

Stk. 2. Hvis der er flere ansøgere til en uddannelse end ledige pladser, prioriteres ansøgerne efter objektive kriterier fastsat af institutionen. Information om institutionens ledige pladser og udvælgelseskriterier skal offentliggøres på samme tidspunkt på institutionens hjemmeside.

Til toppen

Kapitel 6 – Optagelse på de selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor)

§ 30. Ansøgning om optagelse på en professionsbacheloruddannelse, der er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse, sker direkte til uddannelsesinstitutionen med ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00, hvis der som led i udvælgelsen indgår en adgangsprøve.

Stk. 3. Institutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en studieplads. Institutionen giver samtidigt meddelelse om afslag til de ansøgere, der ikke kan optages. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag.

Stk. 4. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om eller afslag på en studieplads efter stk. 2 og 3 samt eventuelle krav om bekræftelse af tilbuddet.

§ 31. Kan uddannelsesinstitutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en professionsbacheloruddannelse, der er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse, skal udvælgelse ske efter faglige kriterier, som institutionen fastlægger i studieordningen.

Stk. 2. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside hvilke faglige kriterier, der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Til toppen

Kapitel 7 – Indskrivning

§ 32. Uddannelsesinstitutionen indskriver den studerende administrativt på det relevante trin af uddannelsen i en af følgende kategorier:

1) Erhvervsakademiuddannelser.

2) Professionsbacheloruddannelser.

3) Selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor).

4) Kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse.

5) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2. Indskrivning foregår løbende. Institutionen fastsætter regler om fordeling af studerende, når der er flere studiestartstidspunkter.

Stk. 3. Hvis der er flere studiestartstidspunkter på uddannelsen, informerer institutionen fra optagelsesprocessens start ansøgerne om fordelingskriterierne.

Stk. 4. Indskrivning på uddannelsens senere trin er betinget af, at institutionen har en ledig studieplads.

Stk. 5. Ved indskrivning bliver den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

Stk. 6. Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 33. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 32, nr. 4 og 5.

Overflytning og studieskift

§ 34. En studerende, der ønsker at fortsætte på samme uddannelse ved en ny uddannelsesinstitution, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse. Dog indskrives den studerende på uddannelsen efter § 32, hvis pågældende opfylder adgangskravene og har bestået uddannelseselementer, der svarer til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den nye institution. Indskrivning forudsætter, at der er en ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler. Brugte eksamensforsøg medregnes i opgørelsen af prøveforsøg ved den nye institution.

Stk. 2. Det er en betingelse for overflytning, at ansøgeren, jf. stk. 1, samtykker til, at den nye institution kontakter den første (afgivende) institution med henblik på at få oplysninger om ansøgerens beståede uddannelseselementer, brugte prøveforsøg i ikke-beståede uddannelseselementer, udtalelser fra gennemførte eller afbrudte praktikforløb, indskrivningsperioden og eventuel anden information, der er relevant for behandlingen af ansøgningen. Den første institution meddeler den nye, hvis betingelerne for udskrivning efter § 35, nr. 2-6, var opfyldt. Den nye institution behandler ansøgningen efter § 37, stk. 5.

Stk. 3. Hvis en studerende ønsker at skifte til en ny uddannelse på samme eller ny institution, skal pågældende ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, medmindre ansøgeren kan indskrives på uddannelsen efter § 32. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene og har bestået uddannelseselementer, der svarer til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den nye institution. Indskrivning forudsætter, at der er en ledig studieplads.

Stk. 4. Indskrivning sker inden for rammerne af denne bekendtgørelse efter den nye institutions regler. Institutionen kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser.

Stk. 5. I forbindelse med ansøgning om indskrivning, kan den første (afgivende) institution dispensere fra kravet om, at studieelementer svarende til første studieår skal være bestået, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 6. Ved ansøgning om indskrivning finder § 18 og § 19 tilsvarende anvendelse.

Til toppen

Kapitel 8 – Udskrivning og genindskrivning

§ 35. Uddannelsesinstitutionen bringer indskrivningen til ophør, når den studerende:

1) har gennemført uddannelsen,

2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen,

3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået studiestartsprøven, jf. eksamensbekendtgørelsen,

4) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået førsteårsprøven, jf. eksamensbekendtgørelsen,

5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav, jf. eksamensbekendtgørelsen,

6) ikke kan afslutte uddannelsen som følge af uddannelsens regler, eller

7) melder sig ud af uddannelsen.

§ 36. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte en frist for modtagelse af ansøgninger om genindskrivning til næste studiestart. Fristen skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Stk. 2. Institutionen kan genindskrive løbende.

§ 37. Hvis en ansøger tidligere har været optaget og indskrevet på en uddannelse udbudt efter denne bekendtgørelse, og pågældende ansøger om indskrivning på samme uddannelse ved samme eller en ny uddannelsesinstitution, skal vedkommende ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En ansøger, jf. stk. 1, skal ansøge om genindskrivning, når ansøgeren har bestået uddannelseselementer svarende til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den nye institution. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og der er en ledig studieplads, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 3. Det er en betingelse for genindskrivning, at ansøgeren, jf. stk. 1, samtykker til, at den nye institution kontakter en eventuel tidligere institution med henblik på at få oplysninger om ansøgerens beståede uddannelseselementer, brugte prøveforsøg i ikke-beståede uddannelseselementer, udtalelser fra gennemførte eller afbrudte praktikforløb, indskrivningsperioden og eventuel anden information, der er relevant for behandlingen af ansøgningen. Den tidligere institution meddeler den nye, hvis betingelser for udskrivning efter § 35, nr. 2-6, var opfyldt. Den nye institution behandle ansøgningen efter stk. 5.

Stk. 4. Genindskrivning kan ikke finde sted, hvis indskrivningen er bragt til ophør, jf. § 35, nr. 1.

