Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1619 af 27/12 2019, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 344 af 31/3 2020.

I medfør af § 2, stk. 3, § 4, stk. 1, 3 og 4, § 6, stk. 2, § 8, § 9, stk. 2, § 12, stk. 2, § 13, stk. 3, § 14, § 15, stk. 5, § 25, stk. 2 og 4, § 30, § 31, stk. 2, § 33, stk. 2, § 43, stk. 3, § 48, stk. 1 og 6, § 48 a, stk. 4, § 50, stk. 2 og 3, § 54, § 66 a, stk. 3, § 66 b, stk. 1 og 3, § 66 c, § 66 i, stk. 2, § 66 j, stk. 3, § 66 z, § 69 og § 69 b i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 957 af 17. september 2019, som ændret ved lov nr. 547 af 7. maj 2019, og lov nr. 1561 af 27. december 2019, § 31 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 16. maj 2019, og § 4, stk. 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 28. maj 2019, og efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsættes efter bemyndigelse:

Afsnit I

Uddannelsessystemet

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. En erhvervsuddannelse skal opfylde formålene efter lov om erhvervsuddannelser og de forudsætninger, hvorunder uddannelsen er godkendt, herunder om skoleundervisningens samlede varighed og om det fastsatte tilskud pr. årselev.

Stk. 2. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov på en sådan måde, at eleven bliver så dygtig som muligt. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens karakterdannelse, faglige stolthed og evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi.

Stk. 3. Uddannelserne skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed.

Stk. 4. Uddannelserne skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse.

Stk. 5. Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed.

Stk. 6. Uddannelsen kan, hvis der fastsættes regler herom i medfør af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., tillige give eleven generel studiekompetence i tilknytning til erhvervskompetencen.

§ 2. Forslag om godkendelse af en ny erhvervsuddannelse skal indeholde en redegørelse for følgende:

1) Uddannelsens formål.

2) De beskæftigelsesområder, uddannelsen retter sig imod, og om hvorledes uddannelsesbehovet hidtil har været dækket, herunder om der er tale om et hidtil udækket uddannelsesområde, eller om den foreslåede uddannelse skal erstatte en eller flere eksisterende uddannelser eller specialer og i bekræftende fald hvilke.

3) De eventuelle videreuddannelsesmuligheder, som uddannelsen retter sig mod.

4) Om der er samarbejdet med (andre) faglige udvalg om at oprette eventuelle tværgående uddannelser og om at undgå overlapning af uddannelser, herunder afgrænsningen til andre erhvervsrettede uddannelser.

5) Varigheden af den foreslåede uddannelse og om trindeling af uddannelsen, jf. § 15, stk. 2 og 4, i lov om erhvervsuddannelser.

6) Hvilke grupper af elever uddannelsen særligt vil rette sig mod.

7) De forventede praktikplads- og beskæftigelsesmuligheder på de beskæftigelsesområder, den foreslåede uddannelse retter sig mod, baseret på analyser og prognoser.

8) Den forventede årlige tilgang til uddannelsen baseret på analyser og prognoser.

9) Foreliggende analyser og prognoser vedrørende kvalifikationsbehov, der kan danne grundlag for fastlæggelse af uddannelsens mål og indhold.

10) Hvordan den foreslåede uddannelse vil kunne bidrage til at opfylde formålene efter § 1.

Stk. 2. Et forslag efter stk. 1 skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

§ 3. De faglige udvalg bestemmer inden for de rammer, der følger af lov om erhvervsuddannelser og andre regler om erhvervsuddannelserne i almindelighed, herunder de årlige finanslove, indholdet i regler om uddannelserne med hensyn til:

1) navn og navne på uddannelsens specialer og trin,

2) varighed, herunder varighed af grundforløbets 2. del, jf. dog § 12, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, specialer og trin,

3) struktur, herunder fordelingen på skoleundervisning og praktikuddannelse,

4) kompetencemål for den enkelte uddannelse, som eleven skal opfylde ved overgangen fra grundforløbet til skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. tillige stk. 2,

5) kompetencemål, som eleven skal opfylde ved afslutningen af uddannelsen, herunder kompetencemål for specialer og trin,

6) standardiserede hovedforløb for voksne,

7) elevers fritagelse for skole- og praktikdele, jf. § 66 x, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, og

8) afsluttende prøver.

Stk. 2. Det faglige udvalg kan bestemme, at eleverne i en uddannelse ved overgangen fra grundforløbet til skoleundervisningen i hovedforløbet skal opfylde bestemte krav til gennemførte fag og niveauer, såfremt opfyldelsen af kravene er nødvendige for at opnå slutmålene i uddannelsen eller i et eller flere af uddannelsens specialer. Kravene skal kunne opfyldes af eux-elever. Det faglige udvalg kan i regler efter stk. 1, nr. 7, bestemme, at kravene ikke eller kun delvist skal være opfyldt for euv-forløb i henhold til § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 3. De faglige udvalg inddrages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i udformningen af reglerne om eux-forløb, jf. § 4 i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., og om eux-forløbets struktur.

§ 4. Uddannelsesbekendtgørelsen, jf. § 3, suppleres med en eller flere uddannelsesordninger, der fastsættes af vedkommende faglige udvalg i overensstemmelse med en skabelon, der fastsættes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres i et elektronisk system, som stilles til rådighed af Styrelsen for IT og Læring.

Stk. 2. En uddannelsesordning skal afspejle kravene til den færdiguddannede arbejdskrafts kompetencer. Uddannelsesordningerne skal indeholde en uddybning af reglerne om uddannelsernes formål, struktur og rammer for undervisningens indhold, herunder angivelse af grundfagene, beskrivelser af mål og rammer for uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet og vejledende uddannelsestid for disse fag, sammenhængen mellem grundfag og den øvrige undervisning, praktikuddannelsen og dens sammenhæng med skoleundervisning samt bedømmelse af eleverne. Fagene skal være begrundet i uddannelsernes kompetencemål, herunder mål for innovative og internationale kompetencer. For eux-forløb, jf. § 1, stk. 6, gælder dog stk. 6.

Stk. 3. Uddannelsesordningerne skal indeholde undervisningsmål for relevante uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer end de obligatoriske.

Stk. 4. For fag eller niveauer, som alene har videreuddannelsesperspektiv og derfor ikke er centrale for opnåelse af uddannelsens generelle eller erhvervsfaglige kernekompetencer, skal det angives i uddannelsesordningen, at elever kan erstatte faget eller niveauet med et andet fra uddannelsens fagrække.

Stk. 5. En uddannelsesordning skal endelig fastlægge, hvilke fag, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kan vælges som valgfri specialefag af eleven og virksomheden med angivelse af mål og øvrige rammer for faget. De valgfri specialefag skal være begrundet i uddannelsens kompetencemål.

Stk. 6. For så vidt angår eux-forløb, jf. § 1, stk. 6, skal uddannelsesordningen gengive de krav til forløbet, der er fastsat i reglerne for den enkelte uddannelse, jf. § 4 i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Stk. 7. Før uddannelsesordningen fastsættes eller ændres, skal det faglige udvalg give den enkelte skole, som er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb, lejlighed til at udtale sig om udvalgets udkast til uddannelsesordning med henblik på inddragelse af skolernes vurdering af, hvorvidt uddannelsesordningen kan gennemføres inden for de økonomiske rammer for uddannelsen. Høringsperioden er mindst 4 uger.

Stk. 8. Giver høringen anledning til bemærkninger, som det faglige udvalg ikke vil imødekomme, skal udvalget underrette Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som herefter træffer afgørelse om uddannelsesordningens indhold på det pågældende område.

Stk. 9. En uddannelsesordning kan tidligst revideres, når den har været gældende et år, og når det faglige udvalgs redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om behovet for revision af en uddannelse, jf. § 38, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser, kan begrunde ændringen, jf. dog stk. 10. Der kan løbende slettes, udskiftes eller tilføjes valgfri specialefag eller arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 10. En uddannelsesordning kan revideres uanset bestemmelsen i stk. 9, når andre myndigheder stiller ændrede krav til den færdiguddannedes kompetencer.

Stk. 11. En uddannelsesordning skal indeholde bestemmelser om, at skolerne kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse.

Stk. 12. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn, herunder legalitetskontrol, med de faglige udvalgs fastsættelse af uddannelsesordninger.

Kapitel 2

Kvalitetsarbejdet i uddannelserne

§ 5. Det faglige udvalg for en uddannelse skal foretage opfølgning af, om uddannelsen lever op til de forventede kvalitetskrav i uddannelsen.

Stk. 2. Det faglige udvalg skal i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne foretage løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes praktikdel, herunder følge udviklingen i større elevgruppers gennemførelse af praktikuddannelsen.

Stk. 3. Det faglige udvalg skal i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og skolerne foretage løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af eventuel skolepraktik.

Stk. 4. Det faglige udvalg skal følge beskæftigelsesudviklingen og afgive indstilling vedrørende behov for uddannelsen eller ændringer i uddannelsen.

Stk. 5. Det faglige udvalg skal følge de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med den lokale undervisningsplan på de skoler, der er godkendt til at udbyde erhvervsuddannelse.

§ 6. Skolen skal have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens skoledel. Kvalitetssystemet skal omfatte procedurer for selvevaluering og procedurer for løbende informationsindsamling.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for skolens eventuelle udbud af skolepraktik.

Stk. 3. For undervisning på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, bortset fra grundfag, gælder § 71 i lov om de gymnasiale uddannelser og regler fastsat i medfør af denne.

Stk. 4. Skolen skal hvert år gennemføre en tilfredshedsmåling for praktikvirksomheder, der har aktive uddannelsesaftaler i tidsrummet for denne måling, jf. stk. 5.

Stk. 5. Tidsrum for tilfredshedsmåling af praktikvirksomheder fastsættes hvert år af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved henvendelse til skoler med erhvervsuddannelser og offentliggøres på ministeriets hjemmeside.

Stk. 6. Virksomhedstilfredshedsmålinger gennemføres ved anvendelse af et spørgeskema med tilhørende vejledning, som gøres tilgængeligt på ministeriets hjemmeside senest samtidig med den i stk. 5 nævnte meddelelse.

Stk. 7. Senest en uge efter at den enkelte skole har gennemført tilfredshedsmålingen, overfører skolen besvarelserne til Styrelsen for It og Lærings Web-service. Skolen skal på en lettilgængelig måde oplyse resultaterne af de gennemførte årlige virksomhedstilfredshedsmålinger på sin hjemmeside.

§ 7. Skolens procedurer for selvevaluering skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen med henblik på at vurdere skolens resultater i forhold til skolens mål.

Stk. 2. Der skal gennemføres en årlig selvevaluering, som omfatter mindst ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning.

Stk. 3. På baggrund af selvevalueringen udarbejder skolen en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen. Opfølgningsplanen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Stk. 4. Skolens procedure skal sikre, at medarbejdere og elever samt det lokale uddannelsesudvalg inddrages i selvevalueringen og i arbejdet med planen for opfølgning i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang.

§ 8. Skolens procedurer for informationsindsamling skal sikre, at skolen løbende kan dokumentere sineresultater, herunder dokumentere resultater af indsatsen for at øge elevernes gennemførelse. Dokumentationen skal samtidig indgå i grundlaget for skolens selvevalueringer. Den løbende informationsindsamling skal:

1) belyse, hvordan undervisningen og de valgte arbejdsformer understøtter uddannelsens formål og undervisningens mål og

2) indeholde en opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Stk. 2. Resultaterne af den løbende informationsindsamling offentliggøres for hvert år senest den 1. marts det efterfølgende år på skolens hjemmeside.

§ 9. Skolen skal løbende inddrage eleverne i sit arbejde med elevtrivsel og udvikling af undervisningsmiljøet. Skolen skal aktivt understøtte eleverne i at inddrage deres perspektiver i skolens interne organer, herunder elevrådet, bestyrelsen og lokale uddannelsesudvalg.

§ 10. Skolens beskrivelse af principperne for og tilrettelæggelsen af sit systematiske kvalitetsarbejde skal være tilgængelig i en kort og overskuelig form på skolens hjemmeside.

Kapitel 3

Lærer- og lederkvalifikationer

§ 11. Skolen skal sammensætte sin lærer- og ledelsesgruppe sådan, at eleverne kan opnå de fastsatte mål for de enkelte uddannelser, skolen udbyder og sådan, at der er den nødvendige pædagogiske ledelseskompetence til stede.

Stk. 2. For undervisning på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, bortset fra grundfag, gælder reglerne i §§ 55-57 og regler fastsat i medfør af § 56, stk. 7, i lov om de gymnasiale uddannelser, samt regler om lærerkvalifikationer ved undervisning i gymnasiale uddannelser, som fortsat er i kraft i medfør af § 74, stk. 8, i lov om de gymnasiale uddannelser.

§ 12. En lærer skal ved ansættelsen have følgende kvalifikationer:

1) Grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden relevant professionsuddannelse inden for et eller flere relevante uddannelsesområder. Uddannelsen skal i relevant omfang være suppleret med fortsat eller videregående uddannelse, herunder efteruddannelse.

2) Relevant og aktuel erhvervserfaring:

a) Lærere, der skal undervise i direkte erhvervsrettet fagligt stof, skal normalt have mindst 5 års erhvervserfaring.

b) For øvrige lærere skal erhvervserfaringen normalt være af mindst 2 års varighed. For disse lærere kan skolen fravige kravet om 2 års erhvervserfaring i tilfælde, hvor lærere med erhvervserfaring ikke er til rådighed. Det påhviler i så fald skolen i samarbejde med læreren at tilrettelægge et forløb, der sikrer, at læreren opnår en passende indsigt i de relevante erhvervsområder.

§ 13. Læreren skal erhverve følgende kvalifikationer, hvis de ikke er opnået på ansættelsestidspunktet:

1) En bred almen baggrund: Senest 3 år efter ansættelsen skal læreren have kompetencer svarende til niveauet i den erhvervsgymnasiale fagrække, herunder efter skolens vurdering relevante fag på A-niveau. Det er skolens ansvar i samarbejde med læreren at sikre bredden i de almene kompetencer.

2) En erhvervspædagogisk læreruddannelse: Senest 4 år efter ansættelsen skal læreren have kompetencer fra en pædagogisk uddannelse mindst svarende til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse. Uddannelsen påbegyndes i almindelighed senest et år efter ansættelsen.

Stk. 2. Uddannelseskravet i stk. 1, nr. 2, kan af skolen i særlige tilfælde nedsættes til en videregående voksenuddannelse i pædagogik med erhvervspædagogisk toning for derved at tilvejebringe en hensigtsmæssig kompetenceprofil for skolens samlede lærergruppe.

Stk. 3. Skolen kan fravige kravene i stk. 1 for lærere, der er ansat i en tidsbegrænset stilling for en periode på maksimalt 1 år og for timelærere med halv tid og derunder. Skolen skal sikre, at disse lærere får en basal introduktion til lærerarbejdet.

Stk. 4. Skolen har ansvaret for fastlæggelse af den enkelte lærers nærmere undervisningskompetence.

Stk. 5. Det påhviler læreren at vedligeholde og udvikle den faglige og pædagogiske viden, som er nødvendig for at bevare undervisningskompetencen.

Stk. 6. Skolen skal udarbejde en plan for den pædagogiske ledelsesgruppens kompetenceudvikling og skal kunne dokumentere tilstedeværelsen af pædagogiske ledelseskompetencer mindst svarende til et modul af 10 ECTS-point eller 1/6 årsværk i en diplomuddannelse i pædagogisk ledelse.

Stk. 7. Skolen skal udarbejde en plan for lærergruppens kompetenceudvikling. Skolen skal i samråd med lærerne tilrettelægge lærergruppens og den enkelte lærers faglige og pædagogiske videre- og efteruddannelse med henblik på nødvendig fornyelse og tilpasning af lærernes kompetencer, herunder med supplerende erhvervserfaring blandt andet som kortere forløb i virksomheder og vejledning om pædagogisk praksis.

Stk. 8. Planen efter stk. 7 skal sikre, at alle lærere, der har været ansat ved skolen som lærere i mindst et år, og som herefter er ansat med gennemsnitligt mindst 10 timer om ugen, inden år 2020 har erhvervspædagogiske kompetencer, der mindst svarer til 10 ECTS-point i en erhvervspædagogisk diplomuddannelse. Skolen kan i ganske særlige tilfælde fritage en lærer med relevante kompetencer, som svarer til kravet i 1. pkt., fra dette krav.

Kapitel 4

Uddannelsernes struktur

Generelt

§ 14. En erhvervsuddannelse omfatter skoleundervisning og praktikuddannelse, jf. dog stk. 2. Skoleundervisningen består af grundforløb og hovedforløb, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan en erhvervsuddannelse opbygges uden praktik i virksomheder, jf. dog § 68, stk. 5, 1. pkt.

Stk. 3. Grundforløbets 2. del kan for den enkelte elev helt eller delvis erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed på grundlag af en uddannelsesaftale (ny mesterlære), jf. § 12, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, hvis ikke andet fremgår af reglerne om uddannelsen.

Stk. 4. For fgu-baseret erhvervsuddannelse, jf. kapitel 18, gælder § 66 r, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. For erhvervsuddannelse for voksne (euv) gælder § 66 x og § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. I euv uden praktikuddannelse skal skoleundervisningen som hovedregel tilrettelægges som sammenhængende forløb, jf. dog § 68, stk. 5, 1. pkt.

§ 15. En uddannelse skal indeholde flere kompetencegivende trin, jf. § 15, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan dog efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser bestemme, at en uddannelse ikke trindeles.

Stk. 2. Uddannelserne og de kompetencegivende trin skal være egnede til at give grundlag for beskæftigelse og fortsat uddannelse samt opfylde varighedskravet for optagelse i arbejdsløshedskasse. Forløbene skal være tilrettelagt således, at eleven senere kan genoptage uddannelsen i det almindelige forløb i overensstemmelse med reglerne om uddannelsen.

Stk. 3. Bestemmelser om de i stk. 2 nævnte uddannelser fastsættes i reglerne om den enkelte uddannelse. Bestemmelserne skal omfatte særlige betegnelser for de kompetencegivende trin, bestemmelser om afsluttende prøver eller anden afsluttende bedømmelse og bestemmelser om udstedelse af uddannelsesbevis.

§ 16. Individuelle uddannelser, jf. § 15, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, kan sammensættes således, at de omfatter dele af en eller flere erhvervsuddannelser samt andre relevante uddannelseselementer og skal bestå af skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed. Skoleundervisningen og praktikuddannelsen skal udgøre et hele for den enkelte elev og skal være egnet til at give grundlag for beskæftigelse og fortsat uddannelse samt opfylde varighedskravet for optagelse i arbejdsløshedskasse. Individuelle uddannelser efter grundforløbet skal normalt vare 2 år, hvoraf skoleundervisningen 20-40 uger. Uddannelsen kan i særlige tilfælde forlænges med indtil et års praktikuddannelse.

Stk. 2. En individuel uddannelse tilrettelægges af skolen i samarbejde med eleven og en eller flere praktikvirksomheder. Skolen skal gøre ikke-personfølsomme oplysninger om sine individuelle uddannelser tilgængelige for offentligheden på Internettet og sende et link til en af Børne- og Undervisningsministeriet anvist elektronisk postkasse eller lignende.

§ 17. Et eux-forløb er enten merkantilt eller teknisk, jf. bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb. På ministeriets hjemmeside, www.uvm.dk, er der fastsat en liste over erhvervsuddannelser, som er udformet med henholdsvis merkantile og tekniske eux-forløb.

Skoleundervisningen

§ 18. Skolen skal foretage en pædagogisk og økonomisk hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skoleundervisningen og kan give uddannelsen en lokal tilpasning, som skolen udvikler i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og de konkrete praktikvirksomheder. Erhvervsuddannelse for voksne (euv) skal tilrettelægges med en fagdidaktik og pædagogik, der er tilpasset voksne.

Stk. 2. Skolen skal som hovedregel oprette separate hold for elever, der henholdsvis gennemfører uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge og erhvervsuddannelse for voksne. Skolen bestemmer, om undervisningen eventuelt skal ske ved samlæsning, herunder mellem unge og voksne, eller med andre uddannelser eller i form af virksomhedsforlagt undervisning med respekt for de fastsatte mål for uddannelsen og den forudsatte pædagogik og kvalitet.

Stk. 3. Skolen bestemmer delmål for undervisningen i de enkelte skoleophold. Uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse kan dog indeholde regler om delmål, hvis dette kan begrundes i hensyn til skoleskift eller til sammenhæng med praktikuddannelsen.

Stk. 4. Skolen fordeler undervisningen i hovedforløbet på skoleperioderne under hensyn til følgende:

1) Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, herunder faglige og pædagogiske hensyn til uddannelsen.

2) Skolens muligheder for at tilrettelægge undervisningen under hensyntagen til bedst mulig udnyttelse af skolens samlede ressourcer, og til at eleverne skal kunne nå de fastsatte mål.

Stk. 5. For hovedforløb for voksne, hvor der ikke er fastsat et standardiseret hovedforløb, jf. § 44, stk. 3, tilrettelægger skolen skoleundervisningen, jf. § 66 x, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Skoleundervisningen tilrettelagt efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, skal være mindst 10 pct. kortere end skoleundervisningen i den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan i særlige tilfælde tillade skolen at fravige reglen i 2. pkt.

Stk. 6. Eleverne skal af skolen gives lejlighed til at gennemføre skoleophold eller dele heraf på en udenlandsk uddannelsesinstitution efter nærmere aftale mellem eleven og skolen. Skolen sikrer, at skoleophold i udlandet planlægges og gennemføres i overensstemmelse med de mål, indhold og prøver, som er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den uddannelse, som eleven følger. Er eleven omfattet af en uddannelsesaftale, skal praktikvirksomheden inddrages, og aftalen om udenlandsophold er kun gyldig, hvis virksomheden har tilsluttet sig aftalen.

Stk. 7. I dele af skoleundervisningen kan skolen anvende fjernundervisning, hvorved en lærer ved brug af digitale medier underviser online eller asynkront uden lærers og elevers samtidige fysiske tilstedeværelse. Skolen fastsætter rammerne herfor i sin lokale undervisningsplan, jf. § 53, stk. 1, nr. 3, inden for de almindelige regler for undervisningens tilrettelæggelse.

§ 19. Skolen skal gennemføre lærerstyret undervisning i grundforløbet med et gennemsnitligt minimumstimetal på 26 klokketimer pr. uge for den enkelte elev. Denne undervisning tillagt elevernes selvstændige opgaveløsning, hjemmearbejde og forberedelse m.v., gennemføres som fuldtidsundervisning, jf. § 73, stk. 2.

Stk. 2. Ved lærerstyret undervisning forstås undervisning:

1) som er skemalagt,

2) som er tilrettelagt af læreren,

3) som er obligatorisk for eleven,

4) hvor læreren umiddelbart er fysisk eller digitalt tilgængelig, og

5) hvor læreren er aktiv opsøgende i forhold til elevernes læring.

