Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1616 af 27/12 2019.

I medfør af § 12 i lov nr. 1550 af 27. december 2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Fælles bestemmelser

§ 1. Udbetalingen af det midlertidige børnetilskud sker til den registrerede moder, når barnets forældre er gifte eller samlevende og har fælles folkeregisteradresse, jf. § 8, stk. 1, 1. pkt., i loven. Udbetalingen af det midlertidige børnetilskud sker til den forælder, der efter parrets oplysning til Udbetaling Danmark skal modtage det midlertidige børnetilskud, når forældrene er af samme køn, jf. § 8, stk. 1, 2. pkt, i loven. Udbetaling af det midlertidige børnetilskud sker til den berettigede forælder, når kun den ene af forældrene opfylder betingelserne for at modtage det midlertidige børnetilskud, jf. § 8, stk. 2, i loven.

Stk. 2. Ved ændringer, der har betydning for udmålingen af midlertidigt børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere, og hvor en forsørger fortsat har ret til at modtage midlertidigt børnetilskud og eventuelt tillæg til enlige forsørgere, beregnes tilskuddet på grundlag af de ændrede forhold fra første dag i den følgende måned, jf. § 5, stk. 3, i loven, når ændringen fremgår af Folkeregisteret eller Udbetaling Danmark har modtaget oplysninger fra kommunen herom.

Stk. 3. Ved beregningen af midlertidigt børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere afrunder Udbetaling Danmark til nærmeste hele kronebeløb. Når det midlertidige børnetilskud skal fordeles mellem flere børn, afrundes det enkelte beløb pr. barn til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Fordelingen af det midlertidige børnetilskud mellem børn under 15 år med bopæl på forældrenes folkeregisteradresse skal fremgå af udbetalingsmeddelelsen fra Udbetaling Danmark.

Kapitel 2

Fordeling af midlertidigt børnetilskud

Gifte og samlevende med fælles børn

§ 2. Når et gift eller samlevende forældrepar alene har fælles børn under 15 år i hjemmet, skal der ved beregningen af det midlertidige børnetilskud ske en sammenlægning af de maksimale beløb efter § 6, stk. 1 og 2, i loven.

Stk. 2. Når der ikke kan udmåles fuldt midlertidigt børnetilskud til alle forældreparrets fælles børn, vil det midlertidige børnetilskud blive fordelt ligeligt på forældreparrets fælles børn.

Gifte og samlevende med fælles børn, hvor kun den ene forælder har særbørn

§ 3. Når et gift eller samlevende forældrepar har fælles børn under 15 år i hjemmet, og den ene af forældrene forsørger særbørn under 15 år i hjemmet, skal det midlertidige børnetilskud først beregnes til særbørnene på grundlag af den berettigede forælders maksimale udbetaling efter § 6, stk. 1 og 2, i loven.

Stk. 2. Når der ikke kan udmåles fuldt midlertidigt børnetilskud til alle forælderens særbørn, vil det midlertidigt børnetilskud blive fordelt ligeligt på særbørnene.

Stk. 3. Efter tilskuddet til den berettigede forælders særbørn er beregnet efter stk. 1, vil begge af forældrenes forhold herefter danne grundlag for beregningen af det midlertidige børnetilskud til deres fælles børn. Der vil ved beregningen ske en sammenlægning af den maksimale udbetaling efter § 6, stk. 1 og 2, i loven, for den forælder, der alene har fælles børn, og en eventuel resterende del af den maksimale udbetaling efter § 6, stk. 1 og 2, i loven, for den forælder, der har særbørn ud over fælles børnene.

Stk. 4. Når der ikke kan udmåles fuldt midlertidigt børnetilskud til alle forældreparrets fælles børn, vil det midlertidige børnetilskud blive fordelt ligeligt på forældreparrets fælles børn.

Gifte og samlevende med fælles børn, hvor begge forældre har særbørn

§ 4. Når et gift eller samlevende forældrepar har fælles børn under 15 år i hjemmet, og begge forældre samtidig forsørger særbørn under 15 år i hjemmet, skal det midlertidige børnetilskud først beregnes til hver af forældrenes særbørn på grundlag af hver af forældrenes maksimale udbetaling efter § 6, stk. 1 og 2, i loven.

Stk. 2. Når der ikke kan udmåles fuldt midlertidigt børnetilskud til alle forældrenes særbørn, vil det midlertidige børnetilskud blive fordelt ligeligt på særbørnene.

Stk. 3. Efter tilskuddet til hver af de berettigede forældres særbørn er beregnet efter stk. 1, vil begge af forældrenes forhold herefter danne grundlag for beregningen af det midlertidige børnetilskud til deres fælles børn. Der vil ved beregningen af det midlertidige børnetilskud til forældreparrets fælles børn ske en sammenlægning af de eventuelt resterende dele af det maksimale beløb efter § 6, stk. 1 og 2, i loven, for begge forældre.

Stk. 4. Når der ikke kan udmåles fuldt midlertidige børnetilskud til alle af forældreparrets fælles børn, vil det midlertidigt børnetilskud blive fordelt ligeligt på forældreparrets fælles børn.

Kommunernes pligt til at videregive oplysninger om afgørelser efter § 91, stk. 1, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik

§ 5. Når en kommune træffer afgørelse om tilbagebetaling af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter § 91, stk. 1, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik, skal kommunen oplyse dette til Udbetaling Danmark. Oplysningen sendes til Udbetaling Danmark samtidig med, at kommunen meddeler afgørelsen om tilbagebetaling af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp til modtageren af ydelsen.

Stk. 2. Når kommunens afgørelse bliver indbragt for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, skal kommunen meddele dette til Udbetaling Danmark. Kommunen skal endvidere meddele Udbetaling Danmark udfaldet af klagesagen, når Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse.

Kapitel 3

Ikrafttræden m.v.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 og har virkning til og med den 30. juni 2021, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 1-4 har virkning fra den 1. august 2019.

Til toppen