Stk. 5. Hvis indskrivningen er bragt til ophør, jf. § 35, nr. 2-6, kan en ansøger genindskrives, jf. dog § 2. Institutionen genindskriver den pågældende, hvis institutionen på baggrund af en konkret vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

Stk. 6. Hvis indskrivningen er bragt til ophør efter § 35, nr. 7, kan en ansøger genindskrives, jf. dog § 2. Hvis institutionen kunne have bragt indskrivningen til ophør, jf. § 35, nr. 2-6, finder stk. 4 tilsvarende anvendelse. Ansøgeren kan tidligst genindskrives 5 måneder efter udskrivningen.

Stk. 7. Hvor ansøgeren genindskrives, jf. stk. 4 eller 5, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Hvor prøveforsøg er opbrugt, giver uddannelsesinstitutionen den studerende et nyt prøveforsøg i det eller de relevante uddannelseselementer.

Stk. 8. Ved genindskrivning fastsætter institutionen øvrige relevante studievilkår for den studerende.

§ 38. Uddannelsesinstitutionen kan i studieordningen fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået nogen prøver i en sammenhængende periode på mindst 1 år.

Stk. 2. Institutionen kan dispensere fra regler fastsat i medfør af stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Til toppen

Kapitel 9 – Orlov

§ 39. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler fastsat af uddannelsesinstitutionen, jf. dog stk. 2 og § 40.

Stk. 2. I orlovsperioden kan den studerende ikke deltage i undervisningen eller prøver på uddannelsen. Den studerende kan ikke deltage i prøver eller blive tilmeldt prøver i uddannelseselementer, som den studerende ikke har modtaget undervisning i.

§ 40. Uddannelsesinstitution kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har bestået alle prøver på uddannelsens første studieår. På en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor) skal den studerende have bestået første semester, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, som defineret i § 1 i lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 3. En studerende følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel, hvis pågældende tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet eller tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet.

Stk. 4. Institutionerne kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Til toppen

Kapitel 10 – Andre bestemmelser

§ 41. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen sker efter tabeller, som offentliggøres på optagelsesportalen, www.optagelse.dk.

Stk. 2. Udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 4, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, omregnes efter tabeller, som offentliggøres på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Stk. 3. Opnåede eksamensresultater omregnes til 7-trins-skalaen før beregning af gennemsnit og eventuel justering af eksamensgennemsnittet efter § 23.

§ 42. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole reserverer plads til 2 ansøgere fra Færøerne ved hver optagelse på uddannelsen til professionsbachelor i journalistik.

§ 43. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 44. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan bestemme, at uddannelsesinstitutionernes meddelelser til ministeriet i henhold til bekendtgørelsen skal ske i elektronisk form, herunder bestemme, i hvilket format og til hvilke adressater meddelelserne skal gives.

§ 45. Uddannelsesinstitutionens afgørelser kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for at indgive en klage er 2 uger, fra den dag afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere institutionens udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender den samlede sag til styrelsen.

Til toppen

Kapitel 11 – Ikrafttræden m.v.

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. marts 2019.

Stk. 2. § 23 ophæves den 1. januar 2020.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ophæves.

Til toppen

Noter

§ 3 ændret 5/7 2019 ved bek. nr. 663 af 28/6 2019.

Til toppen

Bilag 1 – Specifikke adgangskrav ved de enkelte erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Udover nedenstående adgangskrav kan uddannelsesinstitutionerne fastsætte lokale krav om, at den adgangsgivende eksamen skal være aflagt med et bestemt eksamensgennemsnit, eller at et eller flere fag er bestået med en bestemt minimumskarakter. Hvis en uddannelse eller væsentlige dele er på engelsk, kan institutionen fastsætte krav om engelsk B. Information om disse krav fremgår af optagelse.dk.

Uddannelsesinstitutionen skal foretage en individuel vurdering af en ansøgerens kompetencer, hvis ansøgeren søger optagelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav.

En erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år er adgangsgivende til optagelse på alle erhvervsakademiuddannelser dog med undtagelse af installatøruddannelserne og klinisk tandtekniker. Ansøgeren skal stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på erhvervsakademiuddannelsen.

Varslinger af skærpede adgangskrav fremgår af optagelse.dk.

Bio- og laboratorieteknisk område

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Ernæringsteknolog

 

 

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for procesteknologi, se procesteknolog

 

 

Fødevareteknolog

 

 

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for procesteknologi, se procesteknolog

 

 

Jordbrugsteknolog (AP Graduate in Agro Business and Landscape Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C og bioteknologi A eller kemi C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Anlægsgartner (trin 2)

 

dyrepasser (trin 2)

 

gartner (trin 2)

 

greenkeeper (trin 2)

 

landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2)

 

produktionsgartner (trin 2)

 

skov- og naturteknik (trin 2)

 

væksthusgartner (trin 2)

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag C

 

Anden adgang

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Laborant (AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten kemi C eller naturfag C

 

Anden adgang

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Miljøteknolog (AP Graduate in Environmental Technology)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Kemi C og matematik C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Elektrikeruddannelsen (med specialer)

 

mejerist

 

procesoperatør

 

Specifikke adgangskrav: Kemi C og matematik D

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Kemi C og matematik C

 

 

Procesteknolog (ernærings-, fiskeri-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi) (AP Graduate in Nutrition and Technology)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Bager (trin 2)

 

bager og konditor (trin 2)

 

ernæringsassistent (trin 2)

 

gastronom (med specialer)

 

gourmetslagter (med specialer)

 

konditor (trin 2)

 

mejerist (trin 2)

 

procesoperatør (trin 2)

 

slagter (med specialer)

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten kemi C eller matematik C eller naturfag C

 