Stk. 3. Den faktisk afholdte lærerstyrede undervisning skal løbende være registreret således, at registreringen er tilgængelig i det studieadministrative system, som skolen anvender.

§ 20. Skolen skal tilrettelægge undervisningen i grundforløbet således, at den samlede undervisningstid omfatter motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter pr. undervisningsdag.

Stk. 2. Skolen kan yderligere tilbyde eleverne aktive pauser eller motionstilbud i forlængelse af skoledagen.

§ 21. Omfanget af grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfag i skoleundervisningen i hovedforløbet fastsættes i uddannelsesordningen, så den enkelte uddannelse lever op til de formål, der er beskrevet i § 1, stk. 2, § 15, stk. 1, og § 22 i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Uddannelsesspecifikke fag skal beskrives sådan, at det er muligt for skolerne i deres undervisningstilrettelæggelse at lade fagene indgå i samspil med andre fag, projekter, temaer og lignende og sådan, at eleverne kan bedømmes særskilt i de enkelte fag.

§ 22. Alle skoleperioder i tekniske eux-forløb, jf. § 17, med undtagelse af den sidste skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådan omfang, at der er muligheden for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergi mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

§ 23. Den samlede fordybelsestid for de gymnasiale fag m.v. i et eux-forløb, jf. § 3, stk. 2, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelser (eux) m.v., fordeles af skolen under hensyntagen til den fordeling af fordybelsestiden mellem de forskellige gymnasiale fag og niveauer, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser, og under hensyntagen til elevernes reelle mulighed for at nå de faglige mål i de enkelte fag m.v. Dele af fordybelsestiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Grundforløbets 1. del

§ 24. Grundforløbets 1. del i en erhvervsuddannelse skal give de unge generelle erhvervsfaglige og almene kompetencer.

Stk. 2. Grundforløbets 1. del skal indeholde helhedsorienteret og projektorganiseret introducerende, erhvervsfaglig undervisning samt undervisning i grundfag, så de unge gradvist får opbygget deres kompetencer og bliver afklarede om deres uddannelsesvalg.

Stk. 3. Undervisningen i grundforløbets 1. del skal forankres i holdundervisning til udvikling af et fagligt og socialt fællesskab.

Stk. 4. En elev påbegynder et grundforløbs 1. del inden for et af fire erhvervsfaglige hovedområder, der tilsammen omfatter alle erhvervsuddannelser:

1) Omsorg, sundhed og pædagogik.

2) Kontor, handel og forretningsservice.

3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser.

4) Teknologi, byggeri og transport.

Stk. 5. En elev kan skifte hovedområde undervejs i grundforløbets 1. del, hvis eleven derved kan færdiggøre grundforløbets 1. del uden tab af uddannelsestid.

Stk. 6. Skolen skal oprette en eller flere fagretninger inden for de hovedområder, som den udbyder. En fagretning skal være styrende for holddannelsen og undervisningens organisering i projekter og skal som udgangspunkt rette sig mod flere konkrete erhverv. En fagretning skal bestå af fagligt tematiserede projekter inden for et eller i begrænset omfang to hovedområder.

Stk. 7. Eleverne skal opfylde de samme mål for grundforløbets 1. del uanset hvilket hovedområde og hvilken fagretning, de har valgt, således at eleverne kan vælge at fortsætte i 2. del af enhver uddannelses grundforløb.

Grundforløb plus

§ 25. Grundforløb plus i en erhvervsuddannelse er et forløb for uafklarede elever og for elever, der har behov for opkvalificering af deres generelle, almene og erhvervsfaglige kompetencer forud for påbegyndelse af grundforløbets 2. del.

Stk. 2. Det faglige indhold i grundforløb plus består af afklarende og introducerende elementer, herunder erhvervsfag og kombinationsfag. Skolen gennemfører undervisningen efter reglerne herom i bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk, kombinationsfag og adgangskurser til erhvervsuddannelserne. Skolen tilrettelægger undervisningen i praksisfællesskaber.

Stk. 3. Skolen skal oprette en eller flere fagretninger inden for de hovedområder, den udbyder. En fagretning skal være styrende for holddannelsen og undervisningens organisering i projekter og skal som udgangspunkt rette sig mod flere konkrete erhverv. En fagretning skal bestå af fagligt tematiserede projekter inden for et eller i begrænset omfang to hovedområder.

Stk. 4. En elev vælger fagretning, jf. stk. 3, ved påbegyndelsen af grundforløb plus inden for et af de fire erhvervsfaglige hovedområder, der tilsammen omfatter alle erhvervsuddannelser, jf. § 24, stk. 4.

Stk. 5. Eleven skal opfylde de samme mål for grundforløb plus uanset hvilket hovedområde og hvilken fagretning, eleven har valgt, således at eleven kan vælge at fortsætte i 2. del af enhver uddannelses grundforløb.

Stk. 6. Skolen tilrettelægger undervisningen i grundforløb plus særskilt fra undervisningen på grundforløbets 1. del.

Grundforløbets 2. del

§ 26. Grundforløbets 2. del skal være en praksisnær indledende del af en erhvervsuddannelse, som er specifikt rettet mod et hovedforløb og har til formål at lede eleven til opfyldelse af de adgangskrav, som stilles ved overgangen til skoleundervisningen i hovedforløbet.

Stk. 2. Grundforløbets 2. del skal indeholde undervisning, der på baggrund af arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer kan imødekomme den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer med henblik på at fortsætte i et hovedforløb.

Stk. 3. Undervisningen i grundforløbets 2. del omfatter et uddannelsesspecifikt fag, jf. bilag 2, samt grundfag og valgfag.

§ 27. Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve. Prøven skal være bestået, for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. Det faglige udvalg kan dog bestemme, at dette ikke skal gælde for en uddannelse.

Stk. 2. Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag og har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i medfør af § 3, stk. 2.

Stk. 3. Prøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Stk. 4. Prøven varer mindst 30 minutter og højst syv timer inklusiv votering. Eksaminationen af den enkelte elev varer mindst 30 minutter inklusiv votering.

Stk. 5. Opgaven kan omfatte en praktisk og en teoretisk del eller en af disse dele og stilles af skolen i samarbejde med andre relevante skoler og vedkommende faglige udvalg. De nærmere rammer for prøven fastsættes i beskrivelsen af det uddannelsesspecifikke fag i den lokale undervisningsplan. Skolen kan tilrettelægge grundforløbsprøven som gruppeprøve. Varigheden af en gruppeprøve er mindst 30 minutter pr. deltager i gruppen.

Stk. 6. Skoler, som udbyder grundforløb inden for samme uddannelse, skal i fællesskab udarbejde en standard for indhold og niveau i prøven. I den fælles standard vælges hvilke væsentlige mål og krav fra det uddannelsesspecifikke fag, der danner grundlag for grundforløbsprøven. Den fælles standard skal anvendes på de pågældende skolers lokalt fastsatte uddannelsesspecifikke fag for uddannelsen. Skolerne skal ud fra den fælles standard udarbejde et fælles eksempel på en opgave og sende standarden og eksemplet til vedkommende faglige udvalg. Udvalget kan over for de samarbejdende skoler tage standarden og eksemplet til efterretning eller give udtryk for ønsker om konkrete ændringer.

Stk. 7. Efter afholdelsen af prøven sender skolen opgaven til det faglige udvalg til orientering.

§ 28. Udbyder skolen ikke hovedforløb i uddannelser, som grundforløbets 2. del retter sig mod, skal skolen samarbejde med skoler, der udbyder disse hovedforløb. Samarbejdet skal omfatte aftaler om lokale uddannelsesudvalgs virksomhed og om gennemførelse af grundforløbsprøver, jf. § 27.

Hovedforløb

§ 29. Et hovedforløbs obligatoriske del i erhvervsuddannelse tilrettelagt for unge varer i almindelighed ikke over 3 år og 6 måneder. Varigheden af obligatorisk skoleundervisning i hovedforløbet kan normalt ikke overstige 60 uger.

Stk. 2. Et hovedforløb i erhvervsuddannelse tilrettelagt for voksne (euv) efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, er i almindelighed af kortere varighed end hovedforløbet i den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge. Skoleundervisningen skal være mindst 10 pct. kortere end skoleundervisningen i den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge, jf. § 18, stk. 5, og § 44, stk. 3, nr. 2. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan for uddannelser med skoleundervisning af særlig kort varighed tillade, at afkortningen er mindre end 10 pct.

Stk. 3. Skoleundervisningen i standardiserede hovedforløb for voksne skal bestå af fag, der indgår i hovedforløbet i den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge, og kan omfatte arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 4. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb på tekniske uddannelser, jf. § 17, skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Grundfag

§ 30. Undervisningen i grundfag skal af skolen tilrettelægges i sammenhæng med den øvrige undervisning, sådan at eleven opnår indsigt og færdigheder i det pågældende grundfag og dets faktiske anvendelse i de andre fag og praksisområder, der er knyttet til det valgte erhvervsområde. Teori og problemløsning skal understøtte hinanden, så faget bidrager til elevens erhvervsfaglige uddannelse med kompetencer, der indgår i uddannelsen.

§ 31. Den enkelte elev skal aflægge prøve i ét grundfag med prøve i både grundforløbets 1. del og 2. del. Prøverne fastsættes ved udtrækning blandt alle elevernes grundfag med prøve.

§ 32. Den enkelte elev skal i hovedforløb, hvor skoleundervisningen inklusive valgfag og eventuel studierettet påbygning har en varighed på mindre end 21 uger, aflægge prøve i et grundfag.

Stk. 2. Den enkelte elev skal i hovedforløb, hvor skoleundervisningen inklusive valgfag og eventuel studierettet påbygning har en varighed på 21-40 uger, aflægge prøve i to grundfag.

Stk. 3. Den enkelte elev skal i hovedforløb, hvor skoleundervisningen inklusive valgfag og eventuel studierettet påbygning har en varighed på 41 uger eller derover, aflægge prøve i tre grundfag.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte prøver fastsættes ved udtrækning blandt alle elevernes grundfag med prøve, idet eventuelle fag med obligatorisk prøve dog går forud for et udtrukket fag.

Stk. 5. Elever i eux-forløb, jf. § 1, stk. 6, skal dog aflægge det antal prøver i grundfag, der følger af reglerne om de enkelte eux-forløb, jf. § 3, stk. 3.

Erhvervsfag

§ 33. Undervisningen i erhvervsfag er praksisbaseret og anvendelsesorienteret. Fagene fastsættes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og er fælles for alle hovedområder og fagretninger.

Kombinationsfag

§ 34. Kombinationsfaget indgår i undervisningen på grundforløb plus, jf. § 25. Kombinationsfaget har til formål at understøtte elevens kvalificering af generelle og almene kompetencer i en erhvervsfaglig kontekst.

Uddannelsesspecifikke fag

§ 35. Uddannelsesspecifikke fag omfatter praktisk og teoretisk undervisning, der har til formål at give en specifik erhvervskompetence. Uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet, herunder de valgfrie specialefag, skal fastsættes med længst mulig varighed og have en varighed på minimum en uge. Uddannelsesspecifikke specialefag, certifikatfag, certifikatlignende fag, og fag fra arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU-fag), som indgår i erhvervsuddannelserne efter lov om erhvervsuddannelser, men som hører under anden lovgivning end lov om erhvervsuddannelser eller andre myndigheder end Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, kan have en varighed på mindre end en uge.

Stk. 2. Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbets 2. del skal give eleven de nødvendige erhvervsfaglige kompetencer for at kunne blive optaget til skoleundervisning i det pågældende hovedforløb, som grundforløbets 2. del retter sig mod. Skolen fastsætter indholdet af undervisningen i faget på baggrund af bilag 2 og reglerne om den enkelte uddannelse.

Specialefag

§ 36. Specialefag er uddannelsesspecifikke fag på det højeste niveau og forekommer alene i hovedforløbet.

Stk. 2. Specialefag kan være bundne eller valgfri. Et bundet specialefag er knyttet til et eller flere specialer i en uddannelse og er dermed fastlagt ved valg af speciale.

Stk. 3. Specialefag skal normalt have en varighed på mindst én uge. Dette gælder dog ikke de fag, der er omtalt i § 37.

Stk. 4. Antallet af valgfri specialefag i en uddannelse skal afspejle en realistisk valgmulighed for eleverne og udbudsmulighed for skolerne. For et speciale med en uges valgfri specialefag skal der således være mindst to fag at vælge imellem, og der kan i almindelighed højst være 20 fag at vælge imellem. For hver ekstra uges valgfri specialefag ud over en uge kan antallet af valgfri specialefag, eleven kan vælge imellem, øges med højst fem.

§ 37. De faglige udvalg samarbejder om anvendelse af arbejdsmarkedsuddannelser som valgfri specialefag med de efteruddannelsesudvalg, der er nedsat i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Stk. 2. De faglige udvalg orienterer efteruddannelsesudvalgene om indstillinger til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om regler om uddannelser, herunder om valgfri specialefag og meritgivende fag.

Valgfag

§ 38. Skolen skal give eleverne mulighed for at vælge fag i grundforløbet inden for mindst tre af følgende faggrupper, hvoraf støttefag skal være den ene:

1) Støttefag - fag der støtter elevens boglige eller praktiske læring.

2) Bonusfag - fag der giver elever mulighed for at fordybe sig i særlige faglige elementer og problemstillinger.

3) Grundfag, jf. bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag i erhvervsuddannelserne.

4) Erhvervsfag 3 på niveau 2, jf. bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag i erhvervsuddannelserne.

§ 39. For uddannelser med valgfag i hovedforløbet fastsætter skolen, hvilke fag den tilbyder eleven. Skolen skal dog altid tilbyde undervisning i mindst ét fremmedsprog ud over engelsk samt undervisning i etablering af selvstændig virksomhed, herunder innovation.

Stk. 2. Såfremt der ved skolen ikke er et tilstrækkeligt elevgrundlag for etablering af de påbudte valgfag, skal skolen henvise eleven til en anden uddannelsesinstitution, der kan gennemføre undervisningen.

Stk. 3. Skolen skal give valgmuligheder og tilbyde fag og niveauer, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser, samt teoretiske, praktiske og kreative valgfag, der supplerer den erhvervsrettede og almene undervisning for elever, der ønsker at uddybe mere specielle emner i deres uddannelse, eller som ønsker større bredde.

Stk. 4. Ved valgfag, der indgår som fag i andre uddannelser eller i enkeltfagsordninger, skal skolen følge de regler, som er fastsat for den pågældende undervisning, herunder reglerne om lærerkvalifikationer.

Stk. 5. De valgfag, som skolen tilbyder eleverne, skal fremgå af skolens lokale undervisningsplan. Bedømmelsesmåder og bedømmelsesgrundlag skal tillige fremgå af skolens lokale undervisningsplan.

Præstationsstandarder

§ 40. I beskrivelserne af uddannelsesspecifikke fag i uddannelsesordningerne for de enkelte uddannelser skal de faglige udvalg anvende følgende præstationsstandarder:

1) Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

2) Rutineret niveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

3) Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre – under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Stk. 2. Fag, der er beskrevet på avanceret niveau, kan beskrives med følgende yderligere præstationsstandard, som er valgfri for eleverne: Ekspertniveau. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge.

Stk. 3. De faglige udvalg skal så vidt muligt beskrive fagene med valgfrie præstationsniveauer ud over det obligatoriske.

Stk. 4. Præstationsstandarder undlades ved valgfrie uddannelsesspecifikke fag, der vælges i form af arbejdsmarkedsuddannelser, eller hvor niveauet er bestemt af, at undervisningen skal opfylde krav til certificering eller lignende.

Højere niveauer

§ 41. Skolen tilbyder eventuelt i samarbejde med andre skoler og institutioner alle niveauer på alle fag inden for de udbudte uddannelser.

§ 42. Skolen tilbyder uden for den almindelige undervisningstid eleverne intensiv træning i relevante faglige kompetencer som forberedelse til deltagelse i konkurrencer.

Påbygning

§ 43. Formålet med studierettet påbygning er, at eleven skal kunne supplere erhvervskompetencen med studiekompetence, jf. dog § 1, stk. 6. Eleven skal kunne vælge studierettede enkeltfag (almene grundfag, erhvervsgymnasiale fag samt særlige fag på gymnasialt niveau, jf. § 4 og § 6 i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.), som sammen med erhvervsuddannelseskompetencen giver adgang til de erhvervsakademiuddannelser og andre videregående uddannelser, der ligger i naturlig forlængelse af elevens erhvervsuddannelse. Skolen kan også tilbyde eleven flere af de erhvervsgymnasiale fag, som er nødvendige for at opnå generel studiekompetence ved påbygning. Studierettet påbygning kan vare indtil 1 1/2 år som heltidsundervisning.

Stk. 2. Eleven og virksomheden kan som erhvervsrettet påbygning vælge at supplere de obligatoriske mål i uddannelsen gennem valg af yderligere undervisning inden for de valgfri specialefag i uddannelsen i et omfang af indtil 4 uger.

Stk. 3. Påbygning finder sted i en erhvervsuddannelses hovedforløb eller umiddelbart derefter, jf. § 24, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Hvis den supplerende, frivillige skoleundervisning finder sted i elevens arbejdstid, aftaler uddannelsesaftalens parter i forbindelse med valg af undervisningen, om der udbetales løn under den supplerende skoleundervisning, og om uddannelsestiden skal forlænges tilsvarende.

Regler om godskrivning og afkortede forløb for voksne

§ 44. Det faglige udvalg afgiver indstilling om regler, som giver eleven ret til godskrivning (fritagelse) for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer, både i forhold til praktikuddannelse og skoleundervisning.

Stk. 2. Indstilling om regler efter stk. 1 skal omfatte erhvervsuddannelse for voksne (euv), jf. kapitel 7 d i lov om erhvervsuddannelser, og kan omfatte særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for andre grupper af elever.

Stk. 3. Indstilling om regler om euv skal omfatte:

1) hvad, der er relevant erhvervserfaring, som skal medføre hel eller delvis godskrivning af grundforløbet i uddannelsen eller hel eller delvis godskrivning af praktikuddannelse i hovedforløbet samt omfanget af denne godskrivning,

2) hvilken forudgående anden undervisning, som skal medføre hel eller delvis godskrivning af erhvervsuddannelse, samt omfanget af denne godskrivning, og

3) indholdet i standardiserede hovedforløb for voksne, jf. § 29, stk. 2 og 3.

Stk. 4. Der skal ved disse regler i videst muligt omfang tages hensyn til elevernes tidligere uddannelse og beskæftigelse, jf. § 71.

Supplerende kurser

§ 45. Supplerende kurser efter § 16 i lov om erhvervsuddannelser oprettes efter reglerne om den pågældende uddannelse. Hvis ikke andet er fastsat i disse regler, varer et supplerende kursus inklusive eventuelt forløb efter stk. 2 højst 20 uger og har til formål, at eleven sammen med forudgående uddannelse eller beskæftigelse kan opnå kvalifikationer svarende til det adgangsgivende grundforløb i uddannelsen. Kurserne kan efter reglerne om uddannelsen være omfattet af en uddannelsesaftale.

Stk. 2. De supplerende kurser kan omfatte forløb på indtil 2 uger, der har til formål at vurdere elevens praktiske og teoretiske kvalifikationer med henblik på skolens eller det faglige udvalgs afgørelse om godskrivning i den pågældende uddannelse.

Stk. 3. Suppleringsmoduler efter § 66 y, stk. 1, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser, oprettes af skolen, når der er behov herfor.

Praktikuddannelsen

§ 46. Praktikuddannelsen følger de mål og de arbejdsområder, der fastsættes i reglerne om de enkelte uddannelser, jf. tillige § 89.

Stk. 2. Uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse skal indeholde nærmere anvisninger på samspillet mellem skole og praktikvirksomhed, herunder om anvendelse af den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbogen.

Afsluttende prøver

§ 47. En uddannelse afsluttes med en prøve (afsluttende prøve), hvis dette følger af reglerne om den enkelte uddannelse. Den afsluttende prøve kan indgå i skoledelen under den sidste skoleperiode i uddannelsen. Den afsluttende prøve kan også finde sted efter skoleperioden som en svendeprøve, afholdt af det faglige udvalg.

Stk. 2. Den afsluttende prøve finder sted inden aftaleperiodens ophør. Hvis ikke andet er fastsat i reglerne om den pågældende uddannelse, finder en afsluttende prøve tidligst sted tre måneder, dog i ganske særlige tilfælde indtil seks måneder, før aftaleperiodens ophør.

§ 48. Prøveformerne skal samlet tilgodese uddannelsens formål og skal sikre, at der kan foretages en individuel bedømmelse af eksaminanderne.

Stk. 2. Afsluttende prøver, herunder svendeprøver, der gennemføres i skoleundervisningen, følger reglerne om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Stk. 3. For den erhvervsfaglige studentereksamen (eux), jf. § 1, stk. 6, gælder reglerne i § 33 a, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser.

§ 49. Bestemmelser om svendeprøver, der afholdes af det faglige udvalg, fastsættes i reglerne om den enkelte uddannelse.

Stk. 2. Bestemmelser om svendeprøver skal indeholde regler om følgende:

1) Prøvens grundlag:

a) Forlægget (spørgsmål, opgave og lignende), hvis besvarelse danner grundlag for bedømmelsen.

b) Eventuel inddragelse af andet materiale.

c) Eventuel begrænsning i brug af hjælpemidler.

2) Prøveforløb:

a) Tidsrammen.

b) Eventuel lodtrækning.

c) Eventuel forberedelse, herunder varighed og form.

d) Eksaminationens gennemførelse.

3) Besvarelsens form:

a) Skriftlig.

b) Mundtlig.

c) Praktisk.

d) Kombinationer af litra a-c.

Stk. 3. Prøven kan efter det faglige udvalgs bestemmelse være elektronisk baseret, hvad angår grundlag, forløb og besvarelse eller elementer heraf.

Stk. 4. Reglerne skal endvidere indeholde følgende:

1) Regler om det faglige udvalgs udpegning af skuemestre (censorer).

2) Regler om indstilling til svendeprøve.

3) Angivelse af bedømmelseskriterier.

4) Angivelse af beståelseskrav.

5) Regler om bedømmelsesmåde herunder eventuelle regler om karaktergivning.

6) Regler om adgang til at indstille sig til ny svendeprøve.

7) Regler om eventuel angivelse af svendeprøvekarakter i uddannelsesbeviset.

8) Regler vedrørende klager til det faglige udvalg i forbindelse med prøverne.

Stk. 5. Hvis der anvendes en anden karakterskala end den gældende karakterskala, skal reglerne indeholde beskrivelse af den valgte karakterskala. Er denne en talskala, angives kriterier for de enkelte værdier i skalaen, som ikke må kunne forveksles med den generelle skala. Den endelige bedømmelse af prøven skal udtrykkes i enten ét tal eller én verbal betegnelse.

Stk. 6. Det faglige udvalg kan inden for rammerne af reglerne om uddannelsen fastsætte nærmere retningslinjer for svendeprøver, herunder regler om betaling, jf. § 33, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 7. Det faglige udvalg skal sørge for, at eleverne, skolerne og praktikvirksomhederne er bekendt med de retningslinjer, som det faglige udvalg har udarbejdet.

Stk. 8. Ved svendeprøver afholdt af de faglige udvalg, skal det faglige udvalg senest seks uger efter prøvens afholdelse indsende oplysning om de opnåede karakterer til skolen.

Prøver i gymnasial eksamen (erhvervsfaglig studentereksamen)

§ 50. I alle gymnasiale fag i eux-forløb gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med de regler herom, der gælder for de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af uddannelsesbekendtgørelsen for den enkelte uddannelse:

1) aflægge en skriftlig prøve i dansk på A-niveau,

2) aflægge mindst fem prøver i hovedforløbet i tekniske eux-forløb, henholdsvis i det studiekompetencegivende forløb i merkantile eux forløb, jf. § 17, efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et erhvervsområdeprojekt.

Kapitel 5

Dimensionerede uddannelser

§ 51. Er en uddannelse dimensioneret, jf. § 9, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser og reglerne for den enkelte uddannelse, er der kun adgang til grundforløbets 2. del for elever, der har en uddannelsesaftale, der tillige omfatter denne, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For dimensionerede uddannelser, jf. stk. 1 og bilag 8, kan der, udover elever med uddannelsesaftale, i et omfang (kvoter) fastsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet optages elever uden uddannelsesaftale, jf. stk. 5. Kvoterne fastsættes på basis af en kvoteberegningsmodel, som offentliggøres på ministeriets hjemmeside. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan endvidere fastsætte, at en uddannelse ikke dimensioneres på trods af, at den opfylder kriterierne herfor, jf. § 9, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, eller at en uddannelse dimensioneres, herunder fortsat dimensioneres, på trods af, at den ikke opfylder kriterierne herfor, hvis det skønnes, at anvendelse af dimensioneringskriterierne vil føre til en uhensigtsmæssig udvikling for den pågældende uddannelse.

Stk. 3. Dimensioneringen og kvotestørrelsen, jf. stk. 2, samt fordelingen af de fastsatte kvoter fastsættes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for et kalenderår ad gangen, og offentliggøres på ministeriets hjemmeside således, at skolen senest i juli måned det foregående år får tildelt et antal pladser til brug for optagelsen.

Stk. 4. Hvis der er flere ansøgere uden uddannelsesaftale, end de der ifølge stk. 3 kan påbegynde grund forløbets 2. del, træffer den skole, hvor undervisningen skal gennemføres, afgørelse om, hvem der kan påbegynde grundforløbets 2. del. Afgørelsen træffes ud fra en vurdering af den enkelte ansøgers egnethed til uddannelsen på baggrund af hidtidige uddannelsesforløb og eventuel beskæftigelse, og med anvendelse af de nærmere regler herom, som er fastsat for den enkelte uddannelse. Eleverne skal senest 4 uger før påbegyndelsen af grundforløbets 2. del have besked, om de er optaget. Elever, der ikke optages, skal vejledes om andre uddannelsesmuligheder, jf. § 61.

Stk. 5. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver på baggrund af oplysninger indhentet fra de faglige udvalg indstilling til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om afgørelser i henhold til stk. 2 og 3.

Kapitel 6

Lokale undervisningsplaner og studie- og ordensregler

§ 52. Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Der udarbejdes undervisningsplaner for henholdsvis grundforløb og hovedforløb. Undervisningsplanen er skolens dokumentation af undervisningen og skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne skal gøres bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Stk. 2. Det påhviler skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg at følge behovet for fornyelse af undervisningsplanen og foretage fornøden revision.

Stk. 3. Den lokale undervisningsplan skal omfatte skolens eventuelle udbud af eux-forløb, jf. § 1, stk. 6, herunder en studieplan i medfør af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

§ 53. Den lokale undervisningsplan skal indeholde beskrivelse af følgende:

1) Den nærmere struktur for skoleundervisningen og for vekselvirkningen mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen.

2) Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for undervisningens gennemførelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer og systematik for anvendelse af metoder og strategi til fremme af undervisningsdifferentiering.

3) Indholdet i de fag og læringsaktiviteter, som skolen har opdelt undervisningen i. Det skal fremgå af beskrivelsen, hvilke mål eller delmål der indgår i læringsaktiviteten.

4) Skolens tilbud om undervisning, der udfordrer elevernes faglige og studiemæssige kompetencer og det lokale arbejde med talentudvikling.

5) Skolens tilbud om valgfag og påbygning samt retningslinjer for skolens vejledning i forbindelse hermed.

6) Elevens arbejdstid for læringsaktiviteter, herunder projekter m.v. samt elevens hjemmearbejde, så det tydeligt fremgår, at kravene i § 19 og § 73, stk. 2, er opfyldt.

7) Skolens bedømmelsesplan, herunder eksaminationsgrundlag og bedømmelsesgrundlag ved prøver, samt hvordan og hvornår den løbende og afsluttende bedømmelse foregår.

8) Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr, hvor reglerne om uddannelsen stiller specifikke krav hertil.

9) Indholdet i skolepraktik samt praktikbedømmelse af elever i skolepraktik.

10) Overgangsordninger ved ændring af den lokale undervisningsplan.

Stk. 2. Den lokale undervisningsplan skal endvidere indeholde eller henvise til følgende:

1) Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog.

2) Beskrivelse af skolens fremgangsmåde ved vurdering af elevers egnethed i forbindelse med skolepraktik, jf. § 123.

3) Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i dimensionerede uddannelser.

4) Skolens regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

5) Beskrivelse af tilrettelæggelsen af skolens samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og eleven om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser.

6) Skolens standarder for indhold og niveau i alle grundforløbsprøver, jf. § 27, stk. 6.

§ 54. Skolen skal fastsætte studie-og ordensregler for elever i skolens erhvervsuddannelser, og de skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. Skolen skal informere eleverne om studie- og ordensreglerne senest ved undervisningens begyndelse. Skolen informerer endvidere det lokale uddannelsesudvalg om reglerne.

Stk. 2. Studie- og ordensreglerne skal indeholde følgende:

1) Regler om elevernes mødepligt og tilstedeværelse.

2) Regler om fravær og om registrering af fravær, herunder om fraværet har haft lovlig grund.

3) Regler om elevernes hjemmearbejde og opgaveaflevering.

4) Regler om elevernes deltagelse i projektarbejde eller lignende arbejde eventuelt uden for skolen, og skolens registrering heraf.

5) Regler om elevernes sygemeldinger og lignende meddelelser.

6) Regler om skolens underretning af praktikvirksomheder ved forsømmelse.

7) Regler om orden og samvær i forbindelse med undervisningen.

8) Regler om de sanktioner, skolen vil træffe afgørelse om ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne, herunder eventuelle regler om tilbageholdelse af elevens private genstande, jf. § 81, stk. 4 og 5.

Stk. 3. Skolen kan fastsætte reglerne efter stk. 2, nr. 7, så de også omfatter elevernes adfærd uden for skolen, herunder i deres fritid. Elevernes adfærd i deres fritid kan dog kun være omfattet af reglerne om orden og samvær, når deres adfærd, fx deres digitale adfærd på blandt andet sociale medier, har haft direkte negativ indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder på orden og samvær i skolen.

Stk. 4. Skolens regler efter stk. 2, nr. 7, kan omfatte regler om rygning, indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol og andre rusmidler samt negative virkninger heraf på orden og samvær i skolen. Har skolen i sine studie- og ordensregler fastsat forbud mod brug af rusmidler, kan reglerne desuden indeholde regler om, at skolen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler, hvis der er begrundet formodning om, at eleven er påvirket.

Stk. 5. Skolen kan fastsætte regler om forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på skolen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

Stk. 6. Skolen skal elektronisk løbende registrere af elevernes fravær, herunder om fraværet har haft lovlig grund. Skolen skal underrette den eventuelle praktikvirksomhed om registreringen senest ved skoleopholdets afslutning. Skolen skal til stadighed være i besiddelse af en oversigt over den enkelte elevs samlede fravær.

Kapitel 7

Formidling af praktikpladser m.v.

§ 55. Skolerne skal formidle praktikpladser, jf. § 43, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Skolerne skal samarbejde indbyrdes og med de faglige udvalg om formidling af praktikpladser til praktikpladssøgende.

Stk. 2. Skolerne skal samarbejde med de faglige udvalg om at vedligeholde oplysninger på praktikpladsen.dk, jf. bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af godkendelsessager.

§ 56. Skolerne skal til brug for praktikpladsformidlingen og til belysning af praktikpladssituationen tilvejebringe relevante oplysninger om:

1) praktikpladssøgende, herunder deres uddannelsesmæssige baggrund, ønsker om uddannelse og geografiske fordeling,

2) godkendte praktikpladser, herunder deres uddannelsesmæssige muligheder og geografiske fordeling og

3) praktikpladsmuligheder i virksomheder, der ikke er godkendt, men som kan antages at opfylde betingelserne for hel eller delvis godkendelse. Oplysningerne indhentes i samarbejde med de faglige udvalg eller de lokale uddannelsesudvalg, hvis de er bemyndiget hertil af de faglige udvalg.

§ 57. Skolerne skal foretage praktikpladsopsøgende arbejde i samarbejde med de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og andre relevante samarbejdspartnere. Skolerne kan aftale en arbejdsdeling med samarbejdsparterne.

Stk. 2. Skolernes opsøgende arbejde kan foregå gennem virksomhedsbesøg, information om de praktikpladssøgendes kvalifikationer og uddannelsesønsker, orienterende møder samt anden systematisk indsats.

Stk. 3. Det opsøgende arbejde skal omfatte både godkendte og ikke-godkendte virksomheder. For de ikke-godkendte virksomheder omfatter arbejdet med de lokale uddannelsesudvalgs medvirken tillige undersøgelse af mulighederne for at opnå det faglige udvalgs godkendelse af virksomheden som praktikplads og mulighederne for efterfølgende uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler m.v.

§ 58. De faglige udvalg skal foretage opsøgende arbejde for at tilvejebringe praktikpladser, jf. § 43, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Det opsøgende arbejde skal både omfatte godkendte og ikke-godkendte virksomheder inden for udvalgets område. Udvalget skal vejlede virksomhederne om de forskellige muligheder for at indgå uddannelsesaftaler.

Stk. 2. De faglige udvalg skal kontakte de godkendte virksomheder med passende mellemrum for at sikre den bedst mulige anvendelse af virksomhedens potentiale som praktikvirksomhed.

Praktikpladstilsagn

§ 59. Når en elev og en virksomhed indgår et praktikpladstilsagn, skal de udfylde og acceptere praktikpladstilsagnet elektronisk i et af ministeriet udpeget system, f.eks. praktikpladsen.dk. Eleven og virksomheden kan efter behov foretage senere ændringer i det registrerede praktikpladstilsagn, og begge parter vil modtage digitale påmindelser til understøttelse af den løbende dialog om praktikpladstilsagnet. Praktikpladstilsagnet er ikke bindende for parterne.

Stk. 2. Skolen skal efter behov følge op på status for praktikpladstilsagnet. Eleven og virksomheden skal senest 8 uger inden afslutningen af elevens grundforløbs 2. del tage endeligt stilling til, om der skal indgås en uddannelsesaftale.

Afsnit II

Elevens uddannelsesforløb m.v.

Kapitel 8

Optagelse af elever på skole

§ 60. Elever optages i henhold til bestemmelserne herom i lov om erhvervsuddannelser og efter reglerne i kapitel 17. Karakterkravene i § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser, er opfyldt, hvis eleven har opnået et gennemsnit af de skriftlige og de mundtlige karakterer i dansk ved folkeskolens 9. klasseprøve eller 10. klasseprøve på mindst 2,0 henholdsvis et gennemsnit af de skriftlige delkarakterer i matematik ved folkeskolens 9. klasseprøve eller et gennemsnit af de skriftlige og mundtlige karakterer ved 10. klasseprøve på mindst 2,0. Karakterer fra prøver, der aflægges ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin, medregnes i det omfang, det er til gunst for ansøgeren.

Stk. 2. Elever, der efter folkeskolelovens § 33, stk. 4, har fået tilladelse til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse, har ret til at begynde på en erhvervsuddannelse. Skolen samarbejder med skolemyndighederne herom.

Stk. 3. Elever kan umiddelbart skifte fra grundforløbet i en gymnasial uddannelse til grundforløbets 1. del på en erhvervsuddannelse således, at eleven alene skal gennemføre den resterende del af grundforløbets 1. del fraregnet varigheden af det allerede gennemførte gymnasiale grundforløb, som eleven er skiftet fra.

Stk. 4. For elever, der optages på grundlag af uddannelsesaftale, finder i øvrigt §§ 98-112 anvendelse.

Stk. 5. En skole, der optager elever til 1. del af grundforløbet, skal optage elever til påbegyndelse i august måned. Skolen kan tillige optage elever til påbegyndelse i januar måned.

Stk. 6. Skolen skal sikre, at elever, der har afsluttet grundforløbets 1. del, umiddelbart efter kan fortsætte på grundforløbets 2. del.

Stk. 7. Skolen skal sikre, at elever, der har afsluttet grundforløb plus, umiddelbart efter kan fortsætte på grundforløbets 2. del.

Stk. 8. Elever med en gymnasial eksamen kan ikke optages til et eux-forløb på en merkantil erhvervsuddannelse, jf. § 17.

§ 61. Hvis den skole, ansøgeren ønsker, ikke har plads til ansøgeren, skal skolen drage omsorg for, at den pågældende kan optages på en anden skole, der udbyder uddannelsen. Skolen skal give oplysning om alternative skolemuligheder, jf. dog § 51, stk. 4.

Stk. 2. For ansøgere uden uddannelsesaftale kan skolen i tilfælde af særlige kapacitetsproblemer optage eleven med virkning fra skolens næste optagelsestermin.

Stk. 3. Udbyder skolen ikke det grundforløb eller den uddannelse, eleven ønsker, skal skolen oplyse, hvilke andre skoler der gennemfører den pågældende undervisning.

Stk. 4. Stk. 1 og 3 gælder også for ansøgere til adgangskurser, jf. §§ 65-67.

§ 62. Skolen giver normalt ansøgeren meddelelse om optagelse senest 4 uger efter ansøgningens modtagelse og senest 4 uger før undervisningens begyndelse. Meddelelse om optagelse af ansøgere fra grundskolen og 10. klasse følger tillige reglerne i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.

§ 63. En ansøger, som ikke opfylder kravet om et karaktergennemsnit på 2,0 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. - eller 10. klasseprøver, jf. § 60, stk. 1, 2. pkt., eller har dokumenteret et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve, skal deltage i en centralt stillet prøve og en samtale med skolen, jf. §§ 5 a – c, i lov om erhvervsuddannelser. Det samme gælder en ansøger, der helt eller delvist har været fritaget for prøver, som indgår i gennemsnitsberegninger, jf. 1. pkt. Den centralt stillede prøve udelades dog, hvis ansøgeren har aflagt optagelsesprøve i forhold til de gymnasiale uddannelser, jf. § 11, stk. 1, i lov om de gymnasiale uddannelser, og ved denne prøve har opnået et resultat svarende til mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik, jf. § 60, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. En bestået prøve indgår i alle helhedsvurderinger af en ansøger, som søger optagelse flere gange. Regler og rammer for prøven er fastsat i bilag 9.

Stk. 3. Samtalen med skolen har til formål at afdække ansøgerens specifikke faglige potentiale.

Stk. 4. På baggrund af ansøgerens resultat ved prøven og samtalen træffer skolen en begrundet afgørelse af, om ansøgeren kan optages. Afgørelsen skal bero på en helhedsvurdering og kan kun i særlige tilfælde gå ud på, at ansøgeren kan optages uden at have bestået prøven.

§ 64. Samtalen efter § 63, stk. 3, bør som minimum afdække følgende forhold om ansøgeren:

1) Motivation for uddannelsen og lyst til læring.

2) Generel viden om forventninger og krav til at gennemføre erhvervsuddannelsen.

3) Selvstændighed og ansvarlighed, herunder om ansøgeren kan tage initiativ til opgaveløsninger.

4) Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.

5) Samarbejdsevner.

6) Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.

Adgangskurser

§ 65. Skolen fastsætter ansøgningsproces til adgangskurserne, herunder ansøgningsfrister. Informationen skal fremgå af skolens hjemmeside.

§ 66. En deltager på adgangskurserne kan kun påbegynde et fag én gang, men skolen kan i ganske særlige tilfælde give dispensation til endnu et forsøg, hvis skolen har en klar forventning om, at yderligere undervisning vil føre til det ønskede resultat.

Stk. 2. Skolen kan udbyde fagene som både heltidsundervisning og deltidsundervisning. Heltidsundervisning udgør mindst 23 lektioner pr. uge. Skolen tilrettelægger undervisningsforløbet efter aftale mellem deltageren og skolen.

§ 67. Skolen gennemfører adgangskurserne i overensstemmelse med reglerne herom i bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og adgangskurser til erhvervsuddannelserne.

Kapitel 9

Elevens uddannelse

Personlig uddannelsesplan m.v.

§ 68. Skolen udarbejder sammen med eleven og en eventuel praktikvirksomhed ved begyndelsen af grundforløbet en personlig uddannelsesplan for eleven. Eleven, skolen og praktikvirksomheden er ansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen og herunder tage initiativ til eventuel revision, blandt andet på baggrund af den løbende bedømmelse af eleven. Vurderingen kan føre til, at den enkelte elev afslutter et fag på et andet niveau end det oprindeligt fastlagte. Skolen har en overordnet initiativpligt.

Stk. 2. For elever, der ønsker mulighed for optagelse til skolepraktik, skal planen omfatte 3 uddannelsesønsker.

Stk. 3. Til brug for uddannelsesplanen for unge skal skolen have gennemført en kompetencevurdering af eleven i almindelighed inden 2 uger fra påbegyndelse af undervisningen. Denne vurdering skal omfatte en konkret beskrivelse af elevens forudsætninger i forhold til den primært ønskede fagretning (grundforløbets 1. del og grundforløb plus) henholdsvis uddannelse (2. del), herunder et eventuelt behov for særlig støtte, jf. § 70. Vurderingen foretages blandt andet på grundlag af elevens forudgående skoleundervisning, uddannelse eller beskæftigelse. Vurderingen skal tillige give eleven en klar forståelse af egne forudsætninger og behov. Formålet er, at det uddannelsesforløb, eleven vælger, påbegyndes på det rette indgangsniveau uden dobbeltuddannelse. Vurderingen indgår i grundlaget for udarbejdelsen af uddannelsesplanen med hensyn til beslutninger om grundforløbets indhold og eventuel godskrivning af dele af grundforløbet.

Stk. 4. Som grundlag for uddannelsesplanen for unge skal skolen vejlede om uddannelsesmuligheder og de krav, der stilles i uddannelserne, så eleven kan foretage et realistisk valg af uddannelse, niveauer og valg af undervisning. Skolen skal endvidere vejlede eleven om muligheden for at udskifte et fag eller et niveau i et fag efter regler fastsat i uddannelsesordningen, jf. § 4, stk. 4.

Stk. 5. For elever i erhvervsuddannelse for voksne (euv) fastsætter skolen i samarbejde med eleven og en eventuel arbejdsgiver en personlig uddannelsesplan på grundlag af en kompetencevurdering, jf. § 66 v, stk. 2 og 3, og § 66 y i lov om erhvervsuddannelser. Skolen vejleder i fornødent omfang eleven og dennes eventuelle arbejdsgiver om kompetencevurderingen. Kompetencevurderingen består af:

1) en regelbundet vurdering af ansøgerens teoretiske og praktiske kompetencer ved anvendelse af regler for uddannelserne i almindelighed og regler for den enkelte uddannelse om fritagelse for skole- og praktikdele som følge af uddannelses- og erhvervserfaring og

2) en skønsmæssig vurdering af ansøgerens eventuelle yderligere teoretiske kompetencer på uddannelsens område.

Stk. 6. Skolen træffer afgørelse om den samlede afkortning af elevens uddannelsesforløb på grundlag af vurderingen i stk. 5, nr. 1, herunder om valg af uddannelsesforløb, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Skolen træffer efter ansøgning fra eleven tillige afgørelse om eventuel yderligere godskrivning af skoleundervisning på grundlag af vurderingen i stk. 5, nr. 2, set i forhold til uddannelsesmålene på hovedforløbet, jf. dog § 71, stk. 5. Det faglige udvalg træffer efter ansøgning fra eleven afgørelse om eventuel yderligere afkortning af praktikuddannelsen på baggrund af ansøgerens eventuelle erhvervserfaring ud over den i stk. 5, nr. 1, omtalte.

Stk. 7. Euv-elever modtager dokumentation for de kompetencer, skolen har anerkendt, jf. stk. 5. Af dokumentationen skal det fremgå, hvilken uddannelse dokumentationen angår og grundlaget for vurderingen. Hvis skolen ikke fuldt ud kan imødekomme ønske om anerkendelse af kompetencer, skal skolen begrunde sin afgørelse herom. En hel eller delvis negativ afgørelse kan ikke træffes uden, at skolen forinden har givet ansøgeren lejlighed til at udtale sig om de faktiske forhold, som ligger til grund for afgørelsen.

Stk. 8. Når skolen modtager en uddannelsesaftale til registrering, tager skolen initiativ til udarbejdelse af personlig uddannelsesplan eller ajourføring af den eksisterende uddannelsesplan. Skolen forelægger forslag til uddannelsesplan eller ajourført uddannelsesplan for parterne.

Stk. 9. Hvis eleven har en uddannelsesplan i henhold til lov om kommunal indsats for unge under 25 år, tages der udgangspunkt heri.

Stk. 10. Skoler skal anvende et relevant studieadministrativt system til at oprette og ajourføre elevens personlige uddannelsesplan.

§ 69. Uddannelsesplanen skal for unge indeholde oplysninger om den uddannelse, eleven planlægger at gennemføre, herunder:

1) elevens tilkendegivelse af sit personlige formål med uddannelsesforløbet,

2) den undervisning eleven skal gennemføre,

3) den praktikuddannelse eleven skal gennemføre, jf. stk. 3 og 5,

4) valg af specialefag, jf. stk. 3,

5) oplysning om påbygning, jf. § 24, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, og valg af undervisning, der fører frem til erhvervsfaglig studentereksamen (eux), jf. § 33 a i lov om erhvervsuddannelser,

6) oplysninger om eventuel individuel uddannelse, jf. § 15, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Oplysningerne skal omfatte beskrivelse af mål og øvrige rammer for elevens skoleundervisning og praktikuddannelse og

7) oplysning om eventuelt særligt forløb.

Stk. 2. Uddannelsesplanen skal med hensyn til grundforløbet endvidere indeholde oplysninger om:

1) grundforløbets varighed, begyndelses- og afslutningstidspunkt,

2) elevens mål for grundforløbet, herunder elevens uddannelsesønsker eller uddannelsesvalg,

3) den undervisning, eleven har tilmeldt sig, herunder eventuelt projektarbejde,

4) de prøver eleven skal deltage i,

5) elevens planer vedrørende praktikpladssøgning, hvis eleven ikke har uddannelsesaftale og

6) oplysninger om alternativt valg af skoleundervisning, hvis eleven ikke kan fortsætte i den primært ønskede uddannelse.