Anden adgang

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

It-faglige område

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Datamatiker (AP Graduate in Computer Science)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B

 

Anden adgang

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B

 

 

Elektronikteknolog

 

 

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for it-teknologi, se it-teknolog

 

 

It-teknolog (AP Graduate in IT Technology)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2)

 

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)

 

elektrikeruddannelsen (med specialer)

 

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C

 

Anden adgang

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Multimediedesigner AK (AP Graduate in Multimedia Design)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)

 

digital media

 

film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

 

fotograf

 

grafisk tekniker

 

mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)

 

skiltetekniker

 

teknisk designer

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B

 

Anden adgang

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C

 

 

Netværksteknolog

 

 

Ansøgerne optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for it-teknologi, se it-teknolog

 

 

Designfaglige område

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Designteknolog (AP Graduate in Design, Technology and Business)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Beklædningshåndværker (med specialer eller trin 2)

 

boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer)

 

detailhandelsuddannelse (med specialer)

 

eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)

 

grafisk tekniker

 

guld- og sølvsmed (med specialer eller trin 2)

 

handelsuddannelse (med specialer)

 

maskinsnedker

 

mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)

 

skiltetekniker

 

snedker (med specialer)

 

teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer)

 

teknisk designer

 

ædelsmed (med specialer)

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve

 

Anden adgang

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve

 

 

E-designer (AP Graduate in e-design)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer)

 

digital media

 

maskinsnedker

 

mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)

 

skiltetekniker

 

snedker (med specialer)

 

teknisk designer

 

Specifikke adgangskrav: bestået adgangsprøve

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve

 

 

Samfundsfaglig område

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Generel kontoruddannelse

 

kontoruddannelse (med specialer)

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B

 

 

Sundhedsfaglig område

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Klinisk tandtekniker

 

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Laboratorietandtekniker (trin 2 hvis gl. ordning)

 

Specifikke adgangskrav: Optagelse på baggrund af adgangsgivende samtale

 

 

Tekniske område

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav 2016

 

 

Automationsteknolog (AP Graduate in Automation Engineering)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2)

 

bådmekaniker

 

cnc-tekniker

 

cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)

 

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)

 

elektrikeruddannelsen (med specialer)

 

entreprenør- og landbrugsuddannelsen (speciale entreprenørmaskinmekaniker, kranmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, landbrugssmed eller personliftmekaniker)

 

finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker)

 

flymekaniker

 

industritekniker (specialer og trin 2 og 3)

 

køletekniker

 

maskinsnedker

 

personvognsmekaniker (trin 2)

 

procesoperatør (trin 2)

 

skibsmekaniker

 

skibsmontør

 

vvs-energiuddannelsen

 

vvs-uddannelsen

 

værktøjsuddannelsen (med specialer)

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C

 

Anden adgang

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Autoteknolog (AP Graduate in Automotive Technology)

 

 

Adgang via gymnasial uddannelse

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)

 

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelse (med specialer og trin 2)

 

flymekaniker

 

karrosseriuddannelsen

 

lastvognsmekaniker (trin 2)

 

mekaniker (trin 2)

 

personvognsmekaniker (trin 2)

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C

 

Anden adgang

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C

 

 

Byggekoordinator (AP Graduate in construction and business, Construction Coordinator)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Anlægsstruktør

 

bygningsstruktør

 

brolægger

 

bygningsmaler

 

ejendomsservicetekniker

 

elektrikeruddannelsen (med specialer)

 

individuel EUD, bygge og anlæg

 

glarmester

 

maskinsnedker

 

murer

 

skorstensfejer

 

snedker (med specialer)

 

stenhugger

 

stukkatør

 

tagdækker

 

teknisk designer

 

teknisk isolatør

 

træfagenes byggeuddannelse

 

vvs-energiuddannelsen

 

vvs-uddannelsen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Byggetekniker (AP Graduate in Construction Technology)

 

 

Ansøgere optages på bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, se denne.

 

 

Driftsteknolog – Offshore (AP Graduate in Management Technology Offshore)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Automatik- og procesuddannelsen (specialer og trin 2)

 

beslagsmed

 

boligmonteringsuddannelsen

 

cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)

 

elektrikeruddannelsen (med specialer)

 

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer og trin 2)

 

finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker)

 

flymekaniker

 

industriteknikeruddannelsen (med specialer)

 

karrosseriuddannelsen (med specialer)

 

køletekniker (trin 2)

 

lastvognsmekaniker (trin 2)

 

mekaniker (trin 2)

 

metalsmed (med specialer)

 

maskinsnedker

 

ortopædist

 

personvognsmekaniker (trin 2)

 

procesoperatør (trin 2)

 

skibsmekaniker (med specialer eller trin 2)

 

skibsmontør (trin 2)

 

skibstekniker (trin 2)

 

skorstensfejer (trin 2)

 

smed (med specialer)

 

snedker (med specialer)

 

støberitekniker (med specialer)

 

teknisk designer

 

vvs-energiuddannelsen

 

vvs-uddannelsen

 

værktøjsuddannelsen (med specialer)

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C

 

Anden adgang

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Energiteknolog (AP Graduate in Energy Technology)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Anlægsstruktør

 

automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)

 

brolægger

 

bygningsstruktør

 

ejendomsservicetekniker

 

elektrikeruddannelsen (med specialer)

 

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

 

køletekniker (trin 2)

 

maskinsnedker

 

murer (trin 2)

 

procesoperatør (trin 2)

 

smed (med specialer)

 

snedker (med specialer)

 

teknisk designer

 

teknisk isolatør

 

træfagenes byggeuddannelse

 

vvs-energiuddannelsen

 

vvs-uddannelsen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C

 

Anden adgang

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Fiskeriteknolog (indledende trin)

 

 

På de indledende trin kan alle optages, som har mindst 2 års studierelevant erhvervserfaring, gerne i fiskerisektoren, og også har enten: folkeskolens 10. klasseprøve i matematik og naturlære eller mindst folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk. Andre eksaminer på tilsvarende eller højere niveau kan også give adgang.