Stk. 3. For elever med uddannelsesaftale skal praktikvirksomheden:

1) sammen med eleven udarbejde en plan for praktikuddannelsen i virksomheden i overensstemmelse med reglerne om uddannelsen og

2) medvirke ved valg af specialefag i overensstemmelse med reglerne om uddannelsen.

Stk. 4. For elever i ny mesterlære, jf. § 14, stk. 3, skal skolen vejlede parterne om uddannelsesforløbet og medvirke ved udarbejdelse af uddannelsesplanen, så vidt muligt inden uddannelsesaftalen indgås. Skolen skal påse, at reglerne om uddannelsen ikke er til hinder for, at uddannelsen kan indledes med grundlæggende praktisk oplæring. Uddannelsesplanen skal indeholde følgende:

1) Begyndelses- og afslutningstidspunkt for den grundlæggende praktiske oplæring, jf. § 75, stk. 1 og 2.

2) Oplysning om hvilket hovedforløb og eventuelt speciale, den praktiske oplæring skal give adgang til, samt oplysning om hvilke erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer, eleven skal opnå inden påbegyndelse af undervisningen i hovedforløbet.

3) Oplysning om hvilken skoleundervisning, eleven eventuelt skal gennemføre som supplement til den praktiske oplæring, jf. § 75, stk. 3.

4) Plan for kontakt mellem skole og praktikvirksomhed og den løbende bedømmelse af eleven og skolens medvirken heri, jf. § 75, stk. 4.

5) Tidspunkt, lokalitet og fremgangsmåde for den afsluttende kompetencevurdering af eleven i forløbet, jf. § 75, stk. 4.

6) Eventuel undervisning fra det tilsvarende grundforløb, der flyttes til hovedforløbet, jf. § 78, stk. 5.

Stk. 5. For elever i skolepraktik skal uddannelsesplanen indeholde de i stk. 2, nr. 5, nævnte oplysninger og oplysninger i øvrigt af betydning for skolepraktikuddannelsen, herunder plan for praktikuddannelsen.

Stk. 6. For euv-elever angiver skolen i den personlige uddannelsesplan, hvilke teoretiske og praktiske kompetencer, som skolen har anerkendt, de oplysninger der er nødvendige for uddannelsesforløbet, jf. stk. 1-5, og det uddannelsesforløb, eleven skal gennemføre, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Uddannelsesplanen kan på grundlag af kompetencevurderingen af eleven gå ud på, at eleven indstilles direkte til svendeprøve eller anden afsluttende prøve i uddannelsen.

Stk. 7. Skolen tager under uddannelsesforløbet stilling til eventuelt behov for supplerende undervisning, jf. § 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser og § 76.

§ 70. Skolen skal stille kontaktlærere og mentorer til rådighed for de elever, der har behov for støtte og vejledning fra sådanne kontaktpersoner for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb. Skolen fastsætter rammer for kontaktlærernes og mentorernes virksomhed.

Stk. 2. Skolen skal sikre, at de elever, der har behov herfor, tilbydes social, personlig eller psykologisk rådgivning. Skolen fastsætter rammerne for denne rådgivning.

Stk. 3. Til elever, der har behov for styrkede læsekompetencer for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb, skal skolen tilbyde støtte og vejledning til faglig læsning. Skolen fastsætter rammer for denne læsevejledning, herunder rammer for en koordinerende læsevejlederfunktion.

Stk. 4. Skolen kan samarbejde med andre skoler og myndigheder om opgaverne efter stk. 1-3.

Stk. 5. Uddannelses- og erhvervsvejledning, der indgår i skolens fastholdelsesarbejde, skal varetages af vejledere, der har gennemført de tre obligatoriske moduler samt et relevant valgmodul på diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning, en professionsbacheloruddannelse i offentlig administration med studieretning i uddannelses- og erhvervsvejledning eller masteruddannelsen i vejledning, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 6. Vejledning kan endvidere varetages af følgende:

1) Personer, som har mindst 5 års erhvervserfaring som vejleder og har gennemført en af følgende tidligere vejlederuddannelser:

a) Skole- og/eller ungdomsvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole, m.fl.).

b) Voksenvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse m.fl.).

c) Uddannelsen som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne (tidligere benævnt studievejledning) (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse).

d) Studievejlederuddannelsen for studievejledere på gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (Undervisningsministeriet).

e) Grunduddannelsen for uddannelsesvejledere inden for almen voksenuddannelse (Undervisningsministeriet).

f) Studievejlederuddannelsen ved de videregående uddannelser - grundkursus og 4 moduler (Undervisningsministeriet).

2) Personer, som har mindst 3 års erhvervserfaring som vejleder og før den 1. august 2008 har gennemført de tre basismoduler i diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning.

3) Personer, som dokumenterer et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau ved en realkompetencevurdering.

Stk. 7. Skolen kan midlertidigt fravige uddannelseskravene i stk. 5 og 6 for allerede ansatte vejledere. Skolen kan tillige ved ansættelser fravige kravene, når det ikke er muligt at ansætte vejledere, der opfylder kravene. Skolen skal have en plan for, hvornår alle vejledere kan leve op til uddannelseskravene i stk. 5 og 6.

Godskrivning

§ 71. Ved fastlæggelse af den undervisning eleven skal gennemføre, skal eleven have godskrevet, hvad eleven har eksamensbeviser eller anden dokumentation for og elevens reelle kompetencer i øvrigt. Skolen træffer afgørelse om fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning efter stk. 2-6 og i øvrigt efter reglerne om den enkelte uddannelse og andre regler om godskrivning, herunder § 68, stk. 6 og 7 om euv. Det faglige udvalg kan afkorte uddannelsestiden, jf. § 57 i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Reglerne om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Stk. 3. En elev, der har gennemført en del af en uddannelse, eller som i øvrigt kan få godskrevet uddannelsesmæssige forudsætninger på grundlag af elevens reelle eller formelle kompetencer, kan stige på en uddannelse eller et kompetencegivende trin på grundlag af en individuel vurdering af elevens kompetencer. Det faglige udvalg fastsætter varigheden af praktikuddannelsen.

Stk. 4. Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål.

Stk. 5. Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning, eleven fritages for.

Stk. 6. Skolen kan gøre fritagelse betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen.

Stk. 7. I tilfælde hvor skolen træffer bestemmelse om afkortning af skoleundervisningen med mere end 4 uger for elever med uddannelsesaftale, skal skolen, hvis ikke andet er fastsat i reglerne om uddannelsen, underrette vedkommende faglige udvalg herom.

Stk. 8. Det skal af grundforløbsbeviset, skolebeviset eller skolevejledningen fremgå, om der er sket godskrivning, og på hvilket grundlag dette er sket.

Uddannelsesbog

§ 72. Skolen forsyner eleven med en uddannelsesbog ved påbegyndelsen af skoleundervisningen. Uddannelsesbogen skal indeholde følgende:

1) De udstedte skolevejledninger og andre beviser for undervisning, eleven har gennemført.

2) De praktikerklæringer, som praktikvirksomheden har udstedt.

3) Elevens uddannelsesplan.

4) Andre oplysninger af betydning for elevens uddannelse, jf. tillige stk. 2-4.

Stk. 2. Skolen skal sørge for, at uddannelsesbogen endvidere indeholder reglerne om uddannelsen, herunder reglerne om egnethedskrav vedrørende skolepraktik.

Stk. 3. Eleven indsætter kopi af eventuel indgået uddannelsesaftale og eventuelle tillæg hertil i uddannelsesbogen. Endvidere indsætter eleven beviser og anden dokumentation for den allerede gennemførte del af den obligatoriske uddannelse i form af grundforløbsbevis, skolevejledninger og praktikerklæringer. Eleven bestemmer, om beviser for undervisning, som ikke er obligatorisk i erhvervsuddannelsen, skal medtages i uddannelsesbogen. Disse dokumenter kan erstatte de pågældende dele af uddannelsesplanen, efterhånden som uddannelsesplanen realiseres.

Stk. 4. Eleven indsætter eventuelle oplysninger om og dokumentation for praktik i udlandet, jf. § 5 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uddannelsesbogen er elevens egen, og eleven har pligt til at vedligeholde uddannelsesbogen med udstedte beviser og eventuelle revisioner af uddannelsesplanen. Skolen har pligt til at følge op herpå og eventuelt bistå eleven. Eleven skal orientere praktikvirksomheden om uddannelsesbogens indhold.

Stk. 6. Uddannelsesbogen og de beviser og anden dokumentation, som indgår i uddannelsesbogen, må ikke indeholde oplysninger om sociale forhold eller andre følsomme personlige oplysninger om eleven.

Kapitel 10

Skoleundervisningen

Generelt

§ 73. Undervisningen skal gennem undervisningsdifferentiering m.v. tage hensyn til den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger for at lære og skal være praksisrelateret for derved at styrke elevernes evne til at forbinde teori og praksis. I løbet af et uddannelsesforløb skal eleven møde forskellige undervisnings- og arbejdsformer, herunder sådanne der sigter mod at fremme lysten og evnen til fortsat læring i et livslangt perspektiv.

Stk. 2. Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, og elevens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Skolen inddrager eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen, herunder valg af konkret indhold i overensstemmelse med elevens personlige uddannelsesplan.

Grundforløb og grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære)

§ 74. Skolen skal i den lokale undervisningsplan fastsætte, hvordan undervisningen i grundforløbene er organiseret, jf. § 53.

Stk. 2. Undervisningen i grundforløbets 1. del skal tilrettelægges så eleven introduceres til en eller flere ønskede uddannelser. Elever uden uddannelsesaftale udfordres gennem hele deres grundforløb i deres valg gennem praksisnær afprøvning og kompetenceopbygning og sådan, at eleven orienteres om og møder andre relevante uddannelsesområder.

§ 75. Den grundlæggende praktiske oplæring (ny mesterlære), jf. § 14, stk. 3, inklusive eventuel skoleundervisning, varer normalt 1 år, der regnes fra begyndelsestidspunktet i henhold til uddannelsesaftalen og frem til kompetencevurderingen, jf. stk. 4.

Stk. 2. Den praktiske oplæring, jf. stk. 1, skal bidrage til, at eleven opnår de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer, som efter reglerne om uddannelsen er nødvendige for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet i den pågældende uddannelse. Til understøttelse af den praktiske oplæring kan der i forløbet indgå undervisning valgt fra det tilsvarende grundforløbs 2. del. Endvidere indgår undervisning fra det tilsvarende grundforløbs 2. del, der tjener til opfyldelse af myndighedskrav for, at eleven kan udføre bestemte arbejdsopgaver under praktikuddannelsen, hvis virksomheden ikke på anden måde sikrer eleven den tilsvarende undervisning, jf. tillige stk. 3. Endelig kan undervisning fra det tilsvarende grundforløbs 2. del flyttes til hovedforløbet.

Stk. 3. Skolen skal i ny mesterlære vejlede virksomheden og eleven efter behov samt medvirke ved den løbende bedømmelse af eleven. Såfremt denne bedømmelse giver anledning hertil, skal skolen medvirke til revision af uddannelsesplanen, jf. § 68, stk. 1, og tilbyde eventuel undervisning, som måtte være nødvendig, for at eleven kan nå målene for den grundlæggende praktiske oplæring i henhold til uddannelsesplanen.

Stk. 4. Skolen foretager i ny mesterlære sammen med praktikvirksomheden kompetencevurdering af eleven ved afslutningen af forløbet. Ved kompetencevurderingen afprøves, om eleven har opnået de nødvendige kompetencer, jf. stk. 2. Ved bedømmelsen anvendes betegnelserne »godkendt« eller »ikke godkendt«.

Stk. 5. Som led i kompetencevurderingen, jf. stk. 4, løser eleven en praktisk opgave, udarbejdet af praktikvirksomheden og skolen i fællesskab. Den praktiske opgave tager udgangspunkt i den grundlæggende praktiske oplæring, jf. stk. 2. Opgaven løses så vidt muligt i virksomheden, men kan eventuelt løses på skolen efter aftale mellem elev, virksomhed og skole.

Stk. 6. Den i stk. 5 nævnte opgave kan efter aftale mellem elev, virksomhed og skole afløses af den i § 27 omhandlede prøve.

§ 76. Som led i den undervisning, der sigter mod, at eleven opnår samtlige kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgangen fra grundforløb til hovedforløb, skal skolen tilbyde vejledning, jf. § 68, stk. 5, samt vejledning om praktikpladsmuligheder, relevante uddannelsesmuligheder og mobilitetsfremmende ydelser, samt orientere om retlige forhold mellem elever og praktikvirksomheder og om betingelserne for optagelse til skolepraktik.

Stk. 2. Ved vejledning om andre uddannelsesområder samarbejder skolen med andre myndigheder m.v., der administrerer relevante vejledningsordninger.

§ 77. Når grundforløbet er afsluttet, udsteder skolen et bevis herfor.

Stk. 2. Et bevis for gennemført grundforløb skal indeholde oplysning om de kompetencemål, som eleven har opnået, med angivelse af standpunkts- eller prøvekarakterer. Beviset skal indeholde oplysning om, hvilket eller hvilke hovedforløb, henholdsvis studiekompetencegivende forløb i merkantile eux-forløb, eleven vil kunne fortsætte i på tidspunktet for bevisets udstedelse.

Stk. 3. Hvis eleven ved afslutningen af grundforløbet ikke opfylder betingelserne for at kunne fortsætte i det hovedforløb, som elevens personlige uddannelsesplan retter sig mod, eller eleven afbryder grundforløbet, udsteder skolen en erklæring med oplysning om den gennemførte undervisning og eventuelle prøver, jf. stk. 2. Eleven har ret til eventuelle beviser for enkeltfag, hvis der er grundlag for det.

Stk. 4. Når et grundforløbs 2. del for elever med uddannelsesaftale er opdelt i flere skoleperioder, udsteder skolen en skolevejledning til eleven efter afslutningen af den enkelte skoleperiode.

Stk. 5. For elever, der har gennemført grundlæggende praktisk oplæring, jf. § 14, stk. 3, udsteder skolen efter kompetencevurderingen, jf. § 75, stk. 4 og 5, et bevis for gennemførelsen af forløbet, hvis eleven har opnået betegnelsen »godkendt«. Beviset træder i stedet for grundforløbsbevis. Beviset skal indeholde oplysninger om uddannelsesforløbet, herunder oplysning om den praktiske opgave, jf. § 75, stk. 5, samt eventuel skoleundervisning og eventuelle prøveresultater. Beviset skal indeholde oplysninger om eventuel grundforløbsundervisning, der skal gennemføres i hovedforløbet, jf. § 69, stk. 4, nr. 6, og § 78, stk. 5. Beviset skal indeholde oplysning om, hvilke eller hvilket hovedforløb og specialer beviset giver adgang til.

Stk. 6. Hvis bevis efter stk. 5 ikke kan udstedes, gælder de almindelige regler om udstedelse af skolevejledning, jf. § 91, idet det i forbindelse med revision af elevens personlige uddannelsesplan i samråd mellem skole, elev og virksomhed fastlægges, hvordan eleven kan nå målene inden 1. skoleperiode i hovedforløbet.

Undervisningen i hovedforløbet

§ 78. Skolen gennemfører undervisningen i overensstemmelse med reglerne for den enkelte uddannelse, jf. dog stk. 6. Skoleundervisningen skal i vekseluddannelser tilrettelægges med vægt på at styrke elevernes evne til at koble teori og praksis.

Stk. 2. Et valgfrit specialefag vælges af eleven og praktikvirksomheden under uddannelsesforløbet inden for rammerne i reglerne om uddannelsen. Valget sker inden for en af skolen fastsat frist for valg eller eventuelt omvalg efter reglerne om uddannelsen. Valget eller omvalget skal finde sted inden for det første år af elevens uddannelsesforløb efter grundforløbet, hvis ikke andet er fastsat i uddannelsesordningen. Fristen kan fraviges for elever i skolepraktik. Elevens valg af specialefag skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan.

Stk. 3. Skolen tilbyder eventuelt i samarbejde med andre skoler og institutioner de specialefag, der er bundet til specialer i uddannelsen. Skolen udbyder endvidere valgfri specialefag, der er knyttet til uddannelsen, i et sådant omfang, at elev og virksomhed sikres et bredt valggrundlag.

Stk. 4. Skolen skal give eleven og virksomheden mulighed for at vælge valgfri specialefag ved andre skoler eller institutioner.

Stk. 5. For elever, hvor grundforløbet helt eller delvis er erstattet af grundlæggende praktisk oplæring, (ny mesterlære), omfatter undervisningen i hovedforløbet tillige undervisning, der i henhold til beviset for gennemførelsen af ny mesterlære, jf. § 77, stk. 5, er flyttet fra det tilsvarende grundforløb til hovedforløbet. Denne undervisning skal så vidt muligt gennemføres som led i elevens ordinære skoleundervisning i hovedforløbet.

Stk. 6. For elever, der modtager skoleundervisning efter reglerne i § 66 e, i lov om erhvervsuddannelser, kan skolen fravige reglerne om den enkeltes uddannelse med hensyn til sammenhængen mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.

Kapitel 11

Elevens deltagelse i skoleundervisningen

§ 79. Eleverne skal deltage i den enkelte erhvervsuddannelses skoleundervisning i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen og elevens personlige uddannelsesplan.

Stk. 2. Eleverne skal følge skolens studie- og ordensregler, jf. § 54.

§ 80. Eleverne kan være fraværende fra undervisningen ved sygdom og af andre lovlige grunde, der er dokumenteret efter skolens nærmere retningslinjer herfor.

Stk. 2. Skolen kan i særlige tilfælde efter elevens anmodning bevilge en kortvarig undervisningsfrihed, hvis skolen skønner, at eleven kan nå uddannelsens mål. For elever med uddannelsesaftale træffes afgørelsen efter forhandling med praktikvirksomheden.

§ 81. Skolen kan udelukke en elev fra fortsat undervisning, jf. § 50, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. En elev kan kun udelukkes fra fortsat undervisning, når mindre vidtgående foranstaltninger, jf. stk. 3, og § 70, forgæves har været forsøgt. For elever med uddannelsesaftale skal skolen endvidere følge fremgangsmåden efter § 86, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Skolen afgør ud fra karakteren og graden af forsømmelserne eller de disciplinære forseelser, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at undgå at udelukke eleven, herunder de foranstaltninger, der er nævnt i § 70, samtaler og sanktioner fastsat i skolens studie- og ordensregler, jf. stk. 4 og 5.

Stk. 4. Skolen fastsætter i sine studie-og ordensregler, jf. § 54, hvilke sanktioner skolen kan træffe afgørelse om at iværksætte over for elever, som har overtrådt reglerne. Sanktionerne kan være advarsler, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet skoleophold, overflytning til anden skole og kombinationer heraf.

Stk. 5. Skolen kan ud over de sanktioner, der er nævnt i stk. 4, i sine regler om orden og samvær, jf. § 54, stk. 2, nr. 7, fastsætte regler om, at skolen kan tilbageholde elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, og at tilbageholdelsen kan opretholdes ud over det tidspunkt, hvor skolens tilbud ophører. Skolens iværksættelse af tilbageholdelse forudsætter, at tilbageholdelsen sker af praktiske og pædagogiske grunde og tilbageholdelsen må normalt vare højst et døgn. Skolens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til skolen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som skolen har besluttet at tilbageholde, til skolen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan skolen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden.

Stk. 6. Skolen skal registrere de anvendte foranstaltninger, jf. stk. 4 og 5, for den enkelte elev.

Stk. 7. Hvis en elev udelukkes af skoleundervisningen, og udelukkelsesgrunden kun angår valgfri supplerende undervisning, kan udelukkelsen kun omfatte denne.

§ 82. Findes en elev at have gjort sig skyldig i særlig grov forseelse, og må det påregnes, at der som følge heraf vil blive truffet afgørelse om udelukkelse fra fortsat undervisning, kan eleven hjemsendes uden forudgående varsel, indtil der er truffet endelig afgørelse af udelukkelsesspørgsmålet.

§ 83. Når en elev har forsømt al undervisning i længere tid, og skolen forgæves har udfoldet rimelige bestræbelser på at komme i kontakt med eleven, kan skolen betragte eleven som udmeldt. Skolen skal dog forinden kontakte elevens eventuelle praktikvirksomhed og inddrage denne i sine overvejelser. Skolen skal give praktikvirksomheden meddelelse og søge at give eleven meddelelse om udmeldelsen ved almindeligt og rekommanderet brev.

§ 84. For elever, der er undergivet forældremyndighed, sendes eventuelle skriftlige meddelelser til forældremyndighedens indehaver med kopi til eleven.

§ 85. Skolen kan indkalde elever til et fornyet skoleophold ved sygdom eller andet fravær.

Stk. 2. For elever, der har gennemført et fornyet skoleophold, kan uddannelsestiden forlænges, jf. §§ 58 og 59 i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Skolen kan hjemsende eleven og indkalde eleven til et fornyet skoleophold, hvis eleven har været fraværende fra undervisningen i et sådant omfang, at eleven ikke har fået et tilfredsstillende udbytte af undervisningen.

§ 86. Når skolen udelukker en elev fra fortsat undervisning, skal skolen over for eleven og den eventuelle indehaver af forældremyndigheden samt praktikvirksomheden skriftligt angive, på hvilke faktiske forhold afgørelsen er baseret, og give oplysning om klagereglerne. Med hensyn til disse afgørelser finder forvaltningslovens regler om begrundelse, partshøring og klagevejledning tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. For elever med uddannelsesaftale kan afgørelser om udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole kun træffes efter forhandling med praktikvirksomheden.

Stk. 3. Skolen underretter virksomheden om de afgørelser, der er omtalt i stk. 2, samt om skriftlige advarsler, for så vidt disse vedrører forhold, der har betydning for elevens muligheder for at gennemføre uddannelsesforløbet.

§ 87. En elev er udelukket fra fortsat undervisning, når skolen har givet skriftlig meddelelse herom til eleven og til eventuel indehaver af forældremyndighed.

§ 88. Ved udelukkelse fra fortsat undervisning bortfalder en eventuel uddannelsesaftale, jf. § 62 i lov om erhvervsuddannelser. Uddannelsesaftalen bortfalder ikke, når eleven er midlertidigt hjemsendt til virksomheden.

Kapitel 12

Praktikuddannelsen

§ 89. Praktikvirksomheden skal efter reglerne om den enkelte uddannelse og på grundlag af uddannelsesordningen for det enkelte hovedforløb gennemføre praktikuddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen i et aktivt samspil med skolen. Virksomheden fastsætter en plan for praktikuddannelsen i virksomheden under hensyn til virksomhedens art og produktion. Virksomheden medvirker i samarbejde med skolen ved fastsættelsen af elevens personlige uddannelsesplan efter reglerne herom.

Stk. 2. I den første praktikperiode sætter virksomheden eleven ind i de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen. Eleven skal opnå sikkerhed i at arbejde med relevante arbejdsopgaver under instruktion.

Stk. 3. I de praktikperioder, der følger efter en skoleperiode, skal uddannelsen i virksomheden tilrettelægges, så skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde efter de bestemmelser, der er fastsat i uddannelsesordningen for det enkelte hovedforløb.

Stk. 4. Virksomheden skal så vidt muligt tilrettelægge uddannelsen i virksomheden sådan, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad og kompleksitet, så eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet.

Stk. 5. Virksomheden skal over for eleven indskærpe nødvendigheden og forståelsen af, at miljøkrav, hygiejnekrav og regler vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed i forhold til udstyr mv. overholdes, og at arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser efterleves.

Stk. 6. Reglerne om praktikvirksomhedens gennemførelse af praktikuddannelsen finder tilsvarende anvendelse for skolen, når praktikuddannelsen gennemføres som skolepraktik.

Kapitel 13

Bedømmelse, beviser m.v.

Bedømmelse

§ 90. Skolen foretager løbende en bedømmelse af elevens præstationer under hele elevens uddannelse. Bedømmelsen foretages i henhold til skolens bedømmelsesplan, jf. § 53, stk. 1, nr. 7. Formålet med den løbende bedømmelse er at vejlede eleven og give grundlag for udstedelse af skolevejledning.

Stk. 2. Skolen skal give elever på eux-forløb løbende fremadrettet evaluering af undervisningen i fag på gymnasialt niveau på en måde, der giver dem viden om deres faglige standpunkt og om, hvordan de fremadrettet kan forbedre sig gennem arbejdet med mål for egen udvikling. Evalueringen skal desuden belyse, hvordan eleverne kan udvikle deres evne til at reflektere over egne læreprocesser og læreprocesser i samarbejde med andre.

Stk. 3. Skolens afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Afsluttende bedømmelse foretages i forhold til de fastsatte mål for undervisningen i reglerne om uddannelsen. Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en afsluttende karakter, der kan være en standpunktskarakter eller en eksamens- eller prøvekarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål for undervisningen på det tidspunkt, karakteren gives. Ved eksamen finder bekendtgørelse om prøver og eksamen ved de erhvervsrettede uddannelser anvendelse. Afsluttende prøver afholdes efter reglerne i §§ 47 og 48. Når prøve er aflagt, træder prøvekarakteren i stedet for den tilsvarende standpunktskarakter og indgår i eventuelle gennemsnitsberegninger. 6. pkt. gælder ikke for grundforløbsprøven.

Stk. 4. Ved undervisningens afslutning meddeles standpunktskaraktererne til eleven, inden elevens deltagelse i prøver i faget. Såfremt et fag ikke er afsluttet, når skoleperioden afsluttes, gives en vurdering. Vurderingen kan have form af en delkarakter.

Stk. 5. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse finder anvendelse ved karaktergivningen.

Stk. 6. For den erhvervsfaglige studentereksamen (eux), jf. § 1, stk. 6, gælder § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og regler fastsat i medfør af denne.

Skolevejledning

§ 91. Skolen udsteder en vejledning til eleven og praktikvirksomheden (skolevejledning) efter afslutningen af det enkelte skoleophold, hvis bevis for adgangsgivende grundforløb eller skolebevis ikke kan udstedes, jf. dog stk. 3. Skolevejledningen danner baggrund for eventuel revision af elevens uddannelsesplan.

Stk. 2. Skolevejledningen udformes i samarbejde med eleven. I skolevejledningen udtrykkes elevens standpunkt i form af karakterer i forhold til de fastsatte mål ved skoleopholdets afslutning i henhold til skolens undervisningsplan. For elever i en individuel uddannelse, jf. § 15, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser udtrykkes elevens standpunkt dog i forhold til de fastsatte mål i elevens personlige uddannelsesplan.

Stk. 3. I skolevejledningen anføres skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning og for supplerende oplæring i praktikvirksomheden.

Stk. 4. Skolevejledningen kan endvidere indeholde andre oplysninger af betydning for samarbejdet mellem skolen, eleven og praktikvirksomheden, hvis dette er fastsat i den lokale undervisningsplan.

Stk. 5. Skolevejledningen skal indeholde de fornødne oplysninger til identifikation af elev, skole, uddannelse, speciale og skoleperiode.

Praktikerklæring

§ 92. Ved afslutningen af en praktikperiode forud for en skoleperiode, udsteder praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen.

Stk. 2. Praktikerklæringen afgives af virksomheden i samarbejde med eleven og skal indeholde oplysning om, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden, om eleven har nået målene for praktikperioden og angivelse af virksomhedens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse.

Stk. 3. Det faglige udvalg udfærdiger blanketter til brug for praktikerklæringerne. Skolen udleverer blanketterne til virksomheden.

Stk. 4. Praktikerklæringen skal indeholde de fornødne oplysninger til identifikation af elev, virksomhed, praktikperiode, uddannelse og speciale.

Stk. 5. Ved afslutning af en praktikperiode med skolepraktik udstedes praktikerklæringen af skolen.

Skolebevis m.v.

§ 93. Når eleven har gennemført den skolemæssige del af den obligatoriske uddannelse, herunder bestået den afsluttende prøve i skoleundervisningen, udsteder skolen et samlet bevis (skolebevis) for skoleundervisningen. Skolebevis udstedes til eleven, jf. § 33, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Det faglige udvalg og praktikvirksomheden underrettes om beviserne.

Stk. 2. I henhold til reglerne om den enkelte uddannelse kan udstedelse af skolebevis være betinget af, at eleven har opnået beståelseskarakter i nærmere angivne fag.

Stk. 3. Skolebeviset udstedes i øvrigt efter reglerne i bekendtgørelsen om prøver og eksamen ved de erhvervsrettede uddannelser, herunder reglerne om affattelse på fremmedsprog.

Stk. 4. Hvis skoleundervisningen afbrydes, har eleven krav på at modtage bevis for den gennemførte del af skoleundervisningen.

Stk. 5. For elever, der ikke har afsluttet praktikuddannelsen, kan skolen i erklæring til eleven og praktikvirksomheden anføre skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning og for supplerende oplæring i praktikvirksomheden, hvis skolen finder behov for det.

§ 94. Bevis for gennemførelse af grundforløb udstedes efter § 77.

Stk. 2. Ved afslutning af påbygning udsteder skolen bevis herfor til eleven og praktikvirksomheden.

Afsluttende praktikerklæring

§ 95. Når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, udsteder praktikvirksomheden en erklæring herom (den afsluttende praktikerklæring). Hvis flere virksomheder har indgået uddannelsesaftale med eleven, udsteder hver af virksomhederne en afsluttende praktikerklæring. I disse tilfælde underretter praktikvirksomheden den eventuelt følgende virksomhed i uddannelsesforløbet om udstedelsen af praktikerklæringen.

Stk. 2. Erklæringen udstedes til eleven, skolen og det faglige udvalg.

Stk. 3. Erklæringen skal indeholde følgende:

1) Betegnelse for uddannelsen herunder eventuelt speciale, profil eller lignende.

2) Angivelse af praktikvirksomhed og praktikperioder. Ved eventuel udstationering anføres, i hvilke virksomheder eleven har været udstationeret og i hvilke perioder.

3) Virksomhedens underskrift.

Stk. 4. Det faglige udvalg udformer blanketter til brug for udstedelse af de afsluttende praktikerklæringer og forsyner skolerne hermed. Skolen udleverer blanketterne til virksomheden.

Stk. 5. Den afsluttende praktikerklæring skal efter det faglige udvalgs bestemmelse indeholde oplysninger til brug ved indstilling til svendeprøve.

Stk. 6. Hvis praktikuddannelsen afbrydes, har eleven krav på at modtage praktikerklæring for den gennemførte del af praktikuddannelsen. Praktikerklæringen udformes i overensstemmelse med den formular, der er fastsat i bilag 3.

Stk. 7. Hvis praktikuddannelsen afsluttes som skolepraktik, udstedes den afsluttende praktikerklæring af skolen.

Uddannelsesbevis

§ 96. Uddannelsesbevis udstedes til eleven, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og eventuel svendeprøve uden for skoleundervisningen er bestået, jf. § 33, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Det fastsættes i den enkelte uddannelsesbekendtgørelse, om uddannelsesbevis skal udstedes af skolen eller af det faglige udvalg. Den instans, der udsteder uddannelsesbeviset, skal underrette det faglige udvalg henholdsvis skolen om uddannelsesbeviset.

Stk. 3. For den erhvervsfaglige studentereksamen (eux), jf. § 1, stk. 6, gælder § 5, stk. 2-4, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studenter eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og regler fastsat i medfør af lovens § 7, stk. 3.

§ 97. Uddannelsesbeviset udstedes efter bekendtgørelse om prøver og eksamen ved de erhvervsrettede uddannelser, herunder reglerne om affattelse på fremmedsprog, og skal i øvrigt indeholde følgende:

1) Betegnelse for den gennemførte uddannelse, herunder det gennemførte speciale og eventuel profil.

2) Henvisning til skolebevis og afsluttende praktikerklæring.

3) Erklæring om at eventuel svendeprøve er bestået samt eventuel angivelse af svendeprøvekarakter.

Stk. 2. De øvrige oplysninger, som efter bekendtgørelse om prøver og eksamen ved de erhvervsrettede uddannelser skal fremgå af beviserne, kan gives i form af supplerende bilag, hvortil beviset henviser.

Stk. 3. Udstederen opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser i 30 år efter afslutningen af uddannelsen.

Kapitel 14

Uddannelsesaftaler

Indgåelse og registrering af uddannelsesaftaler m.v.

§ 98. Elev og praktikvirksomhed indgår aftale om gennemførelse af uddannelse (uddannelsesaftale) efter bestemmelserne i lov om erhvervsuddannelser. Aftalens indhold skal være i overensstemmelse med indholdet af den formular, der er fastsat i bilag 4. Blanketter, som opfylder kravene til formularen i bilag 4, til brug for indgåelse af uddannelsesaftaler, er tilgængelige på Undervisningsministeriets hjemmeside. Andre blanketter, som opfylder kravene, kan også anvendes. Skolerne tilbyder bistand ved aftalens indgåelse.

Stk. 2. Eleven vælger speciale eller trin ved indgåelse af uddannelsesaftalen, med mindre andet er fastsat i bekendtgørelsen om uddannelsen.

Stk. 3. Uddannelsesaftale om erhvervsuddannelse for voksne (euv), jf. kapitel 7 d i lov om erhvervsuddannelser, kan omfatte hele elevens uddannelsesforløb eller den indledende kompetencevurdering med tilhørende opstilling af en personlig uddannelsesplan for eleven.

Stk. 4. Uddannelsesaftaler om erhvervsuddannelser for voksne kan indgås uden praktikperioder, hvis elevens uddannelsesforløb efter dennes personlige uddannelsesplan ikke vil omfatte praktikuddannelse.

Stk. 5. Hvis samme elev og samme virksomhed to gange har indgået en kort uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser, kan det lokale uddannelsesudvalg undtagelsesvis godkende yderligere en kort uddannelsesaftale mellem samme elev og samme virksomhed, hvis elevens muligheder for at blive fastholdt i uddannelsen forbedres væsentligt.

§ 99. Når uddannelsesaftalen er indgået, jf. § 98, sender virksomheden straks aftalen til den skole, eleven efter aftale med virksomheden ønsker at blive optaget på.

Stk. 2. Hvis den ønskede skole ikke kan optage eleven, sender skolen straks aftalen til en skole, hvor eleven kan optages. Elev og virksomhed underrettes samtidig herom. Skolen oplyser tillige, om uddannelsen udbydes ved andre skoler.

§ 100. Den skole, hvor eleven skal optages, undersøger ved modtagelsen af uddannelsesaftalen, om den er fuldstændigt udfyldt og underskrevet.

Stk. 2. Skolen registrerer uddannelsesaftalen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Eleven kan optages, jf. § 60.

2) Aftalen omfatter alle uddannelsens praktik- og skoleophold eller mindst en hel skoleperiode og mindst en del af en praktikperiode i hovedforløbet i overensstemmelse med reglerne om uddannelsen, jf. dog § 98 og bilag 10, samt i overensstemmelse med § 48, stk. 1, 3. pkt., i lov om erhvervsuddannelser.

3) Aftalen er i overensstemmelse med §§ 108-112, hvis det er en kombinationsaftale.

4) Aftalen er i overensstemmelse med reglerne om godskrivning (fritagelse) for dele af uddannelsen.

5) Det faglige udvalg har godkendt eventuelle særbestemmelser i aftalen, jf. § 102, stk. 2.

6) Den i aftalen fastsatte løn er i overensstemmelse med § 55 i lov om erhvervsuddannelser.

7) Eventuelt spørgsmål om godkendelse af virksomheden som praktiksted er afklaret, jf. § 101.

Stk. 3. Uddannelsesaftaler indgået efter § 66 f i lov om erhvervsuddannelser registreres på tilsvarende måde. Skolen undersøger, om begrænsninger i aftaler om delvis praktikuddannelse efter § 66 f, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser, er overholdt.

§ 101. I forbindelse med registreringen undersøger skolen, om virksomheden er godkendt af det faglige udvalg som praktiksted. Hvis virksomheden ikke er godkendt, skal skolen straks rette henvendelse til det faglige udvalg herom eller eventuelt selv godkende virksomheden efter § 31, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Skolen skal orientere parterne om, hvad skolen har foretaget sig.

§ 102. Opfylder uddannelsesaftalen ikke betingelserne for registrering, skal skolen snarest rette henvendelse til virksomheden og eleven med henblik på at få manglerne berigtiget, jf. tillige § 101.

Stk. 2. Ønsker parterne, at der ved aftalen foretages ændringer i eller tilføjelser til formularens (blankettens) aftaleindhold, skal skolen forelægge de ønskede ændringer eller tilføjelser for det faglige udvalg, jf. § 52, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, og underrette parterne om forelæggelsen.

§ 103. Skolen giver snarest muligt og normalt senest 4 uger efter modtagelsen af uddannelsesaftalen, der også tjener som skoleindmeldelse, jf. dog § 69, stk. 4, meddelelse om tidspunktet for optagelse på skole på grundlag af uddannelsesaftalen og informerer eleven og virksomheden om det videre uddannelsesforløb. Skolen sørger for udarbejdelse eller ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan.

Stk. 2. Skolen orienterer samtidig parterne om valgmuligheder vedrørende valgfri specialefag, herunder hvilke valgfri specialefag skolen eventuelt tilbyder i samarbejde med andre skoler og institutioner.

§ 104. Skolen registrerer ændringer i aftaleforholdet i følgende tilfælde:

1) Ved ændring af aftaleperioden.

2) Ved ændring af ejerforhold ved virksomhedsoverdragelse.

3) Ved ændring af uddannelse eller speciale i uddannelsesforholdet.

4) Ved ændring af praktikvirksomhed i henhold til reglerne om uddannelsen.

5) Ved andre væsentlige ændringer i aftaleforholdet.

Stk. 2. Tillæg til uddannelsesaftalen, der vedrører de i stk. 1, nr. 1-5, nævnte ændringer, skal være aftalt af eleven og virksomheden under anvendelse af den formular, der er fastsat i bilag 5. Bortset fra de i §§ 58 og 59 i lov om erhvervsuddannelser omhandlede situationer finder de begrænsninger vedrørende korte uddannelsesaftaler og aftaler om delvis praktikuddannelse (delaftaler under skolepraktik), der følger af § 48, stk. 1, 3. og 4. pkt., henholdsvis § 66 f, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser, anvendelse for tillæg efter stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Tillæg til uddannelsesaftalen vedrørende forlængelse eller afkortning af aftaleperioden skal indeholde oplysning om begrundelsen og være ledsaget af eventuel fornøden godkendelse af det faglige udvalg. Ved de ændringer, der er nævnt i stk. 1, nr. 2-4, finder §§ 101 og 102 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Skolen registrerer ændringerne, når betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.

§ 105. Når en uddannelsesaftale eller ændring i aftaleforholdet er registreret, giver skolen parterne meddelelse om den skete registrering med kopi af den registrerede aftale med oplysning om de afgørelser, skolen har truffet i forbindelse med registreringen.

§ 106. Den skole, hvor uddannelsesaftalen er registreret, skal have meddelelse herom, hvis uddannelsesaftalen er:

1) ophævet i prøvetiden,

2) ophævet efter aftale mellem parterne,

3) ophævet af en af parterne efter prøvetidens ophør,

4) ophævet ved Tvistighedsnævnets afgørelse,

5) bortfaldet som følge af elevens udelukkelse fra fortsat undervisning, hvis afgørelse herom er truffet af en anden skole end den, som har registreret aftalen, eller

6) ophørt af andre grunde inden udløbet af aftaleperioden.

Stk. 2. Meddelelse til skolen efter stk. 1, nr. 1-4 og 6, skal gives af virksomheden.

Stk. 3. Meddelelse om ophævelse af en uddannelsesaftale, jf. stk. 1, foretages under anvendelse af den formular, der er fastsat i bilag 6.

Stk. 4. Når uddannelsen i henhold til reglerne om uddannelsen er afsluttet, skal den skole, hvor uddannelsesaftalen er registreret, have meddelelse herom af den skole eller det faglige udvalg, som har udstedt uddannelsesbevis. Hvis skolen har udstedt uddannelsesbevis, skal det faglige udvalg have meddelelse herom.

Stk. 5. Når uddannelsesforholdet er ophørt, skal uddannelsesaftalen med eventuelle tilhørende sagsakter opbevares af skolen med henblik på, at overførsel til offentlige arkiver sker efter reglerne herom. Oplysningerne opbevares endvidere i et register.

§ 107. Skolen underretter vedkommende faglige udvalg om registrerede uddannelsesaftaler eller ændringer heri samt om aftaler, der er ophørt af en af de grunde, som er nævnt i § 106, stk. 1.

Kombinationsaftaler

§ 108. En uddannelsesaftale kan omfatte flere virksomheder. Endvidere kan en virksomhed ved aftalen forpligte sig til at lade en del af elevens uddannelse gennemføre i en anden virksomhed.

Stk. 2. En skole kan give supplerende skolepraktik til elever, der har indgået uddannelsesaftale, hvis betingelserne i § 66 d, stk. 3 eller 4, i lov om erhvervsuddannelser er opfyldt.

§ 109. En uddannelsesaftale indgået med to eller flere virksomheder skal tilsammen omfatte hele uddannelsesforløbet, og det skal af uddannelsesaftalen fremgå, hvilke skole- og praktikophold den enkelte virksomhed er part i.

Stk. 2. I den enkelte delaftale skal samtlige de deltagende virksomheders navne, delaftalernes varighed og deres kalendermæssige placering angives.

Stk. 3. Aftalen skal være indgået på den blanket, der er nævnt i § 98. Der skal anvendes en blanket for hver delaftale.

§ 110. Virksomhederne indsender straks efter aftalens indgåelse delaftalerne til den skole, hvor skoleundervisningen skal påbegyndes, jf. § 99.

§ 111. Prøvetiden regnes fra begyndelsen af første praktikperiode, jf. § 60, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Den første praktikvirksomhed skal senest tre uger inden udløbet af prøvetiden konsultere de efterfølgende virksomheder om forløbet af prøvetiden.

§ 112. Afkortes eller forlænges aftaleperioden efter det faglige udvalgs afgørelse, bestemmer det faglige udvalg, inden for hvilke delaftaleperioder afkortningen eller forlængelsen skal ske.

Stk. 2. Aftale om forlængelse af aftaleperioden, truffet af parterne, jf. § 58, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, skal af eleven indgås med den aktuelle og de efterfølgende virksomheder i uddannelsesforløbet, og aftalen skal angive, inden for hvilke delaftaleperioder forlængelsen skal ske.

Stk. 3. §§ 104-107 finder tilsvarende anvendelse.

Gennemførelse af en del af uddannelsen i anden virksomhed eller i supplerende skolepraktik

§ 113. En virksomhed, der har forpligtet sig til at lade en del af elevens uddannelse gennemføre i en anden virksomhed, er over for eleven ansvarlig for den samlede praktikuddannelse. Herunder er virksomheden ansvarlig for, at udstationeringen sker i den aftalte eller forudsatte periode inden for den aftalte uddannelsestid, og at den virksomhed, hvortil udstationeringen sker, er godkendt til at gennemføre den pågældende del af praktikuddannelsen.

Stk. 2. Virksomheder, der i henhold til § 66 d, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, lader eleven modtage supplerende skolepraktik, er over for eleven ansvarlig for den samlede praktikuddannelse.

Kapitel 15

Praktikpladssøgning

Vejledning af praktikpladssøgende

§ 114. For elever, der registreres som praktikpladssøgende efter at have begyndt skoleundervisningen, skal elevens plan for praktikpladssøgning være omfattet af elevens personlige uddannelsesplan.

Stk. 2. Elever i grundforløbets 2. del, som ikke har en uddannelsesaftale, skal være aktivt praktikpladssøgende, jf. § 118, stk. 2, nr. 3-6, og registrere sig på praktikpladsen.dk senest 8 uger før grundforløbets afslutning, jf. § 119, samt dokumentere sin praktikpladssøgning i den personlige uddannelsesplan, jf. § 125, stk. 1, nr. 4. Elever uden uddannelsesaftale, som optages på en uddannelse med et afkortet grundforløb på mindre end 8 uger, skal registrere sig som praktikpladssøgende senest en uge efter, de påbegynder uddannelsen. Elever, der fortsætter i det studiekompetencegivende år (eux) efter grundforløbets 2. del, skal ikke lade sig registrere som praktikpladssøgende før 8 uger før afslutningen af det studiekompetencegivende forløb. Elever, der afslutter grundforløbet på uddannelser uden praktik i hovedforløbet (skolebaserede uddannelser), skal dog ikke lade sig registrere som praktikpladssøgende.

Stk. 3. Skolen informerer eleven om kravet til registrering efter stk. 2 inden 8 uger før, at eleven afslutter grundforløbets 2. del henholdsvis det studiekompetencegivende forløb (eux). Skolen informerer om kravet til registrering til elever med afkortet grundforløb på mindre end 8 uger, når eleven påbegynder uddannelsen. Skolen vurderer løbende, om eleven opfylder kravene, så længe eleven er registreret som praktikpladssøgende.

§ 115. Skolerne tilbyder vejledning til praktikpladssøgende.

Stk. 2. Vejledningens formål er at sætte de praktikpladssøgende i stand til at vurdere deres muligheder for at opnå en praktikplads, så de kan træffe et kvalificeret valg på et realistisk grundlag.

Stk. 3. Vejledningen skal omfatte fyldestgørende oplysninger om den aktuelle uddannelses- og arbejdsmarkedssituation både lokalt og på landsplan, herunder oplysninger om alternative uddannelsesmuligheder både i de uddannelser, der kræver praktikplads efter lov om erhvervsuddannelser, og i de uddannelser, der ikke kræver det.