 

 

 

Ansøgere på fiskeriteknolog optages på procesteknolog, se denne.

 

 

Installatør, stærkstrøm (AP Graduate in Service Engineering)

 

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)

 

elektrikeruddannelsen (med specialer)

 

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Installatør, VVS (AP Graduate in Service Engineering)

 

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Smed (med specialer og trin 2)

 

vvs-energiuddannelsen

 

vvs-uddannelsen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Kort- og landmålingstekniker (AP Graduate in Construction Technology) eller (AP Graduate in Surveying and Mapping)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Anlægsstruktør

 

brolægger

 

bygningsmaler

 

bygningsstruktør

 

detailhandelsuddannelsen (med specialer)

 

ejendomsservicetekniker

 

elektrikeruddannelsen (med specialer)

 

handelsuddannelse (med specialer)

 

maskinsnedker

 

murer (trin 2)

 

snedker (bygningssnedker)

 

snedker (med specialer)

 

tagdækker

 

teknisk designer (bygge og anlæg)

 

teknisk isolatør

 

træfagenes byggeuddannelse

 

vvs-energiuddannelsen

 

vvs-uddannelsen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Produktionsteknolog (AP Graduate in Production Technology)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)

 

beslagsmed

 

boligmonteringsuddannelsen

 

cnc-tekniker (trin 2)

 

cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)

 

elektrikeruddannelsen (med specialer)

 

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

 

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (trin 2 og speciale kranmekaniker)

 

finmekaniker (med specialer og trin 2)

 

flymekaniker

 

gartner

 

industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer)

 

karrosseriuddannelsen

 

køletekniker (trin 2)

 

landbrugsuddannelsen

 

lastvognsmekaniker (trin 2)

 

maskinsnedker (trin 2)

 

mekaniker (trin 2)

 

metalsmed (med specialer)

 

ortopædist

 

personvognsmekaniker (trin 2)

 

plastmager (trin 2)

 

procesoperatør (trin 2)

 

skibsmekaniker (trin 2)

 

skibsmontør (trin 2)

 

skibstekniker (trin 2)

 

skorstensfejer (trin 2)

 

smed (med specialer)

 

snedker (med specialer)

 

støberitekniker (trin 2)

 

teknisk designer

 

vindmølletekniker (med specialer)

 

vvs-energiuddannelsen

 

vvs-uddannelsen

 

værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2)

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C

 

Anden adgang

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Merkantilt

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Financial controller

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

 

Finansøkonom (AP Graduate in Financial Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

 

Handelsøkonom (AP Graduate in Commerce Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Detailhandelsuddannelsen (med specialer)

 

eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)

 

generel kontoruddannelse

 

gourmetslagter (med specialer)

 

handelsuddannelse (med specialer)

 

kontoruddannelse (med specialer)

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi D eller matematik D

 

 

Logistikøkonom (AP Graduate in Logistic Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Buschauffør i kollektiv trafik (trin 3)

 

handelsuddannelse (med specialer)

 

kontoruddannelse (med specialer)

 

kranuddannelsen (trin 3)

 

kørselsdisponent

 

lager- og terminaluddannelsen (trin 3)

 

personbefordringsuddannelsen (trin 3)

 

postuddannelsen (trin 3)

 

turistbuschauffør (trin 2)

 

vejgodstransportuddannelsen (trin 3)

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik C

 

 

Markedsføringsøkonom (AP Graduate in Marketing Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

 

Serviceøkonom (AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C eller virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 

Bager (trin 2)

 

detailhandelsuddannelsen (med specialer)

 

eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)

 

gastronom (med specialer)

 

generel kontoruddannelse

 

gourmetslagter (med specialer)

 

handelsuddannelse (med specialer)

 

konditor (trin 2)

 

kontoruddannelse (med specialer)

 

receptionist

 

tjener (trin 2)

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B

 

 

Professionsbacheloruddannelser

Design

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i smykker, teknologi og business (Bachelor in Jewellery, Technology and Business)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

Adgang via erhvervsuddannelse:

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

 

Medie

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i animation (Bachelor of Animation)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Digital media

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve

 

 

Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Dansk A, engelsk B og enten samfundsfag C, samtidshistorie C eller historie C og bestået adgangsprøve

 

 

Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation (Bachelor in one Foreign Language and IT-based Marketing and Communication)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk A eller tysk begyndersprog på A niveau eller tysk fortsættersprog på B niveau afhængig af det valgte sprog

 

 

Professionsbachelor, fotojournalist (Bachelor in Photo Journalism)

 

 

Anden adgang:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve

 

 

Professionsbachelor i grafisk fortælling (Bachelor in Graphic Storytelling)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Grafisk tekniker

 

mediegrafiker

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

Anden adgang:

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

 

Professionsbachelor i grafisk kommunikation (Bachelor of Graphic Communication)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Grafisk tekniker

 

mediegrafiker (trin 2)

 

skiltetekniker

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

 

Professionsbachelor, journalist (Bachelor of Journalism)

 

 

Anden adgang:

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

 

Professionsbachelor i kommunikation (Bachelor of Communication)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B, samfundsfag B eller samtidshistorie B og matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

 

Professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation (Bachelor of Media and Sonic Communication)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve

 

Anden adgang:

 

Musikalsk grundkursus (MGK)

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve

 

 

Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse (Bachelor of Media Production and Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

 

grafisk tekniker

 

mediegrafiker (trin 2)

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve

 

 

Professionsbachelor i multiplatform storytelling and production (Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Digital media (med specialer)

 

Film- og tv-produktionsuddannelsen

 

grafisk tekniker

 

mediegrafiker (trin 2)

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

 

Professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse (Bachelor of TV and Media Production)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

 

Fotograf

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve

 

 

Professionsbachelor i visuel kommunikation (Bachelor of Visual Communication)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Digital media (med specialer)

 

film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

 

fotograf

 

grafisk tekniker

 

mediegrafiker (trin 2)

 

skiltetekniker

 

teater-, udstillings- og eventtekniker

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve

 

 

Pædagogisk område

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik (Bachelor of Diaconia and Social Work)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

 

social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor, folkeskolelærer (Bachelor of Education)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Det justerede karaktergennemsnit, jf. § 19, stk. 2, skal være bestået med mindst 7,0 eller optagelse på baggrund af adgangsgivende samtale.

 

Efter optag på uddannelsen er der specifikke krav til valg af undervisningsfag, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

 

 

Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (Bachelor of Christianity, Culture and Communication)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i natur- og kulturformidling (Bachelor of Natural and Cultural Heritage Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Skov- og naturtekniker med speciale i Natur- og friluftsformidler

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B

 

 

Professionsbachelor, pædagog (Bachelor in Social Education)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis uddannelsen er fra før 2016):

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C, naturfag C og engelsk D

 

Adgang via den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) / Den pædagogiske grunduddannelse (PGU):

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E

 

Anden adgang:

 

4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:

 

1. Dansk A

 

2. Engelsk B

 

3. Samfundsfag C

 

4. Et valgfrit fag på C-niveau

 

 

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve, hvortil man udvælges på grundlag af en motiveret ansøgning

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Boligmontering

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve, hvortil man udvælges på grundlag af en motiveret ansøgning.

 

 

Samfundsfaglig

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B

 

 

Professionsbachelor i skat

 

(Bachelor of taxation)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C, samfundsfag C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere.

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

Anden adgang:

 

4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:

 

1. Dansk A

 

2. Engelsk C

 

3. Samfundsfag C

 

4. Matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

 

Professionsbachelor, socialrådgiver (Bachelor of Social Work)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

 

social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk D og enten samfundsfag C eller naturfag C

 

Anden adgang:

 

4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:

 

1. Dansk A

 

2. Engelsk B

 

3. Samfundsfag B

 

4. Psykologi C

 

 

Sundhedsfaglig

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Bachelor of Global Nutrition and Health

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Ernæringsassistent

 

gastronom

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

 

 

Bandagist/ortopædiingeniør

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten bioteknologi A eller kemi C og enten fysik A eller geovidenskab A

 

 

Professionsbachelor i psykomotorik (Bachelor in Psychomotor Therapy)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

 

Adgang via social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis uddannelsen er fra før 2016):

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk C og naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

 

Adgang via den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)/Den pædagogiske grunduddannelse (PGU):

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

 

Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse:

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

 

Anden adgang:

 

4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:

 

1. Dansk A

 

2. Engelsk B

 

3. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B

 

4. Samfundsfag C eller psykologi C

 

Specifikke adgangskrav:

 

9 måneders erhvervserfaring og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

 

 

Professionsbachelor, bioanalytiker (Bachelor of Biomedical Laboratory Science)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Hospitalsteknisk assistent (speciale i neurofysiologi)

 

social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C og kemi C og matematik C og naturfag C og engelsk D

 

Adgang via anden uddannelse:

 

4 eller 5 gymnasiale enkeltfag i form af følgende nedenstående nummererede krav:

 

1. Dansk A

 

2. Engelsk B

 

3. Matematik C

 

4. Bioteknologi A eller både biologi C og kemi C

 

 

Professionsbachelor, ergoterapeut (Bachelor of Occupational Therapy)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

 

social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk C og enten naturfag C, biologi C eller kemi C

 

Anden adgang:

 

4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:

 

1. Dansk A

 

2. Engelsk B

 

3. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B

 

4. Samfundsfag C eller psykologi C

 

Specifikke adgangskrav:

 

9 måneders erhvervserfaring

 

 

Professionsbachelor i ernæring og sundhed (Bachelor in Nutrition and Health)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og kemi C eller bioteknologi A og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Bager (trin 2)

 

ernæringsassistent (trin 2)

 

gastronom (med specialer)

 

gourmetslagter (med specialer)

 

konditor (trin 2)

 

social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

 

slagter (med specialer)

 

tjener (trin 2)

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

 

 

Professionsbachelor, fysioterapeut (Bachelor of physiotherapy)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller naturfag C

 

 

Professionsbachelor, jordemoder (Bachelor of Midwifery)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller biologi A eller kemi C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Ambulancebehandler

 

den pædagogiske assistentuddannelse (PGU)

 

hospitalsteknisk assistent

 

redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent)

 

tandklinikassistent

 

social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

 

veterinærsygeplejerske

 

Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A eller naturfag C

 

 

Professionsbachelor i optometri (Bachelor in Optomerty)

 

 

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og biologi C og matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Optometrist

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Anden adgang:

 

5 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:

 

1. Dansk A

 

2. Engelsk B

 

3. Matematik C

 

4. Psykologi C eller samfundsfag C

 

5. Bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C eller biologi C

 

 

Professionsbachelor, radiograf (Bachelor of Radiography)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk D samt to af følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B

 

Anden adgang:

 

4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:

 

1. Dansk A

 

2. Engelsk C

 

3. To af følgende fag:

 

Bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B

 

 

Professionsbachelor, sygeplejerske (Bachelor of Science in Nursing)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Ambulancebehandler

 

redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent)

 

social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C og naturfag C og engelsk D

 

Anden adgang:

 

4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:

 

1. Dansk A

 

2. Engelsk B

 

3. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B

 

4. Samfundsfag C eller psykologi C

 

Specifikke adgangskrav: 9 måneders erhvervserfaring

 

 

Professionsbachelor i tandpleje (Bachelor of Dental Hygiene)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

 

tandklinikassistent

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller matematik C eller naturfag C

 

 

Teknisk

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion (Bachelor of Architectural Technology and Construction Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik C

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Anlægsstruktør

 

brolægger

 

bygningsmaler

 

bygningsstruktør

 

detailhandelsuddannelsen (med specialer)

 

ejendomsservicetekniker

 

elektrikeruddannelsen (med specialer)

 

handelsuddannelse (med specialer)

 

maskinsnedker

 

murer (trin 2)

 

snedker (bygningssnedker)

 

snedker (med specialer)

 

tagdækker

 

teknisk designer (bygge og anlæg)

 

teknisk isolatør

 

træfagenes byggeuddannelse

 

vvs-energiuddannelsen

 

vvs-uddannelsen

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagment (Bachelor of Mitigation, Emergency and Risk Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Fysik C eller kemi C og samfundsfag C eller historie A

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Ambulancebehandler

 

redderuddannelsen (med speciale som ambulanceassistent)

 

Specifikke adgangskrav: Dansk C og kemi C eller naturfag C og matematik C og engelsk D

 

Adgang via anden uddannelse:

 

4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A og engelsk B og fysik C eller kemi C og matematik C

 

 

Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation (Bachelor of Food Technology and Applikation)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B og fysik B og enten geovidenskab A eller kemi C eller bioteknologi A

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B og fysik B og enten geovidenskab A eller kemi C eller bioteknologi A

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B og fysik B og enten geovidenskab A eller kemi C eller bioteknologi A

 

 

Professionsbachelor som have- og parkingeniør (Bachelor of Urban Landscape Engineering)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Anlægsgartner (trin 2)

 

gartner (trin 2)

 

greenkeeper

 

landbrugsuddannelsen (med specialer)

 

produktionsgartner (trin 2)

 

skov- og naturtekniker (trin 2)

 

væksthusgartner (trin 2)

 

Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten biologi B, bioteknologi A eller kemi B

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse (til overbygningsdelen):

 

Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog med studieretning inden for landskab og anlæg

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor, skov- og landskabsingeniør (Bachelor of Forest and Landscape Engineering)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Anlægsgartner (trin 2)

 

gartner (trin 2)

 

greenkeeper (trin 2)

 

landbrugsuddannelsen (med specialer)

 

skov- og naturtekniker (trin 2)

 

væksthusgartner (trin 2)

 

Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

 

 

Økonomisk

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i eksport og teknologi (Bachelor of Export and Technology Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

Adgang via relevanterhvervsuddannelse:

 

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

 

beslagsmedeuddannelsen

 

boligmontering

 

cnc-teknikuddannelsen (trin 2)

 

cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)

 

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)

 

elektrikeruddannelsen (med specialer)

 

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

 

entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker

 

finmekaniker (med specialer)

 

flymekaniker

 

grafisk tekniker

 

handelsuddannelse (med specialer)

 

industriteknikeruddannelsen (med specialer)

 

karrosseriuddannelsen

 

køletekniker (trin 2)

 

maritime håndværksfag

 

maskinsnedker

 

mediegrafiker

 

mekaniker (trin 2)

 

metalsmed (med specialer)

 

modelsnedker

 

plastmager (trin 2)

 

procesoperatør (trin 2)

 

skibsmekaniker (trin 2)

 

skibsmontør (trin 2)

 

skibstekniker (trin 2)

 

skiltetekniker

 

skorstensfejer (trin 2)

 

smed (med specialer)

 

snedker (med specialer)

 

støberitekniker (trin 2)

 

teknisk designer

 

vejgodstransportuddannelsen

 

vvs-energiuddannelsen

 

værktøjsuddannelsen (med specialer)

 

værktøjstekniker

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:

 

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

 

Professionsbachelor i finans (Bachelor of Financial Management and Services)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Finansuddannelsen (trin 2)

 

handelsuddannelse (med specialer)

 

it-supporter

 

kontoruddannelse (med specialer)

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 

 

Professionsbachelor i Leisure Management (Bachelor of Leisure Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B

 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

 

Eventkoordinator

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B

 

 

Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse (Bachelor of Value Chain Management)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B

 

 

 

 

Professionsbachelor i økonomi og it (Bachelor of Economics and Information Technology)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B

 

 

 

 

Diplomingeniøruddannelser

 

 

Hovedområde

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Bioteknologiingeniør

 

 

Bioteknologi

 

(Bachelor of Engineering in Biotechnology)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi B

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi B

 

 

Bygningsingeniør

 

 

Arktisk teknologi

 

(Bachelor of Engineering in Arctic Technology)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

 

 

Byggeri og infrastruktur (Bachelor of Engineering in Building and

 

Civil Engineering)

 

 

Bygning

 

(Bachelor of Engineering in Civil Engineering)

 

 

Byggeri og anlæg

 

(Bachelor of Engineering in Civil Engineering)

 

 

Bygningsteknik

 

(Bachelor of Engineering in Civil Engineering)

 

 

Bygningsdesign

 

(Bachelor of Engineering in Architectural Engineering)

 

 

Designingeniør

 

 

Integreret design

 

(Bachelor of Engineering in Integrated Design)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Designingeniør

 

 

Interaktivt design

 

(Bachelor of Engineering in Interaction Design)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A

 

 

Elektroingeniør

 

 

Elektrisk energiteknologi

 

(Bachelor of Engineering in Electrical Energy Technology)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Elektroteknologi

 

(Bachelor of Engineering in Electrical Engineering)

 

 

Elektronikingeniør

 

 

Elektronik

 