Stk. 4. Formålet med vejledningen er at styrke de praktikpladssøgendes forudsætninger for selv at søge praktikpladser og andre uddannelsesmuligheder. Vejledningen omfatter bl.a. udarbejdelse af ansøgninger og CV, deltagelse i ansættelsessamtaler, samt brug af praktikpladsen.dk, jf. § 119, stk. 1.

Stk. 5. Skolen samarbejder med kommunalbestyrelsen og andre myndigheder og institutioner, der administrerer vejledningsordninger, der har betydning for elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

§ 116. Ved formidling af praktikpladser skal skolen forsøge at opfylde de praktikpladssøgendes uddannelsesønsker, herunder informere eleverne om alle relevante praktikpladser på praktikpladsen.dk. Ved formidling af praktikpladser til elever, der ønsker eller er i skolepraktik, finder § 125 anvendelse.

Stk. 2. Ved formidling af praktikpladssøgende til en virksomhed skal skolen samtidig underrette virksomheden om den konkrete henvisning. Skolen skal anmode virksomheden om at underrette skolen om resultatet af henvisningen, herunder om henvisningen har resulteret i, at den pågældende har opnået en praktikplads.

Registrering af praktikpladssøgende

§ 117. Registreringen af praktikpladssøgende skal sikre, at de registrerede praktikpladssøgende modtager tilbud om eller henvisning til praktikpladser eller får tilbud om vejledning. Registreringen skal endvidere indgå i grundlaget for tilvejebringelse af statistisk opgørelse af praktikpladssituationen.

Stk. 2. Skolen skal regelmæssigt og systematisk mindst hver 3. måned skriftligt kontakte de registrerede praktikpladssøgende (kontaktbrev) med henblik på konstatering af, om de fortsat er praktikpladssøgende, normalt med tilbud om vejledning.

Stk. 3. Registreringen skal omfatte de oplysninger om de praktikpladssøgendes uddannelse og deres uddannelsesønsker, som er nødvendige for en effektiv praktikpladsformidling.

Stk. 4. Enhver praktikpladssøgende har pligt til aktivt at søge de konkrete praktikpladser, som skolen eller praktikcentret anviser den søgende. Pligten indtræder otte uger før grundforløbets afslutning, jf. § 114, stk. 2, og gælder så længe den pågældende er registreret som praktikpladssøgende.

§ 118. En registreret praktikpladssøgende skal efter skolens bestemmelse underrette skolen, hvis:

1) den praktikpladssøgende skifter bopæl,

2) den praktikpladssøgende ændrer uddannelsesønske,

3) den praktikpladssøgende ikke længere er praktikpladssøgende eller

4) den praktikpladssøgendes forhold af betydning for praktikpladsformidling i øvrigt ændres.

Stk. 2. Skolen skal oplyse de praktikpladssøgende om, at en praktikpladssøgende vil udgå af registreringen som søgende, hvis vedkommende:

1) har opnået en uddannelsesplads,

2) har tilkendegivet, at de ikke længere er praktikpladssøgende,

3) ikke reagerer på kontaktbrev fra skolen, jf. § 117, stk. 2, inden for en frist, som skolen fastsætter, på mindst 5 dage,

4) ikke reagerer positivt på et rimeligt praktikpladstilbud,

5) ikke reagerer positivt på henvendelse fra skolen om praktikpladsmuligheder, herunder undlader at kontakte de virksomheder, skolen henviser til eller

6) ikke opfylder kravene til at være aktiv praktikpladssøgende, jf. § 125, stk. 1.

Stk. 3. Ved overtrædelse af stk. 2, nr. 3-6, før eleven påbegynder sit skolepraktikforløb, skal skolen iagttage reglerne om udelukkelse fra skoleundervisning i kapitel 11. For elever i skolepraktik iagttages reglerne i §§ 130-132.

Stk. 4. Når skolen træffer beslutning om, at en praktikpladssøgende skal udgå af registeret af en af de grunde, som er nævnt i stk. 2, skal skolen straks give den pågældende meddelelse herom med oplysning om, at optagelse i registeret vil ske på ny efter anmodning, hvis den pågældende igen bliver aktivt praktikpladssøgende, jf. dog stk. 3.

§ 119. Til brug for elever og virksomheder driver Undervisningsministeriet det elektroniske mødested praktikpladsen.dk. På praktikpladsen.dk skal oplysninger om praktikpladssøgende elever være offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Skolen overfører oplysninger om eleverne fra de administrative systemer. Der overføres oplysninger om elevens navn og uddannelsesønsker. Eleven kan kræve, at navnet ikke oplyses.

Stk. 3. Praktikpladsen.dk indrettes sådan, at den enkelte elev kan oprette yderligere oplysninger om sig selv.

Stk. 4. Det er en betingelse for fortsat registrering i praktikpladsen.dk, at eleven senest 8 uger inden afslutningen af grundforløbets 2. del indlægger oplysninger, der er egnet til at give virksomheder, der ønsker at ansætte elever, en mulighed for at træffe beslutning, om en given ansøger er en mulig kommende elev i virksomheden (elevprofil).

Kapitel 16

Skolepraktik m.v.

Praktikcentre

§ 120. Et praktikcenter er en del af en godkendt institution for erhvervsrettede uddannelser, der er godkendt til at udbyde skolepraktik.

Stk. 2. Et praktikcenter er organiseret med en leder, som refererer til institutionens leder.

Stk. 3. De lokale uddannelsesudvalg, for de hovedforløb som praktikcenteret udbyder med skolepraktik, danner et paritetisk sammensat praktikcenterudvalg, jf. dog stk. 4. Praktikcenterudvalget rådgiver institutionens bestyrelse. Praktikcenteret stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

Stk. 4. Bestyrelsen for en institution med et praktikcenter kan beslutte, at stk. 3 ikke finder anvendelse for praktikcenteret.

§ 121. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet godkender praktikcenter efter ansøgning fra en institution og efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, jf. § 120, stk. 1.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en forretningsmodel, der beskriver, hvorledes skolen vil forestå driften af praktikuddannelse i et praktikcenter (skolepraktik). Ansøgningen skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelt samarbejde med andre skoler om driften af praktikcenteret.

Stk. 3. Godkendelse, jf. § 120, stk. 1, sker på baggrund af en samlet vurdering ud fra hensynet til at sikre et fagligt bæredygtigt og kvalitativt forsvarligt uddannelsesmiljø, et tilstrækkeligt antal uddannelses aftaler og et geografisk dækkende udbud, der tager hensyn til arbejdsmarkedets efterspørgsel på erhvervsuddannet arbejdskraft og elevernes søgning.

Betingelser for optagelse m.v.

§ 122. Elever med bevis for gennemførelse af grundforløb kan, hvis betingelserne er opfyldt, optages til praktikuddannelse i et praktikcenter (skolepraktik), jf. stk. 2, umiddelbart efter, at grundforløbet er gennemført, jf. § 127, stk. 1.

Stk. 2. Uddannelser, der fremgår af bilag 7, udbydes med skolepraktik.

Stk. 3. Kravet om afsluttet adgangsgivende grundforløb i en erhvervsuddannelse anses for opfyldt, jf. § 66 a, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, hvis eleven på optagelsestidspunktet mindst kan få godskrevet skoleundervisning til og med det adgangsgivende grundforløb i uddannelsen på grundlag af anden undervisning, der er gennemført inden for de seneste 2 år og tilrettelagt uden for erhvervsuddannelserne, jf. dog stk. 4, eller hvis eleven har gennemført et studiekompetencegivende forløb, jf. § 3 a, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Stk. 4. Hvis uddannelsen er dimensioneret, jf. § 51, kan der til skolepraktik ikke optages elever, der har gennemført grundforløbet med godskrivning for de specifikke kompetencer, der giver adgang til en uddannelses hovedforløb.

Stk. 5. For elever i individuel uddannelse, jf. § 15, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, revideres elevens personlige uddannelsesplan i nødvendigt omfang, så den omfatter et ordinært uddannelsesforløb, hvis eleven ønsker at blive optaget til skolepraktik.

Stk. 6. En elev, der har gennemført et trin af en trindelt uddannelse, jf. § 15, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, eller som har afsluttet en uddannelsesaftale, der omfatter mindre end et kompetencegivende trin, jf. § 100, stk. 2, nr. 2, kan umiddelbart efter aftalens udløb optages til skolepraktik, hvis betingelserne for optagelse i øvrigt er opfyldt.

§ 123. Ved optagelse til skolepraktik skal skolen foretage en vurdering af, om eleven er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, og om eleven efter gennemført uddannelse efterfølgende vil kunne fungere på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Elever, der ønsker optagelse til skolepraktik og ikke har haft en uddannelsesaftale, skal i forbindelse med grundforløbets påbegyndelse have angivet mindst tre uddannelsesønsker i den personlige uddannelsesplan. Skolen skal påse dette i forbindelse med vurderingen efter stk. 1.

Stk. 3. For at kunne optages til skolepraktik, skal eleven fra afslutningen af grundforløbets 2. del i den personlige uddannelsesplan dokumentere over for skolen, at eleven:

1) har søgt ansættelse som elev inden for de uddannelser, som grundforløbet giver adgang til,

2) har søgt ansættelse, jf. nr. 1, hos virksomheder, der har ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk, og

3) har søgt ansættelse som elev i andre relevante uddannelser, hvor der er plads.

Stk. 4. En elev, der ikke opfylder kravene i stk. 2, kan ikke optages til skolepraktik.

Stk. 5. Vurdering, jf. stk. 1, og stk. 3, nr. 1 og 2, skal desuden løbende foretages af skolen, så længe eleven er optaget til skolepraktik.

Stk. 6. I den løbende egnethedsvurdering skal der tillige lægges vægt på, om eleven får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og praktik, ligesom der kan indgå en vurdering af elevens samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, herunder elevens evne til fx at overholde mødetider og aftaler.

§ 124. Eleven skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en relevant praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, i hele landet. Skolen vejleder om muligheden for at opnå mobilitetsfremmende ydelser i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Skolen kan dog undtagelsesvis optage en elev til skolepraktik i den primært ønskede uddannelse, hvis eleven kan dokumentere en konkret og realistisk mulighed for en praktikplads i uddannelsen i løbet af kort tid.

§ 125. Eleven skal for at være aktivt søgende som minimum:

1) selv tage passende initiativer for at opnå praktikplads,

2) være registreret som praktikpladssøgende med en synlig profil senest 8 uger før afslutningen af grundforløbet,

3) modtage en af skolen anvist praktikplads og

4) dokumentere sin praktikpladssøgning i den personlige uddannelsesplan.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte registrering skal ske på praktikpladsen.dk. Registreringen skal omfatte oplysning om, hvilke uddannelser eleven ønsker og har angivet i den personlige uddannelsesplan, samt elevprofil, jf. § 119, stk. 4.

Stk. 3. Når eleven er tilmeldt som praktikpladssøgende, overføres oplysninger herom fra skolens elevsystem til praktikpladsen.dk.

Stk. 4. Hvis elever, som er godskrevet for grundforløbet, jf. § 71, ikke inden 14 dage efter mødet, jf. § 127, stk. 2, eller 14 dage efter ansøgning om optagelse i henhold til § 66 e, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, indlægger sin elevprofil, slettes eleven som praktikpladssøgende, og der foretages fornøden registrering heraf.

Stk. 5. Elever, der ikke aktivt opsøger en konkret praktikplads, som skolen anviser, jf. § 117, stk. 4, slettes som praktikpladssøgende, og der foretages fornøden registrering heraf.

Stk. 6. Eleven orienteres om sletningen, jf. stk. 4 og 5.

§ 126. En elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, kan efter en konkret afgørelse optages til skolepraktik, jf. § 66 a, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Elever kan dog ikke optages til skolepraktik, hvis spørgsmålet om, hvorvidt ophævelsen skyldes misligholdelse fra elevens side, er indbragt for det faglige udvalg eller Tvistighedsnævnet.

Stk. 3. Fra optagelsen skal eleven opfylde kravene i § 123, stk. 5 og 6, §§ 124 og 125.

Optagelsesprocedure

§ 127. Praktikcentrene vejleder eleverne om betingelserne for optagelse til skolepraktik og om ordningen i øvrigt og rådgiver eleverne om, hvordan de opfylder betingelserne indtil tidspunktet for afgørelsen om optagelse. I forbindelse hermed vejledes eleven tillige om muligheder for uddannelse uden for erhvervsuddannelsesloven.

Stk. 2. Praktikcentret indkalder eleverne til et informationsmøde om skolepraktik med mindst en uges varsel. Mødet kan holdes indtil to uger før, og skal være afholdt senest en uge efter afslutningen af grundforløbet. Eleverne har mødepligt. Elever, der ikke overholder mødepligten, kan ikke optages til skolepraktik.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for elever, der søger optagelse til skolepraktik på andet grundlag end angivet i § 122, stk. 1.

§ 128. Elever, der opfylder betingelserne for at kunne optages til skolepraktik, optages af praktikcentret til påbegyndelse af undervisning i skolepraktik en måned efter grundforløbets afslutning, jf. dog § 118, stk. 3, medmindre eleven forinden har indgået en uddannelsesaftale. Elever optaget på fordelsuddannelser kan dog påbegynde undervisning i skolepraktik fra 1 til 3 måneder efter afsluttet grundforløb.

Stk. 2. Ved optagelse indgår praktikcenteret en skoleaftale med eleven. Aftalen skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning, herunder bestemmelser om hvordan optagelsesbetingelserne, jf. §§ 123-125, skal opfyldes, hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål, og hvordan der følges op på planen, jf. § 69, stk. 5.

Stk. 3. Skoleaftalen skal endvidere indeholde en beskrivelse af elevens praktikpladssøgning fra grundforløbets afslutning samt praktikcenterets vejledning og bistand til elever heri.

§ 129. Ansøgnings- og optagelsesproceduren forestås af praktikcenteret på baggrund af en aftale herom med den skole, hvor eleven har afsluttet det adgangsgivende grundforløb henholdsvis er registreret som praktikpladssøgende.

Stk. 2. For elever, der kan optages til skolepraktik efter § 66 a, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, forestås ansøgnings- og optagelsesproceduren af det praktikcenter, som skolen, som registrerede uddannelsesaftalen, har indgået aftale med efter stk. 3.

Stk. 3. Har et praktikcenter indgået aftale med en skole om udførelse af skolepraktik på skolens vegne, jf. § 66 b, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, skal de berørte elever snarest muligt og senest ved optagelsen gøres bekendt med samarbejdsaftalens betydning for eleverne med hensyn til, om det er praktikcenteret eller skolen der:

1) efter optagelsen har eleven registreret som praktikpladssøgende i henhold til reglerne herom,

2) indkalder eleven til skolepraktik,

3) meddeler eleven den skoleundervisning, der veksler med skolepraktik,

4) træffer afgørelse om elevens fortsatte opfyldelse af egnethedskravene og kravene i § 66 i, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser og

5) i øvrigt er ansvarlig for elevens uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

Udelukkelse fra skolepraktik

§ 130. Skolen kan udelukke en elev fra skolepraktik, hvis skolen vurderer, at eleven ikke opfylder kravene til at være optaget i skolepraktik, jf. § 118, stk. 2, nr. 3, 4 og 5, § 123, stk. 5 og 6, § 124, stk. 1, § 125, stk. 1 og § 128, stk. 2.

Stk. 2. Skolen kan kun udelukke en elev fra skolepraktik, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været forsøgt, jf. dog stk. 4. Skolen afgør ud fra karakteren og graden af forsømmelserne eller de disciplinære forseelser, hvilke foranstaltninger der skal forsøges anvendt for at undgå, at eleven udmeldes fra skolepraktik, herunder samtaler, advarsler og midlertidig hjemsendelse.

Stk. 3. Hvis en elev efter skolens vurdering har gjort sig skyldig i særlig grov forseelse, og det må påregnes, at der som følge heraf vil blive truffet afgørelse om udelukkelse fra skolepraktik, kan eleven hjemsendes uden forudgående varsel, indtil der er truffet endelig afgørelse om udelukkelse fra skolepraktik. Skolen skal registrere de anvendte foranstaltninger for den enkelte elev.

Stk. 4. En elev, som afslår at modtage en anvist praktikplads, skal forlade skolepraktikken og vil blive slettet fra praktikpladsregisteret, jf. dog § 118, stk. 3.

Stk. 5. For elever, der er undergivet forældremyndighed, sendes eventuelle skriftlige meddelelser til forældremyndighedens indehaver med kopi til eleven.

§ 131. Når skolen træffer afgørelse om udelukkelse af en elev fra skolepraktik, skal skolen over for eleven og en eventuel forældremyndighedsindehaver skriftligt angive, på hvilke faktiske forhold afgørelsen er truffet og give oplysning om klagereglerne for udelukkelse fra skolepraktik, jf. § 66 j i lov om erhvervsuddannelser. Skolen skal ved afgørelsen sørge for, at sagen er tilstrækkelig oplyst samt overholde forvaltningslovens regler om begrundelse, partshøring og klagevejledning.

Stk. 2. En elev er udelukket fra skolepraktik, når skolen har givet skriftlig meddelelse til eleven og til eventuel forældremyndighedsindehaver.

§ 132. Skolens afgørelse om udelukkelse fra skolepraktik kan prøves endeligt hos det faglige udvalg efter reglerne herom i § 66 j i lov om erhvervsuddannelser.

Nedsættelse af skolepraktikydelse

§ 133. Skolen kan nedsætte skolepraktikydelsen forholdsmæssigt, hvis eleven har fravær, som ikke er godkendt af skolen, jf. reglerne herom i bekendtgørelse om skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i fgu-baseret erhvervsuddannelse.

Skoleundervisning uden uddannelsesaftale

§ 134. Optagelse m.v. til skoleundervisning uden uddannelsesaftale, jf. § 66 e, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, følger de regler om optagelse m.v. til skolepraktik, som er fastsat i § 126.

Kapitel 17

Erhvervsuddannelse baseret på forberedende grunduddannelse (fgu-baseret erhvervsuddannelse)

§ 135. Fgu-baseret erhvervsuddannelse tilrettelægges i henhold til kapitel 7 c i lov om erhvervsuddannelser.

§ 136. Når en erhvervsuddannelse tilrettelægges som fgu-baseret erhvervsuddannelse, varetager den samarbejdende institution for forberedende grunduddannelse opgaver og funktioner som praktikvirksomhed, jf. § 66 s, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

§ 137. § 14, stk. 3, § 69, stk. 4, § 75, § 77, stk. 5 og 6, og § 78, stk. 5, om grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære) finder tilsvarende anvendelse for fgu-baseret erhvervsuddannelse, jf. dog § 66 p, stk. 1, 2. pkt., i lov om erhvervsuddannelser.

§ 138. Optagelse til fgu-baseret erhvervsuddannelse følger reglerne i § 66 q i lov om erhvervsuddannelser.

Kapitel 18

Klager

§ 139. Klage over en skoles afgørelser indgives til skolen af den, afgørelsen vedrører. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 2. Klage over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser om optagelse på skole, afgørelser om anerkendelse af realkompetence bortset fra praktiske kompetencer efter § 68, stk. 7, og afgørelser efter § 81, der går ud på udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole, kan indbringes for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Klagen skal være indgivet til skolen, jf. stk. 1, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til styrelsen ledsaget af skolens bemærkninger. Forinden underretter skolen klageren om skolens stillingtagen til klagen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når eleven har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet fremsender skolen klagen til styrelsen bilagt sagens akter.

Stk. 3. Klager i forbindelse med prøver, bortset fra centralt stillede prøver, jf. § 63, følger reglerne i ksamensbekendtgørelsen. For klager over afgørelser i forbindelse med prøver på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, bortset fra grundfag, jf. § 1, stk. 6, gælder § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og regler fastsat i medfør af denne.

Stk. 4. Eleven kan fortsætte undervisningen på skolen under behandlingen af en klage over en afgørelse fter § 81. Angår klagen en afgørelse om midlertidig hjemsendelse eller udelukkelse fra fortsat undervisning, gælder dette dog kun, såfremt det bestemmes af skolen eller ministeriet.

Stk. 5. Klager over en skoles afgørelse om en elevs optagelse eller ophør med skolepraktik behandles efter § 66 j i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 6. Skolens afgørelse vedrørende anerkendelse af praktiske kompetencer i forbindelse med erhvervsuddannelse for voksne, kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for vedkommende faglige udvalg. Skolen skal give klagevejledning. Klagen indgives til den skole, der har truffet afgørelsen, senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til det faglige udvalg, ledsaget af skolens udtalelse. Skolen skal give det faglige udvalg de nødvendige oplysninger til behandling af sagen. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke indbringes for anden myndighed til administrativ afgørelse.

Stk. 7. For klager over skolens afgørelser i pædagogiske anliggender for undervisning på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, bortset fra grundfag jf. § 1, stk. 6, gælder § 72 i lov om de gymnasiale uddannelser og regler fastsat i medfør af denne.

Bemyndigelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og klageafskæring

§ 140. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til at varetage ministerens opgaver og udøve ministerens beføjelser efter lov om erhvervsuddannelser og regler fastsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Styrelsens afgørelser efter lov om erhvervsuddannelser og regler fastsat i medfør af loven, jf. stk. 1, kan ikke indbringes for ministeren.

Karaktervægt for den mundtlige prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt i eux-forløb

§ 141. Karakteren ved den mundtlige prøve, som en eux-elev aflægger med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., tillægges vægten 2,0.

Stk. 2. Reglerne i bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for den i stk. 1 nævnte prøve.

Kapitel 19

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 142. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 35, stk. 1, 2. led, § 61, stk. 4, og §§ 65-67 træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 570 af 7. maj 2019 om erhvervsuddannelser ophæves.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 27. december 2019

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Silvia Fernandez


Bilag 1

Register

 

 

 

 

Adgangskurser

 

 

§ 61, stk. 4 og §§ 65-67

 

 

Afsluttende praktikerklæring

 

 

§ 95

 

 

Afsluttende prøver

 

 

§§ 47-49

 

 

Bedømmelse

 

 

§§ 47-49 og § 90

 

 

Bedømmelse, beviser m.v.

 

 

Kapitel 13

 

 

Bekendtgørelse, uddannelsen

 

 

§ 3

 

 

Bevis for grundforløb

 

 

§ 77

 

 

Bevis for grundforløb og påbygning

 

 

§ 94

 

 

Bevis, uddannelsen

 

 

§ 96

 

 

Bonusfag

 

 

§ 38, stk. 1, nr. 2

 

 

Bortvisning fra skole

 

 

§§ 81-88

 

 

Den lokale undervisningsplan

 

 

§§ 52 og 53

 

 

Dimensionering

 

 

Kapitel 5

 

 

Dimensionerede uddannelser

 

 

§ 51

 

 

Elevens deltagelse i skoleundervisningen

 

 

Kapitel 11

 

 

Elevens uddannelse

 

 

Kapitel 9

 

 

Elevinddragelse

 

 

§ 9

 

 

Elevprofil. Praktikpladsen.dk.

 

 

§ 119

 

 

Euv. Hovedforløb

 

 

§ 29, stk. 2

 

 

Euv. Overgangskrav generelt

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Euv. Personlig uddannelsesplan

 

 

§ 68

 

 

Euv. Realkompetencevurdering

 

 

§ 68, stk. 6-7

 

 

Euv. Skoleundervisningen

 

 

§ 18

 

 

Euv. Tilrettelæggelse af uddannelsesforløb

 

 

§ 14, stk. 5

 

 

Eux-forløb. Bedømmelse m.v.

 

 

§ 90, stk. 5

 

 

Eux-forløb. Bevis

 

 

§ 96, stk. 3

 

 

Eux-forløb. Den lokale undervisningsplan

 

 

§ 52, stk. 3

 

 

Eux-forløb. Studieplan

 

 

§ 52, stk. 3

 

 

Eux-forløb. Generelt

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Eux-forløb. Godskrivning

 

 

§ 71, stk. 2

 

 

Eux-forløb. Kvalitetssystem

 

 

§ 6, stk. 3

 

 

Eux-forløb. Lærerkvalifikationer

 

 

§ 11, stk. 2

 

 

Eux-forløb. Løbende bedømmelse

 

 

§ 90, stk. 2

 

 

Eux-forløb. Modeller

 

 

§ 17

 

 

Eux-forløb. Personlig uddannelsesplan

 

 

§ 69, stk. 1, nr. 5

 

 

Eux-forløb. Prøver i grundfag

 

 

§ 48, stk. 3

 

 

Eux-forløb. Prøver generelt

 

 

§ 48, stk. 3 og § 50

 

 

Eux-forløb. Personlig uddannelsesplan

 

 

§ 69, stk. 1, nr. 5

 

 

Eux-forløb. Regler om konkrete eux-forløb

 

 

§ 3, stk. 3

 

 

Eux-forløb. Erhvervsfaglig studentereksamen

 

 

§ 48, stk. 3 og § 50

 

 

Eux-forløb. Særlige klageregler

 

 

§ 139, stk. 3 og 7

 

 

Eux-forløb. Uddannelsesbevis

 

 

§ 96, stk. 3

 

 

Eux-forløb. Uddannelsesordning

 

 

§ 4, stk. 2 og 6

 

 

Fastholdelsesarbejdet, uddannelseskrav

 

 

§ 70, stk. 5-7

 

 

Fgu-baseret erhvervsuddannelse

 

 

§ 14, stk. 4, og kapitel 17

 

 

Fjernundervisning

 

 

§ 18, stk. 7

 

 

Formidling af praktikpladser

 

 

Kapitel 7

 

 

Formidling af praktikpladser, skolernes og de faglige udvalgs opgaver

 

 

§§ 55-58

 

 

Formål m.v.

 

 

Kapitel 1

 

 

Forældremyndighed

 

 

§ 84, § 87, § 130, stk. 5, og § 131, stk. 2

 

 

Fravær, elevernes

 

 

§ 80

 

 

Fravær, registrering og meddelse

 

 

§ 54, stk. 6

 

 

Fuldtidsundervisning

 

 

§ 73, stk. 2

 

 

Generelt om erhvervsuddannelser

 

 

§ 1

 

 

Godskrivning

 

 

§ 71

 

 

Godskrivning, regler for euv

 

 

§ 44

 

 

Grundfag

 

 

§§ 30-32

 

 

Grundforløb

 

 

§§ 24-28

 

 

Grundforløb, bevis

 

 

§ 77

 

 

Grundforløbet, undervisningen

 

 

§§ 74-77

 

 

Grundlæggende praktisk oplæring

 

 

§§ 14, stk. 3, 28, 69, stk. 4, 75, 77, stk. 5

 

 

Hovedforløb

 

 

§ 29

 

 

Hovedforløbet, undervisningen

 

 

§ 78

 

 

Indgåelse og registrering af uddannelsesaftaler m.v.

 

 

§§ 98-107

 

 

Individuelle uddannelsesforløb

 

 

§ 16

 

 

Klager

 

 

Kapitel 18

 

 

Klager, bemyndigelse og klageafskæring

 

 

§ 140

 

 

Klager, euv

 

 

§ 139, stk. 2 og 6

 

 

Klager, eux-særregler

 

 

§ 139, stk. 3 og 7

 

 

Klager, skolepraktik

 

 

§ 139, stk. 5

 

 

Kombinationsaftaler

 

 

§§ 108-112

 

 

Kombinationsfag, grundforløb plus

 

 

§ 34

 

 

Kompetencegivende trin

 

 

§ 15

 

 

Kompetencemål

 

 

§ 3

 

 

Kompetencevurdering

 

 

§ 69, stk. 1-3, og § 71

 

 

Kontaktlærere

 

 

§ 70, stk. 1

 

 

Korte uddannelsesaftaler

 

 

§ 98, stk. 5, § 100, stk. 2, nr. 2 og § 104, stk. 2

 

 

Kvalitetsarbejdet i uddannelserne

 

 

Kapitel 2

 

 

Kvalitetskrav, De faglige udvalgs opfølgning på

 

 

§ 5

 

 

Kvalitetssystem, skolens

 

 

§ 6

 

 

Lokale undervisningsplaner m.v.

 

 

Kapitel 6

 

 

Lærer- og lederkvalifikationer

 

 

Kapitel 3

 

 

Lærerkvalifikationer, erhvervelse

 

 

§ 13

 

 

Lærerkvalifikationer ved ansættelsen

 

 

§ 12

 

 

Læsekompetencer og læsevejleder

 

 

§ 70, stk. 3

 

 

Mentorer

 

 

§ 70, stk. 1

 

 

Niveaudeling

 

 

§ 4, stk. 4

 

 

Ny mesterlære

 

 

§§ 14, stk. 3, 28, 69, stk. 4, 75, 77, stk. 5

 

 

Optagelse af elever på skole

 

 

Kapitel 8

 

 

Optagelse af elever på skole, generelt

 

 

§ 60

 

 

Optagelse, henvisning til anden skole

 

 

§ 61

 

 

Optagelse, skolens meddelelse

 

 

§ 62

 

 

Optagelsesprocedure, skolepraktik

 

 

§ 127

 

 

Personlig uddannelsesplan m.v.

 

 

§§ 68 og 69

 

 

Personlig uddannelsesplan, fastsættelse

 

 

§ 68

 

 

Personlig uddannelsesplan, indholdet

 

 

§ 69

 

 

Pligt til at deltage i skoleundervisningen

 

 

§ 79

 

 

Positivliste (uddannelser, der udbydes med skolepraktik)

 

 

§ 122, stk. 2 og bilag 7

 

 

Praktikcentre

 

 

§§ 120 og 121

 

 

Praktikerklæring

 

 

§ 92

 

 

Praktikerklæring, afsluttende

 

 

§ 95

 

 

Praktikerklæring, delvist gennemført

 

 

§ 95, stk. 6

 

 

Praktikplads, uforskyldt mistet, optagelse til skolepraktik

 

 

§ 126

 

 

Praktikpladsen.dk. Elevprofil

 

 

§ 119

 

 

Praktikpladssøgende, registrering

 

 

§§ 117-119

 

 

Praktikpladssøgende, vejledning af

 

 

§§ 114-116

 

 

Praktikpladssøgning

 

 

Kapitel 15

 

 

Praktikpladstilsagn

 

 

§ 59

 

 

Praktikuddannelsen

 

 

Kapitel 12

 

 

Praktikuddannelsen, generelt

 

 

§ 46

 

 

Praktikuddannelsens indhold m.v.

 

 

§ 89

 

 

Præstationsstandarder

 

 

§ 40

 

 

Psykologisk rådgivning

 

 

§ 70, stk. 2

 

 

Påbygning

 

 

§ 43

 

 

Påbygning, bevis

 

 

§ 94, stk. 2

 

 

Realkompetencevurdering

 

 

§ 63 og § 68, stk. 5

 

 

Registrering af praktikpladssøgende

 

 

§§ 117-119

 

 

Registrering af praktikpladssøgende i grundforløbet

 

 

§ 114, stk. 2

 

 

Skoleaftale

 

 

§ 128, stk. 2 og 3

 

 

Skolebevis m.v.

 

 

§§ 93 og 94

 

 

Skolepraktik m.v.

 

 

Kapitel 16

 

 

Skolepraktik, betingelser for optagelse m.v.

 

 

§§ 122-126

 

 

Skolepraktik, egnethedsvurdering

 

 

§ 123

 

 

Skolepraktik, elevens pligt til at modtage praktikplads og til aktiv søgning

 

 

§§ 118, stk. 2, nr. 3-5, 123 stk. 3, 124 og § 125, stk. 1

 

 

Skolepraktik, optagelse af elever, der uforskyldt har mistet praktikplads

 

 

§ 126

 

 

Skolepraktik, optagelsesprocedure

 

 

§§ 127-129

 

 

Skolepraktik, Udelukkelse fra fortsat undervisning

 

 

§ 118, stk. 3 og §§ 130-132

 

 

Skoleundervisningen

 

 

Kapitel 10

 

 

Skoleundervisningen, elevens deltagelse

 

 

Kapitel 11

 

 

Skoleundervisningen, generelt

 

 

§ 73

 

 

Skoleundervisningen, struktur

 

 

§ 18

 

 

Skoleundervisning uden uddannelsesaftale

 

 

§ 128

 

 

Skolevejledning

 

 

§ 91

 

 

Social, personlig eller psykologisk rådgivning

 

 

§ 70, stk. 2

 

 

Specialefag

 

 

§§ 36 og 37

 

 

Struktur, generelt

 

 

§§ 14-17

 

 

Struktur, uddannelsens

 

 

Kapitel 4

 

 

Studie- og ordensregler

 

 

§ 54 og § 79, stk. 2

 

 

Supplerende kurser

 

 

§ 45

 

 

Svendeprøver

 

 

§ 49

 

 

Ti-punkts-redegørelse, oprettelse af ny uddannelse

 

 

§ 2

 

 

Trin

 

 

§ 15

 

 

Uddannelsesaftaler

 

 

Kapitel 14

 

 

Uddannelsesaftaler, euv

 

 

§ 98, stk. 4

 

 

Uddannelsesaftaler, formular til indgåelse

 

 

§ 98, stk. 1 og bilag 4

 

 

Uddannelsesaftaler, formular til tillægsaftale

 

 

§ 104, stk. 2 og bilag 5

 

 

Uddannelsesaftaler, formular til ophævelse af aftale

 

 

§ 106, stk. 3 og bilag 6

 

 

Uddannelsesaftaler, indgåelse og registrering m.v.

 

 

§§ 98-107

 

 

Uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler

 

 

§§ 108-112

 

 

Uddannelsesbekendtgørelse

 

 

§ 3

 

 

Uddannelsesbevis

 

 

§§ 96 og 97

 

 

Uddannelsesbog

 

 

§ 72

 

 

Uddannelseskrav, fastholdelsesarbejdet

 

 

§ 70, stk. 5-7

 

 

Uddannelsesordning

 

 

§ 4

 

 

Uddannelsesplan

 

 

§§ 68-69

 

 

Uddannelsesspecifikke fag

 

 

§ 35

 

 

Udelukkelse fra fortsat undervisning

 

 

§§ 81-88

 

 

Udelukkelse fra fortsat undervisning, klageregler

 

 

§ 139

 

 

Udenlandske skoleophold

 

 

§ 18, stk. 6

 

 

Udstationeringsaftaler

 

 

§ 113

 

 

Undervisningen i grundforløbet

 

 

§§ 74-77

 

 

Undervisningen i hovedforløbet

 

 

§ 78

 

 

Valgfag

 

 

§§ 38 og 39

 

 

Valgfri specialefag

 

 

§§ 36 og 37

 

 

Vejledning af praktikpladssøgende

 

 

§§ 114-116

 

 

Virksomhedsforlagt undervisning

 

 

§ 18, stk. 2

 

 

Virksomhedstilfredshedsmåling

 

 

§ 6, stk. 4-7

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilag 2

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

[uddannelsens navn]

Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses grundforløb (del 2).

Faget skal danne grundlag for, at eleven kan opnå det niveau af viden, færdigheder og kompetencer, det faglige udvalg har fastsat som overgangskrav til skoleundervisningen i hovedforløbet. Fagbeskrivelsen skal derfor beskrive, hvordan de fastsatte overgangskrav omsættes til undervisning.

Vejledende uddannelsestid

Tekniske uddannelser: 12 uger (kan være kortere, hvis grundforløbets 2. del i den pågældende uddannelse er kortere).

Merkantile uddannelser: 5 uger.

1. Fagets formål og profil

1.1 Fagets formål

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation.

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen.

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger.

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser.

Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter.

Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces.

1.2 Fagets profil

[Her beskriver skolen på grundlag af de faglige mål (overgangskravene) og fagets formål konkret de faglige metoder, faglige processer, faglige værkstøjer og materialer, der er undervisningens genstand og fagets profil. Skolen beskriver endvidere, hvordan eventuelle certifikatkrav indgår i fagets profil. ]

2. Faglige mål og fagligt indhold

2.1. Faglige mål

Skolen indsætter fra overgangskravene de områder, hvor eleven skal opnå grundlæggende viden, de metoder og redskaber i forhold til hvilke eleven skal opnå færdigheder og de kompetencemål, der er fastsat:

Eleven har grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for [uddannelsen]:

[ ]

Eleven har færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

[ ]

Eleven har færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard:

[ ]

Eleven har kompetence til at kunne:

[ ]

2.2 Certifikater, eleven gennem undervisning i dette fag skal have opnået (evt. have opnået kompetence svarende til):

[ ]

2.3 Fagligt indhold

[Her beskriver skolen på grundlag af de faglige mål (overgangskravene) konkret de uddannelsesspecifikke emner, problemstillinger og opgaver, der udgør det faglige indhold og dermed danner grundlag for undervisningens indhold og for elevens læring i forhold til fagets mål. Skolen beskriver herunder, hvordan elevens opnåelse af certifikater/kompetence svarende til eventuelle certifikatkrav indgår i det faglige indhold. ]

3. Tilrettelæggelse

3.1. Didaktiske principper

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse.

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger.

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed.

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet.

3.2. Arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk.

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring.

3.3. Samspil med andre fag

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del.

3.4. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget

[Her beskriver skolen, hvordan fagets mål og indhold og de didaktiske principper danner grundlag for den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen, arbejdsformer og samspil med de øvrige fag i grundforløbets 2. del. ]

4. Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt.

4.1. Krav til elevens dokumentation

[Her beskriver skolen de konkrete krav, der stilles til elevens dokumentation i faget. ]

5. Evaluering og bedømmelse

5.1. løbende evaluering

Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål.

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelseDer gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål.

5.3. Afsluttende prøve

Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i medfør af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført opgave. Prøven bedømmes bestået/ ikke bestået.

Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven.

[Skolen fastsætter prøvens varighed efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. ]

5.3.1 Eksaminationsgrundlag:

[Skolen beskriver det konkrete eksaminationsgrundlag. Eksaminationsgrundlaget er det faglige stof eller materiale, som der eksamineres ud fra, og som skal gøre det muligt for eksaminanden at demonstrere de opnåede kompetencer. Samlet set skal eksaminationsgrundlaget tage udgangspunkt i væsentlige mål og krav. Det vil sige, at eksaminationsgrundlaget skal tage udgangspunkt i de væsentlige mål og krav, der er fastsat i den fælles standard for prøven i det uddannelsesspecifikke fag i uddannelsen. Eleven skal fra undervisningens begyndelse kende disse mål.

5.3.2 Bedømmelsesgrundlag

[Skolen beskriver det konkrete bedømmelsesgrundlag i henhold til den fælles standard for indhold i prøven i det uddannelsesspecifikke fag. Bedømmelsesgrundlaget vedrører de produkter, processer eller præstationer, der gøres til genstand for bedømmelsen. Det er skolens opgave at afklare, hvilke elementer der skal indgå i bedømmelsen, og hvilken vægt disse elementer hver især skal tillægges. Eleven skal kende bedømmelsesgrundlaget fra undervisningens begyndelse. ]

5.3.3 Bedømmelseskriterier

[Skolen beskriver bedømmelseskriterierne i henhold til den fælles standard for niveau i prøven i det uddannelsesspecifikke fag. Bedømmelseskriterierne skal med udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget beskrive i hvilken grad, eleven lever op til de væsentlige mål. Bedømmelseskriterierne skal således beskrive, hvad skolen forventer af en præstation i forhold til en bestemt opgaveløsning for at bestå prøven. Det skal fremgå, hvordan skolen skelner mellem væsentlige og uvæsentlige mangler i opgaveløsningen. ]

 

 


Bilag 3

Erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse

inden for erhvervsuddannelserne

 

 

 

 

Pkt. 1

 

Parterne

 

 

Virksomhedens navn og adresse (i.h.t. CVR-registrering):

 

_________________________________

 

_________________________________

 

_________________________________

 

Postnr. : _______ By: _____________

 

Tlf. nr.: _________________________

 

E-mail: _________________________

 

CVR-nr.: ________________________

 

 

Elevens navn og adresse:

 

_________________________________

 

_________________________________

 

_________________________________

 

Postnr. : _______ By: _____________

 

Tlf. nr.: _________________________

 

E-mail: _________________________

 

 

 

 

Pkt. 2

 

Arbejdsstedet

 

 

Arbejdssted: ______________________________________________________

 

P-nr.: ___________________ Postnr. : _______________

 

Tlf. nr.: ____________________

 

 

Pkt. 3

 

Aftaleperiode

 

 

Uddannelse, speciale, trin profil eller individuel uddannelse:

 

_______________________________________________________________

 

Med en aftaleperiode fra: _______________ til: _________________

 

er ophævet med virkning pr. den: _____________________

 

Eleven har været tilmeldt følgende erhvervsskole: ___________________________

 

 

 

 

Pkt. 4

 

Erklæring

 

 

Det erklæres herved, at eleven i ovennævnte periode har været under uddannelse i virksomheden. Der er udstedt praktikerklæring for hver afsluttet praktikperiode.

 

 

 

Er uddannelsesforholdet afbrudt i løbet af en praktikperiode, angives det, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med indtil afbrydelsen:

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

Dato: ___________ Virksomhed: ___________________________________

 

 

 

Blanketten udfyldes af arbejdsgiveren og sendes til eleven.

 

 

 


Bilag 4

Uddannelsesaftale

Indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser

Uddannelsesaftalen skal indgås inden aftaleperiodens begyndelse og skal straks sendes til den valgte erhvervsskole

Bemærk hvad der er anført i den tilhørende vejledning om de enkelte punkter.

 

 

 

 

 

Pkt. 1

 

Parterne

 

 

Virksomhedens navn og adresse (i.h.t. CVR-registrering):

 

_________________________________

 

_________________________________

 

_________________________________

 

Postnr. : _______ By: _____________

 

Tlf. nr.: _________________________

 

E-mail: _________________________

 

CVR-nr.: _______________________

 

SE-nr. til afregning af lønrefusion (skal være ATP-pligtigt i hele aftaleperioden, jf. vejledning): _________________________________

 

 

 

 

Elevens navn og adresse:

 

 

 

_________________________________

 

_________________________________

 

_________________________________

 

Postnr. : _______ By: _____________

 

Tlf. nr.: _________________________

 

E-mail: _________________________

 

CPR-nr.: ________________________

 

 

Pkt. 2

 

Arbejdsstedet

 

 

Arbejdssted/hovedarbejdssted (udfyldes kun hvis forskellige fra adressen ovenfor):

 

___________________________________________________________________

 

Skiftende arbejdsteder: ja _____

 

P-nr.: _______________ Postnr. : ___________ By: _______________

 

Tlf.nr.: _______________

 

 

Pkt. 3

 

Aftaleperioden

 

 

Aftalen begynder (dato): ______________ Afsluttes (dato): ________________

 

Ved kombinationsaftaler anføres hele aftaleperioden i pkt. 9. Virksomheden er alene ansvarlig for egen aftaleperiode(r).

 

 

Pkt. 4

 

Uddannelsen

 

 

Uddannelse og speciale, trin eller evt. profil:

 

___________________________________________________________________

 

Afkryds kun, hvis eux er aftalt

 

________________ eux (erhvervsfaglig studentereksamen)

 

 

Pkt. 5

 

Påbygning

 

 

Hvis valgfri supplerende undervisning (påbygning) er aftalt, angives varigheden heraf:

 

__________________________________________________________

 

De valgte påbygningsfag og tidspunkt for gennemførelse fremgår af elevens personlige uddannelsesplan.

 

 

Pkt. 6

 

Aftalen

 

 

Virksomheden skal være godkendt som praktiksted for eleven, dog ikke hvis aftalen alene omfatter kompetencevurdering (euv) eller ikke omfatter praktikuddannelse (euv).

 

Aftalen omfatter (Sæt kryds. Læs evt. om afkrydsningsmulighederne i vejledningen):

 

Erhvervsuddannelse for unge:

 

___ Grundforløbets 1. og 2. del og hovedforløbet (kun elever, som har afsluttet 9. /10. klasse i år eller sidste år)

 

___ Grundforløb plus, grundforløbets 2. del og hovedforløb

 

___ Grundforløbets 2. del og hovedforløbet

 

___ Ny mesterlære og hovedforløbet

 

___ Hovedforløbet

 

___ Kort aftale (minimum en del af en praktikperiode og en hel skoleperiode i hovedforløbet og højst to gange mellem samme elev og samme virksomhed Det lokale uddannelsesudvalg kan undtagelsesvist godkende yderligere én aftale.)

 

___ Kombinationsaftale: Se pkt. 9.

 

___ Delaftale under skolepraktik – kan kun indgås én gang mellem elev og samme virksomhed.

 

___ Delaftale under fgu-baseret erhvervsuddannelse

 

___ Restaftale (angiv tidligere gennemførte uddannelsesdele nedenfor)

 

Erhvervsuddannelse for voksne (euv):

 

___ Euv uden praktikuddannelse (euv1)

 

___ Euv med praktikuddannelse og skoleundervisning (euv2)

 

___ Euv med fuld praktikuddannelse og skoleundervisning (euv3)

 

___ Kompetencevurdering (skal afkrydses, medmindre eleven allerede har en sådan)

 

Hvis eleven tidligere har gennemført en del af uddannelsen, angives hvilke uddannelseselementer og hvornår:

 

Anden tidligere uddannelse/delvist gennemført uddannelse (se vejledning):

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

Erhvervsskolen kan anmode om yderligere dokumentation, herunder om bevis for grundforløb, studentereksamen og andet.

 

 

Pkt. 7

 

Løn og andre vilkår

 

 

Lønnen er aftalt således:

 

Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. lov om erhvervsuddannelser § 55, stk. 2. (Se vejledningen)

 

Den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er:

 

______________________________________________________________

 

___ Lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.

 

___ Lønnen er højere end den gældende mindstebetaling for elever og ved uddannelsens begyndelse fastsat til kr.: ______________________________ pr. ______ time _____ uge ___ måned

 

Løn under evt. påbygning i hovedforløb? ____ Ja _____ Nej

 

Lønudbetalingsdag: __________________

 

Ansættelsesvilkår i øvrigt:

 

I henhold til Ansættelsesbevisloven skal arbejdsgiveren give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder mindst de oplysninger der er opregnet i lovens § 2, stk. 2, nr. 1-10. I overensstemmelse med ansættelsesbevisloven kan oplysningerne gives ved henvisning til fx en overenskomst:

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

Den normale arbejdstid:

 

________________________ timer pr. ____ dag ____ uge

 

Med hensyn til ferie henvises til reglerne i ferieloven, herunder de særlige regler for elever, samt overenskomsten.