(Bachelor of Engineering in Electronics)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A

 

 

Elektronik og datateknik

 

(Bachelor of Engineering in Electronics and Computer Engineering)

 

 

Energiingeniør

 

 

Bæredygtig energiteknik

 

(Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Forsyningsingeniør

 

 

Forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme

 

(Bachelor of Engineering in Supply Engineering, Water, Waste Water and District Heating)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Fødevareingeniør

 

 

Fødevaresikkerhed og -kvalitet

 

(Bachelor of Engineering in Food Safety and Quality)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C

 

 

Global Management and Manufacturing-ingeniør

 

 

Global Management and Manufacturing

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B og enten fysik B eller geovidenskab A

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten fysik B eller geovidenskab A og matematik B

 

 

It-ingeniør

 

 

Informations- og kommunikationsteknologi

 

(Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A

 

 

 

 

It og økonomi

 

(Bachelor of Engineering in IT and Economics)

 

 

It-elektronik

 

(Bachelor of Engineering in Computer Engineering)

 

 

Softwareteknologi

 

(Bachelor of Engineering in Software Technology)

 

 

Robotteknologi

 

(Bachelor of Engineering in Robot Systems)

 

 

Kemiingeniør

 

 

Kemi og bioteknologi

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi B

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi B

 

 

 

 

Kemi- og bioteknik (Bachelor of Engineering in Chemical and Bio Engineering)

 

 

Kemi (kemiteknik)

 

(Bachelor of Engineering in Chemical Engineering)

 

 

Kemi og fødevareteknologi (Bachelor of Engineering in Food Technology)

 

 

Kemiteknik og international business

 

(Bachelor of Engineering in Chemical Engineering and International Business)

 

 

Maskiningeniør

 

 

Maskinteknik

 

(Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Maskinteknologi

 

(Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering)

 

 

Materialeingeniør

 

 

Materialeteknologi

 

(Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Mekatronikingeniør

 

 

Mekatronik

 

(Bachelor of Engineering in Mechatronics)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Nanoingeniør

 

 

Nanoteknologi

 

(Bachelor of Engineering in Nanotechnology)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Proces og innovationsingeniør

 

 

Proces og innovation

 

(Bachelor of Engineering in Process and Innovation)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Produktionsingeniør

 

 

Produktion (Produktionsteknik)

 

(Bachelor of Engineering in Manufacturing Engineering)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Sundhedsteknologiingeniør

 

 

Sundhedsteknologi

 

(Bachelor of Engineering in Healthcare Technology)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Trafik- og transportingeniør

 

 

Mobilitet, Transport og Logistik

 

(Bachelor of Engineering in Mobility, Transport and Logistics)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A eller samfundsfag A

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A

 

 

Teknologi og business

 

 

Forretningsudvikling (Bachelor of Engineering in Business Development), BDE

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

 

 

Eksport og teknologi

 

(Bachelor of Engineering in Global Business Engineering)

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B og engelsk A og enten fransk begyndersprog C eller spansk C eller tysk begyndersprog C

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik B og engelsk A og enten fransk begyndersprog C eller spansk C eller tysk begyndersprog C

 

 

Teknologi og business

 

 

Eksportteknologi

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik A

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik A

 

 

Maritime professionsbacheloruddannelser

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor, maskinmester

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via erhvervsuddannelse:

 

Specifikke adgangskrav: 2 af følgende fag på B-niveau, resten på C-niveau: Matematik, engelsk og dansk og enten fysik eller kemi

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Specifikke adgangskrav: Matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi.

 

Niveau: 2 fag på B-niveau, resten på C-niveau

 

 

Professionsbachelor, skibsofficer

 

 

Uanset adgangsvej er det en forudsætning for optagelsen, at ansøgeren har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger.

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via erhvervsuddannelse:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi.

 

Niveau: 2 fag på B-niveau, resten på C-niveau

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor, skibsfører

 

 

Uanset adgangsvej er det en forudsætning for optagelsen, at ansøgeren har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger.

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via erhvervsuddannelse:

 

Specifikke adgangskrav: Matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi.

 

Niveau: 2 fag på B-niveau, resten på C-niveau

 

Anden adgang:

 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Kunstneriske professionsbacheloruddannelser

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i kunsthåndværk, glas og keramik

 

 

Adgang via gymnasial eksamen:

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

Adgang via erhvervsuddannelse:

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

 

Selvstændig overbygningsuddannelser (professionsuddannelser)

 

 

Uddannelse

 

 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i design og business (Bachelor of Design and Business)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Designteknolog

 

e-designer

 

handelsøkonom

 

markedsføringsøkonom

 

multimediedesigner

 

produktionsteknolog

 

serviceøkonom

 

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

 

 

Professionsbachelor i digital konceptudvikling (Bachelor of Digital Concept Development)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Datamatiker

 

designteknolog

 

e-designer

 

markedsføringsøkonom

 

multimediedesigner

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i e-handel (Bachelor of E-commerce Management)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Handelsøkonom

 

logistikøkonom

 

markedsføringsøkonom

 

multimediedesigner

 

serviceøkonom

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i energimanagement (Bachelor of Energy Management)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Automationsteknolog

 

energiteknolog

 

installatør, stærkstrøm

 

installatør, VVS

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Automationsteknolog

 

autoteknolog

 

byggekoordinator

 

byggetekniker

 

datamatiker

 

designteknolog

 

installatør, stærkstrøm

 

installatør, VVS

 

markedsføringsøkonom

 

finansøkonom

 

handelsøkonom

 

it- og elektronikteknolog

 

jordbrugsteknolog

 

laborant

 

logistikøkonom

 

multimediedesigner

 

procesteknolog

 

produktionsteknolog

 

serviceøkonom

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

Anden adgang:

 