 

 

Pkt. 8

 

Udstationering

 

 

Udfyldes kun i forbindelse med udstationering(er)

 

Følgende dele af praktikuddannelsen (arbejdsopgaver) finder sted i en anden virksomhed eller som praktikuddannelse på en erhvervsskole:

 

___________________________________________________________________

 

Hvis udstationeringsvirksomheden og/eller perioden er kendt, angives den herunder:

 

Navn:____________________ CVR-nr.: ___________________________

 

Fra: _______________________ Til: _______________________

 

Udstationering i udlandet: Navn: __________________ Adresse: _________________

 

 

Pkt. 9

 

Kombinations-

 

aftaler

 

 

Udfyldes kun i forbindelse med kombinationsaftaler

 

Aftalen er en del af en sammenhængende kombinationsaftale, og eleven uddannes i den øvrige uddannelsesperiode hos følgende virksomhed (er):

 

Navn:_____________________________ CVR-nr.: _______________Fra: ___________ Til: _________

 

Navn:_____________________________ CVR-nr.: _______________Fra: ___________ Til: _________

 

Navn:_____________________________ CVR-nr.: _______________Fra: ___________ Til: _________

 

Navn:_____________________________ CVR-nr.: _______________Fra: ___________ Til: _________

 

 

Pkt. 10

 

Andre vilkår

 

 

Andre vilkår:

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

 

Pkt. 11

 

Skole

 

 

Eleven indmeldes på følgende erhvervsskole:

 

___________________________________________________________________

 

 

Pkt. 12

 

Underskrifter

 

 

Parternes underskrifter (aftalen er indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser)

 

 

 

 

Evt. forældremyndighedens samtykke

 

 

_______

 

Dato

 

 

_______________________

 

Virksomhed

 

 

_______

 

Dato

 

 

________________________

 

Indehaver af forældremyndigheden

 

 

_______

 

Dato

 

 

_______________________

 

Elev

 

 

_______

 

Dato

 

 

________________________

 

Indehaver af forældremyndigheden

 

 

For elever, der er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

 

 

 

Oplysninger fra denne aftale registreres af erhvervsskolen i det centrale register (EASY-P).

 

Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag og de faglige udvalg har adgang til oplysninger herfra.

 

 

 

Der kan ikke af parterne foretages ændringer i eller tilføjelser til formularens aftaleindhold uden vedkommende faglige udvalgs godkendelse.

 

 

 

 

Pkt. 13

 

Registrering

 

 

Forbeholdt erhvervsskolen.

 

Uddannelsesaftalen er registeret den: _____________________________

 

__ Rettelser foretaget af skolen er markeret med stjerner. Evt. indsigelser bedes fremsat omgående

 

__Skolen tager forbehold for at eleven har opnået adgangsgivende kvalifikationer til hovedforløbet

 

 

 


Bilag 5

Tillæg til uddannelsesaftale

Virksomheden skal sende aftaletillægget til den skole hvor uddannelsesaftalen er registreret, straks efter underskrift.

Bemærk hvad der er anført i den tilhørende vejledning om de enkelte punkter.

 

 

 

 

Pkt. 1

 

Parterne

 

 

Virksomhedens navn og adresse (i.h.t. CVR-registrering):

 

_________________________________

 

_________________________________

 

_________________________________

 

Postnr. : _______ By: _____________

 

Tlf. nr.: _________________________

 

E-mail: _________________________

 

CVR-nr.: _______________

 

SE-nr. til afregning af lønrefusion

 

(skal være ATP-pligtigt i

 

aftaleperioden, jf. vejledning): _________________________________

 

 

Elevens navn og adresse:

 

 

 

_________________________________

 

_________________________________

 

_________________________________

 

_________________________________

 

Postnr. : _______ By: _____________

 

Tlf. nr.: _________________________

 

E-mail: _________________________

 

CPR-nr.: ________________________

 

 

 

 

Pkt. 2

 

Arbejdsstedet

 

 

 

 

Arbejdssted/hovedarbejdssted (udfyldes kun hvis forskellige fra adressen ovenfor):

 

_____________________________________________

 

Skiftende arbejdsteder: ja _____

 

P-nr.: _______________ Postnr. : ___________ By: _______________

 

Tlf.nr.: _______________

 

 

Pkt. 3

 

Arbejdsperiode

 

 

Den oprindelige uddannelsesaftale blev indgået for perioden: ______ til: _______

 

Uddannelse, speciale/trin: _______________________________________________________

 

 

Pkt. 4

 

Ændringer

 

 

 

 

Uddannelsesaftalen for ovennævnte elev ændres herved pr. den: _______ som følge af (sæt X):

 

____ A) Ændring af aftaleperioden. Anfør den nye periode her:

 

Fra: _____ til: ____ Årsag til ændring anføres i pkt. 5.

 

Delaftale under skolepraktik må ikke forlænges via tillæg på nær i de situationer, der nævnes i §§ 58 og 59 i lov om erhvervsuddannelser (sæt kryds herunder).

 

En kort aftale kan forlænges via tillæg. Samme elev og samme virksomhed må kun indgå to korte aftaler med hinanden. Det lokale uddannelsesudvalg kan under nærmere angivne betingelser undtagelsesvist godkende yderligere én aftale, jf. § 98, stk. 5 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Hvis en kort aftale forlænges via tillæg, tæller det som en ny aftale. Dette gælder dog ikke i de situationer, der nævnes i §§ 58 og 59 i lov om erhvervsuddannelser (sæt kryds herunder).

 

_____ Forlængelsen skyldes forhold nævnt i §§ 58 og 59 i lov om erhvervsuddannelser (fx fravær pga. sygdom, supplerende skoleundervisning, orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption, nedsat arbejdstid pga. særlige forhold).

 

____ B) Ændring af ejerforhold ved virksomhedsoverdragelse. Den nye virksomhed skal fremgå af pkt. 1.

 

____ C) Ændring af speciale, nyt fast arbejdssted eller andre ændringer.

 

Ændring af speciale, trin, profil eller eux anføres herunder:

 

________________________________________________________

 

Nyt fast arbejdssted anføres i punkt 2. Andre ændringer, fx vedrørende Ny mesterlære, anføres i pkt. 5.

 

____ D) Valgfri supplerende undervisning (påbygning)

 

Løn under påbygning i hovedforløb? Ja ___ Nej ___

 

Ændring af perioden anføres under A.

 

____ E Aftaler inden for Jordbrugets Uddannelser og Mejeristuddannelsen.

 

Eleven fortsætter uddannelsen i ny virksomhed, efter aftale mellem virksomhederne og eleven.

 

Den nye virksomhed skal fremgå af punkt 1 og evt. 2.

 

Seneste praktikvirksomheds navn: ___________________________________

 

Tillægget skal oprettes inden aftaleperiodens begyndelse.

 

Fra ændringsdatoen overgår den forrige virksomheds rettigheder og forpligtelser til den nye virksomhed. Der er således ikke ny prøvetid. I øvrigt fortsætter uddannelsesforholdet på samme vilkår som mellem eleven og den forrige virksomhed.

 

 

Pkt. 5

 

Bemærkninger

 

 

 

 

Bemærkninger:

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

 

Pkt. 6

 

Underskrifter

 

 

Parternes underskrifter (aftalen er indgået i.h.t. erhvervsuddannelsesloven)

 

 

 

 

Evt. forældremyndighedens samtykke:

 

 

_______

 

Dato

 

 

_______________________

 

Virksomhed

 

 

_______

 

Dato

 

 

_______________________

 

Indehaver af forældremyndigheden

 

 

_______

 

Dato

 

 

_______________________

 

Elev

 

 

_______

 

Dato

 

 

_______________________

 

Indehaver af forældremyndigheden

 

 

For elever, der er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

 

Oplysninger fra denne aftale registreres af erhvervsskolen i et centralt register (EASY-P). Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og de faglige udvalg har adgang til oplysninger herfra.

 

Visse ændringer af uddannelsesaftalen kræver godkendelse af det faglige udvalg, jf. § 58 i lov om erhvervsuddannelser.

 

 

Pkt. 7

 

Registrering

 

 

 

 

Forbeholdt erhvervsskolen. Tillægget er registeret den: ___________

 

Erhvervsskolens registrering er ikke i sig selv en garanti for, at parterne har udfyldt tillæg til uddannelsesaftalen korrekt.

 

Skolens registreringspligt fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

 

 

 

 


Bilag 6

Ophævelse af uddannelsesaftale

Virksomheden sender ophævelsen til den erhvervsskole, der har registreret uddannelsesaftalen

Bemærk hvad der er anført i den tilhørende vejledning om de enkelte punkter

 

 

 

 

Pkt. 1

 

Parterne

 

 

Virksomhedens navn og adresse (i.h.t. CVR-registrering):

 

_________________________________

 

_________________________________

 

_________________________________

 

Postnr. : _______ By: _____________

 

Tlf. nr.: _________________________

 

E-mail: _________________________

 

CVR-nr.: _______________

 

 

Elevens navn og adresse:

 

 

 

_________________________________

 

_________________________________

 

_________________________________

 

Postnr. : _______ By: _____________

 

Tlf. nr.: _________________________

 

E-mail: _________________________

 

CPR-nr.: ________________________

 

 

Vedr. aftale indgået for perioden: __________ til: ____________ i uddannelse,

 

speciale/trin: _________________________________

 

 

Pkt. 2.

 

Ophævelsen

 

 

Uddannelsesaftalen er ophævet ved arbejdstids ophør den: ____________________

 

 

 

I prøvetiden: _______

 

 

 

Efter prøvetiden:

 

____ Efter gensidig aftale

 

____ Ensidigt af virksomheden

 

____ Ensidigt af eleven

 

 

Det bemærkes, at en ophævelse tidligst kan have virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen om ophævelse er kommet frem til modparten.

 

 

Begrundelse for ensidig ophævelse er:

 

___________________________________________________

 

___________________________________________________

 

Eleven skal have bevis for delvis gennemført praktikuddannelse. Blanketten kan rekvireres på erhvervsskolerne.

 

 

Pkt. 3.

 

Parternes underskrifter

 

 

Parternes underskrifter

 

 

Evt. forældremyndighedens samtykke:

 

 

_______

 

Dato

 

 

_______________________

 

Virksomhed

 

 

_______

 

Dato

 

 

_______________________

 

Indehaver af forældremyndigheden

 

 

_______

 

Dato

 

 

_______________________

 

Elev

 

 

_______

 

Dato

 

 

_______________________

 

Indehaver af forældremyndigheden

 

 

Det er frivilligt for eleven at skrive under. Hvis eleven underskriver og eleven er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Eventuel underskrift fra eleven, ved ensidig ophævelse fra virksomhedens side, er alene en bekræftelse på, at eleven har modtaget ophævelsen.

 

Oplysninger fra denne blanket registreres af erhvervsskolen i et centralt register (EASY-P). Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og de faglige udvalg har adgang til oplysninger herfra.

 

 

Pkt. 4.

 

Registrering

 

 

 

 

Forbeholdt erhvervsskolen. Ophævelsen er registreret den: ___________________________

 

Erhvervsskolens registrering er ikke i sig selv en garanti for, at parterne har udfyldt formularen korrekt.

 

Skolens registreringspligt fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

 

 

 

 


Bilag 7

Uddannelser, der udbydes med skolepraktik

1) Anlægsgartneruddannelsen

2) Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen

3) Autolakereruddannelsen

4) Automatik- og procesuddannelsen

5) Beklædningshåndværkeruddannelsen

6) Bygningsmaleruddannelsen

7) Bygningssnedker

8) Bådmekanikeruddannelsen

9) CNC-teknikeruddannelsen

10) Cykel- og motorcykeluddannelsen

11) Data- og kommunikationsuddannelsen

12) Detailhandelsuddannelsen med specialer

13) Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

14) Elektrikeruddannelsen

15) Elektronik og svagstrømsuddannelsen

16) Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

17) Ernæringsassistentuddannelsen

18) Finmekanikeruddannelsen1

19) Frisøruddannelsen

20) Frontline pc-supporteruddannelsen (nedlagt pr. 1. juli 2018)

21) Frontline radio/tv supporteruddannelsen (nedlagt pr. 1. juli 2018)

22) Gartneruddannelsen

23) Gastronomuddannelsen

24) Glarmesteruddannelsen

25) Gourmetslagteruddannelsen

26) Grafisk teknikeruddannelsen

27) Handelsuddannelsen med specialer

28) Industrioperatøruddannelsen

29) Industriteknikeruddannelsen

30) Karosseriuddannelsen

31) Kontoruddannelsen med specialer

32) Kosmetikeruddannelsen

33) Køleteknikeruddannelsen

34) Lager- og terminaluddannelsen

35) Lastvognsmekanikeruddannelsen

36) Maskinsnedkeruddannelsen

37) Mediegrafikeruddannelsen

38) Mureruddannelsen

39) Møbelsnedker og orgelbygger

40) Overfladebehandleruddannelsen

41) Personvognsmekanikeruddannelsen

42) Plastmageruddannelsen

43) Procesoperatøruddannelsen

44) Produktions- og montageuddannelsen

45) Produktøruddannelsen

46) Serviceassistentuddannelsen

47) Skibsmontøruddannelsen

48) Skilteteknikeruddannelsen

49) Skov- og naturteknikeruddannelsen

50) Smedeuddannelsen

51) Snedkeruddannelsen (nedlagt pr. 1. juli 2018)

52) Tagdækkeruddannelsen

53) Tandklinikassistentuddannelsen

54) Tandteknikeruddannelsen

55) Teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen

56) Teknisk designeruddannelsen

57) Teknisk isolatøruddannelsen

58) Træfagenes byggeuddannelse

59) Urmageruddannelsen

60) VVS-energiuddannelsen

61) Værktøjsuddannelsen

 


Bilag 8

Uddannelser med dimensionering af adgangen til grundforløbets 2. del

Følgende erhvervsuddannelser er ved adgangen til grundforløbets 2. del dimensionerede, jf. § 48, stk. 2:

 

1) Beklædningshåndværker

2) Bådmekaniker

3) CNC-tekniker

4) Cykel- og motorcykelmekaniker

5) Digital media

6) Dyrepasser

7) Film- og tv-produktionstekniker

8) Fitnessuddannelse

9) Fotograf

10) Frisør

11) Guld- og sølvsmed

12) Kosmetiker

13) Lager- og terminaluddannelsen

14) Mediegrafiker

15) Møbelsnedker og Orgelbygger

16) Pædagogisk assistentuddannelse

17) Skiltetekniker

18) Skov- og naturtekniker

19) Tandtekniker

20) Teater-, event- og av-tekniker

21) Veterinærsygeplejerske

22) Webudvikler

 


Bilag 9

Den centralt stillede prøve, jf. § 63

1. Prøven

1.1. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udvikler og fastsætter en prøve (faglig test) i dansk og matematik, som fagligt er på niveau med kravene til at opnå karakteren 02 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. - eller 10. klassesprøver. Prøven har en erhvervsfaglig toning med et alment erhvervsrettet udgangspunkt i praktiske situationer og er anvendelsesorienteret.

1.2. En bestået prøve har kun retsvirkning i forbindelse med ansøgning om optagelse på en erhvervsuddannelses grund- eller hovedforløb.

 

2. Prøveafholdende institution

2.1. Prøverne afholdes på den institution, hvor ansøgeren ønsker optagelse til en bestemt erhvervsuddannelse.

2.2. Institutionen kan dog efter aftale med en anden institution, som afholder den centralt stillede prøve, henvise ansøgeren til at aflægge prøve på den anden institution.

 

3. Prøveafviklingen

3.1. Den prøveafholdende institution er ansvarlig for prøveafviklingen.

3.2. Institutionen kan afholde prøve i udlandet efter reglerne i den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelse med de fravigelser, der er begrundet i afholdelsen af disse prøver.

 

4. Tidspunkt for prøverne

4.1. Institutionen fastsætter tid og sted for institutionens afholdelse af prøver og oplyser herom på sin hjemmeside.

4.2. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan dog med bindende virkning for institutionerne fastsætte datoer for prøver i juni og juli.

4.3. Det enkelte opgavesæt kan kun anvendes én dag og højst anvendes tre gange på samme dag.

 

5. Prøverne

5.1. Prøverne er skriftlige og varer to timer.

5.2. Institutionen beslutter, om opgaverne skal udleveres i elektronisk form eller i papirform.

5.3. Besvarelser kan udarbejdes elektronisk, men de skal afleveres i papirform. Institutionen stiller printer til rådighed.

5.4. Alle hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladte, bortset fra kommunikation med omverdenen. Brug af internet er ikke tilladt. Institutionen kan dog tillade brug af internet i forbindelse med online-adgang til tilladte hjælpemidler.

5.5. Ansøgeren skal med sin underskrift bekræfte, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

 

6. Bedømmelse

6.1. Bedømmelsen foretages som en samlet vurdering af ansøgerens individuelle besvarelse.

6.2. Besvarelsen bedømmes med bestået eller ikke bestået.

 

7. Censor

7.1. Besvarelsen bedømmes af én censor.

7.2. Institutionen udpeger censorer og er ansvarlig for, at censorerne opfylder kravet som censor.

7.3. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet beskikker særlige censorer, der erstatter institutionens udpegning af censorer.

7.4. Censorerne må ikke være ansat på den institution, hvor de skal virke som censorer.

7.5. En censor skal have indgående og aktuelt kendskab til fagets forudsætninger, mål og metoder.

7.6. Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

7.7. Censor kan fungere som censor ved prøven på samme skole i en periode på et halvt år. Herefter skal der så vidt muligt forløbe et år, før censor igen kan være censor ved prøven på samme skole.

7.8. Censor skal gøre de rettede opgavebesvarelser tilgængelige for den ansøgte institution, jf. pkt. 14.1.

 

8. Forberedelse af prøven

8.1. Det påhviler institutionen at orientere ansøgerne om prøvereglerne, der skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

8.2. Institutionen skal gøre ansøgerne bekendt med konsekvenserne af overtrædelse af prøvereglerne.

 

9. Forhold i forbindelse med prøveafviklingen

9.1. Institutionen tilbyder særlige prøvevilkår til ansøgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til ansøgere med tilsvarende vanskeligheder samt til ansøgere med et andet modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse ansøgere med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

9.2. En ansøger, der kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven. Institutionen kan give ansøgeren tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt, hvis institutionen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. I modsat fald anses der at være brugt et prøveforsøg.

9.3. En ansøger, der på grund af sygdom er forhindret i at gennemføre prøven, skal snarest muligt have tilbudt en ny prøve.

9.4. En ansøger, der under prøven skaffer sig eller giver andre uretmæssig hjælp til besvarelsen eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, eller når en formodning herom anses for bekræftet, skal af institutionen bortvises fra prøven. Det samme gælder, når en ansøger under prøven overtræder institutionens prøveregler. Prøven tæller som et prøveforsøg. Ansøgeren kan tilbydes en ny prøve, hvis antallet af prøveforsøg giver adgang til dette, jf. pkt. 12.1.

 

10. Fejl og mangler ved prøven

10.1. Bliver institutionen i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer institutionen afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske.

10.2. Ved væsentlige fejl og mangler ved opgaven skal institutionen inddrage Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der træffer afgørelse om, hvordan fejlen kan udbedres.

 

11. Klager over prøver

11.1. Klager over prøveforløbet indgives af ansøgeren til den prøveafholdende institution. Der kan ikke klages over bedømmelsen. Der kan ikke klages, hvis prøven er bestået.

11.2. Til brug for klagen kan klager på institutionen og under opsyn få adgang til opgavesættet og sin besvarelse. Opgavesættet og besvarelsen må ikke udleveres til klager.

11.3. Klagen skal være individuel, skriftlig og begrundet. Hvis ansøgeren er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Hvis ansøgeren ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på dennes vegne, hvis klager har givet vedkommende fuldmagt hertil.

11.4. Klagen indgives senest en uge efter, at ansøgeren har modtaget resultatet af prøven. Institutionen kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. Klagen indebærer ikke, at klageren er afskåret fra at deltage i en omprøve.

11.5. Institutionen kan træffe afgørelse om at afvise klagen som åbenbar grundløs.

11.6. Finder institutionen, at prøveforløbet har været behæftet med væsentlige mangler, som har kunnet forringe ansøgerens præstation ved prøven, kan institutionen annullere prøven, når den viser sig ikke at være bestået.

11.7. Klageren skal have lejlighed til at kommentere det faktiske grundlag for institutionens afgørelse inden for en frist af normalt en uge, hvis afgørelsen går klageren imod.

11.8. Institutionens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

a) annullering af prøven og tilbud om omprøve eller

b) at klageren ikke får medhold i klagen.

11.9. Institutionens afgørelse skal meddeles klageren hurtigst muligt og senest en måned efter, at institutionen har modtaget klagen. Kan klagen ikke behandles inden for denne frist, skal institutionen hurtigst muligt underrette klager herom med angivelse af begrundelse herfor og oplysning om, hvornår klagen forventes færdigbehandlet. Institutionen skal straks give klager meddelelse om afgørelsen.

11.10. Det er alene klager, der kan acceptere tilbud om omprøve. Accept af tilbud skal ske senest ugedagen efter tilbuddets meddelelse.

11.11. Omprøve skal finde sted snarest muligt. Til omprøven udpeges ny censor.

11.12. Institutionens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

12. Antal prøveforsøg

12.1. En bestået prøve kan ikke tages om.

12.2. En ansøger kan deltage i danskprøven henholdsvis matematikprøven indtil tre gange, heraf den sidste gang i ganske særlige tilfælde.

 

13. Dokumentation for beståede prøver

13.1. Der udstedes ikke bevis for de beståede prøver.

13.2. Resultatet af de aflagte prøver indgår i institutionens afgørelse om elevens optagelse, jf. § 60, stk. 4.

 

14. Myndighedskrav

14.1. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring kan fastsætte nærmere krav om praktiske og proceduremæssige forhold, herunder elektroniske og digitale forhold i forbindelse med prøverne.

14.2. Retningslinjerne gøres tilgængelige på ministeriets og styrelsernes hjemmesider.«

 


Bilag 10

Uddannelser, hvor der ikke kan indgås uddannelsesaftaler af kortere varighed end hele hovedforløbet, bortset fra restuddannelsesaftaler, jf. § 104, stk. 2, 2. pkt.:

 

1) Stenhugger

 

2) Stukkatør

 

Officielle noter

1 Specialerne Låsesmed og våbenmekaniker under finmekanikeruddannelsen er undtaget fra udbud med skolepraktik ved meddelt dispensation, jf. brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af 26. november 2018.

 

 

 

 

 

Til toppen

Noter

§ 60 og § 63 ændret 3/4 2020 ved bek. nr. 344 af 31/3 2020.

Til toppen