Specifikke adgangskrav: Optagelse på baggrund af adgangsgivende samtale

 

 

Professionsbachelor i International Hospitality Management (Bachelor of International Hospitality Management)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Markedsføringsøkonom

 

serviceøkonom

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

 

 

Professionsbachelor i international handel og markedsføring (Bachelor of International Sales and Marketing Management)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Markedsføringsøkonom

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

 

 

Professionsbachelor i it-sikkerhed (Bachelor of IT Security)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Datamatiker

 

it-teknolog

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed (Bachelor of Agricultural and Environmental Management)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Jordbrugsteknolog

 

miljøteknolog

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

 

 

Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi (Bachelor of Chemical and Biotechnical Technology, Food Technology and Process Technology)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Laborant

 

procesteknolog

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (Bachelor of Product Development and Integrative Technology)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Automationsteknolog

 

energiteknolog

 

installatør, stærkstrøm

 

installatør, VVS

 

it-teknolog

 

produktionsteknolog

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i sportsmanagement (Bachelor of Sport Management)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Finansøkonom

 

markedsføringsøkonom

 

serviceøkonom

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i softwareudvikling (Bachelor of Software Development)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Datamatiker

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor i webudvikling (Bachelor of Web Development)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Datamatiker

 

multimediedesigner

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

Professionsbachelor som teknisk manager offshore (Bachelor of Technical Management Offshore)

 

 

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

 

Driftsteknolog offshore

 

installatør, stærkstrøm

 

produktionsteknolog

 

Ingen specifikke adgangskrav

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 2 – Fag fra erhvervsuddannelse, der kan sidestilles med gymnasiale enkeltfag i f.t. opfyldelse af specifikke adgangskrav


 

 

 

Erhvervsuddannelse, herunder eventuelt speciale

 

 

Fag i erhvervsuddannelsen

 

 

Gymnasialt fag, som erhvervsuddannelsesfagene kan sidestilles med

 

 

Teknisk designer, bygge og anlæg

 

 

1306 Beregning og konstruktion

 

1419 Bygningskonstruktioner

 

10735 Beregning og prisoverslag

 

1379 Kvalitetsstyring B/A

 

10361 Energirigtigt byggeri

 

10358 Anvendelse af GIS I

 

10359 Anvendelse af GIS II

 

 

Matematik C

 

 

Teknisk designer, industriel produktion

 

 

1306 Beregning og konstruktion

 

1433 Statistisk proces control

 

10365 Maskinteknisk konstruktion og beregning

 

10739 Prisberegning og beregning af materialeforbrug

 

1385 Kvalitetsstyring, produktion

 

10293 Styrkeberegning

 

 

Matematik C

 

 

Flymekaniker

 

 

Modul 1. I folkemunde ”flymatematik”

 

 

Matematik C

 

 

Automatik- og procesuddannelsen

 

 

10680 Motorer: Eksponentialfunktioner, trigonometriske funktioner (faseforskydning)

 

10678 Styringsteknik: Ditto

 

10689 Servosystemer og frekvensomformere: ditto +tredimensionelt koordinatsystem

 

10690 Energioptimering på automatiske anlæg og Procesregulering: (statistik)

 

10694 PLC II: (Boolsk algebra)

 

 

Matematik C

 

 

Køletekniker

 

 

231 Små køleanlæg bidrager til el lære

 

232 Køleteknik 1 bidrager med energi lære

 

235 Kommercielle køleanlæg 2 el og energilære

 

236 Industrielle køleanlæg el og energilære

 

14846 Kommercielle køleanlæg 3 teknologi

 

 

Fysik C

 

 

 

 

Automatik- og procesuddannelsen

 

 

10678 Styringsteknik el lære

 

10680 Motorer el lærer

 

10682 Pneumatik tryk

 

10687 Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, temp/tryk

 

10683 Hydraulik tryk

 

10690 Energioptimering på automatiske anlæg, energiforbrug

 

 

Fysik C

 

 

Personvognsmekaniker

 

 

8872 Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer på personvogne

 

8865 Udmåling, reparation og justering af elektronisk servostyring

 

8867 Kontrol og reparation af benzin indsprøjtnings- og tændingsanlæg

 

12086 Kontrol og reparation af diesel indsprøjtningsanlæg

 

8870 Fejlfinding og reparation af air-con og klimaanlæg

 

8858 Fejlfinding på elektriske systemer på personvogn

 

12054 Autofysiske begreber

 

8873 Fejlfinding og reparation af starter- og ladeanlæg

 

 

Fysik C

 

 

Lastvognsmekaniker

 

 

8942 Dieselmotor lastvogn 2

 

8943 Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer 2

 

8936 Reparation af ABS bremser med TCS

 

8938 Electronic Controlled Braking System med ESP

 

8939 Kontrol og reparation af gearkasser inkl. automatisk skift

 

8940 Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion

 

8944 Reparation af databusstyrede komfort- og sikkerhedssystemer

 

8945 Fejlfinding på elektroniske systemer 2

 

8946 Kontrol og reparation af starter og generator

 

 

Fysik C

 

 

Flymekaniker

 

 

15625 Vedligeholdelsespraksis for flyindustrien (Modul 7)

 

15626 Menneskelige faktorer (Modul9)

 

15627 Love og bestemmelser (Modul 10)

 

10648 Flystruktur og flysystemer og instrumenter (Modul 11a)

 

 

Engelsk C

 

 

Til toppen

Bilag 3 – Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1 og 2, jf. § 2, stk. 3

Erhvervsakademiuddannelse

Driftsteknolog offshore

Installatør, stærkstrøm

Installatør, VVS

 

Professionsbachelor

Byggeri og infrastruktur (diplomingeniør)

Bygning (Diplomingeniør)

Bygningsdesign (diplomingeniør)

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør)

Til toppen